Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsens möte 18 februari 2014"

Transkript

1 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali Hamidian, ledamt Núria Albert Trres, ledamt Stephen Hintn, ersättare Petra Mdée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamt Aina Otterberg Sannetrp, persnalrepresentant, ledamt Miguel Ganz, persnalrepresentant, ersättare Björn Anderssn, persnalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapprt VD Sammy Almedal föredrg ärendet. IT ch Stab/eknmi fullbelagda resursmässigt året ut med prjekten penningtvätt ch PEP, krtansökan, ny ch förutvarande rapprtering till FI, årsredvisningen, nytt eknmisystem, PDFmdul för krtets avier, nya låneprdukter (40 år amrtering, halverat efterspar, lösa ut efterspar ch peridvis amrteringsfrihet) samt förändringar i filstruktur till- ch från Nrdea. Situatinen på Bank relaterad till krtinförande ch tidigare nämnda förändringar från Nrdea är ckså ansträngd. I dagsläget finns inte utrymme över för någt annat än van nämnda prjekt. Persnal Webbansvarig Hanna Sikter är anställd från 27/1 ch redan nu märks en bättre arbetssituatin när det gäller kmmunikatin. Möjligheterna till en stödsparknapp, en chat-funktin, förändrad sparkalkylatr ch en respnsiv webb ligger först i kön utöver att sätta sig in i ch strukturera upp vår webb. Krtet Frtsätter enligt plan. Den effektiva räntan är nu framräknad, vid kr blir den effektiva räntan 15,93 % ch vid kr blir den effektiva räntan 12,66 %. Anledningen till att vi uppger den effektiva räntan är regelverket Knsumentverkets allmänna råd m knsumentkrediter sm säger att vi bland annat måste uppge den effektiva räntan vid marknadsföring av krediter. Knsumentkrediter avser krediter till privatpersner sm inte bedriver någn frm av företagsverksamhet. PDF-mdul för avisering i internetbanken är beställd ch planeringen för dess införande pågår. Synpunkt framfördes att kstnaderna för krtet måste bli tydligare så att avgifterna blir mtiverade. Även hur den effektiva räntan räknas ut skulle tydligare presenteras. Kanske kan det tas upp på kmmande JAK-sklr ckså. Synpunkt framfördes att det brde vara möjligt att låsa pengar på ett knt ch få en kredit mtsvarande, det skulle kanske kunna möjliggöra för fler att skaffa krt.

2 Bankverksamheten 1 feb feb 2013 Snitt per vecka 36 st 30 st Utlåning ,2 milj kr 12,2 milj kr Ttal utlåning 840 milj kr 879 milj kr Vi har beviljat tre nya sparfria lån. Uppgrenna Naturhus AB på kr. Bygga knferensanläggning i Östergötland. Bndersbyn Eklgisk Lanthandel på kr. Butiken Nrdansmak i Nrrbtten. Nrdins i Delsb AB på kr. Redvisningstjänst i Hälsingland. Synpunkt framfördes att den krympande lånestcken är mycket rväckande ch frågan är m de åtgärder vi hittills gjrt är tillräckliga. Hur länge kan vi frtsätta m trenden frtsätter. Diskussinerna i mars m rganisatinen ch vilka pririteringar vi ska göra blir viktiga. Idé- ch medlemsstöd Det tapp i medlemsantal sm blev under 2013 kan förklaras av registervård. Medlemmar sm sedan 1993 inte blivit krrekt avslutade i medlemsregistret har rensats ut. Under januari 2014 månad ökade medlemsantalet med 406, den högsta månadssiffran sedan ktber De sex första praktikveckrna är fyllda. Ideella resurspersner, sm deltagit i JAK-sklan, har möjlighet att få insyn i verksamheten samt tillfälle att förbereda egna lkala aktiviteter genm att tillbringa en vecka på kntret i Skövde. Praktikveckrna leder till ökat engagemang ch fler lkala aktiviteter. Flödet av lkala aktiviteter ser du på Lkalavdelningen JAK Bden- Luleå har ansökt m medel för att testa ett samarbete med en butik i Luleå sm säljer lkala prdukter, NrdanSmak. De kmmer att ha en JAK-hörna i butiken med datr ch material. Där kan man få svar på frågr m JAK, dels av persnalen i butiken, sm gått grundkurs, ch dels genm den chattfunktin sm så småningm kmmer att finnas på webben. Hela Sverige ska Leva arrangerar Landsbygdsriksdag den maj. JAK Medlemsbank kmmer att medverka på någt sätt. Trligtvis tillsammans med andra banker på ett banktrg. Lkaleknmidagarna (LEK) arrangeras av Hela Sverige ska Leva på fyra lika platser även i år; 4 mars i Knivsta, 18 mars i Vimmerby, 25 april i Götebrg ch 5 maj i Arvidsjaur ch Vilhelmina. De behöver i år inga funktinärer från JAK. Däremt kmmer lkalt aktiva JAK-medlemmar uppmuntras att delta med bkbrd ch utställning. Vi testar just nu ett diskussinsfrum sm heter Yammer, sm skulle kunna vara ett alternativ till FirstClass för styrelsen ch andra arbetsgrupper i JAK. IT-verksamheten Årskörningar tar upp det mesta av avdelningens tid, dess delar är följande: Avsluta bföringsår ch öppna nytt Peridisering av gamla lån Medlemsaviseringar Årsbesked Utbetalning av låneinsatser Ta fram alla rapprter ch underlag till årsredvisningen

3 Ta fram uppgifter till förvaltningsberättelsen Skatteredvisning till skatteverket Ta fram årsföredragningar Dkumentera befintliga prcesser, Utveckling av system för att administrera övervakningen ch rapprteringen av misstänkta penningtvätt transaktiner, avslutas inm en månad. Förbättra användargränssnittet i banksystemet Utöver detta är det den dagliga driften, supprt ch beredskap. Mtiner ch mtinssvar Ordförande Ltta Friberg föredrg ärendet. Styrelsen lämnar yttranden till samtliga mtiner inför stämman, med förslag till beslut. I år har tlv mtiner inkmmit. Mtin 3, 7, 8 ch 10 hanteras i styrelsemappen. - att fastställa styrelsens yttrande ch förslag till beslut för mtinerna 1-2, 4-6, 9 ch Demkratiuppdraget Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrg ärendet. Styrelsen signalerade på mötet 19 januari att rganisatinen just nu har för många stra prjekt sm är resurskrävande ch att demkratiprjektet ska pririteras ner/läggas på is. Det betyder att implementeringen kan ta längre tid ch att rganisatinen inte är red för ett andra stadgebeslut stämman I så fall finns möjlighet att ha en extra stämma under Inlggningsfunktinen är i princip klar. Ombudsfunktinen utvecklas vidare förutsatt att kstnaden inte överstiger kr. Finns det intresse hs någn att hjälpa till ideellt med teknisk utveckling samt testning ch utbildning är det välkmmet ch kan kanske göra att tidsplanen med ett andra stadgebeslut på stämman 2015 håller. Även för arbetet med att anpassa VteIt till en användning av Kvalitetsmetden vädjas till ideella krafter. Styrelsen föreslår stämman 2014 att fatta ett första beslut m stadgeändringar för att sedan kunna bekräfta med ett andra beslut när resurser finns i budget för implementering. Förslaget är att så mycket sm möjligt av reglerna beskrivs i reglementet ch det beslutet tas av stämman samtidigt med det andra bekräftande beslutet m stadgarna. Ett utkast till skrivning för reglementet kmmer att presenteras stämman redan i år för att kunna prcessas. Synpunkt framfördes att vi brde ta det i två steg ch inte utveckla mbudsfunktinen förrän vi har testat systemet. Synpunkt framfördes att det är bra att ha en möjlighet under året att föra in de delar vi vill (representantdelen). Genm att vi får träffa Betahaus ch inte tar med delen sm handlar m kvalitetsmetden hamnar vi på rimliga nivåer. Synpunkt framfördes att vi måste stämma av med IT så att det finns utrymme att jbba vidare. Synpunkt framfördes att det är en sak att möjliggöra för medlemmarna att delta ch en annan sak att det blir verklighet. Det skulle vara bättre att testa systemet under lång tid innan vi ens funderar på mbudsdelen. Risken är att vi lägger ut pengar på någt sm bara blivit liggande. Synpunkt framfördes att det handlar m tillgänglighet ch att representantfunktinen är viktig. Synpunkt framfördes att även utbildningsinsatsen kan göras mer av ideella. Synpunkt framfördes att m vi lägger på ideella krafter kan vi inte kräva att det ska ske inm en viss tid. Synpunkt framfördes att rätt marknadsfört kan det här systemet få str uppmärksamhet ch det är delen liquid demkracy, alltså

4 representantdelen med villkrade mbud, sm gör det här unikt. Synpunkt framfördes att kntrllpunkter på användning ch medlemsnytta måste läggas in i prjektplanen. Synpunkt framfördes att det är svårt att testa ett system sm inte är färdigt. Det är medlemmarna sm gett ss i uppdrag att kmma med ett syntesförslag ch det måste vi hitta lösningar på. Synpunkt framfördes det här handlar m mycket mer än tekniska system. Det är många faktrer sm spelar in när det kmmer till människrs beteende ch det finns så mycket sm spelar in. Det är mycket pengar att investera i någt så säkert. Ärendet återkmmer på styrelsens möte i mars. Styrelsens prpsitiner m stadgeändringar Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrg ärendet. Stadgarna ändrades senast med beslut på stämman Styrelsen har sedan dess i lika mgångar fått i uppdrag att utreda ch föreslå ett par stadgeändringar. Ändringarna berör ändamålsparagrafen, fullmakter, på vilka rter stämma kan hållas ch styrelsens sammansättning (ta brt suppleanter). - att fastställa styrelsens prpsitin till stämman enligt underlag Styrelsens rapprter till stämman Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrg ärendet. Förslaget är att rapprtera Mtin 1, Förändra månadskstnaden på lån med efterspar, Mtin 12, JAK sm mtr inm alternativ eknmi, Mtin 14, Hur JAK stödjer lkal eknmisk utveckling, Mtin 16, Mnetär mställning, Mtin 18, Nrmkritiskt förhållningssätt ch Mtin 19, Kntanthantering. Förutm föreslagna mtiner kmmer arbetet med demkratiuppdraget att rapprteras. Rapprterna diskuterades på styrelsens möte i januari ch utkastet har legat ute i styrelsemappen en längre tid. - att fastställa styrelsens rapprter till stämman Blancexpnering VD Sammy Almedal föredrg ärendet. Styrelsen har under det senaste året vid flera tillfällen diskuterat hur vi kan öka utlåningen till våra medlemmar. Ett sätt är att på lika sätt öka blanckrediterna, d v s krediterna utan säkerhet. Blanckrediterna är ppulära ch har en relativt enkel handläggning då det enbart är betalningsförmågan sm bedöms men kreditrisken är högre. Betalningsförmågan för låntagarna med blanckrediter är ungefär lika bra sm för andra lån. Dck är vi snabbare att göra en reservering för blanckrediterna då vi inte har någn säkerhet. Ett förslag sm finns är att öka blanclånen till kr per medlem. En familj skulle då kunna låna kr blanc. Det går ckså att förlänga den tillåtna amrteringstiden från max 7 år till 10 år. Ett annat förslag är att öppna upp möjligheten för företag ch rganisatiner att kunna få blanclån. Detta skulle kunna kmpletteras med att det ska vara ett visst ändamål samt en högre lånekstnad. Den ttala blancexpneringen i banken kan ckså ses över ch höjas. Fråga ställdes hur en maxgräns för blancexpneringen på krtkrediterna kmmer att påverka krtanvändarna. Svaret blev att den övre gränsen är rätt bra tilltagen men kan såklart justeras framöver efter behv. Synpunkt framfördes att det skulle vara intressant att se en sammanställning av de senaste 5 årens kreditförluster på blanclån jämfört med vanliga lån. Synpunkt framfördes vi har extremt små kreditförluster generellt. Synpunkt framfördes att förslagen verkar bra även m det är svårt att överblicka knsekvenserna av att erbjuda juridiska persner blanclån. Frågan är hur mycket effekt det har att ha en övre gräns för krtkrediten, risken finns att vi hela tiden

5 anpassar den nivån när vi närmar ss den. Synpunkt framfördes att vi trr att de flesta medlemmarna kmmer att välja ett krt med direktdebitering eller liknande ch att blancexpneringen på grund av krtkrediter därför inte kmmer att bli så str. Synpunkt framfördes att vi inte bör höja blancexpneringen för mycket. Den bör begränsas till 75 miljner ttalt ch 100 tkr per medlem ch inkludera juridiska persner. Synpunkt framfördes att vi nu måste våga ta lite mer risk ch ska vi någn gång låna ut på de föreslagna premisserna är det nu. Synpunkt framfördes att företagsmarknaden är intressant för ss, det finns stra behv ch vi kan få strt genmslag. Synpunkt framfördes att just nu har styrelsens pririterat att banken ska vara bra på privatkrediter. Plan för internrevisin VD Sammy Almedal föredrg ärendet. Syftet med internrevisinen är att på styrelsens uppdrag granska ch utvärdera den interna kntrllen hs JAK Medlemsbank. Den interna kntrllen innefattar JAKs riskhantering, riskkntrll ch regelefterlevnad. Internrevisinen utförs av PwC. Internrevisrn föreslår granskning av risk för bristande efterlevnad av externa regelverk samt granskning av brister i IT-systemet. Planen presenterades för styrelsen på mötet i januari. - att fastställa planen för internrevisin enligt förslag Möteskalender Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrg ärendet. Förslaget innebär en del förändringar. Inga möten förläggs till JAK-sklrna. Tanken är att istället fördela ansvaret att närvara ch hålla styrelsens pass på JAK-sklan ch att de sm representerar styrelsen har möjlighet att vara närvarande på hela JAK-sklan. Mötet i januari föreslås ligga längre fram för att underlätta för administratinen av underlagen. Några av mötena förläggs till Stckhlm. Synpunkt framfördes att det är svårt för de av stämman valda ledamöterna att närvara de möten sm ligger på vardagar. I förslaget är alla vanliga två-dagarsmöten fredag-lördag. Förslag ställdes att mötet i augusti ska vara lördag-söndag. Några andra mindre ändringar gjrdes. - att fastställa möteskalendern för Låneinsats för krtet Styrelsen behöver besluta m strleken på låneinsatsen gällande krediten/lånet sm beviljas vid ansökan m kreditkrt i JAK Medlemsbank. Beslut tgs i styrelsemappen trsdag den 30 januari kl att låneinsatsen för krtet ska vara 0%

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ...

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ... Möteshandlingar.. Årsmöte.2012...... 24/372012. KFUM.Umeå... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sverk!Västerbtten!!!!!!!!!!!!!!!Eknmistråket!6,!907!30!Umeå!!!!!!!!!!!!!!!Epst:!vasterbtten@sverk.se! Dagrdning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer