Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mönsterås kommun. Socialförvaltningen"

Transkript

1 Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari

2 1

3 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: växel -telefontid Information om taxor och avgifter lämnas av: Sofia Brissman/Britt-Marie Nord Tel: Hemtjänst Mönsterås Norra, Mönsterås Södra, Allégården, Åshaga, Kvarnbo, Smörblomman, Prästkullen Ellinor Eriksson Tel: Hemtjänst Fliseryd, Blomstermåla, Ålem/Timmernabben Ekåsa, Torshaga Hyror Tekniska kontoret Tel: Särskilt boende Åshaga, Kvarnbo, Ekåsa och Torshaga. Mönsterås Bostäder Tel: Särskilt boende Smörblomman och Prästkullen 2

4 Avgifter 2014 Matdistribution/lunch Mat - särskilt boende Mat och resor - dagverksamhet Solgården Mat - korttidsboende Gästlunch Omsorgsavgift korttidsboende Timtaxa hemtjänst Maxtaxa omsorgsavgift Trygghetslarm Installation trygghetslarm Hemsjukvård Enstaka hembesök, hälso- och sjukvård Kryckkäppar Hämtning av hjälpmedel Årsavgift Elrullstol 55 kr/portion kr/månad 100 kr/dag 110 kr/dygn 85 kr 59 kr/dygn 280 kr/timme kr/månad 200 kr/månad 280 kr (engångsavgift, gäller endast installation av nytt larm) 300 kr/månad 150 kr/besök 150 kr 400 kr 800 kr/år 3

5 Allmänt I 8 kap. 2 socialtjänstlagen (SoL) anges att kommunen får ta ut avgift för hemtjänst och dagverksamhet. Avgift får också tas ut för särskilt boende som avses i 5 kap. 5 och bostad med särskild service enligt 7 samt annan liknande socialtjänst enligt de grunder som kommunen bestämmer. Dessutom anges att: - avgifterna skall vara skäliga - avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnad - avgifter och boendekostnader får uppgå till ett belopp som möjliggör att den enskilde förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov. Taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige. Minimibelopp och maxavgift regleras genom att följa förändringen av prisbasbeloppet. Hyror och övriga avgifter fastställs av kommunfullmäktige varje år. 4

6 Minimibelopp Minimibeloppet skall räcka till att bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i kommunens åtagande. Minimibeloppet är knutet till prisbasbeloppet. I minimibeloppet ingår kostnader som man har för: - Livsmedel - Kläder - Tidningar, radio och TV - Möbler - Personliga hygienartiklar - Fritid - Förbrukningsvaror - Resor/Sjukresor - Läkarvård, tandvård och medicin - El - Hemförsäkring Minimibeloppet varierar beroende på om man bor i eget boende eller inom kommunens särskilda boendeformer. Utgångspunkten är minimibeloppet för eget boende: - ensamstående en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet (5 012 kr per månad) - sammanboende makar en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet (4 235 kr per/person och månad) 5

7 Personer under 61 år har en förhöjning av minimibeloppet med 10 %. För en ensamstående blir det en höjning med 501 kr, och för makar en höjning med 423 kr per person. (prisbasbeloppet för år 2014 är kr) Justeringar av minimibeloppet Om el ingår i bostadskostnaden Minimibeloppet sänks med 200 kr per månad om el ingår i hyreskostnaden. För sammanboende makar blir sänkningen 130 kr per person. (Konsumentverkets fastställda belopp). Sänkt minimibelopp där el ingår i hyran blir det för boende på Torshaga, Åshaga, Kvarnbo, Ekåsa och Smörblomman. Helkost De omsorgstagare som har helkostabonnemang betalar kr per månad för detta. Minimibeloppet höjs med kr eftersom endast kr av minimibeloppet avser matkostnader ( = 1 600). Ensamboende För de som är ensamboende höjs minimibeloppet med 100 kr som kompensation för dyrare mat, mindre förpackningar och mer svinn. 6

8 Matdistribution Omsorgstagare som har biståndsbedömd matdistribution kommer att få minimibeloppet höjt motsvarande köpta måltider. För dem som köper för 480 kr eller mindre per månad görs ingen korrigering av minimibeloppet. Möbler På Torshaga, Åshaga, Ekåsa, Smörblomman och Kvarnbo ingår säng och madrass i hyreskostnaden. Minimibeloppet för de boende sänks därför med 100 kr. Övriga justeringar Förutom ovanstående justeringar av minimibeloppet kan individuella justeringar bli aktuella i vissa fall. Detta kan t ex uppstå om omsorgstagaren har kostnad för god man. Exempel: Boende på Torshaga Minimibelopp Justeringar: El ingår i hyran -200 Säng ingår -100 Summa avdrag Tillägg för helkost: = Justerat minimibelopp kr 7

9 Omsorgsavgift Med avgift avses service och personlig omvårdnad som omsorgspersonal utför efter fattade beslut. Avgiften inkluderar inte omsorgstagares kostnader för boende och kost i kommunens särskilda boendeformer. De som bor i eget boende och har hemtjänst debiteras abonnemangsavgift för service och personlig omvårdnad, samt därutöver avgifter för mat och annat som utnyttjas. Avgiftens storlek utgör 100 % av avgiftsutrymmet. Högsta avgift för vård och omsorg - så kallad maxtaxa - är 48 % av prisbasbeloppet (1 776 kr) per person. Här ingår även avgift för trygghetslarm, korttidsboende, hemsjukvård samt enstaka besök inom hälso- och sjukvård. Kommunens timtaxa har fastställts till 280 kr per hemtjänsttimme för år Timtaxan används då normal taxa överstiger kommunens självkostnad. Detta kan uppstå när behovet av omsorg är begränsat till ett fåtal timmar per månad. För makar i gemensamt boende räknas den sammanlagda inkomsten vid avgiftsberäkningen. Ett biståndsbeslut är personligt. Omprövning av avgiften görs årligen och vid omsorgstagarens ändrade ekonomiska förhållanden under året. 8

10 Avgiftsutrymme Avgiftsutrymme är det ekonomiska utrymme som återstår då bostadskostnader och minimibelopp har dragits av från omsorgstagarens nettoinkomst och eventuella bidrag. Avgiftsutrymme beräknas på följande sätt: Nettoinkomst + Bostadstillägg + Bostadskostnad - Minimibelopp - Avgiftsutrymme = kr/mån 100 % av avgiftsutrymmet utgör underlag för debitering, dock högst kr per person (maxtaxan). Omsorgstagaren betalar aldrig mer än vad beviljad insats kostar kommunen oavsett avgiftsutrymmets storlek (jfr timtaxan). 9

11 Inkomst Avgifter beräknas på den enskildes nettoinkomst under innevarande kalenderår och föregående års taxerade inkomst av kapital. Äkta makars, i gemensamt boende, inkomster läggs ihop och delas lika. Följande inkomster utgör underlag för avgiftsbestämning: - Förvärvsinkomst (garantipension, tilläggspension, premiepension, sjukersättning, övriga pensioner, arbetsinkomst, inkomst av rörelse med mera) - Inkomst av kapital (ränteinkomster, utdelning på aktier och andelar, realisationsvinst vid försäljning av aktier och fonder med mera) - Ej skattepliktiga inkomster (utlandspensioner, livränta, pensionsförmåner med mera) - Bostadstillägg - Äldreförsörjningsstöd Kommunen beaktar inte omsorgstagarens förmögenhet vid avgiftsberäkningen. Den som inte lämnar inkomstuppgift debiteras högsta avgift. Alla inkomster förutom de från Pensionsmyndigheten och försäkringskassan måste styrkas med kopior. 10

12 Bostadskostnad Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man stadigvarande bor i, minus beviljat bostadstillägg från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. För beräkning av boendekostnad i egen fastighet tillämpas Pensionsmyndighetens/Försäkringskassans regler för beräkning. Om omsorgstagaren inte ansöker om bostadstillägg, utgår man från det bostadstillägg som omsorgstagaren är berättigad till enligt Pensionsmyndighetens/För-säkringskassans regler om bostadstillägg. Personer över 65 år ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Tel: eller Personer under 65 år ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Tel: eller 11

13 Jämkning Jämkning är en situation då ekonomiska skäl hos omsorgstagaren gör att avgiften kan justeras. Boende på kommunens särskilda boenden Vid inflyttning till särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla bostadskostnader under maximalt tre månader. Uppgår omsorgstagarens förmögenhet till under ett prisbasbelopp ( kr) betalar kommunen den billigaste hyran i högst tre månader. Är omsorgstagarens förmögenhet mellan ett och två prisbasbelopp ( kronor) kan omsorgsavgiften jämkas under högst tre månader. För mer information kontakta din avgiftshandläggare. Reducering av abonnemangsavgift för hemtjänst Ingen avgift debiteras om uppehåll i hemtjänsten uppgår till 30 dagar i följd. Detta gäller under förutsättning att uppehållet meddelats till enhetschefen i området minst en vecka i förväg. Vid vistelse på sjukhus krävs inget förhandsmeddelande. Om uppehåll görs i hemtjänsten under minst 7 dagar under en kalendermånad för sjukhusvistelse, divideras månadsavgiften med 30 och multipliceras med det antal dagar som omsorgstagaren har varit hemma. 12

14 Debiteringsrutiner Hyror för eget boende på Åshaga, Kvarnbo, Ekåsa och Torshaga debiteras i förskott av Tekniska kontoret. Omsorgsavgift samt kost debiteras i efterskott från och med inflyttningsdagen till och med utflyttningsdagen av Socialförvaltningen. Vid frånvaro ett dygn eller mer dras heldagskostnad av för mat med 110 kr per dygn. Eget boende Retroaktiva krav eller återbetalningar kan bli aktuella för tid då avgiften uppenbarligen varit felaktig. Dessa gäller högst tre månader med undantag för taxe-ändringar då retroaktiva krav eller återbetalningar gäller från och med ändringsdatumet. 13

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2015 (1/3 2015 29/2 2016) 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2015 s.

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2002-06-13 86 och reviderade 2003-09-04 152, 2004-11-25

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer