Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB Helsingborg. sedan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg. sedan"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Drottning Blankas Gymnasieskola AB Helsingborg 1996 sedan DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA

2 Innehåll 1. HISTORIK, FAKTA, organisation s FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFyllelse s SYSTEMATISKT KVALITETSARBete s FOKUSOMRÅDEN FÖR LÄSÅRET 2013/2014 s RESULTAT OCH BEDÖMNING AV KVALITETSARBETET 2013/14 s SAMLAD BEDÖMNING AV SKOLANS MÅLUPPFYLLELSE 2013/2014 s MÅLBILD, FOKUSOMRÅDEN OCH HANDLINGSPLAN FÖR 2014/2015 s Resultatbilaga s Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

3 1. HISTORIK, FAKTA, ORGANISATION Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborg ingår i utbildningsföretaget AcadeMedia. AcadeMedias verksamhet består av förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning i Sverige och Norge. Gymnasieskolorna har ca elever fördelat på på 100 enheter. I gymnasieverksamheten ingår Drottning Blankas Gymnasieskola, LBS Kreativa Gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Plusgymnasiet, NTI-Gymnasiet, IT-Gymnasiet, Didaktus, ProCivitas, Sjölins Gymnasium, Mikael Elias Gymnasieskola och Klara Gymnasium. AcadeMedias vision är att utveckla utbildningsbranschen när det gäller kvalitet och effektivitet. Att alla ska lyckas. Detta ska ske genom lokala utbildningsenheter med skolledare och lärare som drivs av personligt engagemang. Det ska vara korta beslutsvägar och finnas ömsesidig respekt. Inom Drottning Blanka finns det 11 skolor med följande program: Estetiska Programmet, Hantverksprogrammet, Hotell & Turismprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet, samt Vård och Omsorgsprogrammet. GRUNDFAKTA DBGY HELSINGBORG Drottning Blankas skola i Helsingborg startade 2010 och ligger centralt på Knutpunkten i Helsingborg. Lokalerna ligger fördelade på två närliggande kontorskomplex och är ljusa och fräscha. Till hösten kommer skolan att flytta till nya och större lokaler som ligger mitt i centrum, endast två minuters gångväg från buss- och tågförbindelser. De nya lokalerna inhyser för närvarande Ljud- och Bildskolan som i sin tur flyttar till större lokaler. Skolan samverkar med en mängd arbetsplatser i Helsingborg och dess kranskommuner i samband med elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Regelbundna övningar och projekt genomförs också på Åbräddens äldreboende samt MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - på Revingehed. Ansvarig för skolans verksamhet är rektor som ingår i en grupp med rektorer från övriga Drottning Blankaskolor. Ansvarig för denna grupp är verksamhetschefen. Gruppen träffas regelbundet och arbetar framför allt med skolans pedagogiska verksamhet och för att samverka med varandra för gemensamma frågor som rör alla skolorna. På skolan finns ett elevhälsoteam, som förutom rektor, består av en medarbetare som är både skolsköterska och kurator (50%) samt en specialpedagog på (50%). Tillgängligt finns även skolläkare samt psykolog (vid behov). Under läsåret har vi även haft en administratör (50%). Eleverna har också tillgång till studie- och yrkesvägledare (20%) som hjälper dem med val både inom programmet och inför framtida utbildnings- och yrkesval. All personal träffas en gång i veckan för gemensam verksamhetsplanering. Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola 3

4 UTBILDNINGAR Skolan tillhandahåller följande utbildningar: Vård och Omsorgsprogrammet med inriktningarna Räddningsmedicin och akutsjukvård samt Spa och hälsa, Hantverksprogrammet med inriktning Hår- och makeupstylist samt Samhällsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap. ELEVER Skolan har 186 elever, varav 30 är pojkar och 158 är flickor. Majoriteten av eleverna kommer Helsingborgs kranskommuner så som Höganäs, Åstorp, Bjuv, Landskrona, Båstad, Svalöv, Örkelljunga, Ängelholm men även Kristianstad och Hässleholm. 35% av eleverna kommer från Helsingborgs kommun. Majoriteten av eleverna går på de yrkesförberedande programmen. Det finns en stor spridning i elevernas socioekonomiska bakgrund. PERSONAL På skolan arbetar rektor, lärare, skolhälsopersonal, administrationspersonal, vaktmästare samt specialpedagog. Lärarna består av 18 personer, varav 13 är kvinnor och 5 är män. 14 tjänster är på 100% och resterande är på deltid. Totalt är det 23 personer som arbetar på skolan. I personalen finns personer i olika åldrar från 28 år till 64 år. Personalomsättningen är liten. Lärarna ingår i ett gemensamt arbetslag samt olika ändamålsenliga gruppsammansättningar. Våra yrkeslärare undervisar framför allt på sitt yrkesprogram, medan lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena alltid undervisar på minst två av programmen. 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE PEDAGOGISKT UPPLÄGG Drottning Blankas Gymnasieskola jobbar efter mottot: Personligt engagemang för bättre resultat. All personal verkar ständigt för att eleverna ska känna motivation för sina studier genom att engagera sig i varje individ och hjälpa varje elev att nå sina målsättningar. Lärarna samverkar mellan kurserna för att skapa helhet och mening i undervisningen. Skolan har också påbörjat sitt internationella arbete genom kontakter i Tanzania. Vi har blivit beviljade pengar för ett projekt inom Atlas så att elever ska kunna göra sitt arbetsplatsförlagda lärande i samarbete med College of Nursing School i Tanzania. 4 Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

5 LOKALER Våra lokaler ligger mycket centralt vid Knutpunkten i Helsingborg där både tåg- och bussförbindelser finns. Lektionssalarna är fördelade på två byggnader som ligger två minuters gångväg från varandra. Förutom lektionssalar finns en avdelning för skolledning, konferensrum, ett skolbibliotek samt tre stycken uppehållsutrymmen där eleverna kan sitta på sina raster samt för att göra grupparbeten. Vi har en metodsal för Vård och omsorgsprogrammet, en spa-sal samt två stycken stylistsalar. LÄRARE Av de 18 lärare som jobbar på skolan är 12 behöriga och 2 genomgår behörighetsgivande utbildning. Det finns behöriga undervisande lärare i alla kurser och därmed kan också handledning ges till de lärare som ännu inte är behöriga. Målet är att alla lärare ska vara behöriga. Totalt har vi 14,25 hela lärare tjänster och 186 elever, vilket ger 13,1 elever per lärare. FUNKTIONER Skolledningen består av rektor, som leder och fördelar arbetet, samt en biträdande rektor på 50%, som också undervisar 50%. Skolan har en medarbetare som är både skolsköterska och kurator och jobbar 50%, en specialpedagog på 50%, samt en studie och yrkesvägledare på 20%. En lärare på skolan har IT-stöd och IT-administration i sin tjänst. Skolan har också tillgång till en vaktmästare vid behov. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov. Personalgruppen har möte en gång i veckan där både pedagogiska och praktiska frågor behandlas. Elevhälsoteamet bestående av rektor, skolsköterska/kurator samt specialpedagog träffas varannan vecka för att diskutera, följa upp elevärenden och vidta nödvändiga åtgärder. Skolsköterskan har hälsosamtal med varje enskild elev. Vid behov kontaktas skolläkare, skolpsykolog eller BUP. Lärarna har i sina tjänster inlagt att ha handledningstid för elever som vill ha extra hjälp i sina kurser. Handledningen är schemalagd och finns att tillgå i alla ämnen. Varje lärare för en kontinuerlig dialog med eleverna om var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Eleverna ges också möjlighet att vara delaktiga i kursupplägg och examinationsformer genom en dialog med läraren. Två gånger per läsår bjuds elever och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal. Då diskuteras trivsel, elevens målsättningar och studieresultat. Vid behov upprättas åtgärdsprogram. Eleverna har varje vecka mentorstid och klassråd en gång i månaden. Elevråd hålls fyra gånger per termin. Skolråd hålls ca en gång per termin med elevrådsordföranden och representant från skolledningen. Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola 5

6 FINANSIERING Verksamheten finansieras via skolpengen som skolan får från elevernas hemkommun. Utbildningen kostar inte eleverna något. Läromaterial får eleverna kostnadsfritt och så även skollunchen. Eleverna i årskurs 2 och 3 har tillgång till bokningsbara MacBooks och eleverna i årskurs 1 har individuella ipads. Övrigt anteckningsmaterial får eleverna själva tillhandahålla. Det var 90 antal förstahandssökande och 81 antagna vid skolstart i årskurs 1. Totalt går det 186 elever på skolan. 3. SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE METODER OCH UPPFÖLJNING Syftet med vårt kvalitetsarbete var att utifrån ett systematiskt förbättringsarbete höja våra elevers kunskapsresultat samt att elever och medarbetare var nöjda med sin skola. Förenklat såg arbetshjulet för förbättringsprocesser ut enligt nedan: Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och processorienterat arbetssätt mot gemensamma mål som vi sätter tillsammans. Arbetet under läsåret utgick från en lägesbedömning och avslutades med resultatutvärdering. Däremellan följde vi regelbundet upp arbetet och samlade in den dokumentation som bildade underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierade nya utvecklingsområden i behov av insatser för ökad måluppfyllelse. Centrala resultat som lagt till grund för resultatutvärdering är betygsresultat, nationella prov och enkätresultat. Vårt kvalitetsarbete utgår därför från tre perspektiv. Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Här handlar det om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns angivna i läroplanen och varje programs program-/examensmål. Här finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål. 6 Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

7 Slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om vad som händer med eleverna efter avslutad utbildning. Dessa tre begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever ska få en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. AcadeMediamodellen Vi är en del av Academediakoncernen, varför vi arbetar efter samma kvalitetsstruktur som övriga verksamheter inom Academedia. AcadeMediamodellen innebär att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs på tre nivåer; på enhetsnivå, på verksamhetsnivå (huvudmannanivå) och på koncernnivå. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer. Genom att alla våra verksamheter utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling. Det gör att våra barn, elever och deltagare utvecklar de kunskaper, förmågor och värden som målen för respektive verksamhet tar fasta på. AcadeMediamodellen utgår från vår gemensamma kvalitetsdefinition och innehåller bland annat våra kvalitetsaspekter, principer för målsättning, gemensamt definierade resultatmått och vår årsplanering för uppföljning och utvärdering. Kvalitetsdefinition har under det senaste året prövats på djupet i olika sammanhang, såväl internt som externt, och väckt respekt hos såväl skolmyndigheter som politiker, professionella och kunder. Vårt kvalitetsarbete står därmed på stadig grund. Under det gångna året har ytterligare delar i vårt gemensamma arbete för hög måluppfyllelse tillfogats och utvecklats, och den bärande strukturen i AcadeMedia-modellen kan numera illustreras på detta vis: Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola 7

8 KVALITETSÅRET Årshjulet nedan visar huvudmannens och våra övergripande aktiviteter för uppföljning och utvärdering på olika nivåer under läsåret i det systematiska kvalitetsarbetet. Nationella prov/slutbetyg Analys och ev åtgärder Plan mot kränkande behandling/ Likabehandlingsplan klar Elevprognos 1 Ordningsregler i samverkan med elever klara Utvärdering Introelever Utvecklingssamtal Ind. Studieplaner Introelever upprättas Oktober September Handlingsplaner implementerade 2 November Augusti 4 Kvalitetsrapport December Juli 2 Januari 4 4 Juni Mätning NKI/NMI Februari Maj 2 Mars April Elevprognos 2 Resultat NKI/NMI Utvecklingssamtal Analys av NKI/NMI med HP klar. Fokus värdegrundsresultat! Ind. Studieplaner Introelever utvärderas Inrapportering betyg CSN, ev till kommun Analys av kunskapsresultat BESKRIVNING AV EGNA RUTINER FÖR KVALITETSARBETET UNDER ÅRET FRÅNVARO Mentorer har varje månad gjort en uppföljning av sina mentorselevers frånvaro. Vid behov har mentor haft samtal med elev och även vårdnadshavare om eleven är omyndig som har haft hög frånvaro och mentor är även den som meddelat vår ITadministratör om att eleven ska rapporteras till CSN. LIKVÄRDIG BEDÖMNING Under året har vi ägnat pedagogiska konferenser för att uppnå samsyn i kollegiet kring hur värdeorden i kunskapskraven ska tolkas för att ge eleverna en så rättssäker och likvärdig bedömning som möjligt. En av våra lärare som forskar i ämnet har hållit i dessa diskussioner. Alla lärare har inför nya uppgifter och kursmoment diskuterat dessa ord med eleverna. 8 Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

9 BETYGSUPPFÖLJNING För att minska risken för att elever ska få F i sina kurser jobbar lärare och mentorer aktivt med att föra en dialog med eleverna om var de ligger i sin kunskapsutveckling. Varje lärare har enskilda samtal med eleverna utifrån behov och utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare erbjuds två gånger per läsår. För de elever som behövs sätts åtgärder in, antingen genom anpassning av undervisningen och/eller med hjälp av specialpedagog. Special-pedagogens uppgift är att jobba handledande med lärarna men har i vissa fall även extra undervisning med elever under kortare perioder. Alla anpassningar dokumenteras i åtgärdsprogram. Alla elever som har läs- och skrivsvårigheter får extra hjälpmedel i form av en egen MacBook samt relevanta datorprogram. VÄRDEGRUNDSRELATERAT ARBETE Skolan har en aktiv likabehandlingsgrupp. I den sitter två ansvariga lärare, representanter från elevhälsa samt minst en representant från de klasser som vill delta. Gruppen träffas i genomsnitt tre gånger per termin. Likabehandlings-gruppens uppgift är att kartlägga situationen på skolan och uppmärk-samma all form av kränkning. Gruppen upprättar det årliga plandokumentet som innehåller plan mot kränkande behandling samt likabehandlingsplan. Eleverna är språkrör från klassen till elevhälsan om hur det fungerar i klasserna. De genomför en enkät om trivsel och trygghet på skolan och ska även ta initiativ till aktiviteter som ökar tryggheten och samhörigheten på skolan. Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola 9

10 4. FOKUSOMRÅDEN FÖR LÄSÅRET 2013/2014 STUDIEMILJÖ Mål och motiv För att eleverna ska kunna nyttja tiden i skolan på bästa sätt behöver de lugn och ro för att tillgodogöra sig sina studier. De behöver bra lokaler som är ändamålsenliga och de behöver kunna gå genom en skoldag utan stress. Varje år genomför skolan en enkät där eleverna får svara på frågor kopplade till undervisningen och skolgången. Där såg vi på resultatet att vi förvisso låg strax över snittet vad gäller studiemiljö jämfört med övriga Drottning Blankaskolor. Vi låg på ett snitt på index 77 jämfört med index 75, men vi vet att det finns saker i den fysiska studiemiljön som behöver åtgärdas för att eleverna ska trivas bättre. Kommentarer vi fått från elever är följande: Eleverna har för kort tid mellan lektionerna och lunchrasten är för kort. Eleverna saknar bra uppehållsytor. Eleverna tycker det finns för få grupprum att sitta och arbeta i. Eleverna störs av lyhördhet i en av skolans byggnader, i den så kallade Terminalgatan. Metod För att åtgärda ovanstående punkter beslutade vi följande: Planera schemat utifrån att eleverna ska hinna mellan lektioner och hinna äta i lugn och ro. Tidsplan: skolstart 2013 Skapa elevytor i framför allt den ena byggnaden, kallad Terminalgatan. Där tillkommer det här läsåret ett nytt våningsplan, där bra möjligheter till uppehållsytor och grupprum finns. Tidsplan: skolstart 2013 Ljudisolera de salar där problemen finns. Tidsplan: höstlovet 2013 Uppföljning och kontroll Ovanstående punkter blev alla åtgärdade inom den tidsplan som var satt. Resultat och utvärdering I årets enkätundersökning har vi ett fortsatt index på 77 jämfört med 74 för hela Drottning Blanka. Men på frågan om nöjdhet har vi ökat till index 73 jämfört med 65 för läsåret 2012/2013, vilket är att jämföra med snittet för Drottning Blanka som ligger på 66. Vad gäller trivselgrad har vi ökat från 76 till 85 från föregående läsår och det står även att jämföra med ett snitt på 79 för alla Drottning Blankas skolor. 10 Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

11 UNDERVISNING Mål och motiv I vår enkätundersökning från 2012/2013 hade vi ett index på 73. Detta ligger förvisso en bra bit över Drottning Blankas genomsnitt på 64, men eftersom det är detta som är vår kärnverksamhet har vi som mål att nå upp till index 80. Eleverna har framför allt kommenterat på följande: Eleverna upplever att de inte riktigt vet hur de ligger till i skolarbetet. Eleverna tycker inte att all information så som uppgifter, läxor, prov etc. finns på Schoolsoft. Eleverna tycker att kunskapskraven är svåra att förstå. Eleverna tycker inte att de får tillräckligt med feedback på prov och uppgifter. Metod För att förbättra vår undervisning enligt de synpunkter eleverna har ska vi göra följande: Lärarna ska på pedagogiska konferenser löpande under läsåret byta erfarenheter och diskutera metoder för hur man kan arbeta så att eleverna känner sig trygga i vad de ska göra och var de hittar information om det. Vi behöver hitta ett gemensamt och förenklat språk så att vi kan förtydliga för eleverna vad de olika betygskriterierna innebär. Lärarna ska börja arbeta med formativ bedömning. Uppföljning och kontroll Följande har gjorts under läsåret: Ett antal pedagogiska konferenser har ägnats åt att diskutera likvärdig bedömning och hur vi tolkar värdeorden i kunskapskraven. Detta har letts av en lärare på skolan som forskar i just detta. Alla lärare har fått utbildning under en studiedag om hur man kan arbeta med formativ bedömning. Utbildningen hölls av en extern föreläsare. Lärare har på olika sätt provat formativ bedömning i sina klassrum. Resultat och utvärdering Vi ligger fortfarande över Drottning Blankas snitt som för året ligger på index 62, men vi har tappat två enheter, från index 73 till 71. Vi behöver alltså fortsätta att jobba mer systematiskt med dessa frågor och med tydligare och mer frekvent uppföljning under läsåret. Vi behöver även hitta nya metoder för att nå vårt mål på index 80. Utöver detta har vi identifierat fyra nya områden inom undervisningen som vi behöver förbättra, då dessa resultat har sjunkit och det är: att personalen ger eleverna lust att lära sig mer att lärarna informerar eleverna om hur det går för dem i skolarbetet att lärarna hjälper eleverna i skolarbetet så att det går så bra som möjligt att lärarna gör det tydligt för eleverna för att nå betygsmålen Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola 11

12 5. RESULTAT OCH BEDÖMNING AV KVALITETSARBETET 2013/14 Uppföljning av fokusområde 2013/14 Våra utvalda fokusområden för 2013/14 bestod i att förbättra elevernas studiemiljö samt undervisningen på skolan. Vi valde att fokusera på den fysiska studiemiljön så som tidsplanering och lokaler samt de undervisningsmoment som framför allt berör bedömning, då detta var det som eleverna hade kommit med flest negativa synpunkter kring. Index för studiemiljö ligger dock oförändrat på 77 från förra året, medan däremot nöjdhet och trivsel ökat från 65 till 73 respektive från 76 till 85. Vårt andra fokusområde som gäller undervisning visar däremot att vi sjunkit från index 73 till 71, vilket gör att detta är ett fokusområde vi kommer att välja att ha även inför läsåret 2013/2014. UPPFÖLJNING AV KUNSKAPSRESULTAT Läsåret 2013/2014 är första gången vi har studenter från gymnasiereformen Gy11 varför det är svårt att jämföra resultaten med tidigare år. För att ändå få en jämförelse tittar vi i följande avsnitt på snittet alla DBGYs skolor för att på så sätt upptäcka skillnader. All statistik som presenteras i detta avsnitt finns redovisad i resultatbilagan sist i kvalitetsrapporten. GYMNASIEEXAMEN SAMT ANTAL BEHÖRIGHETSGIVANDE EXAMEN PÅ YRKESPROGRAM På DBGY Helsingborg når totalt 64,7% av eleverna en gymnasieexamen vilket är att jämföra med DBGY-snittet på 75,2%. Av skolans elever når 90% på vårt högskoleförberedande program (SABET) en gymnasieexamen medan endast 58,5% av eleverna på yrkesprogrammen (VO och HVSTY) når en gymnasieexamen. Av eleverna på yrkesprogrammen läser 36,6% in en högskolebehörighet. Fördelningen mellan programmen är tydlig, där 60% av eleverna på VO läser in högskolebehörighet, medan det enbart är 33,3% av eleverna på HVSTY som gör det. Genomsnittet för DBGY är att 42% på yrkesprogrammen läser in högskolebehörigheten. GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG SAMT BETYGSRESULTAT Den genomsnittliga betygspoängen för DBGY Helsingborg ligger på 15,4 jämfört med DBGY som ligger på 14,6. Även om en jämförelse med tidigare år är svårt pga gymnasiereformen är det ändå intressant att nämna att vi ökat från 14,9 från föregående år. Inga aktuella siffror finns för årets rikssnitt vilka kommer först i november, men jämfört med rikssnittet från förra året låg vi 0,8 poäng över. Yrkesprogrammen är de program där eleverna har högst betygspoäng. 12 Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

13 Totalt är det 15% av eleverna som inte når godkända betyg, minst E, i sina kurser. De ämnen med flest F är svenska, engelska och matematik där antalet elever som inte når E eller högre ligger mellan 25-35%. För detaljer se bifogad resultatbilaga. Högst betyg når eleverna i sina karaktärsämnen på HVSTY och VO där antalet uppnådda B och A ligger mellan 35 och 40%. Som ett led i vårt arbete med att minska antalet F på skolan har varje lärare i god tid haft samtal med elever som riskerar att inte uppnå kursens kunskapskrav. Under läsårets gång har eleverna erbjudits centralt organiserade omprovstillfällen och i slutet av läsåret har eleverna efter individuella samtal med läraren fått möjligheten att komplettera moment i kursen som de ännu inte klarat. Elever som har haft F i kurser från tidigare läsår har vid ett flertal tillfällen informerats om och getts möjlighet att genomföra prövning i dessa kurser. Uppföljning av upplevd kvalitet och värdegrundsarbetet Under läsåret har två enkäter genomförts på skolan. Den ena är AcadeMediagemensam och heter NKI och genomförs på vårterminen. Den andra genomförs på höstterminen i lokal regi genom skolans Likabehandlingsgrupp. Resultaten vad gäller studiemiljö och undervisning har vi nämnt ovan under fokusområde 2013/2014. Det som är värt att nämna i detta avsnitt är att våra elever i stort känner sig trygga på skolan. 93% svarar att de känner sig trygga i skolan, vilket är samma resultat som föregående år. Jämförelsevis kan nämnas att DBGY-snittet ligger på 89%. Att eleverna blir behandlade med respekt av personalen är något vi höjt från föregående år från 79% till 86%. Förutom de områden som vi i tidigare avsnitt under fokusområde 2013/2014 nämnt att vi behöver arbeta vidare med, är eleverna totalt sett nöjda (73%), trivs (85%) och skulle rekommendera skolan (81%). I Likabehandlingsgruppens enkät fick vi fram att alla elever känner sig trygga på skolan. 92% svarade 'ja', 6% svarade 'för det mesta', 2% svarade 'ibland' och det var ingen som svarade att de inte känner sig trygga i skolan. Vad gäller kränkningar upplever 4% av eleverna att det förekommer ibland eller mycket, medan 96% av eleverna svarar att det aldrig eller endast lite förekommer. KURSUTVÄRDERING I kursutvärderingen framgår att framför allt de gymnasiegemensamma ämnena svenska, matematik och engelska är de kurser som eleverna lågt intresse för och som de anser inte har gett dem så mycket inspiration. Däremot så tycker eleverna att engelska och svenska är något de har fortsatt nytta av. Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola 13

14 Eleverna anser sig ha fått god information om kunskapskraven samt anser generellt att de haft regelbunden med lärarna om sin kunskapsutveckling i kursen. Undantagen utgörs av Engelska 6 och Matematik 1b. Däremot anser de sig inte haft så stor möjlighet att påverka kursernas upplägg, undantaget Hantverksteknik 1. Intressant att notera i kursutvärderingen är att eleverna anser att uppgifternas svårighetsnivå inte är så hög. Detta är att ställa i relation till att eleverna inte uppnått så höga betyg i motsvarande kurs. Uppföljning av nationella provresultaten I kurserna Engelska 5, 6 och Svenska 1 finns det en jämn spridning mellan NP-betygen och kursbetygen. De kurser som sticker ut på det sätt att kursbetygen i stort sett ligger högre än NP-betygen är Matematikkurserna samt Svenska 3. Uppföljning av ändamålsenligenliga resultat Denna uppföljning görs av Markör två år efter att eleverna tagit studenten för att följa upp hur eleverna upplevde sin tid på gymnasiet, hur gymnasiet förberedde dem för framtiden, samt för att se hur det går för dem idag. Eftersom våra första studenter gick ut 2013 har någon sådan undersökning ännu inte genomförts utan kommer först Uppföljning av NMI Årets medarbetarindex (NMI) har sjunkit på alla fyra områden. Dessa rör generell nöjdhet, ledare, engagemang och attraktivitet. Skolan låg förra läsåret högt inom samtliga områden och ligger även idag nära AcadeMedias genomsnitt, undantaget ledarindex där det ligger något lägre. De frågor som medarbetarna uttryckt störst missnöje kring gäller AcadeMedia som koncern, den interna kommunikationen, arbetsfördelningen, samarbete och kunskapsutbytet mellan lärare, arbetsmängden, tydlig riktning för verksamheten och lön. 14 Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

15 6. SAMLAD BEDÖMNING AV SKOLANS MÅLUPPFYLLELSE 2013/2014 Resultaten ovan visar att det finns ett antal områden som skolan behöver arbeta vidare med. Dessa rör: Antalet elever som inte når gymnasieexamen på yrkesprogrammen Den höga nivån av betygen F och då framför allt i behörighetsgivande kurser som matematik, svenska och engelska. De moment i undervisningen som eleverna inte är nöjda med enligt ovan Den likvärdiga bedömningen, bl a diskrepensen mellan nationella proven och slutbetygen. De mål som skolan anser sig uppfylla: Andelen elever med gymnasieexamen för högskoleförberedande program Trivsel och trygghet i elevernas studiemiljö Betygen för programmens karaktärsämnen ligger högt. 7. MÅLBILD, FOKUSOMRÅDEN OCH HANDLINGSPLAN FÖR 2014/2015 Målbild 2013/ /15 nki 73% 80% nmi 66% 75% Andel elever med gymnasieexamen 65% 100% Genomsnittlig betygspoäng på gymnasieexamen 15,4 15,5 Undervisning (NKI) 71% 80% Antal F 15% 10% Fokusområden 2014/2015 FOKUSOMRÅDE 1: ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE Mål och motiv Mot bakgrund av årets resultat vad gäller gymnasieexamen och antalet F i kursbetygen så behöver skolan arbeta vidare för att öka elevernas måluppfyllelse. Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola 15

16 Koppling till läroplanen Det är skolans ansvar att: på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet, på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier Skolans mål är att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. Alla som arbetar i skolan ska: ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, Rektorns ansvar: undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta, Metod För att eleverna inte ska riskera att få F i sina kurser och därmed riskera att inte få sin gymnasieexamen så behöver eleverna först och främst förstå vad de behöver göra för att nå alla kunskapskraven. Dialog mellan lärare och elev om vad de ska göra och hur måste ske löpande under kursens gång och i samband med nya kursmoment. Till hösten kommer arbetet med individuella kursmatriser att göra detta arbetet tydligare. Elevens engagemang för kursern och sitt lärande hänger naturligtvis ihop med intresset för kursen. Mer om detta i fokusområde undervisning. I de fall eleverna riskerar att inte uppnå kunskapskraven, kontaktar undervisande lärare både elev och mentor. Ofta hänger risken för att eleven inte når kunskapskraven ihop med en hög frånvaro och ej inlämnade uppgifter/genomförda prov. Anpassningar görs utifrån diskussion med elev och vid behov även mentor, elevhälsa, ledning och/ eller vårdnadshavare. Riskerar eleven att inte nå sina mål i flera kurser så ska mentor göra en mentorskartläggning för att se vilka åtgärder som är nödvändiga. Elever som inte når kunskapskraven rekommenderas alltid att gå på handledning som finns i alla ämnen. Uteblir eleven så gör skolan den obligatorisk med närvaroplikt. I de fall eleven inte är myndig informeras vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtal. 16 Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

17 För att öka tydligheten för eleverna som har F i betyg eller för de som riskerar att inte få sin gymnasieexamen så håller rektor och studie- och yrkesvägledare under höstterminen i alla klasser där de informerar om hur man gör prövningar och konsekvenserna av en utebliven gymnasieexamen. I samband med detta utfärdar rektor i samband med ett samtal med eleven en skriftlig examensvarning för de elever som riskerar att ej nå en gymnasieexamen. Uppföljning och kontroll Under kursens gång har läraren kontinuerlig uppföljning med eleven i samband med nya och avslutade kursmoment. Uppföljning sker även under klasskonferens som ligger två gånger per termin samt utvecklingssamtal en gång per termin. Elevernas samlade situation på skolan lyfts också på elevhälsoteamsmöte som genomförs varannan vecka. Elevärenden behandlas med berörd personal en gång i veckan. Resultat och utvärdering Presenteras i kommande års kvalitetsrapport. FOKUSOMRÅDE 2: UNDERVISNING Mål och motiv Med undervisning som skolans kärnverksamhet ligger vi enligt årets NKI lågt vad gäller elevernas lust att lära. Många elever känner inte att de blir inspirerade till att lära sig mer och många känner också att de inte kan påverka kursernas upplägg. Målet är att genom nedanstående metoder utveckla vår verksamhet så att elevernas lust att lära och känsla av delaktighet ökar. Koppling till läroplanen Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen, organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar, och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Skolans mål är att varje elev aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola 17

18 Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. Rektorns ansvar att: lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, Metod För att höja elevernas motivation till att lära sig så kommer en del åtgärder att genomföras. Ett led i att öka elevernas upplevelse av meningsfullt lärande är att mer aktivt integrera de olika kurserna, både inom programmen och mellan programmen för att ge eleverna så mycket inspiration och sammanhang som möjligt. Två konkreta aktiviteter som kommer att genomföras är dels en programdag, då eleverna får jobba tematiskt mellan årskurserna inom respektive program, och dels en programbytardag då eleverna från respektive program undervisar elever från andra program om moment från deras specifika programinriktning. Löpande under läsåret kommer lärare under pedagogiska konferenser få tid att planera kursintegrerande projekt och uppgifter. En grupp med lärare från de praktiska programmen kommer att ha i uppgift att elevernas kurser kan integreras med det arbetsplatsförlagda lärandet. Som ett digtalt stöd till att hitta kursintegrerande projekt ska it-verktyget Padlet användas. Det är en digital anslagstavla där alla lärare kan lägga upp information om vad de jobbar med och kommer att jobba med. Detta för att på ett enkelt sätt hitta anknytningspunkter mellan kurserna. Ytterligare ett led i att öka elevernas motivation för undervisningen är att göra dem delaktiga i planeringen av undervisningen och uppföljningen av deras kunskapsinhämtning. Vid varje nytt kursmoment ska eleverna involveras i planering och examinationsformer. Efter varje kursmoment ska eleverna få tydlig återkoppling hur de presterat i förhållande till kunskapskraven och vad de kan göra för att nå högre. Kursmatriserna i Schoolsoft ska användas av alla lärare för att tydliggöra informationen. Under läsåret kommer kollegialt lärande att införas i form av att lärare gör lektionsbesök hos andra lärare. Besöken kommer att ha en tydlig pedagogisk inriktning och ska därefter utvärderas. Detta för att i kollegiet synliggöra vilka metoder som kan utvecklas för att göra undervisningen mer givande och inspirerande för eleverna. Som ett led i att öka lärarnas undervisningsrepetoar kommer pedagogiska konferenser ägnas åt att utbyta goda tips och idéer för examinationsformer samt undervisningsinnehåll- och metoder för att i större utsträckning kunna variera undervisningen och indvidualisera den. 18 Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

19 Uppföljning och kontroll Som uppföljning av ämnesintegrationsarbetet och elevernas upplevda delaktighet kommer uppföljning att göras i samband med pedagogiska konferenser. Vi kommer att undersöka vilka projekt som blivit av och hur de fallit ut, både ur lärares och elevers synpunkt samt hur eleverna upplever delaktigheten i planering, genomförande och återkoppling i samband med kurserna. Efter halva kursens gång samt vid kursslut genomför läraren en kursutvärdering. Utöver detta görs NKI-undersökningen under vårterminen där elevernas upplevda kvalitet av undervisningen mäts. Det kollegiala lärandet kommer att utvärderas dels mellan de individer som besökt varandra och dels i samband med pedagogiska konferenser. Resultat och utvärdering Presenteras i kommande års kvalitetsrapport. FOKUSOMRÅDE 3: BEDÖMNING Mål och motiv Årets NKI-undersökning har visat att eleverna vill ha tydligare information om hur det går för dem i skolarbetet och att lärarna också ska göra det tydligare för dem hur de kan nå kunskapskraven. Målet är att på skolan arbeta så att bedömningen blir likvärdig och tydlig samt att den används som en metod för lärande. Koppling till läroplanen Skolans mål är att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. Läraren ska fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna, redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker. Metod En arbetsgrupp med fokus på bedömning inrättas som kommer att ha ansvar för att detta fokusområde. Arbetsgruppen kommer att bestå av lärare med särskilt intresse för dessa frågor varav en forskar inom detta område. Gruppen kommer att fokusera på likvärdig bedömning och bedömning för lärande. De kommer att fortbilda sig inom området och sedan ha i uppgift att sprida den kunskapen inom lärarkollegiet för att på så sätt hitta mer effektiva metoder för att bedömningen ska bli likvärdig, tydlig och bidra till elevernas fortsatta lärande. Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola 19

20 Inför varje kursmoment ska eleverna få tydlig information om vilka kunskapskrav som är kopplade till momentet. Kunskapskraven behöver också förklaras och exemplifieras. Tydlig återkoppling ska ges under och efter varje kursmoment på hur de presterat i förhållande till kunskapskraven och vad de kan göra för att nå högre. Kursmatriserna i Schoolsoft ska användas av alla lärare för att tydliggöra informationen. Uppföljning och kontroll Uppföljning av lärarnas interna arbete om bedömning sker på pedagogiska konferenser. Då utvärderas framtagna metoder och det pedagogiska arbetet med bedömning planeras vidare. För att fånga upp elevernas synpunkter så genomförs efter halva kursens gång samt vid kursslut en kursutvärdering. Utöver detta görs NKI-undersökningen under vårterminen där lärarnas tydlighet i bedömning och återkoppling i kurserna mäts. Resultat och utvärdering Presenteras i kommande års kvalitetsrapport. Handlingsplan Inför läsårsstarten 2014/2015 kommer en handlingsplan för hur arbetet med fokusområdena Ökad måluppfyllelse, Undervisning och Bedömning ska planeras och när och hur uppföljning ska ske. Uppföljningen kommer att dokumenteras vilket ger oss stöd för hur arbetet ska fortlöpa under året samt underlag till nästa års kvalitetsredovisning. Rektor ansvarar för att våra tre fokusområden får en tydlig handlingsplan och att denna är väl känd bland all pedagogisk personal samt att den efterföljs och dokumenteras. 20 Kvalitetsrapport - Drottning Blankas Gymnasieskola

21 Resultatbilaga Kvalitetsrapport 2013/2014 DBGY Helsingborg

22 Andel elever med gymnasieexamen Skolnivå Gymnasieexamen (GY11) 2013/ ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 64,7% 75,2% 0,0% DBGY Helsingborg DBGY Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program inom GY11: Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program) Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3 Ett godkänt gymnasiearbete Krav för gymnasieexamen för elever på yrkesprogram inom GY11: Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program) Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5, svenska 1 Ett godkänt gymnasiearbete

23 Andel elever med gymnasieexamen (Högskoleförberedande program) 2013/ % 80% 60% 40% 90% 80,5% 20% 0% SABET DBGY Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program inom GY11: Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program) Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3 Ett godkänt gymnasiearbete (E) Examen ger per definition grundläggande behörighet till studier vid högskola och universitet

24 Andel elever med gymnasieexamen (Yrkesprogram) 2013/ ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 58,3% 60,0% 58,5% 72,2% 0,0% HVSTY VO DBGY Helsingborg DBGY Krav för gymnasieexamen för elever på yrkesprogram inom GY11: Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program) Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5, svenska 1 Ett godkänt gymnasiearbete Examen ger inte per definition grundläggande behörighet till studier vid högskola och universitet

25 Andel elever på yrkesprogram med högskolebehörighet 2013/ ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 60,0% 20,0% 33,3% 36,6% 42,0% 0,0% HVSTY VO DBGY Helsingborg DBGY Då en yrkesexamen inte per definition ger grundläggande behörighet till högskola och universitet erbjuds samtliga elever möjligheten att genom individuella val och/eller utökat program läsa till kurserna engelska 6 samt svenska 2-3. Ovan redovisas hur stor andel (%) av eleverna på yrkesprogram som valt att läsa till sin högskolebehörighet inom ramen för sitt yrkesprogram.

26 Genomsnittlig betygspoäng på gymnasieexamen - skolnivå 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 14,9 15,4 14,2 14,6 14,1 11,0 10,0 DBGY Helsingborg DBGY Rikssnitt 2012/2013* 2013/2014** * Genomsnittlig betygspoäng på behöriga slutbetyg (GY2000) ** Genomsnittlig betygspoäng på gymnasieexamen (GY11)

27 Genomsnittlig betygspoäng på gymnasieexamen - programnivå 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 14,6 15,6 15,7 15,4 14,6 13,0 12,0 11,0 14,7 14,9 14,2 10,0 SABET*** HVSTY VO*** DBGY Helsingborg DBGY 2012/2013* 2013/2014** * Genomsnittlig betygspoäng på behöriga slutbetyg (GY2000) ** Genomsnittlig betygspoäng på gymnasieexamen (GY11) *** Avgångsklass var färre än 10 elever vilket gör att redovisning av statistik på klassnivå saknas i Siris

28 Betygsfördelning Skolnivå 11% 14% 18% 18% 25% 14% 1% 2013/2014 Summa av % S Summa av % F Summa av % E Summa av % D Summa av % C Summa av % B Summa av % A

29 Betygsfördelning ENG, MA, SV 5,2% 7,7% 14,3% 15,4% 23,4% 20,5% 24,7% 17,9% 12,8% 0,0% 0,0% 6,3% 7,9% 29,4% 30,2% 35,3% 31,7% 6,9% 20,7% 20,7% 25,9% 17,1% 7,3% 9,8% 14,6% 17,1% 5,4% 16,2% 27,0% 27,0% 25,0% 10,7% 35,7% 15,2% 24,2% 18,2% 21,2% 22,1% 14,3% 35,3% 34,1% 13,5% 25,6% 23,8% 25,9% 18,2% 10,7% 10,4% 10,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,0% Summa av % S Summa av % F Summa av % E Summa av % D Summa av % C Summa av % B Summa av % A

30 Andel (%) minst godkända betyg (G/E) - skolnivå 100% 80% 60% 40% 85% 86% 20% 0% DBGY Helsingborg DBGY 2013/2014

31 Andel (%) minst godkända betyg (E) behörighetsgivande ämnen (GY11) 100% 80% 60% 40% 20% 90% 74% 76% 65% 82% 90% 85% 0% 2013/2014

32 Lärarbehörighet* 100% 80% 60% 40% 66% 71% 77% 78% 79% 20% 46% 0% DBGY Helsingborg 2011/ / /2014 Rikssnitt * Statiskt hämtad från Siris

33 Överensstämmelse NP-betyg och kursbetyg Likvärdig betygssättning relationen mellan nationella kursprov och kursbetyg (individnivå) DBGY HELSINGBORG 2013/2014 Antal elever med provbetyg och kursbetyg Andel (%) elever med lägre, lika eller högre kursbetyg jämfört med provbetyget Lägre Lika Högre Engelska ,6% 70,1% 14,3% Engelska ,0% 62,5% 22,5% Matematik 1a 54 5,6% 53,7% 40,7% Matematik 1b ,0% 25,0% Matematik 2a 9 0% 22,2% 77,8% Matematik 2b 8 0% 50% 50% Svenska ,3% 47,9% 28,8% Svenska % 25,0% 75,0%

34 Jag känner mig trygg i skolan 100% 80% 60% 40% 93% 93% 89% 89% 20% 0% DBGY Helsingborg 2012/ /2014 DBGY

35 Personalen på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt 100% 80% 60% 40% 86% 79% 76% 76% 20% 0% DBGY Helsingborg 2012/ /2014 DBGY

36 Undervisning (INDEX) DBGY Helsingborg DBGY 2012/ /2014

37 Personalen gör så att jag får lust att lära mig mer DBGY Helsingborg DBGY 2012/ /2014

38 Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet DBGY Helsingborg DBGY 2012/ /2014

39 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för mig DBGY Hesingborg DBGY 2012/ /2014

40 Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen DBGY Helsingborg DBGY 2012/ /2014

41 Nöjdhet (NKI) DBGY Helsingborg 2012/ /2014 DBGY

42 Rekommendationsgrad (RG) DBGY Helsingborg DBGY 2012/ /2014

43 Trivselgrad (TG) DBGY Helsingborg DBGY 2012/ /2014

44 Studiemiljö (INDEX) DBGY Helsingborg DBGY 2012/ /2014

45 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 3,9 3,4 3,5 3,0 4,1 3,5 4,5 3,3 1,0 Jag har fått information om kursens centrala innehåll *Antal svar understiger 10 elever

46 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 4,3 3,4 4,0 3,3 4,2 3,8 4,6 3,4 1,0 Jag har fått information om kunskapskraven *Antal svar understiger 10 elever

47 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,3 2,6 2,8 1,7 3,6 2,6 4,6 3,1 Kursen har gett mig inspiration *Antal svar understiger 10 elever

48 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 3,8 3,4 2,5 2,7 3,9 3,1 4,8 3,5 1,0 Jag har fortsatt nytta av det jag lärt mig *Antal svar understiger 10 elever

49 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 3,9 3,3 2,8 4,0 4,2 3,4 4,9 3,6 1,0 Jag har utvecklat mina tidigare färdigheter *Antal svar understiger 10 elever

50 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 3,0 2,2 3,0 2,7 2,8 2,6 2,8 2,9 1,0 Uppgifternas svårighetsnivå *Antal svar understiger 10 elever

51 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 3,1 2,3 2,5 2,3 3,1 2,4 4,2 2,9 1,0 Jag har kunnat påverka kursens upplägg *Antal svar understiger 10 elever

52 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,1 3,5 2,7 3,8 3,7 4,8 3,4 1,0 Jag har haft regelbunden kontakt med mina lärare om min utveckling i kursen *Antal svar understiger 10 elever

53 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 4,4 3,7 4,2 4,3 4,6 4,1 4,8 3,7 1,0 Jag har haft betygssamtal med min lärare inför betygssättningen *Antal svar understiger 10 elever

54 Kursutvärderingar 5,0 4,0 3,0 2,0 4,1 3,5 3,8 4,0 4,0 3,7 4,7 3,9 1,0 Lärarna i kursen sätter rättvisa betyg *Antal svar understiger 10 elever

55 Uppgifterna i den här rapporten är noggrant kontrollerade. Vi reserverar för eventuella skriv- och tryckfel som ändå uppkommit i produktionen av rapporten. Drottning Blankas Gymnasieskola Kaserntorget Göteborg

DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA AB 2014-2015 HELSINGBORG KVALITETSRAPPORT

DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA AB 2014-2015 HELSINGBORG KVALITETSRAPPORT MNASIE Y G sed 1996 an TNING OT DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA AB 2014-2015 HELSINGBORG OLA DR SK ANKAS BL KVALITETSRAPPORT Innehåll LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM DBGY Helsingborg... 5 HISTORIK, FAKTA, ORGANISATION...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Kristianstad 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Kristianstad 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Kristianstad 13/14 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av grundfakta för enhet Framtidsgymnasiet Kristianstad... 2 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 2 Utbildningar...

Läs mer

Norrköping. Kvalitetsrapport

Norrköping. Kvalitetsrapport Norrköping Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet i Norrköping... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Gävle. Kvalitetsrapport

Gävle. Kvalitetsrapport Gävle Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 23-24 Innehåll Inledning Beskrivning av grundfakta för Plusgymnasiet Gävle... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever...

Läs mer

Sundsvall. Kvalitetsrapport

Sundsvall. Kvalitetsrapport Sundsvall Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet Sundsvall... 4 Historik, fakta, organisation... 4 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 / 17

Kvalitetsrapport 2016 / 17 MALMÖ Kvalitetsrapport 2016 / 17 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Jönköping. Kvalitetsrapport

Jönköping. Kvalitetsrapport Jönköping Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Grundfakta för Plusgymnasiet Jönköping... 3 1.1 Historik, fakta och organisation... 3 1.2 Utbildningar... 3 1.3 Elever... 3 1.4

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsarbetet i AcadeMedias skolor

Kvalitetsarbetet i AcadeMedias skolor Kvalitetsarbetet i AcadeMedias skolor KVALITETSARBETE INOM ACADEMEDIAS SKOLOR 1 Fakta AcadeMedia driver cirka 75 grundskolor och drygt 100 gymnasieskolor Totalt är det cirka 20 olika huvudmän inom AcadeMedia

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 halmstad. sedan

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 halmstad. sedan Kvalitetsrapport Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 halmstad 1996 sedan DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA Innehåll 1 Inledning Beskrivning av grundfakta för enhet Xxxx... 2 Historik, fakta, organisation,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 1996. sedan

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 1996. sedan Kvalitetsrapport Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 1996 sedan DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kvalitetsarbetet på drotting blankas gymnasieskola... 3 Våra kvalitetsbegrepp...

Läs mer

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined. Innehållsförteckning... 2 Vision

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8552 ThorenGruppen AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Stockholm belägen i Stockholm kommun 2(9) Tillsyn i Thoren Business School Stockholm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kalmar. Kvalitetsrapport

Kalmar. Kvalitetsrapport Kalmar Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet i Kalmar... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola /f : \ Beslut Skolinspektionen 2014-02-20 Kristianstads kommun Rektorn vid Christian 4:s Gymnasium 1 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Christian 4:s Gymnasium 1 i Kristianstads kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Bedömning och betygssättning på Kungsholmens Gymnasium/Stockholms musikgymnasium

Bedömning och betygssättning på Kungsholmens Gymnasium/Stockholms musikgymnasium Bedömning och betygssättning på Kungsholmens Gymnasium/Stockholms musikgymnasium Inledning Denna text syftar till att klargöra regler kring bedömning och betygssättning och beskriva hur vi på Kungsholmens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

KVALITETS- RAPPORT PLUSGYMNASIET AB Kalmar 2014-2015

KVALITETS- RAPPORT PLUSGYMNASIET AB Kalmar 2014-2015 KVALITETS- RAPPORT PLUSGYMNASIET AB Kalmar 2014-2015 Innehåll Grundfakta om Plusgymnasiet Kalmar... 3 Historik, Fakta, Organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4 Finansiering och Elevprognos...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9643 Kulturskolan raketen AB Org.nr. 556548-4796 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulturskolan Raketen belägen i Stockholms kommun 2 (13) Tillsyn i Kulturskolan Raketen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola (1 Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika belägen i Ludvika kommun 2 (7) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Victum Gymnasium lå 16/17 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER Dubbelklicka på aktuell ruta och välj Markerad KUNSKAPER NORMER OCH VÄRDEN ELEVENS

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att uppnå kunskapskraven. Genom att kontinuerligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Strandskolan belägen i Älvdalens kommun 2 (13) Tillsyn i Strandskolan har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun under

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer