Styrelseprotokoll nr 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll nr 7"

Transkript

1 Styrelseprotokoll nr 7 Närvarande: Hans Persson Ordförande Birgitta Lahti-Nordström Myndigheten för skolutveckling Annika Engström Riksidrottsförbundet Åsa Wiberg Lärarrepresentant Charli Eriksson Föreståndare NCFF Johan Tranquist Kanslichef NCFF Camilla Bergholm Administratör NCFF Frånvarande: Said Belhaj Elevrepresentant HansGöran Högquist Svenska Kommunförbundet Birgitta Fagrell Idrottshögskolan i Stockolm Jens Schollin, Örebro universitet Sven Bremberg Statens folkhälsoinstitut Datum: Tid: Tid: Plats: Presentation/föredragning Statens folkhälsoinstitut Styrelsemöte Statens folkhälsoinstitut Styrelsemöte 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat. Tyvärr är inte styrelsen beslutsmässig vid detta möte. Birgitta Fagrell, HansGöran Högquist och Sven Bremberg har alla lämnat giltiga skäl till sin frånvaro. Said Belhaj har inte gått att nå och har inte meddelat sig med kansliet styrelsen överväger att ansöka om ersättare hos regeringen då det känns viktigt med en elevrepresentant som kan representera vid styrelsemötena. Rektorskansliet vid Örebro universitet har begärt att Jens Schollin under en period skall entledigas från sitt uppdrag i NCFF:s styrelse, då viktiga uppdrag på universitetet kräver en omfattande arbetsinsats av Jens framöver. 2 Fastställande av dagordning Styrelsen fastställde dagordningen med den ändringen att punkten Budget och ekonomi tas som punkt 5 på dagordningen. 3 Protokolljusterare Utsåg Åsa Wiberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

2 4 Föregående mötesprotokoll Genomgång av uppdrag och beslutsärenden Charli Eriksson har varit i kontakt med lärarutbildningen i länet genom det s.k. Pentaplus projektet - där fem län ingår - och fortsätter denna dialog. Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsarbetet med dans i skolan och samarbetsavtalet mellan Kulturrådet, NCFF och Myndigheten för skolutveckling. Annika Engström har förankrat förslaget i Riksidrottsförbundet och Åsa Wiberg har fått in synpunkter från de två lärarfacken som i grunden är positiva till Kulturrådets satsning. Synpunkterna kommer förmedlas vidare till Kulturrådet. Charli Eriksson, Birgitta Lahti Nordström och Johan Tranquist träffar Cecilia Björklund Dahlgren från Kulturrådet den 16 februari för att underteckna samarbetsavtalet och planera för den gemensamma insatser framöver. Charli Eriksson, Åsa Wiberg och Birgitta Fagrell, arbetar vidare med ansökan till Rådet för högre utbildning som skall lämnas in senast den 16 mars Föregående mötesprotokoll godkändes. 5 Budget och ekonomi, rapport från dialogen med Myndigheten för skolutveckling Hans Persson har haft ett bra och positivt möte med generaldirektör Pia Enochsson på Myndigheten för skolutveckling. Utgångspunkten för diskussionerna var det senaste regleringsbrevet till myndigheten där villkoren för stödet till NCFF hade följande lydelse minst skall betalas ut till Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom. Myndigheten för skolutveckling kommer i enlighet med regleringsbrevet att utbetala till NCFF via Örebro universitet, därutöver kommer NCFF kunna förvänta sig ekonomiskt stöd från myndigheten motsvarande kr under verksamhetsåret. Hur detta stöd skall administreras kommer att regleras mellan myndigheten och kansliet framöver, styrelsen vill gärna prioritera en personalförstärkning inför den fortsatta offensiva satsningen. Uppdrog åt kansliet i samråd med Hans Persson arbeta vidare för en personalförstärkning på NCFF under våren. Johan Tranquist föredrog den ekonomiska rapporten för De faktiska kostnaderna blev kr mindre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på minskade lönekostnader, uteblivna kostnader för det vetenskapliga rådet samt lägre kostnader än budgeterat i samband med regionala konferenser och mötesplatser. Dessa kr förs nu över på 2005 års budget, som revideras något utifrån de nya förutsättningarna, bland annat kommer NCFF nu att kunna göra en riktad satsning mot gymnasieskolan, i likhet med utmaningen mot grundskolan. 2 (5)

3 6 Genomförda och planerade aktiviteter Inför våren planeras ett antal mötesplatser på skolor runt om i landet. NCFF får även i år stöd och hjälp med planering och administration av Myndigheten för skolutveckling. Först och främst riktar vi oss till grundskolor. Därutöver kommer de två idrottslärarorganisationerna att bistå med identifieringen av gymnasieskolor som kan vara lämpliga som lärande exempel och därmed stå värd för mötesplatser. Redan inplanerade mötesplatser är: Frejaskolan/Sandenskolan i Skellefteå Sofiedalsskolan/Källöskolan i Gävle Skogstorpsskolan i Eskilstuna Stråningstorpsskolan i Karlskoga Tångaskolan i Falkenberg Vid mötet i Falkenberg kommer Myndigheten för skolutveckling representera med bland annat generaldirektören Pia Enochsson. Genomförandet av fyra regionala konferenser under mars månad fortsätter enligt planerna - se tidigare protokoll - Programmen finns utlagda på hemsidan. NCFF kommer också tillsammans med Barnläkareföreningen att anordna en konferens i Stockholm den 13 april samt delta med en presentation vid året folkhälsostämma, Best practice for better health i juni. 7 Rapport från mötet med Folkhälsoministern Den 19 januari besökte en delegation från NCFF Socialdepartementet och träffade folkhälsominister Morgan Johansson. Delegationen presenterade NCFF och dess verksamhet, och resonerade med ministern om verksamhetsinriktning och framtida arbetsuppgifter. Ministern visade ett stort intresse för frågan, och lyfte särskilt fram kopplingen med den handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet som Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket kommer att offentliggöra i början på februari. Ministern erbjöd sig att medverka vid några mötesplatser och regionala konferenser som NCFF arrangerar under året. 8 Ledamöterna rapporterar om pågående och planerade aktiviteter. Hans Persson meddelade att arbetet tillsammans med Riksidrottsförbundet och idrottslärarorganisationerna om en gemensam skrivning kring handslaget mellan skolan och idrotten i det stora hela är färdig. Hans bifogade det senaste utkastet och styrelsens ledamöter har möjlighet att ge synpunkter till Hans. Förhoppningsvis kommer materialet kunna publiceras i broschyrform och spridas till skolor och föreningar. Birgitta Lahti Nordström redogjorde för de regeringsuppdrag som Myndigheten för skolutveckling fått i årets regleringsbrev. Tidigare beslut om att stödja och följa skolornas arbete med att genomföra de ändringar som gjort i Lpo 94 samt Lpf 94 i syfte att stärka skolans ansvar att erbjuda alla elever daglig och regelbunden fysisk aktivitet, har ändrats på så sätt att 3 (5)

4 myndigheten nu skall samverka med NCFF. Uppdraget skall slutredovisas den 1 september Myndigheten har också fått ett uppdrag att samverka med Livsmedelsverket kring framtagandet av ett kvalitetsmärkningsverktyg av skolmaten, samt implementeringen av densamma. Birgitta Lahti Nordström kommer att träffa representanter på enheten för Preventiv Nutrition vid Karolinska institutet och diskutera innehållet och eventuella justeringar i det material som PrevNut tagit fram, HälsoGuiden, Guide för skolans Hälsoplan fysisk aktivitet och goda matvanor. HälsoGuiden är en svensk översättning av School Health Index från CDC i USA. Åsa Wiberg har träffat Jane Meckbach från Idrottshögskolan i Stockholm och tillika ordförande i lärarutbildningskommittén för idrottslärarutbildningen i landet. Det finns för närvarande 26 lärarutbildningar i landet och totalt 17 idrottslärarutbildningar. Jane föreslog att man den 15 februari på Lärarutbildningskonventet presenterar tankar och idéer kring olika utbildningsinsatser och skissar på ett gemensamt utbildningspaket kring dessa frågor. En utbildningsinsats för lärarutbildare i ämnet Idrott och hälsa planeras på Idrottshögskolan fredagen den 27/ Annika Engström redovisade hur Handslagsmedlen fördelats under det första året: Delat i kampen mot droger 4 % Hålla tillbaka avgifterna 9 % Satsa mer på flickors idrottande 25 % Öppna dörrarna för fler 35 % Ökad samverkan med skolan 27 % 9 Kommunikativa insatser Camilla Bergholm berättade att hemsidan är under ständig utveckling och att den hade 6400 besök i december månad. Vi kommer nu att lägga upp en flik med fakta, fysisk aktivitet, skolan och barn och ungdom. Kansliet har timanställt Pia Horvarth som har sammanställt en mer omfattande presentation av alla de lärande exemplen, och som nu kommer att läggas upp i en databas på hemsidan. Pia kommer också att kartlägga samverkanspartners och andra aktörer som alla på ett eller annat sätt är ett stöd i skolornas arbete med ökad fysisk aktivitet. NCFF har inlett ett samarbete med Skolrörelsen en organisation som arbetar för att sprida lektionsidéer med fokus på fysisk aktivitet till lärare i skolan. Vi hoppas kunna utveckla en bra sökfunktion på NCFF:s hemsida och kontinuerligt fylla på med goda och lärande lektionsidéer. Nyhetsbrevet har fått mycket positiva reaktioner, nu är vår ambition att vi skall kunna komma ut med tre nyhetsbrev under våren 2005, och kansliet behöver all hjälp med underlag till dessa nyhetsbrev. Manusstopp är den 15/2, 18/3, 8/5. Kansliet har tagit fram ett förslag till litet infoblad i fickformat med information om hemsidan. Infobladet kan spridas ymnigt vid konferenser, mässor och mötesplatser. 4 (5)

5 Styrelsen diskuterade innehållet på detta infoblad och kom fram till att vi behövde förtydliga varför-frågan. Uppdrog åt Birgitta Lahti Nordström, Charli Eriksson och Åsa Wiberg att författa ett förslag till text till infobladet. Kansliet arbetar därefter vidare med förslaget. 10 Sammanträdet avslutas Nästa sammanträde äger rum i Stockholm hos Riksidrottsförbundet torsdagen den 14 april kl. med start kl Efter styrelsemötet kl sammanträder det vetenskapliga rådet Dagordning, kallelse och handlingar till mötet sänds via e-post under vecka 14. Vid protokollet Johan Tranquist Justerat Hans Persson Åsa Wiberg 5 (5)

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08 Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice ge stöd till styrelsen, medlemmar och andra förmedla kontakter uppdatera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer