Barn- och utbildningsnämnden 11 november2014 1(21) Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 55-64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 11 november2014 1(21) Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 55-64"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden 11 november2014 1(21) Plats och tid: Ferlinrummet kl Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander (m) Linda Knutsen (m) Ann-Charlotte Skalare (f) Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Övriga deltagande: Jan Ulvforsen, sekr Tage Nordkvist, tf. förv.chef Per-Arne Söderstedt, Info Ingela Dullum, Info Sten-Åke Eriksson, Info Justeringens plats BUN:s kansli 14 november 2014 och tid: Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Jan Ulvforsen Ordföranden Torbjörn Parling Justerande Henric Forsberg ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Barn- och utbildningsnämnden : 11 november 2014 Anslagsdatum: 17 november 2014 Datum för anslags nedtagande: 8 december 2014 Förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli Underskrift Maritha Hedlund

2 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Dialog med revisorerna En dialog genomfördes med anledning av revisorernas årliga granskning 2014.

3 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Ekonomisk uppföljning oktober 2014 Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att begära att Värmlandstrafik göra en kartläggning av skolskjutsar i kommunen Ks att godkänna budgetrapporten för oktober månad 2014 samt att översända den till kommunstyrelsen

4 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Yttrande över rapport Elever i behov av särskilt stöd Insatser till elever som är i behov av särskilt stöd Revisionen har genomfört en granskning om hur kommunen arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd, vilka insatser som erbjuds och vilken samverkan som sker kring dessa barn. Granskningens inriktning har varit att bedöma hur barn- och utbildningsnämnden genom sin styrning och uppföljning säkerställer att arbetet med elever i behov av särskilt stöd sker enligt skollagens krav och beslutade interna riktlinjer. Med anledning av genomförd granskning önskar revisorerna nämndens yttrande över rapporten. Förvaltningschefens förslag till yttrande enligt bilaga. Nämnden föreslås besluta att anta förvaltningschefens förslag till yttrande över rapporten att översända beslut och yttrande till revisionen och kommunstyrelsen Revisorerna Ks Nämnden beslutar att anta tf förvaltningschefens förslag till yttrande samt att översända det till revisorerna och kommunstyrelsen

5 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Avvikelse kommunfullmäktige beslut Efter KF-beslut 66 föreligger en avvikelse. Vid diskussioner mellan förvaltningarna i socialnämnden och Barn och utbildning, har framgått önskemål om att LSS barn inte förs över till Barn och utbildning. Hänvisning även till Ks 107/14 Nämnden föreslås besluta, en avvikelse från beslut i KF, att: - LSS barn inte överförs till Barn- och Utbildningsförvaltningen. Kf Nämnden beslutar, en avvikelse från beslut i kommunfullmäktige, att - LSS barn inte överförs till barn- och utbildningsförvaltningen.

6 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Nytt reglemente Vid den nya nämndorganisationen flyttas delar av Socialnämndens ansvarsområden till Barn och utbildning. Det innebär att justeringar av nämndernas reglementen måste ske. Revidering har skett i föreliggande förslag till reglemente för Barn- och utbildningsnämnden från Nämnden föreslås besluta att: - anta förslag till nytt reglemente Ks Nämnden beslutar att anta förslag på nytt reglemente vilket skickas vidare till kommunstyrelsen

7 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Anställning verksamhetschefer Förskola/grundskola samt Förebyggande stöd Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid oktober månads sammanträde att anta förvaltningschefens förslag till ny förvaltnings-organisation. I processen följer nu nästa steg som innebär anställning av två verksamhetschefer. Verksamhetschef för frivilliga skolformer finns redan anställd varför nedanstående beslutsförslag inte behöver omfatta denna funktion. Förvaltningschefen föreslår barn-och utbildningsnämnden besluta att anställa vikarierande verksamhetschef Sten-Åke Eriksson som verksamhetschef 100% för förskoleverksamheten, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmen och grundsärskolan med tillträde Organisationen framgår av bilaga bild 3 att anställa Ingela Dullum till verksamhetschef 100% för Förebyggande och stöd. Ingående verksamheter framgår av bilaga bild 3. Tillträde Förhandling MBL 11 genomförd utan erinran från de fackliga organisationerna. Nämnden beslutar att anställa vikarierande verksamhetschef Sten-Åke Eriksson som verksamhetschef 100% för förskola/grundskola med tillträde Organisation framgår av bilaga, bild tre att anställa Ingela Dullum till verksamhetschef 100% för Förebyggande och stöd med tillträde Organisation framgår avbilaga, bild 3. Ingela Dullum och Sten-Åke Eriksson deltog inte under ärendets behandling.

8 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Plan för introduktionsprogram för gymnasieskolan I beslut från Skolinspektionen efter riktad tillsyn av utbildning i Filipstads kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd framkom en brist där kommunen saknade beslutade planer för introduktionsprogrammen. Planer har utarbetats och biläggs ärendet. Nämnden föreslås besluta att: - anta föreliggande förslag till plan för introduktionsprogrammen Förslag till PLAN FÖR INTRODUKTIONSPROGRAMMET Plan för utbildning på introduktionsprogram ska, enligt skollagen, fastställas av huvudmannen för utbildningen. Planen ska kombineras med en individuell studieplan för varje elev. Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet tillnationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som gäller. Dessa program är Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Utbildningarna bedrivs alla på heltid antingen som skolförlagd eller arbetsplatsförlagd utbildning och innehåller utifrån elevens behov grundskolekurser, gymnasiegemensamma ämnen, karaktärsämneskurser samt insatser som främjar elevens kunskapsutveckling. Varje elev på Introduktionsprogrammet ska ha en individuell studie- och utvecklingsplan som ska vara anpassad efter varje enskild ungdoms behov, önskemål och förutsättningar. Planen ska innehålla vilka kurser och ämnen, Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och praktik, samt särskilda stödinsatser som ska ingå. Beräknad längd på utbildningen, samt när uppföljning och revidering av planen ska ske, vilket ska göras minst en gång per halvår, skall också ingå. Preparandutbildning (IMPRE) Syfte och behörighet Preparandutbildning ska ge elever som har fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program möjlighet att uppnå sådan behörighet.

9 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Innehåll Utbildningsinnehåll utgörs av grundskolekurser för behörighet och kurser från nationella gymnasieprogram samt i mindre omfattning andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Undervisning sker på Slussen på Spångbergsgymnasiet eller i nära anslutning till nationellt program. Studierna är på heltid. Längd Utbildningen utformas för enskild elev. Utbildningen anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Utbildningen planeras för övergång till nationellt program så snart som möjligt och ska generellt pågå högst ett år. Om synnerliga skäl föreligger kan utbildningen förlängas ytterligare ett år. Programinriktat individuellt val (IMPRO) Syfte och behörighet Syftet med programinriktat individuellt val är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett yrkesprogram men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Programinriktat individuellt val är sökbara utbildningar på Spångbergsgymnasiet. Innehåll Programinriktat individuellt val sker i nära anslutning till aktuellt nationellt yrkesprogram så att elever kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet. Arbetsplatsförlagt lärande planeras ingå. Studierna är på heltid. Längd Programinriktat individuellt val planeras för att elever så snart som möjligt övergår till nationellt program dock längst i tre läsår.

10 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Organisation Elever kan antas i mån av plats på de yrkesutbildningar där behöriga elever inte fyller befintliga utbildningsplatser. Yrkesintroduktion (IMYRK) Syfte och behörighet Syftet med yrkesintroduktion är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den står dock inte öppen för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Elever från grundsärskolan ska erbjudas yrkesintroduktion om de vill det och om de bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen. Innehåll Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov. Utbildningen ska i huvudsak vara yrkesinriktad. De grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i kan erbjudas, liksom kurser från nationella program, företrädesvis karaktärsämneskurser och kurser i gymnasiegemensamma ämnen. APL ska erbjudas. Som alternativ till APL kan praktik erbjudas. Även helt skolförlagd utbildning kan förekomma. Studierna är på heltid. Längd Yrkesintroduktion planeras omfatta upp till tre läsår. Individuellt alternativ (IMIND) Syfte och behörighet Syftet med individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Speciellt är utbildningen inriktad mot dem som har stora kunskapsbrister och svag motivation. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms klara av utbildningen.

11 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Innehåll Utbildningen utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Den består av grundskolekurser, delar eller hela kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen samt insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Studierna är på heltid. Längd Individuellt alternativ planeras omfatta upptill tre läsår. Språkintroduktion (IMSPR) Syfte och behörighet Utbildningen ska ge elever som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket om förutsättning för att gå vidare till andra introduktionsprogram eller nationella program inom gymnasieskolan, eller utbildning inom vuxenutbildning och folkhögskola eller arbetsliv. Innehåll Språkintroduktion innehåller undervisning i grundskoleämnet svenska som andra språk från den nivå eleven befinner sig, grundskoleämnen för kommande behörighet till yrkesintroduktion eller nationella program samt insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Studierna är på heltid. Längd Språkintroduktion planeras så att eleven så snart som möjligt övergår till annat introduktionsprogram, nationellt program eller annan utbildning dock längst i tre läsår. BILAGA 17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns - allmänna bestämmelser (2-15 ), - bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en gymnasieskola med offentlig huvudman (16-27 ), och - bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en fristående gymnasieskola (28-36 ).

12 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Allmänna bestämmelser De olika introduktionsprogrammen 2 Introduktionsprogrammen är - preparandutbildning, - programinriktat individuellt val, - yrkesintroduktion, - individuellt alternativ, och - språkintroduktion. Utbildningens syfte 3 Utöver vad som gäller för all gymnasieutbildning enligt 15 kap. 2 är syftet med - preparandutbildning att elever som fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska uppnå sådan behörighet, - programinriktat individuellt val att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet, - yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram, - individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden, och - språkintroduktion att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Utbildningens utformning 4 Programinriktat individuellt val ska utformas för en grupp elever. Yrkesintroduktion får utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. Övriga introduktionsprogram ska utformas för en enskild elev.

13 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Utbildningens omfattning 5 Preparandutbildning ska pågå högst ett år. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får preparandutbildningen förlängas till två år. 6 Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningens omfattning får dock minskas, om en elev begär det och huvudmannen finner att det är förenligt med syftet med elevens utbildning. Plan för utbildningen och individuell studieplan 7 Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om den individuella studieplanen. Behörighet 8 Utöver de gemensamma behörighetsvillkoren för gymnasieskolan i 15 kap. 5 och 6 gäller 9-12 för de olika introduktionsprogrammen. 9 Preparandutbildning står öppen för ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till alla nationella program enligt 16 kap. 30 och Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och - i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller - i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. 11 Yrkesintroduktion och individuellt alternativ står öppna för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30. De står dock inte öppna för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.

14 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Språkintroduktion står öppen för ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Ansökan 13 En ansökan till programinriktat individuellt val eller till yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever ska ges in till den sökandes hemkommun. Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman, ska ansökan omedelbart sändas vidare till denne. Beslut om behörighet och mottagande 14 Den huvudman som anordnar utbildningen prövar om en sökande till programinriktat individuellt val eller till yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever är behörig och om den sökande ska tas emot. Rätten att fullfölja utbildningen 15 En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den plan för utbildningen, enligt 7 första stycket, som gällde när utbildningen inleddes. Om eleven har medgett att planen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen. Rätten att fullfölja utbildningen gäller även efter ett studieuppehåll på högst ett år för studier utomlands. Utbildning på introduktionsprogram vid en gymnasieskola medoffentlig huvudmanskyldighet att erbjuda utbildning 16 Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Utöver det som följer av första stycket ansvarar hemkommunen för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion och individuellt alternativ, om de önskar sådan utbildning. Hemkommunen behöver dock inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

15 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Hemkommunen får erbjuda språkintroduktion enligt 17 kap. 12 till elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Lag (2012:109). Anordnande av programinriktat individuellt val 17 En kommun eller ett landsting som anordnar ett yrkesprogram får anordna programinriktat individuellt val som är inriktat mot yrkesprogrammet. Utbildning anordnad av landsting 18 Ett landsting får, utöver vad som följer av 17, efter överenskommelse med en kommun anordna yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Mottagande till utbildningar som utformats för en grupp elever 19 En kommun eller ett landsting som anordnar programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande till utbildningen som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande som ska tas emot enligt första stycket har antagits, får kommunen eller landstinget ta emot andra behöriga sökande till utbildningen. Riksrekryterande utbildning 20 Statens skolverk får för programinriktat individuellt val besluta att utbildningen ska stå öppen för sökande från hela landet (riksrekrytering). Beslut om riksrekrytering ska ange under vilken tid beslutet ska gälla och hur många platser utbildningen får omfatta. Mottagande till utbildningar som inte utformats för en grupp elever 21 En kommun som anordnar preparandutbildning, yrkesintroduktion som inte har utformats för en grupp elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion får ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive utbildning även om de inte kommer från kommunen. Även ett landsting som anordnar yrkesintroduktion, som inte har utformats för en grupp elever eller individuellt alternativ, får ta emot behöriga ungdomar till utbildningen oberoende av vilken kommun de kommer från.

16 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Interkommunal ersättning 22 En kommun som på preparandutbildning har tagit emot en elev som inte är hemmahörande i kommunen, ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Om inte den anordnande kommunen och elevens hemkommun kommer överens om annat, ska den interkommunala ersättningen uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för preparandutbildning. 23 En kommun som på programinriktat individuellt val har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Första stycket gäller även ett landsting som på programinriktat individuellt val antagit en elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen. Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen kommer överens om annat, ska den interkommunala ersättningen beräknas enligt Den interkommunala ersättningen vid programinriktat individuellt val består av 1. ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot, och 2. ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet. Ersättning enligt denna punkt ska utgå under högst ett år. 25 Om hemkommunen inte erbjuder det aktuella yrkesprogrammet, ska ersättningen enligt 24 1 motsvara anordnarens självkostnad. Om hemkommunen erbjuder det aktuella yrkesprogrammet, ska ersättningen enligt 24 1 högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska ersättningen i stället uppgå till den lägre kostnaden. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den ersättning som avses i När det är fråga om riksrekryterande utbildning enligt 20, ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk. 27 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om interkommunal ersättning.

17 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Utbildning på introduktionsprogram vid en fristående gymnasieskola Anordnande av utbildning 28 En fristående gymnasieskola som anordnar ett nationellt program får anordna preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion. En fristående gymnasieskola som anordnar ett yrkesprogram får anordna programinriktat individuellt val som är inriktat mot yrkesprogrammet samt yrkesintroduktion. Mottagande 29 Huvudmannen för en fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en elev till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion bara om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit överens om det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen för utbildningen. 30 Av 15 kap. 33 framgår när huvudmannen för en fristående skola som anordnar programinriktat individuellt val är skyldig att ta emot behöriga sökande till utbildningen. Vad som gäller för urval bland mottagna sökande och antagning till utbildningen följer av 15 kap Bidrag från hemkommunen för preparandutbildning 31 Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på preparandutbildning vid skolenheten som var behörig för utbildningen vid den tidpunkt när denna påbörjades. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 32 och 33 och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt Grundbeloppet ska avse ersättning för 1. undervisning, 2. lärverktyg, 3. elevhälsa, 4. måltider, 5. administration, 6. mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader.

18 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den preparandutbildning som kommunen erbjuder. 34 Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen. Bidrag från hemkommunen för programinriktat individuellt val 35 Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på programinriktat individuellt val vid skolenheten som var behörig för utbildningen vid den tidpunkt när denna påbörjades. Bidraget består av 1. bidrag för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot, och 2. bidrag för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet. Bidrag enligt denna punkt ska utgå under högst ett år. 36 Bidrag enligt 35 andra stycket 1 beräknas på samma sätt som bidraget beräknas för det nationella programmet enligt 16 kap Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den ersättning som avses i 35 andra stycket 2. Nämnden beslutar att anta föreliggande förslag till plan för introduktionsprogrammen

19 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Förvaltningen informerar - Redovisning beslut riktad tillsyn.(handling bifogas) - Ny förvaltningschef tillsatt - Nya tider nämnddagar Rapport systematiskt kvalitetsarbete Frivilliga skolformer Nämnden beslutar att godkänna rapporterna samt lägga dem till handlingarna.

20 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Anmälningsärenden 1 Protokoll samverkansgrupp Bilaga 2 Protokoll förhandling 11, Bilaga 3 Protokoll MBL 19, Bilaga 4 Särskild verksamhetsuppföljning Frivilliga skolformer, Bilaga Nämnden beslutar att med godkännande lägga anmälningsärenden till handlingarna.

21 Barn- och utbildningsnämnden 11 november Delegationsärenden Beslut som fattats i delegation av: Gun Palmqvist rektor Ferlinskolan 1 Timtidsanställning Nämnden beslutar att lägga delegationsärenden till handlingarna.

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2016-01-25, rev. 2016-02-17 Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensnämnden fastställer Plan för

Läs mer

Skollag (2010:800) kap.15-17

Skollag (2010:800) kap.15-17 Skollag (2010:800) kap.15-17 Detta dokument innehåller Skolverkets utdrag ur Skollagens kapitel 15 till 17 om gymnasieskolan. Kapitel 15-16 innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11)

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Plats och tid: Ferlinrummet kl 10.00-16.50 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Lokal plan för gymnasieskolans introduktionsprogram

Lokal plan för gymnasieskolans introduktionsprogram Lokal plan för gymnasieskolans introduktionsprogram ÅKF: ÅKF 2018:12 Dnr: ATVKS 2017-00524 600 Antagen: Kommunstyrelsen 107, 2018-06-05 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten.

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Fritidshem med enskild huvudman Bidrag från hemkommunen 15 Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 16 och i vissa fall ett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800) Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 13 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 2 dels att 17

Läs mer

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun.

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-04-17 13 Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun UN-2015/150 Beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att fastställa

Läs mer

Riktlinjer för Introduktionsprogrammen

Riktlinjer för Introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2011-07-01 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 076 12 33 818 Till Utbildningsnämnden 2011-08-18 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Plan för samtliga introduktionsprogram(im)

Plan för samtliga introduktionsprogram(im) Plan för samtliga introduktionsprogram(im) Huvudmannens plan för utbildningen Introduktionsprogrammen har ingen nationell fastställd struktur och längd. Informationen i gymnasieförordningen om vad utbildningarna

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig

Läs mer

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2017-09-12 Diarienummer UBN-2017-4004 Utbildningsnämnden Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 8 mars 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-14.25. Helene Larsson Saikoff, Bengt Sjöberg,Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 8 mars 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-14.25. Helene Larsson Saikoff, Bengt Sjöberg,Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 8 mars 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Philip Botström (s) Patrik

Läs mer

Plan för Introduktionsprogram Dahlstiernska Gymnasiet Läsåret

Plan för Introduktionsprogram Dahlstiernska Gymnasiet Läsåret Plan för Introduktionsprogram Dahlstiernska Gymnasiet Läsåret 2017-2018 Introduktionsprogrammen, förkortat IM,vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig i din personliga utveckling. Det finns fem inriktningar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 20 januari (13) Sune Frisk, Jerry Rothin, Robin Hedlund, Henric Forsberg, Benny Ahremark Persson

Barn- och utbildningsnämnden 20 januari (13) Sune Frisk, Jerry Rothin, Robin Hedlund, Henric Forsberg, Benny Ahremark Persson Barn- och utbildningsnämnden 20 januari 2015 1(13) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.05 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling, ordf. (s) Patrik Fornander (m) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Plan för utbildningar på Introduktionsprogram

Plan för utbildningar på Introduktionsprogram Plan för utbildningar på Introduktionsprogram Mönsteråsgymnasiet Beslutat av Barn- och utbildningsnämnden: 180411 Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Plan för utbildning... 1 1.2 Organisation... 1 1.3 Vidare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20 Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 20.4 Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram Regeringens förslag: För behörighet till ett yrkesprogram ska det krävas godkända betyg i svenska, engelska,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer

Utbildningsplan Preparandutbildning (IMPRE)

Utbildningsplan Preparandutbildning (IMPRE) Utbildningsplan Preparandutbildning (IMPRE) Målgrupp: Elever som är studiemotiverade och har en klar ambition att nå behörighet till ett nationellt program. Syfte: Syftet med utbildningen är att snabbt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 februari 2015 1(11) Sune Frisk, Elisabeth Nordin, Henric Forsberg

Barn- och utbildningsnämnden 10 februari 2015 1(11) Sune Frisk, Elisabeth Nordin, Henric Forsberg Barn- och utbildningsnämnden 10 februari 2015 1(11) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00-11.55 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (S) Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Ann-Marie Rosö (S) Robert Spector

Läs mer

Plan för Introduktionsprogrammen i Jönköpings kommun

Plan för Introduktionsprogrammen i Jönköpings kommun Plan för Introduktionsprogrammen i Jönköpings kommun Preparandutbildning - IMPRE Programinriktat individuellt val - IMPRO Yrkesintroduktion - IMYRK Individuellt alternativ - IMIND Språkintroduktion - IMSPR

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 mars 2015 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 10 mars 2015 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 10 mars 2015 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00-11.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (S) Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Ann-Marie Rosö (S) Robert Spector

Läs mer

Plan för utbildning -

Plan för utbildning - Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2018-06-28 Dnr 2018/392-612 Barn- och utbildningsnämnden Plan för utbildning - Introduktionsprogrammen Västerviks Gymnasium Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Plan för introduktionsprogrammen. Mölndals stad Utbildningsnämnden

Plan för introduktionsprogrammen. Mölndals stad Utbildningsnämnden Plan för introduktionsprogrammen Mölndals stad Utbildningsnämnden Introduktionsprogram (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2013 1(15)

Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2013 1(15) Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2013 1(15) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Göran Andersson (s) Ers. Ann-Marie Rosö

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.15

Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.15 Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Philip Botström (s) Patrik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-11 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Elisabeth Nordin (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter Örebro Januari 2011 Lars Werner Flera olika riksdagsbeslut Pedagogisk omsorg Allmän förskola från 3 år Bidrag fristående skolor Ramar ny gymnasieskola Ny betygsskala

Läs mer

Departementspromemoria

Departementspromemoria Promemoria 2009-09-25 U2009/5552/G Utbildningsdepartementet Departementspromemoria Särskilda program och behörighet till yrkesprogram 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Författningsförslag...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-17 1(8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Sune Frisk (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram 2018/2019

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram 2018/2019 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2018-06-01 Diarienummer UBN-2018-3506 Utbildningsnämnden Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram 2018/2019 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Håbo kommun. Barn- och utbildningsnämnden Fridegårdsgymnasiet

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Håbo kommun. Barn- och utbildningsnämnden Fridegårdsgymnasiet Dokumentansvarig: Rektor Fridegårdsgymnasiet Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden ( 107/2017) Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Håbo kommun Barn- och utbildningsnämnden Fridegårdsgymnasiet

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

PLAN FÖR UTBILDNINGAR PÅ Introduktionsprogram

PLAN FÖR UTBILDNINGAR PÅ Introduktionsprogram PLAN FÖR UTBILDNINGAR PÅ Introduktionsprogram Publikationen finns att ladda ner som kostnadsfri PDF från Skolverkets webbplats: skolverket.se/publikationer ISBN: 978-91-7559-291-6 Grafisk produktion och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 30 Reviderad plan för utbildning på introduktionsprogram (UN 2015.101) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) Utfärdad den 20 juni 2018 Publicerad den 2 juli 2018 Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)

Läs mer

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015 Bengt Weidow Agenda Elever på programmen Planen för utbildningen Den individuella studieplanen Preparandutbildning Programinriktad individuellt

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 18/19 UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 18/19 UTBILDNINGSNÄMNDEN Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 18/19 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 6 september 2018 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-08 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.10 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Ann-Marie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad

Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad 2015-01-20 Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad, har antagit en plan för utbildningen i enlighet med Skollagen

Läs mer

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Introduktionsprogrammen (nedan benämnt IM) ska enligt skollagen (2010:800) 17 kap., 7 ha en plan för utbildningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (8)

Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-10 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet, kl 9.00 11.15 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Sune Frisk (S) ersättare för Olle Engström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Plan för introduktionsprogram i

Plan för introduktionsprogram i i Robertsfors kommun Hilda Vidmark Robertsfors kommun Läsåret 2018/2019 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.2 Allmänt om utbildning på introduktionsprogram i Robertsfors kommun... 2 2. Plan för Språkintroduktion...

Läs mer

Elev Namn och pnr. Uppfölj ning från JVC Ange antal ggr sedan start. Överförd info från grsk. Ange 1=personlig kontakt 2= skriftligt underlag

Elev Namn och pnr. Uppfölj ning från JVC Ange antal ggr sedan start. Överförd info från grsk. Ange 1=personlig kontakt 2= skriftligt underlag BILAGA 1 2013-01-30 Matris för insamling av uppgifter för elever på Kvarngymnasiets Individuella alternativ Järfälla ungdomar som börjat ht 2011 eller senare på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (11) Plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, Ferlinrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (11) Plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, Ferlinrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-19 1(11) Plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, Ferlinrummet, kl 9.00 12.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); utfärdad den 19 mars 2015. SFS 2015:176 Utkom från trycket den 31 mars 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-09 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.45 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Sune

Läs mer

Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 18 augusti (10)

Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 18 augusti (10) Barn- och utbildningsnämnden 18 augusti 2015 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.30 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Ann-Marie Rosö (S) Robert

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En gymnasieutbildning för alla Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2018 Anna Ekström Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:183

Regeringens proposition 2017/18:183 Regeringens proposition 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla Prop. 2017/18:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Linköping den 15 mars 2018 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet Introduktionsprogrammet Från och med höstterminen 2011 får gymnasieskolan fem introduktionsprogram som ersätter det individuella programmet (IV) för dem som inte är behöriga till ett nationellt program.

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 8 februari 2011 1(14) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.35

Barn- och utbildningsnämnden 8 februari 2011 1(14) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.35 Barn- och utbildningsnämnden 8 februari 2011 1(14) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.35 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Philip Botström (s) Patrik

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

SKOLLAGEN. Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde. 1 kap Inledande bestämmelser

SKOLLAGEN. Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde. 1 kap Inledande bestämmelser Dokumenttitel: Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde Ämnesområde: Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning Dokumentkategori: Rutin Författare:

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar om Introduktionsprogram inom GR

Sammanställning av enkätsvar om Introduktionsprogram inom GR PM 2017-10-04 Margaretha Allen Sammanställning av enkätsvar om Introduktionsprogram inom GR För att ge en bild dels av utbudet dels om antalet inskrivna ungdomar på de fem introduktionsprogrammen i gymnasieskolan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21 KS 2010/0336 2012-01-26 Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av 2011-10-25, 97, 2011-10-19, 61 och KF 2012-03-12, 21 I Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Läs mer

ATT SÖKA GYMNASIEPROGRAM

ATT SÖKA GYMNASIEPROGRAM ATT SÖKA GYMNASIEPROGRAM Ansökan till årskurs 1 läsåret 2018/2019 Information till sökande som är folkbokförda i Örebro län Att söka till gymnasiet Du som är folkbokförd i Örebro län ska göra din ansökan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 16 december (23) Övriga deltagande: Jan Ulvforsen, sekr. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 65-84

Barn- och utbildningsnämnden 16 december (23) Övriga deltagande: Jan Ulvforsen, sekr. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 65-84 Barn- och utbildningsnämnden 16 december 2014 1(23) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.00 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Pia Skoglund (v) Ers. Ann-Marie Rosö

Läs mer

Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad

Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad Utbildningskansliet Lena Jagers Plan för introduktionsprogrammen i Göteborgs Stad Introduktionsprogrammen, IM, ska enligt skollagen 2010:800 ha en plan för utbildningen som ska fastställas av huvudmannen.

Läs mer

Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen

Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-09-26 Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer 2017/GAN 0056 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (11) Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (11) Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13 1(11) Plats och tid: Beslutande: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.00 Torbjörn Parling (S), ordförande Nils-Erik Mellström (C) ersättare för Patrik

Läs mer

Gymnasiets introduktionsprogram, översyn inför höstterminen 2018

Gymnasiets introduktionsprogram, översyn inför höstterminen 2018 Ärende 10 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-02-05 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Gymnasiets introduktionsprogram, översyn inför höstterminen 2018 Dnr: UN 18/15 Sammanfattning av ärendet Bakgrund Introduktionsprogrammen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (15)

Barn- och utbildningsnämnden (15) Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-14 1(15) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.10 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Olle Engström (S) Ann-Marie Rosö (S) Robert

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 1(12)

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 1(12) Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 1(12) Plats och tid: Beslutande: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 11.00 12.00, kl 13.00 14.30 Torbjörn Parling (S), ordförande Olle Engström (S) Sune Frisk

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2009:1038 Utkom från trycket den 10 november 2009 utfärdad den 22 oktober 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Ajournering kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Ajournering kl Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-20 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.30 Ajournering kl 10.10 10.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Nils-Erik

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (13)

Barn- och utbildningsnämnden (13) Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-07 1(13) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.30 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (20) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (20) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-13 1(20) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.30 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Sune Frisk (S) ersätter Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesdatum. Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsnämndens kansli, 2015-06-17. Utses att justera: Ann-Marie Rosö Paragrafer: 51-58

Sammanträdesdatum. Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsnämndens kansli, 2015-06-17. Utses att justera: Ann-Marie Rosö Paragrafer: 51-58 Barn- och utbildningsnämnden 16 juni 2015 1(9) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.15 11.00 Beslutande: Olle Engström (S), ordförande Ann-Marie Rosö (S) Robert Spector (SD) Bengt Sjöberg (KD) Sune Frisk (S)

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Introduktionsprogrammen. Håbo kommun. Antaget av. Barn- och utbildningsnämnden. Antaget Giltighetstid. Tills vidare.

Introduktionsprogrammen. Håbo kommun. Antaget av. Barn- och utbildningsnämnden. Antaget Giltighetstid. Tills vidare. PLAN FÖR Introduktionsprogrammen i Håbo kommun Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2019-03-27 33 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills vidare Verksamhetschef Gymnasium Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling Juridiska och praktiska möjligheter till samarbete Skollagens allmänna bestämmelser Skollagen om entreprenad och samverkan Koppling till Lagen om offentlig upphandling Möjligheter till samarbete eva.sundmalm@orebro.se

Läs mer