Kvalitetsredovisning 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013/2014"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum:

2 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade hösten 2080 och är innevarande läsår 2012/2013 inne på sitt sjätte verksamhetsår. Skolan är belägen på Kungsholmen i stadsdelen Stadshagen. Skolan har en byggverkstad belägen i Vällingby. Skolans lokaler är moderna, ljusa och väl anpassade för verksamhetens behov. Skolan har 240elever fördelat på fem program och tre årskurser under läsåret 2013/2014. Huvudman för Design & Construction College är Hermods AB, en av Sveriges största aktörer inom yrkeshögskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadstjänster. Hermods har fler än studerande och deltagare runt om i världen. Företagets huvudägare är Academedia. Verksamhetsidé Hos oss gör vakna människor verklighet av sina drömmar. Vi som jobbar på Design & Construction College (DCC), är övertygade om att kreativitet, glädje och skapande är grunden för all utveckling. Därför gör vi allt för att du ska få med dig kunskap som håller i ett samhälle som förändras varje sekund. Målet är att alla elever ska lämna oss med ett mod och självförtroende inför framtiden som är ännu större än när du började här. Organisation Skolan var under aktuellt läsår bemannad enligt sammanställning nedan: Skolledning mm: Rektor 1 Administratör 0,5 Kurator 0,5 SYV 0,5 Skolsyster 0,2 Pedagoger: Antal 16st Tjänster, årsarbete: 15,6 heltidstjänster Specialpedagog 1 person, 75 % (medräknad ovan). Andel behöriga *: 82% (100%)* Andel kvinnor: 56,5% Andel män: 43,5% Lärartäthet: 15 elever/lärare * Om man räknar bort yrkeslärarna, där formell behörighet inte krävs. Gymnasieprogram och inriktningar vid DCC Stockholm Teknikprogrammet o inriktning Samhällsbyggnad och Miljö Estetprogrammet o Inriktning bild och form Sidan 1 av 9

3 Bygg och Anläggningsprogrammet o inriktning Husbyggnad Handelsprogrammet o Inriktning Handel och service o Inriktning Advanced Commerce Hotell- och turismprogrammet o Inriktning turism och resor Eleverna Läsåret 2013/2014 var antalet elever 240 i snitt under läsåret. 101 elever togs in i år 1 vid läsårsstart. Fördelning per program hela skolan vid avslutning 2014 Elever per program: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 20 st Handelsprogrammet (HA) 22 st Hotell- och turismprogrammet (HT) 75 st Teknikprogrammet (TE) 65 st Estetprogrammet (ES) 58 st Totalt elevantal: 240 st Sytematiskt kvalitetsarbete. Hermods gymnasieskolor arbetar i ett årshjul som styr vilka områden som skall analyseras och följas upp. Till årshjulet är kopplat en månatlig uppföljning som skall analyseras och följas upp. Uppföljningen av det systematiska arbetet fokuseras på tre nivåer, organisation-, grupp-, och individnivå. Analyserna på enheterna inom ramen för kvalitetshjulet ligger till grund för den kvalitetsrapport som lämnas in i september varje år. Rapporten analyseras av huvudman samt Hermods kvalitetsorganisation. Effekten av det systematiska kvalitetsarbetet mäts genom att våra brukare genomförs två deltagarenkäter under året, en på hösten och en på våren. Utifrån dessa sätts mål som matas in och följs upp i kvalitetsledningssystemet stjärnan. Deltagarenkäten 2013/2014 visade att målområden för läsåret 2014/2015 är arbetsro samt ledarskap i klassrummet. Alla åtgärder tar avstamp i de styrdokument som styr verksamheten. Enheterna omsätter övergripande mål till mätbara mål på varje enhet. Målen följs upp av styrgruppen. Styrgruppen, som består av samtliga rektorer, huvudman samt koncept- och utvecklingsansvarig, sätter upp de övergrupande mål som enheterna jobbar emot. Styrgruppen har månatliga möten som utgör en arena frö erfarenhetsutbyte och kunskapande kring det systematiska kvalitetsarbetet. Styrgruppen utgör också en viktig länk mellan enheterna och huvudman. Underläsåret 2013/2014 har fokusområdet i det systematiska kvalitetasarbetet varit arbete med formativ- och likvärdig bedömning. Resultatet av arbetet är att samtliga skolor under HT2014 skall arbeta med bedömningar i elevadministrationssystemet Schoolsoft. Sidan 2 av 9

4 Figur 1: Årshjul systematiskt kvalitetsarbete Brukarundersökningen Årets enkät besvarades av 75 % av eleverna, vilket gör tillförlitligheten svårbedömd. Inför nästa år kommer vi att införa nya rutiner för att uppnå en högre svarsfrekvens. Prioriterade områden och underlag Hermods/Design & Construction College utbildningsstrategi lyfter fram fyra prioriterade områden inom ramen för utbildningsuppdraget och verksamheten med eleverna: 1. Utveckling och lärarande 2. Ansvar och inflytande 3. Normer och värderingar 4. Arbetsro 1.Utveckling och lärande Mål Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som ger möjlighet till maximal utveckling. Varje elev har rätt till en verksamhet som skapar lust till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. För DCC betyder det Eleverna ska gå ut gymnasiet med fullständiga betyg med lägst godkänd/e Sidan 3 av 9

5 Andel med högskolebehörighet ska öka jämfört med föregående år Avvikelserna mellan betyg och resultat på nationella prov ska vara låg Dessutom betyder det: att elevens drömmar och intressen ska påverka arbetssätt, innehåll och utvärdering i förhållande till mognad och motivation att undervisningen och arbetsuppgifterna är verklighetsanpassade, varierad, ämnesövergripande och varje elevs delaktighet får en tydlig och behövlig innebörd att eleven vid behov har rätt till individuell handledning att eleven har tillgång till bärbar dator vilket ger möjlighet till ett utvecklat individuellt lärande att eleven i samarbete med pedagog kontinuerlig utvärderar och diskuterar den egna kunskapsutvecklingen i förhållande till mål och betygskriterier Så utvärderar vi målen Övergripande brukarundersökning Gemensamma pedagogiska forum för samtliga DCC gymnasier Betygsstatistik Resultat nationella prov I årets brukarundersökning har eleverna svarat enligt nedan. Resultat visar hur många som svarat något av alternativet instämmer helt/instämmer/varken eller. Påstående Resultat Utvecklingssamtalet med min mentor känns meningsfullt: 73,9 % Jag stimuleras till utveckling och lärande: 70,9 % Undervisningen håller god kvalitet: 92,2 % Mina lärare samverkar mellan ämnen: 87,5 % Skolan bistår med resurser och extra hjälp om jag behöver det: 82 % Det är stor variation på arbetssätten: 75 % Mina lärare har informerat mig om kunskapskraven: 87 % Tabell 1: Sammanställning av deltagarenkäten HT2013 Nationella prov Sammanställning av samtliga resultat vid nationella prov under aktuellt läsår: A B C D E F X Summa Engelska Engelska Matematik 1a Matematik 1b 1 1 Matematik 1c Matematik 2a Matematik 2b Matematik 3c Svenska 1/SvA Svenska 2/Sva2 Tabell 2: Sammanställning av Nationella prov Na Na Na Na Sidan 4 av 9

6 Analys av resultat vid nationella prov Deltagandegraden i de Nationella proven är låg vad gäller elever som gjort alla delprov och därmed får betyg på provet. Detta gör att antal X är hög. Extra skrivtillfällen har dock erbjudits. Orsaken till detta utreds inför kommande läsår. Betyg Sammanställning av samtliga satta betyg under aktuellt läsår: A B C D E F X Summa Antal Andel (%) Tabell 3: Sammanställning av betygsresultat 2013 Andel godkända betyg för avgångsklasser (E eller högre) 82 % Andel godkända betyg övriga klasser (E eller högre) 84 % Noteras kan att procentandelen elever som uppnått full behörighet är: Program Andel med gymnasiebehörighet Betygssnitt TE 77% 13,3 ES 55% 12,1 BA 75% 10,1 HT 52% 11,9 Tabell 4: Sammanställning av andel gymnasieexamen samt betygssnitt för respektive program Då skolan strävar efter att alla elever ska nå målen, dvs nå full behörighet måste resultatet betraktas som icke tillfredställande. Enligt brukarundersökningen är drygt tre fjärdedelar av eleverna nöjda med sin utveckling och sitt lärande. Denna siffra kan naturligtvis förbättras ytterligare. Analys av betyg och behörighet Andelen icke godkända betyg, F och X (dvs inget betyg) är så pass högt att vi måste se över hur vi arbetar med de elever som riskerar att inte nå målen och sätta in extra åtgärder för att hjälpa våra elever att nå målen. Vi ser också att andelen elever som inte når gymnasieexamen är hög, genom att på ett mer systematiskt sätt följa upp elevernas måluppfyllelse siktar vi på att höja andelen examen inför kommande läsår. Denna systematik ligger i att tidigt identifiera de elever där det förekommer risk för ouppnådd examen och att regelbundet följa upp dessa elever. Bedömning av måluppfyllelse Då vi ej nått våra mål gällande utveckling och lärande på ett tillfredsställande sätt kommer vi att inför kommande läsår, 2014/2015, kartlägga elevernas behov av stöd redan i år ett. För elever i år två och tre har en kartläggning av betyg och stödbehov genomförts. Mentorerna kommer att använda kartläggningen i målsamtal med eleven och skolan kommer att erbjuda stöd där vi ser att behovet finns. Vi kommer också att arbeta med de bedömningsmatriser som finns i Schoolsoft och på sätt göra tydligt för elev och vårdnadshavare hur eleven ligger till i jämförelse med målen för respektive ämne. Sidan 5 av 9

7 2. Ansvar och inflytande Mål Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att eleven och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över enhetens verksamhet. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin undervisning och sitt lärande. För DCC betyder det att vara tillgängliga för elever och föräldrar genom vår webbaserade databas, hemsidor, mentorskap med föräldrakontakter genom utvecklingssamtal, föräldramöten, öppet hus att lärarna planerar sin undervisning tillsammans med eleverna och att eleverna utvärderar sin undervisning att elever ska vara insatta i kursmål och betygskriterier och kunna vara med och påverka utvärderingsformer och arbetssätt att vi vill uppmuntra våra elever till eget ansvar, vilket främst innebär att de är insatta i skolans verksamhet och kan påverka sin egen kunskapsutveckling. Det ska finnas ett stort utrymme för elever att diskutera sin skolgång och sin undervisning med lärare att det ska finnas forum på skolan för eleverna att utöva inflytande, som till exempel elevråd Så utvärderar vi målen Kursspecifika utvärderingar Övergripande brukarundersökning Via mentorssamtal och utvecklingssamtal Via pedagogiska forum i arbetslagen I årets brukarundersökning har eleverna svarat (procenttalet visar hur många som svarat instämmer helt/instämmer/varken eller): Påstående Resultat Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen: 84,4 % Jag får vara med och påverka hur vi arbetar i skolan: 83,8 % Jag är nöjd med det inflytande jag har: 88 % Tabell 5: Sammanställning av andel gymnasieexamen samt betygssnitt för respektive program Analys av området ansvar och inflytande Skolans mål är att eleverna ska känna att de har inflytande över sin undervisning och sitt lärande. Svaren ovan visar på att nästan fyra femtedelar av eleverna upplever att de har inflytande. Även då en hög andel elever anser att de är nöjda med det inflytande de har ser vi att det ändå kan förbättras. Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer att vi har god måluppfyllelse inom detta område, men strävar naturligvis efter att öka elevernas inflytande ännu mer. Vi har ett välfungerande elevråd som dock kan få ännu mer att säga till om. Sidan 6 av 9

8 3. Arbetsro, normer och värderingar Mål Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av studiero, glädje och trygghet, nolltolerans mot droger och som bidrar till god hälsa. Varje enhet inom DCC ska ha regler för hur man skapar trygghet, arbetsro, ordning och trivsel samt se till att dessa följs. För DCC betyder det att skolans formella regler och normer bygger på de som finns i samhället i övrigt att skolan står för god arbetsmiljö, arbetsro, ordning och trivsel genom att bemöta elever med positivt ledarskap samt att ha stor vuxenkontakt i såväl i undervisningssituationen som under övrig skoltid att skolan har en aktuell likabehandlingsplan som utvärderas och revideras enligt förordning, samt implementeras och hålls aktiv Så utvärderar vi målen Kursspecifika utvärderingar Övergripande brukarundersökning Via mentorssamtal och utvecklingssamtal Via pedagogiska forum i arbetslagen I årets brukarundersökning har eleverna svarat (procenttalet visar hur många som svarat instämmer helt/instämmer/varken eller): Påstående Resultat Jag känner mig trygg på min skola: 92 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning: 94 % Det är arbetsro i skolan: 72 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt: 88 % Jag behandlas väl av andra elever: 90 % Personalen ingriper/motverkar aktivt om någon behandlas illa: 79 % Tabell 6: Sammanställning av deltagarenkäten Enhetens analys av resultaten Skolan har relativt bra siffror när det kommer till trygghet, positiv stämning och god sammanhållning i skolan. De siffror som ligger lågt gäller arbetsron i skolan. Enligt Brukarundersökningen pekar många kommentarer kring arbetsron i skolan på Essingeleden som ligger längsmed våra lokaler men även på visst stök under lektionstid. Under läsåret har ett stort arbete genomförts av personalen i att förbättra arbetsron där lärarna tagit gemensamma beslut i hur vi ska hantera det stök som uppstått. I samarbete med elevhälsan har också ett gruppvägledande arbete genomförts i de klasser som bedömts stökiga där vi bland annat pratat studieteknik, diskuterat normer och värden samt genomfört samarbetsövningar för att stärka gemenskapen. Bedömning av måluppfyllelse Verksamheten bedömer vi uppfyller kraven på kvalitet men att vi ser att det alltid finns områden som behöver utvecklas och arbetas med. Normer, värden och studiero är sådana områden vi bedömer att vi vill lägga mer tid arbete på. Sidan 7 av 9

9 Lokal arbetsplan 2013/2014 Att öka resultatet, trivseln och tryggheten för elever och personal. Metod Genom användande av IT-verktygen Schoolsoft och GoogleApps öka tydligheten och skapa en säkrare organisation. Detta gäller såväl schema, som information och uppföljning. Pedagogisk utveckling och samsyn utgör nyckeln till framgång. Utveckla ämnesmatriser för att utveckla det ämnesövergripande arbetet i projektform. Tätare och tidigare uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Ett branschnära samarbete med det lokala näringslivet genom införande av Programråd. Dessa råd blir viktiga i arbetet med APU-platsanskaffande. Nyanskaffning och uppföljning av praktikplatser ska prioriteras. Tillgång till Novokurser kan komma att användas för att underlätta elevers lärande och därmed bereda lärare och elever möjlighet till flera diskussions- och analystillfällen. Utvärdering Alla punkter i den lokala arbetsplanen har genomförts förutom skapandet av Programråd. Resultatet av detta arbeta avspeglas i studieresultat och brukarundersökningar som redovisats ovan. Stockholm, Katarina Lindeman-Andersson, rektor Sidan 8 av 9

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET 2013/2014 Inledning ledare... 4 Grundfakta om DesignGymnasiet... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning & erbjudande... 5 Elever... 5 Personal... 6 Funktioner...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008

KVALITETSREDOVISNING 2008 KVALITETSREDOVISNING 2008 Enhet: Rinmangymnasiet Uppgiftslämnare: Kontaktperson: Agne Saläng och Peter Lindvall Agne Saläng 1. Underlag och rutiner Kvalitetsredovisningen är ett led i uppföljning och utvärdering

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN

KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning 1. Grundfakta Lindeskolan... 1 2. Systematiskt kvalitetsarbete på Lindeskolan... 3 3. Utvärdering Lindeskolans arbetsplan 2013-2014...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Innehållsförteckning 3.1 Personal 3 5. Vårt kvalitetsarbete 8 5.1 Bakgrund 8 5.2 Vårt sätt att mäta kvalitet 8 5.3 Vårt kvalitetsarbete

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer