Barn- och utbildningsnämnden 18 september (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden 18 september (10) Plats och tid: Ferlinrummet kl Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia Skoglund (v) Ersätter Philip Botström (s) Patrik Fornander (m) Linda Knutsen (m) Michael Helmersson (fp) Ersättare: Övriga deltagande: Kerstin Bodén, sekr Tage Nordkvist, Info Ulf Almquist, förv.chef, Ingela Dullum, Info Annika Axelsson, Info Thomas Larsson, Info Britt-Marie Bundsen, Info Sten-Åke Eriksson, Info Utses att justera: Michael Helmersson Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Kerstin Bodén Ordföranden Torbjörn Parling Justerande Michael Helmersson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Barn- och utbildningsnämnden : 18 september 2012 Anslagsdatum: 21 september 2012 Datum för anslags nedtagande: 12 oktober 2012 Förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli Underskrift Maritha Hedlund

2 Barn- och utbildningsnämnden 18 september Dnr 2012/81 Ekonomisk rapport augusti 2012 att godkänna ekonomisk rapport för augusti 2012 Ks att sträva efter att uppnå ett nollresultat vid årets slut samt att översända rapporten till kommunstyrelsen

3 Barn- och utbildningsnämnden 18 september Dnr 2012/69 Begäran om yttrande avseende förslag på flyttning av verksamhet från Nykroppa gamla skola. Inge Nilsson Piehl, teknisk chef för Teknik o service har i skrivelse (bilaga) begärt nämndens yttrande angående förslag på flyttning av verksamhet från Nykroppa gamla skola. Förslaget kommer att redovisas vid nämndsammanträdet av Bo Klason, fastighetsenheten tillsammans med förskolechef Britt-Marie Bundsen, rektor Sten-Åke Eriksson och Annika Axelsson, administrativ skolledare. att konstatera att information lämnats av Bo Klason, fastighetsavdelningen att förskoleverksamheten och grundskolan ges möjlighet att genomföra rektors informationsplikt ytterligare en gång Teknik och Service att frågan om den framtida yttre miljön samt eventuella konsekvenser av den pågående kostutredningen belyses att ärendet återupptas i oktober månads sammanträde.

4 Barn- och utbildningsnämnden 18 september Dnr 2012/82 Förslag till programutbud på Spångbergsgymnasiet Nationella program Åk 1 läsåret 2013/2014 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg-och anläggning 14 platser Bergteknik 4 platser Husbyggnad Mark och anläggning Bergteknik (särskild variant med riksintag) El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet (lärling) Hantverksprogrammet (lärling) Elteknik Personbil Handel och service Frisör Industritekniska programmet Processteknik 10 platser Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering Vård- och omsorgsprogrammet (lärling) Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 30 platser Naturvetenskap och samhälle

5 Barn- och utbildningsnämnden 18 september Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 30 platser Beteendevetenskap På samtliga nationella program erbjuds innebandyprofil som individuellt val. Introduktionsprogram - programinriktat individuellt val (PRIV) finns i mån av plats på: Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Gymnasiesamverkan Värmland att godkänna upprättat förslag till programutbud 2013/2014 samt att översända beslutet till Gymnasiesamverkan Värmland.

6 Barn- och utbildningsnämnden 18 september Dnr 2012/9 Motion angående lärares arbetssituation i Filipstad Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande över motion angående lärare arbetssituation. (Dnr 11/205).(Bilaga) Förvaltningschefens förslag till yttrande: Innehållet i motionen är föremål för behandling på central nivå. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i debattartikel i december 2011 bjudit in lärar- och skolledarförbunden till dialog om lärarnas administrativa arbetsuppgifter med ambitionen att få en gemensam bild av uppgifterna. I SKL:s bud i årets avtalsförhandlingar ingick en punkt om att partsarbete skulle inledas omkring arbetsbelastning och konsekvenserna av de skolpolitiska reformerna. Det ökade kravet på dokumentation har ett direkt samband med den höjda ambitionsnivån i förskola/skola och det är därför viktigt att hitta praktiska lösningar. Det gäller både kunskapsuppdraget i form av krav på förbättrade resultat och värdegrundsuppdraget med att skapa en trygg verksamhet för alla barn/elever. I Filipstad pågår ett arbete i samtliga verksamheter för att underlätta pedagogernas arbete med administration bla med hjälp av digitalt stöd och översyn av mötes/arbetsorganisation. I motionen yrkas det på att en enkät riktad till verksamma lärare ska genomföras angående deras arbetssituation. Personalavdelningen förbereder för en personalenkät för all personal i kommunen med ett innehåll som kommer att omfatta även områden kring den problemställning om arbetsbelastning som tas upp i motionen. Resultaten av enkäten kommer att kunna specificeras på verksamhetsoch enhetsnivå. Förvaltningen föreslår att: förskoleverksamheten, grundskolan och frivilliga skolformer fortsätter det arbete som påbörjats för att underlätta pedagogernas administrativa arbete resultat från den planerade kommunala personalenkäten får utgöra grund för analys av pedagogernas arbetssituation i övrigt avvakta resultat av det arbete som pågår mellan centrala parter Ordförande redogör för KSAU:s beslut om personalenkät

7 Barn- och utbildningsnämnden 18 september Under överläggningen yrkar ordförande med instämmande av Michael Helmersson bifall till förvaltningschefens förslag. Pia Skoglund yrkar bifall till motionen. enligt förvaltningschefens förslag. Därefter yrkar Michael Helmersson att statistik över sjukfrånvaro bifogas nämndens yttrande. Ks att bifalla Michael Helmerssons tilläggsyrkande.

8 Barn- och utbildningsnämnden 18 september Dnr 2012/82 Interkommunal ersättning Hantverksprogrammet Frisör (lärling) HT 2012 Barn- och utbildningsnämnden har genom ordförandebeslut (bilaga) startat Hantverksprogrammet med inriktning Frisör (lärling) fr o m läsåret 2012/2013. Skälet till beslutet var att filipstadselever stod utan utbildningsplats genom nedläggningen av Storfors Praktiska gymnasium. Beslutet är redovisat som anmälningsärende vid nämndens sammanträde 12 juni Inga förändringar har, med anledning av beslutet, gjorts i nämndens rambudget för I avvaktan på nämndens beslut för 2013 års interkommunala ersättningar utifrån budget 2013, föreslår förvaltningen att riksprislistans prissättning för Hantverksprogrammet ( /år) ska gälla för hösten Gymnasiesamverkan Värmland att godkänna upprättat förslag att riksprislistans prissättning för Hantverksprogrammet (97 600/år) skall gälla för hösten 2012 att översända beslutet till Gymnasiesamverkan Värmland.

9 Barn- och utbildningsnämnden 18 september Dnr 2012/83 Förvaltningen informerar - Lägesrapport HT-start - Info SYV-projekt - Statistik sjukfrånvaro. Bilaga att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

10 Barn- och utbildningsnämnden 18 september Dnr 2012/84 Anmälningsärenden 1 Svar på skrivelse angående barnomsorgen i Lesjöfors. Bilaga att med godkännande lägga anmälningsärendet till handlingarna.

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare:

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0552 Karin Carlsson Björn Bylund Nasser Ghazi Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

MORA 2014-04-16 sida 1-10

MORA 2014-04-16 sida 1-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MORA sida 1-10 Gymnasienämnden Plats och tid Konfetensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 16 apfil 2014, 09.00-10.20 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer