4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7."

Transkript

1 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och sjukvårdslagens område med mera Ekonomiärenden 7 INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR SAMT ERSÄTTNINGAR TILL FRISTÅENDE ANORDNAREERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 13. Övergångsbestämmelser gymnasiesärskola utbildning som startat för den 1 juli

2 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa, att ett barn ska tas emot i grundsärskolan, utan barnets vårdnadshavares medgivande SL 7 kap 5 SL 7 kap 5 3 st Avser hemkommunens prövning av om ett barn ska tas emot i särskolan under sin skolpliktstid. Beslut ska föregås av utredning. Beslutet får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. För en inflyttad elev som folkbokförs i Stockholms stad ska frågan om mottagande i grundsärskolan prövas på nytt. Beslutet får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 401 a SL 28 kap12 punkt 1 Avser hemkommunen Utreda frågan om en elev i grundsärskolan inte tillhör målgruppen SL 7 kap 5 a U Beslut att elev i grundsärskolan inte tillhör målgruppen SL 7 kap 5 b Beslutet får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Se till att elev tas emot i grundskolan eller på annat sätt får föreskriven utbildning SL 7 kap 5 b R Då beslut fattats om att elev i grundsärskolan inte tillhör målgruppen Skolpliktsskolans rektor SL 28 kap12 punkt Beslut om uppskjuten skolplikt SL 7 kap 10 R/ EoS Avser hemkommunens beslut. Rektor i den skola där barnet är inskrivet beslutar för stockholmsbarn i stadens verksamhet. EoS beslutar för stockholmsbarn i annan huvudmans verksamhet. Beslutet får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 406 Beslut om förlängning av skolplikten SL 28 kap 12 punkt 2 SL 7 kap 13 SL 28 kap 12 punkt 3 R/ R/ EoS R/ Avser hemkommunens beslut. Rektor i den skola där eleven är inskriven beslutar för stockholmselev i stadens skola. EoS beslutar för stockholmselev i annan huvudmans skola Beslutet får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 2 (9) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden, uppdaterad t.o.m. november 2016

3 407 Beslut om upphörande av skolplikten SL 7 kap 14 SL 28 kap 12 punkt 3 R/ EoS R/ Avser hemkommunens beslut. Rektor i den skola där eleven är inskriven beslutar för stockholmselev i stadens skola. EoS beslutar för stockholmselev i annan huvudmans skola Beslutet får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 610 Beslut om skolskjuts a) för elev i grundskola eller grundsärskola med offentlig huvudman SL 10 kap 32, 11 kap 31 R Hemkommunen ombesörjer skolskjuts. b) för elev från annan kommun i stadens grundskola eller grundsärskola SL 10 kap 33, 11 kap 32 Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas. c) för elev i fristående grundskola eller fristående grundsärskola inom staden SL 10 kap 40, 11 kap 39 Hemkommunen ombesörjer skolskjuts. SL 28 kap 5 punkt 5 R/ Beslut enligt a) och b) får överklagas till allmän förvaltningsdomstol 3 (9) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden, uppdaterad t.o.m. november 2016

4 7. mnasieskola, mnasiesärskola 701 Beslut om behörighet och mottagande av sökande till gymnasieutbildning anordnad av Stockholms stad SL 15 kap 5-6, 16 kap 32-33, 36, 43-44, 47, 17 kap 9-12,14, 19, a 4, 18 F 6 kap 1-2 F 7 kap 1, 3 F 12 kap 5-7, SFS 2014:854 5 kap 2-4, 10 kap 6-8 SL 29 kap 2-4 antag Antagningsdelegerade svarar i staden för antagningen, på utbildningsnämndens vägnar (F 7 kap 7 )., generell Delegaten fattar beslut såväl av rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn till särskilda eller synnerliga skäl. Beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd Gäller också vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Beslut om övergång till individuellt alternativ eller yrkesintroduktion för elev på nationellt program fattas av OA i samråd med handläggare -staben och regleras i punkt 1039 a. Synnerliga skäl ska finnas. 702 Beslut om mottagande av sökande till gymnasiesärskoleutbildning Bedömning av om den som sökt individuellt program har förutsättningar att följa undervisningen på nationellt program SL 28 kap 12 punkterna 7 eller 13 SL 18 kap 4, 5, 7 SL 19 kap 29 SL 29 kap 2-4 SL 19 kap 3 st antag U Avser hemkommunens prövning av tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.. Antagningsdelegerade svarar i staden för antagningen enligt SL 18 kap 12 och F 7 kap 13, på utbildningsnämndens vägnar. SL 19 kap 35-36, 39., generell. Beslut om mottagande i första hand enligt 19 kap 29 1 st får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd Beslut om tillhörighet till målgruppen enligt SL 18 kap 5 eller 7 får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd SL 28 kap 12 punkterna 7 eller 8 4 (9) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden, uppdaterad t.o.m. november 2016

5 702 a Avser hemkommunen Utreda frågan om en elev i gymnasiesärskolan inte tillhör målgruppen SL 18 kap 6 U Beslut att elev i gymnasiesärskolan inte tillhör målgruppen SL 18 kap 7 Beslutet får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Se till att elev erbjuds utbildning i gymnasieskolan eller vuxenutbildning SL 18 kap 7 R Då beslut fattats om att elev i gymnasiesärskolan inte tillhör målgruppen SL 28 kap12 punkt Beslut om mottagande av elev från annan kommun till gymnasiesärskoleutbildning anordnad av Stockholms stad SL 19 kap i de delar de avser elev från annan kommun antag 717 Yttrande över stockholmselevs skolgång i annan kommuns eller landstings gymnasieskolas nationella program eller gymnasiesärskola SL 16 kap 48 SL 19 kap 13 (äldre SL 19 kap 41 (ny antag Verkställighet Även för sökande till introduktionsprogram (IMIND, IMYRK, IMSPR) lämnas yttrande av handläggare antag. påbörjats före den 1 juli Beslut om skolskjuts a) för elev i stadens gymnasiesärskola SL 19 kap 20, 21 Adm chef Äldre lydelse gäller övergångsvis och avser endast utbildning som påbörjats före den 1 juli 2013 Adm chef beslutar i samråd med R Skolskjuts ska anordnas även för elever från andra kommuner, den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja skolskjuts b) för elev i fristående gymnasiesärskola inom kommunen SL 19 kap 28, 20 Hemkommunen ombesörjer skolskjuts. SL 28 kap 5 punkt 5 a) Adm chef b) Beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol 5 (9) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden, uppdaterad t.o.m. november 2016

6 724 a Beslut om skolskjuts enligt skollagens nya lydelse Gäller utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2013 a) för stockholmselev i stadens gymnasiesärskola SL 18 kap 30 1 o 3 st Adm chef Hemkommunen, eller det landsting som anordnar utbildningen, ombesörjer skolskjuts. Adm chef beslutar i samråd med R b) för stockholmselev i annan kommuns gymnasiesärskola SL 18 kap 30 2 st Hemkommunen anordnar skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter c) för elev från annan kommun i stadens gymnasiesärskola SL 18 kap 31 1 o 3 st 19 kap En elev som på grund av skolgången måste övernatta i skolkommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs. Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Kostnaderna ska ersättas av elevens hemkommun. d) för stockholmselev i fristående gymnasiesärskola inom kommunen SL 18 kap 35 Hemkommunen ombesörjer skolskjuts. Hemkommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts om organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. SL 28 kap 5 punkt 5 a) Adm chef c) Beslut enligt SL 18 kap 30 1 st och 31 1 st får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (Punkt a) och c) i denna ärendegrupp) 9. Ansvar inom delar av hälso- och sjukvårdslagens område med mera 901 Företräda utbildningsnämnden som vårdgivare inom hälso- och sjukvårdslagens område m.fl. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen m.fl. Ac ULE Med utgångspunkt i utbildningsnämndens (vårdgivarens) kvalitetsprogram med ledningssystem för elevhälsoarbetet (UtbN ). 6 (9) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden, uppdaterad t.o.m. november 2016

7 11. Ekonomiärenden 1152 Avtal om interkommunal ersättning - för barn i förskola samt elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem SL 8 kap 17, 9 kap 16, 10 kap 24-27, 34, 11 kap 33, 14 kap 14 Verkställighet Har ett barn/en elev ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. - för elev på nationellt program, preparandutbildning eller programinriktat individuellt val vid gymnasieskola samt i gymnasiesärskola SL 16 kap 50-51, 17 kap 22-26, 19 kap 22 (äldre 19 kap (ny antag påbörjats före den 1 juli Grundbelopp för ersättning till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, nationellt program, preparandutbildning och programinriktat individuellt val vid gymnasieskola samt för gymnasiesärskola SL 8 kap 21-22, 9 kap 19-20, 10 kap 37-38, 11 kap 36-37, 14 kap kap 52, 53, kap 31-33, kap (äldre 19 kap 45-46, 48 (ny SL 28 kap 5 punkt 2, generellt Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige respektive utbildningsnämnden fastställda generella pengbeloppen. Beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol påbörjats före den 1 juli (9) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden, uppdaterad t.o.m. november 2016

8 1156 Tilläggsbelopp för ersättning till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, nationellt program, preparandutbildning och programinriktat individuellt val vid gymnasieskola samt för gymnasiesärskola 1157 SL 8 kap 23, 9 kap 21, 10 kap 39, 11 kap kap kap kap kap 27 (äldre 19 kap 47 (ny SL 28 kap 5 punkt 2 Ac Fs för fristående förskola/ övriga överklaganden Fs/, generellt Tilläggsbelopp lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd i fristående förskola, fristående förskoleklass, fristående grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för modersmålsundervisning i fristående grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn/en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Utbildningsnämnden har från och med år 2014 antagit KSL:s överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för elever i gymnasieskola i Stockholms län (UtbN ). påbörjats före den 1 juli överklaganden Fs när det gäller fristående förskola Beslut om ersättning av hemkommunen för skolskjuts som staden anordnat för elev i stadens grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola SL 10 kap 33, 11 kap 32, 19 kap 21 (äldre 18 kap 31 (ny Beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol påbörjats före den 1 juli a) Avtal om ersättning till fristående gymnasieskola för elev i yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, enligt fastställd prislista b) Avtal om ersättning till fristående gymnasieskola för elev i yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, utöver fastställd prislista 28 kap 5 punkt 5 SL 17 kap 29 antag En fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en elev till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion bara om överenskommelse nåtts om det bidrag som kommunen ska betala för utbildningen. antag avtalar även om ersättning till annan kommuns gymnasieskola för elev i yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, utöver fastställd prislista. Verkställighet avtalar även om ersättning till annan kommuns gymnasieskola för elev i yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, utöver fastställd prislista. Verkställighet 8 (9) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden, uppdaterad t.o.m. november 2016

9 1161 Grundbelopp för ersättning till huvudman för pedagogisk omsorg SL 25 kap 11-12, 14 Avser familjedaghem, flerfamiljslösningar m.m., generellt. Beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol SL 28 kap 5 punkt Övergångsbestämmelser gymnasiesärskola utbildning som startat för den 1 juli Yttrande om stockholmselevs skolgång i annan kommuns eller landstings gymnasiesärskola SkolL 6 kap 5, 6, 6a, 7, 10 antag Verkställighet 9 (9) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden, uppdaterad t.o.m. november 2016

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EoS. Ec EoS

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EoS. Ec EoS 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 610 Beslut om skolskjuts a) för elev i grundskola eller grundsärskola med offentlig huvudman SL 10 kap 32, 11 kap 31 R b) för elev från

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

1. Godkännande, förelägganden m.m. avseende enskild som huvudman för förskola, fritidshem eller motsvarande

1. Godkännande, förelägganden m.m. avseende enskild som huvudman för förskola, fritidshem eller motsvarande 0. Övergripande ärenden 011 Teckna utbildningsnämndens firma D, Ac ES, Ec Ek CF Befattningshavarna tecknar var för sig utbildningsnämndens firma Enbart firmatecknarna har rätt att med stadens leverantör

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21 KS 2010/0336 2012-01-26 Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av 2011-10-25, 97, 2011-10-19, 61 och KF 2012-03-12, 21 I Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Läs mer

SKN Delegerade ärenden

SKN Delegerade ärenden A A ALLMÄNNA ÄENEN A A01 rådskande ärenden KL 6 kap 39 Ordförande A A02 Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna OSL 6 kap. 3, 10 kap. ut allmän handling och handlings utlämnande med Handläggare

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015 03 10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Diarienr: SKOL15 2016/0026-002 1 Delegationsordning för Skolnämnden

Läs mer

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning UN Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden 2019-01-08 4, Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft 2019.01.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); utfärdad den 19 mars 2015. SFS 2015:176 Utkom från trycket den 31 mars 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRFATTNINGSSAMLING C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser och konferenser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING (9) C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden Nr Ärende : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING C 2. VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan

Läs mer

1. Godkännande, förelägganden m.m. avseende enskild som huvudman för förskola, fritidshem eller motsvarande 2 3. Förskola 4 4. Skolplikt och rätt

1. Godkännande, förelägganden m.m. avseende enskild som huvudman för förskola, fritidshem eller motsvarande 2 3. Förskola 4 4. Skolplikt och rätt 1. Godkännande, förelägganden m.m. avseende enskild som huvudman för förskola, fritidshem eller motsvarande 2 3. Förskola 4 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 5 6. Grundskola,

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800) Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 13 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 2 dels att 17

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2009:670 Utkom från trycket den 22 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 b kap. 10, 10

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av skollagen (2010:800); SFS 2010:801 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Humanistiska nämnden 2015-11-18 Humanistiska nämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda föreskrifter...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SKOLLAGEN. Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde. 1 kap Inledande bestämmelser

SKOLLAGEN. Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde. 1 kap Inledande bestämmelser Dokumenttitel: Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde Ämnesområde: Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning Dokumentkategori: Rutin Författare:

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Huvudmän och ansvarfördelning Godkännande av enskild huvudman som huvudman för fristående förskola och fritidshem

1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Huvudmän och ansvarfördelning Godkännande av enskild huvudman som huvudman för fristående förskola och fritidshem 1 (30) 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Huvudmän och ansvarfördelning Godkännande av enskild huvudman som huvudman för fristående förskola och fritidshem Lämna yttrande till Skolinspektionen avseende

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2017/BUN 0117 1 A Allmänt A 1 A 2 A 3 Avslagsbeslut om att lämna ut allmän handling OSL 6 TF 2:14 Beslut att avvisa överklagan som ej kommit

Läs mer

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Täby kommun

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Täby kommun 1(8) Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Täby kommun Reviderad 2(8) Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Med delegation avses att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2010:699 Utkom från trycket den 28 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 2 a kap. 17 a och

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden 2019 01 30 Diarienr: GVN 2019/0008 1 Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden enligt 6 kap Kommunallagen

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015-03-10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Reviderad i Skolnämnden 2017-03-07, 2:5 Reviderad i Skolnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Diarienummer BUN 2012:163 Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79 Riktlinje Riktlinje om tilläggsbelopp 2018-06-19 UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden 2016-04-20, reviderad av utbildningsnämnden 2018-06-13, 79 Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2015-01-21 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt.

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt. 1 A TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN303-303 Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april 2013 Allmänt Beslut avseende Författningsrum Delegerat till Verkställighet Överklagas

Läs mer

Ansvarsfördelning Barn och Utbildningsnämnden/Produktionsstyrelsen Antagen av BUN 2011 mm dd,. PS 2011 mm dd,, KF 2011 mm dd,

Ansvarsfördelning Barn och Utbildningsnämnden/Produktionsstyrelsen Antagen av BUN 2011 mm dd,. PS 2011 mm dd,, KF 2011 mm dd, Ansvarsfördelning Barn och Utbildningsnämnden/Produktionsstyrelsen Antagen av BUN 2011 mm dd,. PS 2011 mm dd,, KF 2011 mm dd, I Skollagen (2010:800), Skolförordningen (2011:185), Gymnasieförordningen (2010:2039)

Läs mer

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Dokumenttitel: Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Ämnesområde: Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning Nivå: Huvuddokument Författare: Caroline Dexfalk, Juridiska staben Dokumentansvarig: Juridiska

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 6 februari 2018 uppdragit åt utbildningsnämndens ordförande, vice ordförande samt chefen för utbildningsförvaltningen att fatta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Bildningsnämnden 2017-08-23, 45 Reviderad 2017-11-22, 101 Reviderad 2018-08-28, 85 Diarienummer BN 2017/135 Delegationsordning Bildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur Delegationsordning Bildning, fritid och kultur Fastställd av nämnden för bildning, fritid och kultur 2012-03-15, 2, reviderad 2016-10-20, 64, reviderad, 13 Sidan 2 av Delegering av nämnden för bildning,

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Förskole- och grundskolenämndens delegationsordning Antagen av Förskole- och grundskolenämnden 2019-01-29, FGN 1:9 Dnr: FGN 2019/0012 Kommentar: - 1 Delegationsordning för

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:482 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:1447 Utkom från trycket den 22 december 2006 utfärdad den 14 december 2006. Genom riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter Örebro Januari 2011 Lars Werner Flera olika riksdagsbeslut Pedagogisk omsorg Allmän förskola från 3 år Bidrag fristående skolor Ramar ny gymnasieskola Ny betygsskala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2008:220 Utkom från trycket den 7 maj 2008 utfärdad den 24 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 a kap. 20, 2 b

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U16 Ersätter 3.6.1 U15 Gäller fr.o.m. 2018-05-22 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2002:159 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 27 mars 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2011-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen

Läs mer

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28 elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 1 elegations och verkställighetsordning för Utbildningsnämnden Innehåll Om delegation

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp till fristående verksamheter 2018

Beslut om bidragsbelopp till fristående verksamheter 2018 Österåkers kommun Skolförvaltningen Datum: 2017-11-21 Ärende/nr: Dnr SKOL15 2017/0285 Till samtliga huvudmän för fristående förskolor, pedagogisk omsorg, skolor och gymnasieskolor med barn/elever folkbokförda

Läs mer

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128 ilaga 4 A 10 ALLMÄNNA ÄRENDEN A 13 Pröva fråga om en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid. SL 29 kap. 11 och FL 24 D / Enhetschef - vid vidaresändning A 19 Utdelning av stipendier och bidrag

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 1 (12) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Utbildningsförvaltningen 08-731 30 20 2016-03-03 UN/2016:101 Riktlinjer för skolskjuts Fastställda av utbildningsnämnden 2016-03-22 Riktlinjerna gäller från och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Svedala Kommuns 4:28 Författningssamling 1

Svedala Kommuns 4:28 Författningssamling 1 Svedala Kommuns 4:28 Författningssamling 1 antagen av utbildningsnämnden 2015-05-04, 56 Gäller från och med reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-05, 100 den 1 oktober 2018 reviderad av utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument 1 (15) Fastställd: Utbildningsnämnden 2019-03-18 8 Gäller för: Utbildningsnämnden Reviderad: Dnr: UN2109/17 Utbildningsnämndens delegeringsordning Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslut UN 2016-09-07 56 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av

Läs mer

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Antagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-06-21, senast reviderad 2015-10-19 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Antagen av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 75, 2016-09-22, Dnr 2016/0066.023 Reviderad av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 113, 2016-11-10, Dnr.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4445 Lidingö kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg Datum: 2017-12-21 Till fristående skolor, förskolor och pedagogisk omsorg med barn och elever från Ekerö kommun Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslut Ärende Lydelse

Delegationsordning för utbildningsnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslut Ärende Lydelse 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden ens vidaredelegering beslut 2016-09-27 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande

Läs mer

utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning

utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning REGLER FÖR utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning Antaget av Antaget Giltighetstid Dokumentansvarig Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 xx Tillsvidare Administrativ chef Håbo kommuns

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslutad av kommunstyrelsen 2017-08-14 Senast reviderad: Giltig från och med 2017-09-01 Dokumentansvarig: Sektorschefen 1 Innehåll Delegationsordning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:28 Författningssamling 1 (36)

Svedala Kommuns 4:28 Författningssamling 1 (36) Svedala Kommuns 4:28 Författningssamling 1 (36) antagen av utbildningsnämnden 2015-05-04, 56 Gäller från 2016-06-01 reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-05, 100 reviderad av utbildningsnämnden 2016-05-30,

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN INFORMATION Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 33 får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare, eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslut Ärende Lydelse

Delegationsordning för utbildningsnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslut Ärende Lydelse 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden ens vidaredelegering beslut 2018-10-08 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2019-01-23 Gäller från 2019-02-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer