Delegationsordning mandatperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning mandatperioden 2015-2018"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden Barn- och utbildningsnämnden

2 Syfte med delegering av beslutanderätten Delegering av beslutanderätten innebär att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen av ärenden går fortare, då nämnden inte behöver fatta beslut i rutinärenden. Verkställighetsbeslut och delegationsbeslut I kommunala sammanhang talar man ofta om skillnaden mellan nämndsbeslut och förvaltningsbeslut (verkställighet). Med nämndbeslut avses beslut fattade av nämnd eller beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut ska kunna överklagas i enlighet med de regelverk som framgår av kommunallagen och speciallagstiftningen. Med förvaltningsbeslut (verkställighet) avses beslut som får fattas av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Ett förvaltningsbeslut är normalt ett ställningstagande/beslut som styrs av lagar, regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar som i sin tur redan är beslutade. Exempelvis debitering av barnomsorgsavgift utifrån en fastställd taxa. Rena verkställighetsbeslut kan inte överklagas. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut, det vill säga beslutet kan inte ändras eller upphävas av nämnden. För att ett beslut ska vinna laga kraft krävs det att beslutet anmäls till nämnden. Nämnden är ansvarig för det fattade delegationsbeslutet. Ansvaret för beslutet vilar alltså alltid på nämnden och inte på delegaten. Finner delegaten att ett ärende är av större eller principiell vikt bör och kan ärendet tas upp av barn- och utbildningsnämnden för avgörande. Barn- och utbildningsnämndens delegation Delegationsordningen redovisar de ärenden och till vilka delegater som nämnden delegerat beslut. Barn- och utbildningsnämnden har genom beslut ( 2/2015) gett förvaltningschefen delegation, med möjlighet att vidaredelegera vissa av besluten till underställd personal. Då förvaltningschefen ändrar vidaredelegeringen återrapporteras detta till nämnden genom ett anmälningsärende. Ersättaren övertar beslutsrätten vid ordinarie delegats planerade frånvaro eller i brådskande fall efter överenskommelse mellan delegat och ersättare. Anmälan av delegationsbeslut Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till barnoch utbildningsnämnden. Ett av syftena med anmälan är att delegationsbesluten ska noteras i nämndens protokoll. Därmed är de offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att överklaga det aktuella delegationsbeslutet. Ett annat syfte är att nämndsledamöterna ska få en fortlöpande information om vilka ärenden som har beslutats genom delegation. Samtliga delegationsbeslut ska registreras i Håbo kommuns diariesystem, Winess. Överklagandetiden räknas vanligtvis från det datum då beslutet eller det protokoll där beslut anmälts till skolnämnden anslagits på kommunens anslagstavla. I myndighetsbeslut, då sker genom så kallat förvaltningsbesvär, räknas tiden från det att den som berörs av beslutet har fått ta del av beslutet. Delegationsordning Beslutad ( 85) sid 2

3 Överklagan Reglerna för kommunalbesvär/laglighetsprövning Reglerna om kommunalbesvär finns i kommunallagen Den överprövande instansen bedömer om beslutet har tillkommit i laga ordning, att det organ som fattat beslutet inte har överskridit sina befogenheter samt att beslutet inte strider mot lagar och förordningar Delegationsbesluten ska återrapporteras till nämnden. Detta har bl.a. betydelse för bestämmelserna om enligt det 10 kapitlet i kommunallagen. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan i kommunhuset, att protokoll över beslutet har justerats. En konsekvens av att delegationsbeslut, som kan överklagas enligt reglerna i 10 kap. kommunallagen, inte anmäls till nämnden är att klagotiden för beslutet inte kommer att löpa ut. Författningar Skolförordningen Skollagen och gamla Gymnasieförordningen och gamla Kommunallagen Förvaltningslagen Lagen om offentlig upphandling Offentlighets- och sekretesslagen Hälso- och sjukvårdslagen Lag om kommunalt vårdnadsbidrag Diskrimineringslagen Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor Arbetsmiljölagen Medbestämmandelagen (MBL) Reglerna för förvaltningsbesvär Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis Länsstyrelsen eller Förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen anger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut. Om avslag på ansökan kommer att ges, ska förslag på beslut kommuniceras till den sökande, innan beslut fattas i frågan. Överklagandetiden löper på tre veckor från den dag då beslutet har kommit berörd part tillhanda. Delegationsordning Beslutad ( 85) sid 3

4 Beslut i följande ärenden får inte delegeras från nämnden enligt kommunallagens 6 kap 34: 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga är av principiell natur 2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige 3. Yttranden med anledning av att beslut fattade av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats* 4. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om det är av principiell beskaffenhet eller av större vikt 5. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 6. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter * Förbudet mot att delegera yttranden enligt den tredje punkten ovan gäller dock inte om det överklagade beslutet fattas med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana yttranden ska ges av delegaten eller av nämnden själv. Delegationsordning Beslutad ( 85) sid 4

5 Returnering av delegerad beslutanderätt Arbetstagarens namn Befattning Returnerad beslutsbefogenhet Orsak Mottagare av returneringen Underskrifter Ort och datum Delegats underskrift Mottagares underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Delegationsordning Beslutad ( 85) sid 5

6 Barn- och utbildningsnämndens delegation Styra, planera och följa upp verksamheten Styrdokument Beslut om läsårstider, lovdagar och studiedagar för samtliga skolverksamheter 3 kap 2 skolförordningen och Förvaltningschefen Nej Laglighetsprövning enligt kommunallagen Stödja verksamheten Hantera upphandling Direktupphandling till ett värde av kronor (28 procent av tröskelvärdet) Beslut om upphandling av varor och tjänster inom tilldelad budgetram Hantera ekonomi Avskrivning av fordran under ett halvt prisbasbelopp Avskrivning av fordran över ett halvt prisbasbelopp Beslut om anstånd för föräldraavgift till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Lagen om offentlig upphandling (LOU) Håbo kommuns regler och riktlinjer vid upphandling Förvaltningschefen Ja Budgetansvarig Beslut ska vara budgeterade och följa antagna riktlinjer. Direktupphandling understigande anses vara verkställighet. Tröskelvärdet 2014= kronor. Förvaltningschefen Ja Budgetansvarig Beslut ska vara budgeterade och följa antagna riktlinjer. Förvaltningschefen Nej Skolnämndens Nej arbetsutskott Förvaltningschefen Ja Kontaktcenter Ekonomihandläggaren Rekvisition av statsbidrag Förvaltningschefen Nej Intäkter via statsbidrag ingår i ekonomiska rapporter kontinuerlig till nämnd Fördelning av över-/underskott i bokslut Förvaltningschefen Nej Beslut om grundbelopp till fristående 8 kap 22 Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen förskola Beslut om grundbelopp till fristående pedagogisk omsorg 25 kap Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Beslut om grundbelopp till fristående grundskola 10 kap Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 1

7 Beslut om grundbelopp till fristående grundsärskola Beslut om grundbelopp till fristående fritidshem Beslut om grundbelopp till fristående gymnasieskola Beslut om ersättning för grundbelopp till fristående huvudman för elev i gymnasiesärskola Beslut om delning av barnpeng till mer än en huvudman Hantera personal Arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete 11 kap kap kap kap. 31, kap kap 11 Arbetsmiljölagen Medbestämmandelagen (MBL) Föreskrifter (SAM; AFS 2001:1) Håbo kommuns samverkansavtal Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Förvaltningschefen Ja Förskolechef Rektor Administrativa chefen Verksamhetschef barn- och elevhälsoenheten Arbetsmiljöuppgifter ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna inom respektive enhet. Det är möjligt att delegera specifika arbetsmiljöuppgifter vidare till utsedd medarbetare, vanligtvis underställd chef eller till annan medarbetare, exempelvis slöjdlärare. Organisation och förhandling Utse ersättare för förvaltningschef vid jäv Ordföranden Nej Beslut om undantag från behörighetsreglerna, i mindre än sex månader, för lärare eller annan undervisande personal Beslut om undantag från behörighetsreglerna, i mer än sex månader, för lärare eller annan undervisande personal 2 kap 18 1 st 2 kap Förvaltningschefen Ja Rektor Förskolechef Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Nej Laglighetsprövning enligt kommunallagen 2

8 Beslut i särskilt brådskande fall Kommunallagen 6 kap 33 Rättidsprövning av överklande samt avvisa sent inkommet Yttranden till myndigheter, såsom Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, Arbetsmiljöverket Yttrande i kommunal-/förvaltningsbesvär (Gäller inte om nämndsbeslut överklagas i sin helhet) Överklagande av beslut från besvärsmyndighet Utse VFU-samordnare (verksamhetsförlagd utbildning) med övergripande ansvar för studenternas verksamhetsförlagda utbildning Utse verksamhetschef för barn- och elevhälsan Avslagsbeslut på begäran om att få ut allmän handling 24 förvaltningslagen, kommunallagen 6 kap 33 kommunallagen 6 kap 33 kommunallagen 6 kap 33 kommunallagen Riktlinjer för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) enligt 2011 års lärarutbildning 29 hälso- och sjukvårdslagen 6 kap 4-5 offentlighet och sekretesslagen Ordföranden Nej Ordförandebeslut Förvaltningschefen Ja Delegat som fattat beslut i ärendet Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Förvaltningschefen Nej Administrativa chefen Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Nej Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Nej Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Förskolechef Rektor Verksamhetsansvarig barn- och elevhälsan Administrativa chefen Nämndsekreteraren Kammarrätten Teckna och säga upp internhyresavtal för skolförvaltningens lokaler Teckna och säga upp avtal, såsom samverkansavtal med andra kommuner Underteckna i övrigt såsom firmatecknare för myndigheten Internhyreshandboken Förvaltningschefen Ja Förskolechef Rektor Förvaltningschefen Nej Ordföranden Förvaltningschefen Nej Ordföranden 3

9 Hantera barn i förskola och annan pedagogisk verksamhet Förskola Beslut om placering eller utökad tid i förskola på grund av familjens situation Teckna avtal med annan kommun om att 8 kap 12 Förvaltningschefen Nej ta emot barn i förskola (geografiska förhållanden) Yttrande över ansökan om mottagande av barn i annan kommun Beslut om mottagande av barn från annan kommun, som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl Beslut om mottagande av barn från annan kommun (fria valet) Beslut om tilläggsbelopp, extraordinära stödåtgärder Beslut om tilläggsbelopp till kommunal verksamhet, extraordinära stödåtgärder Pedagogisk omsorg Beslut om placering eller utökad tid i pedagogisk omsorg på grund av familjens situation Yttrande över ansökan om mottagande av barn i annan kommun Beslut om mottagande av barn från annan kommun (fria valet) Beslut om mottagande av barn från annan kommun, som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling Beslut om mottagande av barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 8 kap 5 Förvaltningschefen Ja Förskolechef Laglighetsprövning enligt kommunallagen 8 kap 13 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen 8 kap 13 1st 8 kap 13 2 st Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen 8 kap 23 Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt kommunallagen Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förvaltningschefen Nej Förvaltningschefen Ja Förskolechef Laglighetsprövning enligt kommunallagen 25 kap 2 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen 25 kap 2 1 st 25 kap 2 3 st 25 kap 2 3 st Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Förskolechef Laglighetsprövning enligt kommunallagen 4

10 Beslut om att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds Beslut om tillsäggsbelopp till fristående verksamhet, extraordinära stödåtgärder Beslut om tilläggsbelopp till kommunal verksamhet, extraordinära stödåtgärder Övrigt Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag 25 kap 5 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Laglighetsprövning enligt kommunallagen 25 kap 11 och 13 Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Förvaltningschefen Nej Handläggaren kommunalt vårdnadsbidrag Förvaltningsbesvär enligt kommunallagen Kränkande behandling och diskriminering Upprättande av årlig plan med en översikt över de åtgärder som behövs dels för att främja lika rättigheter och möjligheter, dels för att förebygga och förhindra kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier av barn och elever. Uppföljning av hur planen genomförts sker i efterföljande års plan 6 kap 8 3 kap 16 diskrimineringslagen Förvaltningschefen Ja Förskolechef Rektor Skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier i fortsättningen 6 kap 10 2 kap 7 diskrimineringslagen Hantera elever i grundskolan, grundsärskolan och förskoleklassen Skolplikt/rätt till utbildning/särskilda utbildningsformer Beslut om mottagande av elev i grundsärskola (3:e stycket är inte delegerat, utan kvarstår som nämndsbeslut) Beslut om mottagande av elev på försök i grundskola och grundsärskola 7 kap st Förvaltningschefen Ja Förskolechef Rektor Förvaltningschefen Nej Rektor Skolväsendets nämnd 7 kap 8 Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen 5

11 Beslut om integrering av elev 7 kap 9 1 st Förvaltningschefen Nej Laglighetsprövning enligt kommunallagen Beslut om uppskjuten skolplikt för elev 7 kap 10 Förvaltningschefen Ja Rektor Skolväsendets nämnd Beslut om skolpliktens förlängning för elev 7 kap 13 Förvaltningschefen Ja Rektor Skolväsendets nämnd i kommunal skola Beslut om skolpliktens tidigare 7 kap 14 Förvaltningschefen Ja Rektor Skolväsendets nämnd upphörande för elev i kommunal skola Beslut om skolpliktens tidigare 7 kap 14 Förvaltningschefen Nej Skolväsendets nämnd upphörande för elev i fristående skola Beslut om rätt att slutföra skolgången efter 7 kap 15 och 16 Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen skolpliktens upphörande för elev i kommunal skola i Håbo kommun Beslut om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande för interkommunal elev Beslut om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande för elev i fristående skola Beslut om föreläggande och/eller föreläggande om vite till vårdnadshavare vars elev inte fullgör sin skolgång Beslut om att ta emot elev folkbokförd i utlandet som stadigvarande vistas i Håbo kommun Beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats vid elevs längre tids sjukdom eller liknande skäl Medgivande till annan sätt att fullgöra skolplikten vid synnerliga skäl för elev i kommunala skolor i Håbo kommun Återkallat medgivande till annat sätt att fullgöra skolplikten vid synnerliga skäl för elev i kommunala skolor i Håbo kommun 7 kap 15 och 16 7 kap 15 och 16 Förvaltningschefen Nej Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Nej Laglighetsprövning enligt kommunallagen 7 kap 23 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 4 kap 2 SFS Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen 24 kap kap Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Rektor Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 24 kap 24 Förvaltningschefen Ja Rektor Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 6

12 Medgivande till annat sätt att fullgöra skolplikten vid synnerliga skäl för elv i fristående och interkommunala skolor Återkallat medgivande till annat sätt att fullgöra skolplikten vid synnerliga skäl för elev i fristående eller interkommunala skolor Förskoleklass Beslut om mottagande av barn tidigareän höstterminen det år då barnet fyller sex år 24 kap Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 24 kap 24 Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 9 kap 5 Förvaltningschefen Ja Rektor Beslut om elevs placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. 9 kap 15 Förvaltningschefen Ja Rektor Gäller ej under skolvalsperiod Skolväsendets nämnd Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den där vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. 9 kap 15 Förvaltningschefen Ja Rektor Gäller ej under skolvalsperiod Skolväsendets nämnd Beslut om elevs placering vid skolenhet i det fall då vårdnadshavare inte har framställt något önskemål om placering. 9 kap 15 Förvaltningschefen Ja Rektor Gäller ej under skolvalsperiod Laglighetsprövning enlig kommunallagen Beslut om elevs placering i viss skola vid betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen Teckna avtal med annan kommun om att ta emot barn i förskoleklass (geografiska förhållanden) Yttrande över ansökan om mottagande av barn i annan kommun 9 kap 15 Förvaltningschefen Nej Skolväsendets nämnd 9 kap 12 Förvaltningschefen Nej 9 kap 13 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen 7

13 Beslut om mottagande av barn från annan kommun, som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl 9 kap 13 1 st Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Skolväsendets nämnd Beslut om mottagande av barn från annan kommun (fria valet) Beslut om tilläggsbelopp till fristående verksamhet, extraordinära stödåtgärder Beslut om tilläggsbelopp till kommunal verksamhet, extraordinära stödåtgärder Grundskola Teckna avtal med annan kommun om att ta emot elev i grundskola (geografiska förhållanden) Yttrande över ansökan om mottagande av elev i annan kommun Beslut om mottagande av elev från anna kommun, som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl 9 kap 13 2 st 9 kap 19 och 21 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Nej 10 kap 24 Förvaltningschefen Nej 10 kap 25 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen 10 kap 25 Förvaltningschefen Ja Rektor Skolväsendets nämnd Beslut om mottagande av elev från annan kommun (fria valet) Beslut om elevs placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den där vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. 10 kap 27 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen 10 kap 30 Förvaltningschefen Ja Rektor Gäller ej under skolvalsperiod 10 kap 30 Förvaltningschefen Ja Rektor Gäller ej under skolvalsperiod Skolväsendets nämnd Skolväsendets nämnd Beslut om elevs placering vid skolenhet i det fall då vårdnadshavare inte har framställt något önskemål om placering. 10 kap 30 Förvaltningschefen Ja Rektor Gäller ej under skolvalsperiod Laglighetsprövning enligt kommunallagen 8

14 Beslut om elevs placering i viss skola vid betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen och med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurser 10 kap 30 Förvaltningschefen Nej Skolväsendets nämnd 9 kap 4 skolförordningen Beslut om språkval 9 kap 5 skolförordningen Beslut om elevens val 9 kap 8 skolförordningen Beslut om skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet samt vid avslag av färdvägens längd (anvisad skola) Beslut om skolskjuts med hänsyn till trafikförhållandne, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet samt vid avslag av färdvägens längd (annan skola än anvisad) Beslut om tilläggsbelopp till fristående verksamhet, modersmålsundervisning Beslut om tilläggsbelopp till fristående verksamhet, extraordinära stödåtgärder Beslut om tilläggsbelopp till kommunal verksamhet, extraordinära stödåtgärder 10 kap Regler för skolskjuts 10 kap 32 och 40 Regler för skolskjuts 10 kap 37 och kap 37 och 39 Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Skolskjutshandläggarna Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Ja Skolskjutshandläggarna Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Samordnaren för Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen modersmålsundervisning Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Nej 9

15 Grundsärskola Beslut om en elev som tas emot i 11 kap 8 Förvaltningschefen Nej grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden Teckna avtal med annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot de elver som hemkommunen har ansvar för Yttrande över ansökan om mottagande av elev i annan kommun 11 kap 24 Förvaltningschefen Nej 11 kap 25 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Beslut om mottagande av elev från annan kommun, som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl 11 kap 25 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Skolväsendets nämnd Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun (fria valet) Beslut om elevs placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den där vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. 11 kap 26 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen 11 kap 29 Förvaltningschefen Ja Rektor Gäller ej under skolvalsperiod 11 kap 29 Förvaltningschefen Ja Rektor Gäller ej under skolvalsperiod Skolväsendets nämnd Skolväsendets nämnd Beslut om elevs placering vid skolenhet i det fall då vårdnadshavare inte har framställt något önskemål om placering. Beslut om elevs placering i viss skola vid betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen och med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero Beslut om utökad undervisningstid utöver den tid som anges i timplanen 11 kap 29 Förvaltningschefen Ja Rektor Gäller ej under skolvalsperiod Laglighetsprövning enligt kommunallagen 11 kap 29 Förvaltningschefen Nej Skolväsendets nämnd 10 kap 2 skolförordningen Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen 10

16 Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurser 10 kap 3 skolförordningen Beslut om elevens val 9 kap 8 skolförordningen Beslut om skolskjuts med hänsy till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet samt vid avslag av färdvägens längd (anvisad skola) Beslut om skolskjuts med hänsy till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet samt vid avslag av färdvägens längd (annan skola än anvisad) Beslut om tilläggsbelopp, modersmålsundervisning Beslut om tilläggsbelopp till fristående verksamhet, extraordinära stödåtgärder Beslut om tilläggsbelopp till kommunal verksamhet, extraordinära stödåtgärder Fritidshem Yttrande över ansökan om mottagande av elev i annan kommun Beslut om placering i fritidshem på grund av familjens situation Beslut om placering i fritidshem för barn i särskild utbildningsform (elev folkbokförd i Håbo kommun) Beslut om tilläggsbelopp till fristående verksamhet, extraordinära stödåtgärder Beslut om tilläggsbelopp till kommunal verksamhet, extraordinära stödåtgärder 11 kap Regler för skolskjuts 11 kap 31 och 39 Regler för skolskjuts 11 kap 36 och kap 36 och 38 Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Skolskjutshandläggarna Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen Ja Skolskjutshandläggarna Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Samordnaren Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen modersmålsundervisning Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningschefen 14 kap 14 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Nej 14 kap 5 Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen 14 kap 11 Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen 14 kap 15 och 17 Förvaltningschefen Nej Förvaltningsbesvär enligt kommunallagen Förvaltningschefen Nej 11

17 Hantera elever i gymnasiet,, kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i svenska för invandrare (sfi) Gymnasieskola - antagning Yttrande vid begäran från elev att läsa nationellt program i annan kommun Yttrande vid begäran från elev att studera ett 4:e tekniskt år i en annan kommun Yttrande vid begäran från elev att läsa yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller språkintroduktion i annan kommun Godkännande av preliminär och slutgiltig antagning till de utbildningar som anordnas av kommunen Beslut om mottagande av sökande i första hand 16 kap 48 Förvaltningschefen Ja Handläggaren Förordning (2010:2040) om 4:e tekniskt år 17 kap 19, 21 7 kap 7 Förvaltningschefen Förvaltningschefen Förvaltningschefen Ja Ja Handläggaren Handläggaren Handläggaren 16 kap 43 Förvaltningschefen Ja Handläggaren Beslut om mottagande av sökande i första 16 kap 44 Förvaltningschefen Ja Handläggaren hand från annan kommun eller sökande som inte tillhör samverkansområdet i vissa fall Beslut om mottagande av sökande i andra hand Beslut om sökande är behörig och ska tas emot till ett nationellt program Beslut om sökande är behörig och ska tas emot till ett introduktionsprogram Beslut om mottagande av elever till yrkesintroduktion eller programinriktat individuellt val 16 kap 47 Förvaltningschefen Ja Handläggaren 16 kap 36 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe 17 kap 14 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe 17 kap 19 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe Biträdande rektor Introduktionsprogram men/kämpe Biträdande rektor Introduktionsprogram men/kämpe Ersättare beslutar inom sina respektive ansvarsområden. Ersättare beslutar inom sina respektive ansvarsområden. Skolväsendets nämnd 28 kap st Delegat beslutar inom sina respektive ansvarsområden. Skolväsendets nämnd 28 kap st Laglighetsprövning enlig kommunallagen 12

18 Beslut om mottagande av elever med behörighet till yrkesprogram till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ Reservantagning till utbildning efter avslutad antagningsperiod Beslut om antagning av sökande vid senare tidpunkt än vid utbildningens början Beslut om inträdesprov vid antagning vid senare tidpunkt än vid utbildningens början Beslut om inträdeprov till nationellt program 17 kap 11 2 st Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe 15 kap 12 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe 7 kap 8 7 kap 8 7 kap 5 Beslut om avsättning av platser (fri kvot) i 7 kap 3 nationellt program för elever med särskilda omständigheter Gymnasieskola - interkommunala elever Beslut om ersättning när elev går förlängd utbildning Inackorderingsbidrag enligt beslutade riktlinjer Beslut om reserersättning enligt beslutade riktlinjer Inackorderingsbidrag och reseersättning vid avvikelse från beslutade riktlinjer Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe Förvaltningschefen Ja Förvaltningschefen Ja Förvaltningschefen Ja Handläggaren 15 kap. 32 Förvaltningschefen Ja Handläggaren Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 1 Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 1 15 kap. 32 Förvaltningschefen Ja Handläggaren Förvaltningschefen Nej Handläggaren Delegat beslutar inom sina respektive ansvarsområden. Delegat beslutar inom sina respektive ansvarsområden. Delegat beslutar inom sina respektive ansvarsområden. Laglighetsprövning enlig kommunallagen Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Laglighetsprövning enlig kommunallagen Laglighetsprövning enlig kommunallagen 13

19 Beviljande av bidrag för studier vid allmän kurs- folkhögskola, för elever under 20 år Förvaltningschefen Ja Handläggaren Laglighetsprövning enlig kommunallagen Beslut om tilläggsbelopp, modersmålsundervisning (nationella programmen) Beslut om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd vid fristående skola enligt gällande riktlinjer (BLN 86/2010) Beslut om tilläggsbelopp, modersmålsundervisning (introduktionsprogrammen) Avtal om ersättning för elev på introduktionsprogram vid en fristående skola Avtal om ersättning för elev på fristående skola med internationell inriktning Överenskommelse om interkommunal ersättning för elev vid offentlig gymnasieskola Individuellt avtal om samverkan för elever som antagits till NIU Gymnasieskola - egen regi Beslut om ersättning när elev går förlängd utbildning 16 kap 52 och kap 52 och kap 31 och 34 Förvaltningschefen Ja Samordnaren modersmålsundervisning Förvaltningschefen Nej Handläggaren Förvaltningschefen Ja Samordnaren modersmålsundervisning 17 kap 29 Förvaltningschefen Nej Handläggaren 24 kap 6 Förvaltningschefen Nej Handläggaren 16 kap 51 1 st Förvaltningschefen Nej BLN 72/2012 Förvaltningschefen Nej Handläggaren Riktlinjer för ersättning vid förlängda studier - gymnasieskola och gymnasiesärskola Förvaltningschefen Ja Handläggaren Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Laglighetsprövning enlig kommunallagen Beslut om utbildning på ett nationellt program till sitt innehåll får avvika från vad som annars gäller Beslut om introduktionsprogram utbildningens omfattning kan ökas eller minskas 16 kap. 14 st. 1, 5 kap 15 st 2 gamla 17 kap 5-6, 5 kap 20 st 1 gamla Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe Laglighetsprövning enligt kommunallagen Delegat beslutar inom sina respektive verksamhetsområden. Laglighetsprövning enligt kommunallagen 14

20 Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel 15 kap kap. 52 gamla Förvaltningschefen Ja Beslut om antal undervisningstimmar för kurs, gymnasiearbetet samt fördelning av undervisningstiden 1 kap. 11 gamla 4 kap. 22 Förvaltningschefen Ja Laglighetsprövning enligt kommunallagen Beslut om att ansöka om att utbildning ska godkännas som särskild variant/ riksrekryterande/ riksrekryterande idrottsutbildning/nationell godkänd idrottsutbildning Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på högskoleförberedande program samt omfattning 5 kap. 4,14,24,28 5 kap. 15 gamla 4 kap 12 Förvaltningschefen Nej Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe Laglighetsprövning enligt kommunallagen Delegat beslutar inom sina respektive verksamhetsområden. Beslut om byte av arbetsplatsförlagt lärande mot utbildning förlagd på skolan för yrkesprogrammen Beslut om programfördjupning för varje utbildning Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val 4 kap 13 5 kap. 17 a gamla 4 kap 6 5 kap. 18 gamla 4 kap 7 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Introduktionsprogrammen /Kämpe Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Laglighetsprövning enligt kommunallagen Beslut om byte av studieväg (program) för elev som går i utbildning som anordnas av Håbo kommun Gymnasiesärskola - antagning 7 kap. 9 Förvaltningschefen Ja Laglighetsprövning enligt kommunallagen 15

21 Utredning och beslut om en elev tillhör målgruppen för Yttrande/Beslut vid elevs begäran att gå i gymnasiesärskola som anordnas av annan kommun Beslut att ta emot elev folkbokförd i annan kommun som sökande till nationellt program i första eller andra hand eller individuella programmen Beslut att ta emot elev folkbokförd i annan kommun till individuella programmen i Håbo Beslut om behovsgrupp för elev som söker till i Håbo Beslut om mottagande till korttidstillsyn av elev folkbokförd i annan kommun Gymnasiesärskola - interkommunala elever Avtal om ersättning för elev i gymnasiesärskola som anordnas av annan kommun Beslut om tilläggsbelopp, modersmålsundervisning 18 kap 5-7 Förvaltningschefen Ja Verskamhetsansvarig 19 kap. 41 Förvaltningschefen Nej Handläggaren gymnasiesärantagningen 19 kap. 29, 35-36, 39 SL Förvaltningschefen Ja Handläggaren gymnasiesärantag-ningen 19 kap 40 Förvaltningschefen Ja Verskamhetsansvarig BLN 5/2014 Förvaltningschefen Ja Verksamhetsansvarig Förvaltningschefen Ja Verskamhetsansvarig 19 kap kap 45 och 47 Verksamhetsansvarig Förvaltningschefen Nej Handläggaren Förvaltningschefen Ja Samordnaren för modersmålsundervisning Skolväsendets nämnd 28 kap 12 8 st Skolväsendets nämnd 28 kap12 7 st Laglighetsprövning enlig kommunallagen Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Beslut om tilläggsbelopp, för elev med omfattande behov av särskilt stöd Beslut om inackorderingsbidrag för elever som studerar i annan kommun Beslut om skolskjuts för elever som på grund av skolgång övernattar i annan kommun 19 kap 45 och kap 32, 35 Förvaltningschefen Nej Handläggaren Förvaltningschefen Ja Handläggaren Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 18 kap 31 Förvaltningschefen Ja Skolskjutshandläggarna Administrativa chefen Laglighetsprövning enligt kommunallagen 16

22 Gymnasiesärskola - i egen regi Beslut om ersättning när elev går förlängd utbildning Riktlinjer för ersättning vid förlängda studier - gymnasieskola och gymnasiesärskola Förvaltningschefen Ja Handläggaren Laglighetsprövning enlig kommunallagen Beslut om antagning till individuella programmen Beslut om skolskjuts för elever vid 19 kap 14 Förvaltningschefen Ja Verksamhetansvarig 18 kap 30, 35 Förvaltningschefen Ja Skolskjutshandläggarna Administrativa chefen Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 28 kap 5 5 st Beslut om fördelning av undervisning på längre tid än fyra år Beslut om antal timmar för kurs 13 kap 5 Beslut om fördelning av undervisningstid över läsåret 19 kap 17 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor gymnasiesär 13 kap 6 Beslut om hur former för 13 kap 19 anmälningsskyldigheten vid elevs sjukdom eller annan orsak ska fullgöras Utbud av valbara kurser och fördjupningskurser Kommunal vuxenutbildning (komvux) Beslut om mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning Beslut om mottagande av sökande till gymnasial vuxenutbildning Beslut om antagning av elev till gymnasial vuxenutbildning Beslut om mottagande av elev som ej är folkbokförd i Håbo kommun Beslut om att elev ska anskaffa hjälpmedel på egen bekostnad Beslut om upphörande av en elevs utbildning sam beslut att på nytt bereda utbildning Förvaltningschefen Ja Verksamhetansvarig Förvaltningschefen Ja Verksamhetansvarig Förvaltningschefen Ja Verksamhetansvarig BLN 69/2012 Förvaltningschefen Ja Verksamhetansvarig Laglighetsprövning enligt kommunallagen Laglighetsprövning enligt kommunallagen Laglighetsprövning enligt kommunallagen Laglighetsprövning enligt kommunallagen 20 kap 13 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Skolväsendets nämnd 28 kap 12 9 st 20 kap 22 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Skolväsendets nämnd 28 kap 12 9 st 20 kap 23 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux 20 kap 22 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux 11 kap 5 gamla 20 kap 7 11 kap 7 a st 2 gamla 20 kap 9 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Skolväsendets nämnd 28 kap st 17

23 Yttrande vi begäran från elev att gå i gundläggande vuxenutbildning i annan kommun Yttrande vid begäran från elev att gå gymnasial vuxenutbildning i annan kommun Beslut om vilka nationella kurser som ska ges 11 kap 21 gamla 20 kap 14 skolagen Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Skolväsendets nämnd 28 kap 12 9 st 20 kap 21 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Skolväsendets nämnd 28 kap st (endast vid särskilda skäl) 20 kap 9 VUX Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Laglighetsprövning enligt kommunallagen Ansökan om platser till yrkesvux BLN 64/2012 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Särskild utbildning för vuxna Beslut om mottagande och antagning av elev Yttrande vid elevs begäran att studera hos annan hvudman Beslut om mottagande av sökande som ej är folkbokförd i Håbo kommun Beslut om undervisningens upphörande för elev i särvux och återgång i utbildningen Beslut om att elev på egen beskostnad ska anskaffa hjälpmedel 21 kap 7 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Skolväsendets nämnd 28 kap 12 9 st (ej beslut om antagning) 21 kap 7 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux 21 kap 7 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux 12 kap 13 gamla 21 kap 9 12 kap 8 gamla 21 kap 6 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Skolväsendets nämnd 28 kap st Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Laglighetsprövning enligt kommunallagen Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Beslut om behörighet att delta i sfiutbildning 24 kap 14 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Laglighetsprövning enligt kommunallagen vid folkhögskola Beslut om mottagande av elev till sfi 22 kap 15 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Skolväsendets nämnd 28 kap 12 9 st Beslut om att undervisningstiden ska minska Beslut om att elev ska anskaffa hjälpmedel på egen bekostnad 13 kap 4 a gamla 22 kap 6 13 kap 8 gamla 22 kap 5 Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Laglighetsprövning enligt kommunallagen Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Laglighetsprövning enligt kommunallagen 18

24 Beslut om undervisningens upphörande för elev i sfi samt återgång till utbildningen Hantera elever i musikskolan Beslut om intagning av elever vid avvikelse från reglementet Beslut om medgivande för elev att gå i annan kommun Beslut om avstängning av elev på grund av obetalda avgifter Hantera fristående verksamheter Beslut i tillsynsärenden för fristående verksamhet Beslut i tillsynsärenden för fristående verksamhet (anmärkning) Beslut i tillsynsärenden för fristående verksamhet (föreläggande) Beslut i tillsynsärenden för fristående verksamhet (föreläggande med vite) Övriga beslut i tillsynsärenden för fristående verksamhet 13 kap 12 gamla 22 kap Förvaltningschefen Ja Biträdande rektor Komvux Rektor komvux Skolväsendets nämnd 28 kap st Förvaltningschefen Ja Rektor Förvaltningschefen Ja Rektor Förvaltningschefen Ja Rektor Laglighetsprövning enligt kommunallagen 26 kap 8 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Laglighetsprövning enligt kommunallagen 26 kap 11 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Laglighetsprövning enligt kommunallagen 26 kap 10 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Laglighetsprövning enligt kommunallagen 26 kap 27 Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 26 kap 4 3 kap 13 kommunallagen Förvaltningschefen Ja Administrativa chefen Laglighetsprövning enligt kommunallagen 19

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslut UN 2016-09-07 56 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND Överföring av beslutanderätt Regler om delegering inom nämnd finns i Kommunallagen 6 kap 33-38. Där anges att nämnd kan uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp

Läs mer

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Antagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-06-21, senast reviderad 2015-10-19 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2017-06-15 Gäller från 2016-08-01 Linköpings kommun linkoping.se Bilaga 1 innehåller delegationsordning för utbildning inom kommunal

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Fastställd av landstingsstyrelsen den 11 december 2013, 242-13. Styrelsen

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr: 2016/45 Fastställd: 2016-04-28 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2/19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen ÅÅÅÅ-MM-DD, INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10, 73/2015 Gäller från 2015-07-01 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128 ilaga 4 A 10 ALLMÄNNA ÄRENDEN A 13 Pröva fråga om en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid. SL 29 kap. 11 och FL 24 D / Enhetschef - vid vidaresändning A 19 Utdelning av stipendier och bidrag

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Delegeringsordning Handläggare: Månsson, Tina Fastställare: utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00314] Upprättad: Reviderad: 2014-08-28, antagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2011-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28 elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 1 elegations och verkställighetsordning för Utbildningsnämnden Innehåll Om delegation

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegationsordning - vidaredelegering. Barn- och utbildningsnämnden. Fastställd ; BUN /60

Delegationsordning - vidaredelegering. Barn- och utbildningsnämnden. Fastställd ; BUN /60 Delegationsordning - vidaredelegering Barn- och utbildningsnämnden Fastställd 2016-05-25; BUN 2016.186/60 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG Inledning... 3 Ärenden som inte får delegeras... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelgering...

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2013-06-19, 77/2013 Gäller från 2013-07-01 upphör 2014-10-31 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2016-06-07 Dnr BUN16/24 2/13 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden 2016-10-19 Delegationsordning för utbildningsnämnden UN 2016/3409 Beslutad av utbildningsnämnden den 28 januari 2015. Reviderad den 23 september 2015,17 februari

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande ärenden...

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Barn & Utbildning Datum 2015-03-12 Ärendenr 2014-000152 002 Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09, BUN 61 Gäller från 2015-07-01 Tibro kommun

Läs mer

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost:

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-06-21 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2016/01942-1.3.2 Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Tjänsteutlåtande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola 1 Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola 1. Inledning Detta regelverk utgår från bestämmelserna om skolskjuts

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden 1(19) Datum: 2015-09-08 Rev: 2015-11-24 Rev: 2016-01-29 Beslutat 2016-02-24 Dnr: Delegationsordning för Utbildningsnämnden 2(19) 1. Utskottens roller Arbetsutskott Nämndens arbetsutskott bereder ärenden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Delegering i verksamhetsfrågor Barn- och utbildningsnämnden

Delegering i verksamhetsfrågor Barn- och utbildningsnämnden Delegering i verksamhetsfrågor Barn- och utbildningsnämnden Beslutad 2013-03-07, 25 Innehållsförteckning A. BRÅDSKANDE N... 5 B. HUVUDMÄN OCH ANSVARSFÖRDELNING... 5 C. KVALITET OCH INFLYTANDE... 6 D. TRYGGHET

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning 1 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer 2015-08-05 KS 2013450 Delegationsordning för kommunstyrelsen Innehållsförteckning Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Ordförandebeslut, 2017-03-06 Gäller fr o m: 2017-03-06 Myndighet: Barn- och utbildningsnämnden Diarienummer: BUN/2017:52-002 Ersätter: beslutad av barn- och utbildningsnämnden 3, 2013-01-22

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för stöd till inackordering för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för resebidrag för elever i gymnasieskola

Riktlinjer för stöd till inackordering för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för resebidrag för elever i gymnasieskola Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer för stöd till inackordering för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för resebidrag för elever

Läs mer