Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda föreskrifter... 2 D. Verkställighetsåtgärder... 2 E. Överklagande av beslut... 3 F. Författningshänvisningar... 4 G. Personal... 4 H. Förskola... 4 I. Fritidshem... 5 J. Lärotider och undervisning... 6 K. Skolplikt... 7 L. Förskoleklass... 7 M. Grundskolan... 8 N. Grundsärskolan... 9 O. Skolskjuts P. Ersättning Q. Kränkande behandling R. Övriga beslut... 12

2 2 (13) A. Delegation barn- och ungdomsnämnden 1. Denna delegationsordning är fastställd av barn- och ungdomsnämnden den 28 april Med delegering avses att barn- och ungdomsnämnden överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan. 3. Beslutanderätt som förskolechef och rektor tilldelas direkt genom skollagsstiftningen finns inte med i denna delegationsordning. B. Anmälan av delegationsbeslut 1. Beslut som fattas med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till barn- och ungdomsnämnden. 2. Sammanställning (på mall som fastställts) ska upprättas över fattade beslut och skickas till kanslienheten för varje kalendermånad. Därutöver väljs enstaka beslut ut där delegaten ska lämna barn- och ungdomsnämnden en mera utförlig redogörelse. 3. Beslut enligt 6 kap. 36 kommunallagen (brådskande beslut på nämndens vägnar) ska anmälas vid närmast följande nämndssammanträde. C. Särskilda föreskrifter 1. Delegerad beslutanderätt innefattar inte befogenhet att avgöra ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Beslutanderätten innefattar inte heller ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana fall ska ärendet hänskjutas till barn- och ungdomsnämnden för avgörande. 2. Det är inte tillåtet för en delegat att i sin tur delegera beslutanderätten vidare. D. Verkställighetsåtgärder 1. Kommunallagen skiljer mellan nämndsbeslut och beslut som innebär ren verkställighet. Ren verkställighet är åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens daliga arbete och ansvarområde. I denna delegationsordning har inte beslut av ren verkställighet tagits med.

3 3 (13) E. Överklagande av beslut 1. Om ett beslut går den enskilde emot ska motivering framgå av beslutet. Samtidigt som beslutet delges ska den enskilde informeras om överklagande kan ske och i så fall hur detta ska göras. Av delegationsordningen framgår om överklagande kan ske genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten eller till skolväsendets. 2. Följande överklagandeanvisning ska lämnas för beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär till skolväsendets : Överklagandet ska lämnas eller skickas till Barn- och ungdomsnämnden, Laholm. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit dit senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Tala om vilket beslut du överklagar samt ange varför du anser att det är oriktigt och tala om vilken ändring du vill ha. Har överklagandet kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till skolväsendets, om barn- och ungdomsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt. 3. Följande överklagandeanvisning ska lämnas för beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten: Överklagandet ska lämnas eller skickas till Barn- och ungdomsnämnden, Laholm. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit dit senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Tala om vilket beslut du överklagar samt ange varför du anser att det är oriktigt och tala om vilken ändring du vill ha. Har överklagandet kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om barn- och ungdomsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt. 4. För beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning till förvaltningsrätten behövs ingen överklagandeanvisning lämnas. Beslut som har delegationsanmälts till barn- och ungdomsnämnden, kan överklagas inom tre veckor från det att uppgift om justering av nämndens protokoll har anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

4 4 (13) F. Författningshänvisningar SL Skollagen (SFS 2010:800) SkolF Skolförordningen (SFS 2011:185) FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223) TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) SkjutsF Förordning om skolskjutsning (SFS 1970:340) KL Kommunallagen (1991:900) LFS Laholms kommuns författningssamling Ärendegrupp Författningsrum Delegat Överklagandeinstans G. Personal 1. Medgivande att anställd inom nämndens ansvarsområde (ej förskolechef/rektor) får medfölja som ledare vid studieresa utomlands för barn och elever Rektor 2. Medgivande att anställd inom nämndens ansvarsområde i övriga fall än som anges i G pkt 1 får göra utlandsresa Utbildningschefen 3. Medgivande att utbildningschefen eller nämndens förtroendevalda får göra utlandsresor Nämndens ordförande H. Förskola 1. Erbjudande av plats, placering och omfattning (med undantag av vad som anges i H pkt 2-3) SL 8:14-8:15, 8:4-8:6 Förskolechef 2. Beslut om rätten till plats vid barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt SL 8:5 Förskolechef efter samråd med Enhetschef för Elevhälsan

5 5 (13) 3. Beslut om rätten till plats för barn med särskilt behov av stöd SL 8:7 Förskolechef efter samråd med Enhetschef för Elevhälsan 4. Överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin förskola tar emot barn från Laholms kommun 5. Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot barn med annan hemkommun än Laholm (före beslut ska yttrande begäras från barnets hemkommun) 6. Beslut att i andra fall än som anges i H pkt 5 ta emot barn med annan hemkommun än Laholm SL 8:12, 3 st Utbildningschefen SL 8:13, 1 st Förskolechef SL 8:13, 2 st Förskolechef 7. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns förskola SL 8:13, 1 st Förskolechef 8. Beslut om avstängning från plats på grund av utebliven betalning av avgiften (LFS 2:5 Förskole- och skolbarnomsorgstaxa) 9. Beslut om förkortad uppsägningstid vid särskilda skäl (LFS 2:5 Förskole- och skolbarnomsorgstaxa) 10. Beslut om uppsägning av plats då platsen inte nyttjats under två månader. 11. Beslut om omsorg under tid då förskola inte erbjuds (omsorg obekväm arbetstid). I. Fritidshem 1. Erbjudande om plats och placering (med undantag av vad som anges i I pkt 2-3) SL 25:5 SL 14:5, 14:10 BO-assistenten efter samråd med förskolechef BO-assistent BO-assistent Förskolechef Söderlägets förskola Rektor 2. Beslut om rätten till plats vid elevens eget behov på grund av SL 14:5 Rektor efter samråd med

6 6 (13) familjens situation i övrigt Enhetschef för Elevhälsan 3. Beslut om rätten till plats för elev med särskilt behov av stöd SL 14:6 Rektor efter samråd med Enhetschef för Elevhälsan 4. Beslut om avstängning från plats på grund av utebliven betalning av avgiften (LFS 2:5 Förskole- och skolbarnomsorgstaxa) 5. Beslut om förkortad uppsägningstid vid särskilda skäl (LFS 2:5 Förskole- och skolbarnomsorgstaxa) 6 Beslut om uppsägning av plats då platsen inte nyttjats under två månader. 7. Beslut om omsorg under tid då fritidshem inte erbjuds (omsorg obekväm arbetstid). SL 25:5 BO-assistenten efter samråd med rektor BO-assistent BO-assistent Förskolechef Söderlägets förskola J. Lärotider och undervisning 1. Beslut om läsårstider SkolF 3:3 Utbildningschefen 2. Beslut om skoldagens omfattning i förskoleklass och grundskola SkolF 3:4 Utbildningschefen efter samråd med skolskjutssamordnare 3 Beslut om skoldagens omfattning i grundsärskola SkolF 3:4 Rektor för grundsärskola 4. Beslut om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna (grundskola och grundsärskola) SkolF 9:4 SkolF 10:3 Utbildningschefen efter förslag från rektor 5. Beslut om vilka språk som ska erbjudas som språkval i grundskolan SkolF 9:5 Utbildningschefen 6. Beslut om ämnen som ska erbjudas som elevens val (grundskola och grundsärskola) SkolF 9:8, 10:5 Rektor

7 7 (13) K. Skolplikt 1. Beslut om att skolplikten ska skjutas upp, förlängas eller upphöra tidigare SL 7:10, 2 st 7:13, 7:14 Rektor Skolväsendets 2. Beslut om rätten till tidigare skolstart SL 7:11 Rektor 3. Beslut om rätten att slutföra skolgången trots att skolplikten har upphört SL 7:16 Rektor 4. Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats p.g.a. sjukdom eller liknande skäl SL 24:22 Rektor efter samråd med Enhetschef för Elevhälsan L. Förskoleklass 1. Beslut om placering vid skolenhet SL 9:15, 1 st Rektor 2. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet i kommunen än den vårdnadshavare önskar p.g.a. betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen 3. Överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin förskoleklass tar emot elev från Laholms kommun 4. Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot barn med annan hemkommun än Laholm (före beslut ska yttrande begäras från elevens hemkommun) 5. Beslut att i andra fall än som anges i K, pkt 4 ta emot barn med annan hemkommun än Laholm SL 9:15, 2 st Beredningsutskottet Skolväsendets SL 9:12, 3 st Utbildningschefen SL 9:13,1 st Rektor Skolväsendets SL 9:13, 2 st Rektor 6. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns förskoleklass SL 9:13, 1 st Rektor

8 8 (13) M. Grundskolan 1. Beslut om placering vid skolenhet SL 10:30, 1 st Rektor 2. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet i kommunen än den vårdnadshavare önskar p.g.a. betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero SL 10:30, 2 st Beredningsutskottet Skolväsendets 3. Beslut om att integrera elev som har rätt till utbildning i grundsärskolan SL 7:9 Grundskolerektor efter samråd med rektor för grundsärskolan 4. Beslut om att grundsärskoleelev tas emot på försök i grundskolan SL 7:8 Grundskolerektor efter samråd med rektor för grundsärskolan 5. Överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin grundskola tar emot elev från Laholms kommun 6. Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot elev med annan hemkommun än Laholm (före beslut ska yttrande begäras från elevens hemkommun) 7 Beslut att i andra fall än som anges i M, pkt 6 ta emot elev med annan hemkommun än Laholm SL 10:24 Utbildningschefen SL 10:25 Rektor Skolväsendets SL 10:27 Rektor 8. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns grundskola SL 10:25 Rektor 9. Beslut om förändring av upptagningsområdena i centrala Laholm där beslutet innebär att gränserna mellan Blåkullaskolan, Glänningeskolan och Parkskolan flyttas. SL 10:29 Gemensamt beslut av berörda rektorer

9 9 (13) N. Grundsärskolan 1. Beslut om mottagande i grundsärskolan* och placering vid skolenhet SL 7:5*, 11:29, 1 st Rektor för grundsärskolan efter samråd med mottagningskommittén *Skolväsendets 2. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet i kommunen än den vårdnadshavare önskar p.g.a. betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero SL 11:29, 2 st Beredningsutskottet 3. Beslut om att grundskoleelev tas emot på försök i grundsärskolan SL 7:8 Rektor för grundsärskolan efter samråd med berörd grundskolerektor 4. Beslut om att integrera elev som har rätt till utbildning i grundskolan SL 7:9 Rektor för grundsärskolan efter samråd med berörd grundskolerektor 5. Beslut om att elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden (träningsskolan) 6. Beslut att med att ta emot elev med annan hemkommun än Laholm (före beslut ska yttrande begäras från elevens hemkommun) 7 Beslut att i andra fall än som anges i N, pkt 6 ta emot elev med annan hemkommun än Laholm 8. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns grundsärskola SL 11:8 Rektor för grundsärskolan SL 11:25 Rektor för grundsärskolan Skolväsendets SL 11:26 Rektor för grundsärskolan SL 11:25 Rektor för grundsärskolan

10 10 (13) O. Skolskjuts 1. Beslut om skolskjuts enligt BUN:s antagna riktlinjer (Riktlinjer för skolskjuts, BUN 15/2014) 2. Beslut om skolskjuts för elever vid annan skolenhet än den som kommunen anvisar till 3. Beslut om skolskjuts för elev som går i fristående grundskola/grundsärskola SL 10:32, 1 st SL 11:31, 1 st SL 10:32, 2 st SL 11:31, 2 st SL 10:40 SL 11:39 Skolskjutshandläggare/samordnare Förvaltningsrätten Skolskjutshandläggare/samordnare Skolskjutshandläggare/samordnare 4. Beslut om färdväg för skolskjuts och hållplats för skolskjuts SkjutsF 2 Skolskjutshandläggare/samordnare 5. Beslut om skolskjutsplanering för nästkommande läsår Utbildningschefen 6. Beslut om busskort eller självskjutsbidrag (Riktlinjer för skolskjuts, BUN 15/2014) P. Ersättning 1. Enskilt beslut om grundbelopp till fristående verksamhet i enlighet med BUN:s beslut om bidrag 2. Beslut om tilläggbelopp enligt BUN:s antagna riktlinjer för tilläggsbelopp (För riktlinjer se BUN 15/2014 Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd) SL 8:21, 14:15, 9:19, 10:37, 11:36, 25:11 SL 8:23, 14:17, 9:21, 10:39, 11:38, 25:13 Skolskjutshandläggare/samordnare Utbildningschefen Enhetschef för Elevhälsan Förvaltningsrätten Förvaltningsrätten 3. Beslut om inkluderingsbidrag Enhetschef för Elevhälsan 4. Beslut om förstärkt skolpeng till nyanländ Enhetschef för flerspråkighet och integration

11 11 (13) 5. Överenskommelse med annan kommun gällande barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, som innebär ersättning utöver den förskole-/skolpeng som BUN beslutat om. SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 14:14 Enhetschef för Elevhälsan 6. Beslut om disposition av samfondens avkastning Utbildningschefen 7. Beslut om vilka elever som ska tilldelas medel ur Emil Karlssons donationsfond (För riktlinjer se Un 5/1996) 8. Överenskommelse med elev om ersättning eller arbetsinsats (Riktlinjer vid elevs skadegörelse BUN 50/2008) Q. Kränkande behandling 1. Årligen upprätta plan mot kränkande behandling och diskriminering 2. Utreda och vidta åtgärder utifrån uppgifter om kränkande behandling 3. Utreda och vidta åtgärder utifrån uppgifter om kränkande behandling där barn/elev känner sig kränkt av förskolechef/rektor 4. Skadeståndskrav gällande kränkande behandling på belopp upp till kronor Bitr. verksamhetschef 1 Rektor SL 6:8 Förskolechef/rektor SL 6:10 Förskolechef/rektor SL 6:10 Bitr. verksamhetschef 2 SL 6:12 Utbildningschefen 1 Tillika bitr. utbildningschef 2 Tillika bitr. utbildningschef

12 12 (13) R. Övriga beslut 1. Beslut i sådana ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas KL 6:36 Nämndens ordförande 2. Beslut att avvisa för sent inkommet överklagande FL 24 Utbildningschefen med kommunjuristen som ersättare 3. Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som fattats av delegat eller av rektor/förskolechef med stöd av 2 kap. 10 skollagen 4. Beslut om överklagande av beslut som fattats av delegat eller av rektor/förskolechef med stöd av 2 kap. 10 skollagen 5. Avge yttrande gällande ärenden som har anmälts till tillsynsmyndighet eller Barn- och elevombudet Utbildningschefen Utbildningschefen Bitr. verksamhetschef 3 6. Beslut om rättelse/omprövning av beslut FL Delegaten i ursprungsbeslutet 7. Beslut rörande vägran att lämna ut allmän handling TF 2:14 Utbildningschefen med kommunjuristen som ersättare 8. Yttranden över detaljplaner då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 28 plan- och bygglagen får tillämpas 9. Granskningsyttrande över andra detaljplaner än som avses i punkt 8 då av barn- och ungdomsnämnden under samrådet framförda synpunkter tillgodosetts Beredningsutskottet Beredningsutskottet 3 Tillika bitr. utbildningschef

13 13 (13) 10. Beslut om lokalupplåtelse enligt gällande regler (LFS 2.18 Upplåtelser av skollokaler) 11. Beslut om fastställande av lägre hyra, befrielse från hyra och justering av hyresbelopp (LFS 2.18 Upplåtelser av skollokaler) Förskolechef/rektor Förskolechef/rektor efter samråd med BUN:s ekonom 12. Beslut om mottagande av sponsring Utbildningschefen 13. Utse ansvarig och ersättare för hand- och växelkassa under innevarande år 14. Upphandling av varor och tjänster inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde i de fall kontraktsvärdet: överstiger kronor uppgår till lägst beloppsgränsen för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling och högst kronor uppgår till högst beloppsgränsen för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling och med beaktande av kommunens riktlinjer för direktupphandling Utbildningschefen Beredningsutskottet Utbildningschefen Förskolechef/rektor

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2016-06-07 Dnr BUN16/24 2/13 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost:

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-06-21 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2016/01942-1.3.2 Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Tjänsteutlåtande

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2011-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10, 73/2015 Gäller från 2015-07-01 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2013-06-19, 77/2013 Gäller från 2013-07-01 upphör 2014-10-31 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.6 för utbildningsnämnden Vingåkers kommun Fastställd på Barn och utbildningsnämnden 2011 08 25 Sida 1 Allmänt om delegation Att delegera innebär att lämna över beslutanderätten.

Läs mer

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr 2015.3336 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut

ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut 2012-04-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bestämmelser delegation 1 Tjänster, ekonomi mm 2 Förskola 5 Förskoleklass

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28 elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 1 elegations och verkställighetsordning för Utbildningsnämnden Innehåll Om delegation

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr: 2016/45 Fastställd: 2016-04-28 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2/19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 eglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och utvecklingsnämnden Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 17 juni 2015 83

Delegationsordning. Kultur- och utvecklingsnämnden Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 17 juni 2015 83 Delegationsordning Kultur- och utvecklingsnämnden Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 17 juni 2015 83 2 (18) Innehållsförteckning 1 Bestämmelse kring delegation... 3 1.1 Överklagande...5 2 Förteckning...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun Upprättad: 2015-01-01 Antagen av: Barn- och utbildningsnämnden 5 2015-01-07 Reviderad av: Barn- och utbildningsnämnden den 6 2015-01-20 Kontaktperson:

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2006-04-26 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Delegeringsordning Handläggare: Månsson, Tina Fastställare: utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00314] Upprättad: Reviderad: 2014-08-28, antagen

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Delegationsordning - vidaredelegering. Barn- och utbildningsnämnden. Fastställd ; BUN /60

Delegationsordning - vidaredelegering. Barn- och utbildningsnämnden. Fastställd ; BUN /60 Delegationsordning - vidaredelegering Barn- och utbildningsnämnden Fastställd 2016-05-25; BUN 2016.186/60 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG Inledning... 3 Ärenden som inte får delegeras... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelgering...

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Delegationsordning förskolenämnden 2015

Delegationsordning förskolenämnden 2015 Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-03 Dnr: 2015/69-FSN-002 Delegationsordning förskolenämnden 2015 Förslag till beslut antar delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U15 Ersätter 3.6.1 U14 Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande ärenden...

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer