Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser"

Transkript

1 Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning till varandra även kan ses sm en enda kurs ch det är en str fördel m man har möjlighet att gå dessa i följd. Vi håller även företagsanpassade kurser. Då kan vi använda företagets egna data ch mdeller så att användarna känner igen sig, helt enligt dina ch företagets önskemål ch behv. Kursfakta för standardkurser Kurslängd: 1 dag Pris: 5000 kr exkl. Mms I priset ingår lunch, fika ch kursdkumentatin. Plats: Kurserna genmförs i våra lkaler på Birger Jarlsgatan 33, Stckhlm Kntakt: Vill du anpassa en kurs efter era behv eller har du andra frågr kntakta utbildningsansvarig per eller telefn Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Diver grundkurs Business Intelligence är hetare än någnsin. Har du tillgång till Diver eller PrDiver så har du ckså verktyget sm kan ge dig svar på i strt sett alla dina frågr, m du bara vet hur det fungerar. Här har du inte bara chansen att lära dig att ta fram svaren din verksamhet behöver, utan du kmmer ckså att bli en värderlig kunskapskälla på ditt blag ch spara dig själv ch dina kllegr massr av tid. Målgrupp ch förkunskaper Denna kurs vänder sig till alla sm på någt sätt arbetar med the Diver Slutin, exempelvis utvärderare, administratörer, utvecklare ch förstås användare av Diver/PrDiver. Det behövs inga förkunskaper för denna kurs. Efter avslutad kurs kmmer du att kunna göra enklare analyser i Diver/PrDiver i lika typer av frmat. Du kmmer även veta hur du sparar dessa på ett sätt så att du kan återanvända dina analyser gång på gång. Vi rekmmenderar att du även går frtsättningskursen för att kunna utnyttja verktyget fullt ut. Dyka i infrmatin med Diver Växla mellan tabeller, diagram ch rapprter Fkusera, gruppera, srtera, söka Enkla kalkylerade klumner Presentatin av flera dimensiner samtidigt Skapa autmatiska urvalslistr Spara dina frågr ch rapprter Deltagarna får tillgång till PC ch vi jbbar praktiskt med övningar. Kursdkumentatin på svenska ingår. Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

3 Diver frtsättningskurs Business Intelligence är hetare än någnsin. Har du tillgång till Diver eller PrDiver så har du ckså verktyget sm kan ge dig svar på i strt sett alla dina frågr, m du bara vet hur det fungerar. Denna kurs gör dig till den sm är tp f the line när det handlar m att ta fram det din verksamhet behöver. Målgrupp ch förkunskaper Är du den sm kmmer att använda Diver/PrDiver till att ta fram siffrr till din verksamhet, eller är du den sm kmmer att serva verksamheten med de mdeller sm används av Diver/PrDiver, då bör du gå Diver frtsättningskurs. Du ska ha gått Diver grundkurs eller ha mtsvarande kunskaper. Efter avslutad kurs kmmer du att kunna göra avancerade analyser i Diver/PrDiver i lika typer av frmat. Du kmmer att ha fått en djup förståelse för hur verktyget används på bästa sätt. Tidsserieanalys, jämförelser innevarande/föregående månad/år Mdifiera rapprter ch skapa tidsserierapprter Skapa ch mdifiera egna klumner, skapa ch kalkylera med grupper Editera urvalslistr, utnyttja grupper i listr. Skapa dynamiska ch användardefinierade dimensiner. Dykplaner Tips för den avancerade användaren Deltagarna får tillgång till PC ch vi jbbar praktiskt med övningar. Kursdkumentatin på svenska ingår. Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

4 ETL ch tunnel Visual Integratr är ett grafiskt gränssnitt där du skapar skript för databearbetning. Du får hela tiden en överblick över vad sm sker med datat i de lika stegen. Med Visual Integratr får du tillgång till ett kmplett ETL-verktyg. (ETL= Extract, Transfrm, Lad). Med detta verktyg kan du extrahera ch integrera data från lika källsystem ch vid behv kalkylera, rtera, filtrera ch på andra sätt mdifiera infrmatinen enligt önskemål. Visual Integratr kan även utnyttjas för att ladda infrmatin till en databas, alternativt kan man välja att bygga analysmdeller sm sedan utgör ett infrmatinslager. Det går ckså skapa tunnelskript med Visual Integratr, vilket gör att användarna kan få tillgång till realtidsinfrmatin. Målgrupp ch förkunskaper Denna kurs vänder sig till dig sm tar fram underlag för beslutsdkument genm uttag ur databaser eller textfiler, samt till dig sm i dag sitter ch gör sammanställningar i Exceldkument med data från lika källr. Du bör ha gått Diver grundkurs för att förstå hur datat kmmer att användas i slutändan. Efter avslutad kurs har du kunskap m ett kraftfullt ch användarvänligt ETL-verktyg sm med fördel utnyttjas för att skapa indatat till divermdeller, men sm även kan användas i andra delar av din rganisatin. Vi rekmmenderar att du även går Mdelldesignkursen för att förstå hur datat ska användas till mdellbyggen ch Best Practise-kursen för att få överblick av helheten. Gränssnittet i Visual Integratr Olika input-bjekt Prcessbjekt för hpslagning av data, kalkyleringar, frmatering, rankning, srtering, filtrering, gruppering, rtering av data Olika utput-bjekt Arbeta med flera tasks Dynamiska ch statiska parametrar i integratrscript Tunnelscript Inställningar i Visual Integratr Deltagarna får tillgång till PC ch vi jbbar praktiskt med övningar. Kursdkumentatin på engelska ingår. Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

5 Mdelldesign Alla rganisatiner behöver någn typ av uppföljning. Om infrmatinen finns lagrad så går den att analysera. Med hjälp av verktygen i Diver Slutin kan du extrahera denna infrmatin ch bygga de mdeller sm därefter utnyttjas i Diver Slutins analys ch rapprterings-verktyg. Med hjälp av rätt infrmatin, sm byggts ihp på rätt underlag, så är det lättare att fatta rätt beslut. Målgrupp ch förkunskaper Denna kurs vänder sig främst till utvecklare sm ska tillgdse rganisatinens behv av analysmdeller. Förkunskapskrav är att du har gått Diver Grundkurs. Efter avslutad kurs kmmer du att kunna skapa de mdeller sm verksamheten behöver för sina analyser ch rapprter. Du kmmer ckså att lära dig hur du kpplar in extern infrmatin via så kallade lkuper, samt hur du kpplar ihp flera mdeller så att de upplevs sm en enda datakälla. Vi kmmer även att diskutera hur man hanterar stra datamängder ch hur man ptimerar byggtider ch svarstider. Vi rekmmenderar att du även går Utvecklarkurs Best Practise. Bygga analysmdeller Olika indatakällr Skapa Dimensiner, inffält ch summeringar Frmatera, srtera ch editera fält Skapa ch tlka lggar Hantering av stra datamängder Detail builder används t.ex. vid transaktinsmdeller Skapa dykplaner med hjälp av DiveMaster Få en kännedm m möjligheten att splitta mdeller Kntrllera ditt verk i PrDiver Deltagarna får tillgång till PC ch vi jbbar praktiskt med övningar. Kursdkumentatin på svenska ingår. Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

6 Utvecklarkurs Best Practise Huruvida ett prjekt blir framgångsrikt i längden eller inte kan fta ber på enkla saker, såsm exempelvis att grundtanken i namnsättning, upplägg ch arbetsmetdik håller hela vägen. Denna kurs knyter ihp hela Diver Slutin ch ger dig en helhetsbild ch en trygghet i kunskapen när du ska använda de lika delarna av systemet. Vi går igenm hela kedjan från start till mål med verklighetstrgna praktiska exempel, samtidigt sm du får tips ch råd för ett hållbart prjekt. Under kursen extraheras ch integreras data från lika källr, databaser, textfiler eller redan befintliga analysmdeller med ETL-verktyget Visual Integratr. Därefter transfrmeras data till det frmat sm används inm det praktiska exemplet. Analysmdeller byggs för användning i PrDiver sm i sin tur gör underlag till rapprter ch grafer sm slutligen presenteras i webbprtalen DivePrt. Målgrupp ch förkunskaper Denna kurs vänder sig till diverutvecklare ch beställare sm önskar få en mer kmplett bild av hur lösningar byggs upp i Diver Slutin. Förkunskapskrav är att du har gått kurserna ETL ch tunnel, Mdelldesign ch Diver Grundkurs eller på annat sätt har förvärvat mtsvarande kunskaper Efter avslutad kurs har du fått överblick av hela prcessen från rådata till färdig presentatin i The Diver Slutin. Du kan integrera ch bearbeta lika typer av data från lika källr ch har kännedm m hur du bygger ändamålsenliga analysmdeller till PrDiver ch vet hur du tar hand m slutresultatet i DivePrt. Genm ett praktiskt exempel arbeta igenm prcessen från rådata till färdig presentatin Att integrera ch bearbeta data från lika källr i Visualintegratr Att bygga ändamålsenliga analysmdeller, sm t.ex. årsmdeller, till PrDiver Att förbereda data i DiveMaster ch PrDiver för presentatin i webbprtalen DivePrt Att publicera den färdiga presentatinen i DivePrt Kursen är en wrkshp där deltagarna får tillgång till PC. Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

7 Diver Rapprtpalett Dagens företag ch rganisatiner prducerar ett antal översiktsrapprter med infrmatin från många lika datakällr. Eknmirapprter såsm inkmst, kassaflöde ch balansrapprter är exempel på dessa översiktsrapprter. Styrkrt eller nyckeltalsrapprter är ett annat exempel på sammansatta rapprter där ett antal nyckelvärden presenteras tillsammans. Rapprtpaletten används för att skapa eller sammanställa dessa rapprter. Rapprtpaletten kan visa infrmatin sm hämtas ur flera lika mdeller ch tillhandahåller cellkntrll för avancerad rapprtfrmatering. Varje cell kan adresseras ch ändras i Diver/PrDiver. Målgrupp ch förkunskaper Denna kurs vänder sig till de sm har sm uppgift att ta fram översiktsrapprter eller centralt ansvar i sin rganisatin för uppföljning exempelvis cntrller eller utvecklare. Förkunskaper för denna kurs är minst Diver Grundkurs. Att ha prgrammeringsvana ch att ha kunskap m macrn i Excel är en fördel. Efter avslutad kurs kmmer du att kunna skapa: en rapprtpalett med referenser till flera lika mdeller ch dykplaner makrn ch använda dig av dessa i rapprtpalettens celler mätare ch lägga in bilder urvalslistr samt spara rapprtpaletten Hämta siffrr från lika mdeller till samma rapprt Rapprter ch tabeller i rapprter Kmbinera vanliga rapprter ch paletten Länkar Kalkyleringar, makrn Externa mdeller Urvalslistr ch paletten Syntax Fälttyper ch klumner i rapprter Deltagarna får tillgång till PC ch vi jbbar praktiskt med övningar. Kursdkumentatin på svenska ingår. Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

8 DivePrt DivePrt är en webbaserad prtallösning ch det perfekta verktyget för att nå ut med din infrmatin till så många sm möjligt. Lär dig att med hjälp av enkla medel grafiskt presentera data kraftfullt ch även publicera befintliga rapprter. Kmbinera design ch analys för att tillåta effektivt användande. Målgrupp ch förkunskaper Denna kurs vänder sig till dig sm ska ta fram ch presentera data för den vanliga användaren. Du ska ha gått Diver Grundkurs eller ha mtsvarande kunskaper. När kursen är avslutad kmmer du att kunna presentera data på ett infrmativt ch snyggt sätt. Du kmmer även att kunna administrera dina användare i DivePrt. Du kmmer att ha en övergripande blick över hur DivePrt bör hanteras. Att lägga upp sidr i DivePrt Lägga upp markörer med gemensamma rullistr Rullistr/Quickview inställningar Skapa Indikatrer ch mätare Click Actins Visa djupgående infrmatin med ett klick! Gör dina bjekt dykbara. Lätt administratin Att med hjälp av tidigare byggstenar visa infrmatin på ett snyggt ch infrmativt sätt Deltagarna får tillgång till PC ch vi jbbar praktiskt med övningar. Kursdkumentatin på svenska ingår. Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

9 DiveLine/DivePrt administratin Ofta är behörigheten en väldigt viktig fråga i en rganisatin. Vem ska få se vad? Det finns många lika anledningar till att styra så att rätt persner får tillgång till rätt saker. Det kan vara att man är mån m att inte sprida affärsdata eller så kan det finnas känslig persndata sm bara några få ska ha tillgång till. I senare fallet kanske man även har kravet på sig att ta fram lggar för att exakt se vilken infrmatin sm visats på persnnivå ch vem sm har sett denna infrmatin. Det kan ckså vara så att man vill styra sina användare så att de snabbare kmmer dit de ska. Målgrupp ch förkunskaper Denna kurs vänder sig främst till den sm har rllen att administrera rättigheter till diverdata ch sidr i prtalen. Även du sm är kravställare för behörighetsgrupperingarna har fördel av att ha gått denna kurs. Förkunskapskrav är att du har gått Diver Grundkurs. Efter avslutad kurs kmmer du att kunna lägga upp användare ch grupper i DiveLine sm styr behörigheten i the Diver Slutin. Du kmmer att ha kunskap m hur man effektivast delar ut rättigheter på katalgnivå, på en specifik mdell, eller till ch med på specifika delar i en mdell.. Vidare kmmer vi att titta på möjligheten till lggning av dyk ch ge en visning på hur dessa lggar kan se ut. Vi går ckså igenm behörighetsinställningarna i prtalen. Mappstruktur ch filer i Diver Slutin Filreferenser ch divelines kraftfulla egenskap Default Search Path DI-Cnfig Lägga upp aliases Users skapa ny användare, kppla en grupp till en användare Grups skapa ny grupp, kppla användare till en grupp ACL behörighetsinställningar Licensing lika typer av användare Audit sätta upp lggar på specifika dyk Di Cntrller Dictl Prtalen Se vilka användare sm är uppkpplade Spåra hög cpu/minnesanvändning Kmmandradsknfiguratin Infrmatin m hur man skulle kunna bygga mdeller på sin användardata Skapa nya sidr ch miljöer Olika typer av behörighetsinställningar Sätta behörigheter på en miljö eller en sida Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

10 Kursen förutsätter att det finns en diveline ch diveprt installatin hs kunden. Genmgång, testning ch visning sker på lärarens egna PC, men m möjligt avslutas det med en genmgång ch visning av kundens egen miljö. Kursfakta Kurslängd: 1 dag. Pris: kr exkl. mms, samt ev. restid ch övriga reskstnader En alternativ kurs för kr exkl. mms kan erbjudas m kursen hålls på distans Plats: Kursen genmförs ute hs kund eller på distans per telefn ch fjärrstyrd sessin. Kntakt: Supprtansvarig per eller telefn Inftl Birger Jarlsgatan 33 Bx 5010, SE Stckhlm Växel: +46 (0) Fax: +46 (0)

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6! Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Medieplan för nygrundat aktiebolag

Medieplan för nygrundat aktiebolag Medieplan för nygrundat aktieblag En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Rbert Gripenberg Examensarbete Infrmatins- ch medieteknink Förnamn Efternamn

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Anvisningar för projektarbete och dokumentation (v3-v10)

Anvisningar för projektarbete och dokumentation (v3-v10) Anvisningar för projektarbete och dokumentation (v3-v10) Anteckna (för egen del) vilka medlemmar som ingår i din grupp. Se till att samma uppgifter är mejlade till kursansvarig jesper.hakerod@hh.se senast

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 HUND GPS 2007 BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 Cpyright 2006 Pinter Slutins Ltd Pinter Slutins äger upphvsrätten till denna manual ch den applikatin sm beskrivs

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer