Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen , BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn- och utbildningsnämnden 1 Arbetsgivarärenden 1.1 Organisation Ärendetyp Delegat Beslut om mindre organisatorisk förändrig inom barn- och utbildningsförvaltningens stab Avser även kortare vikariatsförordnanden (t. ex. vid semester) för förvaltningschef och funktionsansvariga b:\kk-forvaltning\buf-kansli\personliga mappar\lena\delegeringsbeslut till bun\delegeringsordning för bun, beslut doc Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) PlusGiro Kil Östra Torggatan 2D E-post Org.nr Sida 1 av 15

2 1.2 Anställa och avveckla personal Ärendetyp Delegat Anställning av förvaltningschef Anställs av kommunstyrelsen Anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen förskolechef, rektor och verksamhetschef Personal vid staben Personal direkt underställd förskolechef Personal direkt underställd rektor Personal direkt underställd verksamhetschef Verksamhetschef Anställning upp till 6 månader är verkställighet (med undantag för förvaltningschef) Beslut att använda en obehörig person för att bedriva undervisning mer än 6 månader Barn- och utbildningsnämnden 2 kap Uppsägning eller avsked av förskolechef, rektor, verksamhetschef, samt personal på barn- och ungdomsförvaltningens stab Uppsägning eller avsked av övriga medarbetare Verksamhetschef Beslut enligt kommunens pensionspolicy Personalchef Sida 2 av 15

3 1.3 Övriga arbetsgivarärenden Ärendetyp Delegat Beslut om skyddsarbete delegerar till rektor inom varje upptagningsområde Arbetsmiljölagen delegerar till rektor inom varje upptagningsområde Sida 3 av 15

4 2 Ekonomiärenden 2.1 Ekonomiskt stöd/bidrag Ärendetyp Delegat Beslut om ekonomiskt stöd/bidrag till särskilda evenemang inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde Barn- och utbildningsnämnden Ansöka om statsbidrag 2.2 Stipendier Ärendetyp Delegat Beslut om stipendiater efter förslag från respektive skolområde Barn- och utbildningsnämnden 2.3 Övriga ekonomiärenden Ärendetyp Delegat Fördelning av medel till kommunal och fristående verksamhet Enligt barn- och utbildningsnämndens riktlinjer Avskrivning av fordran upp till högst 1 prisbasbelopp Utse slutattestanter, samt ersättare för dessa inom barn- och ungdomsförvaltningens ansvarsområde Besluta om bestridande av barnomsorgsfakturor Sida 4 av 15

5 3 Förvaltningsspecifika ärenden 3.1 Åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling Upprättande av en årlig plan mot kränkande behandling 6 kap Utreda och åtgärda signal om kränkande behandling (även trakasserier och sexuella trakasserier) 6 kap Upprättande av en likabehandlingsplan 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sida 5 av 15

6 3.2 Skolplikt och rätt till utbildning Beslut om mottagande i grundsärskolan Verksamhetschef elevhälsan 7 kap. 5 2 st Beslut om mottagande i grundsärskolan på försök i sex månader Verksamhetschef elevhälsan 7 kap Beslut om mottagande i grundskola på försök i sex månader 7 kap Beslut om mottagande i grundsärskolan mot vårdnadshavares vilja 7 kap. 5 3st Beslut att integrera elev (grundskola och grundsärskola) grundskola - grundsärskola 7 kap. 9 Beslut efter samråd mellan rektor och rektor grundsärskola Beslut om placering av elev i gymnasiesärskola Verksamhetschef elevhälsan 18 kap Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap Beslut om tidigare skolstart 7 kap Beslut om att skolplikten upphör senare 7 kap Beslut att skolplikten upphör tidigare 7 kap Beslut att elev har rätt att fullfölja skolgången efter skolplikten upphört 7 kap Yttrande som gäller gymnasieelever som söker gymnasieutbildning utanför samverkansområdet Intagning av elev till Komvux Studie- och yrkesvägledare 20 kap. 3 Sida 6 av 15

7 Skolvägran 7 kap Sida 7 av 15

8 3.3 Förskola Beslut om plats utifrån barnets eget behov. 8 kap. 5 I den omfattning det behövs (t.ex. utökad tid) Beslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd 8 kap. 7 och 8 kap st. Ska ske skyndsamt Beslut om mottagande av barn folkbokfört i annan kommun 8 kap Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap Beslut om avslag på begäran om plats Beslut om uppsägning av plats Sida 8 av 15

9 3.4 Förskoleklassen Beslut om mottagande av barn folkbokfört i annan kommun 9 kap Beslut om placering vid en skolenhet mot vårdnadshavares vilja 9 kap. 15 2st. Sida 9 av 15

10 3.5 Grundskolan Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun särskilda skäl 10 kap Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun frivilligt 10 kap Beslut om elevs rätt att gå kvar hela läsåret/sista årskursen 10 kap Beslut om placering vid en skolenhet mot vårdnadshavares vilja 10 kap. 30 2st Beslut om skolskjuts (även beslut om skolskjuts vid växelvis boende) Skolskjutsansvarig 10 kap. 32 1st eller 10 kap. 33. Överklagas till Förv.rätt Beslut om skolskjuts vid avvikelse från skolskjutsreglementet Skolskjutsansvarig Sida 10 av 15

11 3.6 Grundsärskolan Beslut att en elev i grundsärskola ska läsa ämnen eller ämnesområden 11 kap Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun särskilda skäl 11 kap Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun frivilligt 11 kap Beslut om elevs rätt att gå kvar hela läsåret/sista årskursen 11 kap Placering vid en skolenhet mot vårdnadshavares vilja 11 kap st Beslut om skolskjuts (även beslut om skolskjuts vid växelvis boende) Skolskjutsansvarig 10 kap. 32 1st eller 10 kap. 33. Överklagas till Förv.rätt Beslut om skolskjuts vid avvikelse från skolskjutsreglementet Skolskjutsansvarig Sida 11 av 15

12 3.7 Fritidshem Beslut om plats utifrån elevens eget behov 14 kap. 5 I den omfattning det behövs (t.ex. utökad tid) Beslut om plats för elev i behov av särskilt stöd 14 kap Beslut om avslag på begäran om plats Beslut om uppsägning av plats Sida 12 av 15

13 3.8 Särskilda utbildningsformer Beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats 24 kap Sida 13 av 15

14 3.9 Annan pedagogisk verksamhet Pedagogisk omsorg i stället för förskola Beslut om plats för barn i behov av särskilt stöd 25 kap Beslut om avslag på begäran om plats Beslut om uppsägning av plats Pedagogisk omsorg i stället för fritidshem Beslut om erbjudande om plats för elev i behov av särskilt stöd 25 kap Beslut om avslag på begäran om plats Beslut om uppsägning av plats Sida 14 av 15

15 4 Övriga ärenden Beslut om avslag på begäran om att få ta del av allmän handling Överklagas till Kammarrätten Prövning och beslut om avvisning av för sent inkomna besvär enligt förvaltningslagen Överklagas till Förvaltningsrätten Beslut att utse ombud att föra barn- och ungdomsnämndens talan inför domstolar och myndigheter Beslut i ärende som är så brådskande att barn- och ungdomsnämndens avgörande inte kan avvaktas Barn- och utbildningsnämndens ordförande Upprätta skriftlig klagomålshantering 4 kap Läsårstider Barn- och utbildningsnämnden 10 kap Studieresor, konferenser, uppvaktningar m.m Beslut om ledamots/ersättares deltagande i konferenser, studiebesök, uppvaktningar m.m. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Förkortningar Sön Skolväsendets denämnd Förv.rätt Förvaltningsrätten Kam.rätt - Kammarrätten Sida 15 av 15

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. 1 Arbetsgivarärenden. 1.1 Organisation. Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor

Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. 1 Arbetsgivarärenden. 1.1 Organisation. Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-05-10 Barn- och ungdomsnämnden Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN-2012-171 Dpl 01 1 Arbetsgivarärenden 1.1 Organisation Ärendetyp Delegat

Läs mer

Delegeringsordning för Karlstads-Hammarö gymnasienämnd

Delegeringsordning för Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Delegeringsordning för Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Dnr GN 2011-39 Dpl 01 Beslutad av Karlstads-Hammarö gymnasienämnd den 11 december 2013. Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Humanistiska nämnden 2015-11-18 Humanistiska nämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda föreskrifter...

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, Täby kommun

Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, Täby kommun 1(13) Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, Täby kommun Reviderad 2(13) Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden Med delegation avses att barn- och grundskolenämnden överför beslutanderätt,

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Beslutad i nämnd: 2016-10-20 Reviderad 2018-12-12 Gäller från 2019-01-01 Linköpings kommun linkoping.se A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2015-01-21 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering

Läs mer

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation utbildningsnämnden...2 B Anmälan av delegationsbeslut...2 C. Särskilda föreskrifter...2 D. Verkställighetsåtgärder...2

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (14) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-40, 7 kap 5-7, 9 kap 31-32, kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (15) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-40, 7 kap 5-7, 9 kap 30-31, kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden sid 1 (11) Fastställd 2012-06-20 Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2012-243 Dpl 00 Allmänt Delegeringsordningen visar i vilka fall kultur- och fritidsnämnden överlämnat beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Beslutade av barn- och ungdomsnämnden den 18 oktober 2017, 83. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING C 2. VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27, 28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2

Läs mer

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 1:2 Beslut om kurser och konferenser för nämndsledamöter 1:3 Beslut om kurser och konferenser för ordföranden

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING (9) C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden Nr Ärende : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser

Läs mer

BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN

BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN Bilaga 1 2015-01-02 9.1 9.5 BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN 9.1 Åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier ( 6 kap. skollagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRFATTNINGSSAMLING C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser och konferenser

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. 1 Arbetsgivarärenden UTKAST Beslutad av KS ( ) Kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. 1 Arbetsgivarärenden UTKAST Beslutad av KS ( ) Kommunstyrelsen UTKAST 2013-02-27 Beslutad av KS ( ) 2013-03-19 Kommunstyrelsen Borttaget: 2011 Borttaget: 11 Borttaget: 22 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Dnr KS-2013-9 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U17 Ersätter 3.6.1 U16 Gäller fr.o.m. 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 2(9) Innehåll Inledning...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Förskole- och grundskolenämndens delegationsordning Antagen av Förskole- och grundskolenämnden 2019-01-29, FGN 1:9 Dnr: FGN 2019/0012 Kommentar: - 1 Delegationsordning för

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09, 2018-02-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar

Läs mer

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2017/BUN 0117 1 A Allmänt A 1 A 2 A 3 Avslagsbeslut om att lämna ut allmän handling OSL 6 TF 2:14 Beslut att avvisa överklagan som ej kommit

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Grund- och förskolenämndens delegationsordning

Grund- och förskolenämndens delegationsordning Grund- och förskolenämndens delegationsordning Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från datum Styrdokument Grund- och förskolenämndens delegationsordning 2018-04-25 2018-04-25 Beslutat av Ansvarig

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden ens vidaredelegering beslutad 2016-02-29 A Allmänt A1 A2 A3 Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad 2016-02-29 9 Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation A A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte

Läs mer

SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK

SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Södermöre kommundelsnämnd Personalutvecklare Ann Gustafsson 2015-04-22 1 (11) Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Diarienummer BUN 2012:163 Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt.

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt. 1 A TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN303-303 Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april 2013 Allmänt Beslut avseende Författningsrum Delegerat till Verkställighet Överklagas

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutade av utbildningsnämnden den Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med delegering

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015 03 10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Diarienr: SKOL15 2016/0026-002 1 Delegationsordning för Skolnämnden

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden ens vidaredelegering beslutad 2018-10-08 A Allmänt A1 Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. KL 6 kap. 39 Ordförande

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Bilaga 1 Delegationsförteckning

Bilaga 1 Delegationsförteckning 0. Övergripande ärenden 2 1. Godkännande, förelägganden m.m. avseende enskild som huvudman för förskola, fritidshem eller motsvarande 4 2. Åtgärder mot diskriminering och mot kränkande behandling 6 3.

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutade av utbildningsnämnden den 13 februari 2019. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Bildningsnämnden 2017-08-23, 45 Reviderad 2017-11-22, 101 Reviderad 2018-08-28, 85 Diarienummer BN 2017/135 Delegationsordning Bildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Bildningsnämnden 2017-08-23, 45 Reviderad 2017-11-22, 101 Reviderad 2018-08-28, 85 Reviderad 2018-12-11, 139 Diarienummer BN 2017/135

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Beslutad i nämnd: 2016-10-20 Reviderad 2019-06-19 Gäller från 2019-06-19 Linköpings kommun linkoping.se Allmänna förutsättningar De juridiska förutsättningarna för barn- och s möjlighet att delegera beslutanderätt

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

SKN Samlad fil

SKN Samlad fil A 10 A ALLMÄNNA ÄRENEN R A 11 A01 Brådskande ärenden KL 6 kap 36 Ordförande Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna OSL 6 kap. 3, 10 A 12 A02 ut allmän handling och handlings utlämnande med

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2017-08-29 Dnr BUN16/24 2/12 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr 2015.3336 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Läs mer

SKN Delegerade ärenden

SKN Delegerade ärenden A A ALLMÄNNA ÄENEN A A01 rådskande ärenden KL 6 kap 39 Ordförande A A02 Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna OSL 6 kap. 3, 10 kap. ut allmän handling och handlings utlämnande med Handläggare

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument 1 (15) Fastställd: Utbildningsnämnden 2019-03-18 8 Gäller för: Utbildningsnämnden Reviderad: Dnr: UN2109/17 Utbildningsnämndens delegeringsordning Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur Delegationsordning Bildning, fritid och kultur Fastställd av nämnden för bildning, fritid och kultur 2012-03-15, 2, reviderad 2016-10-20, 64, reviderad, 13 Sidan 2 av Delegering av nämnden för bildning,

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2018-11-29 BUN 2018/0985 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och

Läs mer

Reviderad: , 78, , , , Delegationsordning. för. Nämnden för Barn, Ungdom och Skola

Reviderad: , 78, , , , Delegationsordning. för. Nämnden för Barn, Ungdom och Skola Utgivare: Nämnden för Barn, Ungdom och Skola Beslut: 5 2015, dnr 2015.983 Gäller från: 2015-03-11 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning, Nämnden för Barn, Ungdom och skola Reviderad: 2015-09-17, 78, 2016-01-19

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2019-01-03 BUN 2018/0985 Tfn 0480-45 30 25 Utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd

Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd Beslutad av Södermöre kommundelsnämnd den 2019-01-23 Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U16 Ersätter 3.6.1 U15 Gäller fr.o.m. 2018-05-22 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

Ansökan om ytterligare år i grundskola

Ansökan om ytterligare år i grundskola Blanketten fylls i på datorn och skickas till: Sollentuna kommun Stöd och utveckling, barn- och utbildningskontoret 19186 Sollentuna Ansökan om ytterligare år i grundskola Enligt Skollag (2010:800) 7kap

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning UN Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden 2019-01-08 4, Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft 2019.01.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskole - och grundskolenämndens delegeringsförteckning

Förskole - och grundskolenämndens delegeringsförteckning Förskole - och grundskolenämndens delegeringsförteckning 201 9-0 6-2 4 Dokumenttyp: Delegeringsförteckning Beslutad av: F ö rskole - och grundskolen ä mnden Gäller för: Förskole - och grundskolenämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun

Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun Delegeringsordning Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 Senast reviderad 2018-08-15 Innehållsförteckning OM DELEGERING

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97, 2015-10-08 124, 2016-02-04 12 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2016-06-07 Dnr BUN16/24 2/13 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer