Beslut för gymnasieskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för gymnasieskola"

Transkript

1 Dnr :5365 Karlsborgs kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20

2 Dnr : (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Karlsborgs kommun att senast den 14 december 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på annat sätt. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna Skolinspektionen konstaterar att Karlsborgs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolenheterna erbjuds och anordnas modersmålsundervisning för de elever som har rätt till detta. (15 kap. 19 skollagen; 4 kap. 19 gymnasieförordningen) Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolenheterna erbjuds studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (9 kap. 9 gymnasieförordningen) Åtgärder - Huvudmannen ska se till att det erbjuds och anordnas modersmålsundervisning för de elever i gymnasieskolan som har rätt till detta. - Huvudmannen ska se till att det på erbjuds studiehandledning på modersmålet till de elever i gymnasieskolan som behöver det. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna Skolinspektionen konstaterar att Karlsborgs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 g skollagen) Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 g skollagen) Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 skollagen) Åtgärder - Huvudmannen ska, i förhållande till de nationella målen, följa upp resultatet av utbildningen inom gymnasieskolan och dokumentera denna uppföljning. - Huvudmannen ska, utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen, besluta om utvecklingsåtgärder och dokumentera de beslutade åtgärderna.

3 Dnr :5365 3(7) Huvudmannen ska planera för genomförandet av de beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras. Bedömning Skolinspektion har genomfört tillsyn av utbildningsverksamheten i Karlsborgs kommun under våren Huvudmannens ansvarstagande för gymnasieskolan granskades vid besök i kommunen den 6-8 mars Vid tillsynen intervjuades lärare i gymnasieskolan, rektor, förvaltningsledning och representanter för barn- och utbildningsnämnden (presidiet). Skolinspektionens tillsyn visar att kommunen inte följer författningarnas krav fullt ut när det gäller de förutsättningar som ska finnas för att utbildningen i gymnasieskolan ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Det framgår av tillsynen att det finns elever på introduktionsprogrammen som bedöms vara i behov av, men som inte får studiehandledning på modersmålet. Det är viktigt att nyanlända elever som läser på språkintroduktionsprogrammet och som behöver studiehandledning också ges det, för att de så snart som möjligt ska kunna delta fullt ut i undervisningen i det gymnasieprogram som de önskar. Det är också viktigt att elever som har rätt till det erbjuds modersmålsundervisning. Därtill visar utredningen att huvudmannens uppföljning av utbildningen inom gymnasieskolan är bristfällig då det dels finns brister i huvudmannens uppföljning av måluppfyllelsen, dels i dokumentationen av kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Skolinspektionen vill påpeka vikten av att huvudmannen systematiskt följer upp utbildningen, och dokumenterar sin uppföljning, inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en utbildning av god kvalitet för eleverna på kommunens introduktionsprogram. Föreläggande Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna Modersmålsundervisning erbjuds inte på alla språk som elever har rätt till Skolinspektionen bedömer att Karlsborgs kommun inte ser till att det på introduktionsprogrammen erbjuds och anordnas modersmålsundervisning för de elever som har rätt till detta. Bedömningen görs utifrån att modersmålsundervisning erbjuds i arabiska men inte i andra språk som det finns önskemål om och elever som har rätt till, exempelvis somaliska. Utredningen visar att detta beror på att kommunen inte har kunnat rekrytera egen personal och inte heller lyckats anordna undervisning i modersmål som fjärrundervisning. Att modersmålsundvisning inte erbjuds i alla språk där det finns elever som vill läsa det och som har rätt till det strider mot författningarnas krav. Det är viktigt att elever som har rätt till det erbjuds modersmålsundervisning, bland annat eftersom att ha tillgång till sitt modersmål också underlättar språkutveckling och har betydelse för lärandet i andra skolämnen. Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga

4 Dnr :5365 umgängesspråk i hemmet, och eleven har goda kunskaper i språket. En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk om eleven har goda kunskaper i språket. Enligt gymnasieförordningen är en huvudman skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar sådan undervisning, och det finns en lämplig lärare att tillgå. Avser modersmålsundervisningen ett nationellt minoritetsspråk är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem. 4 (7) Skolinspektionens intervjuer och huvudmannens inskickade dokument visar att det finns elever som önskat och har rätt till modersmålsundervisning som inte får det. Huvudmannen har inför tillsynen skickat in barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetssammanställning för I dokumentet anges att kommunen har haft svårigheter att rekrytera såväl modersmålslärare som studiehandledare i flera språk, och att annonsering av personal inte har gett något resultat. I huvudmannens skriftliga redovisning till Skolinspektionen på frågor ställda inför tillsynen, uppger huvudmannen att elever deltagit i modersmålsundervisning i arabiska i Karlsborg och i dan i via digital länk, medan önskemål funnits på fler språk som inte kunnat erbjudas. De uppger att orsaken till detta är att kommunen inte lyckats rekrytera lärare eller kunnat köpa fjärrundervisning. Huvudmannen uppger vidare att processen fortsätter med att eftersöka möjligheter för att modersmålsundervisning ska erbjudas alla elever som har rätt till och önskar det. Rektorn för introduktionsprogrammen säger att i arabiska har de fler än fem elever och de erbjuder modersmålsundervisning i detta språk. Även i somaliska har de fler än fem elever, men de hittar ingen modersmålslärare så därför erbjuds inte eleverna i somaliska detta. Studiehandledning på modersmålet erbjuds inte på samtliga språk där det finns behov Skolinspektionen bedömer att Karlsborgs kommun inte ser till att det på introduktionsprogrammen erbjuds studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. Tillsynen visar att studiehandledning erbjuds i arabiska och att det vid tiden för tillsynen gjorts en beställning på handledning i dan i via fjärrundervisning, men att det saknas i flera andra språk som det finns behov av. Utredningen visar att detta beror på att kommunen inte har kunnat rekrytera egen personal och heller inte lyckats anordna studiehandledning på modersmålet via fjärrundervisning. De ansträngningar som kommunen har gjort för att försöka att tillgodose behovet bedöms inte som tillräckliga. Skolinspektionen vill i sammanhanget påpeka vikten av att nyanlända elever som behöver studiehandledning också ges det, för att kunna uppfylla målet med introduktionsprogrammet språkintroduktion att så snart som möjligt kunna delta fullt ut i undervisningen i det gymnasieprogram som eleven önskar. Studiehandledningen är ett av de mest betydelsefulla verktygen vid undervisning av nyanlända elever för att de ska ges förutsättningar att utveckla sina ämneskunskaper, och utgör en viktig stödinsats för de elever som behöver den. Enligt gymnasieförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Om det finns särskilda skäl, får en elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet ges studiehandledning på det språket i stället för modersmålet.

5 Dnr : (7) Skolinspektionens intervjuer och huvudmarmens inskickade dokument visar att det finns elever i behov av studiehandledning på modersmålet som inte får det. Huvudmannen har inför tillsynen skickat in barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetssammanställning för I dokumentet anges det att kommunen har haft svårigheter att rekrytera såväl modersmålslärare som studiehandledare i flera språk, och att annonsering av personal inte har gett något resultat. Det uppger också att kommunen fått del av Skolverkets riktade insats "Nyanländas lärande" och att en nulägesanalys tagits fram, vilken också bifogats kvalitetssammanställningen. I nulägesbeskrivningen anger kommunen att språkintroduktion saknar studiehandledare i många språk. Chefen för barn- och utbildningsförvaltningen uppger i intervju att hon arbetar aktivt tillsammans med rektorerna i kommunen för att rekrytera behörig personal men säger att det är svårt att rekrytera. Hon säger också de har ett starkt nätverk inom Skaraborgs län där Karlsborgs kommun har framfört att kommunerna gemensamt måste se över arbetet kring att erbjuda studiehandledning på modersmålet. Förvaltningschefen beskriver att de inom kommunen har sett över möjligheten att ha en digital plattform för att erbjuda studiehandledning via direktuppkoppling. Förvaltningschefen säger att hon hoppas att detta kan starta till hösten Rektorn för introduktionsprogrammen säger i intervju att studiehandledning på modersmålet saknas i flera språk. Hon uppger också i sammanhanget att när det gäller att utreda elevers eventuella behov av extra stöd i undervisningen, blir det ibland oklart vari elevens problem består, på grund av att de inte lyckas hitta personer som kan ge studiehandledning på modersmålet. Rektorn säger att det är en av intendenterna i kommunen som aktivt söker studiehandledare och de använder sig av olika nätverk i Skaraborgs län. Även lärarna som undervisar på introduktionsprogrammen uppger i intervju att det finns behov av studiehandledning på modersmålet i flera språk som kommunen inte kan tillhandahålla. Lärarna säger att de som rekryterar inte heller har hittat någon lösning i form av fjärrundervisning. Motivering till föreläggande som ingripande Karlsborgs kommun uppfyller inte de krav som följer av gällande föreskrifter. Karlsborgs kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna Skolinspektionen bedömer att huvudmannen, inom ramen för sitt kvalitetsarbete, inte följer upp och analyserar resultaten för gymnasieskolan som bedrivs i kommunens egen regi. Bedömningen grundar sig i att det, med något undantag, saknas uppföljning av vilka resultat som nås inom de olika introduktionsprogrammen. Därmed bedöms de uppföljningar som görs av resultaten inom gymnasieskolans introduktionsprogram inte vara tillräckliga som underlag för att huvudmannen på ett systematiskt vis ska kunna identifiera utvecklingsbehov och efter analys besluta om relevanta utvecklingsåtgärder för denna utbildning. Att uppföljning sker på enhetsnivå är inte tillräckligt. Arbetet med trygghet och studiero följs upp genom dialog men även resultatet av detta arbete saknas i huvudmannens dokumenterade kvalitetsarbete. Eftersom det på huvudmannanivå inte görs någon uppföljning och analys av kunskapsresultaten inom gymnasieskolans introduktionsprogram, kan huvudmannen inte säkerställa att de åtgärder som vidtas utgår ifrån en sådan analys. Som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen behöver huvudmannen följa upp måluppfyllelsen inom verksamheten. För att kunna

6 Dnr :5365 följa upp hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkar måluppfyllelsen är det viktigt att huvudmannen samlar in underlag från skolenheten och analyserar underlaget. 6(7) Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Tillsynen visar att kommunens dokumenterade kvalitetsarbete saknar uppföljning av måluppfyllelsen på introduktionsprogrammen. Skolinspektionen har tagit del av Karlsborgs kommuns dokumenterade systematiska kvalitetsarbete för år 2017 avseende utbildningsverksamheten, "Kvalitetssammanställning 2017: Barn- och utbildningsförvaltningen". I dokumentet finns ett avsnitt som behandlar gymnasieskolan, och under denna rubrik återfinns dels resultat för de av kommunens elever som läser nationella gymnasieprogram i andra kommuner, dels resultat från kommunens egen verksamhet inom introduktionsprogrammen. När det gäller introduktionsprogrammen framgår endast följande uppgift avseende kunskapsresultaten: "Bland de elever på språkintroduktion som slutade våren -17 gick 9 elever vidare till nationella program eller folkhögskola." Avseende arbetet med trygghet och studiero finns ingen information alls i dokumentet. Av intervjuer med presidiet, förvaltningschefen, rektorn och lärare vid introduktionsprogrammen framkommer att det förvisso görs viss uppföljning och analys av kunskapsresultaten på enhetsnivå, men att huvudmannens kvalitetsarbete är i ett uppstartsskede och det är otydligt vad huvudmannen ämnar följa upp. När det gäller uppföljningen av gymnasieskoleverksamheten i kommunens egen regi, dvs, de tre introduktionsprogram som kommunen erbjuder, säger rektorn i intervju att hon och lärarna följer upp trygghet och studiero på enhetsnivå, och gör en analys som sedan skickas till nämnden. Denna analys leder dock inte till några åtgärder på huvudmannanivå, enligt vad rektorn känner till. Rektorn nämner dock att huvudmannen prioriterat att titta på elevernas närvaro. Rektorn säger också att hon sammanställer kunskapsresultaten varje termin och rapporterar till nämnden. Förvaltningschefen uppger i intervju att det på skolenhetsnivå görs mer analyser av resultaten än vad som syns i det dokumenterade kvalitetsarbetet. Hon säger också att arbetet kommer att se annorlunda ut till kommande läsår. I intervju med lärarna uppger de att de diskuterar alla elevers resultat och pratar om metoder och bedömningar. De uttrycker dock att de inte följer upp resultaten utifrån "sifferresultat", någon analys på godkända betyg görs exempelvis inte på enhetsnivå. Lärarna beskriver att de snarare har en pedagogisk diskussion där de pratar om goda exempel och lyfter vad de gjort för att nå goda resultat. Lärarna uppger vidare att de inte vet vad huvudmannen vill se för resultat. Lärarna säger att det känns som att politikerna har grundskolan i fokus och betraktar gymnasiet och vuxenutbildningen som en sidoverksamhet, trots att de är en stor verksamhet i kommunen utifrån elevantal. Förvaltningschefen uppger i intervju att vad gäller kvalitetsarbetet på huvudmannanivå har huvudmannen inte några specifika mål för

7 Dnr : (7) introduktionsprogrammen. Hon säger att det hittills varit rektorn som valt vad som ska prioriteras, och att kvalitetsarbetet på huvudmannanivå är i ett uppstartsskede vid tiden för tillsynen. Presidiet uppger i intervju att de begär in information avseende budgeten från de olika verksamheterna, och att de följer upp elevernas mående genom att de tar del av alla trivselenkäter. I övrigt tar de del av den egenkontroll av verksamheten som förvaltningschefen genomför och presenterar för nämnden. Skolinspektionen har tagit del av nämnda egenkontroll, "Egentillsyn avseende Karlsborgs gymnasieutbildning". Det som avser kvalitetsarbetet i detta dokument är ett referat kring vad som framkommit genom Karlsborgs barn- och utbildningsförvaltnings arbete tillsammans med Skolverket. Det anges att följande fyra utvecklingsområden har framkommit: individuella studieplaner; översyn av struktur på organisationsnivå; specialiserad studie- och yrkesvägledning, samt studiehandledning och modersmålsundervisning. Det framgår inga resultat av utbildningen i detta dokument. Presidiet konstaterar att deras uppföljningsarbete är ganska nytt och det blir först i år som det kommer att fungera fullt ut. De nämner dock inget om vilka resultatmått beträffande kunskapsresultaten som de kommer att vilja följa upp när det gäller introduktionsprogrammen. Motivering till föreläggande som ingripande Karlsborgs kommun uppfyller inte de krav som följer av gällande föreskrifter. Karlsborgs kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. På Skolinspektionens vägnar Frida Eek sfattare Signerat av: Frida Eek Solmaz Malek Lundin Föredragande Signerat av: Solmaz Malek Allmänt om tillsynen: Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på Bilagor Bilaga 1: Fakta om gymnasieskolan i Karlsborgs kommun

8 Bilaga 1 Dnr :5365 Fakta om gymnasieskolan i Karlsborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Karlsborgs kommun under våren Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen gymnasieskola. Karlsborgs kommun har verksamheter inom förskola, förskoleklass och grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det är barn- och utbildningsnämnden som är ytterst ansvarig för ledning och utveckling av barn- och utbildningsverksamheten. Som ett stöd i arbetet har barn- och utbildningsnämnden barn- och utbildningsförvaltningen som ska se till att politiska mål, visioner och beslut efterföljs. Kommunen erbjuder tillgång till nationella program på gymnasieskolan via samverkansavtal inom utbildning Skaraborg (184 gymnasieplatser köps i andra kommuner detta läsår). I egen regi erbjuder kommunen utbildning på introduktionsprogrammen språkintroduktion (32 elever detta läsår samt två köpta platser i annan kommun), individuellt alternativ (tre elever detta läsår) och preparandutbildning (inga elever detta läsår). Programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion erbjuds via köp av gymnasieplats i annan kommun. Måluppfyllelse När det gäller introduktionsprogrammen finns det ingen samlad nationell statistik över elevernas kunskapsresultat. Det finns inte heller någon sammanställning i kommunens eget kvalitetsarbete, av kunskapsresultaten inom gymnasieskolan.

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5361 Karlsborgs kommun kommun@karlsborg.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(9) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ån %.10 Skolinspektionen Dnr 43-2017:5420 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Flens Kristna Skola AB info@flenskristna.se daniel.steeen@flenskristnaskola.se Flens Kristna Skola AB Org. nr 818501-0470 Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn av Flens Kristna

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem %AoF Dnr 43-2017:5417 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för fritidshem efter tillsyn i Sotenäs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola %e/ Skolinspektionen Dnr 43-2016:4736 Skara kommun skara.kommun@skara.se för gymnasieskola efter tillsyn i gymnasieskolan i Skara kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieutbildning

Beslut för gymnasieutbildning Dnr 43-2014:8497 Storfors kommun storfors.kommun@storfors.se Beslut för gymnasieutbildning efter tillsyn i Storfors kommun 2(12) Tillsyn i Storfors kommun har genomfört tillsyn av Storfors kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10388 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eskilstuna kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola %.0 Skolinspektionen Dnr 43-2017:5372 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun kommunkvhammaro.se för gymnasieskola efter tillsyn i Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5475 Montessoriskolan i Onsala ekonomisk förening Org.nr. 769601-3361 ordforande@onsalamontessoriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Onsala Montessoriskola i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10888 Härnösands kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i grundskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5465 Forsviks friskola Org.nr. 865501-0661 styrelsen@forsviksfriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Forsviks friskola belägen i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11365 Kastellskolan Org.nr. 888000-8365 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Kastellskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem a Dnr 44-2017:10742 Stiftelsen Göteborgs högre samskola Org.nr. 857205-9197 lilla.exp@samskolan.se stora.exp@samskolan.se för fritidshem efter tillsyn av Stiftelsen Göteborgs högre samskola Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5856 Solna kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Solna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola el k 'iii Beslut Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Säffle kommun 2(6) Uppföljning av tillsyn i Säffle kommun genomförde tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:2984 Hallands läns landsting regionen@regionhalland.se för gymnasieskola efter tillsyn i Hallands läns landsting Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(4)

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för gymnasiesärskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola tiu) Dnr 43-2016:10733 Falköpings kommun kommunen@falkoping,se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Falköpings kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10733 2 (5) s beslut

Läs mer

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt 2019-02-26 SKDN 2018/0125 52904 Södermöre kommundelsnämnd Svar på s föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola Förslag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ne/ Dnr 43-2016:10731 Falköpings kommun kommunen@falkoping.se för gymnasieskola efter tillsyn i Falköpings kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10731 2 (7) s beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 1 (4) Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6145 och 2017:6149 Dorotea kommun info@dorotea.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dorotea kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (7) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6287 Älmhults kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älmhults kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:6287 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn i %if Skolinspektionen Dnr 43-2016:10613 Partille kommun kundcenter@partille.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn i Skolinspektionen Dnr 43-2017:5354 Härryda kommun utbildning@harryda.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rävlandaskolan 2 i Härryda kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:8760 Flens kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Flens kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för Växjö Fria Gymnasium AB

Beslut för Växjö Fria Gymnasium AB Beslut Växjö Fria Gymnasium AB Org. nr 556584-7836 Beslut för Växjö Fria Gymnasium AB efter riktad tillsyn i Växjö Fria Gymnasium i Växjö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem NN, Skolinspektionen Dnr 44-2015:9878 Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Org.nr. 802400-7380 för fritidshem efter tillsyn av Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Skolinspektionen Box 23069, 104

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram 1 (1) Nyköpings kommun kommun@nykoping.se för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Nyköpings gymnasium, Introduktionsprogram i Nyköpings kommun 1 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:4469 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10517 Ljungby kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10517 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:7161 Inspira förskolor & skolor AB Org.nr. 556609-6516 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runborgs skola i Täby kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7150 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Kiruna kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:4468 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenber för gymnasieskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5782 Motala kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Motala kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5976 Åtvidabergs kommun kommun@atvidaberg.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Åtvidabergs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 44-2016:11223 Lichron Teknik AB Org.nr. 556756-0635 elin.tai.lindberg@lichron.se för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Lichron Teknikgymnasium Värnamo Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:3986 Vänersborgs kommun kommun@vanersborg.se för grundsärskola efter tillsyn i Vänersborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5741 Lunds kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem rin %or i Skolinspektionen Dnr 44-2016:4236 Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening info@ahlaforsfriaskola.se för fritidshem efter tillsyn av Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening Skolinspektionen Box

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning r a j Ne. Skolinspektionen Dnr 43-2016:4439 Lidingö kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 43-2018:6865 Sjöbo kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sjöbo kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Skolinspektionen Beslut Dnr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6095 Vims AB Org.nr. 556859-1555 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vallentuna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7485 Forshaga kommun kommunkvforshaga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dejeskolan F-3 i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10515 Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10515 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5858 Solna kommun för grundsärskola efter tillsyn i Solna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:7124 Örnsköldsviks kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:5692 Kristianstads kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Kristianstads kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:5692 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7129 Örnsköldsviks kommun bildning@ornskoldsvik.se Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola , Beslut Lilla Edets kommun kommunen@lillaedet.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lilla Edets kommun 2(11) Uppföljning av tillsyn i Lilla Edets kommun Under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10421 Ödeshögs kommun kommun@odeshog.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Ödeshögs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Dnr 43-2016:10421 2 (9) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:6691 Markaryds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Markaryds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola Dnr 43-2017:5800 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola efter tillsyn i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10373 Tierps kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Tierps kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2018:179 Hope stiftelsen Org.nr. 827500-7683 för fritidshem efter tillsyn av Hope stiftelsen Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5765 Mjölby kommun mjolbykommun@mjolby.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Mjölby kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Ab Skolinspektionen Dnr 43-2016:10935 Luleå kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Luleå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5438 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(8)

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en jp Ne# Skolinspektionen Dnr 43-2017:5441 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6137 Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (8) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Upplands-Bro kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Huvudmannabeslut för fritidshem

Huvudmannabeslut för fritidshem Dnr 43-2016:10950 Bodens kommun Huvudmannabeslut för fritidshem efter tillsyn i Bodens kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10950 2(5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen Karlshamns kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Karlshamns kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Ödeshögs kommun. Beslut Dnr : Ödeshögs kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Ödeshögs kommun. Beslut Dnr : Ödeshögs kommun Dnr 43-2016:10423 Ödeshögs kommun kommun@odeshog.se för förskola efter tillsyn i Ödeshögs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2016:11271 Morups friskola, förskola o fritidshem ekonomisk förening Org.nr. 769607-4181 st yrelsen@morupsfriskola.se för fritidshem efter tillsyn av Morups friskola, förskola o fritidshem ekonomisk

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola a Skolinspektionen Dnr 43-2017:5329 Hagfors kommun kommun@hagfors.se för grundsärskola efter tillsyn i Älvstranden bildningscentrum 1-3, 4-6 och 7-9. i Hagfors kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11253 Starkeborg-Tofthagaskolans ekonomiska förening Org.nr. 716403-5912 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tofthagaskolan i Vaggeryds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Alvesta kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Alvesta kommun 2 (8) Tillsyn i Alvesta kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Alvesta kommun under våren 2015. Detta

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola 6N 1 Skolinspektionen Dnr 43-2017:4467 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för grundsärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:7992 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för fritidshem efter tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun 2(11) Tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun har genomfört tillsyn av Kils

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:11195 Kitas utbildning AB Org.nr. 556709-7117 info@kitas.se för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Kitas Ekonomi i Göteborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5984 Åtvidabergs kommun kommun@atvidaberg.se för grundsärskola efter tillsyn i Alléskolans grundsärskola i Åtvidabergs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2017:1518 Stiftelsen årsta gård Org.nr. 802017-7427 för gymnasiesärskola efter tillsyn av Stiftelsen Årsta gård Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5349 Härryda kommun utbildning@harryda.se för grundsärskola efter tillsyn i Härryda kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(6) s beslut har genomfört tillsyn av Härryda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2016:11193 Kitas utbildning AB Org.nr. 556709-7117 info@kitas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Kitas Gymnasium i Göteborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5988 Östersunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östersunds kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2(7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:5678 Kramfors kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i verksamheten för gymnasieskola i Kramfors kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2016:10572 B åstad kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Båstad kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 3lin Köpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(5) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2017:5920 Uppvidinge kommun för fritidshem efter tillsyn i Uppvidinge kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2017:5854 Solna kommun för fritidshem efter tillsyn i Solna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Huvudmannabeslut för fritidshem

Huvudmannabeslut för fritidshem Dnr 43-2016:10985 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för fritidshem efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Vibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening 2 (9) Tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening har genomfört tillsyn av Vibyskolan

Läs mer

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen Filipstads kommun kommun@filipstad.se för NI1 xenutbilohnirg efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5433 Stenungsunds kommun kommun@stenungsund.se för grundsärskola efter tillsyn i Kristinedal Trubaduren, grundsärskola i Stenungsunds kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola %16/ Skolinspektionen Dnr 43-2016:10936 a ir Luleå kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Luleå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (4) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4445 Lidingö kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola liiffpt Beslut Sofiaängen AB Org.nr. 556598-0942 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Sofiaängen AB Tillsyn av Sofiaängen AB Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Sofiaängen AB (556598-0942) under

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola en jp Dnr 43-2016:10937 Luleå kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Luleå kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10937 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5931 Utbildningsservice i Västerås AB Org.nr. 556670-8615 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerås Internationella Skola & Förskola i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069,

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer