SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER"

Transkript

1 SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO

2 2 Innehållsförteckning Sida Förrd 2 Allmän inledning 2 1. Öppna nätverk 3 Rller att spela 3 Tekniska val 3 Resurskrav 4 Intäktsmdeller 4 Samverkan lkalt 4 Krav för att kunna räkna hem investeringen ch principer för öppenhet 5 Vilka subventiner ch bidrag finns (eller brde finnas) 5 Integritetsfrågr ch säkerhetsfrågr 5 2. Tjänster 5 Lkal samverkan för att uppnå prisvärda ch nyttiga tjänster 6 3. Vad är nyttan med ett lkalt samarbete för hyresgästen (knsumenten) 7 4. Hur går vi vidare mt öppna lkala nätverk 7 Förrd Avsikten rapprten är att peka på fördelarna med att skapa öppna lkala bredbandsnät med fkus på tjänster i samverkan mellan nyttjarna lkalt. Innehållet i rapprten bygger till str del på material framtaget av Lime Cnsulting för vår räkning inm ramen för det samarbete sm Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO har inm IT-mrådet. Detta samarbete är en del av trepartsöverenskmmelsen mellan parterna vars syfte är att utveckla hyresrätten sm bendefrm. Allmän inledning Även m den planerade utbyggnaden av bredband inte har gått så snabbt sm många trtt så har antalet kmmuner med bredband ökat påtagligt de senaste åren. Flertalet av landets kmmuner är klara med sina IT-infrastrukturplaner eller i full färd med att färdigställa dessa. Flera kmmuner har påbörjat utbyggnaden av stads- ch mrådesnät genm upphandling enl. LOU eller i de fall marknaden inte erbjuder någn lösning, i egen regi. Utbyggnaden i egen regi sker fta genm ett kmmunalt blag (energi- eller bstadsföretag). På många rter i landet har fastighetsägarna löst efterfrågan på snabbare Internet till hyresgästerna genm att släppa in peratörer i de befintliga infrastrukturerna, sm t.ex. tele- ch kabel-tv näten. Investeringen för dessa lösningar är för fastighetsägaren liten eller ingen alls, men samtidigt förlrar men kntrllen över nätet. Sm hyresgäst är man dessutm bunden till en peratörs tjänsteutbud ch priser. Utbudet av tjänster i dessa nät begränsas då kraven på bandbredd ökar med utvecklingen av nya tjänster. Fastighetsägarna i landet står nu inför en ny utveckling med IT i husen sm central fråga. Tyngdpunkten i resnemangen kring nya tjänster grundar sig i en diskussin m hur man kan erbjuda lika tjänsteleverantörer att på samma villkr perera i fastigheterna, så kallade öppna nät, ch samtidigt kunna utnyttja näten för egen förvaltning. Samverkan, öppna lkala bredbandsnät ch prisvärda tjänster. Rapprt från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna ch SABO i april 2002

3 3 1. Öppna nätverk För att uppnå öppna nätverk sm tillgdser såväl hyresgästernas sm fastighetsägarnas behv krävs i första hand att fastighetsägaren äger eller på någt sätt kntrllerar näten. Detta innebär i realiteten att fastighetsägaren på ett eller annat sätt blandas in i de installatiner sm ett bredbandsnät kräver. Att äga kntrllera nätet innebär möjlighet att påverka utbud ch prisbild samt skapa en knkurrenssituatin sm kmmer hyresgästerna till gd. Visserligen finns det inte så mycket att erbjuda på tjänstesidan för dagen (det är mest hemsidr, mail ch Internetsurfning) men situatinen kmmer att förändras mt ett större utbud vartefter tiden löper. Det man sm fastighetsägare kan göra för att garantera valfrihet ch berende är att bygga ett starkt bredbandsnät i sin fastighet. Rller att spela I öppna nät uppstår nya knkurrensförhållanden liknande de vi sett inm de avreglerade elch telemarknaderna. Det sm framförallt skiljer el ch tele från leverans av bredbandstjänster är kmplexiteten i det senare. Tidigare scenarin har pekat på slutna nätverksmdeller där aktörer sm t.ex. Bredbandsblaget tagit ansvar för hela leveranskedjan fram till kund. I ett öppet nät med flera peratörer/tjänsteleverantörer måste någn fristående aktör, benämnda Kmmunikatinsperatör (KO) eller Service Prvider (SP), ta det ttala ansvaret för driftfrågr, säkerhet, integritet ch leveranssäkerhet. Vi ser nu att denna rll börjar dyka upp på några rter i Sverige. Tierp, Svenska Bstäder i Vällingby, SKB i Stckhlm ch Hammarby Sjöstad är exempel på detta. För att gå vidare i detta mment bör följande frågr analyseras: Definitin av spelare på marknaden, befintliga ch nya? Vem tar vilken rll? Jämför bensinblag sm säljer el, energiblag sm säljer telefni sv. Skall fastighetsägaren driva ch administrera näten eller bör detta utsurcas till andra företag t.ex. KO/SP? Tekniska val För att i verklig mening skapa öppna nätverk krävs en bra nätverksutrustning ch bra kntrll- ch övervakningsplattfrmar. Den kritiska kmpnenten har länge varit hemenheten, dvs. den enhet sm delar upp bredbandsnätet i hemmet. De tekniska kraven på en hemenheten är relativt höga vilket rimmar dåligt med att den samtidigt bör ksta så lite sm möjligt för att slå igenm i hemmen. Andra tekniska frågr rör hur man garanterar att trafiken från lika tjänsteleverantörer verkligen når slutknsumenten ch att man inte minst på ett bra sätt kan mäta leveranssäkerheten ch övriga säkerhetsaspekter. Viktiga frågr att belysa vidare är: Val av kablage, fiber- eller kpparkablar? Hur kan man nyttja det befintliga kabel-tv nätet för ethernet- trafik? Hur skall nätet byggas på bästa sätt, vilka krav skall ställas på nätverkselement ch övervakningsplattfrmar? Hemenheten. Hur ser utvecklingen ut? Samverkan, öppna lkala bredbandsnät ch prisvärda tjänster. Rapprt från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna ch SABO i april 2002

4 4 Separerade servicenät med fältbussprtkll? Skall fastighetens styr- ch övervakning ske via IP-näten? Resurskrav Sm tidigare nämnts krävs str kmpetens ch erfarenhet för att driva dessa typer av nätverk. Ju fler inblandade aktörer sm skall samsas på nätet dest större utmaning. Frågr att analysera ch ta ställning till inm detta mråde är: Vilka kmpetenser krävs för att handla upp det lkala nätverket? Vad kstar det att investera i lkala nät? Vilka tidsramar skall man räkna med? Vilka kmpetenser krävs för att driva nätet? Vad kstar driften av det lkala nätet? Vilka tjänster skall vara utgångspunkten när man sätter teknisk standard ch teknisk miniminivå? Intäktsmdeller Öppna nät skapar nya intäktsmdeller där sannlikt en part, SP eller KO tar integratins ch driftansvaret, ch för detta erhåller någn typ av ersättning. Andra intressenter är givetvis nätägaren ch de inblandade tjänsteleverantörerna. Intressanta frågr inm detta mråde är: Mdell för hur nätägaren skall erhålla nät- hyra av tjänsteleverantörerna/peratörerna? Hur ser intäktsmdellerna ut för den berende SP/ KO? Hur kmmer betalningsmdellerna att se ut i framtiden? Kmmer Flat Rate att finnas kvar eller blir detta för kstsamt för tjänsteleverantörerna? Finns de tekniska förutsättningarna att skapa differentierade taxr? Standardisering Samverkan lkalt SABO-företagen, de privata fastighetsägarna ch hyresgästerna är stra aktörer lkalt representerar en str andel av den trafik sm kmmer att löpa genm stadsnäten. Ett samarbete lkalt mellan de lika intressenterna blir således en mycket stark aktör ch påtryckare i dessa frågr. I många kmmuner kan ett samarbete till ch med vara en förutsättning för ett lyckat resultat. Det är därför av str vikt att dessa aktörer samverkar för att därigenm uppnå: en större attraktinskraft gentemt marknadens kmmunikatinsperatörer ch tjänsteleverantörer, där även mindre rter kan bli en intressant marknad ett strt kundunderlag vilket brgar för gd eknmi i utbyggnaden av bredbandsnäten på det kmmunala planet möjligheter till gemensamma upphandlingar av kmmunikatinsperatörer möjligheter till gemensamma upphandlingar av mrådesnät med tillhörande aktiv utrustning en större påverkan på stadsnätsbyggare för att påskynda utbyggnaden av de lkala näten Samverkan, öppna lkala bredbandsnät ch prisvärda tjänster. Rapprt från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna ch SABO i april 2002

5 5 möjligheten att få in ytterligare parter i samarbetet, exempelvis andra fastighetsägare, privata näringsidkare, kmmunala blag ch landsting möjligheter till samplanering av de lkal näten Krav för att kunna räkna hem investeringen ch principer för öppenhet Tidigare mdeller har byggt på att en peratör bekstar eller subventinerar nätinstallatinerna ch sm mtprestatin erhåller ett antal års exklusivitet i fastighetsnätet. Detta skapar å ena sidan en kstnadsbesparing initialt för fastighetsägaren men man tappar i stället valfriheten för sina kunder ch möjliga intäktsfrmer under kntraktsperiden. Alternativet till detta är att fastighetsägaren själv bekstar nätet. Vilken mdell sm passar bäst måste värderas från varje fastighetsblags eget perspektiv ch beslutet måste även tas med hänsyn till vilka tjänster sm förväntas kunna levereras i nätet. Följande frågeställningar måste belysas Vad innebär det att låta peratören beksta nätet ch därmed äga kunden under en kntraktsperid? Hur kan fastighetsblaget tjäna på att investera i ett eget öppet nät? När är det ur ett tjänsteutbudsperspektiv lämpligt att välja det ena eller andra alternativet? Vilka subventiner ch bidrag finns För att påskynda utbyggnaden av bredbandsnät i Sverige (framförallt i glesbygd) har ett antal subventiner ch bidrag tagits fram. Dessa bidrag riktar sig främst mt kmmuner ch fastighetsägare. Kmmunala stödet går till upprättande av IT-infrastrukturplaner ch anläggande av nät. När det gäller bidrag direkt riktade till fastighetsägare handlar det idag m skattelättnader under vissa givna förutsättningar. Integritetsfrågr ch säkerhetsfrågr I öppna nät kmmer fler än en aktör att trafikera näten vilket ställer betydligt högre krav på säkerhet ch framförallt spårbarhet. Frågr att ta ställning till: Vem ansvarar för säkerheten ch spårbarheten i nätverken? Vem ansvarar för abuse- frågr? Lagring ch spridning av laglig infrmatin? Vad säger PUL? Vem svarar för IP-adresser? 2. Tjänster En förutsättning för att kunna erbjuda nyttiga ch prisvärda tjänster för de bende är ett fungerande ch öppet nät med knkurrens på lika villkr mellan tjänsteleverantörerna. Hittills har utvecklingen varit prducentstyrd, vilket ckså har gjrt att man fått prblem. Det krävs ett paradigmskifte för att åstadkmma en användarstyrd utveckling. Inriktningen bör vara på prisvärda tjänster sm efterfrågas av nyttjarna. Många tjänster kmmer att utvecklas av lika privata aktörer på marknaden men även av aktörer inm stat ch kmmun i samarbete med privata företag ch andra intressenter. Samverkan, öppna lkala bredbandsnät ch prisvärda tjänster. Rapprt från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna ch SABO i april 2002

6 6 Sannlikt är så kallade Kmmunikatinsperatör (KO) ett intressant alternativ i framtiden. Företag sm har sm affärsidé att perera sm berende peratörer med drift, supprt, betalningssystem ch upphandling av tjänster sm kärnverksamhet. En intressant frågeställning i dessa sammanhang är m dessa typer av företag kan vara samägda eller upphandlade tillsammans av lika intressenter så sm kmmun, landsting, fastighetsägare ch privata företag. Ett scenari sm kan främja utvecklingen av tjänster lkalt, ch möjliggöra lanseringar av tjänster sm inte bygger på rena kmmersiella intressen. Fungerande ch öppna nät med ansvarstagande ch effektiva peratörer lägger basen för nya nyttiga tjänster för de bende. Men att iscensätta ch driva lika tjänster kräver investeringar, kunskap ch resurser. För att öka sannlikheten att näten fylls med nya tjänster redvisas nedan en mdell för realisering av en ny tjänst. Mdellen innehåller följande mment: 1. Kategrisering vilken/vilka typer av tjänster är aktuella, säkerhet/trygghet, multimedia/underhållning, kmmunikatin/infrmatin, vård, msrg, utbildning 2. Priritering - vilka tjänster ska pririteras i vilka fastigheter/mråden 3. Status pririterade tjänster - efterfrågan/betalningsvilja, säkerhet, administratin, bandbreddskrav 4. Tjänsteleverantörer vem kan leverera den efterfrågade tjänsten, möjlighet till samarbete med KO, vilken rll ska fastighetsägaren ha i en utveckling av nya tjänster, vilka samarbetspartners finns det lkalt hs kmmuner, landsting ch andra påverkare, privata peratörer/tjänsteleverantörer? 5. Kravställan krav på nätverk/peratör/ KO/slutanvändare för de lika tjänsterna? 6. Genmförande vem ansvarar för lanseringen av en ny tjänst, marknadsföring, tekniska frågr 7. Förvaltning av tjänster - betalningssystem, fakturering, supprt mm. 8. Gemensamma upphandlingar finns det andra intressenter sm efterfrågar samma tjänster, samrdningseffekter med lkala privata fastighetsägare eller närliggande verksamheter 9. Kstnader/intäkter vilka kstnader ch intäkter är förknippade med de lika tjänsterna, utveckling ch marknadsföringskstnader, försäljningsintäkter, subventiner, bidrag Lkal samverkan för att uppnå prisvärda ch nyttiga tjänster Att genm en lkal samverkan påverka, utveckla ch gemensamt handla upp lika typer av tjänster är många gånger en förutsättning för ett lyckat resultat. Samverkan mellan rganisatinerna kan även säkerställa mångfalden av lika typer av tjänster, ch möjliggöra ett förverkligande ur flera lika perspektiv. Vi nämner nedan ett antal mment sm visar på fördelar ch således mtiv att samverka Samverkan, öppna lkala bredbandsnät ch prisvärda tjänster. Rapprt från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna ch SABO i april 2002

7 7 ett större ch bredare kundunderlag ger en helt klart bättre grund för upphandling av externa tjänster ett större ch bredare kundunderlag ger en bättre prisbild för upphandling av externa tjänster ett större ch bredare kundunderlag ger en helt klart bättre grund för att attrahera privata tjänsteleverantörer till etablering av tjänster lkalt en samverkan kan vara en förutsättning för utveckling av nytttjänster sm ej är av kmmersiell karaktär en samverkan mellan de lika rganisatinerna är lkalt en stark påtryckare på kmmuner ch landsting för utveckling av nya tjänster ch infrmatinsflöden inm kmmunen 3. Vad är nyttan med ett lkalt samarbete för knsumenten Ur hushållens perspektiv kan ett samarbete lkalt medföra ett antal punkter sm direkt visar på vinster för den enskilde sm t ex. Tillgång till fler tjänster ch mer infrmatin med anknytning till kmmun, landsting ch skla Tillgång till ett större utbud av tjänster med en peratörsberende plattfrm Möjlighet till ett större inflytande över skapandet/upphandlingen av nya tjänster Billigare tjänster genm upphandling med ett större kundunderlag Billigare tjänster då peratörerna nrmalt tar hem investeringskstnaden direkt på priset för tjänsterna 4. Hur går vi vidare mt öppna lkala nätverk Fördelarna med ett öppet lkalt nät är stra för samtliga nyttjare. Att förverkliga nätet kräver strategiskt planering ch långsiktighet. De investeringar sm krävs för att bygga en bredbandsinfrastruktur sm klarar multimedia av gd kvalitet, förutsätter att en marknad med flera tjänster, intressanta för lika nyttjargrupper. Så är inte alltid fallet. Drivkrafterna på marknaden kmmer trligen från tre lika segment: Kmmuner ch landsting för tjänster kring vård ch msrg ch administrativ utveckling av tjänster (t ex 24-timmarsmyndigheten) Fastighetsägarna för tjänster relaterade till fastighetens drift, uthyrning ch individualisering av bendet Knsumenterna för spel, underhållningstjänster, trygghet ch säkerhet Öppna nät sm inte ger inlåsningseffekter ställer krav på standardisering av drift ch aktiv utrustning. Standardiseringen i sig gör det möjligt att byta peratör utan stra extra kstnader. Hur detta skall gå till ch vilka aktörer sm bör delta i den prcessen är en fråga sm vi gemensamt måste studera. En klart uttalad målsättning är dck att knkurrens avseende tjänster måste upprätthållas ch att infrastrukturen skall vara tillgänglig för flera tjänsteperatörer på ett neutralt sätt. Samverkan, öppna lkala bredbandsnät ch prisvärda tjänster. Rapprt från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna ch SABO i april 2002

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet Revisinsrapprt Stckhlms universitet 106 91 Stckhlm Datum Dnr 2008-04-03 32-2007-0804 Intern styrning ch kntrll vid Stckhlms universitet Riksrevisinen har sm ett led i den årliga revisinen av Stckhlms universitet

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (6) Bilaga 4A Säkerhetskrav Förfrågningsunderlag Systemdrift ch Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefn 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen Inkmmande: Individ ch familjemsrgen Handläggare: Ansökan m insatser med stöd av scialtjänstlagen Jag ansöker m stöd i hemmet Beskrivning av vad jag behöver stöd med: Namn: Persnnummer: Telefnnummer: Du

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Detta är det skönaste landskapet på jorden, ingen borde behöva dö härifrån

Detta är det skönaste landskapet på jorden, ingen borde behöva dö härifrån Detta är det skönaste landskapet på jrden, ingen brde behöva dö härifrån Mervärde Nrsjö är en långsiktigt hållbar finansiell mdell för utveckling. Genm 50/50 principen där 50 % av insamlade medel går till

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Bilaga 4. Krav på bredbandsanslutning för offentliga digitala tjänster

Bilaga 4. Krav på bredbandsanslutning för offentliga digitala tjänster SID 1 Bilaga 4. Krav på bredbandsanslutning för ffentliga digitala tjänster Bakgrund s arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering har till uppgift att öka medvetenheten hs ffentliga aktörer sm har beställaransvar

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Årssammanställning för 2013 av MSB:s tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Årssammanställning för 2013 av MSB:s tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap PM 1 (9) Tillsynsenheten Frida Billström Charltte Larsgården Magnus Olfssn Hans Pettersn Jenny Selrt Elenr Strm Årssammanställning för 2013 av MSB:s

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Sollentuna kommun. Samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården

Sollentuna kommun. Samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården www.pwc.cm/se Revisinsrapprt Sllentuna kmmun Lars Högberg Certifierad kmmunal revisr 2014-10-01 Samverkan mellan kmmun ch landsting vid in- ch utskrivning inm den slutna häls- ch sjukvården Uppföljning

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Näringslivsplitiskt prgram 2017-05-08 2 (10) INNEHÅLL 1. INLEDNING. 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 2.1 Fakta 4 2.2 Platsens attraktin 4 2.3 Förhållningssätt.. 5 3. ÖVERGRIPANDE MÅL 6 3.1 Näringslivsklimat...

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och standardiserade vårdförlopp. 1 SOU 2016:2, sid. 121

Den nationella cancerstrategin och standardiserade vårdförlopp. 1 SOU 2016:2, sid. 121 ÅRD I RÄTT TID Facebk: facebk.cm/kristdemkraterna Instagram: @kristdemkraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemkraterna.se E-pst: inf@kristdemkraterna.se Inledning Den svenska

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del A. Plankostnadsprincip och taxor för fysisk planering i Västerviks kommun

Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del A. Plankostnadsprincip och taxor för fysisk planering i Västerviks kommun Taxr ch avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del A Plankstnadsprincip ch taxr för fysisk planering i Västerviks kmmun astställda av kmmunfullmäktige 2018 12 17, 54 att gälla från 1 januari

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Bilaga 4a - Prioriteringsmatris - metodexempel

Bilaga 4a - Prioriteringsmatris - metodexempel Bilaga 4a - Pririteringsmatris - metdexempel Om bilagan Bilagan beskriver en pririteringsmatris sm kan vara till stöd för övergripande pririteringar i vattenplaneringen. Metden lämpar sig sm underlag i

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNEstrategi

Aktörsgemensam CBRNEstrategi samhällsskydd ch beredskap 1 (12) Aktörsgemensam CBRNEstrategi Årsrapprt 2016 2017 samhällsskydd ch beredskap 2 (12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål...

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Emanuelskolan i Sjöbo kommun. Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Emanuelskolan i Sjöbo kommun. Verksamhetsrapport Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Emanuelsklan i Sjöb kmmun Sklinspektinen 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Emanuelsklan

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Policy Bästa utförande av order

Policy Bästa utförande av order Plicy Bästa utförande av rder Versin 2019.1 Utfärdad av Styrelsen i Strukturinvest Fndkmmissin (FK) AB nedan kallat SI Datum för utfärdande 2019-02-20 Gäller för Strukturinvest ch samtliga anställda inm

Läs mer

Kultur och företagande. Karlstad 17 februari 2014

Kultur och företagande. Karlstad 17 februari 2014 Kultur ch företagande Karlstad 17 februari 2014 Trender Kultur ch media är en tillväxtbransch. I hela samhället kan vi urskilja en rörelse från stra rganisatiner mt prjekt ch nätverk. Inm kultursektrn

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare Infrmatin för scialtjänst ch häls- ch sjukvård gällande anmälan ch ansökan m gd man ch förvaltare Anmälan från scialnämnd eller sjukvården Om persnal vid scialförvaltningen eller inm sjukvården får kännedm

Läs mer

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samrdna ch i övrigt administrera klättring ch högfjällsprt i Sverige. Strategisk

Läs mer

Strategi för att minska ungdomskriminalitet

Strategi för att minska ungdomskriminalitet Strategi för att minska ungdmskriminalitet Beslutsdatum 20XX-XX-XX Dkumenttyp Plan Beslutad av Kmmunfullmäktige Dkumentägare Brttsförebyggande strateg Diarienummer 2017/KS 0316 005 Giltighetstid Tillsvidare

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr Granskningsrapprt Falu kmmun KPMG AB 2017-06-07 Antal sidr 7 Falu kmmun Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr KPMG AB 2017-06-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Salems kommun. Riktlinjer för markanvisningar i Salems kommun

Salems kommun. Riktlinjer för markanvisningar i Salems kommun Salems kmmun Riktlinjer för markanvisningar i Salems kmmun 1 Markanvisningsplicyn är antagen av kmmunfullmäktige den 2016-11-17 Inledning Salem har sm mål att bygga 450 nya bstäder under periden 2015-2020

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Guide till datadriven verksamhetsstyrning

Guide till datadriven verksamhetsstyrning Guide till datadriven verksamhetsstyrning Bakgrund Reaktiv verksamhetsstyrning med fkus på förklaring Traditinellt sett har man månadsmöten en till två veckr efter ett månadsskifte där man tittar på föregående

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer