Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1

2 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska organet rutinärenden så att utrymme finns för mer omfattande behandling av principiella ärenden att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare Kännetecknande för ett beslut som kan delegeras är bl. a. att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vidare kan sådana beslut överklagas genom kommunalbesvär, vilket innebär att en laglighetsprövning kan göras av besluten. Genom delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Delegaten träder in helt i s ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett beslut av och kan inte ändras av nämnden. Däremot kan återta sin delegation, även för ett enskilt ärende, men detta får inte rättsverkan på redan fattade beslut. Beslut som fattas inom ramen för verkställighet grundas i regel på instruktioner, avtal eller policy och ingår oftast i tjänsten. Typiska exempel på sådana beslut är tillämpning av tjänstledighetsregler, tilldelning av förskoleplats enligt regelverk och avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. Kännetecknande för dessa beslut är att det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. Sådana beslut kan heller inte överklagas. Fullmakt skiljer sig från delegation på flera sätt. Fullmakt ligger inom ramen för civilrättens område och avhandlas i avtalslagen. Lagen utgår från grundtanken att fullmakten är en förklaring av fullmaktsgivaren ( ) att fullmäktigen (förtroendevald eller tjänsteman) har rätt att handla på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmaktsgivaren tar således på sig ansvaret för de rättshandlingar (avtal mm) som fullmäktigen ingår för dennes räkning inom fullmaktens gränser. Beslut och rättshandlingar inom ramen för en fullmakt kan inte överklagas genom kommunalbesvär. En delegat däremot har en organställning genom att delegaten går in i kommunstyrelsens ställe och beslutar. 1.2 Kommunallagens regler s möjligheter till delegation av ärenden behandlas i 6 kap kommunallagen och i speciallagstiftning. 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34. En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. Sida 2 av 33

3 34 I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 35 Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 36 En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 37 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. 38 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. 1.3 Registrering och rapportering av beslut I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till i särskild ordning. Delegationsbeslut överlämnas löpande till nämndens sekreterare. Beslutet ska vara försett med löp-/eller paragrafnummer per år, t ex 1/2013. Nämndsekreteraren sorterar delegationsbesluten per verksamhetsområde och anmäler besluten, med respektive löp-/eller paragrafnummer och ärenderubrik till s under rubriken Anmälan av delegationsbeslut. Aktuella delegationsbeslut ska finnas tillgängliga vid s sammanträden. I s protokoll noteras att anmälan skett. Tiden för överklagande löper 3 veckor från att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. Sida 3 av 33

4 1.4 Begränsning av delegation I de fall delegaten inom ramen för lämnad delegation har att fatta ett beslut av principiell betydelse eller som annars är av större vikt skall ärendet beslutas av Barnoch. Detsamma gäller om det politiska momentet i ärendet kan antas vara stort. Delegaten har att i dessa fall överlämna ärendet till s för avgörande. Delegationen omfattas således inte av denna typ av ärenden. 1.5 Allmänna delegeringsregler Överordnad chef äger rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till tjänsteman vid ordinarie delegats frånvaro, vid jäv eller om delegaten överlämnar ärendet till denne. Den som förordnats som vikarie för viss tjänsteman inträder som delegat i dennes ställe. Kommundirektören har rätt att fatta beslut i stället för samtliga tjänstemannadelegater. Den som av s utsetts till delegat har rätt att underteckna de avtal och rättshandlingar som erfordras för verkställande av delegationsbeslutet. barn och utbildning har rätt att vidaredelegera ärenden som är lämpliga att vidaredelegera. Vid s ordförandes bortovaro inträder s 1:e vice ordförande och s 2:e vice ordförande in som delegat i nu nämnd ordning. 1.6 Delegater s ordförande barn och utbildning Biträdande chef barn och utbildning enheten administration Tillsynsansvarig förskola Rektor vuxenutbildningen centrum för nyanlända Rektor Förskolechef Sida 4 av 33

5 Allmänna ärenden Nr Ärendekategori Lagrum Delegat Kommenta r A1 Beslut att inte lämna ut allmän handling samt prövning enligt sekretesslagen. OSL enheten administratio n A2 Yttrande till domstol vid överklagande av beslut att ej lämna ut allmän handling. 24 förvaltnin gs-lagen enheten administratio n A3 Prövning och beslut om att avvisa för sent inkommit överklagande. 24 och 27 förvaltnin gs-lagen enheten administratio n A4 Utfärda fullmakt att företräda barn och utbildning och föra dess talan vid domstolar och myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. A5 Beslut å s vägnar enligt kommunallagen 6:36 i fall som är så Ordförande Sida 5 av 33

6 A6 A7 A8 A9 A10 brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Besvara till inkomna skrivelser där nämndens yttrande ej anses påkallat. Mindre ändringar och tillägg i s dokumenthanteringsplan. Utse och entlediga personuppgiftsombud. Yttrande över elevärenden samt övriga tillsynsärenden till Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, elevombudet. Yttrande till övriga myndigheter (utöver de myndigheter som framgår av A9) inom nämndens område, t.ex. Ordförande enheten administratio n enheten administratio n Biträdande chef barn och utbildning enheten administratio n Respektive avdelningsche f Sida 6 av 33

7 A11 yttrande till domstolar Underteckna delgivningskvitto inom nämndens område. barn och utbildning Ekonomiärenden B1 Avskrivning av barn fordringar upp till ett belopp av och utbildning kronor. Fonder C1 Beslut om användning av C2 avkastning ur stiftelsen Anna Christina Sandbergs fond. Utdelning av fondmedel ur: enheten administrati on enheten 1)Ekerö kommuns skolsamfond 2)Hallenstiernska donationsfonden 3) Anna Christina Sandbergs donationsfond. administrati on C3 4) Karin och Gösta Sida 7 av 33

8 Rittners stipendiefond samt Bille Rittners stipendiefond: Förslag enheten administrati on till stipendium för studiebegåvad ungdom med hemvist i Ekerö eller Färingsö församling. Ärenden avseende förtroendevalda i D1 Kurser och konferenser Ordförande för förtroendevalda. SKOLLAGEN 4 kap. Kvalitet och inflytande E1 Besluta om 4 kap. 7 barn och Övergripande nödvändiga utbildning brister. åtgärder om det genom klagomålet Biträdande chef Under framkommer att barn och respektive det finns brister i utbildning ansvarsområde. verksamheten. Rektor Sida 8 av 33

9 Vuxenutbildning 5 kap. Trygghet och studiero F1 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna. 5 kap. 17 Biträdande chef barn och utbildning F2 Avstängning av elev 5 kap. Biträdande chef från praktik. 19 barn och utbildning 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling G1 Utreda 6 kap. Rektor/Förskole omständigheter kring 10 chef uppgivna kränkningar första och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Sida 9 av 33

10 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning H1 Mottagande i 7 kap. 5 grundsärskolan. Resursteam H2 Besluta att en elev i 7 kap. 5 grundsärskolan inte b Resursteam tillhör grundsärskolans målgrupp. H3 Mottagande på 7 kap. 8 försök i grundskola Resursteam eller grundsärskola. H4 Integrerad skolgång i 7 kap. 9 grundskola eller grundsärskola. H5 Prövning av om ett 7 kap. Elev i barn ska börja 10 kommunal fullgöra skolplikten skola på Ekerö: först höstterminen Rektor det kalenderår då barnet fyller åtta år. Elev i fristående eller utomkommunal skola: Biträdande chef Sida 10 av 33

11 barn och utbildning H6 Prövning av fråga 7 kap. Elev i om skolpliktens 13 kommunal förlängning med ett skola på Ekerö: år. Rektor Elev i fristående eller utomkommunal skola: Biträdande chef barn och utbildning H7 Prövning av fråga 7 kap. Elev i om tidigare 14 kommunal upphörande av skola på Ekerö: skolplikten. Rektor Elev i fristående eller utomkommunal skola: Biträdande chef Sida 11 av 33

12 barn och utbildning H8 Prövning av fråga 7 kap. Elev i om rätt att slutföra kommunal skolgången efter skola på Ekerö: skolpliktens Rektor upphörande Elev i fristående eller utomkommunal skola: Biträdande chef barn och utbildning 8 kap. Förskolan I1 Ta emot ett barn från en annan kommun, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har 8 kap. 13 första Tillsynsansvari g (stödbehov) särskilda skäl att gå i Ekerö kommuns förskola. I2 Avge yttrande till kommun som överväger att ta 8 kap. 13 första Ett yttrande ska avse huruvida Sida 12 av 33

13 emot ett barn från barnet har Ekerö kommun särskilda skäl grundat på att att gå i den barnet med hänsyn kommunens till sina personliga förskola förhållanden har särskilda skäl att gå i den kommunens förskola. I3 Erbjuda förskola 8 kap. skyndsamt till barn 14 som av fysiska, psykiska eller skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. I4 Komma överens med 8 kap. Tillsynsansvari en annan kommun 17 g om att ersättningen för barn som Ekerö kommun har mottagit i sin meninge (stödbehov) förskola på frivillig n grund ska bestämmas efter grunder än de som den kommunen tillämpar vid fördelning av Sida 13 av 33

14 resurser till den egna förskolan. I5 Besluta att inte 8 kap. lämna bidrag för 17 särskilt stöd till annan kommuns förskola, om barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. I6 Besluta om 8 kap. tilläggsbelopp till 23 huvudman för fristående förskola. I7 Besluta om tilläggsbelopp för barn i kommunens kommunala förskola. I8 Beslut om att utöka enheten antalet platser i en fristående förskola. administration I9 Beslut om medel till enheten enskild pedagog inom ramen för administration Sida 14 av 33

15 uppdraget Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskola och fritidshem. 9 kap. Förskoleklassen J1 Ta emot ett barn från en annan 9 kap. 13 kommun, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i förskoleklass i Ekerö kommun. första J2 Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot ett barn från Ekerö kommun grundat på att barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i den kommunens förskoleklass. 9 kap. 13 första Sida 15 av 33

16 J3 Om 9 kap. överenskommelse 16 ska träffas om att ersättningen ska bestämmas efter grunder än meningen de som Ekerö kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen. J4 Besluta att inte 9 kap. lämna bidrag för 16 särskilt stöd till annan kommuns förskoleklass, om tredje eleven har ett meningen omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. J5 Besluta om 9 kap. tilläggsbelopp till 19 huvudman för fristående Sida 16 av 33

17 J6 förskoleklass. Besluta om tilläggsbelopp för elev i kommunens kommunala förskoleklass. 10 kap. Grundskolan K1 Ta emot en elev från en annan kommun, 10 kap. 25 om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Ekerö kommuns grundskola. K2 Avge yttrande till kommun som överväger att ta emot en elev från Ekerö kommun grundat på att eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i kommunens grundskola. 10 kap. 25 Sida 17 av 33

18 K3 Beslut om placering 10 kap. Rektor av elev vid en 30, 1 skolenhet enligt Skollagen 10 kap. 30,1. K4 Beslut om skolskjuts 10 kap. avslag. 32 enheten administrati on K5 Bestämma 10 kap. ersättning till annan 34 enheten kommun för elev första från Ekerö kommun administrati som den har i sin on grundskola, om elevens skolgång i den kommunens (stödbehov) grundskola grundar sig på att eleven har särskilda skäl till detta. K6 Om 10 kap. överenskommelse ska 34 träffas om att ersättningen ska bestämmas efter grunder än de meningen Sida 18 av 33

19 som Ekerö kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan. K7 Besluta att inte 10 kap. lämna bidrag för 34 särskilt stöd till annan kommuns grundskola, om tredje eleven har ett meningen omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. K8 Besluta om 10 kap. tilläggsbelopp till 39 huvudman för fristående grundskola tilläggsbelopp. K9 Besluta om tilläggsbelopp för Sida 19 av 33

20 elev i kommunens kommunala grundskola. K10 Beslut om skolskjuts 10 kap. för elev som går i en 40 enheten fristående grundskola inom administrati kommunen avslag. on 11 kap. Grundsärskolan L1 Beslut om elev, som 11 kap. 8 Rektor mottas i grundsärskolan, huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden L2 Beslut om skolskjuts avslag. 11 kap. 31 enheten administration L3 Beslut om skolskjuts för elev i grundsärskolan som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i en annan kommuns grundsärskola 11 kap. 32 enheten administration Sida 20 av 33

21 avslag. L4 Bestämma 11 kap. enheten ersättning till 33 annan kommun för första administration elev från Ekerö kommun som den har i sin grundsärskola, om (stödbehov) elevens skolgång i den kommunens grundsärskola grundar sig på att eleven har särskilda skäl till detta. L5 Om ersättningen 11 kap. bestäms efter 33 samma grunder som Ekerö kommun tillämpar vid fördelning av meningen resurser till den egna grundsärskolan. L6 Om 11 kap. överenskommelse 33 ska träffas om att ersättningen ska bestämmas efter grunder än meningen Sida 21 av 33

22 de som Ekerö kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundsärskolan. L7 Beslut att inte 11 kap lämna bidrag för 33 särskilt stöd till annan kommuns grundsärskola, om tredje eleven har ett meningen omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. L8 Besluta om 11 kap. tilläggsbelopp till 36 huvudman för fristående grundsärskola. L9 Besluta om tilläggsbelopp för elev i kommunens kommunala grundsärskola Sida 22 av 33

23 L10 Beslut om skolskjuts 11 kap. enheten för elev som går i 39 en fristående administration grundsärksola inom kommunen avslag. 14 kap. Fritidshemmet M1 Besluta att inte lämna bidrag för 14 kap. 14 särskilt stöd till annan kommuns fritidshem, om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. meningen M2 Besluta om tilläggsbelopp till 14 kap. 15 huvudman för fristående fritidshem. M3 Besluta om tilläggsbelopp för Sida 23 av 33

24 M4 elev i kommunens kommunala fritidshem. Beslut om medel till enskild pedagog inom ramen för uppdraget Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskola och fritidshem. enheten administrati on 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan N1 Avslag gällande beslut om ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola som behöver inackordering på grund av skolgången. 15 kap. 32 enheten administration och kvalitet 16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan O1 Besluta att utbildningen på ett nationellt program 16 kap. 15 Sida 24 av 33

25 O2 O3 O4 ska fördelas på längre tid än tre läsår. Avge yttrande till annan kommun där en elev från Ekerö kommun har ansökt om plats vid nationellt program. Besluta om tilläggsbelopp samt beslut om modersmålsundervis ning. Teckna samverkansavtal för enskild elev på nationellt godkänt program, t ex idrottsutbildning. 16 kap. enhet 48 kvalitet administratio n 16 kap. 54 (stödbehov) centrum för nyanlända - enheten administratio n 17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan P1 Ta emot ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram till yrkesintroduktion 17 kap. 11 Biträdande chef barn och utbildning Sida 25 av 33

26 eller individuellt alternativ. P2 Pröva om elev från 17 kap. Rektor grundsärskolan ska 16 erbjudas yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. P3 Komma överens med 17 kap. enheten fristående huvudman 29 om bidrag som ska administratio betalas för elev som n mottagits till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. P4 Lämna tilläggsbelopp 17 kap. till huvudman för 31 elev på preparandutbildning vid en fristående Centrum för gymnasieskola samt nyanlända beslut om modersmålsundervis ning. P5 Besluta om tilläggsbelopp för Sida 26 av 33

27 elev vid kommunens individuella gymnasium. 18 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan Q1 Besluta om en sökande tillhör målgruppen för 18 kap. 5, 7 gymnasiesärskolan. Q2 Besluta om skolskjuts avslag. Gäller skoltaxi och SLkort. 18 kap kap. 31 enheten administration Q3 Beslut om skolskjuts 18 kap. enheten för elev från annan 31 kommun som på administration grund av skolgången behöver övernatta i Ekerö avslag. Q4 Beslut om stöd till 18 kap. enheten inackordering 32 avslag. administration Q5 Beslut om skolskjuts 18 kap. enheten för elever i fristående 35 gymnasiesärskolor administration avslag. Gäller skoltaxi och SLkort. Sida 27 av 33

28 19 kap. Utbildning program i gymnasiesärskolan R1 Pröva frågan om en elev som har sökt till 19 kap. 29 ett individuellt program har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program. R2 Avge yttrande till annan kommun där 19 kap. 41 elev från Ekerö kommun har ansökt om plats i gymnasiesärskola. R3 Besluta om ersättning för tilläggsbelopp till: * huvudman för fristående gymnasiesärskola * huvudman för fristående gymnasiesärskola * beslut om modersmålsundervi sning. 19 kap. 47 Centrum för nyanlända Sida 28 av 33

29 20 kap. Kommunal vuxenutbildning S1 Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska upphöra. 20 kap. 9 Rektor vuxenutbildni ng S2 Avge yttrande till 20 kap. Rektor annan huvudman till 14 vuxenutbildni vilken elev från ng Ekerö kommun ansökt om vuxenutbildning på grundläggande nivå. S3 Avge yttrande till 20 kap. Rektor annan huvudman till 21 vuxenutbildni vilken elev från ng Ekerö kommun ansökt om vuxenutbildning på gymnasial nivå. S4 Beslut om 20 kap. Rektor mottagande i 33 vuxenutbildni utbildning i svenska ng för invre 21 kap. Särskild utbildning för vuxna T1 Avge yttrande till 21 kap. 7 Rektor Sida 29 av 33

30 annan huvudman till första vuxenutbildni vilken elev från ng Ekerö kommun ansökt om särskild utbildning för vuxna. T2 Besluta att 21 kap. 9 Rektor utbildningen för en vuxenutbildni elev på en kurs ska ng upphöra. T3 Besluta att på nytt 21 kap. 9 Rektor bereda en elev sådan tredje vuxenutbildni utbildning som har ng upphört. 24 kap. Särskilda utbildningsformer U1 Beslut angående extra bidrag till 24 kap. 6a internationell gymnasieskola för elev med omfattande behov av särskilt stöd. tredje U2 Beslut angående extra bidrag till internationell grundskola för elev med omfattande behov av särskilt stöd. 24 kap. 5 tredje Sida 30 av 33

31 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet V1 Besluta om tilläggsbelopp till huvudman för fristående pedagogisk omsorg. 25 kap. 13 V2 Beslut att inte 25 kap. lämna bidrag för 15 särskilt stöd till annan kommuns fritidshem som istället erbjuder öppen fritidsverksamhet till en elev, om eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen om bidraget lämnas. Sida 31 av 33

32 26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering Nr Ärendekategori Lagrum Delegat Kommentar W1 Avstå från ingripande. 26 kap. 12 enheten administration SKOLFÖRORDNINGEN 9 Kap. Grundskolan Nr Ärendekategori Lagrum Delegat Kommentar X1 Besluta om fördelning mellan årskurserna av 9 kap. 4 Biträdande chef barn och utbildning undervisningstiden. X2 Besluta om vilka språkval som ska erbjudas. 9 kap. 5 Rektor Sida 32 av 33

33 10 kap. Grundsärskolan Nr Ärendekategori Lagrum Delegat Kommentar Y1 Besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. 10 kap. 3 Biträdande chef barn och utbildning Antagen av dnr BUN17/ Reviderad: , BUN17/ , BUN16/ , BUN17/ Sida 33 av 33

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Delegationsordning. Tekniska nämnden

Delegationsordning. Tekniska nämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015 03 10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Diarienr: SKOL15 2016/0026-002 1 Delegationsordning för Skolnämnden

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen BILAGA 2 Delegationsordning 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden 2019 01 30 Diarienr: GVN 2019/0008 1 Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden enligt 6 kap Kommunallagen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2015-01-21 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Förskole- och grundskolenämndens delegationsordning Antagen av Förskole- och grundskolenämnden 2019-01-29, FGN 1:9 Dnr: FGN 2019/0012 Kommentar: - 1 Delegationsordning för

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden den , 28

Delegationsordning för utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden den , 28 Delegationsordning för utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden den 2016-05-19, 28 Innehållsförteckning 1. Allmänt om delegation... 2 1.1 Syfte och avgränsning... 2 1.2 Kommunallagens regler...

Läs mer

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Humanistiska nämnden 2015-11-18 Humanistiska nämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda föreskrifter...

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. Kommunstyrelsen 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Täby kommun

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Täby kommun 1(8) Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Täby kommun Reviderad 2(8) Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Med delegation avses att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:02 Författningssamling 1 (6)

Svedala Kommuns 4:02 Författningssamling 1 (6) Författningssamling 1 (6) Delegationsförteckning för valnämnden Antagen av valnämnden 2017-11-28, 11. Gäller från 2018-01-01 Inledning Delegation av beslutanderätt Enligt 6 kap 37 kommunallagen (2017:725)

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Delegationsordning för valnämnden

Delegationsordning för valnämnden Valnämnden Ärendenr: VN 2018/1 Fastställd: 2018-02-20 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för valnämnden 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) DELEGATIONSORDNING (Antagen av BUN BUN 25, reviderad av BUN BUN 69 och BUN )

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) DELEGATIONSORDNING (Antagen av BUN BUN 25, reviderad av BUN BUN 69 och BUN ) Barn- och utbildningsnämnden (BUN) DELEGATIONSORDNING (Antagen av BUN 2010-02-24 BUN 25, reviderad av BUN 2011-06-15 BUN 69 och BUN 2011-09-14 ) Förteckningen omfattar: BUN:s beslut om delegation samt

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015-03-10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Reviderad i Skolnämnden 2017-03-07, 2:5 Reviderad i Skolnämnden

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Grund- och förskolenämndens delegationsordning

Grund- och förskolenämndens delegationsordning Grund- och förskolenämndens delegationsordning Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från datum Styrdokument Grund- och förskolenämndens delegationsordning 2018-04-25 2018-04-25 Beslutat av Ansvarig

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Diarienummer BUN 2012:163 Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation utbildningsnämnden...2 B Anmälan av delegationsbeslut...2 C. Särskilda föreskrifter...2 D. Verkställighetsåtgärder...2

Läs mer

Antagen av kultur- och fritidsnämnden 8/17

Antagen av kultur- och fritidsnämnden 8/17 Författning 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 8/17 Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2018-04-04 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Delegationsbestämmelser för valnämnden

Delegationsbestämmelser för valnämnden Delegationsbestämmelser för valnämnden Antagen av valnämnden den 28 maj 2018, 27. Gäller från och med 15 juni 2018. Innehåll Inledning... 2 Delegation med stöd av andra lagrum än 6 kap. 37 kommunallagen.

Läs mer

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning UN Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden 2019-01-08 4, Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft 2019.01.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegering. Allmänt om delegering

Delegering. Allmänt om delegering Kultur- och fritidsförvaltningen Datum Sidan 1 av 6 Sid 2018-01-01 1 (6) Delegering Allmänt om delegering Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument 1 (15) Fastställd: Utbildningsnämnden 2019-03-18 8 Gäller för: Utbildningsnämnden Reviderad: Dnr: UN2109/17 Utbildningsnämndens delegeringsordning Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för valnämnden

Delegationsordning för valnämnden Delegationsordning 1 (7) Delegationsordning för valnämnden Fastställd: Valnämnden 2017-05-04, 4 Delegationsordning 2 (7) Delegationsordning Förhållandet kommunfullmäktige nämnd/styrelse Kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Beslutade av barn- och ungdomsnämnden den 18 oktober 2017, 83. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. Kommunstyrelsen 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Anvisning för utövande av delegerad beslutanderätt och verkställighet

Anvisning för utövande av delegerad beslutanderätt och verkställighet 2016-01-28 Bilaga 1 Anvisning för utövande av delegerad beslutanderätt och verkställighet Syftet med delegering är att de förtroendevalda ska avlastas mer rutinartade ärenden och få möjlighet att ägna

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Delegationsordning för arbetslivsnämnden

Delegationsordning för arbetslivsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbetslivsnämnden 2019-2022 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Delegationsordning för arbetslivsnämnden 2019-2022 Arbetslivsnämnden

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21 KS 2010/0336 2012-01-26 Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av 2011-10-25, 97, 2011-10-19, 61 och KF 2012-03-12, 21 I Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2017/BUN 0117 1 A Allmänt A 1 A 2 A 3 Avslagsbeslut om att lämna ut allmän handling OSL 6 TF 2:14 Beslut att avvisa överklagan som ej kommit

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97, 2015-10-08 124, 2016-02-04 12 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för Idrotts- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Idrotts- och fritidsnämnden 1(11) Delegationsordning för Idrotts- och fritidsnämnden FÖR ANTAGANDE: Antagen av Idrotts- och fritidsnämnden 2015-02-11 2(11) Innehållsförteckning 1. Idrotts- och fritidsnämndens ansvar och behörighet

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Delegationsordning. för klimatnämnden KLN. Innehåll. Antagen av klimatnämnden , X

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Delegationsordning. för klimatnämnden KLN. Innehåll. Antagen av klimatnämnden , X för klimatnämnden Antagen av klimatnämnden 2019-01-14, X Innehåll Lagregler om delegering... 2 Nämnddelegering... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälningsskyldighet... 2 Brådskande ärenden... 2 Delegationsbeslut

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Bildningsnämnden 2017-08-23, 45 Reviderad 2017-11-22, 101 Reviderad 2018-08-28, 85 Diarienummer BN 2017/135 Delegationsordning Bildningsnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

SKN Delegerade ärenden

SKN Delegerade ärenden A A ALLMÄNNA ÄENEN A A01 rådskande ärenden KL 6 kap 39 Ordförande A A02 Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna OSL 6 kap. 3, 10 kap. ut allmän handling och handlings utlämnande med Handläggare

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Förvaltningsnamn Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Inledning och bakgrund Regionstyrelsen är Region Jönköpings

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Delegationsordning för valnämnden

Delegationsordning för valnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från och med: 15 juni 2018 Antagen: VN 2018-06-12 29, dnr VN 2017/21 Delegationsordning för valnämnden Inledande bestämmelser Denna delegationsordning

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden Delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden Antagna av kultur- och fritidsnämnden den 29 augusti 2017 Gäller från och med den 1 september 2017 Inledning Med delegation enligt 6 kap. kommunallagen

Läs mer

Förutsättningar för delegering

Förutsättningar för delegering 2017-01-31 SÄS 2017-00028 1 (7) Delegeringsordning för Styrelsen vid är i kommunalrättslig bemärkelse en nämnd. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Det som från

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U17 Ersätter 3.6.1 U16 Gäller fr.o.m. 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 2(9) Innehåll Inledning...

Läs mer

FÖRFATTNING Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas i nämnden.

FÖRFATTNING Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas i nämnden. FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av valnämnden 25, 2018 Delegationsordning för valnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING C 2. VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (14) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-40, 7 kap 5-7, 9 kap 31-32, kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt.

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt. 1 A TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN303-303 Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april 2013 Allmänt Beslut avseende Författningsrum Delegerat till Verkställighet Överklagas

Läs mer

Delegationsordning för Kunskapsnämnden

Delegationsordning för Kunskapsnämnden bilaga 6 Delegationsordning för Kunskapsnämnden Dokumentnamn Delegationsordning för Kunskapsnämnden Dokumenttyp Delegation Beslutad av Kunskapsnämnd Beslutsdatum 2015-02-17 Diarienummer Paragrafnummer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRFATTNINGSSAMLING C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser och konferenser

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Dokumenttitel: Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Ämnesområde: Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning Nivå: Huvuddokument Författare: Caroline Dexfalk, Juridiska staben Dokumentansvarig: Juridiska

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

SKOLLAGEN. Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde. 1 kap Inledande bestämmelser

SKOLLAGEN. Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde. 1 kap Inledande bestämmelser Dokumenttitel: Delegationsordning rörande skollag och gymnasieförordning inom Öknaskolans verksamhetsområde Ämnesområde: Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning Dokumentkategori: Rutin Författare:

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09, 2018-02-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Beslutad av kultur- och fritidsnämnden 27 april 2017. Aktualiseras av nämnden i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING (9) C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden Nr Ärende : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2019-01-23 Gäller från 2019-02-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Antagen av kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-15, 5 Innehåll för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.. 1 Lagregler om delegering... 2 Nämnddelegering...

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2 Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-15, 6 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan

Läs mer

Den delegerade beslutsrätten omfattar endast beslut inom tilldelade ramar, riktlinjer och övriga befogenheter.

Den delegerade beslutsrätten omfattar endast beslut inom tilldelade ramar, riktlinjer och övriga befogenheter. Delegeringsförteckning Kost och servicenämnden Den delegerade beslutsrätten omfattar endast beslut inom tilldelade ramar, riktlinjer och övriga befogenheter. Den delegerade beslutsrätten omfattar inte

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR Kultur- och fritidsnämnden Antaget av Kultur- och fritidsnämnden Antaget 2019-01-04 4 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills beslut om upphävande Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för egenregin

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för egenregin DANDERYDS Kommunal författningssamling KOMMUN Dokument Beteckning Delegationsordning 03.02 Organ Beslut Kommunstyrelsen 2015-12-14 164 rev 2017-04-10 rev 2017-10-02 107 rev KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

Läs mer