Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17"

Transkript

1 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen

2 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella programmen... 4 Preparandutbildning... 5 Behörighet... 5 Syftet... 5 Längd... 5 Innehåll... 5 Organisation... 5 Platsen för utbildningen... 5 Före utbildningens start... 5 Utbildningens innehåll... 5 Struktur och upplägg... 6 Elevens utbildning efter ett år... 6 Elevens framtida val... 6 Språk... 6 Programinriktat individuellt val... 7 Behörighet... 7 Syftet... 7 Längd... 7 Innehåll... 7 Organisation... 7 Utbildningens inriktning... 7 Platsen för utbildningen... 7 Före utbildningens start... 7 Struktur och upplägg... 7 Elevens utbildning efter två år... 8 Arbetsplatsförlagt lärande... 8 Språk... 8 Yrkesintroduktion... 9 Behörighet... 9 Syftet... 9 Längd... 9 Innehåll... 9 Organisation... 9 Platsen för utbildningen... 9 Före utbildningens start... 9 Arbetslivets efterfrågan Inriktning Utbildningens innehåll Elevens framtida val Språk

3 Individuellt alternativ Behörighet Syftet Längd Innehåll Organisation Plats för utbildning Före utbildningens start Struktur och upplägg Utbildningens innehåll Utbildningens uppföljning Elevens framtida val Språk Språkintroduktion Behörighet Syftet Längd Innehåll Organisation Platsen för utbildningen Organisation för mottagande Kartläggning av elever Utbildningens organisation Utbildningens innehåll Integrering av elever Elevens framtida val Bedömning av språkkunskaper Språk Kommunalt aktivitetsansvar Behörighet Syftet Längd Innehåll Organisation Platsen för verksamheten Elevens framtida val Språk

4 Plan för introduktionsprogrammen Enligt skollagen (2010:800) 17 kap. 7 ska huvudmannen fastställa en plan för introduktionsprogrammen (IM) som utbildningen ska följa. Introduktionsprogram (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan enligt gällande behörighetsregler. Benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. Enligt skollagen (2010:800), 17 kap. 2 är introduktionsprogrammen preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, och språkintroduktion. Hemkommunen är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Detta gäller således även för utbildning på introduktionsprogrammen. Eleven kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får eleven studiebevis på den genomförda utbildningen och betyg i de ämnen som avslutats. En annan möjlighet för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program är att gå kvar på grundskolan för att uppnå behörighet. Eleven har rätt att gå kvar i grundskolan två år för att på så sätt slutföra utbildningen. Behörighetskrav till de nationella programmen För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk, matematik och engelska. Utöver det krävs följande för de olika programmen: För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i fem andra valfria ämnen. För behörighet till det estetiska programmet krävs godkända betyg i nio andra ämnen. För behörighet till det ekonomiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapliga programmet krävs godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och fem andra ämnen. För behörighet till det naturvetenskapliga programmet och tekniska programmet krävs godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen. 4

5 Preparandutbildning Kommunen är skyldig att erbjuda preparandutbildning. Behörighet Preparandutbildning står öppen för ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till alla nationella program. (Skollagen 2010:800, 17 kap. 9 ) Syftet Syftet med preparandutbildning är att elever som fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program, ska uppnå sådan behörighet. (Skollagen 2010:800, 17 kap. 3 ) Längd Preparandutbildning ska pågå högst ett år. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får preparandutbildningen förlängas till två år. (Skollagen 2010: kap. 5 ) Innehåll Preparandutbildningen ska innehålla de grundskoleämnen som en elev inte har godkända betyg i och som krävs för att eleven ska bli behörig till ett visst nationellt program. Utbildningen får även innehålla ytterligare grundskoleämnen, dock inte sådana ämnen som eleven har godkända betyg i. Dessutom får utbildningen innehålla kurser från nationella program och, i mindre omfattning, andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. (Gymnasieförordningen 6 kap. 3 ) Introduktionsprogrammen erbjuder en anpassad utbildning avseende studietakt, omfattning och innehåll. Utbildning utgår från elevens förutsättningar och behov. På samtliga introduktionsprogram genomförs motivationshöjande insatser såväl individuellt som i grupp. På De la Gardiegymnasiet erbjuds eleven att läsa de grundskolämnen där eleven saknar godkänt betyg som krävs för att bli behörig till alla nationella program. Eleven ska prioritera de ämnen som behövs för att bli behörig till ett nationellt program. Beroende på elevens förutsättningar erbjuds eleven att läsa en eller flera gymnasiekurser. Organisation Preparandutbildningen ska utformas för en enskild elev. (Skollagen 2010: kap. 4 ) Elevens individuella studieplan styr upplägget av studierna. Dessa kan organiseras för enskild elev eller för en grupp elever. Platsen för utbildningen Utbildningen förläggs till De la Gardiegymnasiet. Före utbildningens start Elev som i grundskolans årskurs 9 är intresserade av preparandutbildning bjuds in till gymnasieskolan tillsammans med vårdnadshavare för att träffa personal som arbetar på utbildningen. Syftet med mötet är att tidigt skapa en trygg och bra relation samt att inleda samtal rörande planering av elevens studier och målsättningen med dessa. Samtalet leds av arbetslagsledare/speciallärare. Utbildningens innehåll De grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och som krävs för att bli behörig till ett visst nationellt program ska erbjudas. Dessutom finns möjlighet att läsa vissa 5

6 gymnasiekurser och ta del av andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Samtliga elever har enligt skollagen (2010:800, 2 kap. 25 och 29 ) rätt till de professioner som finns inom elevhälsa och till studie- och yrkesvägledning. Utöver detta erbjuds följande insatser i syfte att gynna elevens utveckling mot målen: Tillgång till speciallärare. Tillgång till elevcoacher för stöd och vägledning i elevens sociala situation. Struktur och upplägg Elever som går på programmet bildar en egen klass och läser grundskolämnen tillsammans. Om eleven läser gymnasiekurser läses dessa integrerat med elever som går nationella program. Eleven har under hela sin utbildningstid en mentor. Mentorn kallar eleven och dennes vårdnadshavare till utvecklingssamtal, där den individuella studieplanen följs upp och revideras vid behov. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens kortsiktiga och långsiktiga mål med sin utbildning. Elevens utbildning efter ett år Elev som efter ett år inte uppnått utbildningens mål ska få stöd i att övergå till annat introduktionsprogram såsom programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion eller individuellt alternativ, eller, om synnerliga skäl föreligger, erbjudas högst ytterligare ett år i preparandutbildning. Ett exempel på synnerliga skäl i Lidköpings kommun är långvarig sjukdom som helt förhindrat eleven att studera. Elevens framtida val Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att: lärare som arbetar med elever på preparandutbildningen gör tydliga kopplingar mellan respektive ämnes kunskapsinnehåll och framtida yrkesliv, studie- och yrkesvägledare är direkt integrerad på introduktionsprogrammen och följer upp elevens kartläggning och individuella studieplan i sitt arbete att vägleda eleven inför fortsatta studier eller yrkesval, skolan organiserar besök på gymnasieskolans alla program, alla anställda arbetar med elevens valkompetens, bland annat i mentorssamtalen. Språk Skolan erbjuder studiehandledning i flera språk. 6

7 Programinriktat individuellt val Behörighet Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen (skollagen 2010:800, 17 kap. 10 ) Syftet Syftet med programinriktat individuellt val är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till programmet. (Skollagen 2010:800, 17 kap. 3 ) Längd Längden på utbildningen i programinriktat individuellt val är inte reglerad i några bestämmelser. Utbildningens längd kommer att avgöras med hänsyn till varje elevs individuella förutsättningar och mål, vilket kan innebära att eleverna går olika lång tid i utbildning. Innehåll Programinriktat individuellt val ska innehålla de grundskolämnen som en elev inte har godkända betyg i och som krävs för att eleven ska bli behörig till ett yrkesprogram samt kurser som ingår i ett nationellt yrkesprogram. Dessutom ska utbildningen innehålla arbetsplatsförlagt lärande. (Gymnasieförordningen 6 kap. 4 ) Organisation Programinriktat individuellt val ska utformas för en grupp elever (Skollagen 2010:800, 17 kap. 4 ) Utbildningens inriktning Utbildningen på programinriktat individuellt val ska vara inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. Huvudmannen kan erbjuda inriktningar mot flera nationella program. På De la Gardiegymnasiet inriktas utbildningen på programinriktat individuellt val på några av de nationella yrkesprogrammen i mån av plats. Platsen för utbildningen Utbildningen förläggs till De la Gardiegymnasiet, dels där de nationella yrkesprogrammen är förlagda och dels till introduktionsprogrammens lokaler. Före utbildningens start Elev som i grundskolans årskurs 9 är intresserade av programinriktat individuellt val bjuds in till gymnasieskolan tillsammans med vårdnadshavare. Här träffar eleven personal som arbetar på utbildningen. Syftet med mötet är att tidigt skapa en trygg och bra relation samt att inleda samtal rörande planering av elevens studier och målsättningen med dessa. Samtalet leds av arbetslagsledare/speciallärare. Struktur och upplägg Elever som går programmet läser integrerat med elever som går nationellt program. Eleverna läser grundskolämnen i egen grupp och alla gymnasiekurser i karaktärsämnen tillsammans med elever på nationellt program. 7

8 De grundskoleämnen som eleven saknar betyg i, och som eleven behöver för att kunna antas till ett visst nationellt program, schemaläggs under läsåret. Eleven deltar i undervisningen i det gymnasiegemensamma ämnet eleven saknar betyg i från grundskolan, när eleven nått behörighet till nationellt program. Elevens utbildning efter två år Elevens förväntas bli godkänd i de grundskolämnen som den behöver för att antas till nationellt yrkesprogram under de två första åren. Om eleven efter den utsatta tiden inte uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att antas till ett nationellt yrkesprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare. Därefter beslutas om eleven ska föreslås söka till ett annat introduktionsprogram eller vara kvar på samma program. Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande ingår i den utsträckning som det förekommer i de kurser när den genomförs för elever i nationellt program. Språk Skolan erbjuder studiehandledning i flera språk. 8

9 Yrkesintroduktion Kommunen är skyldig att erbjuda yrkesintroduktion. Behörighet Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. (Skollagen 2010:800, 17 kap. 11 ) Syftet Syftet med yrkesintroduktion är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. (Skollagen 2010:800, 17 kap. 3 ) Längd Längden på utbildningen yrkesintroduktion är inte reglerad i några bestämmelser. Utbildningens längd avgörs således efter varje elevs individuella förutsättningar och mål, vilket kan innebära att eleverna går olika lång tid i utbildning. Innehåll Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Den får innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Hela utbildningen får skolförläggas om huvudmannen bedömer att detta uppenbart bäst gynnar eleven. Yrkesintroduktion får också innehålla grundskolämnen som eleven saknar godkända betyg i. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. (Gymnasieförordningen 6 kap. 5 ) Introduktionsprogrammen erbjuder en anpassad utbildning avseende studietakt, omfattning och innehåll. Utbildning utgår från elevens förutsättningar och behov. På samtliga introduktionsprogram genomförs motivationshöjande insatser såväl individuellt som i grupp. Samtliga elever har enligt skollagen (2010:800, 2 kap. 25 och 29 ) rätt till de professioner som finns inom elevhälsa och till studie- och yrkesvägledning. Organisation Yrkesintroduktion får utformas för en grupp elever eller för en enskild elev (skollagen 2010:800, 17 kap. 4 ). Yrkesintroduktion erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål på kort såväl som lång sikt. Platsen för utbildningen Utbildningen förläggs till De la Gardiegymnasiet. Före utbildningens start Elev som i grundskolans årskurs 9 är intresserade av yrkesintroduktion bjuds in till gymnasieskolan tillsammans med vårdnadshavare. Här träffar eleven personal som arbetar på utbildningen. Syftet med mötet är att tidigt skapa en trygg och bra relation samt inleda samtal 9

10 rörande planering av elevens studier och målsättningen med dessa. Samtalet leds av arbetslagsledare/speciallärare. Arbetslivets efterfrågan Huvudmannen organiserar yrkesintroduktion i samverkan med praktikplatserna. På De la Gardiegymnasiets yrkesintroduktion finns en praktikplatssamordnare som planerar och följer upp elevers praktik i nära samverkan med praktikplatserna. Inriktning Utbildningen är inte tydligt inriktat mot ett visst yrkesprogram utan baseras istället på praktik inom olika yrkesområden. Struktur och upplägg Utbildningens övergripande struktur är praktik och ämnesstudier. Eleven har under hela sin utbildningstid en mentor. Mentorn kallar eleven och dennes vårdnadshavare till utvecklingssamtal, där den individuella studieplanen följs upp och revideras vid behov. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. Elever som läser programmet bildar en klass. Utbildningens innehåll Utifrån elevens förutsättningar görs en individuell bedömning av vilka hela eller delar av karaktärsämnen i gymnasieskolans nationella program som eleven kan genomföra alternativt yrkesinriktad utbildning som inte finns i gymnasieskolans karaktärsämnen. Likaså görs en individuell bedömning av i vilken omfattning eleven ska genomföra praktik. Samtliga elever har lagstadgad rätt till de professioner som finns inom elevhälsan och till studie- och yrkesvägledning. Utöver detta erbjuds följande insatser i syfte att gynna elevens utveckling mot målen: Tillgång till speciallärare. Tillgång till elevcoacher för stöd och vägledning i elevens sociala situation. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling ingår i utbildningen och då i form av motivationsskapande aktiviteter. Elevens framtida val Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att: Lärare som arbetar med elever på yrkesintroduktion gör tydliga kopplingar mellan respektive ämnes kunskapsinnehåll och framtida yrkesliv. Studie- och yrkesvägledare är direkt integrerad på introduktionsprogrammen och följer upp elevens kartläggning och individuella studieplan i syfte att vägleda eleven inför fortsatta studier eller yrkesval. Skolan organiserar besök på gymnasieskolans alla program. Alla anställda arbetar med elevens valkompetens, bland annat i mentorssamtalen. Språk Skolan erbjuder studiehandledning i flera språk. 10

11 Individuellt alternativ Kommunen är skyldig att erbjuda individuellt alternativ Behörighet Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns särskilda skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till individuellt alternativ. (Skollagen 2010:800, 17 kap. 11 ) Syftet Syftet med individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. (Skollagen 2010:800, 17 kap. 3 ) Längd Längden på utbildningen på individuellt alternativ är inte reglerad i några bestämmelser. Varje elevs individuella förutsättningar och mål är utgångspunkt för utbildningen, vilket innebär att eleverna går olika lång tid i utbildning. Innehåll Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. (Gymnasieförordningen 6 kap. 6 ) Introduktionsprogrammen erbjuder en anpassad utbildning avseende studietakt, omfattning och innehåll. Utbildningen utgår från elevernas förutsättningar och behov. På samtliga introduktionsprogram genomförs motivationshöjande insatser såväl individuellt som i grupp. Organisation Individuellt alternativ ska utformas för enskild elev (skollagen 2010:800, 17 kap. 4 ). Individuellt alternativ erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål på kort såväl som lång sikt. Plats för utbildning Utbildningen förläggs till De la Gardiegymnasiet. Före utbildningens start Elev som i grundskolans årskurs 9 är intresserade av individuellt alternativ bjuds in till gymnasieskolan tillsammans med vårdnadshavare. Här träffar eleven personal som arbetar på utbildningen. Syftet med mötet är att tidigt skapa en trygg och bra relation och att inleda samtal rörande planering av elevens studier och målsättningen med dessa. Samtalet leds av arbetslagsledare/speciallärare. Struktur och upplägg Eleven har under hela sin utbildningstid en mentor. Mentor kallar elev och vårdnadshavare till utvecklingssamtal där den individuella studieplanen följs upp och revideras vid behov. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. Utbildningens övergripande struktur är ämnesstudier i grundskoleämnen. På individuellt alternativ ägnas betydande del av utbildningstiden åt andra insatser än undervisning som är 11

12 gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Det sker i form av motivationsskapande aktiviteter, så kallad MOA. Elever som läser programmet bildar en klass. Huvudmannen har organiserat individuellt alternativ så att utbildningen i första hand vänder sig till elever med olika behov av särskilt stöd, elever med stora kunskapsbrister eller elever med svag motivation. Utbildningens innehåll Skolan erbjuder eleven, beroende på dess förutsättningar och möjligheter, att läsa gymnasieämnen. Samtliga elever har enligt skollagen (2010:800, 2 kap. 25 och 29 ) rätt till de professioner som finns inom elevhälsa och till studie- och yrkesvägledning. Utöver detta erbjuds följande insatser i syfte att gynna elevens utveckling mot målen: Tillgång till speciallärare. Tillgång till elevcoacher för stöd och vägledning i elevens sociala situation. Utbildningens uppföljning Vid elevens utvecklingssamtal följs utbildningen upp. Stor uppmärksamhet riktas vid varje samtal på elevens mål med sin utbildning. Det kan då aktualiseras att eleven övergår till ett nationellt program eller till annat introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion. Elevens framtida val Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att: lärare som arbetar med elever på individuellt alternativ gör tydliga kopplingar mellan respektive ämnes kunskapsinnehåll och framtida yrkesliv, studie- och yrkesvägledare är direkt integrerad på introduktionsprogrammen och följer upp elevens kartläggning och individuella studieplan i sitt arbete att vägleda eleven inför fortsatta studier eller yrkesval, skolan organiserar besök på gymnasieskolans alla program, alla anställda arbetar med elevens valkompetens, bland annat i mentorssamtalen. Språk Skolan erbjuder studiehandledning i flera språk. 12

13 Språkintroduktion Kommunen är skyldig att erbjuda språkintroduktion. Behörighet Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra elever gå språkintroduktion. (Skollagen 2010:800, kap.17, 11 ) Syftet Syftet med språkintroduktion är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. (Skollagen 2010:800, 17 kap. 3 ) Längd Utbildningens längd regleras indirekt genom gymnasieförordningen 6 kap. 7 : Inför mottagandet av en elev till språkintroduktion ska huvudmannen i god tid göra en bedömning av elevens språkkunskaper. Huvudmannen ska fortlöpande bedöma elevens kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin utbildning. Utbildningens längd kommer därför att vara beroende av elevens individuella förutsättningar och mål, vilket i sin tur innebär att eleverna går olika lång tid i utbildningen. Innehåll Språkintroduktion ska innehålla undervisning i grundskolämnena svenska och svenska som andra språk. I övrigt ska språkintroduktion utformas utifrån den bedömning som ska göras enligt gymnasieförordningen 7 och innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och kurser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. (Gymnasieförordningen 6 kap. 8 ) Introduktionsprogrammen erbjuder en flexibel och anpassad utbildning avseende studietakt, omfattning och innehåll. Utbildningen tar sin utgångspunkt i elevens förutsättningar och behov. På samtliga introduktionsprogram genomförs motivationshöjande insatser såväl individuellt som i grupp. Organisation Språkintroduktion ska utformas för en enskild elev. (Skollagen 2010:800, 17 kap. 4 ) Språkintroduktion erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål på kort såväl som lång sikt. Platsen för utbildningen Utbildningen förläggs till De la Gardiegymnasiet och De la Gardiegymnasiet Norra. Organisation för mottagande Skolan följer Skolverkets Allmänna råd för mottagande av nyanlända elever. Det innebär bland annat att skolan har en etablerad organisation för mottagande av elever som kan vara aktuella för språkintroduktion. Denna organisation är väl känd hos alla övriga verksamheter inom kommunen som kommer i kontakt med elever som kan vara aktuella för språkintroduktion. 13

14 Skolan erbjuder skolstart inom högst en månad efter ankomst till kommunen. Elev med vårdnadshavare eller god man bjuds in till gymnasieskolan på ett välkomst- /inskrivningssamtal. Syftet med mötet är att tidigt skapa en trygg och bra relation och att inleda samtal rörande planering av elevens studier och målsättningen med dessa. Samtalet leds av arbetslagsledare/speciallärare. Kartläggning av elever Skolan kartlägger elevens bakgrund i följande avseenden: tidigare skolgång modersmål svenska (muntliga samt läs- och skrivfärdigheter) andra språk eventuell arbetserfarenhet livserfarenhet hälsa annat I anslutning till skolstart genomförs en inledande kartläggning av elevens språkkunskaper och andra kunskaper. Om möjligt genomförs kartläggningen på elevens starkaste språk. Vid detta samtal tydliggörs elevens skolbakgrund, samtidigt som eleven ges möjlighet att visa sina styrkor och förmågor. Information om eleven överförs från de lärare som genomför den inledande kartläggningen till dem som senare ska undervisa eleven. Skolverkets kartläggningsmaterial för grundskolan steg II och steg III används. I samband med skolstart på språkintroduktion genomförs även en hälsokartläggning av skolsköterska där plan för eventuell vaccinering genomförs. Utbildningens organisation Språkintroduktion erbjuds under hela skolåret, höst- samt vårtermin med möjlighet till lovskola under de flesta loven. Den inledande kartläggningen är utgångspunkt för elevens studietakt, omfattning och innehåll. Eleven har under hela sin utbildningstid en mentor. Mentorn kallar eleven och dennes vårdnadshavare till utvecklingssamtal, där den individuella studieplanen följs upp och revideras vid behov. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. Elevens studier planeras utifrån dennes mål, såväl på kort som på lång sikt, med sin utbildning. Utbildningen på språkintroduktion bedrivs som heltidsstudier med minst 20 undervisningstimmar per vecka. Så snart som möjligt har eleven samtal med elevhälsan. Introduktionsprogrammen har kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare direkt integrerade på programmet för att ge bästa förutsättningar att arbeta främjande och förebyggande. Alla funktioner arbetar både med enskilda elever såväl som med grupper och klasser. Eleven har även tillgång till skolläkare samt psykolog. 14

15 Utbildningens innehåll Skolan erbjuder, beroende på elevens förutsättningar och möjligheter, grundskoleämnena svenska, svenska som andra språk, bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, geografi, samhällskunskap, religion, fysik, kemi, biologi och modersmål. Skolan erbjuder dessutom eleven, beroende på förutsättningar och möjligheter, att läsa gymnasieämnen. Samtliga elever har lagstadgad rätt till de professioner som finns inom elevhälsan och till studie- och yrkesvägledning. Utöver detta erbjuds följande insatser i syfte att gynna elevens utveckling mot målen: Tillgång till speciallärare. Tillgång till elevcoacher för stöd och vägledning i elevens sociala situation. Tillgång till extern frivilligorganisation som erbjuder stöd i undervisningen och läxhjälp. Introduktionsprogrammen arbetar kontinuerligt med motivationshöjande och motivationsskapande aktiviteter genom såväl gruppsamtal som genom så kallade schemabrytande aktiviteter där programmens elever gemensamt genomför värdegrundsaktiviteter. Integrering av elever Integrationsfrämjande insatser genomförs inom ramen för skolans likabehandlingsarbete. Skolan bidrar till integrering av elever på språkintroduktion genom att: andra gymnasieprogram på skolan varje termin har minst ett tematiskt samarbete med språkintroduktion, varje år genomföra minst en programöverskridande aktivitet för att tematiskt arbeta med värdegrundsfrågor, flera utbildningsmoment genomförs i det omgivande samhället, samarbete med flera organisationer i samhället. Elevens framtida val Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att: lärare som arbetar med elever på språkintroduktion gör tydliga kopplingar mellan respektive ämnes kunskapsinnehåll och ett framtida yrkesliv, studie- och yrkesvägledare är direkt integrerad på introduktionsprogrammen och följer upp elevens kartläggning och individuella studieplan i sitt arbete att vägleda eleven inför fortsatta studier eller yrkesval, skolan organiserar besök på gymnasieskolans alla program, alla anställda arbetar med elevens valkompetens, bland annat i mentorssamtalen. Bedömning av språkkunskaper Elevens språkkunskaper bedöms av lärare mot kunskapskraven för grundskolans svenska och svenska som andra språk. Språk Skolan erbjuder studiehandledning i flera språk. 15

16 Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) De elever som är inskrivna på ett introduktionsprogram ingår i det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Behörighet Skolan följer Skolverkets Allmänna råd för Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Kommunens aktivitetsansvar aktualiseras om ungdomen: är folkbokförd i kommunen, inte längre är skolpliktig, och inte har fyllt 20 år. Om förutsättningarna ovan är uppfyllda och ungdomen kan placeras in under någon av punkterna nedan omfattas ungdomen av kommunens aktivitetsansvar. Genomför utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan, Genomför inte utbildning på nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, eller Har inte fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Huvudmannen har fattat beslut att utvidga målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret till att omfatta alla elever i kommunen som riskerar att inte fullfölja sina studier. Syftet Enligt skollagen (2010: kap. 9 ) ska hemkommunen löpande under året hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar som fullgjort sin skolplikt, inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, är sysselsatta. Kommunalt aktivitetsansvar ska samla information, kontakta ungdomar, genomföra uppsökande verksamhet, kartlägga, registrera och erbjuda lämpliga individuella insatser löpande under hela året. Längd Ansvaret sträcker sig mellan att ungdomen är 16 till 20 år. Kommunernas aktivitetsansvar upphör om ungdomen: har fyllt 20 år, har fullföljt utbildning på ett nationellt program, har fullföljt motsvarande utbildning inom t.ex. Komvux, Särvux, Folkhögskola, IB, Internationell skola eller Individuellt program. Innehåll Verksamheten erbjuder följande insatser som är gynnsamma för ungdomens utveckling: Tillgång till ungdomscoacher för stöd och vägledning Gruppverksamhet Individuell coaching, vägledning och stöd Stöd och vägledning i ungdomens kontakter med andra verksamheter och organisationer Tillgång till speciallärare och specialpedagog Tillgång till skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare direkt integrerade på introduktionsprogrammen och kommunens aktivitetsansvar Tillgång till skolans skolläkare samt psykolog 16

17 Verksamheten erbjuder, beroende på ungdomens förutsättningar och möjligheter, möjlighet att läsa grundskoleämnen eller gymnasiekurser Organisation Kommunalt aktivitetsansvar ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Platsen för verksamheten Verksamheten förläggs till Sockerbruket. Elevens framtida val Verksamheten ger ungdomen en god valkompetens inför framtida val genom att: ungdomscoacher som arbetar med ungdomar på kommunalt aktivitetsansvar gör tydliga kopplingar i verksamheten till framtida yrkesliv, studie- och yrkesvägledare, som är direkt integrerad på introduktionsprogrammen och det kommunala aktivitetsansvaret, följer upp ungdomens kartläggning och individuella studieplan i sitt arbete att vägleda eleven inför fortsatta studier, verksamheten organiserar besök på olika arbetsplatser och i olika utbildningsverksamheter. Språk Verksamheten erbjuder studiehandledning i flera språk. 17

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2016-01-25, rev. 2016-02-17 Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensnämnden fastställer Plan för

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015 Bengt Weidow Agenda Elever på programmen Planen för utbildningen Den individuella studieplanen Preparandutbildning Programinriktad individuellt

Läs mer

skolan läsåret 2013/2014

skolan läsåret 2013/2014 Introduktionsprogrammen på Bergska skolan läsåret 2013/2014 Upprättad 20110322 Reviderad 2013-01-09 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet

Läs mer

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet Introduktionsprogrammet Från och med höstterminen 2011 får gymnasieskolan fem introduktionsprogram som ersätter det individuella programmet (IV) för dem som inte är behöriga till ett nationellt program.

Läs mer

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2017-09-12 Diarienummer UBN-2017-4004 Utbildningsnämnden Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig i din personliga utveckling. Det finns fem inriktningar

Läs mer

Utbildningsplan Preparandutbildning (IMPRE)

Utbildningsplan Preparandutbildning (IMPRE) Utbildningsplan Preparandutbildning (IMPRE) Målgrupp: Elever som är studiemotiverade och har en klar ambition att nå behörighet till ett nationellt program. Syfte: Syftet med utbildningen är att snabbt

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 20.4 Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram Regeringens förslag: För behörighet till ett yrkesprogram ska det krävas godkända betyg i svenska, engelska,

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad

Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad 2015-01-20 Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad, har antagit en plan för utbildningen i enlighet med Skollagen

Läs mer

Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad.

Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad. Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad. Dr.nr 2016/642-UAN-666 Språkintroduktion Utbildningens syfte Introduktionsprogrammen regleras i skollag

Läs mer

Skollag (2010:800) kap.15-17

Skollag (2010:800) kap.15-17 Skollag (2010:800) kap.15-17 Detta dokument innehåller Skolverkets utdrag ur Skollagens kapitel 15 till 17 om gymnasieskolan. Kapitel 15-16 innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella

Läs mer

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014 Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket Malmköping 2 juni 2014 Rätten till utbildning Alla nyanlända barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rätt gäller oavsett skälet till

Läs mer

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun.

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-04-17 13 Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun UN-2015/150 Beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att fastställa

Läs mer

Organisation och planering av språkintroduktion Göteborg, 1 september 2016

Organisation och planering av språkintroduktion Göteborg, 1 september 2016 Organisation och planering av språkintroduktion Göteborg, 1 september 2016 Cristina Pontis, undervisningsråd Regleringar: lag, förordning, allmänna råd Analys och uppföljning Kartläggning av behov, mål

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 30 Reviderad plan för utbildning på introduktionsprogram (UN 2015.101) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad

Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad Utbildningskansliet Lena Jagers Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad Introduktionsprogrammen, IM, ska enligt skollagen 2010:800 ha en plan för utbildningen som ska fastställas av huvudmannen.

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Beskrivning av verksamhet mot målgrupp 16-24 år... 3 Kommunala insatser... 3 Aktivitetscenter... 3 Förberedande

Läs mer

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär.

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär. Sida 1 av 6 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 34 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka

Läs mer

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter Örebro Januari 2011 Lars Werner Flera olika riksdagsbeslut Pedagogisk omsorg Allmän förskola från 3 år Bidrag fristående skolor Ramar ny gymnasieskola Ny betygsskala

Läs mer

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten.

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Fritidshem med enskild huvudman Bidrag från hemkommunen 15 Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 16 och i vissa fall ett

Läs mer

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Introduktionsprogrammen (nedan benämnt IM) ska enligt skollagen (2010:800) 17 kap., 7 ha en plan för utbildningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 11 november2014 1(21) Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 55-64

Barn- och utbildningsnämnden 11 november2014 1(21) Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 55-64 Barn- och utbildningsnämnden 11 november2014 1(21) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-18.00 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s)

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Dispens bör beviljas när Eleven har under en betydande del av sin grundskoletid ej haft möjlighet

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Örkelljunga kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Örkelljunga Utbildningscentrum, gymnasieskola i Örkelljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Gäller för utbildning som påbörjas efter den 1/7 2011 Mer om Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan Nyheter Från och med hösten 2011 har en elev som på grund av

Läs mer

Gymnasieutredningens förslag i korthet

Gymnasieutredningens förslag i korthet 2017-02-06 Bilaga 1 (9) Gymnasieutredningens förslag i korthet 25.1 En gymnasieskola för alla ungdomar Utredningen har haft i uppdrag att överväga om gymnasieskolan ska göras obligatorisk. Forskning visar

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Departementspromemoria

Departementspromemoria Promemoria 2009-09-25 U2009/5552/G Utbildningsdepartementet Departementspromemoria Särskilda program och behörighet till yrkesprogram 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Författningsförslag...

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Kommunstyrelsen Dnr 15KS694 REMISS SOU 2015:81 Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola FÖRSKOLEKLASS 3.6 Alternativ 1 Förskoleklassen

Läs mer

Naturbrukskonferensen 2016

Naturbrukskonferensen 2016 Naturbrukskonferensen 2016 Tällberg den 14 april 2016 Aktuellt från Skolverket Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Statistik 2. Nya inriktningar inom NB? 3. Förslag på ändringar i ämnesplaner

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Elev Namn och pnr. Uppfölj ning från JVC Ange antal ggr sedan start. Överförd info från grsk. Ange 1=personlig kontakt 2= skriftligt underlag

Elev Namn och pnr. Uppfölj ning från JVC Ange antal ggr sedan start. Överförd info från grsk. Ange 1=personlig kontakt 2= skriftligt underlag BILAGA 1 2013-01-30 Matris för insamling av uppgifter för elever på Kvarngymnasiets Individuella alternativ Järfälla ungdomar som börjat ht 2011 eller senare på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ,

Läs mer

Det Individuella programmet. skolan läsåret 2010/2011

Det Individuella programmet. skolan läsåret 2010/2011 Det Individuella programmet på Bergska skolan läsåret 2010/2011 Det Individuella programmet på Bergska skolan läsåret 2010/2011 Bergska skolan Ekmans väg 12 612 36 Finspång Telefon 0122-85 530 E-post:

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S)

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-29 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) Dnr: UN 16/015 Sammanfattning av ärendet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Betänkande av Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser Stockholm 2017 SOU 2017:54 Sammanfattning Utredningen

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell 0250-263 83 eller 073-078 52 70 E-post: marie-louise.campbell@mora.se Min roll som SYV är att vägleda eleverna i deras valprocess. att vidga perspektiv och informera

Läs mer

IV-programmet HAGAGYMNASIET

IV-programmet HAGAGYMNASIET IV-programmet HAGAGYMNASIET positiv självbild motivation önskemål anpassa Möjlighet att läsa för grundskolebetyg i: svenska svenska som andraspråk engelska matematik so (ge, hi, sh, re) no (fy, bi, ke)

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

HANDLEDNING Presentation Programväljaren Tips, kommentarer och synpunkter Bild 2: Detta är gymnasieskolan Bild 3-8: Yrkesprogram Yrkesprogram

HANDLEDNING Presentation Programväljaren Tips, kommentarer och synpunkter Bild 2: Detta är gymnasieskolan Bild 3-8: Yrkesprogram Yrkesprogram 2016-05 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 45 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka bilder

Läs mer

Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner

Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner Falun Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Sweden info@fbregionen.se Tel +46 243 24

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram STÖDMATERIAL Introduktionsprogram Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 11:1236

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 1. Elevantal Skola Skolenhet Rektor Birgittaskolan Eva Aronsson Antal elever 15/10 År 1 År 2 År 3 År

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

VÄLKOMNA! Information om elevernas val och behörigheter

VÄLKOMNA! Information om elevernas val och behörigheter VÄLKOMNA! Information om elevernas val och behörigheter Malin Franzén Elev- och utbildningskoordinator 011-283302 Malin.franzen@lio.se Ingrid Gustavsson Studie- och yrkesvägledare Ingrid.m.gustavsson@lio.se

Läs mer

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Det finns 2 olika typer av gymnasieprogram Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet

Läs mer

Datorbaserade kunskapstest inom Språkintroduktion och övriga IM-program. kunskapstest kartläggning studieplan

Datorbaserade kunskapstest inom Språkintroduktion och övriga IM-program. kunskapstest kartläggning studieplan Datorbaserade kunskapstest inom Språkintroduktion och övriga IM-program kunskapstest kartläggning studieplan Målgrupp elever inom språkintroduktion och övriga IM-program elever som inte uppnått full gymnasiebehörighet

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Publiceringsår Språkintroduktion i gymnasieskolan

Publiceringsår Språkintroduktion i gymnasieskolan . Publiceringsår 2017 Språkintroduktion i gymnasieskolan 2 Kvalitetsgranskning 2017 Diarienummer: 400-2015:6585 Foto: Scandinavian Bildbyrån 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Hjälp@välja.nu. Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram. Skapat av. Therese Gustafsson Studie- och yrkesvägledare

Hjälp@välja.nu. Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram. Skapat av. Therese Gustafsson Studie- och yrkesvägledare Hjälp@välja.nu Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram 1 Innehållsförteckning Hur ska man tänka? Sid 3-4 Fakta Sid 5 Behörighetskrav Sid 6 obehörig? Betyg Sid 7 Urval och fördelning av

Läs mer