Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagrum Kommentar/Villkor Delegat"

Transkript

1 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslut UN A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna ut allmän handling eller att lämna ut allmän handling med förbehåll Prövning av om överklagande inkommit i rätt tid samt beslut att avvisa för sent inkommet överklagande Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och av andra myndigheter samt vid förrättningar och förhandlingar av skilda slag Deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och ersättare samt godkänna förtroendevaldas resor och förrättningar av olika slag. Remissyttranden över kommunens plan- och detaljplanefrågor Yttranden till annan myndighet i enskilt elevärende KL 6 kap. 34 TF 2 kap 1-2, 14 OSL 6 kap 1-3 FL 24, 27 Var och en inom sitt ansvarsområde. Avvisningsbeslutet får överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken Får ej vidaredelegeras Får ej vidaredelegeras Ordförande Ordförande Ordförande

2 2 B Ekonomi och upphandling B1 Direktupphandling av varor och tjänster - lågt värde, inklusive behörighet att teckna avtal B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Inköp och upphandling av varor och tjänster upp till 50 basbelopp, inklusive behörighet att teckna avtal och besluta om förlängning av avtal. Beslut om deltagande i samordnad upphandling av varor och tjänster Beslut att avbryta upphandling vid samordnad upphandling Avskrivning av fordringar upp till två basbelopp Överenskommelse om betalning av fordran (amorteringsplan) upp till två basbelopp Ingående av förlikningsavtal upp till två basbelopp Utse beslutsattestant Ansökan om statsbidrag LOU LOU LOU LOU Norrtälje kommuns attestreglemente Verkställighet i enlighet med kommunens riktlinjer för upphandling och inköp. Var och en inom sitt ansvarsområde. I enlighet med kommunens riktlinjer för upphandling. I delegationen ingår att godkänna förfrågnings-underlag, fatta tilldelnings-beslut, avbryta upphandling samt övriga administrativa beslut avseende upphandlingskontraktet. I samråd med centrala upphandlingsenheten. Får ej vidaredelegeras. I enlighet med kommunens policy och riktlinjer för upphandling. I samråd med upphandlingsenheten. I enlighet med kommunens policy och riktlinjer för upphandling. I samråd med upphandlingsenheten. Var och en inom sitt ansvarsområde Var och en inom sitt ansvarsområde Får ej vidaredelegeras

3 3 B10 Ansökan om EU-bidrag Var och en inom sitt ansvarsområde B11 Omfördelning av budgetanslag mellan avdelningar/enheter I samråd med berörda chefer B12 Ombudgetering inom avdelning/enhet Var och en inom sitt ansvarsområde. Gäller ej ombudgetering mellan verksamheter. B13 Begäran om investeringsanslag för utbildningsnämnden upp till 50 basbelopp. C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Personal Anställning av arbetstagare vid barn- och utbildningskontoret Anställning av verksamhetschef I samråd med presidiet Får ej vidaredelegeras Anställning av Rektor I samråd med. Anställning av biträdande rektor Anställning av arbetstagare vid skolenhet Var och en inom sitt ansvarsområde Anställning av lärare som ej uppfyller behörighetskraven Avstängning från arbetsplatsen samt beslut om lön under avstängning Varsel/besked/beslut om uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist Varsel/besked/beslut om varning Beslut om avsked SL 2 kap 18 BehF (2011:326) Avser anställning längre än sex månader högst ett år Var och en inom sitt ansvarsområde I samråd med HR-konsult Var och en inom sitt ansvarsområde I samråd med HR-konsult Var och en inom sitt ansvarsområde I samråd med HR-konsult I samråd med HR-konsult

4 4 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 D D1 D2 D3 D4 Beslut om bisysslor Var och en inom sitt ansvarsområde. Semester - Förhandling om extra semesterdagar på grund av semesters förläggning utanför semesters huvudperiod Skyldighet att avbryta semester, samt beslut om ersättning Var och en inom sitt ansvarsområde. Var och en inom sitt ansvarsområde. Beviljande av tjänstledighet Var och en inom sitt ansvarsområde. Ledighet för utbildning samt beslut om lön under ledigheten Godkänna anställdas resor i tjänsten inom Norden, samt beslut om ersättning Godkänna anställdas resor i tjänsten utanför Norden men inom EU, samt beslut om ersättning Anställdas resor utanför EU, samt beslut om ersättning Gymnasieskolan allmänt Antagning av elever till åk 1 SL 15 kap. 12 Antagning av elever till åk 1 SL 15 kap. 12 Antagning av elever till åk 1 (undantag från betygs-antagning) Beslut att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel SL 15 kap. 12 SL 15 kap. 17 Var och en inom sitt ansvarsområde. Var och en inom sitt ansvarsområde Får ej vidaredelegeras Gäller antagning under perioden efter slutlig antagning i juni till den sista augusti. Avser antagning av elever i fri kvot, preparandutbild-ning, individuellt alternativ, språkintro samt yrkesintro som inte utformats för en grupp elever Arbetsutskottet

5 5 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 Beslut att bevilja stöd till inackordering SL 15 kap 32 Enligt kommunens riktlinjer Beslut att avslå ansökan om stöd till inackordering Beslut att bevilja ersättning för elevresa i gymnasieskolan Beslut att avslå ersättning för elevresa i gymnasieskolan Beslut om dagarna för höst- och vårterminens början och slut, samt avvikelser från ordinarie läsårstid. Beslut att anta elev vid en senare tidpunkt än vid början av utbildningen Beslut att inte anta elev vid en senare tidpunkt än vid början av utbildningen SL 15 kap 32 ElresL 2 Enligt kommunens riktlinjer ElresL 2 Enligt kommunens riktlinjer GyF 3 kap 2 GyF 7 kap 8 GyF 7 kap 8 Beslut om byte av studieväg GyF 7 kap 9 Återantagning av elev som slutat i gymnasieskolan innan eleven slutfört utbildningen GyF 7 kap 10 Beaktande av om det finns elever som påbörjar grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Får ej vidaredelegeras. Gäller elever som tas emot efter den 1 september Gäller elever som tas emot efter den 1 september Om eleven uppfyller behörighetskraven och eleven och elevens vårdnadshavare fått yttra sig. Medflyttning av skolpeng utomlands Enligt nämndens riktlinjer

6 6 D15 E E1 Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. Nationella program i gymnasieskolan Beslut om att en elevs utbildning på ett nationellt program till sitt innehåll får avvika från vad som annars gäller för programmet SL 6 kap. 10 SL 16 kap 14 Anmälan till nämnden ska göras enligt fastställd rutin. I enlighet med förordning. Pga särskilda skäl E2 Undantag från behörighetskrav i engelska SL 16 kap 32 Prövning av p.1-2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Prövning av om en sökande till nationellt program är behörig och om den sökande ska tas emot Beslut att en sökande till nationellt program inte är behörig och inte ska tas emot Beslut om mottagande av behöriga sökande från annan kommun (utanför samverkansområdet) Beslut om mottagande av behöriga sökande från annan kommun (utanför samverkansområdet) Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev på nationellt program Beslut om bidrag till skola för gymnasieelever som beviljats förlängd undervisning ("fjärde år") Bidrag till fristående huvudman med elev på nationellt program SL 16 kap 36 SL 16 kap 36 SL 16 kap 44 Mottagande i första hand SL 16 kap 47 Mottagande i andra hand SL 16 kap 48 SL 16 kap SL 16 kap Gäller när Norrtälje är elevens hemkommun och eleven sökt skola i annan kommun utanför samverkansområdet. Enligt nämndens riktlinjer 1. Tilläggsbelopp särskilt stöd 2. Tilläggsbelopp modersmålsundervisning

7 7 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning på nationellt program Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs och för gymnasiearbetet samt om hur fördelningen av undervisningstiden över läsåren ska göras Beslut om antal platser som ska avsättas till fri kvot Beslut om fördelning av elever på inriktningar i högre årskurs då inriktningsgaranti ej medgivits Beslut att undervisningen för en elev får fördelas under längre tid än tre år Beslut att teckna särskilda samverkansavtal för elever antagna till Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). GyF 4 kap 6 Enligt Skolverkets föreskrifter GyF 4 kap 7 Enligt Skolverkets föreskrifter GyF 4 kap 13 I samråd med lokalt programråd GyF 4 kap 22 GyF 7 kap 3 GyF 7 kap 6 GyF 9 kap 7 Avser fördelning av elever på undervisningsgrupper eller motsvarande inom ramen för nämndens beslut om gymnasieorganisationen Om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det.

8 8 F F1 F2 F3 Introduktionsprogram i gymnasieskolan Förlängning av preparandutbildning SL 17 kap 5 Vid synnerliga skäl. Förlängning till högst två år. Minskad omfattning på introduktionsprogram SL 17 kap 6 På begäran av elev. Plan för utbildning på introduktionsprogram SL 17 kap 7 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Mottagande av elev som är behörig till yrkesprogram på yrkesintroduktion eller individuellt alternativ Beslut att en sökande till programinriktat individuellt val eller till yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever är behörig och om den sökande ska tas emot Beslut att en sökande till programinriktat individuellt val eller till yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever inte är behörig och att den sökande inte ska tas emot Beslut om mottagande av behöriga sökande till utbildningar som utformats för en grupp elever Beslut om mottagande av behöriga sökande till utbildningar som inte utformats för en grupp elever Överenskommelse med fristående huvudman om ersättning för elev som tas emot till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion Bidrag till fristående huvudman med elev i preparandutbildning SL 17 kap 11 Vid synnerliga skäl. SL 17 kap 14 SL 17 kap 14 SL 17 kap 19 3 st. Avser elever från annan kommun utanför samverkansområdet. SL 17 kap 21 Avser elever från annan kommun. SL 17 kap. 29 SL 17 kap 31,34 Utbildning som inte omfattas av fastställda bidragsbelopp. 1. Tilläggsbelopp särskilt stöd 2. Tilläggsbelopp modersmålsundervisning

9 9 G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 Gymnasiesärskolan Prövning av om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan SL 18 kap 5,7 Antagning av elev i gymnasiesärskolan SL 18 kap 12 Beslut att bevilja skolskjuts till elev i gymnasiesärskolan (kommunens gymnasiesärskola) Samråd med elev och elevens vårdnadshavare Arbetsutskottet SL 18 kap 30 1 st. Enligt kommunens riktlinjer Beslut att avslå ansökan om skolskjuts SL 18 kap 30 1 st. Enligt kommunens riktlinjer Beslut om skolskjuts för elever som väljer annan kommuns gymnasiesärskola Beslut om skolskjuts i en annan kommun SL 18 kap 30 2 st. Enligt kommunens riktlinjer SL 18 kap 31 1 st. Avser elever som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen. Beslut att bevilja stöd till inackordering SL 18 kap 32 Enligt kommunens riktlinjer Beslut att avslå ansökan om stöd till inackordering Beslut om skolskjuts för elever som väljer fristående gymnasiesärskola Prövning av om en sökande till program i gymnasiesärskolan ska tas emot. Mottagande av elev från annan kommun på nationellt program SL 18 kap 32 Enligt kommunens riktlinjer SL 18 kap 35 Enligt kommunens riktlinjer SL19 kap 29 SL 19 kap 36 Mottagande i första hand

10 10 G12 G13 G14 G15 G16 H H1 H2 H3 H4 H5 Mottagande av elev från annan kommun på nationellt program Mottagande av elev från annan kommun på individuellt program, inklusive överenskommelse om ersättningen för utbildningen Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev i gymnasiesärskola i annan kommun, inklusive överens-kommelse om ersättning för utbildningen SL 19 kap 39 Mottagande i andra hand SL 19 kap 40 SL 19 kap 41 Bidrag till fristående gymnasiesärskola SL 19 kap 45, 47 Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. Kommunal vuxenutbildning Beslut om avgifter för böcker och andra lärverktyg Beslut att avbryta utbildning för elev Beslut att på nytt bereda utbildning för en elev i kommunal vuxenutbildning (elev vars utbildning upphört enligt 2 st.) Beslut om behörighet och mottagande i utbildning på grundläggande nivå Yttrande över om en sökande som ansökt om utbildning som ges av en annan huvudman uppfyller villkoren enligt 11 SL 6 kap. 10 SL 20 kap 7 SL 20 kap 9 2 st. 1. Tilläggsbelopp särskilt stöd 2. Tilläggsbelopp modersmålsundervisning Anmälan till nämnden ska göras enligt fastställd rutin. Om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg SL 20 kap 9 3 st. Särskilda skäl SL 20 kap 13 SL 20 kap 14

11 11 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 Beslut om mottagande i utbildning på grundläggande nivå Yttrande över ansökan om utbildning som anordnas av annan huvudman Medgivande att svara för kostnader för utbildning för elev som ansökt om utbildning som anordnas av annan huvudman Beslut om behörighet och mottagande i utbildning på gymnasial nivå Beslut om att en sökande ska antas till utbildning på gymnasial nivå Beslut om att sökande inte ska antas till utbildning på gymnasial nivå Beslut om en person ska tas emot till utbildning i svenska för invandrare Beslut om vilka nationella kurser som ska ges inom kommunal vuxenutbildning Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. SL 20 kap 14 2 st. Beslut av anordnande huvudman SL 20 kap 21 2 st. SL 20 kap 21 3 st SL 20 kap 22 SL 20 kap 23 SL 20 kap 23 SL 20 kap 33 VuxF 2 kap 9 SL 6 kap. 10 Särskilda skäl med hänsyn till personliga förhållanden Delegationen avser beslut om att en kurs inte ska starta Anmälan till nämnden ska göras enligt fastställd rutin.

12 12 I I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Särskild utbildning för vuxna Beslut om avgifter för böcker och andra lärverktyg Medgivande att svara för kostnader för utbildning för elev som ansökt om särskild utbildning för vuxna som anordnas av annan huvudman Beslut om mottagande till särskild utbildning för vuxna Beslut att en elev ska antas till särskild utbildning för vuxna Beslut att en elev inte ska antas till särskild utbildning för vuxna Beslut att avbryta utbildning för elev Beslut att på nytt bereda utbildning för en elev i särskild utbildning för vuxna(elev vars utbildning upphört enl 2 st) Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. SL 21 kap 6 SL 21 kap 7 2 st. SL 21 kap 7 3 st. SL 21 kap 7 4 st. SL 21 kap 7 4 st. SL 21 kap 9 2 st. Om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg SL 21 kap 9 3 st Särskilda skäl SL 6 kap. 10 Anmälan till nämnden ska göras enligt fastställd rutin.

13 13 J J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Entreprenad och samverkan Överlämnande av uppgifter på entreprenad inom gymnasieskolan Överlämnande av myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift på entreprenad Överlämnande av uppgifter på entreprenad inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna Överlämnande av myndighetsutövning som hör till rektors uppgift på entreprenad Intagningsförbud av elever till på entreprenad inom kommunal vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna Vitesföreläggande av entreprenad inom kommunal vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna Hävning av avtal med utbildningsanordnare på entreprenad inom kommunal vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna SL 23 kap 4 SL 23 kap 6 1 st. Uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil. När uppgifter som avser undervisning överlämnats på entreprenad. SL 23 kap. 2 Enligt kommunens riktlinjer SL 23 kap. 6 kap. 2 st Gäller för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt svenska för invandrare inom ramen för av nämnden beslutade entreprenader. Gäller för kommunal vuxenutbildning och särskild undervisning för vuxna inom ramen för av nämnden beslutade entreprenader. Gäller för kommunal vuxenutbildning och särskild undervisning för vuxna inom ramen för av nämnden beslutade entreprenader. Gäller för kommunal vuxenutbildning och särskild undervisning för vuxna inom ramen för av nämnden beslutade entreprenader. Får ej vidaredelegeras.

14 14 K K1 L L1 M M1 Särskilda utbildningsformer Undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats Övrigt Rätt till utbildning till följd av EU-rätt m.m., samt mottagande av övriga utländska sökande Arbetsmiljöansvar Arbetsmiljöansvar SL 24 kap SL 29 kap 2-3 GyF 12 kap. 11 AML Avser elever som p.g.a. sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete. I samråd med läkare och med elevens eller vårdnadshavares samtycke. Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy och särskild delegationsordning för arbetsmiljöansvaret

15 15 Övrigt Varje beslut som fattas på delegation enligt denna delegationsordning ska anmälas till utbildningsnämnden vid närmast kommande sammanträde. Förklaring till förkortningar som används i denna delegationsordning: Förkortning Författning TF Tryckfrihetsförordning 1949:105 OSL Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 FL Förvaltningslag 1986:223 KL Kommunallag 1991:900 SL Skollag 2010:800 GyF Gymnasieförordning 2010:2039 ElresL Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 1991:1110 Förordning om behörighet och BehF legitimation för lärare och förskollärare 2011:326 och utnämning till lektor VuxF Förordning om vuxenutbildning 2011:1108 LOU Lag om offentlig upphandling 2007:1091 AML Arbetsmiljölag 1977:1160 SFS nr (med senare ändringar)

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2017-06-15 Gäller från 2016-08-01 Linköpings kommun linkoping.se Bilaga 1 innehåller delegationsordning för utbildning inom kommunal

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND Överföring av beslutanderätt Regler om delegering inom nämnd finns i Kommunallagen 6 kap 33-38. Där anges att nämnd kan uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp

Läs mer

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Ledning - organisation Ansvar och befogenheter 11.02 1(11) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum eviderad

Läs mer

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Antagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-06-21, senast reviderad 2015-10-19 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen ÅÅÅÅ-MM-DD, INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Fastställd av landstingsstyrelsen den 11 december 2013, 242-13. Styrelsen

Läs mer

A) Övergripande frågor, administration, organisation

A) Övergripande frågor, administration, organisation Delegationsordning för Lapplands gymnasium med tidigare datum 2010-01-21, reviderad via i gymnasienämnden 2014-12-17 A) Övergripande frågor, administration, organisation anderätt/verkställighet nämndens

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Ledning - organisation Ansvar och befogenheter 11.02 1(10) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr: 2016/45 Fastställd: 2016-04-28 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2/19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling Juridiska och praktiska möjligheter till samarbete Skollagens allmänna bestämmelser Skollagen om entreprenad och samverkan Koppling till Lagen om offentlig upphandling Möjligheter till samarbete eva.sundmalm@orebro.se

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ... modell plan policy program riktlinje för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U15 Ersätter 3.6.1 U14 Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128 ilaga 4 A 10 ALLMÄNNA ÄRENDEN A 13 Pröva fråga om en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid. SL 29 kap. 11 och FL 24 D / Enhetschef - vid vidaresändning A 19 Utdelning av stipendier och bidrag

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:482 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Svedala Kommuns 4:28 Författningssamling 1 (36)

Svedala Kommuns 4:28 Författningssamling 1 (36) Svedala Kommuns 4:28 Författningssamling 1 (36) antagen av utbildningsnämnden 2015-05-04, 56 Gäller från 2016-06-01 reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-05, 100 reviderad av utbildningsnämnden 2016-05-30,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Skollag (2010:800) kap.15-17

Skollag (2010:800) kap.15-17 Skollag (2010:800) kap.15-17 Detta dokument innehåller Skolverkets utdrag ur Skollagens kapitel 15 till 17 om gymnasieskolan. Kapitel 15-16 innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten.

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Fritidshem med enskild huvudman Bidrag från hemkommunen 15 Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 16 och i vissa fall ett

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr 2015.3336 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U14 Ersätter 3.6.1 U13 Gäller fr.o.m. 2016-01-26 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning Förkortningar SL = Skollagen Vuxf = Vuxenutbildningsförordningen Delegationsförbud Enligt kommunallagen 6 kap 34 är det inte möjligt att delegera ärenden som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning 1 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer 2015-08-05 KS 2013450 Delegationsordning för kommunstyrelsen Innehållsförteckning Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2011-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter Örebro Januari 2011 Lars Werner Flera olika riksdagsbeslut Pedagogisk omsorg Allmän förskola från 3 år Bidrag fristående skolor Ramar ny gymnasieskola Ny betygsskala

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013

DELEGATIONSORDNING. Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013 1 Beslut om Vidaredelegering 18 augusti 2011 Revidering 20 oktober 2011 Revidering 20 december 2011 Revidering 16 augusti 2012 DELEGATIONSORDNING Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013 Vidaredelegering

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer