Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren Uppgiftslämnare Monica Sonde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde"

Transkript

1 Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015 Södertälje kommun Datum Uppgiftslämnare Monica Sonde Aktuell verksamhet Södertälje grundskola Anmärkning/föreläggande Förutsättningar för utbildning vid skolenheterna Förbättringsområde Huvudmannen behöver se till att det finns tillgång till elevhälsa så att den uppfyller skollagens krav på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Tillsynen visar att många skolor har en egen elevhälsa med varierad tillgång till de olika kompetenser som enligt skollagen ska finnas. Vidare visar tillsynen att det finns tillgång till elevhälsans kompetenser genom kommunens Resurscentrum. Tillsynen visar att kännedomen hos rektorer om vilken hjälp man kan få från Resurscentrum skiljer sig åt och att tillgången till elevhälsans olika funktioner därmed skiljer sig åt. Huvudmannen behöver se till att alla elever i grundskolan har tillgång till studie- och yrkesvägledning, så att elevernas behov av vägledning inför val av framtid utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Huvudmannen behöver se till att strategin för studie- och yrkesvägledning implementeras så att elever i de yngre åldrarna i högre utsträckning får tillgång till vägledning inför framtida studier och yrkesval. Åtgärder Elevhälsoarbete: Resurscentrums ledning träffade under april/maj samtliga grundskolors ledning för att följa upp 14/15 års arbete, och ännu en gång presentera vilka kompetenser som finns inom Resurscentrum. Dessutom påbörjades samtal om vilka samarbeten som skulle kunna bli aktuella läsåret 15/16. Dess samtal följdes upp och knöts ihop i maj/juni på trepartssamtal (se nedan). Trepartsamtal (nytt för i år) inför läsår 15/16 (genomfördes i maj/juni) ett möte där skolledning från respektive skola tillsammans med verksamhetschef för grundskolan, ledning för Resurscentrum identifierade skolans utmaningar och på vilket sätt Resurscentrum skulle kunna bidra i det kommande utvecklingsarbetet. Resurscentrum har utarbetat tydliga sammansatta riktade utvecklingsinsatser, inom områden där fler skolor behöver utveckla sitt arbete ytterligare, arbetet är igång på skolorna; Extra anpassningar och särskilt stöd Hur medarbetare inom EHT kan arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande Verksamhetschef Resurscentrum samt skolutvecklare inom Resurscentrum deltar på samtliga rektorsmöten Verksamhetschef för grundskolan gör i samråd med Resurscentrums ledning en tydlig

2 prioritering av de skolor som behöver prioriteras i Resurscentrums arbete Verksamhetschefen har bildat ett grundskoleteam (skolutvecklare samt Resurscentrums ledning ingår) som träffas varannan vecka med uppföljning av pågående arbete Skolornas resultatuppföljning följs upp av medarbetare på Resurscentrum och Utbildningskontoret och återkopplas till rektorer samt bidrar till mer adekvata och effektivare insatser från Resurscentrum Inom kommunens satsning kring uppföljning av undervisning i år F-3 och elevernas läs-, skriv- och matematikutveckling finns en specialpedagog kopplad till varje skola. Deras uppdrag är att utifrån uppföljningen stödja lärarna i arbetet med att anpassa undervisningen till elevernas behov, att tidigt identifiera de elever som riskerar att inte nå godtagbara kunskapskrav i år 3, och att säkerställa att åtgärder i form av extra anpassningar och särskilt stöd sätts in och följs upp Skolsköterska ambulerande riktas till skolor som tar emot många nyanlända Ändrad delegation vid anställning av skolsköterskor för att säkra att det blir rätt kompetens, klart dec-15 Normalläge för elevhälsoarbetet utarbetas Klart dec-15 Kommungemensamma rutiner för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd utarbetas. Klart jan-16 Studie- och yrkesvägledning Strategidokumentet Full fart mot framtiden har reviderats så att det tydligare fångar upp yngre elever och grundsärskolans verksamhet Studie- och yrkesvägledarens uppdrag har tydliggjorts i strategidokumentet Full fart mot framtiden Ett normalläge för skolornas studie- och yrkesvägledning, i ett vidare perspektiv finns i mallen för Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå En kartläggning över elevernas behov av studie- och yrkesvägledning pågår på samtliga skolor utifrån en gemensam struktur. Kartläggningen syftar till att synliggöra elevernas behov och ska utgöra grund för det fortsatta arbetet med studie-och yrkesvägledning. En central samordnare för studie- och yrkesvägledare ansvarar för nätverk, samordning mellan skolor, kollegialt lärande och uppföljning vid respektive skolenhet Ansvariga Verksamhetchef grundskola Verksamhetschef Resurscentrum Central samordnare för studie- och yrkesvägledning Rektorer Uppföljning Uppföljning av kommunövergripande pågående arbete sker i grundskoleteamet mellan verksamhetschef och Resurscentrums ledning, varannan vecka Resurscentrums ledning följer upp de insatser som Resurscentrum ansvarar för enligt plan i respektive skriftligt uppdrag Verksamhetschefen följer upp elevhälsoarbete utifrån normalläget under vt-16 på skolnivå och i rektorsgruppen Verksamhetschefen följer upp att de kommungemensamma rutiner för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd genomförs och har effekt under vt-16 på skolnivå och i rektorsgruppen Verksamhetschefen följer upp skolornas arbete med Studie- och yrkesvägledning utifrån normalläget på rektorsmöten och på skolnivå under vt-16 Central samordnare följer upp att strategidokumentet Full fart mot framtiden tillsammans med rektor och studie- och yrkesvägledning efterföljs och återkopplar till verksamhetschef 1

3 ggr/år Utbildningsdirektören följer upp att ovanstående åtgärder genomförs och har effekt med verksamhetschef för grundskolan samt i utbildningskontorets ledningsgrupp, enligt dagordning läsåret 15/16 Utbildningsdirektören redovisar för utbildningsnämnden om åtgärder och dess effekter, utifrån nämndens kalendarium läsåret 15/16 Effekter Trepartsamtal och övrigt förarbete inför läsåret 15/16 har resulterat i att tydliga utvecklingsuppdrag och riktade insatser genomförs på skolorna i samarbete med Resurscentrum Arbetet med extra anpassningar eller särskilt stöd har förbättrats, åtgärderna är tydligare och det är bättre rutiner och strukturer för att dokumentera och följa upp insatserna Studie- och yrkesvägledning har förbättrats och tillgången till studie- och yrkesvägledare har stärkts

4 Svar till Skolinspektionen utifrån anmärkningar/förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015 Södertälje kommun Datum Uppgiftslämnare Heléne Rådbrink Aktuell verksamhet (Här anger du enhetens namn och verksamhetsform.) Södertälje kommun Gymnasieskola Anmärkning/föreläggande (Här anger du kort vad Skolinspektionen har anmärkt på, alternativt vad föreläggandet gäller.) Huvudmannen ser till att det på gymnasieskolenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i gymnasieskolan, så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns ansvar) Förbättringsområde (Här anger du vad det är som behöver förbättras, vad som behöver åtgärdas.) Huvudmannen behöver säkerställa att det finns tillgång till elevhälsa så att den uppfyller skollagens krav att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Åtgärder (Här anger du vilka åtgärder som vidtas för att åstadkomma den önskvärda förbättringen.) Huvudmannen har säkerställt att gymnasieskolorna har anställt elevhälsopersonal så att det finns tillgång till elevhälsa så att den uppfyller skollagens krav: Åtgärder På samtliga gymnasieskolor finns tillgång till elevhälsans samtliga funktioner, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagogisk kompetens. Gymnasieskolorna har tillgång till skolläkare och skolpsykolog genom Resurscentrum. Huvudmannen har säkerställt att elevhälsan ges förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom följande åtgärder: Lyssna på eleven Ett processarbete i samarbete med Resurscentrum och rektorerna på samtliga gymnasieskolor har inletts. Vi kallar det Lyssna på eleven, se bilaga Processbeskrivning Lyssna på eleven. Målet är att nå en mer likvärdig utbildning så att alla elever får den utbildning de har rätt till. Samarbetet skall utveckla arbetet med anpassningar och särskilt stöd i undervisningen och elevhälsans behov av utveckling av förebyggande och främjande arbete. Resurscentrum skall tillsammans med varje rektor utveckla samarbete mellan elevhälsoarbetare och ämneslärare samt ansvara för processarbetets syfte och uppdrag i form av åtgärder: Att på kommunnivå och på skolenhetsnivå ta fram en strategi för att säkra att elever med frånvaroproblematik ges de bästa förutsättningarna att nå målen Att säkerställa att den information eleverna själva kan ge om sina behov av stöd används systematiskt för att bättre planera undervisningen Att löpande säkerställa att rätt resurser finns, både vad gäller kompetens och tid Att säkerställa att lärare och elevhälsan samverkar så att stödinsatser leder till att eleverna ges möjlighet att nå kunskapskraven i sina kurser Att säkerställa hög kvalitet i den ordinarie undervisningen och att de elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får det BRUK Alla gymnasieskolor kommer att använda Skolverkets självskattningsverktyg BRUK i arbetet med Lyssna på eleven. Resurscentrum har plockat ut områden som vi skall använda en gång per termin. Följande områden bedöms kunna användas som ett ingångsvärde i arbetet och fungera som ett normalläge för gymnasieskolornas arbete med förebyggande och främjande elevhälsoarbete. 1:3 elevhälsa 2:3 anpassningar 2:7 särskilt stöd 3:6 elevers ansvar delaktighet och inflytande 4:1 elevers studie- och yrkesval Åtgärderna är inarbetade i det systematiska kvalitetsarbetet för gymnasieskolorna. SPSM En kompetensutveckling för rektorer och elevhälsoteam är planerad till ht-16. Det är en distanskurs Att höja skolans elevhälsokompetens som syftar till att öka förståelsen av den samlade elevhälsans gemensamma uppdrag. Kursen är en del i SPSM, Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd till rektor och elevhälsoteam som har behov av att utveckla skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten har inletts genom att

5 under läsåret 15/16 arbeta med förförståelse och implementering av kursens syfte och mål, t ex att lärare och elevhälsan samverkar så att stödinsatser leder till att eleverna ges möjlighet att nå kunskapskraven i sina kurser. Resurscentrum Resurscentrum skall ge gymnasierna möjlighet till aktivt utnyttjande av sina resurser genom att arbeta med följande åtgärder: Höja skolornas elevhälsokompetens genom fortbildningsinsatser med hjälp av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. En utbildningsinsats för hela gymnasiets elevhälsoarbetare påbörjas ht-16. Fokus är samsyn och samverkan och syftet är att öka förståelsen för den samlade elevhälsan. Med hjälp av Verksamhetschefen för medicinska insatser, systematisera skolsköterskornas kartläggning av elevers ohälsa, för att förebygga elevhälsoarbete med ex trygghet och studiero på gymnasiet. Systematisera resursanvändandet av tillgången till Studiehandledning för elever på gymnasiet. Resurscentrum arbetar fram rubriker till en struktur för arbetsgång kring förebyggande och främjande arbete samt arbetet med åtgärdsprogram. Den ska verka som stöd för rektor i elevhälsoarbetet och användas övergripande i gymnasiet som en generell struktur med samma begrepp. Resurscentrum har en ambulerande skolsköterska som extra resurs för skolor med många nyanlända. Tjänsten som Resurssköterska har utökats till 1,5 tjänster fr o m ht-15. Processledare från Resurscentrum är specialpedagog med övergripande ansvar i kommunen. Ansvariga (Här anger du vem eller vilka som är ansvariga för att åtgärderna vidtas.) Rektor på varje skola i samverkan med processledare på Resurscentrum. Uppföljning (Här anger du hur förbättringsarbetet följs upp på enhetsnivå.) Förbättringsarbetet följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet på varje skolenhet. Uppföljning (Här anger ansvarig verksamhetschef hur förbättringsarbetet följs upp på huvudmannanivå.) Förbättringsarbetet följs upp i Verksamhetschefens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom ramen för utveklingsområdet Kvalitet i undervisningen. Uppföljning sker genom Statusrapporter från rektor till VC och från Processledaren till VC, 2-3ggr per termin. I Statusrapporterna redovisas processarbetet under rubrikerna i Processbeskrivningen, se bilaga Uppföljning processer STATUSRAPPORT Lyssna på eleven. Uppföljning sker också individuellt med varje rektor 2 ggr per termin, gemensam uppföljning i rektorsgruppen tillsammans med processledaren från Resurscentrum 1-2 ggr per termin, samt VC s uppföljning med processledaren 3 ggr per termin. Tidsplan (Här ska framgå när åtgärderna ska vidtas och när uppföljning av effekterna ska ske.) Åtgärderna i processarbetet vidtas kontinuerligt genom processledarens planering och uppföljning med varje rektor. VC följer upp processarbetet 1 ggr/månad med Resurscentrum, i rektorsgruppen 1 ggr/månad samt genom statusrapporter till VC 1-2 ggr/ termin. Uppföljning tillsammans med Resurscentrum och samtliga rektorer görs 1-2 ggr termin. Effekter (Här anger du vilka effekter, spår, förbättringar ni har kunnat iaktta i era uppföljningar) Processarbetet Lyssna på eleven inleddes vt-15 och verkställdes ht-15 på uppdrag av verksamhetschefen. Utvecklingsarbetet finns inskrivet i skolornas SKA, systematiskt kvalitetsarbete och därmed förankrat i enheternas utveckling av likvärdig utbildning och kvalitet i undervisningen. Arbetsgång och rutiner för förebyggande och främjande arbete har tagits fram på alla gymnasieskolor. Åtgärder i form av kartläggningar av elevers kunskapsutveckling, behov av anpassningar och särskilt stöd görs systematiskt. På skolenhetsnivå har rektorerna tagit fram rutiner och strategier för att säkra att elever med frånvaroproblematik ges de bästa förutsättningarna att nå målen Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och behov av anpassningar och särskilt stöd görs kontinuerligt BRUK genomförd på en av gymnasieskolorna under ht-15 Processledaren i Lyssna på eleven har tillsammans med rektor tagit fram tydliga prioriteringar för skolenheterna och i vilken omfattning resurscentrum arbetar utifrån behov och kompetenser Resurscentrum har gjort riktade insatser till ett gymnasium (Täljegymnasiet) på uppdrag av verksamhetschefen med början under vt-15 - Resurscentrum har genomfört en kartläggning med hjälp av intervjuer med ett antal elever och lärare på skolan om trivsel, bemötande samt studiero, stöd och anpassningar i undervisningen samt elevhälsans arbete. Kartläggningen visade på ett antal utvecklingsområden och skapade en gemensam förståelse på skolan för nödvändiga förbättringar - Specialpedagoger från Resurscentrum har föreläst för lärare och elevhälsopersonal om vad Skolverkets nya Allmänna råd säger om lärarens skyldighet att göra anpassningar i undervisningen, extra anpassningar för elever som behöver, samt om när särskilt stöd ska sättas in. - Tre kompetensutvecklingsdagar har under hösten genomförts av Resurscentrum tillsammans med PeaceWorks (en ideell förening som arbetar jämställdhet och alla människors lika värde), på gymnasieskolan, kring värdegrundsfrågor, samarbete och elevhälsa - Det fortsatta arbetet på gymnasieskolan kopplas ihop med processarbetet Lyssna på eleven där högre måluppfyllelse och likvärdig utbildning är de övergripande målen.

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2014:8529 Södertälje kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (12) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskola och specialklass

Beslut för förskola och specialklass Specialpedagogiska skolmyndigheten Regionchef ronnie.pettersson@spsm.se för förskola och specialklass efter prioriterad tillsyn i Ekeskolan belägen i Örebro kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola 'N Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Stockholms hotell & restaurangskola, gymnasiesärskola belägen i Stockholms kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Strandskolan belägen i Älvdalens kommun 2 (13) Tillsyn i Strandskolan har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:2430 Älvdalens kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Älvdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2 (19) Tillsyn i Älvdalsskolan f -9 har genomfört tillsyn

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:3873 Gävle kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ulvsäter grundsärskola belägen i Gävle kommun 2(15) Tillsyn i Ulvsäter grundsärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola n Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Bredängsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Bredängsskolan genomförde tillsyn av Stockholms

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 201 7-1 1-27 Hagströmska Gymnasiet AB Jarl.uggla@vindora.se för gymnasieskola efter tillsyn av Hagströmska Gymnasiet AB Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (4) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Stockholms kommun 2(7) Uppföljning av tillsyn i Stockholms kommun genomförde tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Buskoviusskolan belägen i Älvdalens kommun Tillsyn i Buskoviusskolan Beslut 2 (12) har genomfört tillsyn av Älvdalens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2016:11225 Lichron Teknik AB Org.nr. 556756-0635 elin.tai.lindberg@lichron.se för gymnasieskola efter tillsyn av Lichron Teknik AB Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8552 ThorenGruppen AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Stockholm belägen i Stockholm kommun 2(9) Tillsyn i Thoren Business School Stockholm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9643 Kulturskolan raketen AB Org.nr. 556548-4796 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulturskolan Raketen belägen i Stockholms kommun 2 (13) Tillsyn i Kulturskolan Raketen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Mora kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(15) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för förskoleklass och specialskola

Beslut för förskoleklass och specialskola Specialpedagogiska skolmyndigheten Regionchef Kristiina Kulluvaara kristiina.kulluvaara@spsm.se för förskoleklass och specialskola efter prioriterad tillsyn i Kristinaskolan belägen i Härnösands kommun

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram rin Skolinspektionen Beslut G.O. Kompetens Transportgymnasium AB Org.nr. 556641-2549 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i G.O. Kompetens Transportgymnasium AB belägen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4401 Järfälla kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Järfälla gymnasium belägen i Järfälla kommun 2(10) Tillsyn i Järfälla gymnasium har genomfört tillsyn av Järfälla kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5101 Varbergs Montessoriskola Ekonomisk förening Org.nr. 716408-3417 josefirte.kastberg@arkkas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Varbergs Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola en i Skolinspektionen Dnr 44-2017:775 44-2015:776 Frösunda Omsorg AB Org.nr. 556509-2482 för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Äventyrsskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen Box 23069,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Kulturskolan raketen AB Org.nr. 556548-4796 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulturskolan Raketen belägen i Stockholms kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Kulturskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-21 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan Dnr: UN 16/100 Sammanfattning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Dnr 43-2015:9278 Marks kommun markskommun@mark.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola i Marks kommun Beslut 2 (14) Tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:4735 Göteborgs kommun irtfo@educ.goteborg.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Högsbodal GS i Göteborgs kommun 2(14) Tillsyn i Högsbodal GS har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4065 Värmdö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Munkmoraskolan belägen i Värmdö kommun 2(16) Tillsyn i Munkmoraskolan har genomfört tillsyn av Värmdö

Läs mer

Uppföljning av beslut efter riktad tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) ledning och styrning av utbildningen vid särskilda ungdomshem

Uppföljning av beslut efter riktad tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) ledning och styrning av utbildningen vid särskilda ungdomshem 1 (7) Statens institutionsstyrelse (SiS) kent.ehliasson@stat-inst.se tobias.lundberg@stat-inst.se Uppföljning av beslut efter riktad tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) ledning och styrning

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola e> Beslut Göteborgs kommun ostragoteborg@ostra.goteborg.se Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Gamlestadsskolans särskola i Göteborgs kommun 2 (9) Uppföljning av tillsyn i Gamlestadsskolans

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola %dr Skolinspektionen Dnr 43-2015:10058 Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Thorildsplans gymnasium i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-03-17 Olympen Internationella skolan Rektorn vid Olympen Telefonplan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Olympen Telefonplan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468 Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr 43-2015:468 Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Svar till Skolinspektionen gällande regelbunden tillsyn av Getingeskolan 2 och Östergårdsskolans särskola

Svar till Skolinspektionen gällande regelbunden tillsyn av Getingeskolan 2 och Östergårdsskolans särskola 1(6) Tjänsteskrivelse 2016-07-06 Diarienummer: BU 2016/0235 Version: 1,0 Beslutsorgan: BU Enhet: Kvalitet & utvecklingsavdelningen Gittan Claesson, Pauline Broholm Lindberg E-post: gittan.claesson@halmstad.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Lessebo kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lessebo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Tillsyn av huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 2 (5) STYRNING

Läs mer

gymnasiesärs,(oia Skolinspektionen efter tii[syn i Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun Beskot Tibro kommun Dnr :9290

gymnasiesärs,(oia Skolinspektionen efter tii[syn i Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun Beskot Tibro kommun Dnr :9290 Beskot Tibro kommun kommun@tibro.se BesOut efter uppfö nng fä"- gymnasiesärs,(oia efter tii[syn i Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun Box 2320. 403 15 Göteborg Beskått 2 (9) Uppföljning av tiiyi i Fageiuj

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5187 Stiftelsen anden o ordet Org.nr. 864501-5697 haraldsson.lars@live.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Borås Kristna skola belägen i Borås kommun Besi ut 2 (17) Tillsyn

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4656 Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skutehagen F-3 i Göteborgs kommun 2(10) Tillsyn Skutehagen F-3 har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola = Dnr 43-2015:3899 Gävle kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tallbo grundsärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo grundsärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Gävle kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Tallbo grundsärskola belägen i Gävle kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Tallbo grundsärskola genomförde tillsyn av Gävle kommun

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Beslut för förskoleklass

Beslut för förskoleklass Skolinspektionen Askrike Utbildning AB Org.nr. 556888-4257 Beslut för förskoleklass efter tillsyn i Flottiljens skola belägen i Täby kommun Förstagångstillsyn Flottiljens skola Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:3892 Gävle kommun för grundsärskola efter tillsyn i Sofiedalskolan belägen i Gävle kommun 2(16) Tillsyn i Sofiedalskolan har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Sofiedalskolan

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Kalmar kommun kommun@kalmar.se för grundsärskola efter tillsyn i Kalmar kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Riktlinjer för Barn- och utbildningsnämnden Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 20160405 2016/2017 Innehåll Inledning... 2 Rutin... 2 Kvalitetsarbete... 2 Syfte... 2 Systematiskt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9664 Sjömansskolan Stockholm AB Org.nr. 556566-2409 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Sjömansskolan belägen i Stockholms kommun 2 (18) Tillsyn i Sjömansskolan har genomfört

Läs mer

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola Samverkan för bästa skola Nu genomför vi på Skolverket insatser för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2016:5024 alexandra.heder.vilhelmsson@volvocars.com Volvo Personvagnar Aktiebolag Org.nr. 556074-3089 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Volvogymnasiet Skövde belägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Praktiska i Sverige AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Linköping i Linköpings kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4413 Danderyds kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Danderyds gymnasiesärskola belägen i Danderyds kommun 2(10) Dnr 43-2016:4413 Tillsyn i Danderyds gymnasiesärskola har genomfört

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Norrtälje kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söderbykarls skola belägen i Norrtälje kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Söderbykarls skola genomförde tillsyn

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret 2017-2018 Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer