Skövde. Kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skövde. Kvalitetsrapport"

Transkript

1 Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB

2 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse... 2 Pedagogiskt upplägg, kärnvärden... 2 Lokaler... 3 Lärare... 3 Funktioner... 4 Elevinflytande... 4 APL- ansvar... 5 Finansiering och Elever... 5 Systematiskt kvalitetsarbete... 6 Metoder och uppföljning... 6 AcadeMediamodellen... 7 Kvalitetsåret... 8 Fokusområden för läsåret 2013/ Fokusområde 1: Måluppfyllelse... 9 Mål och motiv... 9 Metod... 9 Uppföljning och kontroll Utvärdering Fokusområde 2: Säkerställa alla rutiner Mål och motiv Metod Uppföljning och kontroll Utvärdering Fokusområde 3: Säkerställa APL Mål och motiv Metod Utvärdering... 11

3 Fokusområde 4: Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Mål och motiv Metod Uppföljning och Kontroll Resultat och bedömning av kvalitetsarbetet 2013/ Uppföljning av årets fokusområden Måluppfyllelse Säkerställa alla rutiner Säkerställa APL Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Uppföljning av NKI (Nöjd Kund Index) Nöjd kundindex NKI Rekommendationsgrad Trivselgrad Studiemiljö Undervisning Uppföljning av NMI (Nöjd Medarbetar Index) Arbetet med likabehandling Samlad bedömning av skolans måluppfyllelse 2013/ Målbild, Fokusområden och Handlingsplan för 2014/ Målbild juni Fokusområden 2014/ Handlingsplan läsåret 2014/

4 Inledning Plusgymnasiet Skövde Historik, fakta, organisation Plusgymnasiet i Skövde startades 2010 med två olika program. Skolan har sedan dess ökat kontinuerligt och har nu ca 150 elever fördelade över 5 olika yrkesprogram. Verksamheten startade på S:ta Helenagatan som är centralt beläget i Skövde, nära stadsbiblioteket och stadens nya galleria samt med två minuters promenad från centralstationen. Lokalerna har successivt anpassats och moderniserats för att passa våra behov, men redan 2012 var lokalerna för små och vi flyttade då delar av verksamhet till folkuniversitet som ligger i närheten av högskolan i Skövde. Mats Johansson var rektor från starten fram till 2013 då Catarina Higgins tillträdde i augusti som rektor. Utbildningar Skolan har i dagsläget haft fem nationella program enligt nedan. Det finns även ett fåtal elever som läser på introduktionsprogram (IMPRO) och saknar betyg i antingen engelska eller matematik från grundskolan. Hotell- och turismprogrammet (HT), inriktning hotell och konferens Vård- och omsorgsprogrammet (VO), inriktning skydd och säkerhet Hantverksprogrammet (HV), inriktning övriga hantverk, hår- och makeupstylist Hantverksprogrammet (HV), inriktning övriga hantverk, hudvård och SPA Barn- och fritidsprogrammet (BF), inriktning Fritids och hälsa Elever Plusgymnasiet Skövde är en mångkulturell gymnasieskola. Bland eleverna på skolan finns olika hemspråk, kulturella och religiösa identiteter och sociala bakgrunder representerade, vilket skapar en stor mångfald. Vårt upptagningsområde är alla kommuner inom Skaraborg och läsåret 2013/2014 var följande kommuner representerade på skolan; Lidköping, Skara, Mariestad, Gullspång, Töreboda, Tibro, Karlsborg, Hjo, Tidaholm, Falköping, Skövde samt Borås. 1

5 Antal elever per program Antal elever År 1 År 2 År 3 Hotell- och turismprogrammet (HT), Vård- och omsorgsprogrammet (VO), 12 (11 flickor/ 1 pojk) 16 (15 flickor/ 1 pojk) 6 13 (9 flickor/ 4 pojkar) Hantverk stylist (HV) (22 flickor/ 1 pojk) 36 Hantverk Hud (HV) 3 9 Fritid och Hälsa (BF), 14 (13 flickor/1 pojk) Tabell 1 visar uppgifter ur skolan elevadministrativa system per den Personal I takt med skolans utvidgning så har även personalstyrkan ökat markant. Organisationen består av rektor, administratör, arbetslagsledare, SYV och 18 lärare fördelade på två arbetslag. Inför läsåret 2013/2014 skedde en del förändringar av framför allt elevhälsoteamet. Vi anställde en SYV på 20 %, ny kurator och ny skolsköterska och ny skolläkare. En resurslärare anställdes på 50 % från januari och en elevassistent på 50 %. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Pedagogiskt upplägg, kärnvärden Plusgymnasiet pedagogiska arbetssätt bygger på de grundläggande värderingarna i läroplanen för gymnasieskolan, såsom förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, likvärdig utbildning samt rättigheter och skyldigheter som lägger grunden för det livslånga lärandet. Utifrån dessa värderingar har Plusgymnasiet byggt sin egen pedagogiska modell, Plusmodellen, som bygger på följande gemensamma värdegrund: * Jag bryr mig * Ömsesidig respekt * Tydlighet Plusgymnasiet i Skövde arbetar med varje elev utifrån läroplanens mål och värdegrund samt Plusmodellen. Vi har ett genuint engagemang i varje elev och coachande lärare som utmanar varje elev att nå sin fulla potential. Vi ställer höga krav och många av våra projekt är på riktigt med en färdig slutprodukt till kund. Vi vågar tro att våra elever kan axla ansvaret och har därför flera samarbetspartner såsom Scandic hotells, NEXT Skövde, Kavat Eventbyrå, Sportlife och Music and 2

6 production Skara där eleverna utför en rad riktiga projekt. Vi har också våra egna projekt såsom brudvisning, Plus Awards, modevisningar och skolavslutningar där alla elever och program är inblandade och har olika funktioner. Vårt motto är Av elever för elever. Genom våra projekt kan eleverna testa sina kunskaper och arbeta ämnesövergripande. Vi skapar många olika redovisningsformer genom olika uttrycksätt såsom film, dramatiseringar, pecha kucha och mycket annat. Allt för att eleverna ska kunna använda alla sina kunskaper för att nå sin fulla potential. Vi använder oss film såsom plus play och flipped classroom för att öka måluppfyllelsen. Pedagogerna följer varje elevs utveckling genom Personlig studieplan (PSP). Trots att den största delen av undervisningen genomförs i grupp är vår målsättning att den i största möjliga utsträckning ska utgå från individen. Detta innebär att läraren alltid utgår från den enskilda elevens behov och förutsättningar vid undervisning, examination och andra aktiviteter. Likaväl som en elev med svårigheter har rätt till inkluderande stöd så ska de elever som lättare når kunskapsmålen få ledning och stimulans för att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling. Lokaler Plusgymnasiet har under läsåret 2013/2014 befunnit sig i två olika lokaler, dels på S:ta Helenagatan som ligger mitt i staden, dels på Folkuniversitet som ligger 15 minuter från S:ta Helenagatan. Lokalerna är ljusa och moderna och med bra utrustning. På S:ta Helenagatan har vi en stor stylistsalong, nagelsalong, hotellsal, spasal, och omvårdnadssal samt några teorisalar. På folkuniversitetet har vi haft alla teoretiska lektioner samt bild. Dessutom har vi haft idrott på olika sporthallar och gym i centrala Skövde. Inför läsåret togs beslutet att skolans lunch skulle serveras på restaurang Husaren som ligger vägg i vägg med Plusgymnasiet. Maten har varit av mycket god kvalitet och eleverna har varit mycket nöjda med skolmaten. Matsedeln har funnits tillgänglig via en app: Din skolmat. God och näringsriktig mat har givit oss piggare elever som presterat bättre under hela skoldagen. Vi arbetar enligt 1:1 modellen, där samtliga lärare och elever har en egen dator. Denna modell fungerar väldigt väl och ger en hög flexibilitet i jämförelse med att arbeta med till exempel datorsalar. Vidare så har alla på skolan tillgång till ett trådlöst nätverk Lärare Läsåret 2013/2014 har vi haft 18 pedagoger som har arbetat i olika tjänstgöringsgrader. 3 lärare på Stylistprogrammet varav 2 med lärarbehörighet 3 lärare på Hud- och SPA- programmen 3 lärare på Hotellprogrammet 2 lärare på SOS- programmet 7 lärare programgemensamma ämnen varav 6 med lärarbehörighet 6 lärare är män och 12 lärare är kvinnor och åldrarna varierar mellan 25 och 67 år. 4 av de obehöriga yrkeslärarna börjar sin yrkeslärarutbildning hösten Totalt har vi haft 12,5 lärartjänster på 150 elever det vill säga 12 elever/lärartjänst. 3

7 Funktioner Skolan har haft en ledningsgrupp bestående av rektor och två arbetslagsledare och de har träffats en gång per vecka. Ledningsgruppens funktion har varit att ständigt utvärdera skolans mål och förbättra den dagliga och långsiktiga verksamheten. Ledningsgruppen har förutom veckomöten haft tre heldagar vid olika tillfällen då framtidsfrågor har diskuterats. Ledningsgruppens protokoll har varit utlagda på mailen. Arbetslagmöten har varit varje vecka och syftet för dessa möten förutom information och aktuella händelser har vi här kontinuerligt återkopplat och kunnat utvärdera arbetet inom våra fokusområden. Facklig samverkansmöten har hållits en gång per månad och facklig information har också hållits en gång per månad på arbetslagstid. Skyddsrond tillsammans med huvudskyddsombud har hållit en gång per termin och vi dessutom gjort en stor utrymmesövning. Elevhälsan som består i storgrupp utav av specialpedagog, speciallärare, SYV, kurator, skolsköterska samt rektor. Om en lärare ser att en elev riskerar att inte klara aktuell kurs så görs en anmälan till elevhälsan via en speciellt utformad blankett. Elevhälsan träffas en gång varje månad för att gå igenom aktuella ärenden. För de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram av speciallärare, mentor och undervisande lärare. Vi har dessutom under året gjort 3 dyslexiutredningar och en ADHD- utredning. Vår kurator har i två olika klasser jobbat med gruppsamtal och grupputveckling för att stärka eleverna relation till varandra. Sedan hösten 2013 har vi anställt en studie- och yrkesvägledare (SYV). Vår SYV har ansvarat för utbildningsmässor, SYV- träffar, kontakten med antagningsenheten, studie- och yrkesvalssamtal med alla elever på skolan, coachande samtal och kontakter med högskolan. SYV ansvarar dessutom för de individuella val som genomförs under våren i årskurs 1 och föregås av information om vilka kurser som behövs för en godkänd yrkes- och gymnasieexamen samt grundläggande och särskild behörighet för högskola. Elevinflytande Under läsåret har varje klass haft tid på schemat för mentorstid. Under mentorstiden diskuteras de frågor som eleverna vill diskutera såsom arbetsmiljö och elevinflytande. Under mentorstiden finns också tid för individuella samtal och coachande samtal både i grupp och individuellt. Varje klass utser en representant samt reserv till skolans elevråd. Denna person har nu som uppgift att i det demokratiska forum som elevrådet utgör kunna föra sin klass talan. Elevrådet har som målsättning att träffas cirka en gång i månaden. Detta sker på skoltid och med giltig frånvaro för de representanter som missar lektionstid. I dessa möten har vår samhällskunskapslärare deltagit och hens syfte har varit att stötta eleverna i mötesteknik och andra demokratiska frågor. Vi anser att klassråden och elevrådet är en viktig del i arbetet med elevernas ansvar och inflytande. Vår målsättning är därför att fortsätta utveckla skolans elevråd under nästkommande läsår. 4

8 APL- ansvar En annan viktig funktion, som också varit ett fokusområde under året, är att säkerställa vår APL (arbetsplats förlagt lärande). APL- ansvaret har det här läsåret legat på programansvarig. Alla elever har fått praktikbesök utav sina lärare och varje praktikplats är säkerställd. Finansiering och Elever Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfria. Nödvändigt antecknings- och skrivmateriel förväntas eleverna stå för själva. 2013/2014 hade vi 40 elever antagna till 77 platser och 11 elever antagna till 15 platser på introduktionsprogram, IMPRO. Vi har många elever med relativt låg antagningspoäng från grundskolan och olika typer av psykosocial problematik som bland annat påverkar studiemotivationen. De som antogs till årskurs 1 hade i sina grundskolebetyg medelvärdet 189 poäng. Spridningen var 80 till 222 poäng. De elever som antogs på introduktionsprogram hade ett betygsnitt på 139. Spridningen var mellan 30 och 175. Program Antal förstahandssökande Medelbetyg Antal Impro Medelbetyg Hotell , Hud 4 204, Stylist , SOS Tabell 2 visar fördelningen mellan förstahandssökande till Plusgymnasiet olika program samt snitt betyg Elevprognos Program 2014/ / /2017 Hotell (HT) Hud (HV) Stylist (HV) SOS (VO) Träning och Ledarskap(BF) Tabell 3 Visar elevprognosen för de närmaste 3 läsåren. 5

9 Systematiskt kvalitetsarbete Metoder och uppföljning Syftet med vårt kvalitetsarbete var att utifrån ett systematiskt förbättringsarbete höja våra elevers kunskapsresultat samt att elever och medarbetare var nöjda med sin skola. Förenklat såg arbetshjulet för förbättringsprocesser ut enligt nedan: Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och processorienterat arbetssätt mot gemensamma mål som vi sätter tillsammans. Arbetet under läsåret utgick från en lägesbedömning och avslutades med resultatutvärdering. Däremellan följde vi regelbundet upp arbetet och samlade in den dokumentation som bildade underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierade nya utvecklingsområden i behov av insatser för ökad måluppfyllelse. Centrala resultat som lagt till grund för resultatutvärdering är betygsresultat, nationella prov och enkätresultat. Vårt kvalitetsarbete utgår därför från tre perspektiv. Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Här handlar det om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns angivna i läroplanen och varje programs program- /examensmål. Här finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål. Slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om vad som händer med eleverna efter avslutad utbildning. Dessa tre begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever ska få en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. 6

10 AcadeMediamodellen Vi är en del av Academediakoncernen, varför vi arbetar efter samma kvalitetsstruktur som övriga verksamheter inom Academedia. AcadeMediamodellen innebär att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs på tre nivåer; på enhetsnivå, på verksamhetsnivå (huvudmannanivå) och på koncernnivå. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer. Genom att alla våra verksamheter utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling. Det gör att våra barn, elever och deltagare utvecklar de kunskaper, förmågor och värden som målen för respektive verksamhet tar fasta på. AcadeMediamodellen utgår från vår gemensamma kvalitetsdefinition och innehåller bland annat våra kvalitetsaspekter, principer för målsättning, gemensamt definierade resultatmått och vår årsplanering för uppföljning och utvärdering. Kvalitetsdefinition har under det senaste året prövats på djupet i olika sammanhang, såväl internt som externt, och väckt respekt hos såväl skolmyndigheter som politiker, professionella och kunder. Vårt kvalitetsarbete står därmed på stadig grund. Under det gångna året har ytterligare delar i vårt gemensamma arbete för hög måluppfyllelse tillfogats och utvecklats, och den bärande strukturen i Academedia- modellen kan numera illustreras på detta vis: 7

11 Kvalitetsåret Årshjulet nedan visar huvudmannens och våra övergripande aktiviteter för uppföljning och utvärdering på olika nivåer under läsåret i det systematiska kvalitetsarbetet. 8

12 Fokusområden för läsåret 2013/2014 Under de första planeringsdagarna inför läsåret 13/14 så arbetade personalen och rektor under två dagar med att formulera nya mål och fokusområden. Arbetet utgår från de riktlinjer och nationella mål som finns i läroplanen och våra styrdokument samt analys av läsårets resultat. Målområden för läsåret 2013/2014 har varit enligt följande; 1. Måluppfyllelse 2. Säkerställa alla rutiner 3. Säkerställa APL 4. Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Fokusområde 1: Måluppfyllelse Mål och motiv Hösten 2013 hade skolan 349 F- betyg för de elever som började år 2 och 3 och det är en backlogg som är helt oacceptabel. Skolan har därför arbetat mycket målmedvetet med denna fråga. Varje elev har haft täta mentorskontakter som har gjort handlingsplaner för varje individ. Rektor har följt upp så att dessa handlingsplaner har följts och då det har brustit har elevhälsoteamet gått in för att stötta eleven. Metod Varje elev har blivit erbjuden extra plustimmar förutom de vanliga plustimmarna då de har kunnat arbeta med sina handlingsplaner. Extra svensk-, engelsk- och matematikgrupp har anordnats. Vi har erbjudit höstlovskola, jullovskola och sportlovskola. Elevhälsoteamet har gjort riktande insatser mot eleverna med låg måluppfyllelse. Skolan har således arbetet väldigt intensivt med att öka närvaron i skolan och haft nolltolerans mot skolk. Telefonsamtal har utgått till vårdnadshavare vid frånvaro och samtal med mentor och rektor har genomförts vid längre frånvaro. För att förhindra att eleverna får fler F- betyg har vi jobbat mycket med motivation, arbetssätt och delvis ämnesintegrering. Vi har gjort många projekt under året som har riktats mot företag för att eleven ska finna motivation i att vi gör saker på riktigt och att det vi undervisar om är på riktigt. Mentor har hållit coachande samtal med varje elev för att stärka självförtroendet och att se möjligheterna. Skolhälsovården har jobbat mycket aktivt med elever som har haft stor frånvaro och elever som inte har varit motiverade. Under våren anställdes en resurslärare på 50 % som arbetade både på individ- och gruppnivå tillsammans med ordinarie klasspedagoger. 9

13 Under läsåret har skolan även deltagit i ett matematikprojekt vilket innebär att vi har kunnat ha 20 % extra resurs. Alla elever i år 2 och 3 som inte har nått målen i matematik har haft en extra matematik timmar schemalagda på schemat. Uppföljning och kontroll Vi har utvärderat backloggen varje vecka och varje undervisande lärare har gjort regelbundna prognoser för måluppfyllelse. Utvärdering Noggranna betygsanalyser är gjorda av alla personal på individnivå och gruppnivå. Fokusområde 2: Säkerställa alla rutiner Mål och motiv Under uppstartsdagarna framkom tydligt att skolan hade behov av att ha fungerande rutiner. Vem gör vad och när? blev en viktig fråga i det systematiska kvalitetsarbetet. Metod Vi har under året jobbat med att ta fram nya rutiner, såsom rutiner för åtgärdsprogram, elevhälsoteam, närvaro, mötesrutiner (ledning, arbetslag, facklig samverkan, elevråd, elevskyddsombud), systematiskt arbetsmiljöarbete, pedagogisk utveckling, PPM samt event (öppet hus, mässor etc.). Uppföljning och kontroll Alla rutiner är kvalitetssäkrade av ledningsgruppen, EHT och facklig samverkansgrupp Utvärdering Utvärdering på uppstartsdagarna i augusti. Fokusområde 3: Säkerställa APL Mål och motiv På vår skola är det programansvarig lärare på varje yrkesprogram som haft ett ansvar för att säkerställa en fungerande praktik (APL). Vi har som fokusområde att försäkra oss om att vi arbetar enligt läroplanens anvisningar gällande Utbildningsval arbete och samhällsliv samt det regelverk som finns kring APL. 10

14 Metod Praktiksamordnare på varje program ordnar praktikplatser och sammanställer elevernas praktikpärmar, kontrakt och andra viktiga dokument. En annan viktig aspekt var även förtydligandet av vilka kursmål och moment som eleven förväntas göra på sin praktikplats. Utvärdering Området utvärderas efter sista APL- perioden för året. Fokusområde 4: Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Mål och motiv Vi vill stärka elevernas självkänsla för sin egen skola. De ska i högre grad vara stolta över den skola de valt och känna att det är en seriös skola som präglas av att elevernas studieresultat är viktigt. Metod Arbetet med att stärka skolan har skett både internt och externt. Internt genom många samtal med eleverna om deras skola och höga förväntningar på deras studier men också genom att vi utvecklat lärmiljön till att i högre grad främja en lugn studiemiljö. Vi har också jobbat externt genom att synas på olika arenor allt från Rotary, näringslivsforum, Näringslivsgalan, Lions, Svenskt Näringsliv event, NeXT Skövde, UF, olika event i staden såsom shoppinghelg, Ladies night (Lady Circle) tjejkväll på travet. Vi tror att om fler känner till vår skola och vad vi står för, stärker det våra elevers egen känsla om sin skola, samtidigt som skolans attraktivitet ökar. Vi har besökt 6 olika gymnasiemässor i Skaraborg, besökt 34 av 34 grundskolor i Skaraborg två gånger och haft 2 SYV- träffar. Uppföljning och Kontroll Skolan ska utvärdera till antagningen 2014/2015 samt fortsätta att mäta NKI som en viktig indikator för hur eleverna upplever sin skola. 11

15 Resultat och bedömning av kvalitetsarbetet 2013/2014 Uppföljning av årets fokusområden Måluppfyllelse I augusti 2013 var 26 % av alla betyg satta på skolan F- betyg. I juni 2014 var endast 6 % av alla betyg satta f- betyg. Utfärdade yrkes- och högskoleexamen Totalt gick 54 elever i årskurs 3, varav sju elever kommer att läsa ett fjärde år. Av de 47 elever som avslutade sina studier var det 42 stycken (89 %) som erhöll en yrkesexamen. Program Antal utfärdade yrkesexamen Antal utfärdade studiebevis Hotell Fritid och Hälsa 12 1 Stylist 11a 14 1 Stylist 11b 11 2 Tabell 4 visar antal utfärdade yrkesexamen samt studiebevis IMPRO- elever 2013/2014 Vid läsårets början hade vi följande antal introduktionselever fördelade på de olika årskurserna: IMPRO- elev 2013/2014 IMPRO- elever vid läsårets slut År 3 8 År 3 2 elever är inte klara går en 4:e termin (ma). 5 elever är klara och fått examen 1 elev är klar men går en 4:e termin År 2 9 År 2 3 elever klara, behöriga till nationella program 6 elever är inte klara (1 en, 5 ma) År 1 11 År 1 8 elever klara, behöriga till nationella program 3 elever är inte klara (1 en, 2ma) Tabell 5 visar antalet IMPRO- elever i början av läsåret och antalet IMPRO- elever i slutet av läsåret 12

16 Betygsresultat klassvis Hotell11 6 elever Fritid och hälsa 13 elever Sammanställning Sammanställning A: 0 A: 17 B: 26 B: 43 C: 29 C: 104 D: 29 D: 82 E: 70 E: 111 F: 10 F: 9 Saknas: 0 Saknas: 0 Totalt: 164 Totalt: 366 Stylist11A 15 elever Stylist11B 13 elever Sammanställning Sammanställning A: 9 A: 40 B: 37 B: 79 C: 76 C: 82 D: 63 D: 56 E: 150 E: 57 F: 24 F: 17 Saknas: 0 Saknas: 0 Totalt: 359 Totalt: 331 Tabell 6 visar betygsfördelningen våra avgångselever. Utav 1220 betygsatta var endast 60 F- betyg = 5 % 13

17 Betyg i ett antal ämnen/kurser. ÄMNE/Program A B C D E F Engelska Hotell Hotell Hotell Svenska Hotell Hotell Hotell Matematik Hotell Hotell Hotell 11 6 HOTLOGO Hotell Hotell Hotell Engelska Fritid Hud Hud Svenska Fritid Hud Hud Matematik Fritid Hud Hud MEDMED01 Fritid Hud 12 8 Hud Engelska Stylist 11 a Stylist 11 B Stylist Stylist Svenska Stylist 11 a Stylist 11b Stylist Stylist Matematik 14

18 Stylist 11a Stylist 11b Stylist Stylist Hvhnt01 Stylist 11a Stylist 11b 7 6 Stylist Stylist Engelska SOS13 Svenska SOS13 Matematik 4 7 SOS13 VÅRVÅR SOS 13 Tabell 7 visar alla betyg satta på alla årskurser Genomsnittlig betygspoäng på gymnasieexamen på programnivå och på skolnivå, jfr med två senaste år Meritvärde 2014 Meritvärde 2013 Rikssnitt meritvärde 2013 Stylist (HV) 14,1 12,3 13,8 Fritid och hälsa (BF) 13,6 12,2 (VO) 13,4 Hotell (HT) 12,6 Ingen avgångsklass 13,3 Tabell 8 visar betygspoäng de senaste åren Resultat nationella prov och kursbetyg A B C D E F Saknas Engelska Hotell13 Nationella Kursbetyg 3 6 Hud 13 Nationella 1 2 Kursbetyg SOS 13 Nationella Kursbetyg

19 Stylist Nationella Kursbetyg Svenska Hotell13 Nationella Kursbetyg Hud13 Nationella Kursbetyg 2 1 SOS13 Nationella Kursbetyg Stylist Nationella Kursbetyg Matematik A B C D E F Saknas Hotell13 Nationella Kursbetyg Hud13 Nationella 2 Kursbetyg 1 1 SOS13 Nationella Kursbetyg Stylist Nationella Kursbetyg Tabell 9 Visar sambandet mellan nationella prov och kursbetyg Skolan har läsåret arbetet målmedvetet med att skapa en skola där kvalitet och måluppfyllelse har varit ett stort fokus. Varje elev som går på Plusgymnasiet ska lyckas med sina studier. Varje elev har blivit erbjuden extra plustimmar förutom de vanliga plustimmarna då de har kunnat arbeta med sina handlingsplaner. Extra svensk-, engelsk- och matematikgrupp har anordnats. Vi har erbjudit höstlovskola, jullovskola och sportlovskola. Elevhälsoteamet har gjort riktande insatser mot eleverna med låg måluppfyllelse. Skolan har således arbetet väldigt intensivt med att öka närvaron i skolan och haft nolltolerans mot skolk. Telefonsamtal till vårdnadshavare vid frånvaro och samtal med mentor och rektor vid längre frånvaro. För att förhindra att eleverna får fler F- betyg har vi jobbat mycket med motivation, arbetssätt och delvis ämnesintegrering. Vi har under året genomfört många projekt riktade mot företag för att eleven ska känna motivation inför att vi gör saker på riktigt och att det vi undervisar om är på riktigt. Coachande samtal har hållits med varje elev för att stärka självförtroendet och att hjälpa eleverna att se möjligheter även när situationen känns tung. Skolhälsovården har jobbat mycket aktivt med elever som har haft stor frånvaro och elever som inte har varit motiverade. Under våren anställdes en resurslärare på 50 % som arbetade både på individ- och gruppnivå tillsammans med ordinarie klasspedagoger. 16

20 Under läsåret har skolan deltagit i ett matematikprojekt vilket innebär att vi har kunnat ha 20 % extra resurs. Alla elever i år 2 och 3 som inte har nått målen i matematik har haft en extra matematiktimmar schemalagda. Alla dessa insatser har slagit väl ut. 89 % utav våra elever fick en yrkesexamen, endast 6 % utav alla betyg som sattes var F- betyg och endast 6 % utav skolan elever ha F i ämnet matematik. Säkerställa alla rutiner Vi under året har jobbat med att ta fram nya rutiner såsom; Rutiner för åtgärdsprogram, elevhälsoteam, närvaro, mötesrutiner (ledning, arbetslag, facklig samverkan, elevråd, elevskyddsombud), systematiskt arbetsmiljöarbete, pedagogisk utveckling, PPM, event såsom öppet hus, mässor etc. Vi har lyckats relativ bra med att rutinerna känns trygga för alla personal. Har dock en bit kvar när det gäller systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete samt de nya rutinerna för åtgärdsprogram. Säkerställa APL Läsåret 2013/2014 har programansvariga varit ansvariga föra att ordna APL- platser och sammanställt elevernas praktikpärmar och förtydligat av vilka kursmål och moment som eleven förväntas göra på sin praktikplats. Denna arbetsbörda är dock enorm och vi beslutade därför att söka pengar från skolverket för att kunna ha en APL- samordnare på skolan från och med läsåret 2014/2015. Vi fick beviljat och kan nu inför hösten få någon på 20 % som har det övergripande ansvaret. Stärka varumärket Plusgymnasiet i Skaraborg Vi kan i våra utvärderingar se att vi lyckats komma en bit på väg i denna målsättning. Eleverna framför i samtal med lärare och ledning att de tycker att det blivit mer en pluggskola nu där det är ok att plugga. De tycker också att lärarna pratar mer med eleverna om att det är viktigt med studieresultat och hjälper eleverna att lyckas. Skolan märker också av ett ökat intresse för skolans utbildningar genom fler sökande till skolan. Uppföljning av NKI (Nöjd Kund Index) Under våren genomfördes en trivselenkät med skolans elever. Enkäten gjordes anonymt via elevens dator där 132 elever svarade, vilket motsvarar 88 %. Frågorna inkluderade rekommendation och trivsel, studiemiljö och undervisning samt ett par som var verksamhetsspecifika. De var formulerade som ett påstående (ex På min skola behandlar eleverna varandra med respekt ) där eleverna kunde instämma i olika grad från Resultatet framgår av bilderna nedan och utgår från de svarande som angett grad 7-10 på skalan. 17

21 Nöjd kundindex NKI Diagram 1 visar nöjdheten har ökat från till Rekommendationsgrad Diagram 2 visar att rekommendationsgraden ökat från till Trivselgrad Diagram 3 visar att trivselgraden ökat från till

22 Studiemiljö Diagram 4 visar att studiemiljön minskat från till Undervisning Diagram 5 visar att undervisningen ökat från till Uppföljning av NMI (Nöjd Medarbetar Index) Under våren genomfördes också en medarbetarundersökning där all personal deltog. Frågorna var konstruerade enligt samma modell som elevenkäten med påståenden att instämma i mellan Exempel är Din arbetsplats är lika bra som du hoppades att den skulle vara eller Jag kan påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras. 17 av 20 (88 %) svarade på enkäten. Vi gick från ett NMI 2013 på 44 till ett NMI

23 Skövde 2014, NMI=69 Skövde 2013, NMI=40 Plusgymnasiet 2014, NMI=62 AcadeMedia totalt 2014, NMI=69 Diagrammet 6 visar NMI gick från till Arbetet med likabehandling Den som vill ha en komplett bild av skolans likabehandlingsarbete bör läsa vår likabehandlingsplan som bland annat kommuniceras via skolans hemsida (plusgymnasiet.se). Nedan visas endast en tidsplan som i korthet beskriver viktiga händelser och punkter gällande detta arbete Augusti (före skolstart) - En dag (enlig flödesschema) används till att diskutera och reflektera över normer och värderingar som skolan förmedlar genom sin organisation och undervisning. Augusti (skolstart) - Introduktionsdagar för alla elever, där arbetet med att främja likabehandling och motverka kränkningar förankras. Genomgång av Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling, rutiner, organisation, begrepp ordningsregler mm sker. Augusti Ordningsregler diskuteras på klassråd September - Föräldramöte där Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling presenteras. Oktober Ordningsreglerna beslutas Januari - Upprättande, kvalitetssäkring, beslut samt förankring av Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling bland personal (APT) och elever (klassråd). Dokumentet publiceras på Schoolsoft och på Plusgymnasiet Skövdes hemsida. Dokumentet skickas även till huvudmannen. 20

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Sundsvall. Kvalitetsrapport

Sundsvall. Kvalitetsrapport Sundsvall Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet Sundsvall... 4 Historik, fakta, organisation... 4 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Norrköping. Kvalitetsrapport

Norrköping. Kvalitetsrapport Norrköping Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet i Norrköping... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4

Läs mer

Gävle. Kvalitetsrapport

Gävle. Kvalitetsrapport Gävle Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 23-24 Innehåll Inledning Beskrivning av grundfakta för Plusgymnasiet Gävle... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever...

Läs mer

Jönköping. Kvalitetsrapport

Jönköping. Kvalitetsrapport Jönköping Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Grundfakta för Plusgymnasiet Jönköping... 3 1.1 Historik, fakta och organisation... 3 1.2 Utbildningar... 3 1.3 Elever... 3 1.4

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Kristianstad 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Kristianstad 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Kristianstad 13/14 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av grundfakta för enhet Framtidsgymnasiet Kristianstad... 2 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 2 Utbildningar...

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kalmar. Kvalitetsrapport

Kalmar. Kvalitetsrapport Kalmar Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet i Kalmar... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 / 17

Kvalitetsrapport 2016 / 17 MALMÖ Kvalitetsrapport 2016 / 17 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att uppnå kunskapskraven. Genom att kontinuerligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined. Innehållsförteckning... 2 Vision

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

Kristianstad. Kvalitetsrapport

Kristianstad. Kvalitetsrapport Kristianstad Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Grundfakta för Plusgymnasiet Kristianstad... 3 1.1 Historik, fakta och organisation... 3 1.2 Utbildningar... 3 1.3 Elever...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg. sedan

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg. sedan Kvalitetsrapport Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg 1996 sedan DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA Innehåll 1. HISTORIK, FAKTA, organisation s. 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg Enhetsplan läsåret 2014-2015 Rektor Sture Wängberg Information och dialog i Resam den 29 sep 2014 Verksamhetsidé: Beskrivning av verksamheten på Vårbergskolan. Skolan ligger i ett område med fin natur

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Helsingborg Ansvarig chef: Mikael Fors, rektor Datum: 2014-09- 11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås Kvalitetsredovisning 2014-15 Magelungen grundskola Västerås Inför läsårt hade vi satt som mål att förbättra följande områden utifrån förra årets beskrivning Ökad kvalitetsinsamling Ett övergripande mål

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN RÅLAMBSHOVSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000089/2013 SID 1 (6) 2013-10-23 Handläggare: Gunilla Olsson Telefon: 08-50808700 Arbetsplan 2013/2014 Inledning Rålambshovsskolan ligger på Kungsholmen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9695 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Karlstad belägen i Karlstads

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015

REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015 REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015 Elisabet Nielsen Rektor Rektorsområde 3 Möckelngymnasiet, Karlskoga 1 REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015 NULÄGE Rektorsområde 3 omfattar i dagsläget handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9689 Plusgymnasiet AB Org.rtr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Kalmar beläget i Kalmar

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

KVALITETS- RAPPORT PLUSGYMNASIET AB Kalmar 2014-2015

KVALITETS- RAPPORT PLUSGYMNASIET AB Kalmar 2014-2015 KVALITETS- RAPPORT PLUSGYMNASIET AB Kalmar 2014-2015 Innehåll Grundfakta om Plusgymnasiet Kalmar... 3 Historik, Fakta, Organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4 Finansiering och Elevprognos...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/16

Kvalitetsredovisning 2015/16 Kvalitetsredovisning 2015/16 Magelungen grundskola Västerås Skriven av Ewa Ekström, rektor Verksamhetsbeskrivning: Magelungens Grundskola i Västerås, ingår i Magelungen Utveckling AB och ger individuellt

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!!

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$ lokal%arbetsplan%2013/2014%för Förord 1. Om#NTI#gymnasiet)$ NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Örebro

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Örebro Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Örebro Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 3 3.1 Personal 3 3.2 Elever 5 4. Viktiga händelser

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer