Övningar i JavaScript del 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningar i JavaScript del 3"

Transkript

1 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma prgram sm gjrdes för bildval i förra labratinen, men här är det en annan layut ch tillämpning (nu är det val av frukter). Detta prgram ska utökas, så att man ckså kan bläddra mellan de valda bilderna i ett bildspel ch det ska ckså vara möjligt att visa bilderna i en lista. 1. Dkument i övningsmappen På kursens webbplats kan du ladda ner en zip-fil sm ger en mapp med övningsmaterial. Börja med att gå igenm filerna. index.htm innehåller HTML-kd med: en div-tagg med id="header". I den finns en p-tagg med id="date", där dagens datum ska skrivas av en JavaScript-funktin. en div-tagg med id=" fruitbuttns". I den finns ett antal img-taggar för små bilder sm ska användas sm knappar. I dessa img-taggar finns det ett nclick-attribut där funktinen chsefruit anrpas. Sm parameter skickas fruktens namn med. Detta namn används ckså sm namn på bilderna. en div-tagg med id="main". I den finns in img-tagg med id="fruitpict", där en str bild av vald frukt ska visas. Under img-taggen finns ckså två knappar, sm i nclickattribut anrpar funktinerna prevpict ch nextpict. en div-tagg med id="inf". I denna finns två knappar ch p-taggar. Knapparna anrpar funktiner i js-filen sm ska visa en lista av valda bilder, dels sm text ch dels med bilder. Detta ska då läggas in i p-taggarna. script.js innehåller JavaScript-kd med: fyra glbala variabler sm tilldelas i funktinen init. De används sm referenser till de taggar i HTML-kden sm ska förändras. Funktinen init anrpas, då hela webbsidan är inladdad i webbläsaren. funktinen chsefruit, sm anrpas då man klickar på de små bilderna med frukter. Parametern med fruktens namn används för att sätta samman en url ch byta ut bilden i img-taggen för den stra bilden. Detta är på samma sätt sm i föregående labratin, fast där användes ett nummer i filnamnet istället för ett fruktnamn. skal till de fyra funktiner sm anrpas från buttn-taggarna i HTML-kden. I övningarna ska du skriva kd i dessa funktiner. style.css innehåller CSS-kd för att skapa sidans layut. Det är inte nödvändigt att du går igenm den nu, eftersm den inte har någn betydelse för prgrammets funktinalitet. pics är en mapp med de bilder sm används. Den innehåller två undermappar: buttns innehåller bilder för knapparna med frukter. fruits innehåller större bilder med frukter. Bildfilerna är namngivna med frukternas namn, sm skickas sm parameter till funktinen chsefruit i js-filen. Prva prgrammet Öppna filen index.htm i webbläsaren. Klicka på de små bilderna med frukter. En str bild av frukten visas då. I övrigt händer inget, då du klickar på knapparna, eftersm kden i deras funktiner ännu inte är skriven Rune Körnefrs 1

2 2. Dagens datum Vi börjar med att använda Date-bjektet för att skriva in dagens datum på webbsidan. Detta ska skrivas i taggen med id="date", sm det finns en referens till i den glbala variabeln datetag. Medieteknik Första varianten av datumet Skriv in följande kd i filen script.js: functin shwdate() { var tday = new Date(); var y = tday.getfullyear(); var m = tday.getmnth(); var d = tday.getdate(); datetag.innerhtml = d + "/" + (m+1) + ", " + y; Med new Date() skapas en ny "instans" av Date-bjektet med infrmatin m aktuell tid ch datum. Det går sedan att hämta ut den infrmatinen med lika funktiner, utifrån den variabel där bjektet sparas, dvs tday. Funktinen getfullyear ger året med fyra siffrr. Funktinen getmnth ger ett värde mellan 0 ch 11 för månaden. Värdet 0 är alltså januari, 1 är februari, etc. Varför det börjar på 0 kmmer du se i nästa steg i denna funktin. Funktinen getdate ger dagens nummer ch är ett värde mellan 1 ch 31. En sträng för datumet sätts samman med variablerna d, m ch y ch skrivs i "date-taggen". Lägg till ett anrp av shwdate sist i funktinen init: functin init() {... shwdate(); Funktinen init anrpas när webbsidan är inladdad ch då ska datumet skrivas ut på sidan. Datumet skrivs högst upp till höger på webbsidan. Skriv månad i klartext Månadens nummer ska översättas till en text. För att göra det inför vi en array med månadernas namn. Lägg till en variabel sm är en array med månadernas namn i början av funktinen ch ändra strängen för utskriften: functin shwdate() { var mnth = ["januari","februari","mars","april","maj","juni", "juli","augusti","september","ktber","nvember","december"];... datetag.innerhtml = d + " " + mnth[m] + " " + y; Variabeln mnth blir en array sm fungerar sm en lista med alla månaders namn. Dessa kan tas ut genm att "indexera" mnth. Indexet för det första värdet i arrayen är 0, så mnth[0] är "januari", mnth[1] är "februri", etc. Det är för att indexen i en array börjar med 0, sm värdet från getmnth är mellan 0 ch Rune Körnefrs 2

3 Skriv ckså ut dag Lägg till följande i funktinen: functin shwdate() { var day = ["Söndag","Måndag","Tisdag","Onsdag","Trsdag", "Fredag","Lördag"];... var daynr = tday.getday(); datetag.innerhtml = day[daynr] + " den " + d + " " + mnth[m] + " " + y; Funktinen getday ger ett nummer mellan 0 ch 6 för dagens namn. 0 är söndag, 1 är måndag, etc. Både day ch mnth är arrayer med värden sm bestäms då de skapas. 3. Array för valda bilder Nu ska vi spara de bilder sm väljs, så att man sedan kan bläddra runt bland dem i bildspelet. Vi behöver spara flera värden ch använder då en array. Men till skillnad från arrayerna i föregående övning, har vi inga värden från början, så arrayen är tm då den skapas. Den måste ckså behålla sina värden i hela prgrammet, så att vi sedan kan använda den i funktinerna för att gå till föregående eller nästa bild, så det måste vara en glbal variabel. Skapa arrayen ch lägg in bilder Lägg till följande kd högst upp i js-filen bland de glbala variablerna: var selectedfruits = []; Till höger m likhetstecknet är det två hakparenteser utan någt mellan dem. Detta skapar en tm array, sm sedan kan utökas genm att man lägger till värden. Lägg in en instruktin för att spara den valda bilden i arrayen i funktinen chsefruit: functin chsefruit(fruitname) { imgtag.src = "pics/fruits/" + fruitname + ".jpg"; selectedfruits.push(fruitname); Denna funktin anrpas varje gång man klickar på en fruktknapp ch väljer en ny bild, så det är här vi kan lägga in nya bilder i arrayen. Med funktinen push läggs det in ett nytt värde sist i arrayen selectedfruits. Det värde sm läggs in är det sm står inm parentesen. Där används fruitname, sm innehåller namnet på vald bild, t.ex. "apple" eller "range", sm angavs i anrpet av chsefruit i HTML-kden.. Det finns ännu inget synligt resultat av detta, så det kan inte testas i webbläsaren Rune Körnefrs 3

4 Skriv ut innehållet i arrayen Skriv in följande i funktinen listfruits: functin listfruits() { namelisttag.innerhtml = selectedfruits.jin(", "); Denna funktin anrpas då man klickar på knappen "Lista valda fruktnamn". Då ska innehållet i variabeln selectedfruits skrivas ut. Värdena i de lika elementen i selectedfruits sätts samman med funktinen jin. Det sm står inm parentesen är de tecken sm ska läggas in mellan värdena i detta fall ett kmmatecken ch ett blanktecken. Texten läggs in i taggen sm representeras av imglisttag. Välj några frukter. Klicka sedan på knappen "Lista valda fruktnamn". Deras namn ska då skrivas ut under knappen. Namnen skrivs på engelska, eftersm det är dessa namn sm valts i prgrammet ch på filerna. Helst bör man undvika åäö i filnamn, eftersm det annars kan bli fel då de publiceras. Det kanske används lika teckenkdningar i prgramfilen ch serverns perativsystem för filnamnen ch då fungerar inte referenserna, så därför är filnamnen på engelska utan åäö. Man skulle kunna ha en funktin, där man med några if-satser eller ytterligare en array översätter rden till svenska, men det bryr vi ss inte m här. Kmmer nu namnen ut på webbsidan, vet vi att det fungerar att lägga in dem i arrayen. I annat fall får du gå tillbaks ch kntrllera din kd. 4. Bildspel för valda frukter Nu ska vi lägga till kd i funktinerna prevpict ch nextpict, för att kunna bläddra mellan bilderna. Vi använder då en kd sm liknar exempel 5 i föreläsning F10. Där används en glbal variabel kallad currentpict, för att hålla reda på vilken bild sm för tillfället visas. I detta prgram ska currentpict vara ett index till selectedpics, så att vi vet vilken bild i arrayen sm visas. I exemplet i föreläsningen används ckså en funktin kallad changepict, sm gör bildbytet ch uppdaterar variabeln currentpict. I funktinerna prevpict ch nextpict kntrlleras currentpict, för att kntrllera att man inte redan är på första respektive sista bilden innan bildbytet sker genm att anrpa changepict. Vi ska här använda en kd, sm är nästan likadan. Kd för bildbyte Skriv in följande kd i filen (tillägg i prevpict ch nextpict samt ny funktin changepict): functin prevpict() { if (currentpict > 0) changepict(currentpict - 1); functin nextpict() { if (currentpict < selectedfruits.length - 1) changepict(currentpict + 1); functin changepict(pictnr) { imgtag.src = "pics/fruits/" + selectedfruits[pictnr] + ".jpg"; currentpict = pictnr; Rune Körnefrs 4

5 Index för den första bilden är 0, så i prevpict kntrlleras det att currentpict är större än 0. I så fall kan den minskas med 1, så currentpict-1 skickas sm parameter till changepict, för att byta till föregående bild. Mtsvarande sker i nextpict, fast där ökar vi currentpict med 1. Antal värden i arrayen kan avläsas med egenskapen length. Om vi t.ex. har fyra bilder i selectedfruits, så är selectedfruits.length lika med 4. Men eftersm det första indexet är 0, så är då det sista indexet 3. Index för den sista bilden är alltså alltid antal värden minus 1, dvs selectedfruits.length - 1. I funktinen changepict tar vi in parametern pictnr, sm är index för den bild sm ska visas. Namnet får vi då fram genm att använda pictnr sm index till selectedfruits. Om vi t.ex. fått index 3 ch det i elementet med index 3 (dvs det fjärde värdet i arrayen) finns "banana", så är det filen "banana.jpg" sm ska visas. Vi sätter alltså samman selectedfruits[pictindex] med två textsträngar, så att vi får en krrekt url till bildfilen. I changepict uppdateras ckså currentpict, så att den sedan innehåller index till den bild sm nu visas. Inför ch initiera den glbala variabeln currentpict Variabeln currentpict måste ckså definieras ch få ett initialt värde. Lägg till följande rad högst upp i js-filen bland de glbala variablerna: var currentpict; Den glbala variabeln definieras. Lägg in en instruktin för att initiera variabeln i funktinen init: functin init() {... currentpict = -1; Då sidan laddas in är ännu ingen bild vald, så vi sätter värdet till ett värde sm är mindre än index för den första bilden (sm är 0). Vi sätter det här till -1. Då finns det ingen risk att changepict anrpas ch vi försöker visa en bild sm inte finns, m användaren klickar på knapparna för föregående eller nästa bild, innan någn bild är vald. -1 är inte större än 0, när currentpict kntrlleras i prevpict. Då inga bilder är valda ch arrayen selectedfruits är tm, så är length lika med 0. Alltså är selectedfruits.length - 1 lika med -1. Variabeln currentpict, sm då ckså är -1, är alltså inte mindre än selectedfruits.length - 1, så changepict anrpas inte. Lägg ckså till en uppdatering av currentpict i funktinen chsefruit: functin chsefruit(fruitname) { imgtag.src = "pics/fruits/" + fruitname + ".jpg"; selectedfruits.push(fruitname); currentpict = selectedfruits.length - 1; Då man klickat på en bildknapp, läggs bilden till sist i arrayen selectedfruits med funktinen push ch det är den sista bilden sm visas. Vi måste då uppdatera currentpict, så att den innehåller index för den sista bilden. Välj några frukter. Prva sedan att bläddra runt bland valen med knapparna "Föregående" ch "Nästa" under bilden Rune Körnefrs 5

6 5. Lp för att visa bilder på alla valda frukter Nu ska vi ckså titta på användning av en lp, för att gå igenm alla värden i arrayen. Utöka funktinen listfruits till följande: functin listfruits() { var i, imglist; namelisttag.innerhtml = selectedfruits.jin(", "); imglist = ""; fr (i=0; i<selectedfruits.length; i++) { imglist += "<img src='pics/fruits/" + selectedfruits[i] + ".jpg' alt='frukt'>"; pictlisttag.innerhtml = imglist; Medieteknik Variabeln i, sm ska användas sm index i lpen, införs sm en lkal variabel i funktinen. Även imglist, sm ska används för att sätta samman den textsträng sm ska skrivas i taggen för listan, införs sm en lkal variabel. I lpen ska vi med += lägga till innehåll i variabeln imglist. Därför ser vi först till att den är tm, genm att lägga in en tm sträng i den, innan vi går in i lpen. Lpen skapas med en fr-sats. Inm parentesen anges först i=0, vilket betyder att variabeln i ska börja på 0. Sedan anges i<selectedfruits.length, sm är ett villkr för m lpen ska upprepas eller ej. Vi går alltså runt i lpen så länge variabeln i är mindre än antalet element i arrayen. Sedan anges i++, vilket betyder att variabeln i ska räknas upp med 1 för varje gång vi går runt i lpen. Om antalet element i arrayen t.ex. är 4, så genmlöps lpen 4 gånger med värdena 0, 1, 2 respektive 3 i variabeln i. Det sm ska utföras i lpen anges inm klamrarna. I detta fall är det endast en prgramsats, så det hade ckså gått bra att utesluta klamrarna. I lpen lägger vi till kd för img-taggar i variabeln imglist (uppdelad på två rader, för att få plats i rutan, men den kan skrivas på en rad). Strängen innehåller HTML-kd för en img-tagg ch i url:en används innehållet i selectedindex[i], dvs fruktens namn. Eftersm variabeln i går från 0 till antal element i arrayen, så blir det lika index för varje varv i lpen ch därmed lika filnamn. Efter lpen lägger vi in imglist i taggen sm representeras av pictlisttag. De img-taggar sm skapats här kmmer alltså in i HTML-kden ch visas på webbsidan. Välj några frukter. Klicka sedan på knappen "Lista valda fruktnamn". Förutm namnen, så ska nu även bilderna kmma fram Rune Körnefrs 6

7 6. Byt ut frukter Medieteknik Nu ska vi först använda en lp, för att undersöka m en viss frukt finns med i arrayen. I så fall använder vi ytterligare en lp, för att byta ut en frukt mt en annan. Vi kntrllerar m äpple finns med ch i så fall byter vi alla citrner mt apelsiner. Detta görs med knappen "Om äpplen finns, byt citrner mt apelsiner" sm anrpar funktinen ifapplechangelemnstoranges. Det är ett långt namn, men samtidigt talar det ju m vad funktinen gör. Kntrllera m äpple är valt ch finns med i listan Skriv följande kd i funktinen: functin ifapplechangelemnstoranges() { var i, applefund; applefund = false; fr (i=0; i<selectedfruits.length; i++) { if (selectedfruits[i] == "apple") { applefund = true; break; alert(applefund); Variabeln applefund är en variabel sm används sm en s.k. flagga. Den sätts först till false ch m vi sedan hittar ett äpple, sätter vi den till true. Då kan vi efter lpen kntrllera m det fanns någt äpple eller ej. I lpen går vi igenm alla element i selectedfruits. Vi har en if-sats där värdet sm indexeras av i är lika med "apple". I så fall har vi hittat ett äpple ch sätter applefund till true. Vi vill bara veta m det finns någt äpple över huvudtaget eller ej, så när vi väl hittat ett, behöver vi inte gå vidare ch undersöka resten. Så då avbryter vi lpen med break. Efter lpen visar vi värdet i applefund med alert (en ppup-ruta). Denna rad har vi nu endast med för att kunna testa denna del av funktinen. Den ska sedan tas brt ch ersättas av annan kd, för resten av det sm ska göras i funktinen. Välj några frukter ch inkludera en eller flera äpplen. Klicka sedan på knappen. Du bör då få en ruta med texten true. Ladda sedan m sidan (för att tömma listan) ch välj några frukter igen. Men ta inte med äpple denna gång. Klicka sedan på knappen, så ska du då få en ruta med texten false Rune Körnefrs 7

8 Byt citrner mt apelsiner Ta brt alert-satsen ch lägg nu istället till en if-sats för att kntrllera applefund samt en lp för att byta citrner mt apelsiner: functin ifapplechangelemnstoranges() { var i, applefund; applefund = false; fr (i=0; i<selectedfruits.length; i++) { if (selectedfruits[i] == "apple") { applefund = true; break; if (applefund) { fr (i=0; i<selectedfruits.length; i++) { if (selectedfruits[i] == "lemn") selectedfruits[i] = "range"; listfruits(); Med if-satsen kntrlleras m applefund är lika med true. Variabeln innehåller värdet true eller false, så vi behöver inte skriva (applefund == true), utan det räcker det att ange variabelns namn inm parentesen. Om variabeln är true, fanns det ett äpple ch vi utför då en lp för att byta frukterna. I lpen går vi igenm alla värden i selectedfruits. Vi har en if-sats för att kntrllera m värdet är "lemn". I så fall lägger vi istället in "range". Vi avslutar med att anrpa funktinen listfruits, sm listar alla frukter med namn ch bilder, så att vi kan se m bytet skett eller ej. Välj några frukter ch inkludera både äpplen ch citrner. Klicka på knappen "Lista valda fruktnamn", så att du ser vilka frukter du valt. Klicka sedan på knappen "Om äpplen finns, byt citrner mt apelsiner" ch kntrllera att citrnerna byts ut mt apelsiner. Ladda sedan m sidan ch välj några frukter igen. Inkludera citrner, men inga äpplen. Klicka sedan på knapparna igen ch kntrllera att citrnerna inte byts ut. Slut Därmed är övningarna slut för den här gången. I dessa övningar har vi tagit upp: Användning av Date-bjektet, för att ta ut dag ch datum. Array med värden sm anges då variabeln definieras. Array med dynamiskt innehåll ch strlek. Variabeln definieras sm en tm array ch värdena läggs till senare. Användning av push, för att lägga till värden sist i en array. Funktinen jin, för att göra m en array till en textsträng sm kan skrivas ut på sidan. Egenskapen length, för att avgöra hur många element (värden) sm finns i en array. Lp för att utföra någt ett upprepat antal gånger. Vi tg upp fr-lpen med en variabel sm räknas upp för varje varv i lpen. Satsen break för att avbryta en lp Rune Körnefrs 8

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Övningar i JavaScript del 2

Övningar i JavaScript del 2 Övningar i JavaScript del 2 Genm dessa övningar frtsätter intrduktinen av JavaScript. Vi tar nu upp if-satser ch lite mer m funktiner. Vi kmmer ckså in på tillämpningar sm att byta en bild på webbsidan

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

Övningar i JavaScript del 4

Övningar i JavaScript del 4 Övningar i JavaScript del 4 I dessa övningar ska du dels hantera ett frmulär ch dels arbeta med några textsträngar. 1. Dkument i övningsmappen Övningsmappen sm du laddar ner från labratinens webbsida innehåller

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

Labora&on 1 Variabler och beräkningar övningar/uppgi9er

Labora&on 1 Variabler och beräkningar övningar/uppgi9er Labora&on 1 Variabler och beräkningar övningar/uppgi9er 1M322 Webbteknik 2, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns

Läs mer

Övningar i JavaScript del 6

Övningar i JavaScript del 6 Övningar i JavaScript del 6 I dessa övningar tar vi upp två saker: Öppna ett nytt fönster ch hämta data från glbala variabler i dkumentet i föregående fönster. Läsa in data ifrån XML-filer med tekniken

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Labora&on 5 Dynamisk HTML och &mers övningar/uppgi=er

Labora&on 5 Dynamisk HTML och &mers övningar/uppgi=er Labora&on 5 Dynamisk HTML och &mers övningar/uppgi=er 1M322 Webbteknik 2, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Textsträngar och formulär i JavaScript

Textsträngar och formulär i JavaScript Föreläsning i webbdesign Textsträngar och formulär i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Antag a4 variabeln s innehåller följande text s = "pics/small/bridge.jpg"

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Loopar och objekt i JavaScript

Loopar och objekt i JavaScript Föreläsning i webbdesign Loopar och objekt i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Programflöde Vanligt sekvendellt flöde InstrukDonerna ugörs en eher en i den

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

Övningar i layout med CSS

Övningar i layout med CSS Övningar i layut med CSS Med CSS strukturerar man innehållet i lika delar. Med div-taggar kan man avgränsa delar av kden för sidhuvud, navigeringslänkar, innehåll, etc. Med CSS kan man sedan ge dessa delar

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Labora&on 2 HTML och validering övningar/uppgi:er

Labora&on 2 HTML och validering övningar/uppgi:er Labora&on 2 HTML och validering övningar/uppgi:er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2016 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det

Läs mer

JavaScript del 2 DocumentWrite, Prompt och ParseInt

JavaScript del 2 DocumentWrite, Prompt och ParseInt JavaScript del 2 DocumentWrite, Prompt och ParseInt Senast kollade vi lite på vad JavaScript är för något, hur man skapar variabler samt hur vi kan skicka ut ett meddelande till användaren genom alert.

Läs mer

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi

Läs mer

Programmering F-3. -Osmo Coding

Programmering F-3. -Osmo Coding Prgrammering F-3 -Osm Cding Lärarhandledning till Osm Cding 2 Innehåll Generellt upplägg. s4 Mntera Osm Cding.. s5 Menyn i Osm Cding s6 Instruktiner i Osm Cding.... s7 Innehåll.... s8 Blckens betydelse

Läs mer

Labora&on 3 Objekt i JavaScript övningar/uppgi:er

Labora&on 3 Objekt i JavaScript övningar/uppgi:er Labora&on 3 Objekt i JavaScript övningar/uppgi:er 1M322 Webbteknik 2, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det

Läs mer

Fler introducerande övningar i HTML

Fler introducerande övningar i HTML Fler intrducerande övningar i HTML Hittills har vi talat m kder i HTML ch ibland kallat dem taggar. Vi har då menat de kder sm skrivs inm < ch >, sm t.ex. ch . Ibland behöver vi dck vara lite mer

Läs mer

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenm ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker sm kan vara prblem i uppgifterna. Är det någt du abslut kmmer att

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Programmering Åk Blockly Games

Programmering Åk Blockly Games Prgrammering Åk 7-9 -Blckly Games Innehåll Blckprgrammering s4 Blckly Games.. s5 Pussel.. s7 Labyrint.... s8 Fågel... s9 Sköldpadda. s10 Film s11 Dammhandledare.. s12 Damm.... s13 2 Lärarhandledning till

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Labora&on 4 Händelser och drag and drop övningar/uppgi:er

Labora&on 4 Händelser och drag and drop övningar/uppgi:er Labora&on 4 Händelser och drag and drop övningar/uppgi:er 1M322 Webbteknik 2, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Nedan följer en lista på olika steg för att förklara hur Ni enkelt kan lägga en orienteringsbana i banläggningsprogrammet Purple Pen.

Nedan följer en lista på olika steg för att förklara hur Ni enkelt kan lägga en orienteringsbana i banläggningsprogrammet Purple Pen. Lathund Purple Pen Purple Pen är ett gratis banläggningsprgram för rientering sm kan laddas ner gratis på http://purplepen.glde.rg/dwnlad.htm Observera att prgrammet endast stöds för Windws! Man kan använda

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

[] Arrayer = Indexerad variabel

[] Arrayer = Indexerad variabel [] Arrayer = Indexerad variabel Lagra många värden i en variabel Jmfr inom matematiken, variabler x 0, x 1, x 2, I detta dokument tas upp hur man skapar och hanterar sådana variabler i java. Dessa kallas

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad 1 Datatyper Tobias Wrigstad Det finns flera olika typer av (slags) data Olika datatyper har olika egenskaper. T.ex. är ett personnummer inte ett tal. (Den sista siffran skall stämma enligt den s.k. Luhnalgoritmen

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan Lathund för Sundbybergs IK rienteringssektinen Att arbeta med hemsidan Webbadress för hemsidan http://www.idrttnline.se/sundbyberg/sundbybergsik-rientering Inlggning sker genm att klicka på hänglåssymblen

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

JavaScript del 3 If, Operatorer och Confirm

JavaScript del 3 If, Operatorer och Confirm JavaScript del 3 If, Operatorer och Confirm Under förra uppgiften så kollade vi på hur användaren kan ge oss information via promt(), vi använde den informationen både för att skriva ut den och för att

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 9. Copyright Mahmud Al Hakim Agenda (halvdag)

Objektorienterad programmering Föreläsning 9. Copyright Mahmud Al Hakim  Agenda (halvdag) Objektorienterad programmering Föreläsning 9 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda (halvdag) Fält Grunderna Fält med komponenter av struct-typ Fält med referenser Standardklassen

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Introduk+on +ll programmering i JavaScript

Introduk+on +ll programmering i JavaScript Föreläsning i webbdesign Introduk+on +ll programmering i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Språk Naturliga språk Mänsklig kommunika+on T.ex. Svenska, engelska,

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Summera med while"-satsen

Inledande programmering med C# (1DV402) Summera med while-satsen Summera med while"-satsen Upphovsrätt för detta verk Inledande programmering med C# (1DV402) Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1a. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det en par dokument

Läs mer

Föreläsning 11. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt. Kan ha en array av t.

Föreläsning 11. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt. Kan ha en array av t. Föreläsning 11 Arrayer Arrayer Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt int[] tal = new int[3]; Kan ha en array av t.ex: Heltal (int) Tecken (char) Personer (objekt av klassen

Läs mer

Programmering för webben

Programmering för webben Programmering för webben Föreläsning 2 Dagens innehåll Varför använda PHP? Var används PHP? Variabler Tilldelning Operatorer Kommentarer Arrayer Varför använda PHP? Var används PHP Där innehåll skräddarsys

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

Visa och dölja element med JavaScript

Visa och dölja element med JavaScript Föreläsning i webbdesign Visa och dölja element med JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Visa och dölja element Förändra elementets sdl för display eller visibility

Läs mer

Arrayer (vektorer) Murach s: kap Elektronikcentrum i Svängsta AB

Arrayer (vektorer) Murach s: kap Elektronikcentrum i Svängsta AB Arrayer (vektorer) Murach s: kap 8 2013-01-15 1 Elektronikcentrum i Svängsta AB Arrayer Arrayer (vektorer) Ofta i ett program har vi flera variabler av samma datatyp som är relaterade till varandra. Exempel

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Introducerande övningar i CSS

Introducerande övningar i CSS Intrducerande övningar i CSS CSS (Cascading Style Sheets) är ett språk sm används för att göra stilinställningar av en webbsida skapad i HTML. Stilinställningarna kan läggas in på tre ställen: sm attribut

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Anvisning Registreringsteknik

Anvisning Registreringsteknik Anvisning Registreringsteknik För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: 1 Krk = av/på-knapp Krken fungerar sm en av/på-knapp på den digitala pennan. För att pennan ska fungera

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2005-05-04 Versin: 1.04 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar Granskare Gdkännare 0.01 2005-02-08 JSL Första utkast - - 1.00 2005-03-01 JSL - Lagt till den nya tabellen

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 AID-nummer: Datum: 2014-12-18 Kurskod: 725G61 Provkod: LAB1 Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 Skrivningstid: 2014-12-18 klockan 8.00-10.00. Hjälpmedel: Inga. För varje fråga

Läs mer

Systemförvaltning EPJ Receptförskrivning Cosmic

Systemförvaltning EPJ Receptförskrivning Cosmic Systemförvaltning EPJ Dkumenttyp: Versin 1.6 Sidan 1 av 10 Titel: Receptförskrivning i Csmic Skapat av Maria Strbjörk Versinsdatum 2013-04-24 Receptförskrivning Csmic Systemförvaltning EPJ Landstinget

Läs mer

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning Varför? 732G11 Linköpings universitet 2011-02-08 Varför? 1 2 3 Varför? 4 5 Medelvärde av 5000 tal Varför? while-loopen int nrofints = 5000; int [] integers = new int [ nrofints ]; int pos = 0; while (

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Labora&on 4 CSS och validering övningar/uppgi9er

Labora&on 4 CSS och validering övningar/uppgi9er Labora&on 4 CSS och validering övningar/uppgi9er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2016 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument och skapa en mapp för U2 Till övningarna i denna

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Karusell med länkade omslagsbilder

Karusell med länkade omslagsbilder [Skriv text] Axiell Arena Karusell med länkade omslagsbilder Axiell har tagit fram en funktion som presenterar titlar/katalogposter i Arena i form av en interaktiv karusell som visar omslagsbilder. Funktionen

Läs mer