Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

2 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare... 5 Funktioner... 5 Finansiering och Elever... 5 Målområden Systematiskt kvalitetsarbete... 7 Metoder och uppföljning... 7 AcadeMediamodellen... 8 Kvalitetsåret... 9 Kvalitetsarbete Västerås Fokusområden och resultat för läsåret 2013/ Uppföljning och förbättring av upplevd kvalitet och värdegrundsarbetet Uppföljning av ändamålsenligenliga resultat Uppföljning av NMI Målbild, Fokusområden och Handlingsplan för 2014/

3 1 Inledning Historik, fakta, organisation På Framtidsgymnasiet i Västerås erbjuder vi yrkesutbildningar inom El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Utbildningarna vänder sig till de som siktar på att komma ut i arbete direkt efter gymnasiet. Eleverna kan även få högskolebehörighet om så önskas. Våra lärare vet vad som krävs inom de olika yrkesinriktningarna och förbereder eleverna för att klara av sitt kommande yrke. Våra svensklärare känner sig lika hemma på verkstadsgolvet som i klassrummet, och vår mattelärare räknar gärna på materialåtgång och rördimensioner. Vi samarbetar med många företag i Västerås och den arbetsplatsförlagda utbildningen är en viktig del av programmen här. Framtidsgymnasiet startade sin gymnasieverksamhet i Västerås läsåret 2009/2010 med utbildning inom Energiprogrammet. De elever som söker till våra introduktionsprogram har ett intresse av att arbeta som VVS- eller drifttekniker. Varje elev följer sin individuella studieplan utifrån sina individuella förutsättningar. Skolan är centralt belägen med bara 200 meter till resecentrum dit samtliga bussar och tåg går så det är lätt att ta sig till skolan. Verksamheten bygger på mycket praktiska moment där vi försöker väva ihop teori och praktik på ett lämpligt sätt. Vårt dagliga arbete utgår från tre kärnvärden: Helhetssyn Inom Framtidsgymnasiet har vi en helhetssyn på eleven. Vi möter varje elev med tydliga mål för yrkeskunskaper och personlig utveckling. Elevens förutsättningar och framgång är avgörande för våra gemensamt valda metoder. Samverkan Tillsammans med elever, företag, branschorganisationer och med varandra utformar vi kvalitativa och aktuella yrkesutbildningar, som tillgodoser näringslivets framtida kompetensbehov. Vi lär av varandra. Ledarskap Inom FTG leder vi elever, medarbetare och skolor utifrån en gemensam värdegrund och ett tydligt elev- och branschfokus. Våra rektorer leder och utvecklar sina arbetslag utifrån ett målstyrt förhållningssätt, som tydliggör vad som krävs av var och en och hur detta skapar värde i vardagen. Vårt förhållningssätt som genomsyrar vår verksamhet bygger på ansvar, respekt och resultat. 3

4 Utbildningar I den nya gymnasieskolan startades El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. År 1 syftar till att ge alla elever en bild av vilka yrken utbildningen kan leda till. Valet av utbildningsinriktning sker till år 2. På programmen ingår arbetsplatsförlagd lärande (APL) under minst 15 veckor. APL förläggs till övervägande del under år 2 och år 3. Med elevens individuella kursval ges alla elever möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Framtidsgymnasiet Västerås erbjuder också introduktionsprogrammen; individuellt alternativ, programinriktat individuellt alternativ och yrkesintroduktion. Elever På framtidsgymnasiet i Västerås har vi övervägande pojkar som söker till skolan. Vi har ett fåtal flickor som intresserar sig för denna typen av utbildningar men vi skulle gärna se att den andelen elever ökar. Generellt kan man säga att det är elever från arbetarhem som söker sig till oss. Vi har ett fåtal elever från akademikerhem. De flesta av våra elever kommer från Västerås men vi ser även elever som har sökt till oss från framförallt Sala, Surahammar, Köping, Fagersta, Enköping och Eskilstuna. Ett fåtal kommer från andra orter. Personal Framtidsgymnasiet Västerås har under läsåret 2013/2014 åtta anställda lärare och 75 elever. Lärarna bildar ett arbetslag. Utöver rektor och lärare finns skoladministratör 50 %, elevassistent 60%, skolsköterska 20%, kurator 20% kopplade till vår verksamhet. Under senare delen av läsåret anställdes även en specialpedagog på 40%. 4

5 2 Förutsättningar Lokaler Våra lokaler är anpassade efter verksamheten och den stora delen upptas av verkstaden eftersom det är den stora delen av utbildningen. Vi har lokaler och klassrum i två plan med omklädningslokaler och duschar på nedre plan. Lokalerna är ljusa och fräscha och vi jobbar ständigt med att förbättra arbetsstationer etc. Vi jobbar med datorer i datorsalen samt att det finns utplacerade datorer i de andra undervisningslokalerna också. Om det är någon elev som har behov av särskilt datorstöd så ser vi till att den eleven får kvittera ut en lånedator som eleven sedan ansvarar för. På denna dator ser vi till att det finns talsyntes, rättstavningsprogram etc. utifrån elevens behov. Lärare Vi har 8 lärare varav 2 är kvinnor. Funktioner På skolan finns följande funktioner utöver lärarkåren: Kurator 20 % Skolsköterska: 20 % Specialpedagog: 40 % Psykolog 5 % Läkare 5 % Elevhälsans organisation leds av rektor och specialpedagog. Vi jobbar tätt tillsammans med elevrådet och vi har bokade möten varje månad samt avstämningar när så behövs. Elevrådet är delaktiga i utformandet av skolans ordningsregler och trivsel samt vid planerandet av kursupplägg och innehåll. Finansiering och Elever Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfria. Elevprognosen är: 14/15 15/16 17/18 90 st 126 st 144 st 5

6 Målområden Vårt främsta målområde är att förbättra våra elevers nöjdhet med skolan. Vi jobbar hårt med att förbättra vår introduktion så att alla elever ska känna sig välkomna och trivas på skolan. 6

7 3 Systematiskt kvalitetsarbete Metoder och uppföljning Syftet med vårt kvalitetsarbete var att utifrån ett systematiskt förbättringsarbete höja våra elevers kunskapsresultat samt att elever och medarbetare var nöjda med sin skola. Förenklat såg arbetshjulet för förbättringsprocesser ut enligt nedan: Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och processorienterat arbetssätt mot gemensamma mål som vi sätter tillsammans. Arbetet under läsåret utgick från en lägesbedömning och avslutades med resultatutvärdering. Däremellan följde vi regelbundet upp arbetet och samlade in den dokumentation som bildade underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierade nya utvecklingsområden i behov av insatser för ökad måluppfyllelse. Centrala resultat som lagt till grund för resultatutvärdering är betygsresultat, nationella prov och enkätresultat. Vårt kvalitetsarbete utgår därför från tre perspektiv. Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Här hand- lar det om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns angivna i läroplanen och varje programs program-/examensmål. Här finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål. Slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om vad som händer med eleverna efter avslutad utbildning. Dessa tre begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever ska få en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. 7

8 AcadeMediamodellen Vi är en del av Academediakoncernen, varför vi arbetar efter samma kvalitetsstruktur som övriga verksamheter inom Academedia. AcadeMediamodellen innebär att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs på tre nivåer; på enhetsnivå, på verksamhetsnivå (huvudmannanivå) och på koncernnivå. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer. Genom att alla våra verksamheter utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling. Det gör att våra barn, elever och deltagare utvecklar de kunskaper, förmågor och värden som målen för respektive verksamhet tar fasta på. AcadeMediamodellen utgår från vår gemensamma kvalitetsdefinition och innehåller bland annat våra kvalitetsaspekter, principer för målsättning, gemensamt definierade resultatmått och vår årsplanering för uppföljning och utvärdering. Kvalitetsdefinition har under det senaste året prövats på djupet i olika sammanhang, såväl internt som externt, och väckt respekt hos såväl skolmyndigheter som politiker, professionella och kunder. Vårt kvalitetsarbete står därmed på stadig grund. Under det gångna året har ytterligare delar i vårt gemensamma arbete för hög måluppfyllelse tillfogats och utvecklats, och den bärande strukturen i AcadeMedia-modellen kan numera illustreras på detta vis: 8

9 Kvalitetsåret Årshjulet nedan visar huvudmannens och våra övergripande aktiviteter för uppföljning och utvärdering på olika nivåer under läsåret i det systematiska kvalitetsarbetet. 9

10 Kvalitetsarbete Västerås I Västerås jobbar vi nära eleverna och vårdnadshavare och vi har täta kontakter när det gäller betyg och närvaro. Vi jobbar aktivt i Schoolsoft så att alla elever och vårdnadshavare kan se själva hur det går för eleverna. All information läggs in i Schoolsoft och färgmarkeras för att det ska vara lättåtkomligt och lättförståeligt för berörda parter. Vi har matriser både i Schoolsoft och på väggen i lärarrummet för att på så sätt kunna ha kontroll över vart alla elever befinner sig i kurserna exakt. Vi jobbar med dessa matriser dagligen och vid behov så tar mentor ett samtal med berörd elev för att reda ut eventuella frågetecken. 10

11 4 Fokusområden och resultat för läsåret 2013/2014 Vi har under året jobbat aktivt med att elever når godkända betyg samt att omedelbart prata med elever om vi har sett att eleven inte nått godkänd bedömning i något kursmoment under kursens gång. Vi jobbar aktivt med uppföljningar och återkopplingar till både elever och vårdnadshavare så att alla är informerade om hur det går för eleverna. Eftersom skolan är så pass liten så har alla lärarna ett nära samarbete mellan varandra och vi har delat upp mentorsbiten så att man är ett par som delar på varje årskull och dessa mentorsgrupper diskuterar elever med särskilda behov vid varje måndagsmöte men även vid speciellt avsatta elevvårdskonferenser där samtliga elever diskuteras och gås igenom. Vi jobbar aktivt med motivering och stöttning för att ge eleverna rätt förutsättningar att klara sina studier. Alla lärare har ansvar för alla elever och vi har sett stor framgång med detta koncept. Uppföljning och förbättring av funktionell kvalitet I Västerås jobbar vi aktivt med att följa upp alla elever och det har gjort att vi hade som mål att 80 % av våra elever skulle ha gymnasieexamen våren Våren 2013 var denna siffra 68 %. Vi överträffade vårt mål och 92 % av våra elever nådde en gymnasieexamen 2014! Mål 2014 Resultat Betyg 11

12 Uppföljning av kunskapsresultat El- och energiprogrammet: 3 st examensbevis (100 %). VVS programmet: 14 st examensbevis (87,5 %). Inom VVS programmet utfärdades 2 studiebevis. El- och energiprogrammet hade snittpoäng på 12,3. VVS programmet hade snittpoäng på 10,8. Snittpoängen för skolan var 11,54. Vi har jobbat aktivt med att eleverna ska få stöd för att läsa upp sina F och det resulterade i att vi bara hade 6 st F vid examen. Detta motsvarar 1,17 % av de totala betygen. Vi har sett en stark ökning av antalet godkända elever detta år och det är ett resultat av vårt arbete med återkoppling på hur det går för eleverna i de individuella kurserna. Våra mentorer jobbar aktivt med att motivera eleverna och det har gett resultat. Vi uppmärksammar på ett tidigt stadium om en elev inte ligger i fas med utbildningen och återkopplar detta till eleven så att denne ska hamna på rätt i kurserna igen. Uppföljning av kunskapsresultat El- och energiprogrammet: 3 st examensbevis (100 %). VVS programmet: 14 st examensbevis (87,5 %). Inom VVS programmet utfärdades 2 studiebevis. El- och energiprogrammet hade snittpoäng på 12,3. VVS programmet hade snittpoäng på 10,8. Snittpoängen för skolan var 11,54. Vi har jobbat aktivt med att eleverna ska få stöd för att läsa upp sina F och det resulterade i att vi bara hade 6 st F vid examen. Detta motsvarar 1,17 % av de totala betygen. Vi har sett en stark ökning av antalet godkända elever detta år och det är ett resultat av vårt arbete med återkoppling på hur det går för eleverna i de individuella kurserna. Våra mentorer jobbar aktivt med att motivera eleverna och det har gett resultat. Vi uppmärksammar på ett tidigt stadium om en elev inte ligger i fas med utbildningen och återkopplar detta till eleven så att denne ska hamna på rätt i kurserna igen. Uppföljning och förbättring av upplevd kvalitet och värdegrundsarbetet 12

13 Under året har vi haft en nedgång i NKI undersökningen från 58 till 53. Referens FTG är 69 och Academedia totalt / /2014 Referens FTG Referens Academedia 10 0 Nöjd Kundindex 13

14 Rekommendationsgraden har sjunkit från 62 till 56. Referens FTG är 55 och Academedia totalt / /2014 Referens FTG Referens Academedia 10 0 RekommendaLonsgrad Trivselgraden har sjunkit från 80 till 65. Referens FTG är 69 och Academedia totalt

15 / /2014 Referens FTG Referens Academedia Trivselgrad Studiemiljön har sjunkit något från 66 till 65. Referens FTG är 69 och Academedia totalt / /2014 Referens FTG Referens Academedia Studiemiljö Den stora anledningen i denna sänkning har vi lokaliserat till den flytt som gjordes under hösten och att inte lokalerna var helt klara när höstterminen började. 15

16 Uppföljning av ändamålsenligenliga resultat Av våra avgångselever så hade 50 % någon form av anställning vid studenten. Uppföljning av NMI NMI har ökat från 36 till 63 under läsåret Nöjd medarbetarindex 16

17 7 Målbild, Fokusområden och Handlingsplan för 2014/2015 Vi har sett en klar kvalitetsförbättring under året både när det gäller att frånvaron har minskat, att eleverna trivs bättre, antalet elever med gymnasiebevis har ökat markant samt att vi har ställt i ordning våra lokaler. Vi har en sund verksamhet i Västerås som fungerar väl. Målbild - juni 2015 Nyckeltal 2013/ /15 NKI* 53% 80% NMI* 63% 90% Andel elever med 92% 95% gymnasieexamen* Genomsnittlig 11,0 11,5 Betygspoäng på gymnasieexamen** Studiemiljö 63% 80% (Elevenkät)** Undervisning 63% 80% (Elevenkät) Antal F Resultat 2013/2014 Målbild 2014/

18 Fokusområden och handlingsplan läsåret 2014/2015 Vad? Hur? När? Vem ansvarar? Förbättrad introduktion av elever Djupgående intervjuer av samtliga elever på skolan för att kunna introducera dem på ett korrekt sätt till studierna utifrån elevens behov och önskemål. Gemensamma samtal under introduktionsveckorna Ska genomföras under de två första veckorna på höstterminen. Mentorerna kommer att genomföra dessa samtal. Större gemenskap på skolan. Vi måste jobba aktivt för att förbättra gemenskapen på skolan. Både mellan elev-elev men även mellan elev-personal. Detta ska uppnås genom möten med elevrådet där eleverna får komma till tals. Vara mer synliga i korridorerna samt ha mer tid för eleverna. Lyhördhet. Vi kommer att boka upp elevrådsmöten under en längre tidsperiod än förra året samt minimera återkommande, vardagliga arbetsuppgifter som kan automatiseras, förenklas. Rektor ansvarar för elevrådsmöten och arbetsuppgifterna ansvarar arbetslaget för. Förtydliga betygskriterier och kursmål Det uppkommer många frågor om vilka kursmål och betygskriterier som en elev måste klara för att uppnå ett betyg i en kurs. Vi kommer att skriva ut och förtydliga dessa kursmål och betygskriterier samt sätta upp dem i klassrum och ute i verkstaden så att de alltid är synliga för eleverna. Detta kommer att genomföras under hösten. Lärare/mentorer ansvarar för detta. 18

19 IT-satsning Vi kommer att utbilda personalen i IT för att uppnå högre måluppfyllelse och resultat i våra kurser. Personalen får utbildning i Schoolsoft samt på ipads. Utbildningen i Schoolsoft är redan påbörjad och utbildningen på ipads kommer att genomföras under nästa läsår. Rektor ansvarar för att detta genomförs. 19

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Malmö. Kvalitetsrapport

Malmö. Kvalitetsrapport Malmö Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning Plusgymnasiet Malmö... 2 Historik, fakta, organisation... 2 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer