Kvalitetsrapport Sjölins gymnasium Östersund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund"

Transkript

1 Kvalitetsrapprt Sjölins gymnasium Östersund

2 Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapprt... 6 Utvecklingsmråde 1, Frmativa prcesser ch bedömning... 6 Utvecklingsmråde 2, Specialpedaggiska åtgärder ch metder... 7 Utvecklingsmråde 3, Studie- ch arbetsr... 8 Funktinell kvalitet... 9 Upplevd kvalitet Nya utvecklingsmråden Sammanfattning... 19

3 Visin ch värdegrund Sjölins gymnasiums visin är att bidra till ett starkt demkratiskt samhälle med medvetna ch ansvarstagande medbrgare sm gör självständiga val. Sjölins gymnasiums idé är att bidra till ökade livschanser genm utbildning ch lärande. Vi följer den av staten statuerade lärplanen för gymnasiesklan samt skllagen. Grundfakta m sklan/förutsättningar Sjölins gymnasium Östersund ligger på Stadsdel Nrr i nära anslutning till stadskärnan ch friluftsmråden med utsikt över Strsjön ch de Jämtländska fjällen. Sjölins gymnasieskla Östersund har 119 elever fördelat på det estetiska prgrammet med de fyra natinella inriktningarna bild & frm, dans, musik ch teater samt det samhällsvetenskapliga prgrammet med prfilerna ftbll, bild & frm samt inriktningen samhällsvetenskap. Persnal Persnaltätheten har under läsåret 2013/2014 varit 12,7 lärartjänster på de 119 eleverna varav större andelen är behöriga med lärarlegitimatin. Rektr leder ch fördelar arbetet, en administratör/it ch en studie ch yrkesvägledare är funktiner sm ckså finns på sklan. Elevhälsan består av sklsköterska, specialpedagg, kuratr samt sklläkare. Övriga tjänster hyrs in vid behv från kmmunens elevhälsa. Vi har under läsåret haft en arbetslagsansvarig samt en förstelärare i Östersund. Bakgrundsstatistik elever 90 st elever har studerat på det estetiska prgrammet ch 29 st på det samhällsvetenskapliga prgrammet. Vi ser detta läsår en ökning av studerande på det samhällsvetenskapliga prgrammet med ftbllsprfil sm för året är en nystartad utbildning. Detta har ckså inneburit en jämnare könsfördelning av eleverna. Budget med materiella resurser ch lkaler Läsåret 2013/2014 gick eknmsikt någt bättre än budgeterat flyttade vi in på två nyrenverade våningar i en av de före detta kasernerna på Stadsdel Nrr i Östersund. Alla klassrum är ändamålsenliga ch utrustade för den verksamhet sm bedrivs. I källarplanet ligger Östersunds nyaste sklbiblitek samt vår musikstudi ch replkaler. Presentatin ch förankring av mål Målen frmulerades av sklans ledningsgrupp ch bygger på föregående läsårs kvalitetsarbete ch resulterade i den arbetsplan sm vid starten av läsåret 2013/2014 presenterades för medarbetargruppen. De mråden sm vi bestämt skulle fkuseras extra på var ökad arbets- ch studier, specialpedaggiska åtgärder ch metder samt frmativa prcesser ch bedömning.

4 Dessa van nämnda mråden har alltså arbetats extra med förutm likabehandling ch frmella resultat sm varit stående fkusmråden de senaste åren. Arbetet i verksamheten Medarbetarna har under läsåret ingått i sk fkusgrupper där de valt antingen specialpedaggik eller ökad arbets- ch studier. Försteläraren har haft i sitt uppdrag att förkvra sig i ch frtbilda medarbetarna i frskning m ch att praktiskt kunna använda frmativa prcesser ch bedömning. Detta i sin tur har effekt på de frmella resultaten. Vi ser detta i meritvärden, högsklebehörighet samt utfärdade examensbevis. Rektr har tillsammans med sklans elevråd drivit arbetet med likabehandling. Viktiga händelser under året Vi std inför en del förändringar ch mrganiseringar läsåret 2013/2014, bland annat ett rektrsbyte samt att ett par nyckelmedarbetare sökt sig vidare till andra arbetsplatser. Detta gjrde att vi tappade viss styrfart innan arbetet stabiliserade sig. Enheten har dck endast haft två rektrsbyten ttalt sedan starten 2001 ch har låg msättning i medarbetargruppen, vilket i sig är ett gtt kvitt på en bra arbetsplats. Förutm det systematiska kvalitetsarbetet sm skärpts ch bedrivs på sklan så slumpade det sig så att sklinspektin genmfört två tillsyner av Sjölins gymnasium Östersund, en flygande ch en regelbunden bastillsyn (läs mer m vad dessa innehåller på Den flygande tillsynen genmfördes under hösten 2013 på ca 80 st gymnasiala frisklr runt m i landet. Under den dagen hade våra elever på estetiska prgrammet caseredvisningar på schemat ch var följaktligen någt schemabrytande ch kunde därför inte finnas med i den statistik sm sedan presenterades i en skrift. Rektr fick dck mycket fin muntlig återkppling från inspektören tillika avdelningschef på Sklinspektinen i Umeå. Den regelbundna tillsynen resulterade endast i en anmärkning sm grundade sig i att inga åtgärdsprgram fanns att visa. Dessa var ute i verksamheten för frmulering enligt helt nya rutiner för läsåret. Det är nu avhjälpt ch Sklinspektinen har avslutat tillsynen hs ss för den här gången. Vi ser dessa tillsyner sm mycket bra ch kvalitetssäkrande. Vi respekterar ch välkmnar de statliga verkens beslut ch arbete.

5 Ovan bild är hämtad från Sklinspektinens egen undersökning med våra elever inför den regelbundna tillsynen under våren 2014 ch ger ss ett helt bjektivt resultat på att den verksamhet vi bedriver har mycket hög kvalitet.

6 Åtgärder enligt föregående års rapprt Pririterade utvecklingsmråden från föregående års rapprt Utvecklingsmråde 1, Frmativa prcesser ch bedömning Arbetssätt Resultat Förstelärare studerar aktuell frskning ch frtbildar medarbetare på avsatt mötestid Förstelärare själv på lika utbildningsinsatser Sjölins gymnasiums förstelärare har regelbundet setts under läsåret för att delge varandra sitt arbete ch varit delaktiga i att se över den pedaggiska mdellen Mina lärare infrmerar mig m hur det går för mig i sklarbetet har ökat någt från 76 i index till 77 Mina lärare hjälper mig i sklarbetet så att det ska gå så bra sm möjligt för mig har även det ökat någt från 81 i index till 82 Vi ser även resultat av detta i rdinarie undervisning då eleverna förväntar sig återkppling med framåtsyftande mdömen för att kunna nå högre betyg, ch detta visar sig sedan i de frmella resultaten Analys Effekten av en förstelärare sm gd förebild, med avsatt tid att fördjupa sig samt tid att delge sin kunskap till medarbetargruppen har ökat resultaten någt. Under läsåret låg ett schema sm inte gynnade det kllegiala lärandet, vi hade endast en timmes gemensam mötestid per vecka vilket var alldeles för lite för att kunna genmföra förändringar sm ger högre resultat. Detta kmmer framgent att avhjälpas rganisatriskt med mer inplanerad mötestid med strukturerat innehåll samt införandet av gemensam planeringtid för lärarna.

7 Utvecklingsmråde 2, Specialpedaggiska åtgärder ch metder Arbetssätt Alla i medarbetargruppen har erbjudits frtbildning Fkusgruppen har träffat specialpedaggen för önskemål ch planering av kmmande läsårs insatser Vi har infört någt sm vi kallar för studiestödjare med behvsanpassade arbetsuppgifter Den ena studiestödjaren har haft sm uppgift att specifikt ltsa elever i åk 3 sm riskerar att inte nå målen till att faktiskt göra det. Mentrer har efter kursvarningar planerat i samråd med ämneslärare, enskilda eleven ch studiestödjaren i vilka ämnen/uppgifter ch när dessa ska genmföras, samt schemalagt detta i Schlsft med hjälp av administratinen. Här har funnits avsatt ett avskilt mindre rum med icke-störande mgivning samt 4 egna datrer för ändamålet. Studiestödjaren har förfgat över egen telefn ch ringt direkt efter de schemalagda eleverna sm varit frånvarande. Den andra studiestödjaren har arbetat i klass för att bland annat skapa lugn ch rdning i grupp samt förekmma sm länk mellan eleverna, lärare ch rektr samt assistent till enskilda elever i den grupp. Resultat Resultatet av de specialpedaggiska insatserna är svåra att visa resultat i index eftersm de inte mätts på samma vis sm de övriga fkusmrådena i den stra kvalitetsundersökningen. Detta visar sig i de faktiska frmella resultaten: Vi utfärdade 100% examensbevis ch således är alla våra studenter 2013/2014 behöriga för vidare studier vilket är en ökning från föregående år. Vi har även lyckats höja meritvärdena både inm estetiska prgrammet ch det samhällsvetenskapliga prgrammet. Analys Studiestödjarna är den insats sm givit mest resultat enligt samtal med medarbetargruppen. Dessa insatser kräver samarbete ch prestigelöshet hs många funktiner inm vår skla ch behöver inte alltid gå via ett EHT (Elevhälsträff sm sker en gång per vecka där beslut m ev åtgärdsprgram tas). Frtbildningar har erbjudits under året men har kanske inte varit de mest givande ch specialpedaggen har rekryterats under senare delen av läsåret för att börja sitt kntinuerliga arbete först nästa läsår.

8 Utvecklingsmråde 3, Studie- ch arbetsr Arbetsätt Plicy Eleverna på Sjölins gymnasium Östersund har tillsammans utfrmat förhållningsregler gällande både den psyksciala- ch den fysiska arbetsmiljön. Eftersm plicyn är övergripande ch vi under året upptäckte behv av att skärpa våra gemensamma regler infördes även sådana, mer specifika förhållningsregler Grupprcessarbete i mentrsgrupperna Ett arbete med en grupps lika faser arbetades med under perid 1 i mentrsgrupperna Tysta studierum Öppna rum sm alltid std bkade infördes ch fungerade således sm tillflykt för de med behv av lugn miljö, grupprum sv. Inställningen till studier Vi har under året arbetat strukturerat ch medvetet för att ge våra elever så str kunskap sm möjligt m- dels vad studierna på gymnasiet innebär samt vilka möjligheter vi vill att de har med sig ch vilka vägar sm finns att välja på efter gymnasiet. Resultat Någt ökat från 62 till 64 i index, men långt ifrån önskat resultat Analys Vi saknade utrymme för pedaggiska diskussiner ch mötestider samt frtbildningsmöjligheter under året. Därför tg det tid innan samsyn rådde kring vissa insatser ch dessa blev fördröjda. Det är således frtsatt pririterat mråde att arbeta med även nästa läsår. Vi kmmer alltså att rganisatriskt skapa större utrymme för att snabbare kunna genmföra förändringar. Kmmentar: Förutm dessa är Likabehandling ch Frmella resultat återkmmande fkusmråden sm rektr under läsåret ansvarat för.

9 Funktinell kvalitet Arbetssätt Vi har under de senaste åren arbetat mycket medvetet med att följa upp våra frmella resultat. Läsåret följer en cykel av utvärderingar ch mdömen samt utvecklingssamtal ch kursvarningar med insatser så frt det upptäcks att en elev är på väg att inte nå målen. Ämneslärare arbetar med att ständigt kppla till centralt innehåll ch kunskapskrav inm rdinarie undervisning. Schlsft är ett nytt digitalt verktyg för året sm mttagits väl av både lärare, elever ch föräldrar. Här har det visats genm tex matriser av det centrala innehållet i kurser ch ämnen på vilken nivå en elev befinner sig ch vilka framåtsyftande åtgärder sm behövs för att nå högre betyg. Effekten av de frmativa prcesserna ch bedömningarna har även här haft str betydelse. Uppföljning av målen Efter varje 6-veckrsperid ser ämneslärare över sina kurser/ämnen. Mentrer ser över mdömen i Schlsft, lärare för in mdömen 1 g/termin. Utvecklingssamtal erbjuds. Kursvarningar sammanställs av rektr ch visas för alla medarbetare- vi diskuterar öppet varför resultaten ser ut sm de gör ch vad sm behöver åtgärdas samt hur detta ska ske. Resultat Antal elever per prgram ch årskurs Prgram Åk1 Åk2 Åk3 Samhällsvetenskapsprgrammet Estetiska prgrammet

10 Genmsnittliga betygspäng GY prel Kncern 13,8 13,8 13,8 14,0 13,9 13,9 14,5 Rikssnitt 14,0 14,1 14,0 14,1 14,0 14,0 - Sjölins Gymnasium 14,6 14,6 14,6 14,8 14,6 14,3 14,7 Sjölins Östersund 14,4 14,4 14,3 13,7 14,0 13,8 14,6 Estetiska prgrammet 13,9 14,0 14,0 13,6 14,1 13,9 14,7 Samhällsprgrammet 15,1 15,0 14,9 13,9 13,4-14,2 Andel Andel examensbevis examensbevis Måluppfyllelse GY 11 ttalt högsklef. prg. prel prel Kncern 79,7% 82,1% Rikssnitt - - Sjölins Gymnasium 87,0% 87,0% Sjölins Östersund 100,0% 100,0% Estetiska prgrammet 100,0% 100,0% Samhällsprgrammet 100,0% 100,0% Vi är mycket stlta över att ha lyckats ltsa alla våra studenter till gymnasieexamen. Andel elever behöriga till universitet ch högskla Kncern 85% 82% 83% 85% 86% 87% Rikssnitt 89% 90% 87% 87% 87% 87% Sjölins Gymnasium 91% 89% 90% 95% 95% 97% Sjölins Östersund 97% 98% 99% 95% 94% 97% Estetiska prgrammet 95% 100% 98% 95% 94% 97% Samhällsprgrammet 100% 94% 100% 95% 94% - Eftersm vi utfärdade 100% andel examensbevis detta år ch det är detsamma sm behörighet till universitet ch högskla så är detta även resultatet i van klumn för 2014.

11 Resultaten från de natinella prven ch kursbetygen för sklans alla elever(alla betyg sm är satta under året) Ämne Antal betyg F E D C B A Sv % 12 28% 10 23% 13 30% 5 12% 2 5% Sv1 NP % 5 12% 13 30% 10 23% 4 9% 2 5% Sv % 9 38% 2 8% 4 17% 5 21% 2 8% Sv % 8 17% 4 9% 9 20% 7 15% Ma1b % 19 40% 7 15% 7 15% 2 4% 1 2% Ma1b NP % 16 39% 6 15% 6 15% 2 5% 1 2% Ma2b % 6 40% 1 7% 5 33% 0% 0% Ma2b NP % 4 27% 4 27% 1 7% 0% 0% Ma3b 1 0% 0% 1 100% 0% 0% 0% En % 7 16% 10 23% 15 34% 9 20% 3 7% En5 NP % 3 7% 6 14% 22 50% 5 11% 1 2% Hi1b % 19 43% 1 2% 13 30% 6 14% 2 5% Id % 11 46% 1 4% 7 29% 1 4% 0% Na1b % 8 20% 8 20% 12 30% 3 8% 2 5% Re % 8 35% 2 9% 3 13% 3 13% 5 22% Sa1b % 14 32% 4 9% 14 32% 5 11% 5 11% Sa2 2 0% 0% 0% 0% 2 100% 0% Examensbevis ch studiebevis för eleversm slutar sina studier efter 3 eller 4 år Ämne Antal betyg F E D C B A Sv % 9 20% 15 33% 14 30% Sv % 6 13% 16 35% 6 13% 8 17% Sv % 8 17% 4 9% 9 20% 7 15% Ma1b 46 0% 28 61% 8 17% 6 13% 3 7% 1 2% Ma2b % 10 50% 1 5% 7 35% 0% 0% Ma3b 1 0% 0% 1 100% 0% 0% 0% En5 47 0% 9 19% 12 26% 8 17% 11 23% 7 15% Hi1b 46 0% 13 28% 12 26% 8 17% 11 24% 2 4% Id % 14 30% 4 9% 7 15% 8 17% 10 22% Na1b 47 0% 19 40% 7 15% 7 15% 6 13% 8 17% Re1 47 0% 21 45% 2 4% 7 15% 3 6% 14 30% Sa1b 46 0% 18 39% 11 24% 12 26% 3 7% 2 4% Sa2 7 0% 3 43% 1 14% 0% 1 14% 2 29%

12 Analys ch bedömning av måluppfyllelsen: Vi är en liten enhet ch har enkla kmmunikatinsvägar. Förutm det så bidrar det kntinuerliga arbetet med utvärderingar ch kursvarningar, mdömen ch utvecklingssamtal sm uppföljning på ett naturligt vis. Detta till följd av att Sjölins gymnasium arbetar i 6 perider under läsåret ch därför naturligt skapar kntinuerliga utvärderingsmöjligheter. Detta i sin tur leder ckså till att insatser utfrmas i tid. De kursvarningar sm sammanställs ch diskuteras gemensamt i kllegiet ger fta en bild av att enstaka elever har samma svårigheter i lika ämnen ch behöver gemensamma ch liknande insatser. Rikssnitten av meritvärdena sm publiceras på Sklverkets hemsida under december månad är alltid eftersträvansvärt att jämföra vår sklas resultat med. Eftersm dessa inte finns sammanställda än så är ju inte det möjligt i dagsläget, men vi upplever dck att vi närmar ss rikssnittet med det gedigna systematiska kvalitetsarbetet sm införts. I andelen behöriga elever till högskla ch universitet ligger vi histriskt långt över rikssnitt ch så även i år då vi ännu en gång lyckas utfärda 100% examensbevis. Vi ser att vi ska frtsätta vårt arbete med att öka meritvärdena samt frtsätta det framgångsrika arbetet med högsklebehörighet ch utfärdade gymnasieexamen.

13 Upplevd kvalitet Arbetssätt Vi har alltid varit ch är närvarande vuxna. Vi värnar starkt vår gemensamma arbetsmiljö ch är försknade mt kltter ch skadegörelse. När eleverna förstår att det är deras skla på riktigt så är det inte lika lckande att till exempel förstöra det gemensamma. Vi lyckades bevara de gda resultaten genm att inte införa allt för mycket nytt utan försöka förvalta det arbetet sm visat sig fungera bra. De redan inslagna vägarna handlar m plicyn ch att skapa en kultur där eleverna känner sig trygga, att de får vara sig själva ch nlltlerans mt mbbning. Uppföljning av målen Vi har under året arbetat med att följa upp resultaten av de fkusmråden vi arbetat med peridvis. Bland annat via egna enkäter, pedaggiska diskussiner i medarbetargruppen samt med eleverna i mentrsgrupperna. Vi har haft planerade insatser, så sm kursvarningar ch utvecklingssamtal, veckvisa EHT, men även behvsanpassade åtgärder sm dykt upp under läsårets gång. Vi brukar säga att kulturen sitter i väggarna, men naturligtvis är den fina upplevda kvalitén någt vi arbetar med dagligen ch är integrerad i verksamheten. Resultat AcadeMedia ttalt AcadeMedia Gymnasium Sjölins Östersund NKI 2013 NKI 2014 RekmmendaFnsgrad RekmmendaFnsgrad (Andel 7-10) 2013 (Andel 7-10) 2014 Vi std sm sagt inför en del förändringar ch mrganiseringar läsåret 2013/2014. Ttalt sett är vi dck nöjda med det marginellt minskade resultatet av upplevd kvalitet

14 AcadeMedia ttalt AcadeMedia Gymnasium Sjölins Östersund Trivselgrad (Andel 7-10) 2013 Trivselgrad (Andel 7-10) 2014 Studiemiljö (Andel Undervisning (Andel 7-10) 67 Jag tycker at persnalen på sklan tar hänsyn Fll vad vi elever tycker ch tänker Jag tycker jag kan få arbetsr i sklan Jag känner mig trygg i sklan Persnalen på min skla tar anvar för at alla ska bli behandlade med respekt På min skla behandlar eleverna varandra med respekt Sjölins ttalt Skla

15 Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för at nå de lika betygen Mina lärare hjälper mig i sklarbetet så at det ska gå så bra sm möjligt för mig Mina lärare infrmerar mig m hur det går i sklarbetet Mina lärare gör så at jag får lust at lära mig mer Sjölins ttalt Skla Medarbetarresultat AcadeMedia ttalt Sjölins Östersund NMI NMI Engagemang Engagemang Ledarindex Ledarindex ATrakFvitet ATrakFvitet Analys ch bedömning av måluppfyllelsen: Vi har nått målen vi satt för läsåret, vilka var att inte tappa allt för mycket i upplevd kvalitet. Sm tabellerna visar ligger vi ftast bättre till än både Academedias teretiska gymnasiesklr ttalt ch Sjölins gymnasiesklr i övriga Sverige. Det är vi mycket stlta över ch arbetar vidare på att bevara.

16 Dck önskar vi förbättra ss ytterligare inm ett par mråden sm vi anser viktiga så sm till exempel ökad studier. De ttalt ringa reducerade resultaten berr på de någt säkra premisserna under början av läsåret ch anledningen till att vi lyckats bibehålla gda resultat berr på att vi gemensamt arbetade vidare med redan visade framgångsrika verktyg. Ändamålsenlig kvalitet: Arbetssätt Vi har under de senaste åren arbetat strukturerat med att förbereda våra elever för tiden efter gymnasiet, speciellt med sistaårseleverna. Förutm inm rdinarie undervisning har vi under mentrtid haft nggrann uppföljning av päng, betyg ch meritvärden, vidare studier sv. Vi har deltagit i öppna hus på bland annat Umeå universitet ch Mittuniversitetet samt givit möjlighet till praktikperider. Analys ch bedömning av måluppfyllelsen: Resultaten i de undersökningar sm gjrts med elever sm för tre år sedan tg studentexamen hs ss lämnar dck en del att önska. Båda prgrammen sm erbjuds på Sjölins gymnasium i Östersund är studieförberedande prgram. Dck har det estetiska prgrammet, trts uppstramingen mt ett tydligt teretiskt innehåll i GY11, ännu inte erkänts bland gemene man sm ett sådant. Många av våra elever ch föräldrar trr att det estetiska prgrammet inte är ett studieförberedande prgram, ch således drar vi slutsatsen att de flesta sm söker sig hit trr att de ska bli musiker, skådespelare, dansare eller knstnär direkt efter gymnasiet, vilket ju är felaktigt. Innan GY11 fanns en mer praktisk prägel på det estetiska prgrammet ch således var kpplingen till vidare studier svårare att göra, annat än mt de knstnärliga utbildningarna på högskla ch universitet. Sjölins gymnasium Östersund har stra utmaningar i att öka antalet elever sm både anser att gymnasietiden förberett dem för vidare studier ch/eller att sklan i förväg gjrt eleverna sm studerat hs ss beredd för arbetslivet. Vi har genmfört punktinsatser där vi fkuserat mest på sistaårsstudenterna, ch vi har inlett arbete med elevernas egen attityd till sina studier. Här återstår dck mycket arbete. Vi måste ytterligare öka samarbetet med Mittuniversitetet ch försöka se fler samverkansmöjligheter med näringslivet i reginen. STUDERA VIDARE- analys Förutm att vi inte gjrt tillräckliga insatser så finns även övergripande rsaker: Under hösten 2011 fick ett urval på ungdmar i hela Sverige, sm då gick sista året på gymnasiet svara på frågr till SCB m deras planer att läsa vidare efter gymnasiet. Vi har i Jämtland stra utmaningar sm regin gällande detta. Avgångselever i Stckhlms län har störst intresse för att läsa vidare på universitet eller högskla inm tre år. I Jämtlands län, den regin vi verkar i, är studieintresset lägst i hela Sverige. Här planerar hälften av kvinnrna ch drygt en tredjedel av männen att studera vidare inm tre år. 1 ARBETSLIVET- analys Förutm att vi inte erbjuder yrkesprgram så måste vi öka vår sklas kppling till arbets- ch näringslivet. Även här är vår regin utsatt för stra utmaningar sm är övergripande: Enligt arbetsförmedlingens senaste rapprt bedöms antalet sysselsatta i länet öka med 100 persner under 2014 för att öka med ytterligare 200 persner till utgången av källa 2 källa

17 Det är dck marginella ökningar ch idag beräknas 8,2% arbetslösa i länet. Persner med låg utbildningsnivå har längre inskrivningstider ch har svårare att kmma ut på arbetsmarknaden. Den närmsta framtiden väntas pensinsavgångarna frtgå ch öka medan påfyllnaden av ungdmar avtar. De båda mrådena hänger ihp. Vi har ett strt ansvar sm gymnasieskla i reginen att minska andelen sm väljer att inte slutföra sina studier hs ss samt att visa vilka kvaliteter de får med sig av sina studier. Sammantagen analys av funktinell, upplevd ch ändamålsenlig kvalitet Analysen vi gemensamt gjrt i medarbetargruppen ch tillsammans med nuvarande elever gör gällande att vi har utvecklats enrmt mt en skla i framkant, är bra på mycket redan men såklart har en del sm går att förbättra bland annat kpplingen gymnasietiden ch framtiden för våra ungdmar. De stra förändringarna handlar m att under en lång perid anammat Sjölins gymnasiums pedaggiska mdell, samt skapa nya rutiner för uppföljning av resultat. Det skärpta systematiska kvalitetsarbetet är således någt mycket viktigt ch har implementerats för att vi ständigt ska utvecklas. Att identifiera, analysera ch införa åtgärder för det vi ser sm utvecklingsmråden är en självklarhet ch ett naturligt steg för att förbättra sklan. Under året har vi alltså identifierat vad sm fungerat bra ch vad vi frtsatt måste arbeta med. Förutm att kpplingen gymnasietiden ch framtiden måste bli tydligare ch bättre lägger vi nästa läsår ytterligare fkus på ökad arbets- ch studier. Vi startade arbetet i år men behöver genmföra fler insatser. Våra elevers mtivatin till sina studier måste ckså öka- att de verkligen förstår ch ser nyttan av gymnasiet. De tre mråden hänger ckså samman. Vi anser att m man förstår vitsen av ch ser nyttan med kunskap, att man vill lära sig, då kmmer studiern ch att man ser kpplingen till framtiden autmatiskt. Detta i sin tur kmmer ckså att skapa frtsatt gda frmella resultat.

18 Nya utvecklingsmråden Nästa läsår fkuserar Sjölins gymnasium Östersund frtsatt på att öka arbets- ch studiern på sklan. Vi frtsätter vår bana med de rent praktiska inslagen ch vill bland annat förbättra elevuppehållsrummet. Någt sm vi även startade under läsåret var att arbeta med våra elevers inställning till sina studier- detta får nu eget fkus, dvs mtivatin till studier läsåret 2014/2015. Övrigt är även den ändamålsenliga kvalitén ett övergripande fkusarbete. De frmella resultaten är frtfarande ett mråde sm vi kmmer att arbeta vidare med. Arbetssätt & Förväntad utveckling: Vi kmmer att arbeta vidare med fkusgrupper inm medarbetargruppen utifrån intressemråden samt inm arbetslag med övergripande arbete med utvecklingsmråden. Vi har kmmande läsår två arbetslagsledare ch en förstelärare sm kmmer att dela på att implementera lika arbetssätt för de lika fkusmrådena samt att rektr fördelar ch leder det pedaggiska arbetet. En medarbetare har i sin tjänst kmmande läsår att följa elevrådets arbete. Intentinen är även att samla ett föräldraråd. Vi ökar under kmmande år mötestiden för medarbetare ch inför även gemensam planeringstid. Hela sklan ska även arbeta generellt med framtiden sm tema under hela läsåret ch bjuda in externa föreläsare, plitiker ch näringslivet samt att vi vill öka möjligheter för eleverna att praktisera samt göra studiebesök. Vi inför även bligatriskt UF 3 -arbete inm kursen entreprenörskap för alla sistaårselever. Knkreta mål i kvalitetsundersökningen är ett index på studier sm minst ska nå 75, ch målet för mtivatin till sina studier index minst 80. Ökade meritvärden/ alt meritvärden på rikssnitt är alltid ett knkret mål för sklan ch målet är även att bibehålla 100% högsklebehöriga. Målet för den ändamålsenliga kvalitén låter vänta på sig då uppföljningen inte sker förrän tre år efter att eleverna tagit studenten ch förhppningen är att vi då ser markant ökade resultat även här. Uppföljning: Uppföljningen av ökad arbets- ch studier beräknas ske varje peridbyte, via enkäter, mdömen ch kursvarningar samt utvecklingssamtal. Vi förväntar ss se en utveckling redan efter intrduktinsperiden för att sedan öka till önskat resultat. Uppföljningen av elevernas egen mtivatin till sina studier måste ske integrerat i rdinarie undervisning. Vi räknar med att ytterligare arbeta än mer verklighetsbaserat för att på så sätt knkret kunna visa på nyttan av studierna. Försteläraren kmmer tillsammans med medarbetarna att knstruera metder för detta. Vi frtsätter på inarbetade rutiner gällande de frmella resultaten- uppföljning sker på samma kntinuerliga vis sm gällande för arbets- ch studier. 3

19 Sammanfattning Vi är en mycket viktig gymnasieskla i nrra Sveriges inland, även m vi är en liten enhet. Här är arbetslösheten hög ch här finns inte någn utbredd traditin av eftergymnasiala studier, utflyttningen är str. Vi arbetar systematiskt både gällande kvalitet men ckså att ligga i framkant gällande pedaggik. Vi är Jämtlands äldsta friskla ch Östersund är den enda centralrten i en mkrets på ca 30 mil. Det är kmplext att försöka sig på en sammanfattning av resultaten. Väl i sklan ch studenterna är mycket nöjda gällande det mesta, ch de frmella resultaten är gda. Det är den ändamålsenliga kvaliteten vi måste fkusera mer övergripande på. Vi har under kmmande år frtsatt stra utmaningar i söktryck. Elevkullarna är små (alternativt ligger på samma nivå), knkurrensen hård (många gymnasiesklr) ch intresset för de estetiska inriktningarna är lågt natinellt. Trts detta ser vi ljust på framtiden. Vi är den enda gymnasiesklan sm i Jämtland/Härjedalen erbjuder de estetiska inriktningarna Dans ch Teater ch vi har en unik ftbllsprfil. Vi ser vår del i att hela reginen ska leva ch att alla natinella prgram med respektive inriktningar bör erbjudas i vårt mråde så att vi inte tappar våra ungdmar utmläns redan inför gymnasievalet. De gda resultaten bär ss, ch ligger till grund för att öka resultaten där det finns behv.

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bessemerskolan 2012-2013 Organisation Elevhälsa, stöd Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning Bessemerskolan 2012-2013 Organisation Elevhälsa, stöd Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredvisning Bessemersklan 2012-2013 en redvisas under mråden hämtade från lärplanen (Lpf 94) ch Kunskapsnämndens nämndplan för 2012. Organisatin Bessemersklan leds av en gymnasiechef, sm även ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden Tjänsteutlåtande Anna Österman Anne-Christine Hillman Sidan 1 av 5 Barn- ch ungdmsnämnden Otasdffråg angående en uppföljningsmdell för att säkerställa att persnaltätheten ch andelen anställda med pedaggisk

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Kungabarn. Arbetsplan 2009

Kungabarn. Arbetsplan 2009 För genmförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare ch övrig persnal samt företrädare för eleverna ch deras

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan Kvalitetsredvisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässklan 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ett systematiskt kvalitetsarbete... 4 3 Förskleklass... 5 4 Fritidshem... 6 4.1 Resultat... 6 4.1.1 Nrmer

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling El Sistema i Oxhagen - musiken sm mål ch medel för persnlig utveckling Partnerskap Varberga/Oxhagen Identifierade utmaningar för mrådet El Sistema Metd utvecklad i Venezuela 1975 Klassisk musik sm verktyg

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument.

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument. Fördjupningsarbete i Rektrsprgrammet, Blck 5 Kursgrupp 3 Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskla utifrån sklans pedaggiska kncept kpplat till natinella styrdkument. Författare: Stefan Nemeth

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2015-03-24, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Victria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna. 1.1 Val av mötesrdförande, sekreterare

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Jändelskolan 7-9 i Karlskrona kommun

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Jändelskolan 7-9 i Karlskrona kommun Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Jändelsklan 7-9 i Karlskrna kmmun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Jändelsklan 7-9 Resultat

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer