Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning"

Transkript

1 s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015.

2 Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap i kommunallagen möjlighet att flytta över beslutanderätten till utskott, förtroendevalda och tjänstemän. Ärenden som inte får delegeras enligt 6 kap 34 kommunallagen: ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller fullmäktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut fattat av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla lämnade delegationsuppdrag, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för de beslut som fattas av nämnden. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation. Varje beslut ska bl.a. innehålla uppgift om: vilket beslut som fattats och vad beslutet avser, vem som beslutat, när beslutet fattats. En förordnad vikarie träder in i den ordinarie befattningshavarens ställe och kan besluta i ärenden i avsett verksamhetsområde. Vid jäv lämnas ärendet till närmast överordnad chef/ordförande. Beslut och verkställighet Enligt kommunallagen kan beslut endast fattas av kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta organ eller av delegat med stöd av delegationsreglerna. I tjänstemannens dagliga arbete finns dock en mängd ställningstaganden och avgöranden som inte är beslut i lagens mening, utan ren verkställighet eller förberedande åtgärder. Beslut i ärendegrupper som är markerade med (X) ska förtecknas på särskild lista och skickas till barn- och utbildningsförvaltningens diarium som ser till att beslutet anmäls till nämnden. Ärenden markerade med (V) är verkställighetsärende och behöver inte anmälas. Verkställighetsärenden som gränsar till beslutsfattande har ändå tagits med i delegationsförteckningen för att förtydliga ansvarsförhållanden. Vid verkställighetsbeslut är det inte ett beslut om delegering som ligger till grund för beslutet utan det följer istället av den arbetsfördelning som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Överklagande av beslut Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut, d.v.s. antingen som så kallade laglighetsprövning enligt kommunallagen eller förvaltningsbesvär, och till Skolväsendets överklagandenämnd i vissa skolfrågor. Av delegationsordningen framgår vilka beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller till Skolväsendets överklagandenämnd. 2

3 Laglighetsprövning enligt kommunallagen Laglighetsprövning innebär att beslutet överklagas på det sätt som föreskrivs i kommunallagen. Domstolen prövar endast lagligheten i beslutet, inte lämpligheten. Laglighetsprövning enligt kommunallagen kan endast anföras av kommunens medlemmar. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet blivit justerat. Förvaltningsbesvär Förvaltningsbesvär överklagas i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten, men inges till nämnden eller delegaten. Besvärstiden är tre veckor från det att parten fick del av beslutet och det ska finnas upplysningar om hur beslutet kan överklagas. Nämnden eller delegaten gör en egen prövning av om det tillkommit några nya omständigheter som gör att beslutet bör ändras. Om så inte är fallet, sänds ärendet vidare till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten prövar då både lagligheten och lämpligheten i beslutet och kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe. Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som personligen berörs av beslutet. Skolväsendets överklagandenämnd Vissa beslut enligt skollagen kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Skolväsendets överklagandenämnd har rätt att ändra beslutet och att sätta ett nytt istället. Nämndens beslut får inte överklagas. Delegater Förkortningar och förklaringar Ordf s ordförande BUN Buc Barn- och utbildningschef KL Kommunallag (1991:900) F-int Intendent förvaltningskansli SL Skollag (2010:800) Handl Handläggare förvaltningskansli SkolF Skolförordningen (2011:185) Fö Förskolechef FR Förvaltningsrätten R Rektor SkÖ Skolväsendets överklagandenämnd Ku Kulturskolechef OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Syv Studie- och yrkesvägledare TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Ks Kommunstyrelsen LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) Kc Kommunchef SK Skadeståndslagen Pc Personalchef DL Diskrimineringslagen (2008:567) AB Allmänna bestämmelser Delegationsförteckningens disposition Delegationsförteckningen har följande disposition: Del Innehåll A Övergripande ärenden, sid 4 B Ekonomi, sid 5 C Personal, sid 6 D Förskola, sid 7 E Förskoleklass, sid 8 F Grundskola, sid 9 G Fritidshem, sid 10 H Grundsärskola, sid 11 I Diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sid 12 J Gymnasieskola/vuxenutbildning, sid 13 3

4 A. Övergripande ärenden 1 Brådskande ärenden (X) KL 6:36 Ordf Anmäls nästkommande sammanträde 2 Undertecknande av avtal, bidragsansökningar, fullmakter samt handlingar i andra ärenden i barn- Buc och utbildningsnämndens namn (X) 3 Utlämning av allmän handling av känslig natur eller utlämning av handling med förbehåll, efter samråd med kommunchef (X) TF 2:14 OSL 10:14 4 Yttrande i fråga om anmälningar till Statens Buc skolinspektion och Barn- och elevombudet (X) 5 Övriga yttranden till myndigheter och domstolar Buc (X) 6 Yttrande i detaljplanefrågor (X) Buc 7 Fastställa läsårstider för grundskolan och fastställa SkolF 3:3 Buc arbetsåret (X) 8 För huvudmannens räkning motta anmälningar SL 6:10 Buc om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling (V) 9 Information, enligt samverkansavtal och förhandling med personalorganisationer enligt MBL 11-14, 19, 38 - inom verksamhetsområdet (MBL 14 efter samråd med Buc) Fö/R - övrigt Buc 10 Godkännande att bedriva fristående verksamhet SL 2:5-7 Buc (X) 11 Antagning av elev till Kulturskolan (V) Ku 12 Organisation och avtal beträffande skolskjutsar (X) Buc 13 Beslut om tilldelning av skolskjuts enligt fastställda F-int Överklagas till FR km-bestämmelser (V) 14 Beslut om taxiresor/skol- och förskoleskjutsar vid särskilda skäl (trafikförhållanden, SL 10:32 SL 11:31 F-int Överklagas till FR funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet) (X) 15 Beslut om skolskjuts till elever som valt en annan SL 10:32 F-int skolenhet än den där kommunen annars ska ha placerat dem (V) SL 11:31 16 Beslut om skolskjuts till elever som går i en SL 10:40 F-int fristående grundskola eller fristående grundsärskola (V) SL 11:39 17 Beslut om busskort eller skolskjuts med anledning F-int av växelvis boende (V) 18 Beslut om att polisanmäla brott begånget av Buc arbetstagare inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde (V) 19 Beslut om sponsring (X) Buc Buc 20 Ansvar för arbetsmiljöfrågor enligt arbetsmiljölagen och gällande författningar (V) 21 Yttrande om årlig avgift för tillsyn enligt 27 kap. 1 Miljöbalken (V) 22 Yttrande om inplacering i riskgrupp och beslut om uttag av årlig kontrollavgift (V) SFS 1998:808 SFS 2006:116 Buc/Ku/ Fö/R Fö/R Fö/R 4

5 B. Ekonomi 1 Beslut om attestanter och ersättare (X) Buc 2 Fördelning av beviljade medel till nämndens Buc verksamhetsområden (V) 3 Beslut om bidrag till Buc Överklagas till FR - fristående förskola (X) SL 8: fristående förskoleklass (X) SL 9: fristående grundskola (X) SL:10: fristående grundsärskola (X) SL 11: enskilt fritidshem (X) SL 14: enskilt bedriven pedagogisk omsorg (X) SL 25: fristående gymnasieskola (X) SL 16: Beslut om bidrag till föreningar (X) Buc 5 Rätt att teckna samverkansavtal med andra Buc kommuner eller annan huvudman (X) 6 Rekvisition av statsbidrag (V) Buc 7 Ersättningskrav mot barn- och utbildningsnämnd, Buc t.ex. från Skolinspektionen (X) 8 Beslut om bidrag till elev som studerar vid Buc folkhögskola (X) 9 Beslut om inackorderings- och resetillägg (X) SL 15:32 F-int 10 Beslut i ärende om kommunalt vårdnadsbidrag (X) Lag om kom. Handl Överklagas till FR Vårdn.b Återkrav av kommunalt vårdnadsbidrag (X) Lag om kom. Handl Överklagas till FR Vårdn.b Beslut om befrielse eller reducering av avgift till Ku Kulturskolan (V) 13 Beslut om ersättning till barn, elev eller personal Fö/R/Ku för skadad eller stulen personlig egendom (V) 14 Ersättningskrav vid skadegörelse (V) SK 2:1-2, 4 Buc/Ku/ Fö/R/ 15 Beslut om att polisanmäla skadegörelse m.m. mot Fö/R/Ku barn- och utbildningsnämndens egendom (V) 16 Ingående resp. uppsägning av serviceavtal (V) Fö/R 17 Andrahandsuthyrning av lokaler (V) Fö/R 5

6 C. Personal 1 Anställning av barn- och utbildningschef Ks 2 Anställning av förskolechef, bitr. rektor, rektor och Buc kulturskolechef (V) 3 Anställning av personal vid central förvaltning (V) Buc 4 Vikarie för barn- och utbildningschef (X) Ordf 5 Anställning av förstelärare (X) Buc 6 Anställning av lärare eller förskollärare utan SL 2:20 Fö/R erforderlig legitimation längre tid än 6 månader (V) 7 Anställning av lärare eller förskollärare utan SL 2:18-20 Fö/R erforderlig legitimation högst sex månader (V) 8 Anställning av övriga arbetstagare (V) Fö/R/Ku 9 Omplacering inom förvaltningen (V) LAS 7 Buc 10 Omplacering utanför förvaltningen (V) LAS 7 Pc 11 Entlediga befattningshavare på egen begäran (V) Närmaste chef 12 Utfärda varning (V) Närmaste chef 13 Avstängning från tjänst AB 10 Buc 14 Disciplinpåföljd AB 11 Buc 15 Uppsägning på grund av personliga skäl LAS 7 Buc 16 Uppsägning på grund av arbetsbrist LAS 7 Buc 17 Avsked av anställd LAS 18 Buc 18 Deltagande i kurser och konferenser av allmän Kc karaktär för barn- och utbildningschef (V) 19 Deltagande i kurser och konferenser som berör Ordf verksamhetsområdet, för barn- och utbildningschef (V) 20 Deltagande i kurser och konferenser för övrig Närmaste personal (V) chef 21 Uppvaktning i samband med 50-års dag (V) Närmaste chef 22 Bevilja tjänsteresor som är kopplade till kurser och Ordf konferenser (utanför Sverige) (X) 6

7 D. Förskola 1 Beslut om placering i förskola med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier, inom ramen SL 8:5 Handl Efter samråd med förskolechef för Bun:s riktlinjer, eller barnets egna behov (V) 2 Beslut om placering och tidsomfattning avseende SL 8:7 Fö förskola för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (V) 3 Beslut om placering av barn i kommunal förskola när Buc barnet också har plats i annan kommuns förskola (X) 4 Beslut om placering av barn som inte fyllt 1 år (V) Buc 5 Mottagande av barn från annan kommun inom SL 8:13 F-int förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg (X) 6 Medgivande av plats i annan kommuns SL 8:12 F-int förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg (X) 7 Beslut om inskolningsperioder (V) Handl Efter samråd med förskolechefer 8 Fastställande av avgift enligt kommunens taxa (V) Handl 9 Fastställande av särskild avgift med anledning av punkt 1 och 2 (V) 10 Beslut om jämkning av avgift enligt förslag från socialförvaltningen (V) 11 Beslut om uppsägning av tilldelad plats på grund av att den inte nyttjats under tre månader (X) 12 Beslut om uppsägning av plats i förskola då barnet ej längre är skriven i kommunen (X) 13 Beslut om anmärkning i samband med tillsyn vid fristående förskola (X) 14 Beslut om föreläggande i samband med tillsyn vid fristående förskola (dock ej om förenat med vite) (X) 15 Beslut om att avstå från ingripande i samband med tillsyn vid fristående förskola (X) 16 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud för fristående förskola (X) Handl Handl Handl Handl SL 26:11 Buc SL 26:10 Buc SL 26:12 Buc SL 26:18 Buc 7

8 E. Förskoleklass 1 Fördelning av barn på skolenheter (V) R 2 Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar (V) 3 Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar med anledning av organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (V) Vid avslagsbeslut (X) 4 Mottagande av barn som börjar i förskoleklass vid fem års ålder efter begäran från vårdnadshavare (V) 5 Beslut om interkommunal placering i förskoleklassverksamhet (X) 6 Medgivande av plats i annan kommuns förskoleklassverksamhet (X) SL 9:15 1 st R SL 9:15 2 st R Överklagas till SkÖ SL 9:5 R SL 9:13 F-int Överklagas till SkÖ SL 9:12 F-int 8

9 F. Grundskola 1 Fördelning av elever på skolenheter (V) SL 10:29 R 2 Beslut om skoldagens längd och när den börjar och SkolF 3:4 R slutar (V) 3 Beslut om placering vid annan skolenhet än den SL 10:30 R vårdnadshavaren önskar (V) 4 Beslut om placering vid annan skolenhet än den SL 10:30 R vårdnadshavaren önskar med anledning av organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (V) 1 st 5 Beslut om interkommunal placering i grundskola SL 10:27 F-int (X) 6 Beslut om medgivande till elevs skolgång i annan SL 10:24 F-int kommun (X) 7 Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar om det är nödvändigt med SL 10:30 2 st R Överklagas till SkÖ hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero (V) Vid avslagsbeslut (X) 8 Beslut om mottagande på försök (V) SL 7:8 F-int 9 Beslut om mottagande av elev med hänsyn till personliga förhållanden (X) 10 Skolstart vid 6 års ålder (V) SL 7:11 R SL 10:25 F-int I samråd med rektor Överklagas till SkÖ 11 Skolstart vid 8 års ålder (X) SL 7:10 2 st R Överklagas till SkÖ 12 Tillsyn över att skolplikten fullgörs (V) SL 7:22 R 13 Beslut om upphörande av skolplikt (X) SL 7:14 R Överklagas till SkÖ 14 Beslut om förlängning av skolplikt (X) SL 7:13 R Överklagas till SkÖ 15 Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten (X) SL 24:23-24 Buc Överklagas till SkÖ 16 Beslut om föreläggande (vid vite) för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter (X) SL 7:23 Buc Överklagas till FR 17 Medgivande att fullfölja skolgång efter SL 7:15 Buc Diarieförs på centralt skolpliktens slut (X) 18 Beslut om åtgärder med anledning av att en elev för sin skolgång måste bo utanför det egna hemmet (X) 19 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden (V) 20 Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden (V) SL 10:29 3 st R Överklagas till SkÖ SkolF 9:3 Buc SkolF 9:4 Buc 9

10 G. Fritidshem 1 Beslut om placering inom fritidshemsverksamhet SL 14:5 Handl Efter samråd med rektor med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier, inom ramen för Bun:s riktlinjer, eller elevens/barnets egna behov (V) SL 25:2 2 Beslut om placering och tidsomfattning avseende SL 14:6 R fritidshem för elev som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (V) 3 Beslut om fritidshemsskjuts med anledning av F-int placering med stöd av skollagen 14 kap 6 (X) 4 Beslut om behållande av plats efter 13 års ålder (V) SL 14:7 Handl Efter samråd med rektor 5 Mottagande av barn från annan kommun inom SL 14:14 F-int fritidshemsverksamhet/pedagogisk omsorg (X) 6 Medgivande av plats i annan kommuns SL 14:14 F-int fritidshemsverksamhet/pedagogisk omsorg (X) 7 Fastställande av avgift enligt kommunens taxa (V) Handl 8 Fastställande av särskild avgift med anledning av punkt 1 och 2 (V) 9 Beslut om jämkning av avgift enligt förslag från socialförvaltningen (V) 10 Beslut om uppsägning av tilldelad plats på grund av att den inte nyttjats under tre månader (X) 11 Beslut om uppsägning av plats i fritidshem då eleven ej längre är skriven i kommunen (X) Handl Handl Handl Handl 10

11 H. Grundsärskola 1 Beslut om mottagande i grundsärskolan (X) SL 7:5 R Överklagas till SkÖ 2 Beslut om mottagande på försök i grundsärskolan SL 7:8 R (V) 3 Beslut om att skriva ut elev ur särskola till R grundskola (V) 4 Beslut att elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp om en utredning enligt SL 7 kap 5 visar det (X) 5 Beslut om eleven ska gå i grundsärskola med inriktning träningsskola (X) 6 Mottagande av elev vars vårdnadshavare inte har lämnat sitt medgivande till placering (X) 7 Beslut om mottagande i grundsärskolan av elev som inte tillhör kommunens elevområde (X) 8 Beslut om medgivande till elevs skolgång i annan kommuns grundsärskola (X) 9 a) Beslut att en elev inom grundsärskolan ska få sin utbildning i grundskolan (X) b) Beslut om upphävande av beslut att en elev inom grundsärskolan ska få sin utbildning i grundskolan (X) 10 a) Beslut att en elev inom grundskolan ska få sin utbildning i grundsärskolan (X) b) Beslut om upphävande av beslut att en elev inom grundskolan ska få sin utbildning i grundsärskolan (X) 10 Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar med anledning av organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (X) 11 Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero (V) Vid avslagsbeslut (X) SL 7:5 R Överklagas till SkÖ SL 11:3 Buc SL 7:5 Buc Efter samråd med rektor SL 11:25 Buc Överklagas till SkÖ SL 11:24 Buc SL 7:9 R SL 7:9 R SL 11:29 1 st SL 11:29 2 st Buc Buc Överklagas till SkÖ 12 Påbörjande av skolgång i grundsärskola vid 6 års SL 7:11 R ålder (V) 13 Påbörjande av skolgång i grundsärskola vid 8 års ålder (X) SL 7:10 2 st R Överklagas till SkÖ 14 Beslut om upphörande av skolplikt (X) SL 7:14 R Överklagas till SkÖ 15 Beslut om förlängning av skolplikten (X) SL 7:13 R Överklagas till SkÖ 16 Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt (X) SL 24:23-24 Buc Överklagas till FR 17 Medgivande att fullgöra skolgång efter skolpliktens upphörande (X) 18 Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden (V) 19 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden (V) 20 Beslut om en elev ska läsa ämnen eller ämnesområden (V) SL 7:15 Buc SkolF 10:2 Buc SkolF 10:2 Buc SL 11:8 Buc 11

12 I. Diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 1 Se till att en likabehandlingsplan årligen upprättas DL 3:16 1 st Fö/R/Ku med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever som deltar i eller söker sig till verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (V) 2 Se till att en redovisning över de planerade DL 3:16 2 st Fö/R/Ku åtgärderna har genomförts tas in i efterföljande års plan (V) 3 Skyldighet att utreda omständigheter och i DL 2:7 Fö/R/Ku förekommande fall vidta åtgärder, ifall av att ett barn eller elev anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier (V) 4 Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att DL 3:14 Fö/R/Ku aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i eller söker sig till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (V) 5 Se till att det varje år tas fram en plan med en SL 6:8 Fö/R/Ku översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan (V) 6 Förebygga och förhindra att barn och elever utsätts SL 6:7 Fö/R/Ku för kränkande behandling (V) 7 Skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (V) SL 6:10 Fö/R/Ku 12

13 J. Gymnasieskola/vuxenutbildning 1 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande SL 20:10 Syv nivå (X) 2 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (X) SL 20:20 Syv 3 Beslut om antagning till introduktionsprogram på SL 17:29 Buc fristående gymnasieskolor (X) 4 Särskild utbildning för vuxna på grundläggande SL 21:10 Syv nivå (X) 5 Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå SL 21:13 Syv (X) 6 Utbildning i svenska för invandrare (X) SL 22:11 Syv 7 Informationsskyldighet om - gymnasieskola (V) - grundläggande vuxenutbildning (V) - gymnasial vuxenutbildning (V) - särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (V) - svenska för invandrare (V) SL 15:8 SL 20:10 SL 20:17 SL 21:14 SL 22:12 R/Syv 13

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10, 73/2015 Gäller från 2015-07-01 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2013-06-19, 77/2013 Gäller från 2013-07-01 upphör 2014-10-31 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28 elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 1 elegations och verkställighetsordning för Utbildningsnämnden Innehåll Om delegation

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2016-06-07 Dnr BUN16/24 2/13 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr: 2016/45 Fastställd: 2016-04-28 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2/19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr 2015.3336 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Delegationsordning Reviderad Reviderad

Delegationsordning Reviderad Reviderad Delegationsordning 2011-01-01 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2015-02-17 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 8 Kultur- och turismnämndens handling nr 5-2015 Innehållsförteckning Allmänna föreskrifter

Läs mer

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost:

Tjänsteutlåtande TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-06-21 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2016/01942-1.3.2 Barn- och utbildningsförvaltningen Rossana Rothstein Epost: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Tjänsteutlåtande

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2011-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut

ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut ÖVERKALIX KOMMUN Skolförvaltningen Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt beslut 2012-04-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bestämmelser delegation 1 Tjänster, ekonomi mm 2 Förskola 5 Förskoleklass

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen ÅÅÅÅ-MM-DD, INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.6 för utbildningsnämnden Vingåkers kommun Fastställd på Barn och utbildningsnämnden 2011 08 25 Sida 1 Allmänt om delegation Att delegera innebär att lämna över beslutanderätten.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegationsordning - vidaredelegering. Barn- och utbildningsnämnden. Fastställd ; BUN /60

Delegationsordning - vidaredelegering. Barn- och utbildningsnämnden. Fastställd ; BUN /60 Delegationsordning - vidaredelegering Barn- och utbildningsnämnden Fastställd 2016-05-25; BUN 2016.186/60 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG Inledning... 3 Ärenden som inte får delegeras... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelgering...

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Barn & Utbildning Datum 2015-03-12 Ärendenr 2014-000152 002 Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09, BUN 61 Gäller från 2015-07-01 Tibro kommun

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer