Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda föreskrifter... 2 D. Verkställighetsåtgärder... 2 E. Överklagande av beslut... 3 F. Författningshänvisningar... 4 G. Personal... 4 H. Förskola... 4 I. Fritidshem... 5 J. Lärotider och undervisning... 6 K. Skolplikt... 7 L. Förskoleklass... 7 M. Grundskolan... 8 N. Grundsärskolan... 9 O. Skolskjuts P. Ersättning Q. Kränkande behandling R. Övriga beslut... 12

2 2 (13) A. Delegation barn- och ungdomsnämnden 1. Denna delegationsordning är fastställd av barn- och ungdomsnämnden den 28 april Med delegering avses att barn- och ungdomsnämnden överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan. 3. Beslutanderätt som förskolechef och rektor tilldelas direkt genom skollagsstiftningen finns inte med i denna delegationsordning. B. Anmälan av delegationsbeslut 1. Beslut som fattas med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till barn- och ungdomsnämnden. 2. Sammanställning (på mall som fastställts) ska upprättas över fattade beslut och skickas till kanslienheten för varje kalendermånad. Därutöver väljs enstaka beslut ut där delegaten ska lämna barn- och ungdomsnämnden en mera utförlig redogörelse. 3. Beslut enligt 6 kap. 36 kommunallagen (brådskande beslut på nämndens vägnar) ska anmälas vid närmast följande nämndssammanträde. C. Särskilda föreskrifter 1. Delegerad beslutanderätt innefattar inte befogenhet att avgöra ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Beslutanderätten innefattar inte heller ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana fall ska ärendet hänskjutas till barn- och ungdomsnämnden för avgörande. 2. Det är inte tillåtet för en delegat att i sin tur delegera beslutanderätten vidare. D. Verkställighetsåtgärder 1. Kommunallagen skiljer mellan nämndsbeslut och beslut som innebär ren verkställighet. Ren verkställighet är åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens daliga arbete och ansvarområde. I denna delegationsordning har inte beslut av ren verkställighet tagits med.

3 3 (13) E. Överklagande av beslut 1. Om ett beslut går den enskilde emot ska motivering framgå av beslutet. Samtidigt som beslutet delges ska den enskilde informeras om överklagande kan ske och i så fall hur detta ska göras. Av delegationsordningen framgår om överklagande kan ske genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten eller till skolväsendets. 2. Följande överklagandeanvisning ska lämnas för beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär till skolväsendets : Överklagandet ska lämnas eller skickas till Barn- och ungdomsnämnden, Laholm. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit dit senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Tala om vilket beslut du överklagar samt ange varför du anser att det är oriktigt och tala om vilken ändring du vill ha. Har överklagandet kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till skolväsendets, om barn- och ungdomsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt. 3. Följande överklagandeanvisning ska lämnas för beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten: Överklagandet ska lämnas eller skickas till Barn- och ungdomsnämnden, Laholm. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit dit senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Tala om vilket beslut du överklagar samt ange varför du anser att det är oriktigt och tala om vilken ändring du vill ha. Har överklagandet kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om barn- och ungdomsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt. 4. För beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning till förvaltningsrätten behövs ingen överklagandeanvisning lämnas. Beslut som har delegationsanmälts till barn- och ungdomsnämnden, kan överklagas inom tre veckor från det att uppgift om justering av nämndens protokoll har anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

4 4 (13) F. Författningshänvisningar SL Skollagen (SFS 2010:800) SkolF Skolförordningen (SFS 2011:185) FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223) TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) SkjutsF Förordning om skolskjutsning (SFS 1970:340) KL Kommunallagen (1991:900) LFS Laholms kommuns författningssamling Ärendegrupp Författningsrum Delegat Överklagandeinstans G. Personal 1. Medgivande att anställd inom nämndens ansvarsområde (ej förskolechef/rektor) får medfölja som ledare vid studieresa utomlands för barn och elever Rektor 2. Medgivande att anställd inom nämndens ansvarsområde i övriga fall än som anges i G pkt 1 får göra utlandsresa Utbildningschefen 3. Medgivande att utbildningschefen eller nämndens förtroendevalda får göra utlandsresor Nämndens ordförande H. Förskola 1. Erbjudande av plats, placering och omfattning (med undantag av vad som anges i H pkt 2-3) SL 8:14-8:15, 8:4-8:6 Förskolechef 2. Beslut om rätten till plats vid barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt SL 8:5 Förskolechef efter samråd med Enhetschef för Elevhälsan

5 5 (13) 3. Beslut om rätten till plats för barn med särskilt behov av stöd SL 8:7 Förskolechef efter samråd med Enhetschef för Elevhälsan 4. Överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin förskola tar emot barn från Laholms kommun 5. Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot barn med annan hemkommun än Laholm (före beslut ska yttrande begäras från barnets hemkommun) 6. Beslut att i andra fall än som anges i H pkt 5 ta emot barn med annan hemkommun än Laholm SL 8:12, 3 st Utbildningschefen SL 8:13, 1 st Förskolechef SL 8:13, 2 st Förskolechef 7. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns förskola SL 8:13, 1 st Förskolechef 8. Beslut om avstängning från plats på grund av utebliven betalning av avgiften (LFS 2:5 Förskole- och skolbarnomsorgstaxa) 9. Beslut om förkortad uppsägningstid vid särskilda skäl (LFS 2:5 Förskole- och skolbarnomsorgstaxa) 10. Beslut om uppsägning av plats då platsen inte nyttjats under två månader. 11. Beslut om omsorg under tid då förskola inte erbjuds (omsorg obekväm arbetstid). I. Fritidshem 1. Erbjudande om plats och placering (med undantag av vad som anges i I pkt 2-3) SL 25:5 SL 14:5, 14:10 BO-assistenten efter samråd med förskolechef BO-assistent BO-assistent Förskolechef Söderlägets förskola Rektor 2. Beslut om rätten till plats vid elevens eget behov på grund av SL 14:5 Rektor efter samråd med

6 6 (13) familjens situation i övrigt Enhetschef för Elevhälsan 3. Beslut om rätten till plats för elev med särskilt behov av stöd SL 14:6 Rektor efter samråd med Enhetschef för Elevhälsan 4. Beslut om avstängning från plats på grund av utebliven betalning av avgiften (LFS 2:5 Förskole- och skolbarnomsorgstaxa) 5. Beslut om förkortad uppsägningstid vid särskilda skäl (LFS 2:5 Förskole- och skolbarnomsorgstaxa) 6 Beslut om uppsägning av plats då platsen inte nyttjats under två månader. 7. Beslut om omsorg under tid då fritidshem inte erbjuds (omsorg obekväm arbetstid). SL 25:5 BO-assistenten efter samråd med rektor BO-assistent BO-assistent Förskolechef Söderlägets förskola J. Lärotider och undervisning 1. Beslut om läsårstider SkolF 3:3 Utbildningschefen 2. Beslut om skoldagens omfattning i förskoleklass och grundskola SkolF 3:4 Utbildningschefen efter samråd med skolskjutssamordnare 3 Beslut om skoldagens omfattning i grundsärskola SkolF 3:4 Rektor för grundsärskola 4. Beslut om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna (grundskola och grundsärskola) SkolF 9:4 SkolF 10:3 Utbildningschefen efter förslag från rektor 5. Beslut om vilka språk som ska erbjudas som språkval i grundskolan SkolF 9:5 Utbildningschefen 6. Beslut om ämnen som ska erbjudas som elevens val (grundskola och grundsärskola) SkolF 9:8, 10:5 Rektor

7 7 (13) K. Skolplikt 1. Beslut om att skolplikten ska skjutas upp, förlängas eller upphöra tidigare SL 7:10, 2 st 7:13, 7:14 Rektor Skolväsendets 2. Beslut om rätten till tidigare skolstart SL 7:11 Rektor 3. Beslut om rätten att slutföra skolgången trots att skolplikten har upphört SL 7:16 Rektor 4. Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats p.g.a. sjukdom eller liknande skäl SL 24:22 Rektor efter samråd med Enhetschef för Elevhälsan L. Förskoleklass 1. Beslut om placering vid skolenhet SL 9:15, 1 st Rektor 2. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet i kommunen än den vårdnadshavare önskar p.g.a. betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen 3. Överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin förskoleklass tar emot elev från Laholms kommun 4. Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot barn med annan hemkommun än Laholm (före beslut ska yttrande begäras från elevens hemkommun) 5. Beslut att i andra fall än som anges i K, pkt 4 ta emot barn med annan hemkommun än Laholm SL 9:15, 2 st Beredningsutskottet Skolväsendets SL 9:12, 3 st Utbildningschefen SL 9:13,1 st Rektor Skolväsendets SL 9:13, 2 st Rektor 6. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns förskoleklass SL 9:13, 1 st Rektor

8 8 (13) M. Grundskolan 1. Beslut om placering vid skolenhet SL 10:30, 1 st Rektor 2. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet i kommunen än den vårdnadshavare önskar p.g.a. betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero SL 10:30, 2 st Beredningsutskottet Skolväsendets 3. Beslut om att integrera elev som har rätt till utbildning i grundsärskolan SL 7:9 Grundskolerektor efter samråd med rektor för grundsärskolan 4. Beslut om att grundsärskoleelev tas emot på försök i grundskolan SL 7:8 Grundskolerektor efter samråd med rektor för grundsärskolan 5. Överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin grundskola tar emot elev från Laholms kommun 6. Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot elev med annan hemkommun än Laholm (före beslut ska yttrande begäras från elevens hemkommun) 7 Beslut att i andra fall än som anges i M, pkt 6 ta emot elev med annan hemkommun än Laholm SL 10:24 Utbildningschefen SL 10:25 Rektor Skolväsendets SL 10:27 Rektor 8. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns grundskola SL 10:25 Rektor 9. Beslut om förändring av upptagningsområdena i centrala Laholm där beslutet innebär att gränserna mellan Blåkullaskolan, Glänningeskolan och Parkskolan flyttas. SL 10:29 Gemensamt beslut av berörda rektorer

9 9 (13) N. Grundsärskolan 1. Beslut om mottagande i grundsärskolan* och placering vid skolenhet SL 7:5*, 11:29, 1 st Rektor för grundsärskolan efter samråd med mottagningskommittén *Skolväsendets 2. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet i kommunen än den vårdnadshavare önskar p.g.a. betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero SL 11:29, 2 st Beredningsutskottet 3. Beslut om att grundskoleelev tas emot på försök i grundsärskolan SL 7:8 Rektor för grundsärskolan efter samråd med berörd grundskolerektor 4. Beslut om att integrera elev som har rätt till utbildning i grundskolan SL 7:9 Rektor för grundsärskolan efter samråd med berörd grundskolerektor 5. Beslut om att elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden (träningsskolan) 6. Beslut att med att ta emot elev med annan hemkommun än Laholm (före beslut ska yttrande begäras från elevens hemkommun) 7 Beslut att i andra fall än som anges i N, pkt 6 ta emot elev med annan hemkommun än Laholm 8. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns grundsärskola SL 11:8 Rektor för grundsärskolan SL 11:25 Rektor för grundsärskolan Skolväsendets SL 11:26 Rektor för grundsärskolan SL 11:25 Rektor för grundsärskolan

10 10 (13) O. Skolskjuts 1. Beslut om skolskjuts enligt BUN:s antagna riktlinjer (Riktlinjer för skolskjuts, BUN 15/2014) 2. Beslut om skolskjuts för elever vid annan skolenhet än den som kommunen anvisar till 3. Beslut om skolskjuts för elev som går i fristående grundskola/grundsärskola SL 10:32, 1 st SL 11:31, 1 st SL 10:32, 2 st SL 11:31, 2 st SL 10:40 SL 11:39 Skolskjutshandläggare/samordnare Förvaltningsrätten Skolskjutshandläggare/samordnare Skolskjutshandläggare/samordnare 4. Beslut om färdväg för skolskjuts och hållplats för skolskjuts SkjutsF 2 Skolskjutshandläggare/samordnare 5. Beslut om skolskjutsplanering för nästkommande läsår Utbildningschefen 6. Beslut om busskort eller självskjutsbidrag (Riktlinjer för skolskjuts, BUN 15/2014) P. Ersättning 1. Enskilt beslut om grundbelopp till fristående verksamhet i enlighet med BUN:s beslut om bidrag 2. Beslut om tilläggbelopp enligt BUN:s antagna riktlinjer för tilläggsbelopp (För riktlinjer se BUN 15/2014 Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd) SL 8:21, 14:15, 9:19, 10:37, 11:36, 25:11 SL 8:23, 14:17, 9:21, 10:39, 11:38, 25:13 Skolskjutshandläggare/samordnare Utbildningschefen Enhetschef för Elevhälsan Förvaltningsrätten Förvaltningsrätten 3. Beslut om inkluderingsbidrag Enhetschef för Elevhälsan 4. Beslut om förstärkt skolpeng till nyanländ Enhetschef för flerspråkighet och integration

11 11 (13) 5. Överenskommelse med annan kommun gällande barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, som innebär ersättning utöver den förskole-/skolpeng som BUN beslutat om. SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 14:14 Enhetschef för Elevhälsan 6. Beslut om disposition av samfondens avkastning Utbildningschefen 7. Beslut om vilka elever som ska tilldelas medel ur Emil Karlssons donationsfond (För riktlinjer se Un 5/1996) 8. Överenskommelse med elev om ersättning eller arbetsinsats (Riktlinjer vid elevs skadegörelse BUN 50/2008) Q. Kränkande behandling 1. Årligen upprätta plan mot kränkande behandling och diskriminering 2. Utreda och vidta åtgärder utifrån uppgifter om kränkande behandling 3. Utreda och vidta åtgärder utifrån uppgifter om kränkande behandling där barn/elev känner sig kränkt av förskolechef/rektor 4. Skadeståndskrav gällande kränkande behandling på belopp upp till kronor Bitr. verksamhetschef 1 Rektor SL 6:8 Förskolechef/rektor SL 6:10 Förskolechef/rektor SL 6:10 Bitr. verksamhetschef 2 SL 6:12 Utbildningschefen 1 Tillika bitr. utbildningschef 2 Tillika bitr. utbildningschef

12 12 (13) R. Övriga beslut 1. Beslut i sådana ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas KL 6:36 Nämndens ordförande 2. Beslut att avvisa för sent inkommet överklagande FL 24 Utbildningschefen med kommunjuristen som ersättare 3. Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som fattats av delegat eller av rektor/förskolechef med stöd av 2 kap. 10 skollagen 4. Beslut om överklagande av beslut som fattats av delegat eller av rektor/förskolechef med stöd av 2 kap. 10 skollagen 5. Avge yttrande gällande ärenden som har anmälts till tillsynsmyndighet eller Barn- och elevombudet Utbildningschefen Utbildningschefen Bitr. verksamhetschef 3 6. Beslut om rättelse/omprövning av beslut FL Delegaten i ursprungsbeslutet 7. Beslut rörande vägran att lämna ut allmän handling TF 2:14 Utbildningschefen med kommunjuristen som ersättare 8. Yttranden över detaljplaner då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 28 plan- och bygglagen får tillämpas 9. Granskningsyttrande över andra detaljplaner än som avses i punkt 8 då av barn- och ungdomsnämnden under samrådet framförda synpunkter tillgodosetts Beredningsutskottet Beredningsutskottet 3 Tillika bitr. utbildningschef

13 13 (13) 10. Beslut om lokalupplåtelse enligt gällande regler (LFS 2.18 Upplåtelser av skollokaler) 11. Beslut om fastställande av lägre hyra, befrielse från hyra och justering av hyresbelopp (LFS 2.18 Upplåtelser av skollokaler) Förskolechef/rektor Förskolechef/rektor efter samråd med BUN:s ekonom 12. Beslut om mottagande av sponsring Utbildningschefen 13. Utse ansvarig och ersättare för hand- och växelkassa under innevarande år 14. Upphandling av varor och tjänster inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde i de fall kontraktsvärdet: överstiger kronor uppgår till lägst beloppsgränsen för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling och högst kronor uppgår till högst beloppsgränsen för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling och med beaktande av kommunens riktlinjer för direktupphandling Utbildningschefen Beredningsutskottet Utbildningschefen Förskolechef/rektor

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27, 28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2

Läs mer

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Humanistiska nämnden 2015-11-18 Humanistiska nämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda föreskrifter...

Läs mer

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation utbildningsnämnden...2 B Anmälan av delegationsbeslut...2 C. Särskilda föreskrifter...2 D. Verkställighetsåtgärder...2

Läs mer

Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, Täby kommun

Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, Täby kommun 1(13) Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, Täby kommun Reviderad 2(13) Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden Med delegation avses att barn- och grundskolenämnden överför beslutanderätt,

Läs mer

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Beslutade av barn- och ungdomsnämnden den 18 oktober 2017, 83. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Förskole- och grundskolenämndens delegationsordning Antagen av Förskole- och grundskolenämnden 2019-01-29, FGN 1:9 Dnr: FGN 2019/0012 Kommentar: - 1 Delegationsordning för

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN

BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN Bilaga 1 2015-01-02 9.1 9.5 BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN 9.1 Åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier ( 6 kap. skollagen

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2017-08-29 Dnr BUN16/24 2/12 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2015-01-21 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09, 2018-02-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 1:2 Beslut om kurser och konferenser för nämndsledamöter 1:3 Beslut om kurser och konferenser för ordföranden

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U17 Ersätter 3.6.1 U16 Gäller fr.o.m. 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 2(9) Innehåll Inledning...

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (14) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-40, 7 kap 5-7, 9 kap 31-32, kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutade av utbildningsnämnden den 13 februari 2019. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutade av utbildningsnämnden den Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med delegering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING (9) C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden Nr Ärende : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt.

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt. 1 A TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN303-303 Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april 2013 Allmänt Beslut avseende Författningsrum Delegerat till Verkställighet Överklagas

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING C 2. VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad 2016-02-29 9 Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation A A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument 1 (15) Fastställd: Utbildningsnämnden 2019-03-18 8 Gäller för: Utbildningsnämnden Reviderad: Dnr: UN2109/17 Utbildningsnämndens delegeringsordning Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRFATTNINGSSAMLING C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser och konferenser

Läs mer

Författning Sida 1 av 10. Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden

Författning Sida 1 av 10. Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden Författning 1.3.2 Sida 1 av 10 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 72, 2018 Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd

Läs mer

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2017/BUN 0117 1 A Allmänt A 1 A 2 A 3 Avslagsbeslut om att lämna ut allmän handling OSL 6 TF 2:14 Beslut att avvisa överklagan som ej kommit

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015 03 10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Diarienr: SKOL15 2016/0026-002 1 Delegationsordning för Skolnämnden

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Beslutad i nämnd: 2016-10-20 Reviderad 2018-12-12 Gäller från 2019-01-01 Linköpings kommun linkoping.se A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Beslutad i nämnd: 2016-10-20 Reviderad 2019-06-19 Gäller från 2019-06-19 Linköpings kommun linkoping.se Allmänna förutsättningar De juridiska förutsättningarna för barn- och s möjlighet att delegera beslutanderätt

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden ens vidaredelegering beslutad 2018-10-08 A Allmänt A1 Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. KL 6 kap. 39 Ordförande

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97, 2015-10-08 124, 2016-02-04 12 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden ens vidaredelegering beslutad 2016-02-29 A Allmänt A1 A2 A3 Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd

Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd Beslutad av Södermöre kommundelsnämnd den 2019-01-23 Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2019-01-03 BUN 2018/0985 Tfn 0480-45 30 25 Utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2 Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-15, 6 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan

Läs mer

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Bildningsnämnden 2017-08-23, 45 Reviderad 2017-11-22, 101 Reviderad 2018-08-28, 85 Reviderad 2018-12-11, 139 Diarienummer BN 2017/135

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2018-11-29 BUN 2018/0985 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och

Läs mer

SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK

SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Södermöre kommundelsnämnd Personalutvecklare Ann Gustafsson 2015-04-22 1 (11) Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2016-06-07 Dnr BUN16/24 2/13 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Reviderad: , 78, , , , Delegationsordning. för. Nämnden för Barn, Ungdom och Skola

Reviderad: , 78, , , , Delegationsordning. för. Nämnden för Barn, Ungdom och Skola Utgivare: Nämnden för Barn, Ungdom och Skola Beslut: 5 2015, dnr 2015.983 Gäller från: 2015-03-11 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning, Nämnden för Barn, Ungdom och skola Reviderad: 2015-09-17, 78, 2016-01-19

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Diarienummer BUN 2012:163 Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2019-01-23 Gäller från 2019-02-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd

Läs mer

Delegationsreglemente för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsreglemente för barnoch utbildningsnämnden Delegationsreglemente för barnoch utbildningsnämnden Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 2 december 2014. Gäller från och med den 2 december 2014. Reviderad 5 december 2018. Krokoms kommuns styrdokument

Läs mer

Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden

Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Dnr BUN18/98 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2019-05-14 Gäller från 2019-06-01 Dnr BUN18/98 2/15 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Grund- och förskolenämndens delegationsordning

Grund- och förskolenämndens delegationsordning Grund- och förskolenämndens delegationsordning Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från datum Styrdokument Grund- och förskolenämndens delegationsordning 2018-04-25 2018-04-25 Beslutat av Ansvarig

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Bildningsnämnden 2017-08-23, 45 Reviderad 2017-11-22, 101 Reviderad 2018-08-28, 85 Diarienummer BN 2017/135 Delegationsordning Bildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Delegationsordning för servicenämnden

Delegationsordning för servicenämnden Delegationsordning för servicenämnden Beslutad av servicenämnden den 30 januari 2019 Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med

Läs mer

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost:

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-06-21 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2016/01942-1.3.2 Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Tjänsteutlåtande

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (15) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-40, 7 kap 5-7, 9 kap 30-31, kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt

Läs mer

Förskole - och grundskolenämndens delegeringsförteckning

Förskole - och grundskolenämndens delegeringsförteckning Förskole - och grundskolenämndens delegeringsförteckning 201 9-0 6-2 4 Dokumenttyp: Delegeringsförteckning Beslutad av: F ö rskole - och grundskolen ä mnden Gäller för: Förskole - och grundskolenämnden

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U16 Ersätter 3.6.1 U15 Gäller fr.o.m. 2018-05-22 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Antagen av kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-15, 5 Innehåll för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.. 1 Lagregler om delegering... 2 Nämnddelegering...

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslutad av kommunstyrelsen 2017-08-14 Senast reviderad: Giltig från och med 2017-09-01 Dokumentansvarig: Sektorschefen 1 Innehåll Delegationsordning

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur Delegationsordning Bildning, fritid och kultur Fastställd av nämnden för bildning, fritid och kultur 2012-03-15, 2, reviderad 2016-10-20, 64, reviderad, 13 Sidan 2 av Delegering av nämnden för bildning,

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

1 ALLMÄNNA ÄRENDEN Delegat Lagrum Överklagande till Rapport till BUN

1 ALLMÄNNA ÄRENDEN Delegat Lagrum Överklagande till Rapport till BUN 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015-03-10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Reviderad i Skolnämnden 2017-03-07, 2:5 Reviderad i Skolnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Delegationsordning för servicenämnden

Delegationsordning för servicenämnden Delegationsordning för servicenämnden Beslutad av servicenämnden den 23 november 2016. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med

Läs mer

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning UN Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden 2019-01-08 4, Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft 2019.01.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden 2019 01 30 Diarienr: GVN 2019/0008 1 Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden enligt 6 kap Kommunallagen

Läs mer