Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för grund- och förskolenämnden"

Transkript

1 Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

2 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat till de enheter där verksamheten utförs, förutsatt att det är lämpligt ut rättsäkerhets- och effektivtsynpunkt. Delegationsordningen ska ge möjlighet till ett decentraliserat beslutsfattande. Delegation Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en nämnd eller styrelse delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. Med delegationsbeslut avses ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där nämnden beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet kan inte delegeras eftersom nämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får heller inte delegeras om de är av större vikt eller av principiell beskaffenhet. Ett beslut som fattas utan delegationsrätt saknar laga verkan, d v s det gäller inte. Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta i handläggningen. Bestämmelser om jäv finns i kommunallagen 6 kap KL. Om en delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till närmaste chef eller nämnden. Vidaredelegation Endast förvaltningschefen har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätt. Övriga tjänstemän som önskar få en beslutanderätt överfört till någon annan måste vända sig till förvaltningschefen för beslut om vidaredelegation. Beslut om vidaredelegation ska anmälas till nämnden. En vikarie kan fatta de beslut som den ordinarie befattningshavaren har rätt att fatta. en eller nämnden kan vid behov återkalla delegation. Både förvaltningschef och nämnd kan också föregripa ett beslut som vidaredelegerats genom att själv fatta beslut i ärendet. Anmälan av delegationsbeslut Beslut som fattas på delegation ska anmälas i nämnden. Beslut fattade efter vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschefen som sedan ska anmäla besluten i nämnd. Delegaten är ansvarig för att anmälan sker. Anmälan ska göras på en särskild blankett som skickas till nämndsekreteraren månadsvis. För beslut som kan överklagas har anmälan betydelse för när tiden för möjligheten att överklaga börjar löpa. Klagotiden börjar från den dag när protokollet från det sammanträde då beslutet anmäldes anslås på kommunens anslagstavla. Verkställighetsbeslut Det som utgör verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. Verkställighetsbeslut är faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras tjänsteställning. Vid verkställighetsbeslut är det inte ett beslut om delegering som ligger till grund för beslutet utan det följer istället av den arbetsfördelning som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Att en chef beviljar ledighet inom ramen för en anställds lagliga rätt är ett exempel på ett verkställighetsbeslut. Anskaffningsbeslut inom löpande verksamhet och inom beslutad budgetram är ett annat exempel på verkställighetsbeslut. Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

3 Brådskande beslut Ordföranden får på nämndens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutanderätten ska användas sparsamt och beslut tagna med hänvisning till att de var brådskande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Det ska i anmälan finnas en uppgift om att ärendet var brådskande. Yttranden Om ett delegatbeslut överklagas har delegaten rätt att avge yttrande till överklagandeinstansen. Varje gång yttrande avges ska detta anmälas till nämnden. Besvärshänvisning Om beslutet kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd eller måste beslutet kompletteras med en besvärshänvisning (gäller inte om ett överklagande endast kan ske inom ramen för kommunallagens regler om laglighetsprövning). Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

4 SKOLLAGEN 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 2.1 Besluta att en person som saknar lärarlegitimation och behörighet ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader. 2 kap. 19 Rektor/Förskolechef 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 6.1 Upprätta likabehandlingsplan 6 kap. 8 (samt 3 kap. 16 diskrimineringslagen) Rektor/Förskolechef 6.2 Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 6.3 Utse vem som från verksamheten pedagogisk omsorg ska motta anmälningar om att barn blivit utsatt för kränkande behandling. 6 kap. 10 första 6 kap. 10 tredje Rektor/Förskolechef Central förskolechef Vid kännedom om att ett barn eller en elev anser sig utsatt för kränkande behandling ska skoljuristen meddelas. Kopia på genomförd utredning, åtgärdsplan och uppföljning skickas till skoljuristen. 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 7.1 Mottagande i grundsärskolan. 7 kap. 5 Samordnare särskolan Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

5 7.1a Besluta att en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans målgrupp. 7.2 Mottagande på försök i grundskola eller grundsärskola. 7.3 Integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola. 7.4 Prövning av om ett barn ska börja fullgöra skolplikten först höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år. 7 kap. 5 b Samordnare särskolan 7 kap. 8 Samordnare särskolan 7 kap. 9 Samordnare särskolan 7 kap. 10 Elev i kommunal skola i Haninge: Rektor i den skola där eleven är inskriven eller om eleven ännu inte är inskriven någonstans, rektor i grundplaceringsskolan 7.5 Prövning av fråga om skolpliktens förlängning med ett år. 7.6 Prövning av fråga om tidigare upphörande av skolplikten. 7.7 Prövning av fråga om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande. Elev i fristående eller utomkommunal verksamhet: Grundskolechef 7 kap. 13 Elev i kommunal skola i Haninge: Rektor Elev i fristående eller utomkommunal skola: Grundskolechef 7 kap. 14 Elev i kommunal skola i Haninge: Rektor Elev i fristående eller utomkommunal skola: Grundskolechef 7 kap. 15 Elev i kommunal skola i Haninge: Rektor Elev i fristående eller utomkommunal skola: Grundskolechef Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

6 8 kap. Förskolan 8.1 Erbjudande av förskola från och med ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 8 kap. 5 Förvärvsarbete och studier: Verkställighet Familjens situation i övrigt: central stödavdelning 8.2 Erbjudande av förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 8.3 Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Haninge kommuns förskola. 8.4 Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Haninge kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i den kommunens förskola. 8.5 Erbjuda förskola skyndsamt till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av 8 kap. 7 central stödavdelning 8 kap. 13 första 8 kap. 13 första 8 kap. 14 andra central stödavdelning Skolväsendets överklagandenämnd Ett yttrande ska avse huruvida barnet har särskilda skäl att gå i den kommunens förskola Ska anmälas till nämnd Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

7 särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 8.5a Bestämma ersättning till annan kommun för barn från Haninge kommun som den har i sin förskola, om mottagande av barnet i den andra kommunens förskola grundar sig på att barnet har särskilda skäl till detta med hänsyn till sina personliga förhållanden. 8.6 Bestämma ersättning till annan kommun för barn från Haninge kommun som den har i sin förskola, om mottagande av barnet i den andra kommunens förskola grundar sig på att den andra kommunen mottagit barnet på frivillig grund. (Om överenskommelse ska träffas om att ersättningen ska bestämmas efter andra grunder än de som Haninge kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan) 8.7 Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för barn som Haninge kommun har mottagit i sin förskola på frivillig grund ska bestämmas efter andra grunder än de 8 kap. 17 första 8 kap. 17 andra andra 8 kap. 17 andra andra Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

8 som den andra kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan. 8.8 Besluta att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns förskola, om barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. 8.9 Beslut om grundbelopp till huvudman för fristående förskola 8 kap kap Kanslichef Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige respektive grund- och förskolenämnden fastställda generella elevpengen Besluta om tilläggsbelopp till huvudman för fristående förskola 8 kap kap. Förskoleklassen 9.1 Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Haninge kommuns 9 kap. 13 första Skolväsendets överklagandenämnd Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

9 förskoleklass. 9.2 Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Haninge kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i den kommunens förskoleklass. 9.3 Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. 9.3a Bestämma ersättning till annan kommun för elev från Haninge kommun som den har i sin förskoleklass, om elevens skolgång i den andra kommunens förskoleklass grundar sig på att barnet har särskilda skäl till detta med hänsyn till sina personliga förhållanden. 9.4 Bestämma ersättning till annan kommun för elev från Haninge kommun som den har i sin förskoleklass, om elevens skolgång i den andra kommunens förskoleklass grundar sig på att den andra kommunen mottagit eleven på frivillig 9 kap. 13 första 9 kap. 15 första andra och andra 9 kap. 16 första 9 kap. 16 andra andra Rektor Avslag enligt andra kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

10 grund. (Om överenskommelse ska träffas om att ersättningen ska bestämmas efter andra grunder än de som Haninge kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen) 9.5 Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för barn som Haninge kommun har mottagit i sin förskoleklass på frivillig grund ska bestämmas efter andra grunder än de som den andra kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklass. 9.6 Besluta att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns förskoleklass, om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. 9.7 Beslut om grundbelopp till huvudman för fristående förskoleklass 9 kap. 16 andra andra 9 kap. 16 andra tredje 9 kap Kanslichef Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige respektive grund- och förskolenämnden fastställda generella elevpengen. Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

11 9.8 Besluta om tilläggsbelopp till huvudman för fristående förskoleklass 9 kap kap. Grundskolan 10.1 Ta emot en elev från en annan kommun, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Haninge kommuns grundskola. 10 kap. 25 Skolväsendets överklagandenämnd 10.2 Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Haninge kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i den kommunens grundskola Avslå placering vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå Beslut om skolskjuts beviljande om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 10 kap kap. 30 första andra och andra punkten 1 Rektor Avslag enligt andra kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 10 kap. 32 Skolskjutshandläggare Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

12 eller någon annan särskild omständighet Beslut om skolskjuts avslag Gäller både skoltaxi och SL-kort Beslut om skolskjuts för elev som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i en annan kommuns grundskola 10.6a Bestämma ersättning till annan kommun för elev från Haninge kommun som den har i sin grundskola, om elevens skolgång i den andra kommunens grundskola grundar sig på att eleven har särskilda skäl till detta Bestämma ersättning till annan kommun för elev från Haninge kommun som den har i sin grundskola, om elevens skolgång i den andra kommunens grundskola grundar sig på att den andra kommunen mottagit eleven på frivillig grund. (Om överenskommelse ska träffas om att ersättningen ska bestämmas efter andra grunder än de som Haninge kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan) 10 kap. 32 Skolskjutshandläggare Avslag enligt första kan överklagas till 10 kap. 33 Skolskjutshandläggare 10 kap. 34 första 10 kap. 34 andra andra Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

13 10.8 Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för elev som Haninge kommun har mottagit i sin grundskola på frivillig grund ska bestämmas efter andra grunder än de som den andra kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskola Besluta att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns grundskola, om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas Beslut om grundbelopp till huvudman för fristående grundskola 10 kap. 34 andra andra 10 kap. 34 andra tredje 10 kap Kanslichef Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige respektive grund- och förskolenämnden fastställda generella elevpengen Besluta om tilläggsbelopp till huvudman för fristående grundskola tilläggsbelopp Beslut om skolskjuts för elev som går i en 10 kap. 37 Chefen för modersmålsenheten (modersmål) 10 kap. 40 Skolskjutshandläggare Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

14 fristående grundskola inom kommunen. 11 kap. Grundsärskolan kap. 8 Samordnare särskolan Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden Komma överens med en annan kommun om att denna i sin grundsärskola ska ta emot elev vars utbildning Haninge kommun ansvarar för. 11 kap 24 andra 2 Samordnare särskolan 11.3 Komma överens med en annan kommun om att Haninge kommun i sin grundsärskola ska ta emot barn vars utbildning den andra kommunen ansvarar för Ta emot en elev från en annan kommun, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Haninge kommuns grundsärskola Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Haninge kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har 11 kap 24 andra 2 Samordnare särskolan 11 kap. 25 Samordnare särskolan 11 kap. 25 Samordnare särskolan Skolväsendets överklagandenämnd Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

15 särskilda skäl att gå i den kommunens grundsärskola Ta emot en elev från en annan kommun i grundsärskola efter önskemål från barnets vårdnadshavare Placering vid en skolenhet. 11 kap. 26 Samordnare särskolan 11 kap. 29 första och andra Samordnare särskolan Beslut att placera en elev vid en annan skolenhet än den vårdnadshavarna önskar ska anmälas till nämnd 11.8 Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i en annan kommuns grundsärskola Bestämma ersättning till annan kommun för elev från Haninge kommun som den har i sin grundsärskola, om elevens skolgång i den andra kommunens grundsärskola grundar sig på att eleven har särskilda skäl till detta Bestämma ersättning till annan kommun för elev från Haninge Avslag med hänvisning till andra kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 11 kap. 31 Skolskjutshandläggare 11 kap. 32 Skolskjutshandläggare 11 kap. 33 första 11 kap. 33 andra andra Samordnare särskolan Samordnare särskolan Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

16 kommun som den har i sin grundsärskola, om elevens skolgång i den andra kommunens grundsärskola grundar sig på att den andra kommunen mottagit eleven på frivillig grund. (Om ersättningen bestäms efter samma grunder som Haninge kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundsärskolan) Bestämma ersättning till annan kommun för elev från Haninge kommun som den har i sin grundsärskola, om elevens skolgång i den andra kommunens grundsärskola grundar sig på att den andra kommunen mottagit eleven på frivillig grund. (Om överenskommelse ska träffas om att ersättningen ska bestämmas efter andra grunder än de som Haninge kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundsärskolan) Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för barn som Haninge kommun har mottagit i sin grundskola på frivillig grund ska bestämmas efter andra grunder än de 11 kap. 33 andra andra 11 kap. 33 andra andra Samordnare särskolan Samordnare särskolan Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

17 som den andra kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskola Besluta att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns grundsärskola, om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas Beslut om grundbelopp till huvudman för fristående grundsärskola 11 kap 33 andra tredje Samordnare särskolan 11 kap. 36 Samordnare särskolan Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige respektive grund- och förskolenämnden fastställda generella elevpengen Besluta om tilläggsbelopp till huvudman för fristående grundsärskola Beslut om skolskjuts för elev som går i en fristående grundsärskola inom kommunen. 11 kap. 36 Samordnare särskolan Chefen för modersmålsenheten (modersmål) 11 kap. 39 Skolskjutshandläggare 14 kap. Fritidshemmet kap. 5 Förvärvsarbete och Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

18 Erbjuda utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt Erbjuda utbildning i fritidshem om eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning Erbjuda fritidshem från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år om eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. 14.3a Bestämma ersättning till annan kommun för elev från Haninge kommun som den har i sitt fritidshem, om elevens skolgång (förskoleklass, grundskola eller grundsärskola) i den andra kommunen grundar sig på att barnet har särskilda skäl till detta med studier: Verkställighet Familjens situation i övrigt för elev i kommunal skola: Rektor Familjens situation i övrigt för elev i fristående skola eller annan kommuns grundskola: central stödavdelning 14 kap. 6 Elev i kommunal skola: Rektor Elev i fristående skola eller annan kommuns grundskola: central stödavdelning 14 kap. 7 Elev i kommunal skola: Rektor 14 kap. 14 första Elev i fristående skola eller annan kommuns grundskola: central stödavdelning Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

19 hänsyn till sina personliga förhållanden Bestämma ersättning till annan kommun för elev från Haninge kommun som den har i sitt fritidshem, om elevens skolgång (förskoleklass, grundskola eller grundsärskola) i den andra kommunen grundar sig på att den andra kommunen mottagit eleven på frivillig grund. (Om överenskommelse ska träffas om att ersättningen ska bestämmas efter andra grunder än de som Haninge kommun tillämpar vid fördelning av resurser till det egna fritidshemmet) 14.5 Komma överens med en annan kommun om att ersättningen för barn som Haninge kommun har mottagit i sitt fritidshem på frivillig grund ska bestämmas efter andra grunder än de som den andra kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna fritidshemmet Besluta att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns fritidshem, om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och 14 kap. 14 andra andra 14 kap. 14 andra andra 14 kap. 14 andra andra Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

20 betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas Besluta om grundbelopp till huvudman för fristående fritidshem 14 kap. 15 Kanslichef Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige respektive grund- och förskolenämnden fastställda generella elevpengen Besluta om tilläggsbelopp till huvudman för fristående fritidshem 14 kap kap. Entreprenad och samverkan 23.1 Sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (entreprenad). 23 kap. 1 Rektor 24 kap. Särskilda utbildningsformer 24.1 Lämna bidrag till huvudman för en godkänd internationell skola. 24 kap. 4 första 24.2 Beslut att inte lämna bidrag för särskilt 24 kap. 4 andra Central stödchef Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

21 stöd till huvudman för en godkänd internationell skola, om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas Beslut att anordna särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för elev som gå grund av sjukdom eller liknande skäl under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete. 24 kap. 20 Rektor 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet 25.1 Besluta att en enskild som bedriver pedagogisk omsorg har rätt till bidrag. 25 kap. 10 Central förskolechef 25.2 Besluta om grundbelopp till huvudman för fristående pedagogisk omsorg 25 kap. 11 Kanslichef Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige respektive grund- och förskolenämnden fastställda generella elevpengen Besluta om tilläggsbelopp till huvudman för 25 kap. 13 Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

22 fristående pedagogisk omsorg 25.4 Besluta om grundbelopp till enskild huvudman för fritidshem som istället erbjuder öppen fritidsverksamhet till en elev 25 kap. 15 andra Kanslichef Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige respektive grund- och förskolenämnden fastställda generella elevpengen Beslut att inte lämna bidrag för särskilt stöd till annan kommuns fritidshem som istället erbjuder öppen fritidsverksamhet till en elev, om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas Besluta om bidrag till enskild huvudman för öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. 25 kap. 15 andra 25 kap. 16 Kanslichef 26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering kap. 8 Central förskolechef Förelägga den huvudman som är uppgiftsskyldig att fullgöra sin skyldighet Förelägga en 26 kap. 10 Central förskolechef Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

23 huvudman att fullgöra sina skyldigheter Tilldela en huvudman en anmärkning Avstå från ingripande. 26 kap. 11 Central förskolechef 26 kap. 12 Central förskolechef SKOLFÖRORDNINGEN 9 kap. Grundskolan S kap. 4 Linjechef Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. S.9.2 Besluta om vilka språkval som ska erbjudas. 9 kap. 5 Rektor 10 kap. Grundsärskolan S.10.1 Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden 10 kap. 3 Linjechef PERSONAL OCH ADMINISTRATION A Beslut om att inte lämna ut handling. OSL B Avvisning av skrivelse om överklagande som inkommit för sent. C Yttrande över elevärenden. 24 förvaltningslagen Avdelningschef Linjechef Rektor/Förskolechef Kanslichef Ansvarig linjechef Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

24 Avser yttranden till Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och elevombudet m.fl. C.1 Ansöka om bidrag från myndigheter. Avser ansökan om statsbidrag etc. från Skolverket, Migrationsverket, Jordbruksverket m.fl. D Utbildningsförvaltningens organisation inom ramen för av nämnden beslutade principer. E Nämndledamöternas deltagande i kurser/konferenser. F Delegering av arbetsgivaransvaret enligt arbetsmiljölagen. G Anställning, vikariatsförordnanden, förändrad tjänstgöringsgrad för befattningar avseende personal direkt underställd förvaltningschef. H Anställning, vikariatsförordnanden, förändrad tjänstgöringsgrad för befattningar avseende personal direkt underställd avdelningschef/linjechef/chef för modersmålsenheten I Förändring av lönesättning utanför ordinarie lönerevision. J Anställning och förändrad tjänstgöringsgrad för befattningar avseende personal anställd på förskole- och skolenheter. (Not. Vikariatsförordnanden på mellan 1-31 dagar räknas som verkställighetsbeslut och behöver därmed inte anmälas till 3 kap. arbetsmiljölagen Rektor Nämndens ordförande. (För ordföranden fattar vice ordförande beslut.) Avdelningschef Linjechef Chef för modersmålsenheten Rektor/Förskolechef Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

25 nämnden.) L Vikariatsförordnande maximalt två månader per år avseende befattning med formellt arbetsgivaransvar. M Ledighet utöver lag och avtal för personal direkt underställd förvaltningschef. N Ledighet utöver lag och avtal för personal direkt underställd avdelningschef/linjechef/chef för modersmålsenheten. O Ledighet utöver lag och avtal för personal på förskole- och skolenheter. P Konsekvensomplacering vid övertalighet. Q Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner för personal direkt underställd förvaltningschefen. R Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner för övrig personal. S Disciplinär åtgärd i form av varning. T Disciplinär åtgärd i form av uppsägning. U Fastställande av pris på pedagogisk måltid. V Fastställande av pris på skollunch. W Upphandlingsärenden: Antagande av leverantör samt träffande av avtal avseende varor, tjänster och entreprenader Respektive befattningshavare Avdelningschef Linjechef Chef för modersmålsenheten Rektor/Förskolechef Avdelningschef Linjechef 11 AB Rektor/Förskolechef Upphandlingschef Ersättare: Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

26 för utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. X Beslut om planerings- och kompetensutvecklingsdagar utöver fastställda riktlinjer. Y Förändringar som innebär att kommunövergripande särskild undervisningsgrupp flyttas mellan resultatenheter. Z Uppsägning av plats på fritidshem eller förskola p g a obetalda avgifter. Å Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Ä Teckna grund- och förskolenämndens firma Ä1 Teckna avtal inom ramen för tilldelad budget PUL Ansvarig linjechef Central stödchef Ansvarig linjechef PUL-ombud Nämndordförande Avdelningschef Linjechef Avtal som ingås i nämndens namn ska anmälas till nämnden Antagen av grund- och förskolenämnden , senast reviderad

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Antagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-06-21, senast reviderad 2015-10-19 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2016-06-07 Dnr BUN16/24 2/13 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28 elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 1 elegations och verkställighetsordning för Utbildningsnämnden Innehåll Om delegation

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost:

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-06-21 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2016/01942-1.3.2 Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Tjänsteutlåtande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2011-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr 2015.3336 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning reviderad 2016 UN-2016/124

Utbildningsnämndens delegationsordning reviderad 2016 UN-2016/124 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Carin Dahlberg Datum UN-2016/124 2016-04-29 Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning reviderad 2016 UN-2016/124 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.6 för utbildningsnämnden Vingåkers kommun Fastställd på Barn och utbildningsnämnden 2011 08 25 Sida 1 Allmänt om delegation Att delegera innebär att lämna över beslutanderätten.

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Delegationsordning - vidaredelegering. Barn- och utbildningsnämnden. Fastställd ; BUN /60

Delegationsordning - vidaredelegering. Barn- och utbildningsnämnden. Fastställd ; BUN /60 Delegationsordning - vidaredelegering Barn- och utbildningsnämnden Fastställd 2016-05-25; BUN 2016.186/60 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG Inledning... 3 Ärenden som inte får delegeras... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelgering...

Läs mer

Delegationsordning förskolenämnden 2015

Delegationsordning förskolenämnden 2015 Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-03 Dnr: 2015/69-FSN-002 Delegationsordning förskolenämnden 2015 Förslag till beslut antar delegationsordning

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10, 73/2015 Gäller från 2015-07-01 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen ÅÅÅÅ-MM-DD, INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2013-06-19, 77/2013 Gäller från 2013-07-01 upphör 2014-10-31 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U15 Ersätter 3.6.1 U14 Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Kultur- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Antagen 2009-12-09 Datum Kultur- och utbildningsförvaltningen 2009-11-05 2(5) Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr: 2016/45 Fastställd: 2016-04-28 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2/19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Sida 2 av 6 1. Inledning Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande ärenden...

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer