Styrelseprotokoll nr 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll nr 15"

Transkript

1 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa Kivist Hursti Livsmedelsverket Åsa Wiberg Lärarrepresentant Charli Erikssn Föreståndare NCFF Jhan Tranquist Kanslichef NCFF Frånvarande: Birgitta Fagrell Gymnastik ch idrttshögsklan Jens Schllin Örebr universitet Annichen Kringstad SklmatensVänner Peter Hlmberg Myndigheten för sklutveckling Vakant Elevrepresentant Datum: Tid: Plats: Livsmedelsverket Styrelsemöte 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkmna, ch förklarade mötet öppnat. Ordförande framförde styrelsens tack till Ulla-Kaisa Kivist Hursti, sm inlett dagen med en presentatin av verksamheten på Livsmedelsverket ch avdelningen för infrmatin ch nutritin. 2 Fastställande av dagrdning Med anledning av resultatet av riksdagsvalet ville styrelsen inleda mötet med en allmän diskussin m NCFF i förhållande till det nya parlamentariska läget, ch la därmed till en ny punkt i dagrdningen. Styrelsen fastställde därefter dagrdningen. 3 NCFF ch riksdagsvalet 2006 En ny regering tillträder inm några veckr, tillsvidare drivs departementet av en expeditinsministär. Så småningm kmmer den nya regeringen se över den nuvarande departements- ch myndighetsstrukturen. NCFF ligger trligtvis ganska långt ner på pririteringslistan. Den nya regeringen/alliansen har visat ett strt intresse för sklan ch sklfrågr. Det kan vara av vikt att NCFF tydliggör ch lyfter fram sambandet mellan gda matvanr, fysisk aktivitet, hälsa ch lärande i sklan. NCFF bör ha ett bra utgångsläge m den nya regeringen gör allvar av den föreslagna ändringen i skllagens prtalparagraf, där hälsa

2 föreslås ingå. NCFF står för en helhetssyn på sambandet hälsa ch lärande, någt sm vi bör fkusera på i vår kmmunikatin framöver. NCFF bör ckså ta fram en tydlig verksamhetsberättelse sm visar på nyttan av våra insatser. Detta kräver en mer strukturerad utvärdering av våra insatser, framförallt av hur de sklr sm deltagit i våra knferenser, mötesplatser ch utbildningsinsatser förvaltat vårt stöd. Kanske är det möjligt att göra jämförelse mellan hälsfrämjande insatser i sklan ch resultaten i de natinella prven i åk 5. Det är ckså av vikt att vi tar del av resultaten från arbetet inm andra preventinsmråden, ch kanske även alliera ss med andra prgram. Det är Sklverkets uppgift att följa upp lärplansförändringen m daglig fysisk aktivitet inm ramen för hela skldagen. NCFF:s uppgift är att stödja sklrna bland annat med insatser i enlighet med lärplansförändringen. Vad kan Sklverket ge ss för underlag? Styrelsen uppdrg åt kansliet att inm rimlig tid presentera en plan för hur NCFF med tillgängliga resurser ska kunna utvärdera resultatet av lärplansförändringen ch NCFF:s egna insatser under de gångna åren. Resultatet av utvärderingen ska sedan presenteras för styrelsen under första kvartalet 2007 att kalla till ett telefnmöte då utvärderingsplanen ska presenteras 4 Föregående mötesprtkll Föregående mötesprtkll gdkändes. 5 Rapprt m genmförda ch planerade aktiviteter NCFF har under hösten medverkat sm arrangör, deltagit med mnter ch föreläst på: Det måste löna sig - m övervikt ch fetma bland barn ch ungdm - i Karlstad i samarbete med SKL, Regin Värmland, Landstinget i Värmland ch Friskvården i Värmland deltagare. Nrdplus/SNAFA knferens - m anpassad fysisk aktivitet ch barn med behv av särskilt stöd. Knferensen arrangerades i samarbete med Specialpedaggiska institutet ch Örebr universitet deltagare. NCFF är arrangör ch föreläsare vid bland annat följande knferenser under hösten: Fysisk aktivitet, mat, hälsa ch lärande - i Skövde i samarbete med Skövde kmmun ch Högsklan i Skövde. Dans i sklan för alla - Halmstad i samarbete med Regin Halland, Högsklan i Halmstad, Dans i sklan prgrammet ch Myndigheten för sklutveckling. Kst ch Närings - frtbildningsdagar - i Götebrg i samarbete med föreningen Kst ch näring. Utbildningsdag i Örebr kmmun - all måltidspersnal inm Barn ch utbildning Utbildningsdag för persnalen i Arbga kmmun NCFF har ckså inbjudit berörda råd ch nämnder i Lärarförbundet ch Lärarnas Riksförbund samt Sklledarförbundet till infrmatin ch samråd kring vårt uppdrag. 6 Utmaningen kring maten i sklan 2 (5)

3 NCFF har under våren utmanat landets grundsklr att visa vägen till gda matvanr. NCFF har mttagit 49 bidrag sm alla på sitt sätt är lärande exempel på hur man inm ramen för sklans uppdrag kan arbeta med att ge eleverna förutsättningar för gda matvanr. En jury bestående av Irina Jnssn, NCFF, Annichen Kringstad, Sklmatens Vänner, Ulla-Kaisa Kivist Hursti, Livsmedelsverket ch Ulrika Lundgren, Kstchef i Karlskga/Degerfrs kmmuner föreslår att styrelsen beslutar tilldela följande sklr ett stimulansbidrag på vardera kr. Artedisklan, år 7-9, Nrdmaling Barketrpssklan, år 6-9, Kalmar Ekbackens skla, år F-6, Fellingsbr (arbetslag 3-4) Herrgårdssklan, år F-7, Götebrg Hvstasklan, år F-6, Örebr Råbysklan, år F-5,Upplands-Br Stavresklan, år F-9, Trllhättan Talldungesklan,år F-5, Krtedala Ulla-Kaisa Kivist Hursti föredrg mtiveringen för styrelsen. Styrelsen framförde sitt stra tack till juryn för ett bra arbete ch till ett bra val av lärande sklexempel. gdkänna juryns förslag 7 Utvecklingsprgrammet Dans i sklan Samtliga sex Dans i sklan ambassadörer är nu på plats ch NCFF ch prgrammet Dans i sklan har samlat gruppen till ett par planeringsmöten. En detaljerad arbetsplan har fastställts ch gruppens uppgift blir nu att kartlägga ch synliggöra dans i sklan. Kartläggningsarbetet har redan inletts ch ambassadörerna kartlägger nu inm sin respektive regin. Andra kmpletterande kartläggningsinsatser genmförs parallellt. Ambassadörerna tillsammans med NCFF:s kansli ch Dans i sklan kansliet planerar ckså för en rad utåtriktade insatser sm bland annat: Utmaning Dans i sklan till alla grund- ch gymnasiesklr Lkala mötesplatser Lärande sklexempel till hemsidan Knferensen Dans i sklan Dans i sklan akademi Planerade infrmatinsinsatser Jhan Tranquist presenterade NCFF:s samlade infrmatinsinsatser ch framtaget infrmatinsmaterial. Kansliet har nu tagit fram en ny infrmatinsflder sm beskriver vårt nya uppdrag, kansliet har ckså tagit fram ett särtryck av nyhetsbrevens temanummer kring dans i sklan ch utmhuspedaggik. Inm den närmaste veckan kmmer den nya kntaktkatalgen för friluftsliv ch utmhuspedaggik sm via ett vykrt kmmer att marknadsföras till samtliga grundsklr. NCFF medverkar ckså i ett flertal externa publikatiner så sm: Livsviktigt m arbetet med kst ch rörelse i skla ch samhälle Götebrgs stad. Sklhälsvård m övervikt ch fetma hs barn ch ungdmar 3 (5)

4 KRUT Hem- ch knsumentkunskap inte bara en krydda. Jhan Tranquist infrmerade ckså m att nästa nyhetsbrev blir ett temanummer m maten i sklan ch att kansliet inlett ett mfattande arbete med att förändra strukturen ch läsbarheten på hemsidan. En läsarenkät (nyhetsbrevet) har ckså tagits fram ch sprids nu till vår läsekrets. Styrelsen framförde sitt stra tack till kansliet för ett fantastiskt arbete ch för fina prduktiner. gdkänna rapprten 9 Rapprt från vetenskapliga rådet Charli Erikssn rapprterade från arbetet med delmål 2 att NCFF skall stödja ch infrmera m frskning ch utvecklingsprjekt. Det vetenskapliga rådets arbetsfrmer mfattar gemensamma möten, dialg ch bllplanksfunktin, mvärldsbevakning samt tematiskt samarbete ch frsknings- ch utvärderingsinsatser. Nästa möte i det vetenskapliga rådet sker den 10 ktber på Statens flkhälsinstitut. Nminering av ytterligare medlemmar till rådet med anledning av det utökade uppdraget pågår. Kansliet har utöver knsultatinsverksamhet ch rådgivning medverkat i FU-prjekt (handslagsprjekt vid två gymnasiesklr i Örebr, handslagsfrskningen, bstadsnära idrttsch fritidsaktiviteter [SABO, Krpen], daglig fysisk aktivitet i sklrna i Örebr län (ÖLIF), natinellt ch internatinellt samarbete. Föreståndaren bedriver vid sidan av NCFF men av strt värde för verksamheten frskning inm prgrammen sklämnet idrtt ch hälsa, frivilligrganisatinernas alkhl- ch drgförebyggande arbete, den hälssamma staden, psykisk hälsa hs barn ch ungdm samt Liv & hälsa 2000 ch Andra insatser sm infrmerades m var Örebr universitetets ansökan m FAS Centra: Pr Health Basic and actin-riented public health, samarbetet mellan Örebr universitet ch Mälardalens högskla inkluderande frskarsklan i prmtin ch preventin ch föreståndarens medlemskap i ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet. Styrelsen diskuterade verksamheten ch knstaterade att det skulle vara värdefullt att få en mtsvarande översikt av pågående frskningsverksamheter även vid andra universitet ch högsklr. 10 Persnalärenden Jhan Tranquist rapprterade m att samtliga sex dans i sklan ambassadörer nu har tillträtt. Tre av ambassadörerna är anställda av NCFF/Örebr universitet ch övriga tre har andra arbetsgivare. Marianne Palmér är sjukskriven på heltid fram till årsskiftet ch Ann-Charltte Lindsten har tillträtt sm vikarie under denna perid. Jhan Tranquist framförde ett önskemål till styrelsen m möjligheten att anställa Thmas Malmsten på 50 % tjänstgöringsgrad under 6 månader för uppdrag kring friluftsliv ch utmhuspedaggik. Thmas är för tillfället arbetslös ch NCFF har möjlighet att få förstärkt anställningsstöd mtsvarande 75 % av lönekstnaden under dessa månader. Anställningen ska ske inm ramen för fastställd budget. ge kansliet möjligheten att anställa Thmas Malmsten enligt van 4 (5)

5 11 Eknmi Jhan Tranquist redgjrde för budgetutfallet för tredje kvartalet gdkänna budgetrapprten 12 Ledamöterna rapprterar m pågående ch planerade angränsande aktiviteter 13 Övriga frågr Åsa Wiberg infrmerade m satsningar inm landstingen i Krnberg hälssatsning Det gda livet sm började sm ett hälsfrämjande prjekt år Inm detta prjekt finns även prjektet Det gda skllivet. Åsa kmmer bana vägen för samverkan mellan NCFF ch Det gda skllivet kring reginala knferenser ch dylikt. Åsa infrmerade ckså m de nya kursplanerna i gymnasiesklan, bland annat i ämnet idrtt ch hälsa sm fastställdes av Sklverket den 1 september Ansvariga för den nya kursplanen i ämnet idrtt ch hälsa har varit Ingemar Wedman ch Jan Anderssn sm ckså arbetade med uppdraget kring bildandet av NCFF. Sven Bremberg berättade m slutbetänkande av utredningen m ungdmars psykiska hälsa (SOU 2006:77). Det finns tydliga samband mellan sklans förmåga att genmföra sitt huvuduppdrag ch elevernas psykiska hälsa. En av de viktigaste insatserna för att förbättra ungdmars psykiska hälsa är att förbättra sklans kvalité. Det vanliga lärandet har effekter på hälsan. I utredningen föreslås två metder/tillvägagångssätt för att stödja sklrna i detta kvalitetsarbete. Inrätta en verksamhet sm samlar in ch tillhandahåller systematiska kunskapsöversikter ch studier av pedaggiska insatsers effekt på elevhälsan. Systematisera insamlingen av lkala ch natinella data/indikatrer på elevhälsa ch studieresultat ch elevens upplevelse av arbetsmiljön i sklan före åk 9 i grundsklan. 14 Nästa styrelsemöte Kansliet kmmer kalla till ett telefnmöte senast i början av nvember för att presentera förslaget till utvärdering av NCFF:s verksamhet. Den 30 nvember kl till den 1 december kl genmför styrelsen ch persnalen en planeringsknferens på Hasseludden utanför Stckhlm. Meddela kansliet i gd tid m ni inte kan medverka vid detta tillfälle. 15 Sammanträdet avslutas Ordförande tackade för engagerande ch knstruktiva diskussiner ch avslutade mötet. Vid prtkllet Jhan Tranquist Justerat Ordförande Hans Perssn 5 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer