Kvalitetsrapport Rytmus Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Rytmus Örebro

2 Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående års rapport... 5 Utvecklingsområde 1: Mentorskap... 5 Utvecklingsområde Betygssättning och bedömning... 8 Utvecklingsområde 3. Kollegial skuggning Funktionell kvalitet: Upplevd kvalitet: Sammanfattning Nya utvecklingsområden: Sammanfattning... 18

3 Vision och värdegrund: Rytmus vision är som följer: Rytmus ska vara det självklara gymnasievalet. Rytmus utvecklar och berikar svenskt musikliv och våra elever sprids till högskolor och universitet över hela världen. Värdegrund: Rytmus värdegrund är som följer: Rytmus utgår från en humanistisk grundsyn där människan som hel varelse är kreativ, praktiskt skapande och har förmåga till personliga ställningstaganden. Gemensamma estetiska upplevelser ger en stark gemenskap och ett tryggt sammanhang. Då är det möjligt att utmana och bli utmanad. Tiden på Rytmus ger möjlighet till nya perspektiv, berikar eleven på ett personligt plan och möjliggör egna ställningstaganden och tolkningar. Att studera på Rytmus öppnar många dörrar för framtiden och ger goda förutsättningar för många olika fortsatta studier och yrkesval. Vi på Rytmus Örebro lägger stor vikt vid elevernas personliga utveckling som också främjar elevernas lärande. Vi vill att eleverna ska respektera sig själv och andra, känna trygghet så att de att vågar utmana sig själva att prova nya vägar och i förlängningen kan se att ett, som de upplever, misslyckande inte är farligt utan en viktig del av lärandet. Vi vill att eleverna ska våga ifrågasätta, komma med konstruktiv kritik och vara delaktiga i förbättringar av skolan och i undervisningen. Vårt mål är att alla elever ska vara väl förberedda för högre studier och känna att de har fått en bra grund för fortsatt musikutövande. Grundfakta om skolan/förutsättningar Skolans namn: Rytmus Örebro Ansvarig chef: Monica Widelund Organisation: Academedia Personal Rytmus Örebro har under läsåret haft 9,50 årsarbetstider fördelat på 14 lärare varav 9 har lärarlegetimation, 3 har uppfyllt kriterierna för att få lärarlegetimation men på grund av långa handläggningstider ännu inte fått den. Skolans övriga personal är fördelad som följer: 2 x 0,50 administratör

4 0,10 It-tekniker och vaktmästare 0,08 Skolsköterska 0,08 Kurator 1,0 Rektor Bakgrundsstatistik elever Antal elever per program och årskurs (13/14) Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Estetiska programmet Budget med materiella resurser och lokaler Rytmus Örebro har en budget på drygt 10 milj. kronor. Skolan har lokaler på ca kvadratmeter fördelade på klassrum, halvklassrum, små grupprum, ensemblerum, instrument- och sångrum samt två inspelningsstudios. Eftersom skolan inte är mer än tre år gammal upplevs den som ny och fräsch. Skolans klassrum är välutrustade med modern teknik. Ensemblesalarna har högkvalitativa instrument och ljudanläggningar. Skolan har också de läromedel som behövs för att bedriva en god undervisning. Presentation och förankring av utvecklingsområden Våra utvecklingsområden läsåret Mentorskapet 2. Betygssättning och bedömning 3. Kollegial skuggning Utifrån resultat från utvärderingar, Academedias elevenkät och i samtal med eleverna på mentorstid, elevråd, klassråd och i individuella samtal med elever tar lärare och rektor på Rytmus Örebro gemensamt fram vilka mål vi ska arbeta med under läsåret. Detta arbete sker på studiedagar under läsåret och förbättringsmöten en gång i veckan. Viktiga händelser under året Vi har för första gången haft tre årskurser på skolan, genomfört alla kurser som ingår i programmet och arbetat fram praktiska förutsättningar för en kvalitativ undervisning.

5 Tillsammans med våra elever har vi byggt upp traditioner för studentfirande, musikfestivalen Livenight, konserttillfällen och redovisningar för gymnasiearbetet. Åtgärder utifrån föregående års rapport Utvecklingsområde 1: Mentorskap För att kunna mäta om vårt arbete med att utveckla mentorskapet har vi plockat ut ett antal mätbara delmål. Delmål: 1. att eleverna ska uppleva trygghet, trivsel och studiero på skolan 2. att eleverna ska känna sig stolta över sig själva och det de gör. 3. att arbetsron i skolan ska öka Arbetssätt gemensamt för alla delmål. Vi anser att elevdelaktighet är viktigt för att få en trygg och god arbetsmiljö där elever kan utvecklas i sitt lärande och som personer. Vi har därför kontinuerligt arbetat med skolans värdegrund, elevernas upplevda upplevd trivsel, arbetsro och att eleverna ska känna sig stolta över sig själva och det de gör. Elever, lärare och rektor har arbetat med dessa frågor på klassråd, mentorstid och elevråd, i mindre grupper och enskilda samtal. Elever och personal på skolan har under läsåret aktivt arbetat för att lösa de konflikter som uppstår bland eleverna. Det sker genom samtal i klasserna, mentorsgrupper, enskilda samtal och föräldrasamtal. Det mål vi satte upp var att öka elevnöjdheten på de frågor om trivsel, kreativ förmåga och arbetsro som finns i den årliga elevenkäten från Academedia. Resultat (Trivsel). Resultat i elevenkäten för läsåret visade att 85% av eleverna var mycket nöjda med trivseln på skolan. Vår målsättning för läsåret var att 90% av eleverna skulle vara mycket nöjda med trivseln. I elevenkäten för läsåret (se tabell nedan) Uppger 94% av eleverna att de är mycket nöjda med trivseln.

6 AcadeMedia totalt AcadeMedia Gymnasium Rytmus Örebro Trivselgrad (Andel 7-10) 2013 Trivselgrad (Andel 7-10) 2014 Studiemiljö (Andel 7-10) 2014 Undervisning (Andel 7-10) 2014 Analys Vi har arbetat strukturerat och målmedvetet i olika forum med Rytmus värdegrund och på ett tidigt stadium tagit tag i olika konflikter som uppstått i elevgruppen. Detta har bidragit till ett mycket gott resultat och en högre måluppfyllelse för elevernas upplevda trivsel. Stödja eleverna i att vara stolta över vad de gör Bakgrund Resultat för läsåret : 12% mindre stolta, 17%, stolta, 71% mycket stolta. Målsättning för läsåret : Gruppen mindre stolta ska minska till 7 % och gruppen mycket stolta ska öka till 80%. Resultat (Stolthet) Som kan avläsas av diagrammet har utvecklingen varit positiv fler elever uttrycker att de är mycket nöjda och färre att de inte är nöjda, även om vi inte har lyckats nå vårt mål på 80% mycket nöjda elever.

7 Analys På Rytmus Örebro finns en stor bredd, från de med enorm erfarenhet och kunskap till sådana som har svårare förutsättningar, såväl i musikämnen som i traditionella studieämnen. Under dessa förutsättningar är det lätt att man jämför sig med de allra bästa och tycker att det man själv presterar inte är gott nog. För oss som skola gäller det att motverka sådana jämförelser och skapa en trygg och kreativ miljö där vi fokuserar på den personliga utvecklingen. Då kommer fler elever också att vara stolta över sig själva, sina framsteg och sina prestationer. Öka arbetsron i skolan Bakgrund Öka arbetsron i skolan Resultat läsåret : 8% mindre nöjda, 20% nöjda och 71% mycket nöjda. Målsättning för : Gruppen mycket nöjda elever ska öka till 80%. Resultat (Arbetsro) Som kan avläsas i tabellen nedan hade vi en svagt positiv utveckling och ligger bra till i förhållande till andra skolor, men lyckades inte nå vårt uppsatta mål och kommer därför att fortsätta arbeta för att förbättra arbetsron. Analys Antal elever som är mycket nöjda med arbetsron på skolan har ökat, dock inte så mycket som vi önskat. Det kan till viss del bero på att skolan vuxit från 60 elever till 102 elever sedan förra elevenkäten. Arbetet med att öka arbetsron på skolan kommer att fortsätta tillsammans med eleverna under lektioner, klassråd, mentorstid och elevråd för att fler elever ska vara mycket nöjda.

8 Vi har ökat vår måluppfyllelse för alla tre delmålen i vår förbättring av mentorskapet och hittat en bra organisation med en fast mentorstid i veckan. Arbetslagen planerar gemensamt innehållet för mentorstiden med fokus på mjuka frågor som värdegrund, likabehandling, utvärderingar och elevernas aktuella frågor och problem. De elever som är i behov av extra stöd möter mentor en gång i veckan för att få hjälp med t. ex struktur och planering av sitt skolarbete. Utvecklingsområde 2 Betygssättning och bedömning Vårt andra förbättringsområde är betygssättning och bedömning. Delmål: Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet. Arbetssätt Vi har arbetat med att förbättra våra rutiner och vårt genomförande av ämnes- och utvecklingssamtal. Fått en fördjupad förståelse i personalgruppen av hela processen kring formativ bedömning och betygssättning. Tillsammans med övriga Rytmusskolor tittat på vilka elevplattformar som uppfyller våra krav på kvalitet när det gäller betygssättning och bedömning. Resultat Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen Resultat läsåret : 10% mindre nöjda, 18% nöjda och 72% mycket nöjda Målsättning för läsåret : Gruppen mycket nöjda ska öka till 80%. Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet Resultat Läsåret : 1% mindre nöjda, 22% nöjda och 77% mycket nöjda.

9 Målsättning för läsåret : Gruppen mycket nöjda ska öka till 80%. Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för al nå de olika betygen Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så al det ska gå så bra som möjligt för mig Mina lärare informerar mig om hur det går i skolarbetet Mina lärare gör så al jag får lust al lära mig mer Rytmus totalt Skola Som diagrammet ovan visar så har antalet mycket nöjda elever ökat för Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen från 72% till 74%. För Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet har antal mycket nöjda elever sjunkit från 77% till 58%. Analys Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen har ökat med mycket nöjda elever från 72% till 74%. Vårt mål var 80% vilket gör att vi kommer att fortsätta arbeta för höja måluppfyllelsen. En bidragande orsak till att vi fått lägre upplevd nöjdhet från eleverna på påståendet Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet kan bero på att vi inte fått igång elevplattformen Schoolsoft som det var tänkt under läsåret. I Schoolsoft har lärarna har möjligt att fortlöpande ge eleverna respons och skriva in deras resultat på arbeten och examinationer. Både elever och vårdnadshavare kan när de vill gå in på plattformen och se

10 elevens resultat. Många elever har under sin högstadietid varit vana att använda sig av någon elevplattform för att lämna in skolarbeten och information. Under läsåret har mentor har använt sig av dokumentation från undervisande lärare som eleverna fått på papper på utvecklingssamtalen. Förutom utvecklingssamtalen har varje lärare själv valt hur hen ska förmedla informationen till eleverna i sitt ämne. I samtal med elever och lärare har vi sett att det ser väldigt olika ut beroende på vilken lärare man har. Till nästa läsår lägger vi fokus på att få igång elevplattformen Schoolsoft, utveckla matriser för att förtydliga för våra elever hur det går för dem i sitt lärande och vad som förväntas av dem för att utveckla sina kunskaper och färdigheter ytterligare. Vi kommer under kommande läsår ha ett än tydligare fokus kring denna fråga för att ge eleverna bättre förutsättningar för lärande. Utvecklingsområde 3. Kollegial skuggning Bakgrund Vi påbörjade kollegial skuggning på Rytmus Örebro under läsåret och arbetet med att utveckla kollegial skuggning fortsatte under läsåret Kollegial skuggning innebär att lärare besöker varandras lektioner och ger varandra konstruktiv feedback under tillfällen under läsåret. Rektor gör sina lektionsbesök hos lärarna under samma period. Administratörerna gör också lektionsbesök, för att öka kännedomen om undervisningen på skolan. På Rytmus Örebro har vi utvecklat följande riktlinjer för kollegial skuggning. De som deltar ska både skugga och skuggas av varandra. Den skuggade och skuggan kommer överens om gemensamma spelregler innan skuggningen. Ska skuggan delta i övningar och moment, eller bara observera? Den skuggade gör en beställning av vad den skuggande ska titta på Den skuggade bör berätta för eleverna varför skuggan är där Skuggan ska helst anteckna under lektionsbesöket Skuggan ska ge feedback inom kort, helst direkt efter lektion Skuggan och den skuggade ska komma överens om vilken sorts feedback som ska ges: objektiv och sakligt beskrivande eller subjektiv ( jag upplever och känner ) Skuggan tar med positiva erfarenheter till arbetslaget och delar med gruppen. Den konstruktiva kritiken tar den skuggade och skuggan på tu man hand.

11 Resultat: Vi har upplevt kollegaskuggning positivt. Flera av lärarna har berättat att de fått tips och idéer av varandra på hur de kan utveckla sin undervisning. Några har på eget initiativ fortsatt besöka varandra och kommit med positiv och konstruktiv kritik till varandra. Analys: Lärarna på Rytmus Örebro är trygga och kan ge varandra både positiv och konstruktiv feedback. Lärarna ber varandra om hjälp när de inte når fram till en elev eller vet hur de ska hjälpa elever i behov av stöd på bästa sätt. Samarbetet mellan lärarna och öppenheten i lärarkåren kan vara en bidragandeorsak till de goda resultaten på skolan, mätt i genomsnittlig betygspoäng poäng var resultatet för Rytmus Örebro läsåret Eleverna har uttryckt att det är positivt att deras lärare besöker varandras lektioner för att lära av varandra. De är också positiva till att rektor och administratörer är med på lektioner. Både elever och personal upplever en öppenhet i vad som händer i klassrummet och förståelsen för varandras arbete ökar. Funktionell kvalitet: Arbetssätt: Rytmus Örebro är en liten skola och vi har lagt fokus på att se och lära känna varje elev. Lärarna är bra på att individualisera både undervisning och examinationsformer. Eleverna är delaktiga i lektionsplaneringarna och all undervisning utvärderas så att vi kontinuerligt kan arbeta med att förbättra den. Varje vecka lyfter vi elevfrågor på vårt arbetslagsmöte och fångar upp elever som har F- varning eller ogiltig frånvaro och kan snabbt sätta in åtgärder. Uppföljning av målen: Detta läsår var första året vi hade elever som fick slutbetyg. Vårt mål för läsåret var att alla elever skulle ta gymnasieexamen. Resultat 29 elever i åk 3 tog studenten 93% fick gymnasieexamen 3,5% fick studiebevis 3,5 % fortsätter att läsa ett 4:e år läsåret Genomsnittligt betygspoäng: Resultaten från de nationella proven och kursbetygen för eleverna på Rytmus Örebro läsåret 13/14.

12 Ämne Antal betyg F E D C B A Sv % 3 7% 5 12% 13 32% 9 22% 3 7% Sv1 NP % 2 6% 3 9% 18 51% 9 26% 1 3% Sv % 0 0% 2 6% 6 19% 6 19% 10 32% Sv % 1 3% 4 14% 10 34% 6 21% 7 24% Sv3 NP % 1 5% 5 23% 4 18% 8 36% 4 18% Ma1b % 4 15% 7 26% 5 19% 2 7% 1 4% Ma1b NP % 6 24% 6 24% 6 24% 0 0% 1 4% HI2b % 2 7% 7 25% 10 36% 6 21% 2 7% EN % 3 10% 4 13% 13 42% 7 0% 4 13% EN6 NP % 5 17% 5 17% 14 48% 5 17% 0 0% En % 3 7% 5 12% 13 31% 8 19% 7 17% En5 NP % 6 17% 7 19% 14 39% 5 14% 4 11% Hi1b % 4 13% 4 13% 8 26% 10 32% 3 10% Id % 1 3% 5 16% 4 13% 9 29% 12 39% Na1b % 13 42% 4 13% 8 26% 1 3% 3 10% Re % 2 7% 2 7% 6 21% 5 18% 11 39% Sa1b % 11 26% 5 12% 8 19% 8 19% 4 9% Analys: Eleverna på Rytmus Örebro har mycket goda studieresultat vilket vi tror beror på Lärarna är bra på att individualisera både undervisning och examinationsformer och att eleverna är delaktiga i lektionsplaneringarna och all undervisning utvärderas så att vi kontinuerligt kan arbeta med att förbättra den. Vi är bra på att fånga upp elever som riskerar F eller har ogiltig frånvaro och kan snabbt sätta in åtgärder.

13 Upplevd kvalitet: Arbetssätt: Lärare, rektor och administrativ personal sitter i samma arbetsrum, arbetar fysiskt nära varandra och har god insyn i varandras arbetsuppgifter. All information finns tillgänglig för all personal och de flesta beslut fattas tillsammans av all personal. Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbetssätt och försöker förbättra rutiner och strukturer för att vinna mer tid till pedagogiska frågor. Resultat NMI (Nöjd-medarbetar-index) Acade Media totalt Rytmus 40 Örebro NMI NMI Engagemang Engagemang Ledarindex Ledarindex ALrakWvitet ALrakWvitet Analys och bedömning av måluppfyllelsen: Vi bedömer att vårt sätt att arbeta nära varandra, den har goda insynen i varandras arbetsuppgifter och lärarnas, administratörernas och rektors delaktighet i de beslut som fattas skapar mycket bra förutsättningar för en god arbetsmiljö.

14 Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling: Vi kommer att fortsätta utvärdera vårt arbetssätt för att skapa god miljö för elevernas personliga utveckling och lärande och för personalens arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter i sitt arbete. Sammanfattning Våra elever uttrycker att de är mycket nöjda med skolan och trivs. NKI (elevernas rekomendationsgrad och trivsel) AcadeMedia totalt AcadeMedia Gymnasium Rytmus Örebro 93 NKI 2013 NKI 2014 RekommendaWonsgrad RekommendaWonsgrad (Andel 7-10) 2013 (Andel 7-10) 2014 Vi tror det beror på vårt engagemang och lyhördhet för elevernas åsikter. De känner att de är delaktiga och kan påverka sina studier och studiemiljö. Mentorernas arbete med eleverna, lärare och personal som samarbetar för att skapa en bra och trygg miljö för eleverna och deras möjlighet till lärande har givit mycket goda resultat. I djupintervjuer med elever, våra egna utvärderingar och Academedias elevenkät ser vi att det är elever som svarat inte nöjda på påståendet: Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet Vi kommer därför att lägga fokus på att fortsätta att utveckla vårt arbete med betygssättning och bedömning läsåret Skolan har på tre år vuxit från 30 till 100 elever och vi har sett att elevernas behov av att ha mer tillgång till elevhälsopersonal på skolan har ökat.

15 Vid Academedias interninspektion såg man att lärarna på skolan har arbetat med frågor som elevhälsopersonal i vanliga fall gör. För att frigöra tid för lärarna på skolan att fokusera på pedagogiska frågor och säkerställa att elever i behov av stöd får den hjälp de har rätt till kommer elevhälsan vara ett av skolan utvecklingsområden under läsåret Vid inspektionen såg man också att eleverna är mycket nöjda med skolans arbete kring frågor som rör likabehandlingsplanen men det saknas rutiner och dokumentation för arbetet. För att säkerställa att ingen elev blir utan det stöd de har rätt till och för att frigöra tid för lärarna till pedagogiska frågor kommer vi arbeta med att utveckla rutiner och dokumentation för Likabehandlingsplanen under läsåret Nya utvecklingsområden: 1. Betygssättning och bedömning med fokus på Bedömning för lärande Vi har valt att arbeta vidare med ett av förra årets mål: Betygssättning och bedömning. Vi har valt att fokusera på det som i den pedagogiska forskningen kallas Bedömning för lärande. En av förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas i sitt lärande är att varje elev känner till sin kunskap och förmåga i förhållande till kunskapsmålen och vet vad hen behöver utveckla och lära sig för att för att nå högre mål. En annan förutsättning är att lärare hjälper eleverna att förtydliga var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och hjälper denna att ta ut en lämplig riktning för det fortsatta arbetet. Arbetssätt Förutom våra studiedagar har Rytmus Örebro ett möte i veckan som vi kallar förbättringsmöte där vi arbetar med skolutvecklingsfrågor. Vi kommer att använda lärplattformen Schoolsoft och utveckla matriser som stöd för lärare och elever i bedömningen. Eleverna i åk 1 och 2 har själva gjort en analys av varför det beror på att det inte är fler elever som är mycket nöjda med den information de får om hur de ligger till i förhållande till kunskapsmålen och hur det går för dem i sitt skolarbete. Detta underlag kommer vi att använda i vårt utvecklingsarbete.

16 Rektor och lärare har tagit del av Hatties föreläsning och läst hans litteratur om synligt lärande. Rytmus förstelärare kommer hålla i studiedagar och förbättringsmöten med fokus på Bedömning för lärande. Tillsammans under året kommer vi arbeta fram en gemensam lägsta nivå för vad som förväntas av lärare på Rytmus Örebro i kontakten med eleverna när det gäller Bedömning för lärande. Förväntad utveckling: Vi räknar med att elevernas upplevelse av större tydlighet i vad som förväntas av dem i varje kurs och vad de ska göra för att nå högre måluppfyllelse ska öka. Mentorer som möter sina mentorselever som är i behov av stöd kommer ha tydligare information om vad som förväntas av eleven och bättre kunna stödja de som är i behov av stöd. Resultat: Elever som svarar mycket nöjda på påståendet Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet ska öka till 80% och mindre nöjda elever till 0% Uppföljning: Uppföljning sker kontinuerligt i samtal och utvärderingar med elever och personal samt genom Academedias årliga enkätundersökning. 2. Utveckla elevhälsan Allt eftersom skolan växer ser vi att vår elevhälsopersonal behöver mer tid för att kunna hjälpa de elever som är i behov av stöd och utökar därför elevhälsan läsåret För att kunna erbjuda Elevhälsopersonalen större tjänster och vara flera dagar i veckan på skolan samarbetar vi med IT-gymnasiet ligger i samma byggnad som Rytmus. Rytmus Örebro behöver utveckla elevhälsan, delvis för att säkerställa att alla elever i behov av stöd får det men också för att frigöra tid för lärare och rektor så att de kan fokusera på att arbeta med pedagogiska frågor Arbetssätt

17 Skolsköterska, kurator och SYV kommer att finnas en dag var på skolan. Specialpedagog kommer att finnas på plats två dagar med fokus på att handleda lärarna om hur de ska ge elever i behov av stöd rätt förutsättningar och hjälp. Elevhälsoteamet med rektor kommer att mötas varannan vecka för att sätta in stöd till elever som är i behov av det, samt utveckla elevhälsoarbetet. Förbättringsområden för elevhälsan är att ta fram rutiner och planer för arbetet för elevhälsan på Rytmus. Förväntad utveckling: Kvaliteten på elevhälsoarbetet kommer att öka och gynna eleverna och tid kommer att frigöras för lärare och rektor att fokusera på pedagogiska frågor. Resultat: Eleverna ska gå ut skolan med gymnasieexamen och goda studieresultat. Elever i behov av stöd ska uppleva att de får den hjälp de har rätt till. Uppföljning: Uppföljning sker i samband med att kurserna avslutas och i utvärderingar och i samtal med elever. 3. Rutiner och dokumentation för Likabehandlingsplanen Vi ser i våra utvärderingar, i Academedias elevenkät och i våra samtal med eleverna att en stor del av eleverna är mycket nöjda med vårt arbete kring värdegrund och frågor som rör likabehandlingsplanen. Det vi saknar är rutiner för att dokumentera vårt arbete med frågor som rör värdegrunden och likabehandlingsplanen. Tydliga rutiner kommer att underlätta arbetet med dessa frågor och säkerställa att alla elever upplever får det stöd de har rätt till. Arbetssätt Ta fram rutiner för arbetet med likabehandlingsplanen och dokumentation av frågor som rör likabehandlingsplanen. Detta sker i arbetslaget, klassråden, mentorsgrupperna och i elevrådet. Förväntad utveckling:

18 Tydligare strukturer underlättar arbetet med frågor som rör likabehandlingsplanen och minimerar risken att någon elev inte får den hjälp hen har rätt till. Resultat: Vårt mål är att 85-90% av eleverna ska vara mycket nöjda med personalens arbete i dessa frågor och 85-90% av eleverna ska vara mycket nöjda med hur de behandlar varandra. Uppföljning: Uppföljning sker i utvärderingar, samtal med elever och i Academedias elevenkät. Sammanfattning Läsåret var första året vi har tre årskurser på skolan och har för första gången genomfört alla kurser i programmet, byggt upp traditioner på skolan och inrett de nya lokalerna med instrument och undervisningsmaterial. Läsåret kan vi återanvända det vi gjort som givit goda resultat och få mer tid att förbättra det vi behöver förbättra. Både elever och personal utrycker att de trivs på sin skola respektive arbetsplats, och vill vara med att fortsätta forma Rytmus Örebro genom att ta ansvar och vara delaktiga i det fortsatta förbättringsarbetet för lärande och en mycket god arbetsmiljö.

19

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined. Innehållsförteckning... 2 Vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Örebro

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Örebro Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Örebro Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 3 3.1 Personal 3 3.2 Elever 5 4. Viktiga händelser

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Göteborg Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Inledning Nu håller Du i Din hand ett dokument som syftar till att utveckla Mörbyskolan till att bli en attraktiv skola, och omtalad för den

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag Prioriterade mål: 1. Synliggöra och öka lärandet hos våra elever 2. Elevinflytande genomsyrar det dagliga arbetet 3. Öka upplevelsen av trygghet och gott arbetsklimat 4. Öka elevernas digitala kunskaper

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/2015 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2014/2015 Transtenskolan Likabehandlingsplan 2014/2015 Transtenskolan 2014-12-01 Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett värdegrundsuppdrag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2012/2013 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Kunskaps- och utvecklingscentrum VERKSAMHETSPLAN FÖR OSBECK 2014-2015

Kunskaps- och utvecklingscentrum VERKSAMHETSPLAN FÖR OSBECK 2014-2015 2014 Kunskaps- och utvecklingscentrum VERKSAMHETSPLAN FÖR OSBECK 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Undervisning och lärande... 3 3. Grundläggande värden och inflytande... 13 4. Trygghet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Vår vision Vi vill arbeta för ett gott arbetsklimat

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Helsingborg Ansvarig chef: Mikael Fors, rektor Datum: 2014-09- 11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Sida 2 av 5 Lärarna har regelbundet följt upp med eleverna frågan om arbetsro i klassrummet. Undervisning Skolan har genomfört de åtgärder som föresla

Sida 2 av 5 Lärarna har regelbundet följt upp med eleverna frågan om arbetsro i klassrummet. Undervisning Skolan har genomfört de åtgärder som föresla Sida 1 av 5 Fågelforsskolan 6-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola a för planen Rektor Vuxenteam Vår vision Eleverna har

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Folkungaskolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kra nkande behandling

Folkungaskolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kra nkande behandling s likabehandlingsplan mot diskriminering och kra nkande behandling Ansvariga för planen s Gymnasium Enhetschef: Rektorer: Christer Helmersson Gunilla Linder Peter Andersson Elevårdsteam: Christina Andersson

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-2018 Bildningsförvaltningen Fuxernaskolan 7-9 September 2017 Grunduppgifter Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Norrköping. Kvalitetsrapport

Norrköping. Kvalitetsrapport Norrköping Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet i Norrköping... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Innehållsförteckning 1 Re 336 Fribergaskolan... 3 1.1 Skolans utvecklingsarbete... 3 Kvalitetsdokument 2016, Grundskola 2(6) 1 Re 336 Fribergaskolan 1.1 Skolans utvecklingsarbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Gävle. Kvalitetsrapport

Gävle. Kvalitetsrapport Gävle Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 23-24 Innehåll Inledning Beskrivning av grundfakta för Plusgymnasiet Gävle... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever...

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer