Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Röd text är ändringar Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta i ärenden till ett utskott, en enskild politiker eller tjänsteman, så kallad delegering. Beslut som fattas av delegat med stöd av delegeringsordningen ska anmälas till nämnden löpande. Syftet med det är att få klagotiden (3 v) att börja löpa för beslut som överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. 1 Arbetsgivarärenden 1.1 Organisation Beslut om organisatorisk förändring inom vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsdirektör Avser även kortare vikariatsförordnanden (t ex vid semester) för förvaltningsdirektör Beslut om kortare vikariatsförordnande för verksamhetsansvariga (t ex vid semester) Verksamhetsansvariga Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 Tel: Fax: Epost: Org.nr: Säte: Karlstad Postgiro: Bankgiro:

2 sid 2 (15) 1.2 Anställa och avveckla personal Anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen - Personal direkt underställd: Vård- och omsorgsdirektör Verksamhetsansvarig Enhetschef Vård- och omsorgsdirektör Respektive chef på område eller enhet MBL-förhandling vid chefstillsättning Uppsägning eller avsked av personal på vård- och omsorgsförvaltningen - Besked om uppsägning av personliga skäl - Uppsägning på grund av arbetsbrist - Uppsägning på grund av arbetsbrist vid personlig assistansenhet Samtliga chefer Personalchef Personalchef Verksamhetsansvarig Efter samråd med personalchef Omplacering av personal MBL-förhandling - inom enheten Enhetschef - inom området Verksamhetsansvarig - inom hela förvaltningen Personalchef Företräda vård- och omsorgsnämnd vid förhandlingar enligt MBL och Företräda vård- och omsorgsnämnd vid förhandlingar enligt MBL 14 och 38 Samtliga chefer Avtalssekreterare Avtalssekreterare

3 sid 3 (15) 1.3 Övriga arbetsgivarärenden Beslut om skyddsarbete Vård- och omsorgsdirektör, biträdande kommundirektör samt personaldirektör var för sig Beslut av vård- och omsorgsdirektör får vidaredelegeras Beslut avseende pensionspolicy Vård- och omsorgsdirektör Personalchef

4 sid 4 (15) 2 Upphandling av varor och tjänster 2.1 Upphandling Upphandling av varor och tjänster inom vård- och omsorgsförvaltningen I enlighet med riktlinjer fastställda av fullmäktige Direktupphandling = upphandling av varor och tjänster upp till sju prisbasbelopp. Angiven nivå ses som verkställighet. - Upp till 1 prisbasbelopp Beslutsattestant Förvaltningsdirektör ersättare för samtliga funktioner - Upp till 3 prisbasbelopp Verksamhetsansvarig - Upp till 15 prisbasbelopp Vård- och omsorgsdirektör - Över 15 prisbasbelopp Vård- och omsorgsnämndens

5 sid 5 (15) 2.2 Tecknande av avtal Förvaltningsövergripande avtal Områdesspecifika avtal och kontrakt upp till ett värde motsvarande 3 prisbasbelopp Undertecknande och uppsägning av hyreskontrakt Teckna samt förlänga billeasingavtal samt teckna om sådan förlängning Vård- och omsorgsdirektör Verksamhetsansvarig Vård- och omsorgsdirektör Verksamhetsansvarig

6 sid 6 (15) 3 Ekonomiärenden 3.1 Ekonomiskt stöd/bidrag samt fonder Beslut om ekonomiskt stöd/bidrag till särskilda evenemang inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde Yttrande angående utdelning ur fonder som förvaltas av kommunstyrelsen Utdelning av fonder som förvaltas av vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens Vård- och omsorgsnämndens Vård- och omsorgsnämndens Beslut om föreningsbidrag Vård- och omsorgsnämndens 3.2 Ersättning av egendomsskada inklusive skadeståndskrav Upp till 20 % av basbeloppet - enheter Enhetschef - övrig verksamhet Personalchef Över 20 % av basbeloppet upp till 3 basbelopp - enheter Verksamhetsansvarig - övrig verksamhet Personalchef I samråd med vård- och omsorgsdirektör Mer än 3 basbelopp Vård- och omsorgsnämndens

7 sid 7 (15) 3.3 Ersättning vid personskada inklusive skadeståndskrav Ersättning för kostnader upp till 20 % av basbeloppet - enheter Enhetschef - övrig verksamhet Personalchef Ersättning för kostnader över 20 % av basbeloppet upp till 3 basbelopp - enheter Verksamhetsansvarig - övrig verksamhet Personalchef Försäkringsbolaget ska alltid kontaktas vid personskada I samråd med vård- och omsorgsdirektör Ersättning för kostnader över 3 basbelopp Vård- och omsorgsnämndens Skadeståndskrav Sveda och värk upp till 1 basbelopp - enheter Verksamhetsansvarig - övrig verksamhet Personalchef I samråd med vård- och omsorgsdirektör Skadeståndskrav Sveda och värk mer än 1 basbelopp Vård- och omsorgsdirektör Vård- och omsorgsnämndens

8 sid 8 (15) 3.4 Övriga ekonomiärenden Omfördelning av vård- och omsorgsförvaltningens anslag inom budgetram - inom hela förvaltningen - inom verksamhet - inom enhet Ekonomichef Respektive chef inom sin verksamhet/enhet Principiella beslut skall tas i samråd med vårdoch omsorgsdirektör Avskrivning av fordran upp till högst 2 prisbasbelopp Ekonomichef Personalchef Utse beslutsattestanter inom vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde Verksamhetsansvariga Utse befattningshavare eller funktioner till behörighetsattestanter Ekonomichef Utse ersättare för ordinarie attestant Ordinarie attestant Avskrivning av återkrav avseende kontantkassor eller vårdtagares privata medel Ekonomichef Avskrivning av skuld som ej är avgift eller ersättning jml SoL eller LSS Ekonomichef Personalchef Årlig justering av taxor, avgifter och ersättningar enligt kommunfullmäktiges beslut Ekonomichef

9 sid 9 (15) 4 Förvaltningsspecifika ärenden 4.1 Socialtjänstlagen Plats i särskild boendeform Biståndsbedömare I samråd med biståndschef SoL kap Plats i särskild boendeform för sökande från andra kommuner Biståndsbedömare I samråd med biståndschef SoL kap Bistånd i form av korttidsvård Biståndsbedömare SoL kap Hjälp i hemmet Biståndsbedömare SoL kap Bistånd i annan form: - Ledsagarservice - Trygghetslarm - Kontaktperson - Boendestöd upp till 15 tim/vecka -Boendestöd utöver 15 tim/vecka Biståndsbedömare SoL kap Nedsättning eller befrielse från avgift eller ersättning inom äldre- och handikappområdet Föra talan om ersättning hos förvaltningsrätten SoL kap Beslut om avgiftens storlek Avgiftshandläggare SoL kap Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet - avseende avgifter inom vård och omsorg - avseende kost och hyra i särskilt boende Avgiftshandläggare SoL kap 9 4 SoL kap 8 2 Max 500 kr Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till - ledsagare - kontaktperson Enligt kommunförbundets rekommendationer och beslut i VON

10 sid 10 (15) Utredning ska inledas Biståndsbedömare SoL kap Utredning ska inte inledas efter förhandsbedömning. Avvisning av ansökan. Avskrivning av ärende från vidare handläggning. SoL kap Framställning om överflyttning av ärende till annan kommun samt mottaga ärende från annan kommun SoL kap 2 10 och Beslut om köp av plats eller insats i annan kommun eller hos annan vårdgivare samt teckna avtal Förenklad biståndsbedömning Kommunvägledare Svarsgrupp Anmälan till överförmyndaren om nämnden finner att god man eller förvaltare enligt Föräldrabalken bör förordnas för någon eller om sådan inte längre behövs. Biståndsbedömare 5 kap 3 socialtjänstförordningen

11 sid 11 (15) 4.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Beslut om LSS 1 och 7 personkretstillhörighet Biträde av personlig assistent LSS 7 och 9 Avser även tillfällig utökning Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent LSS 7 och 9 Utöver assistansersättning enl. socialförsäkringsbalken 51 kap Ledsagarservice LSS 7 och Biträde av kontaktperson I samråd med LSS 7 och Avlösarservice i hemmet LSS 7 och Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS 7 och Boende i familjehem LSS 7 och Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom - inom kommunen - hos annan huvudman Teckna avtal med annan huvudman för boende i bostad med särskild service för barn och ungdom Boende med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna - inom kommunen - hos annan huvudman Teckna avtal med annan huvudman för boende bostad med särskild service för vuxna LSS 7 och 9 LSS 7 och 9 LSS 7 och 9 LSS 7 och 9

12 sid 12 (15) Teckna avtal med andra huvudmän som köper platser för boende i bostad med särskild service för barn och ungdom, eller särskilt anpassad bostad för vuxna Beställarchef LSS 7 och Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig LSS 7 och Förhandsbesked om rätten till insatser I samråd LSS Beslut att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller för hög assistansersättning LSS 11 Beställarchef Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning enligt SKL:s rekommendationer till: - familjehem - kontaktperson - ledsagare - korttidsfamiljer - utöver lägsta nivå kan besluta om ett högre arvode till ledsagare och kontaktperson i speciella fall Beslut om ersättning från förälder för omkostnader för barn som erhåller insatser LSS 20 LSS-förordningen 5 Socialtjänstförordn Avtal med assistansanordnare avseende sjuklöneersättning för personlig assistans Avtal med assistansanordnare i avvaktan på SFB-beslut Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet för avgift, hyra eller ersättning inom

13 sid 13 (15) LSS 4.3 Övrigt förvaltningsspecifikt Att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla vissa skador och sjukdomar inom hälso- och sjukvården (Lex Maria) MAS/MAR Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område kap 6 4 samt kap Att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla missförhållanden inom äldreoch handikappomsorgen (Lex Sarah) Tillsynschef SoL kap 16 1 LSS 24a Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen Enhetschef MAS Smittskyddslagen 31 st Anmälan och yttrande till - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Arbetsmiljöverket - Förtroendenämnden - Justitieombudsmannen - Diskrimineringsombudsmannen m fl Vård- och omsorgsnämndens Vid brådskande fall nämndens ordförande Företräda vård- och omsorgsnämnden i ärenden eller mål vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol Verksamhetsansvarig

14 sid 14 (15) 5 Övriga ärenden 5.1 Besvär, ombud, gallringsfrister och yttranden mm Beslut att inte att lämna ut handling inom vård- och omsorgsförvaltningen till enskild Verksamhetsansvarig MAS/MAR Förvaltningssekreterare Tryckfrihetsförordningen kap Beslut om förbehåll när handling lämnas ut Verksamhetsansvarig MAS/MAR Förvaltningssekreterare Offentlighets- och sekretesslagen kap Prövning och beslut om avvisning av för sent inkomna besvär enligt förvaltningslagen Biståndsbedömare Avgiftshandläggare Förvaltningssekreterare Vid behov i samråd med stadsjuristerna Utse ombud att föra vårdoch omsorgsnämndens talan inför domstolar och myndigheter Beställarchef Beslut i ärende som är så brådskande att vård- och omsorgsnämndens avgörande inte kan avvaktas Vård- och omsorgsnämndens ordförande Överklagande och yttrande till förvaltningsrätten och kammarrätten med anledning av besvär över delegats beslut, samt yrkande om inhibition Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning

15 sid 15 (15) 5.2 Studieresor, konferenser, uppvaktningar mm Beslut om ledamot/ersättares deltagande i konferenser, studiebesök, uppvaktningar mm Vård- och omsorgsnämndens

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN Vårgårda kommun 2014-09-17 DELEGEINGSODNING KOMMUNSTYELSEN Beslutad Kommunstyrelsen 2011-03-02 35 eviderad Kommunstyrelsen 2011-06-08 138 2011-11-09 242 2012-02-01 4 2012-02-29 31 2012-09-26 166 2013-01-16

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer