Kvalitetsrapport Rytmus Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Rytmus Göteborg

2 Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport... 5 Utvecklingsområde 1, Ökad grad av trygghet och trivsel Utvecklingsområde 2, Alla vårdnadshavare skall känna att de får tillräcklig information om sina ungdomars utveckling Utvecklingsområde 3, Alla elever i åk3 skall bli högskolebehöriga Funktionell kvalitet:... 7 Upplevd kvalitet: Nya utvecklingsområden: Sammanfattning... 21

3 Vision och värdegrund: Rytmus är ett naturligt val för den som vill studera musik eller media på gymnasiet, Utbildningen är i samklang med hur konstnärligt svenskt och internationellt yrkesliv utvecklas. Skolan är vara en tydlig aktör inom svenskt kulturliv samt har ett brett kontaktnät mot andra utbildningsformer och samhällsinstitutioner. Rytmus utgår från en humanistisk grundsyn där människan som hel varelse är kreativ, praktiskt skapande och har förmåga till personliga ställningstaganden. Gemensamma estetiska upplevelser ger en stark gemenskap och ett tryggt sammanhang. Då är det möjligt att utmana och bli utmanad. Tiden på Rytmus ger möjlighet till nya perspektiv, berikar eleven på ett personligt plan och möjliggör egna ställningstaganden och tolkningar. Att studera på Rytmus öppnar många dörrar för framtiden och ger goda förutsättningar för många olika fortsatta studier och yrkesval. Grundfakta om skolan/förutsättningar Skolans namn: Rytmus Göteborg Ansvarig chef: Magnus Fagerström Organisation : Tre arbetslag och åtta klasser. Personal 20,9 pedagoger inklusive specialpedagog på 228 elever vilket ger en lärartäthet på 9,1 lärare/100 elever. Administration och skolans expedition består av 1,5 årsarbetare. Vaktmästare: 20 %. It-tekniker: 20 %. Skolsköterska: 50 %. Specialpedagog 50 %. SYV: 20 %, Kurator: 20 %. Andel behöriga lärare. 90 % Bakgrundsstatistik elever Åk1 Musik: 82 Media: 5 Åk2 Musik: 73 Media: 7 Åk3 Musik: 61 Den allra största delen av våra elever läser Estetiska programmet, inriktning musik. Majoriteten av dessa musikelever har sång som huvudinstrument. En allt för liten del har piano och bas som huvudinstrument vilket får konsekvenser i kursen Ensemble med Kör. Budget med materiella resurser och lokaler Budgeten har en omslutning på drygt 25,5 miljoner varav hyra på 5 miljoner och personalkostnader på 9,9 miljoner. Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten och dessa omfattar drygt 1800 kvadratmeter. Musikutrustningen på skolan passar verksamheten väl. Helklassalar - 5 Ensemblerum 5 InSårum 5 Datasalar 3 Grupprum 4 Kontor 5

4 Lärararbetsrum - 2 Elevdatorer 71 Lärardatorer - 37 Presentation och förankring av mål Under verksamhetsåret har vi arbetat med följande mål; Trivsel och trygghet, Måluppfyllelse. Information om kunskapsutveckling. Dessa mål har tagits fram gemensamt i personalgruppen efter analys av resultaten från läsåret 2012/2013. Arbetet i verksamheten Kvalitetsarbetet under året har fokuserats på att arbeta med de målen Trivsel och trygghet, Måluppfyllelse. Information om kunskapsutveckling. Dessa sattes upp inför läsåret vilka handlade om att främja arbete med trivsel och trygghet samt att öka högskolebehörigheten. Viktiga händelser under året I våra projekt med respektive årskurs har vi gjort följande större projekt under året: Årskurs ett har under året arbetet med ett LiveAid-projekt som var ett humanitärt projekt med samarbete mellan musikkurser och gymnasiegemensamma ämnen som resulterade i en extern konsert. Årskurs två har inom kursen Estetisk kommunikation 2 sätt upp en musikal och utvecklat sin kommunikativa förmåga med att interagera med publik samt stärka sina förmågor på scen. Årskurs 3 genomförde under maj månad LiveNight på skolan. LiveNight innebär att alla elever i åk3 genomför en musikfestival under två dagar. Eleverna ansvarar för projektet helt själva med stöttning av lärare vilket innebär att varje elev tar fullt ansvar för planerande, genomförande och utvärderande av sina respektive musikaliska akter. Under årets festival genomfördes drygt 70 olika akter under dessa kvällar. Som en del av arbetat med att skapa trivsel och trygghet på skolan genomfördes ett stort årskursövergripande projekt i december där Rytmus hyrde Storan i Göteborg under två kvällar och spelade för utsålda hus. Detta var något som betydde oerhört mycket för alla inblandade. Utvärderingarna visade på att eleverna upplevde en ökad trivsel och sammanhållning mellan klasserna och årskurserna.

5 Åtgärder enligt föregående års rapport Prioriterade utvecklingsområden från föregående års rapport Utvecklingsområde 1, Ökad grad av trygghet och trivsel. Arbetssätt 1. Få eleverna att gå på varandras uppspel och konserter. 2. Få musiklärarna att gå på varandras uppspel och konserter. 3. Arbeta med positiv feedback i alla sammanhang. 4. Genomföra årskursövergripande projekt. Genomförda projekt: Eleverna inom de olika instrumentgrupperna går på varandras konserter och uppspelningar. De allra flesta lärare var med som publik på LiveNight och de två konserterna på Stora Teatern. Lärarna har regelbunden återkoppling efter grupplektioner och uppspel så att eleverna blir medvetna om sina styrkor och utvecklingsområden. Resultat 1. Trygghetsgraden har minskat från 96 till Trivselgraden har ökat från 83 till 90. Analys Trygghetsgradens minskning är förhållandevis liten och ligger fortfarande på en hög nivå. En förklaring kan vara att skolan har blivit större och anonymiteten kan ha ökat. Trivselgraden har ökat(från en hög nivå) vilket tros bero på de årskursövergripande projekt som genomförts. Vidare tros detta bero på den positiva feedback som ges i olika sammanhang. Lärarna har regelbunden återkoppling efter grupplektioner och uppspel så att eleverna blir medvetna om sina styrkor och utvecklingsområden. Under våra årskursövergripande projekt arbetar eleverna tillsammans med elever från andra klasser och andra årskurser. Detta är något som gör att tryggheten ökar och anonymiteten minskar. Lärarna inom framförallt Instrument/Sång arbetar med att förstärka eleverna genom den gruppundervisning som genomförs. Vidare arbetar dessa lärare med små interna konserter där eleverna får omedelbar feedback från respektive lärare.

6 Utvecklingsområde 2, Alla vårdnadshavare skall känna att de får tillräcklig information om sina ungdomars utveckling. Arbetssätt Dokumentera och informera om elevernas kunskapsutveckling i Vklass. Vklass är en lärplattform där elever, föräldrar och lärare kommunicerar med varandra. Vi har följt de arbetssätt som vi sagt att vi skall arbeta efter. Dessa innebär att lärarna kommunicerar med eleverna om hur det går för dem i de olika kurserna. Övrig kommunikation sker via utvecklingssamtal och föräldramöten. Vidare sker det viss information under konserter, uppspel och redovisningar. Resultat I årets undersökning tillfrågades inte vårdnadshavarna. Eleverna fick följande fråga: Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet. Resultatet för denna fråga ökade från 59 till 66. Analys kan inte göras då frågan inte utvärderades. (Not. Elevernas nöjdhet i frågan ökade något.) Analys av elevernas nöjdhet: Resultatet har ökat något men inte tillräckligt. Detta beror på att det är en allt för stor variation på skolan i hur vi kommunicerar detta med eleverna. Vidare märker vi en viss variation mellan olika ämnen och olika lärare. För att säkerställa detta ytterligare krävs det en större bevakning av att kommunikationen sker på ett likartat sätt. Utvecklingsområde 3, Alla elever i åk3 skall bli högskolebehöriga. Arbetsätt 1. Information på klasstid om krav för vidare studier. 2. Coacha och peppa eleverna. 3. Fortbildning. 4. Arbeta med elevcase. 5. Erfarenhetsutbyte. 6. Föreläsningar. 7. Bygga gruppen i Åk1. 8. Skapa tillit och studiero. Lärarna skall skapa studiero genom att ta ledarskapet i klassrummet. Vidare måste skolans ordningsregler och arbetssätt i klassrummet vara väl förankrade hos alla som arbetar och verkar i skolan. Resultat Årets resultat visar preliminärt på 84,7 %. Förra årets resultat var 88 % Analys Vi upplever att våra insatser gett resultat. Vi har blivit bättre på att coacha och motivera eleverna att nå högre resultat. Vissa arbetslag har arbetat med erfarenhetsutbyte kring motivation vilket tydligt visar sig i årets resultat. Insatserna från studievägledningen visar också att eleverna fått en tydligare bild av vad som krävs för vidare studier. Elevhälsoarbetet kan utvecklas ytterligare kring arbetet med dessa elever. De elever som inte nått högskolebehörighet är elever med låg närvaro. Trots insatser har vi inte lyckats med att nå dessa elever. Dessa insatser har handlat om att kalla till kartläggningsmöten, kalla till elevhälsokonferenser, erbjuda eleverna stöd i de kurser och ämnen som de ligger efter i och kalla till möten med SYV. För att ytterligare lyckas med dessa elever måste vi lägga stort fokus på att ta reda på varför de inte kommer till oss. Insatserna kommer då att handla om att skolans elevhälsopersonal får lägga stort fokus på att arbeta uppsökande på skolan med dessa elever för att säkerställa orsaken till deras frånvaro. Om vi identifierar orsakerna till frånvaron ökar möjligheterna att vi skall bli mer framgångsrika med dessa elever. Under året har vi ändrat våra CSNrutiner till att agera på elever som har en frånvaroprocent på 4 % eller mer istället för 20 %. Resultatet av den förändringen kommer att visa sig om två år.

7 Funktionell kvalitet: Arbetssätt: Vi har arbetat med tydligt stöd i de flesta kurserna i form av öppna stödpass. Vidare har vi haft riktat stöd till enskilda klasser eller individer(upprättat i åtgärdsprogram). Mentorerna har haft genomgång av elevernas studieplaner för att åtgärda eventuella F. Vid några tillfällen har det genomförts resursdagar då elever som behövt extra stöd kallats in till skolan. Lärarna har varit tydliga med vad som krävs för att nå målen Vi har haft en tydlig linje med att förklara vikten av behörighet för våra elever. Under året har vi startat vårt arbete med EWS(Early Warning System). Detta innebär framförallt två saker varav det första handlar om F-varningar. Vi har inrättat ett system som vi valt att kalla för F-skuld. Detta innebär att administrationen sammanställer ett dokument som innehåller alla elevers F-varningar och nuvarande satta F i redan avslutade kurser. F-varningarna hämtas från klasskonferenser samt löpande F- varningar i pågående kurser. Dokumentet uppdateras löpande under läsåret av administrationen. All undervisande personal, skoladministration och elevhälsan har tillgång till dokumentet. Dokumentet används som underlag till stöd och fördelning av resurser. Den andra funktionen i EWS handlar om frånvaro. På Rytmus Göteborg har vi valt att se frånvaron ur ett helhetsperspektiv och tittar både på den giltiga och ogiltiga frånvaron. Mentorerna bevakar löpande sina elevers frånvaro. Vid bestämda tillfällen under läsåret sammanställer administrationen en lista på alla elever som har 4 % ogiltig frånvaro eller mer. Denna lista gås igenom av mentorerna för att säkerställa att informationen stämmer då det finns felmarginaler i den digitala hanteringen. Alla elever, som har 4 % eller mer ogiltig frånvaro, får en varning om indraget studiemedel. Efter en månad görs samma mätning igen och de elever som ligger kvar på 4 % eller mer skickas till CSN för beslut. All denna information är ett värdefullt underlag i elevvårdsarbetet då frånvaro är ett tidigt tecken på att något inte fungerar. Under året har vi systematiskt arbetat med kompetensutveckling inom formativ utvärdering och undervisning i delar av personalgruppen för att ytterligare stärka vårt arbete mot en högre måluppfyllelse. Uppföljning av målen: Arbetslagen följer regelbundet upp alla elever vid sina möten ur ett hälsoperspektiv såväl som ur ett kunskapsperspektiv. Arbetslagen fattar beslut om ärendet skall gå vidare till elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet besöker alla arbetslag regelbundet för att handleda och stötta i elevhälsoarbetet. Mentor följer upp elevens utveckling vid klasskonferenser och omdömesskrivningar. Vid dessa klasskonferenser och omdömesskrivningar meddelas även eventuella F-varningar som då resulterar i anpassningar i undervisningssituationen för eleven. Vårdnadshavare delges information vid utvecklingssamtal och omdömesskrivningar.

8 Resultat: Summa per program % Skolans meritvärde 13/14 Skolans meritvärde 12/13 Riket meritvärde 12/13 Högskolebehöriga på skolan 13/14 anges i andel % Högskolebehöriga på skolan 12/13 anges i andel % Högskolebehöriga riket 13 ES 14, , SA Skolan totalt 14, , Andel gymnasieelever som fullföljt utbildningen inom fyra år per program Program Total elever Examensbevis Studiebevis Estetiska programmet % 15 % Antal elever per program och årskurs Program Åk1 Åk2 Åk3 Estetiska programmet

9 Analys och bedömning av måluppfyllelsen: Vi har inte nått målet med 100 % behörighet. Resultatet bror på att vi inte lyckats ge alla elever det stöd och de insatser i olika former som de behöver. Vårt arbetssätt och uppdrag har inte tillåtit att vi har kunnat följa upp eleverna så mycket som behoven har utvisat. En del av skolans elever har varit i behov av större sociala insatser och ligger inte inom skolans uppdrag. I vissa grupper har det inte varit tillräckligt med arbetsro för eleverna. Däremot har vi ökat elevernas meritvärden. Detta beror på att vi har blivit mer tydliga i vår presentation av våra kunskapskrav. All pedagogisk personal har som mål att vid varje kursstart gå igenom mål och innehåll i respektive kurser, Meritvärdena har ökat från 14,0 till 14,8 under det senaste verksamhetsåret. Meritvärdena för AcadeMedia ligger på 14,5 för år 2014 och meritvärdena för Rytmus Sverige ligger på 15,9(Preliminära siffror.). Göteborgs siffror visar på en positiv utveckling. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling: Arbeta ännu tydligare med mål och innehåll i kurserna så att eleverna får möjlighet att nå de mål som de strävar mot. Arbeta mer med lust och motivation bland eleverna. Sträva efter att få en bättre arbetsro i skolans klasser. Ämne Antal betyg F E D C B A Sv % 9 11% 24 28% 27 32% 10 11% 3 3% Sv1 NP % 6 7% 23 27% 21 24% 13 2% 2 2% Sv % 10 12% 24 30% 20 25% 18 22% 2 3% Sv % 16 26% 17 28% 13 21% 3 5% 5 8% Ma1b % 38 39% 21 21% 16 16% 13 13% 6 6% Ma1b NP % 26 34% 15 20% 12 16% 7 9% 1 1% En % 9 11% 20 24% 35 42% 4 5% 4 5% En5 NP % 5 6% 16 19% 31 36% 10 12% 4 5% Hi1b % 19 24% 19 24% 24 31% 6 8% 7 9% Id % 18 23% 15 19% 25 32% 12 15% 5 6% Na1b % 14 18% 29 37% 14 18% 10 13% 10 13% Re % 7 12% 15 25% 16 27% 18 30% 1 2% Sa1b % 15 18% 13 16% 22 27% 17 20% 7 8%

10 Analys mellan resultat av NP och satta betyg: Generellt sett överensstämmer resultaten av NP och satta betyg väl. Avvikelserna finns inom SV1 där 13 % av eleverna fick F i betyg och 1% av eleverna skrev F på Nationella provet samt 11% av eleverna fick B i betyg och 2 % skrev B på Nationella provet. Här beror avvikelserna på att NP inte prövar alla kunskaperna i kursen. Detsamma gäller för avvikelserna inom betyget F i En5. När det gäller avvikelserna inom betyget B beror detta på att eleverna visat på kunskaper och färdigheter mot slutet av kursen. Vidare beror deltagandet i kursen en del då vissa elever endast skrivit de nationella proven och inte redovisat sina kunskaper på annat sätt. Skolverket säger att De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Detta gör också att det kommer att finnas avvikelser mellan satta betyg och resultat på de nationella proven. Resultaten har gagnats genom att lärarna vid betygssättning tagit hänsyn till allt de känner till om elevens kunskaper och inte bara resultaten från NP. För att säkerställa en rättssäker bedömning har lärarna rättat tillsammans. Detta görs för att få en likvärdig bedömning mellan de olika klasserna och skolans lärare. I resultaten ser vi tydligt att vi lyckas med detta då vi inte kan se några avvikelser mellan klasser och lärare som beror på en felaktig rättning.

11 Upplevd kvalitet: Arbetssätt: Under året har vi arbetat med få elever mer delaktiga i varandras uppspel och konserter. Vi har även arbetat med att lärarna skall besöka varandras uppspel och konserter så att eleverna träffar fler vuxna. Vidare har vi i många sammanhang arbetat med positiv feedback individuellt och i grupp. Detta har framförallt skett i ensemble och gruppinså. Under året har eleverna genomför konserter och uppspel i mindre sammanhang för att öka tryggheten. Slutligen har vi satsat på några stora årskursövergripande projekt. Fokus under året för NMI har varit att förbättra informationsflödet på skolan. Detta för att alla skall känna sig mer involverade och engagerade. Detta skedde genom veckobrev till all personal där allt viktigt kommunicerades som rörde verksamheten. Vidare träffades arbetslagssamordnarna administratörer och skolledning på veckomöten för att utbyta information. Uppföljning av målen: Arbetslagen och ämnesgrupperna har regelbundet utvärderat de olika insatser och projekt som genomförts. Vidare genomförs en stor NKI-enkät med våra elever.

12 Verksamhetens resultat i elevenkäten för studiemiljö Trivselgrad AcadeMedia totalt AcadeMedia Gymnasium Rytmus Göteborg Trivselgrad (Andel 7-10) 2013 Trivselgrad (Andel 7-10) Studiemiljö (Andel 7-10) 2014 Undervisning (Andel 7-10) 2014

13 Värdegrund Jag tycker ao personalen på skolan tar hänsyn Rll vad vi elever tycker och tänker Jag tycker jag kan få arbetsro i skolan Jag känner mig trygg i skolan Personalen på min skola tar anvar för ao alla ska bli behandlade med respekt På min skola behandlar eleverna varandra med respekt Rytmus totalt Skola Undervisningskvalitet Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för ao nå de olika betygen Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så ao det ska gå så bra som möjligt för mig Mina lärare informerar mig om hur det går i skolarbetet Mina lärare gör så ao jag får lust ao lära mig mer Rytmus totalt Skola

14 Analys av verksamhetens resultat i elevenkäten för studiemiljö: Trivselgraden på skolan är hög vilket beror på det stora fokus som vi haft inom detta område under läsåret. Här ser vi att vi lyckas med våra insatser som är följande: 1. Få eleverna att gå på varandras uppspel och konserter. 2. Få musiklärarna att gå på varandras uppspel och konserter. 3. Arbeta med positiv feedback i alla sammanhang. 4. Genomföra årskursövergripande projekt. Eleverna inom de olika instrumentgrupperna går på varandras konserter och uppspelningar. De allra flesta lärare var med som publik på LiveNight och de två konserterna på Stora Teatern. Lärarna har regelbunden återkoppling efter grupplektioner och uppspel så att eleverna blir medvetna om sina styrkor och utvecklingsområden. Inom de gymnasiegemensamma ämnena har lärarna arbetat i grupp för att skapa tydlighet i bedömning och på vilket sätt återkopplingen till eleven ska göras för att skapa en positiv inlärningssituation Under året har vi även arbetat med sexuell hälsa, sömn och stress, antidrogföreläsningar, för att skapa ett klimat som är öppet, tolerant, hälsosamt och på det sättet skapa en förståelse för sin egen studiesituation. Personalgruppen har under året haft fortbildning i motiverande samtal för att motivera eleverna ytterligare. Diskussioner har förts kring hur vi skall nå högre måluppfyllelse bland högpresterande elever. Vidare ser vi att arbetet med värdegrunden har varit framgångsrikt under året. Siffrorna inom undervisning ligger för lågt. Detta beror på att fokus inte varit tillräckligt stort inom detta område. Allt sedan starten har arbetet med trivsel och värdegrund prioriterats.

15 Resultat: NKI AcadeMedia totalt AcadeMedia Gymnasium Rytmus Göteborg NKI 2013 NKI RekommendaRonsgrad RekommendaRonsgrad (Andel 7-10) 2013 (Andel 7-10) 2014

16 Trivsel/Studiemiljö/Undervisning AcadeMedia totalt AcadeMedia Gymnasium Rytmus Göteborg Trivselgrad (Andel 7-10) 2013 Trivselgrad (Andel 7-10) Studiemiljö (Andel 7-10) 2014 Undervisning (Andel 7-10) 2014 NMI AcadeMedia totalt Rytmus Göteborg NMI NMI Engagemang Engagemang Ledarindex Ledarindex AOrakRvitet AOrakRvitet

17 Analys och bedömning av måluppfyllelsen: NKI: Värdet för NKI ligger på samma värde som förra året(70) vilket visar på att vi har relativt nöjda kunder. Rekommendationsgraden har ökat från 80 till 84 vilket också visar på att vi har nöjda kunder. Resultaten beror på att vi strävar efter att ha nöjda elever i de stora projekt som vi genomför. Vi vill att eleverna skall få uppleva gemensamma estetiska upplevelser som t.ex. att sjunga på Göteborgs-Operan, spela på Stora Teatern, sätta upp en egen musikal. Att vi inte nått fullt ut beror b.la på att våra kunder upplever en viss avsaknad av information samt en otydlig beskrivning i vad som krävs för att nå de olika betygen i kurserna. Trivsel Trivseln har ökat från 83 till 90. Under året har vi haft stort fokus på att skapa trivsel på skolan och bygga tryggheten i gruppen. Under våra årskursövergripande projekt arbetar eleverna tillsammans med elever från andra klasser och andra årskurser. Detta är något som gör att tryggheten ökar och anonymiteten minskar. Lärarna inom framförallt InstrumentSång arbetar med att förstärka eleverna genom den gruppundervisning som genomförs. Vidare arbetar dessa lärare med små interna konserter där eleverna får omedelbar feedback från respektive lärare. Eleverna inom de olika instrumentgrupperna går på varandras konserter och uppspelningar. NMI NMI har ökat från 63 till 68 vilket visar på att medarbetarna är något mer nöjda än förra året. Den planerade satsningen under året innehöll ett tydligare informationsflöde samt ett mer närvarande ledarskap. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling: NKI: En tydligare information mellan administration, lärare och elev skall prioriteras. Lärarna skall bli mer tydligare i vad som krävs för att nå målen i alla kurser. För att säkerställa detta skapas en arbetsgrupp på skolan som planerar och samordnar alla projekt och konserter. Trivsel: Vi kommer att fortsätta med det framgångsrika arbete som vi bedriver med stort fokus på trivsel och värdegrund. NMI: Ett ökat fokus på ett mer verksamhetsnära ledarskap.

18 Ändamålsenlig kvalitet: Arbetssätt: Vi har arbetat med att få eleverna att uppleva att de är förberedda för vidare studier och yrkesliv. Detta har vi gjort genom att verka för ökad behörighet, erbjuda ett stort utbud av kurser, satsa på elevhälsan samt kontakter med bransch och näringsliv. Vi har haft fokus på att få eleverna att känna sig trygga under sin utbildning på skolan. Vi har stått upp för allas rätt att vara olika och bli respekterade för dem de är. Uppföljning av målen: I de årliga enkäterna ställer vi liknande frågor som de nedan. Meritvärdena mäts och följs upp varje år. Resultat: Eleverna i enkäten tillhör de elever som började hos oss när vi startade skolan Hur väl tycker du ao utbildningen stärkte dig i din Hur väl tycker du ao Rden på din skola förberedde Hur väl tycker du ao Rden på din skola förberedde Jag kan rekommendera skolan Kamraterna och stämningen på skolan Lärarnas engagemang Om du tänker Rllbaka på din gymnasieskola i sin Om du tänker Rllbaka på din gymnasieskola i sin Om du tänker Rllbaka på din gymnasieskola i sin Uppföljande enkät 2014 Rytmus totalt Uppföljande enkät 2014 Rytmus Göteborg Uppföljande enkät 2014 AcadeMedias Gymnasieskolor

19 Analys och bedömning av måluppfyllelsen: Måluppfyllelsen är tämligen låg för vissa frågor vilket beror på att eleverna i enkäten tillhörde den första årskullen på skolan. Vi har lärt oss vad vi behöver fokusera mer på sedan Vi var inte tillräckligt fokuserade på att förbereda eleverna för vidare studier och yrkesliv under de första åren då vårt fokus låg på att bygga skola. Den elevgrupp som kom in under det första verksamhetsåret hade varierande meritvärden mellan 30 p och 320 poäng. De musikaliska erfarenheterna varierade också mycket stort. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling: Vi kommer att arbeta med att få eleverna mer är förberedda för vidare studier och yrkesliv. Vi kommer att arbeta mot ökad behörighet, fortsätta erbjuda ett stort utbud av kurser, satsa på elevhälsan samt kontakter med bransch och näringsliv. Vi kommer att ha ett fortsatt fokus på att få eleverna att känna sig trygga under sin utbildning på skolan. Sammantagen analys av funktionell, upplevd och ändamålsenlig kvalitet: Skolans elever upplever en hög trivsel och stor trygghet beroende på det stora fokus som vi haft på detta sedan skolans öppnande. Alla elever upplever inte att det finns studiero på skolan. Detta beror på att vi inte lyckats säkerställa det i alla elevgrupper under året. Elevernas studieresultat är i paritet med övriga skolor i riket. Rent teoretiskt borde vi ha högre meritvärden med tanke på de resurser som skolan har i form av personal. Orsaken tros bero på det stora värdegrundsfokus som skolan haft sedan starten. Detta gör att vi i fortsättningen måste ha ett ökat fokus på att bättre förmedla kunskapskraven i de olika kurserna samt stärka vårt arbete mot lärande och kunskap.

20 Nya utvecklingsområden: 1. Komma fram till en gemensam kunskapssyn. 2. Skapa ett gemensamt förhållningssätt och synsätt på den gemensamma miljön i klassrummet som leder till ökad arbetsro för eleverna. 3. Öka fokus på lärandet. Arbetssätt Vi kommer att arbeta mot en gemensam kunskapssyn genom att enas kring begreppet kunskap. Vidare kommer vi att säkerställa att alla kurser har ett likvärdigt innehåll och en likvärdig bedömning. Vi kommer att arbeta med arbetsron i klassrummen genom att införa mobiltelefonförbud under lektionstid. Vidare kommer vi gemensamt att arbeta med att förankra och levandegöra skolans ordningsregler. Genom att arbeta mot en gemensam kunskapssyn och mot en god arbetsro i klassrummen kommer vi att öka fokuset på lärandet. Detta kommer att ske genom det arbetet med skolans kunskapssyn. Lärare och elever kommer att ha ett större fokus på lärande och kunskap. Alla lärare kommer att prata kurser, innehåll och kunskap med sina elever. Detta gör att eleverna blir mer medvetna om vad som krävs i de olika kurserna. Alla kommer att bli medvetna om att alla har olika inlärningsstilar och att kunskap kan nås på olika sätt. Pedagogerna kommer att utveckla sitt egna pedagogiska ledarskap i klassrummet och som ett första steg uppmanas alla att auskultera och ha en didaktisk diskussion med kollegor.

21 Uppföljning: Detta följs upp på arbetslagsmöten, APT, elevhälsomöten, medarbetarsamtal, betygsstatistik samt enkäter. Sammanfattning Under nästa år måste vi fokusera på att öka våra meritvärden. Detta sker genom att öka arbetsron på skolan, komma fram till en gemensam kunskapssyn, skapa ett gemensamt förhållningssätt och synsätt på den gemensamma miljön i klassrummet, öka fokuset på lärande, skapa förutsättningar för en ökad lust till lärande, säkerställa ett likvärdigt innehåll i kurserna samt verka för att det sker en likvärdig bedömning i de olika kurserna. Förväntad utveckling och resultat Mål: Komma fram till en gemensam kunskapssyn. Utveckling och resultat: Eleverna kommer att ha ett ökat intresse för lärande. Eleverna kommer att bli medvetna om sin egen inlärning. Skolans meritvärden kommer att öka med tio procent. Högskolebehörigheten kommer att öka med tio procent. Mål: Skapa ett gemensamt förhållningssätt och synsätt på den gemensamma miljön i klassrummet som leder till ökad arbetsro för eleverna. Utveckling och resultat: Eleverna kommer att ha en lugn och trygg lärmiljö. Eleverna kommer att lyckas bättre med sina studier. Skolans NKI kommer att öka med 15 procent. Mål: Öka fokus på lärandet Utveckling och resultat: Skolans meritvärden kommer att öka med tio procent. Högskolebehörigheten kommer att öka med tio procent.

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Organisation... 4 Personal... 4 Bakgrundsstatistik elever... 5 Budget med materiella resurser och lokaler... 5

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Gävle. Kvalitetsrapport

Gävle. Kvalitetsrapport Gävle Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 23-24 Innehåll Inledning Beskrivning av grundfakta för Plusgymnasiet Gävle... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever...

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Norrköping. Kvalitetsrapport

Norrköping. Kvalitetsrapport Norrköping Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet i Norrköping... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sundsvall. Kvalitetsrapport

Sundsvall. Kvalitetsrapport Sundsvall Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet Sundsvall... 4 Historik, fakta, organisation... 4 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 KLARA GYMNASIUM, LINKÖPING

Kvalitetsredovisning 2014-2015 KLARA GYMNASIUM, LINKÖPING Kvalitetsredovisning 2014-2015 KLARA GYMNASIUM, LINKÖPING Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 4 3.1 Personal 4 3.2 Elever 4 4.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna Innehållsförteckning Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar...

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Plats för logotype Kvalitetsrapport 213-214 Rytmus Stockholm Inledning Jag vill att varje elev ska gå ifrån varje lektion med känslan av att ha lärt sig något nytt som eleven kan relatera till och ha nytta

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 www.pitea.se/strombacka LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 Innehåll LIKABEHANDLINGSPLAN... 1 Strömbackaskolans vision... 3 Värdegrund... 3 Trygghet... 3 Ansvar... 3 Respekt... 3 Likabehandlingsplan

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Marielundsskolan F 9

Marielundsskolan F 9 Marielundsskolan F 9 Marielundsskolans budget 17 394 000 Vi har 273 elever ca 80% har modersmål finska Organisation F 5, 6 9 19,04 tjänster skola 3,50 tjänster förskola/fritidshem 1,50 tjänster modersmål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Vision och värdegrund. Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund. Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport... 6 Utveckla formativt

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer