Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10"

Transkript

1 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods

2 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING 2014/2015 Skolans namn Ansvarig chef Design & Construction College, Västerås Daniel Malmström, rektor Beskrivning av skolan Design & Construction College startade hösten 2010 och är innevarande läsår 2014/2015 inne på sitt femte verksamhetsår. Skolan är dels belägen på Stora Gatan 50 i centrala Västerås och dels i området Stenby några kilometer från Stora Gatan, där byggprogrammet utför de praktiska momenten. Skolans lokaler är moderna, ljusa och väl anpassade för verksamhetens behov. Skolan har 160 elever fördelat på tre program och tre årskurser under läsåret 2014/2015. Huvudman för Design & Construction College är Hermods AB, en av Sveriges största aktörer inom yrkeshögskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadstjänster. Hermods har fler än studerande och deltagare runt om i världen. Företagets huvudägare är Inter IKEA Investments AB. Kvalitetsarbetets syfte och funktion Enligt den nya skollagen som gäller från 1 juli 2011 ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Rektorn är sedan ansvarig för att en liknande uppföljning sker på skolnivå. I det arbetet ska lärare, övrig personal och elever medverka samt att föräldrar och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att uppfylla de mål för utbildningen som skollagen och andra föreskrifter (nationella mål) fastslår. Arbetet ska dokumenteras och om det framkommer av uppföljningen, genom klagomål eller på annat sätt att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det är även viktigt att huvudmannen har rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och att det finns information kring rutinerna inom verksamheten. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete, som främst är ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra vår verksamhet, synliggörs sambanden mellan mål, handlingar och resultat så att våra elever, medarbetare, föräldrar och andra intressenter kan följa vår utveckling.

3 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 3 Systematiskt kvalitetsarbete. Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka områden som skall analyseras och följas upp. Till årshjulet är kopplat en månatlig uppföljning avseende ekonomi samt kvalitet. Uppföljningen av det systematiska arbetet fokuseras på 3 nivåer, organisation-, grupp- och individnivå. Analyserna på enheterna inom ramen för kvalitetshjulet ligger till grund för den kvalitetsrapport som lämnas in i september varje år. Denna analyseras av huvudmannen samt kvalitetsorganisationen inom Hermods AB. Ett verktyg för att mäta effekterna av det systematiska kvalitetsarbetet är de två deltagarenkäter som vi genomför under läsåret. Utifrån dessa resultat sätts prioriterade mål som matas in och följs upp i kvalitetsledningssystemet stjärnan. Deltagarenkäten läsåret 2013/14 gav för handen att aktuella målområden för 2014/15 är arbetsro samt ledarskapet i klassrummet. Alla åtgärder tar avstamp i de styrdokument som styr verksamheten. Enheterna omsätter övergripande målen till mätbara mål på varje enhet. Målen följs upp på styrgruppen. De övergripande målen för gymnasieskolorna sätts av styrgruppen. Styrgruppen består av samtliga rektorer, huvudmann samt koncept- och utvecklinsansvarig. Styrgruppen har månatliga möten som utgör en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapande kring det systematiska kvalitetsarbetet. Styrgruppen utgör också en viktig länk mellan enheterna och huvudmannen. Under läsåret 2013/14 har fokusområdet i det systematiska kvalitetsarbetets varit arbetet med formativ-och likvärdig bedömning. Resultatet av arbetet är att samtliga skolor under HT2014 skall arbeta med bedömningar i elevadministrationssytemet Schoolsoft.

4 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 4 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Design & construction college startade sin gymnasieverksamhet De program som erbjuds är Estetiska programmet, Teknikprogrammet och Byggprogrammet. På byggprogrammet ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL förläggs övervägande del under år 2 och 3. På byggprogrammet kan eleven med sina individuella kursval ges möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Design & construction college erbjuder också introduktionsprogrammen; individuellt alternativ, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, preparandutbildning och språkintroduktion. Varje elev följer sin individuella studieplan utifrån sina individuella förutsättningar. Skolan har en rektor, skolkoordinator, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, samt undervisande pedagoger. Totalt antal undervisande pedagoger är 16 vilket motsvarar 14,15 årsarbetare. 37,5 % är män, 62,5% är kvinnor. Av dessa 16 personer är 82 % behöriga men om man räknar bort yrkeslärarna där formell behörighet inte krävs blir siffran 100 %. Lärartätheten uppgår till 8,4 lärare per 100 elever. Biblioteket centralt placerat i skolans lokaler och innehåller ca 300 titlar med sökfunktion. Bibliotekets öppettider är 8:30-15:30 med bemanning mellan 9:00-11:00. Lokaler och utrustning Skolan har ingen egen matsal, idrottshall eller laborationssal. Lunch äter eleverna på en fast restaurang i anslutning till Västerås konserthus. Maten är näringsberäknad och elev har möjlighet mellan tre rätter varje dag. För idrottsundervisningen hyrs hallar och idrottsanläggningar och en stor del av undervisningen bedrivs som friluftsliv på friluftsanläggningar och dylikt. Laborationer i kemi och fysik genomförs i MDH:s (Mälardalens Högskolas) närbelägna lokaler. Eleverna Läsåret 2013/2014 var antalet elever 197 i snitt under läsåret. 71 elever togs in i år 1 till och under hösten Fördelning per program hela skolan vid avslutning 2014 Bygg och anläggningsprogrammet 63 Teknikprogrammet 26 Estetiska programmet 69 Gymnasieprogram och inriktningar på DCC Västerås Teknikprogrammet inriktning Design & Produktutveckling inriktning Samhällsbyggnad och Miljö Estetiska programmet inriktning Design och Textil inriktning Design och Inredning

5 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 5 Bygg och Anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad Hantverksprogrammet inriktning Design och Grafisk Formgivning inriktning Design och Dekoration Verksamhetsidé Hos oss gör vakna människor verklighet av sina drömmar. Vi som arbetar på Design & Construction College, är övertygade om att kreativitet, glädje och skapande är grunden för all utveckling. Därför gör vi allt för att du ska få med dig kunskap som håller i ett samhälle som förändras varje sekund. Målet är att alla elever ska lämna oss med ett mod och självförtroende inför framtiden som är ännu större än när du började här. Alla ska kunna göra verklighet av sina drömmar och därför förser vi eleverna med de verktyg och kunskaper som utgör grunden för att man ska kunna lyckas i ett ständigt föränderligt samhälle. Individens drömmar och intressen påverkar och styr arbetssätt och innehåll. Vi individanpassar studierna så att varje elev ska kunna uppnå sin fulla potential. Året som gått Byggverkstaden har byggts upp och tydliga strukturer har tagit form från mars Elevhälsan har byggts ut och börjat finna sin form. Nu finns kurator, skolsköterska, specialpedagoger och SYV regelbundet på plats. En ny arbetsplan har upprättas för elevhälsoarbetet under vt 2014 Det fortsatta utvecklingsarbetet kring kursmål och betygskriterier har resulterat i att matriser utarbetats i samtliga ämnen. Eleverna i entreprenörskapskursen anordnar årligen en Bazar och öppna hus anordnades och antalet besökare var många. Se länk nedan: En uppskattad tradition på skolan är att avgångseleverna samlas på Valborgsmässoafton på Djänkneberget för mösspåtagning. Där sjungs vårsånger och rektor håller ett vår tal.

6 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 6 Betyg: Engelska 5 Betyg NP Slut A B 3 C 8 D 2 E 9 F 8 Matematik 1 Betyg NP Slut A 1 1 B 1 1 C 1 1 D 2 2 E F 7 4

7 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 7 Svenska 1 Betyg NP Slut A B C D 1 1 E 6 9 F Svenska 3 Betyg NP Slut A 2 2 B 2 3 C 4 3 D 1 1 E 1 1 F 2 2 Prioriterade områden och underlag Hermods/Design & Construction College utbildningsstrategi lyfterfram tre prioriterade områden inom ramen för utbildningsuppdraget och verksamheten med eleverna: - Studiero i klassrummet - Elevers ökade måluppfyllelse - Utveckling av den arbetsplatsförlagda utbildningen

8 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 8 Studiero i klassrummet Mål Varje elev har rätt till ett klassrumsklimat som gynnar utveckling mot kunskapsmål och elevers utveckling mot sin fulla potential. Varje elev har rätt till en verksamhet som skapar lust till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. Så här kommer vi att arbeta med målet Likabehandlingsplanen revideras i juni av personal. I augusti 2014 kommer elever och föräldrar att revidera planen innan den fastställs 1:a september Den femte augusti gör personal ett förslag på ordningsregler. Vid skolstart kommer elevråd, elever och föräldrar få möjlighet att revidera reglerna innan de fastställs för läsåret 2014/2015. En åtgärdstrappa skapas av rektor. Personal informeras hur åtgärdstrappan skall tillämpas i form av en skriftlig rutin. Åtgärden syftar till att skapa konsekvenser för elever som stör studiero. För att motivera elever kommer en kartläggning av elevernas kunskapsnivå att ske i augusti. På detta sätt kan undervisningen individanpassas redan från låsårsstart. Så utvärderar vi målen Övergripande brukarundersökning Gemensamma pedagogiska forum för samtlig personal Kursutvärderingar 2 ggr/läsår Elevers ökade måluppfyllelse Mål Vid sammanställning av elevers examensbevis juni 2014 visar siffrorna: Program Snittbetyg Summa av andel med gymnasieexamen Summa av andel med studiebevis Byggprogrammet 11,6 53% 47% Estetiskaprogrammet 13,3 71% 29% Teknikprogrammet 13,6 73% 27% Skolans mål är att öka andelen elever med gymnasieexamen läsåret 2014/2015 (Se nedanstående tabell) Program Summa av andel med Snittbetyg gymnasieexamen Summa av andel med studiebevis

9 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 9 Byggprogrammet 11,6 70% 30% Estetiskaprogrammet 13,3 85% 15% Teknikprogrammet 13,6 90% 10% Så här kommer vi att arbeta med målen - Tydliggöra mentorns uppdrag i form av rutiner och hur arbetet följs upp dokument färdigt vt Hösten 2014 kommer mentorstid att schemaläggas en dag/vecka för resultatuppföljning. - En gång/månad uppdateras elevernas resultatmatris där kurser markeras med rött, gult eller grönt. Detta för att skapa en kontinuerlig uppföljning av elevernas utveckling i kunskapsmålen. - Arbetsplan för elevhälsoarbete skapad vt Detta för att elevärenden skyndsamt ska utredas samt att personal skall veta vem som har vilket ansvar. Syftet med planen är att skapa en trygghet för personal, elever och föräldrar. Utveckling av skolans arbetsplatsförlagda lärande (APL) Skolan har under läsåret 2013/2014 arbetat med att säkerställa att eleverna på byggprogrammet utför minst 15 veckors APL under sin treåriga gymnasietid. Mål Varje elev har rätt till minst 15 veckors APL under sin gymnasietid. Det är skolans skyldighet att säkerställa att APL genomförs. Under läsåret 2014/2015 skall alla elever genomföra sin APL tid. Så här kommer vi att arbeta mot målet Skolan har under vårterminen 2014 utarbetat en arbetsplan för hur APL skall genomföras. Yrkeslärarna har under vårterminen etablerat en kontakt med ett företag i byggbranschen. Det finns inför höstterminen en stor företagsbank att utgå ifrån. Personalen har också etablerat kontakt med företagare som kommer att ingå i ett branschråd och möte med branschrådet kommer att ske i september. I dagsläget finns ett 60-tal kontakter i registret med företag som Bravida, NCC, Willmans bygg och trä mm. Under augustis uppstartsperiod för personalen skall yrkeslärarna tydliggöra vilka ämnesmål som kommer att uppfyllas under respektive APL period. Det skall också tydliggöras hur många undervisningstimmar som genomförs i respektive kurs ute på ett företag. Under september månad kommer byggnadsindustrins yrkesnämnd att besöka skolans samtliga elever för att informera om gällande lärlingsregler mm.

10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 10 Rektor har utsett en APL ansvarig vars ansvar är att dokumentera och följa upp våra elever under APL perioden Västerås Daniel Malmström, Rektor

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Malmö. Kvalitetsrapport

Malmö. Kvalitetsrapport Malmö Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning Plusgymnasiet Malmö... 2 Historik, fakta, organisation... 2 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer