Skövde. Kvalitetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skövde. Kvalitetsrapport"

Transkript

1 Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB

2 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse... 2 Pedagogiskt upplägg, kärnvärden... 2 Lokaler... 3 Lärare... 3 Funktioner... 4 Elevinflytande... 4 APL- ansvar... 5 Finansiering och Elever... 5 Systematiskt kvalitetsarbete... 6 Metoder och uppföljning... 6 AcadeMediamodellen... 7 Kvalitetsåret... 8 Fokusområden för läsåret 2013/ Fokusområde 1: Måluppfyllelse... 9 Mål och motiv... 9 Metod... 9 Uppföljning och kontroll Utvärdering Fokusområde 2: Säkerställa alla rutiner Mål och motiv Metod Uppföljning och kontroll Utvärdering Fokusområde 3: Säkerställa APL Mål och motiv Metod Utvärdering... 11

3 Fokusområde 4: Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Mål och motiv Metod Uppföljning och Kontroll Resultat och bedömning av kvalitetsarbetet 2013/ Uppföljning av årets fokusområden Måluppfyllelse Säkerställa alla rutiner Säkerställa APL Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Uppföljning av NKI (Nöjd Kund Index) Nöjd kundindex NKI Rekommendationsgrad Trivselgrad Studiemiljö Undervisning Uppföljning av NMI (Nöjd Medarbetar Index) Arbetet med likabehandling Samlad bedömning av skolans måluppfyllelse 2013/ Målbild, Fokusområden och Handlingsplan för 2014/ Målbild juni Fokusområden 2014/ Handlingsplan läsåret 2014/

4 Inledning Plusgymnasiet Skövde Historik, fakta, organisation Plusgymnasiet i Skövde startades 2010 med två olika program. Skolan har sedan dess ökat kontinuerligt och har nu ca 150 elever fördelade över 5 olika yrkesprogram. Verksamheten startade på S:ta Helenagatan som är centralt beläget i Skövde, nära stadsbiblioteket och stadens nya galleria samt med två minuters promenad från centralstationen. Lokalerna har successivt anpassats och moderniserats för att passa våra behov, men redan 2012 var lokalerna för små och vi flyttade då delar av verksamhet till folkuniversitet som ligger i närheten av högskolan i Skövde. Mats Johansson var rektor från starten fram till 2013 då Catarina Higgins tillträdde i augusti som rektor. Utbildningar Skolan har i dagsläget haft fem nationella program enligt nedan. Det finns även ett fåtal elever som läser på introduktionsprogram (IMPRO) och saknar betyg i antingen engelska eller matematik från grundskolan. Hotell- och turismprogrammet (HT), inriktning hotell och konferens Vård- och omsorgsprogrammet (VO), inriktning skydd och säkerhet Hantverksprogrammet (HV), inriktning övriga hantverk, hår- och makeupstylist Hantverksprogrammet (HV), inriktning övriga hantverk, hudvård och SPA Barn- och fritidsprogrammet (BF), inriktning Fritids och hälsa Elever Plusgymnasiet Skövde är en mångkulturell gymnasieskola. Bland eleverna på skolan finns olika hemspråk, kulturella och religiösa identiteter och sociala bakgrunder representerade, vilket skapar en stor mångfald. Vårt upptagningsområde är alla kommuner inom Skaraborg och läsåret 2013/2014 var följande kommuner representerade på skolan; Lidköping, Skara, Mariestad, Gullspång, Töreboda, Tibro, Karlsborg, Hjo, Tidaholm, Falköping, Skövde samt Borås. 1

5 Antal elever per program Antal elever År 1 År 2 År 3 Hotell- och turismprogrammet (HT), Vård- och omsorgsprogrammet (VO), 12 (11 flickor/ 1 pojk) 16 (15 flickor/ 1 pojk) 6 13 (9 flickor/ 4 pojkar) Hantverk stylist (HV) (22 flickor/ 1 pojk) 36 Hantverk Hud (HV) 3 9 Fritid och Hälsa (BF), 14 (13 flickor/1 pojk) Tabell 1 visar uppgifter ur skolan elevadministrativa system per den Personal I takt med skolans utvidgning så har även personalstyrkan ökat markant. Organisationen består av rektor, administratör, arbetslagsledare, SYV och 18 lärare fördelade på två arbetslag. Inför läsåret 2013/2014 skedde en del förändringar av framför allt elevhälsoteamet. Vi anställde en SYV på 20 %, ny kurator och ny skolsköterska och ny skolläkare. En resurslärare anställdes på 50 % från januari och en elevassistent på 50 %. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Pedagogiskt upplägg, kärnvärden Plusgymnasiet pedagogiska arbetssätt bygger på de grundläggande värderingarna i läroplanen för gymnasieskolan, såsom förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, likvärdig utbildning samt rättigheter och skyldigheter som lägger grunden för det livslånga lärandet. Utifrån dessa värderingar har Plusgymnasiet byggt sin egen pedagogiska modell, Plusmodellen, som bygger på följande gemensamma värdegrund: * Jag bryr mig * Ömsesidig respekt * Tydlighet Plusgymnasiet i Skövde arbetar med varje elev utifrån läroplanens mål och värdegrund samt Plusmodellen. Vi har ett genuint engagemang i varje elev och coachande lärare som utmanar varje elev att nå sin fulla potential. Vi ställer höga krav och många av våra projekt är på riktigt med en färdig slutprodukt till kund. Vi vågar tro att våra elever kan axla ansvaret och har därför flera samarbetspartner såsom Scandic hotells, NEXT Skövde, Kavat Eventbyrå, Sportlife och Music and 2

6 production Skara där eleverna utför en rad riktiga projekt. Vi har också våra egna projekt såsom brudvisning, Plus Awards, modevisningar och skolavslutningar där alla elever och program är inblandade och har olika funktioner. Vårt motto är Av elever för elever. Genom våra projekt kan eleverna testa sina kunskaper och arbeta ämnesövergripande. Vi skapar många olika redovisningsformer genom olika uttrycksätt såsom film, dramatiseringar, pecha kucha och mycket annat. Allt för att eleverna ska kunna använda alla sina kunskaper för att nå sin fulla potential. Vi använder oss film såsom plus play och flipped classroom för att öka måluppfyllelsen. Pedagogerna följer varje elevs utveckling genom Personlig studieplan (PSP). Trots att den största delen av undervisningen genomförs i grupp är vår målsättning att den i största möjliga utsträckning ska utgå från individen. Detta innebär att läraren alltid utgår från den enskilda elevens behov och förutsättningar vid undervisning, examination och andra aktiviteter. Likaväl som en elev med svårigheter har rätt till inkluderande stöd så ska de elever som lättare når kunskapsmålen få ledning och stimulans för att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling. Lokaler Plusgymnasiet har under läsåret 2013/2014 befunnit sig i två olika lokaler, dels på S:ta Helenagatan som ligger mitt i staden, dels på Folkuniversitet som ligger 15 minuter från S:ta Helenagatan. Lokalerna är ljusa och moderna och med bra utrustning. På S:ta Helenagatan har vi en stor stylistsalong, nagelsalong, hotellsal, spasal, och omvårdnadssal samt några teorisalar. På folkuniversitetet har vi haft alla teoretiska lektioner samt bild. Dessutom har vi haft idrott på olika sporthallar och gym i centrala Skövde. Inför läsåret togs beslutet att skolans lunch skulle serveras på restaurang Husaren som ligger vägg i vägg med Plusgymnasiet. Maten har varit av mycket god kvalitet och eleverna har varit mycket nöjda med skolmaten. Matsedeln har funnits tillgänglig via en app: Din skolmat. God och näringsriktig mat har givit oss piggare elever som presterat bättre under hela skoldagen. Vi arbetar enligt 1:1 modellen, där samtliga lärare och elever har en egen dator. Denna modell fungerar väldigt väl och ger en hög flexibilitet i jämförelse med att arbeta med till exempel datorsalar. Vidare så har alla på skolan tillgång till ett trådlöst nätverk Lärare Läsåret 2013/2014 har vi haft 18 pedagoger som har arbetat i olika tjänstgöringsgrader. 3 lärare på Stylistprogrammet varav 2 med lärarbehörighet 3 lärare på Hud- och SPA- programmen 3 lärare på Hotellprogrammet 2 lärare på SOS- programmet 7 lärare programgemensamma ämnen varav 6 med lärarbehörighet 6 lärare är män och 12 lärare är kvinnor och åldrarna varierar mellan 25 och 67 år. 4 av de obehöriga yrkeslärarna börjar sin yrkeslärarutbildning hösten Totalt har vi haft 12,5 lärartjänster på 150 elever det vill säga 12 elever/lärartjänst. 3

7 Funktioner Skolan har haft en ledningsgrupp bestående av rektor och två arbetslagsledare och de har träffats en gång per vecka. Ledningsgruppens funktion har varit att ständigt utvärdera skolans mål och förbättra den dagliga och långsiktiga verksamheten. Ledningsgruppen har förutom veckomöten haft tre heldagar vid olika tillfällen då framtidsfrågor har diskuterats. Ledningsgruppens protokoll har varit utlagda på mailen. Arbetslagmöten har varit varje vecka och syftet för dessa möten förutom information och aktuella händelser har vi här kontinuerligt återkopplat och kunnat utvärdera arbetet inom våra fokusområden. Facklig samverkansmöten har hållits en gång per månad och facklig information har också hållits en gång per månad på arbetslagstid. Skyddsrond tillsammans med huvudskyddsombud har hållit en gång per termin och vi dessutom gjort en stor utrymmesövning. Elevhälsan som består i storgrupp utav av specialpedagog, speciallärare, SYV, kurator, skolsköterska samt rektor. Om en lärare ser att en elev riskerar att inte klara aktuell kurs så görs en anmälan till elevhälsan via en speciellt utformad blankett. Elevhälsan träffas en gång varje månad för att gå igenom aktuella ärenden. För de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram av speciallärare, mentor och undervisande lärare. Vi har dessutom under året gjort 3 dyslexiutredningar och en ADHD- utredning. Vår kurator har i två olika klasser jobbat med gruppsamtal och grupputveckling för att stärka eleverna relation till varandra. Sedan hösten 2013 har vi anställt en studie- och yrkesvägledare (SYV). Vår SYV har ansvarat för utbildningsmässor, SYV- träffar, kontakten med antagningsenheten, studie- och yrkesvalssamtal med alla elever på skolan, coachande samtal och kontakter med högskolan. SYV ansvarar dessutom för de individuella val som genomförs under våren i årskurs 1 och föregås av information om vilka kurser som behövs för en godkänd yrkes- och gymnasieexamen samt grundläggande och särskild behörighet för högskola. Elevinflytande Under läsåret har varje klass haft tid på schemat för mentorstid. Under mentorstiden diskuteras de frågor som eleverna vill diskutera såsom arbetsmiljö och elevinflytande. Under mentorstiden finns också tid för individuella samtal och coachande samtal både i grupp och individuellt. Varje klass utser en representant samt reserv till skolans elevråd. Denna person har nu som uppgift att i det demokratiska forum som elevrådet utgör kunna föra sin klass talan. Elevrådet har som målsättning att träffas cirka en gång i månaden. Detta sker på skoltid och med giltig frånvaro för de representanter som missar lektionstid. I dessa möten har vår samhällskunskapslärare deltagit och hens syfte har varit att stötta eleverna i mötesteknik och andra demokratiska frågor. Vi anser att klassråden och elevrådet är en viktig del i arbetet med elevernas ansvar och inflytande. Vår målsättning är därför att fortsätta utveckla skolans elevråd under nästkommande läsår. 4

8 APL- ansvar En annan viktig funktion, som också varit ett fokusområde under året, är att säkerställa vår APL (arbetsplats förlagt lärande). APL- ansvaret har det här läsåret legat på programansvarig. Alla elever har fått praktikbesök utav sina lärare och varje praktikplats är säkerställd. Finansiering och Elever Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfria. Nödvändigt antecknings- och skrivmateriel förväntas eleverna stå för själva. 2013/2014 hade vi 40 elever antagna till 77 platser och 11 elever antagna till 15 platser på introduktionsprogram, IMPRO. Vi har många elever med relativt låg antagningspoäng från grundskolan och olika typer av psykosocial problematik som bland annat påverkar studiemotivationen. De som antogs till årskurs 1 hade i sina grundskolebetyg medelvärdet 189 poäng. Spridningen var 80 till 222 poäng. De elever som antogs på introduktionsprogram hade ett betygsnitt på 139. Spridningen var mellan 30 och 175. Program Antal förstahandssökande Medelbetyg Antal Impro Medelbetyg Hotell , Hud 4 204, Stylist , SOS Tabell 2 visar fördelningen mellan förstahandssökande till Plusgymnasiet olika program samt snitt betyg Elevprognos Program 2014/ / /2017 Hotell (HT) Hud (HV) Stylist (HV) SOS (VO) Träning och Ledarskap(BF) Tabell 3 Visar elevprognosen för de närmaste 3 läsåren. 5

9 Systematiskt kvalitetsarbete Metoder och uppföljning Syftet med vårt kvalitetsarbete var att utifrån ett systematiskt förbättringsarbete höja våra elevers kunskapsresultat samt att elever och medarbetare var nöjda med sin skola. Förenklat såg arbetshjulet för förbättringsprocesser ut enligt nedan: Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och processorienterat arbetssätt mot gemensamma mål som vi sätter tillsammans. Arbetet under läsåret utgick från en lägesbedömning och avslutades med resultatutvärdering. Däremellan följde vi regelbundet upp arbetet och samlade in den dokumentation som bildade underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierade nya utvecklingsområden i behov av insatser för ökad måluppfyllelse. Centrala resultat som lagt till grund för resultatutvärdering är betygsresultat, nationella prov och enkätresultat. Vårt kvalitetsarbete utgår därför från tre perspektiv. Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Här handlar det om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns angivna i läroplanen och varje programs program- /examensmål. Här finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål. Slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om vad som händer med eleverna efter avslutad utbildning. Dessa tre begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever ska få en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. 6

10 AcadeMediamodellen Vi är en del av Academediakoncernen, varför vi arbetar efter samma kvalitetsstruktur som övriga verksamheter inom Academedia. AcadeMediamodellen innebär att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs på tre nivåer; på enhetsnivå, på verksamhetsnivå (huvudmannanivå) och på koncernnivå. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer. Genom att alla våra verksamheter utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling. Det gör att våra barn, elever och deltagare utvecklar de kunskaper, förmågor och värden som målen för respektive verksamhet tar fasta på. AcadeMediamodellen utgår från vår gemensamma kvalitetsdefinition och innehåller bland annat våra kvalitetsaspekter, principer för målsättning, gemensamt definierade resultatmått och vår årsplanering för uppföljning och utvärdering. Kvalitetsdefinition har under det senaste året prövats på djupet i olika sammanhang, såväl internt som externt, och väckt respekt hos såväl skolmyndigheter som politiker, professionella och kunder. Vårt kvalitetsarbete står därmed på stadig grund. Under det gångna året har ytterligare delar i vårt gemensamma arbete för hög måluppfyllelse tillfogats och utvecklats, och den bärande strukturen i Academedia- modellen kan numera illustreras på detta vis: 7

11 Kvalitetsåret Årshjulet nedan visar huvudmannens och våra övergripande aktiviteter för uppföljning och utvärdering på olika nivåer under läsåret i det systematiska kvalitetsarbetet. 8

12 Fokusområden för läsåret 2013/2014 Under de första planeringsdagarna inför läsåret 13/14 så arbetade personalen och rektor under två dagar med att formulera nya mål och fokusområden. Arbetet utgår från de riktlinjer och nationella mål som finns i läroplanen och våra styrdokument samt analys av läsårets resultat. Målområden för läsåret 2013/2014 har varit enligt följande; 1. Måluppfyllelse 2. Säkerställa alla rutiner 3. Säkerställa APL 4. Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Fokusområde 1: Måluppfyllelse Mål och motiv Hösten 2013 hade skolan 349 F- betyg för de elever som började år 2 och 3 och det är en backlogg som är helt oacceptabel. Skolan har därför arbetat mycket målmedvetet med denna fråga. Varje elev har haft täta mentorskontakter som har gjort handlingsplaner för varje individ. Rektor har följt upp så att dessa handlingsplaner har följts och då det har brustit har elevhälsoteamet gått in för att stötta eleven. Metod Varje elev har blivit erbjuden extra plustimmar förutom de vanliga plustimmarna då de har kunnat arbeta med sina handlingsplaner. Extra svensk-, engelsk- och matematikgrupp har anordnats. Vi har erbjudit höstlovskola, jullovskola och sportlovskola. Elevhälsoteamet har gjort riktande insatser mot eleverna med låg måluppfyllelse. Skolan har således arbetet väldigt intensivt med att öka närvaron i skolan och haft nolltolerans mot skolk. Telefonsamtal har utgått till vårdnadshavare vid frånvaro och samtal med mentor och rektor har genomförts vid längre frånvaro. För att förhindra att eleverna får fler F- betyg har vi jobbat mycket med motivation, arbetssätt och delvis ämnesintegrering. Vi har gjort många projekt under året som har riktats mot företag för att eleven ska finna motivation i att vi gör saker på riktigt och att det vi undervisar om är på riktigt. Mentor har hållit coachande samtal med varje elev för att stärka självförtroendet och att se möjligheterna. Skolhälsovården har jobbat mycket aktivt med elever som har haft stor frånvaro och elever som inte har varit motiverade. Under våren anställdes en resurslärare på 50 % som arbetade både på individ- och gruppnivå tillsammans med ordinarie klasspedagoger. 9

13 Under läsåret har skolan även deltagit i ett matematikprojekt vilket innebär att vi har kunnat ha 20 % extra resurs. Alla elever i år 2 och 3 som inte har nått målen i matematik har haft en extra matematik timmar schemalagda på schemat. Uppföljning och kontroll Vi har utvärderat backloggen varje vecka och varje undervisande lärare har gjort regelbundna prognoser för måluppfyllelse. Utvärdering Noggranna betygsanalyser är gjorda av alla personal på individnivå och gruppnivå. Fokusområde 2: Säkerställa alla rutiner Mål och motiv Under uppstartsdagarna framkom tydligt att skolan hade behov av att ha fungerande rutiner. Vem gör vad och när? blev en viktig fråga i det systematiska kvalitetsarbetet. Metod Vi har under året jobbat med att ta fram nya rutiner, såsom rutiner för åtgärdsprogram, elevhälsoteam, närvaro, mötesrutiner (ledning, arbetslag, facklig samverkan, elevråd, elevskyddsombud), systematiskt arbetsmiljöarbete, pedagogisk utveckling, PPM samt event (öppet hus, mässor etc.). Uppföljning och kontroll Alla rutiner är kvalitetssäkrade av ledningsgruppen, EHT och facklig samverkansgrupp Utvärdering Utvärdering på uppstartsdagarna i augusti. Fokusområde 3: Säkerställa APL Mål och motiv På vår skola är det programansvarig lärare på varje yrkesprogram som haft ett ansvar för att säkerställa en fungerande praktik (APL). Vi har som fokusområde att försäkra oss om att vi arbetar enligt läroplanens anvisningar gällande Utbildningsval arbete och samhällsliv samt det regelverk som finns kring APL. 10

14 Metod Praktiksamordnare på varje program ordnar praktikplatser och sammanställer elevernas praktikpärmar, kontrakt och andra viktiga dokument. En annan viktig aspekt var även förtydligandet av vilka kursmål och moment som eleven förväntas göra på sin praktikplats. Utvärdering Området utvärderas efter sista APL- perioden för året. Fokusområde 4: Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Mål och motiv Vi vill stärka elevernas självkänsla för sin egen skola. De ska i högre grad vara stolta över den skola de valt och känna att det är en seriös skola som präglas av att elevernas studieresultat är viktigt. Metod Arbetet med att stärka skolan har skett både internt och externt. Internt genom många samtal med eleverna om deras skola och höga förväntningar på deras studier men också genom att vi utvecklat lärmiljön till att i högre grad främja en lugn studiemiljö. Vi har också jobbat externt genom att synas på olika arenor allt från Rotary, näringslivsforum, Näringslivsgalan, Lions, Svenskt Näringsliv event, NeXT Skövde, UF, olika event i staden såsom shoppinghelg, Ladies night (Lady Circle) tjejkväll på travet. Vi tror att om fler känner till vår skola och vad vi står för, stärker det våra elevers egen känsla om sin skola, samtidigt som skolans attraktivitet ökar. Vi har besökt 6 olika gymnasiemässor i Skaraborg, besökt 34 av 34 grundskolor i Skaraborg två gånger och haft 2 SYV- träffar. Uppföljning och Kontroll Skolan ska utvärdera till antagningen 2014/2015 samt fortsätta att mäta NKI som en viktig indikator för hur eleverna upplever sin skola. 11

15 Resultat och bedömning av kvalitetsarbetet 2013/2014 Uppföljning av årets fokusområden Måluppfyllelse I augusti 2013 var 26 % av alla betyg satta på skolan F- betyg. I juni 2014 var endast 6 % av alla betyg satta f- betyg. Utfärdade yrkes- och högskoleexamen Totalt gick 54 elever i årskurs 3, varav sju elever kommer att läsa ett fjärde år. Av de 47 elever som avslutade sina studier var det 42 stycken (89 %) som erhöll en yrkesexamen. Program Antal utfärdade yrkesexamen Antal utfärdade studiebevis Hotell Fritid och Hälsa 12 1 Stylist 11a 14 1 Stylist 11b 11 2 Tabell 4 visar antal utfärdade yrkesexamen samt studiebevis IMPRO- elever 2013/2014 Vid läsårets början hade vi följande antal introduktionselever fördelade på de olika årskurserna: IMPRO- elev 2013/2014 IMPRO- elever vid läsårets slut År 3 8 År 3 2 elever är inte klara går en 4:e termin (ma). 5 elever är klara och fått examen 1 elev är klar men går en 4:e termin År 2 9 År 2 3 elever klara, behöriga till nationella program 6 elever är inte klara (1 en, 5 ma) År 1 11 År 1 8 elever klara, behöriga till nationella program 3 elever är inte klara (1 en, 2ma) Tabell 5 visar antalet IMPRO- elever i början av läsåret och antalet IMPRO- elever i slutet av läsåret 12

16 Betygsresultat klassvis Hotell11 6 elever Fritid och hälsa 13 elever Sammanställning Sammanställning A: 0 A: 17 B: 26 B: 43 C: 29 C: 104 D: 29 D: 82 E: 70 E: 111 F: 10 F: 9 Saknas: 0 Saknas: 0 Totalt: 164 Totalt: 366 Stylist11A 15 elever Stylist11B 13 elever Sammanställning Sammanställning A: 9 A: 40 B: 37 B: 79 C: 76 C: 82 D: 63 D: 56 E: 150 E: 57 F: 24 F: 17 Saknas: 0 Saknas: 0 Totalt: 359 Totalt: 331 Tabell 6 visar betygsfördelningen våra avgångselever. Utav 1220 betygsatta var endast 60 F- betyg = 5 % 13

17 Betyg i ett antal ämnen/kurser. ÄMNE/Program A B C D E F Engelska Hotell Hotell Hotell Svenska Hotell Hotell Hotell Matematik Hotell Hotell Hotell 11 6 HOTLOGO Hotell Hotell Hotell Engelska Fritid Hud Hud Svenska Fritid Hud Hud Matematik Fritid Hud Hud MEDMED01 Fritid Hud 12 8 Hud Engelska Stylist 11 a Stylist 11 B Stylist Stylist Svenska Stylist 11 a Stylist 11b Stylist Stylist Matematik 14

18 Stylist 11a Stylist 11b Stylist Stylist Hvhnt01 Stylist 11a Stylist 11b 7 6 Stylist Stylist Engelska SOS13 Svenska SOS13 Matematik 4 7 SOS13 VÅRVÅR SOS 13 Tabell 7 visar alla betyg satta på alla årskurser Genomsnittlig betygspoäng på gymnasieexamen på programnivå och på skolnivå, jfr med två senaste år Meritvärde 2014 Meritvärde 2013 Rikssnitt meritvärde 2013 Stylist (HV) 14,1 12,3 13,8 Fritid och hälsa (BF) 13,6 12,2 (VO) 13,4 Hotell (HT) 12,6 Ingen avgångsklass 13,3 Tabell 8 visar betygspoäng de senaste åren Resultat nationella prov och kursbetyg A B C D E F Saknas Engelska Hotell13 Nationella Kursbetyg 3 6 Hud 13 Nationella 1 2 Kursbetyg SOS 13 Nationella Kursbetyg

19 Stylist Nationella Kursbetyg Svenska Hotell13 Nationella Kursbetyg Hud13 Nationella Kursbetyg 2 1 SOS13 Nationella Kursbetyg Stylist Nationella Kursbetyg Matematik A B C D E F Saknas Hotell13 Nationella Kursbetyg Hud13 Nationella 2 Kursbetyg 1 1 SOS13 Nationella Kursbetyg Stylist Nationella Kursbetyg Tabell 9 Visar sambandet mellan nationella prov och kursbetyg Skolan har läsåret arbetet målmedvetet med att skapa en skola där kvalitet och måluppfyllelse har varit ett stort fokus. Varje elev som går på Plusgymnasiet ska lyckas med sina studier. Varje elev har blivit erbjuden extra plustimmar förutom de vanliga plustimmarna då de har kunnat arbeta med sina handlingsplaner. Extra svensk-, engelsk- och matematikgrupp har anordnats. Vi har erbjudit höstlovskola, jullovskola och sportlovskola. Elevhälsoteamet har gjort riktande insatser mot eleverna med låg måluppfyllelse. Skolan har således arbetet väldigt intensivt med att öka närvaron i skolan och haft nolltolerans mot skolk. Telefonsamtal till vårdnadshavare vid frånvaro och samtal med mentor och rektor vid längre frånvaro. För att förhindra att eleverna får fler F- betyg har vi jobbat mycket med motivation, arbetssätt och delvis ämnesintegrering. Vi har under året genomfört många projekt riktade mot företag för att eleven ska känna motivation inför att vi gör saker på riktigt och att det vi undervisar om är på riktigt. Coachande samtal har hållits med varje elev för att stärka självförtroendet och att hjälpa eleverna att se möjligheter även när situationen känns tung. Skolhälsovården har jobbat mycket aktivt med elever som har haft stor frånvaro och elever som inte har varit motiverade. Under våren anställdes en resurslärare på 50 % som arbetade både på individ- och gruppnivå tillsammans med ordinarie klasspedagoger. 16

20 Under läsåret har skolan deltagit i ett matematikprojekt vilket innebär att vi har kunnat ha 20 % extra resurs. Alla elever i år 2 och 3 som inte har nått målen i matematik har haft en extra matematiktimmar schemalagda. Alla dessa insatser har slagit väl ut. 89 % utav våra elever fick en yrkesexamen, endast 6 % utav alla betyg som sattes var F- betyg och endast 6 % utav skolan elever ha F i ämnet matematik. Säkerställa alla rutiner Vi under året har jobbat med att ta fram nya rutiner såsom; Rutiner för åtgärdsprogram, elevhälsoteam, närvaro, mötesrutiner (ledning, arbetslag, facklig samverkan, elevråd, elevskyddsombud), systematiskt arbetsmiljöarbete, pedagogisk utveckling, PPM, event såsom öppet hus, mässor etc. Vi har lyckats relativ bra med att rutinerna känns trygga för alla personal. Har dock en bit kvar när det gäller systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete samt de nya rutinerna för åtgärdsprogram. Säkerställa APL Läsåret 2013/2014 har programansvariga varit ansvariga föra att ordna APL- platser och sammanställt elevernas praktikpärmar och förtydligat av vilka kursmål och moment som eleven förväntas göra på sin praktikplats. Denna arbetsbörda är dock enorm och vi beslutade därför att söka pengar från skolverket för att kunna ha en APL- samordnare på skolan från och med läsåret 2014/2015. Vi fick beviljat och kan nu inför hösten få någon på 20 % som har det övergripande ansvaret. Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Vi kan i våra utvärderingar se att vi lyckats komma en bit på väg i denna målsättning. Eleverna framför i samtal med lärare och ledning att de tycker att det blivit mer en pluggskola nu där det är ok att plugga. De tycker också att lärarna pratar mer med eleverna om att det är viktigt med studieresultat och hjälper eleverna att lyckas. Skolan märker också av ett ökat intresse för skolans utbildningar genom fler sökande till skolan. Uppföljning av NKI (Nöjd Kund Index) Under våren genomfördes en trivselenkät med skolans elever. Enkäten gjordes anonymt via elevens dator där 132 elever svarade, vilket motsvarar 88 %. Frågorna inkluderade rekommendation och trivsel, studiemiljö och undervisning samt ett par som var verksamhetsspecifika. De var formulerade som ett påstående (ex På min skola behandlar eleverna varandra med respekt ) där eleverna kunde instämma i olika grad från Resultatet framgår av bilderna nedan och utgår från de svarande som angett grad 7-10 på skalan. 17

21 Nöjd kundindex NKI Diagram 1 visar nöjdheten har ökat från till Rekommendationsgrad Diagram 2 visar att rekommendationsgraden ökat från till Trivselgrad Diagram 3 visar att trivselgraden ökat från till

22 Studiemiljö Diagram 4 visar att studiemiljön minskat från till Undervisning Diagram 5 visar att undervisningen ökat från till Uppföljning av NMI (Nöjd Medarbetar Index) Under våren genomfördes också en medarbetarundersökning där all personal deltog. Frågorna var konstruerade enligt samma modell som elevenkäten med påståenden att instämma i mellan Exempel är Din arbetsplats är lika bra som du hoppades att den skulle vara eller Jag kan påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras. 17 av 20 (88 %) svarade på enkäten. Vi gick från ett NMI 2013 på 44 till ett NMI

23 Skövde 2014, NMI=69 Skövde 2013, NMI=40 Plusgymnasiet 2014, NMI=62 AcadeMedia totalt 2014, NMI=69 Diagrammet 6 visar NMI gick från till Arbetet med likabehandling Den som vill ha en komplett bild av skolans likabehandlingsarbete bör läsa vår likabehandlingsplan som bland annat kommuniceras via skolans hemsida (plusgymnasiet.se). Nedan visas endast en tidsplan som i korthet beskriver viktiga händelser och punkter gällande detta arbete Augusti (före skolstart) - En dag (enlig flödesschema) används till att diskutera och reflektera över normer och värderingar som skolan förmedlar genom sin organisation och undervisning. Augusti (skolstart) - Introduktionsdagar för alla elever, där arbetet med att främja likabehandling och motverka kränkningar förankras. Genomgång av Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling, rutiner, organisation, begrepp ordningsregler mm sker. Augusti Ordningsregler diskuteras på klassråd September - Föräldramöte där Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling presenteras. Oktober Ordningsreglerna beslutas Januari - Upprättande, kvalitetssäkring, beslut samt förankring av Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling bland personal (APT) och elever (klassråd). Dokumentet publiceras på Schoolsoft och på Plusgymnasiet Skövdes hemsida. Dokumentet skickas även till huvudmannen. 20

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Malmö. Kvalitetsrapport

Malmö. Kvalitetsrapport Malmö Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning Plusgymnasiet Malmö... 2 Historik, fakta, organisation... 2 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan Väsby skola är en del av enheten Centrala Väsby skolor som består av Väsby skola med Språkcentret, Smedby skola F-9 med Smedby

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer