Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret Kristinebergskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan"

Transkript

1 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret Kristinebergskolan

2 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling... 3 Begrepp som är viktiga att känna till... 3 Kristinebergskolan... 4 Rektor Ulrika... 4 Rektor Fredrik... 4 Elevhälsa... 4 Trygghetsteamet... 4 Elevråd... 4 Matråd och elevskyddsombud... 4 Förra läsåret upplevde en del elever detta... 5 Vision och målsättning... 5 Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling... 6 Främjande arbete... 6 Förebyggande arbete... 6 När något händer... 8 Vad gör vi?... 8 Vem har gjort vad?... 8 Anmälan till rektor och Barn- och utbildningsnämnden (BUN)... 8 Anmälan till socialtjänst eller polis... 8 Hur följer vi upp?... 8 Utvärdering och uppföljning samt upprättandet av en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling... 9 Kartläggning... 9 Bearbetning Upprättande Implementering Ordningsregler... 11

3 3 Kristinebergskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Alla skolor i Sverige måste varje år upprätta två planer för sitt likabehandlingsarbete, en likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 i diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap i skollagen (2010:800). På Kristinebergskolan har vi rektorer valt att göra de båda planerna till en Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen gäller alla elever på Kristinebergskolan. Begrepp som är viktiga att känna till Kränkande behandling Du kan vara utsatt för kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller sms, eller skriver kränkande saker om eller till dig på sociala medier. Du upprepade gånger blir retad för något eller om du inte får vara med dina kamrater. någon utsätter dig för hot eller våld som slag, sparkar, knuffar. Kränkande behandling är när någon kränker en elevs värdighet och det är du som elev som bedömer om du känner dig kränkt eller ej. Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god arbetsmiljö. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om du som elev kan uppleva det som kränkande. Diskriminering Är om du missgynnas på något vis utifrån någon av diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder ditt kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning könsöverskridande identitet eller uttryck och din ålder Trakasserier Trakasseri är om du blir kränkt på ett sätt som har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.

4 4 Kristinebergskolan Rektor Ulrika Har ansvar för alla elever i arbetslagen Alfa, Gamma och Omega Rektor Fredrik Har ansvar för alla elever i Delta, Epsilon och Sigma Elevhälsa Rektorerna Ulrika och Fredrik Skolkurator Elin Skolsköterska Christine Specialpedagog Annica Studie- och yrkesvägsledare Åsa Trygghetsteamet Skolkurator Elin som är samordnare Fritidspedagog Elisabeth Fritidsledare Ola, Lisa, Jenny och Susanne Elevråd Leds av Elisabet och Ola Elever från alla klasser är representerade Matråd och elevskyddsombud Leds av Elisabet och Ola Elever ur elevrådet är representanter

5 5 Förra läsåret upplevde en del elever detta Omklädningsrummen, korridorer och matsalen är platser där kränkningar äger rum, Kränkningar sker ofta på lunchtid och på raster. En del kränkningar sker på fritiden i digitala forum som till exempel på Facebook, Snapchat och Ask och det gör att det kan bli jobbigt att gå till skolan. En del elever använder ett språk som kan upplevas som kränkande och som kan skapa otrygghet för andra elever på skolan. Några elever känner inte till rutinerna för likabehandlingsarbetet och ordningsreglerna Några elever känner inte att vuxna arbetar aktivt med att främja och förebygga diskriminering och kränkande behandling. Vision och målsättning Skolans likabehandlingsarbete handlar om att vi utgår från de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Vårt mål är att Kristinebergskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och att alla elever ska känna sig trygga på skolan. En trygg skoldag är en förutsättning för att du som elev ska lära och utvecklas. Skolans vision är att likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela skoldagen när det gäller undervisning, förhållningssätt, regler och rutiner. Utifrån hur en del elever upplevde förra läsåret har vi satt upp några mål som vi ska arbeta särskilt mycket med det här läsåret Att du som elev inte ska bli kränkt, trakasserad eller diskriminerad på raster, i matsalen eller i omklädningsrummen. Ge dig som elev kunskap om hur digitala medier fungerar. Skapa en ökad trygghet och trivsel på skolan. Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska vara ett levande dokument, något vi arbetar med under hela läsåret. Planen ska vara väl känd av dig som elev, av personal och av vårdnadshavare. Ge dig som elev kunskap om diskrimineringslagen och skollagen då det gäller kränkande behandling.

6 6 Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Arbetet kan delas in i tre delar främjande arbete förebyggande arbete när något händer Främjande arbete För att du ska trivas och känna dig trygg på skolan. Du har en mentor som du har kontakt med minst två gånger i veckan på din mentorstid. Din mentor ska kontrollera din närvaro och känna till varför du är frånvarande. Det ska finnas ordningsregler som beslutas av rektor tillsammans med dig som elev. Trygghetsvandringar genomförs av elevrådet på de platser som är otrygga på skolan. Som elev ska du känna delaktighet i undervisningen. Som elev ska du få lära dig mycket om skolans likabehandlingsarbete och skolans arbetsmiljöfrågor. Skolan ska använda sig av läromedel som inte diskriminerar någon oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Friluftsdagar och andra aktivitetsdagar är tillgängliga för alla elever. Elever undervisas i normkritik/normmedvetenhet och personal för diskussioner kring detta. Förebyggande arbete Det förebyggande arbetet ska motverka de problemområden som vi upptäckte i kartläggningen från förra läsåret. Arbetet ska på så vis bidra till ett bättre klimat på skolan. Personal i skolan ska finnas med när du som elev har rast Det ska finnas personal med i matsalen som äter tillsammans med eleverna. Matrådet ska komma med idéer och synpunkter på hur vi kan få det trevligt i matsalen.

7 7 Kommunens kostchef deltar ibland i Matrådsmötena Det ska kännas tryggt att vara i omklädningsrummen Eleverna ska få kunskap om hur digitala medier fungerar Vi ska prata om hur viktigt det är att använda ett bra språk när vi pratar med varandra Alla elever och personal ska vara insatta i vilka lagar som gäller för att vi ska behandla varandra lika Mentorstid och undervisningstid skall genomsyras av likabehandlingsarbetet

8 8 När något händer Om det inträffar en incident, som misstänks röra diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, på skolan gör vi så här Skolans personal är skyldig att fylla i och lämna en lämna en incidentrapport till elevens/elevernas rektor. Kan skolans personal vidta några åtgärder fylls det i incidentrapporten innan den lämnas till rektor. Den personal som får kännedom om situationen ska informera eleven/elevernas mentorer. Mentorerna kontaktar eleven/elevernas vårdnadshavare. Vad gör vi? Rektor beslutar om ärendet är så pass akut att rektor eller kurator ska utreda incidenten omgående. Vid mindre akuta ärenden eller ärenden där rektor behöver rådfråga elevhälsan lyfter rektorn incidentrapporten på elevhälsans möte, där diskuteras incidenten och utifrån det tas beslut av rektor om vidare åtgärder. Vem har gjort vad? Rektor eller kurator utreder ärendet skyndsamt. De som varit inblandade i incidenten får berätta om händelsen. Dokumentation görs om i incidentrapporten och blanketten utredning av incident används. Den som utreder ärendet återkopplar till mentor och vårdnadshavare. I samband med elevhälsamötena diskuteras även behovet av andra åtgärder. Anmälan till rektor och Barn- och utbildningsnämnden (BUN) Om en utredning visar på att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling har skett görs en anmälan till huvudmannen Barn- och utbildningsnämnden snarast. Rektor har gett den uppgiften till kurator. Anmälan till socialtjänst eller polis I de fall där incidenter uppstår som rektor anser är omöjliga för skolan att klara upp, eller då det misstänks att brott är begånget anmäls incidenten till polis och/eller socialtjänst. Anmälan görs av ansvarig rektor. Det kan t ex gälla vid hot och kränkningar på sociala medier som sker på fritid och/eller då elever som inte går på skolan är inblandade. Hur följer vi upp? Rektor eller kurator följer upp ärendet och vid behov tillsätts ytterligare åtgärder i samråd med rektor. Uppföljningen dokumenteras av den ansvarige. Vid behov eller vid önskemål kontaktas vårdnadshavare.

9 9 Utvärdering och uppföljning samt upprättandet av en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling Rektor ansvarar för att en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas på Kristinebergskolan i början av varje läsår. Alla elever och all personal ska vara delaktiga i likabehandlingsarbetet. Vårdnadshavare informeras om skapandet av planen på höstens föräldramöten och erbjuds möjlighet att komma med synpunkter/förslag på planens innehåll. Likabehandlingsarbetet och Kristinebergskolans plan skall utgå från: Diskrimineringslag (2008:567) Skollag (2010:800) Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, (SKOLFS 2012:10). En ny plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska upprättas genom följande rutin: Kartläggning Rektor ansvarar för att en kartläggning sker på skolan. Kartläggningen sker i följande forum: Elever kommer med synpunkter på föregående års likabehandlingsplan samt skolans ordningsregler. Detta görs på klassrådstid under den första och andra skolveckan. På föräldramöten, som sker i början av höstterminen, informeras vårdnadshavare om hur planen tas fram samt att vårdnadshavare är välkomna att höra av sig till rektor för att vara delaktiga i arbetet. Personal informeras första veckan på höstterminen om likabehandlingsarbetet och personal ska under kommande arbetslagsträff diskutera och komma med synpunkter på föregående års plan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans ordningsregler. Elevrådet träffas andra veckan under höstterminen och diskuterar samt kommer med synpunkter på förra läsårets likabehandlingsarbete. Trygghetsteamet samlar ihop förra läsårets incidentrapporter och övrig dokumentation, vilka rektor tillsammans med elevhälsan läser igenom i syfte att hitta riskfaktorer och områden som behöver åtgärdas. Årets rapporter och ärenden jämförs med föregående läsårs. Elever kan i samtal med personal på skolan ta upp enskilda bekymmer som kan meddelas rektor och tas med i likabehandlingsarbetet. Genomgång av elevenkäter, bemötandeenkät och SKL:s enkät görs i elevhälsan vid terminstart. Resultatet jämförs med föregående läsårs resultat.

10 10 Bearbetning Rektor samlar in synpunkterna från samtliga inblandade och utvärderar materialet. Utvärderingen leder fram till ett antal arbetsområden och delmål för hur Kristinebergskolan ska nå sin övergripande målsättning och vision. Utifrån detta utformas ett första utkast av en ny plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen lämnas ut i början av september till elever och personal samt till föräldrar som önskar komma med synpunkter. Alla ges möjlighet att lämna in synpunkter till rektor. Upprättande Rektor tar hänsyn till de synpunkter och förslag som inkommit. Det blir grunden för upprättandet av nästa läsårs plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Implementering Implementeringen av planen inleds direkt efter att den nya planen mot diskriminering och kränkande behandling har upprättats, genom följande åtgärder: Likabehandlingsplanen skall finnas tillgänglig på kommunens hemsida under grundskola år 7-9 samt på Vibe. Elever, vårdnadshavare och personal skall få information om den nya planen. Elever som börjar under läsåret skall informeras om skolans likabehandlingsplan av sin klassföreståndare. Rektor ansvarar för att ny personal/vikarier informeras om planen. Detta görs i form av en vikariepärm där rutiner och andra betydelsefulla dokument samlas. Planen ska vara ett levande dokument genom att likabehandlingsarbetet uppmärksammas under klassråd, elevråd, elevhälsamöte och arbetslagsträffar.

11 11 Ordningsregler Jag har rätt att bli bra behandlad av alla och jag behandlar alla bra. Om jag hamnar i en konflikt kan jag prata med min mentor eller någon annan vuxen. Jag har rätt till arbetsro och min undervisningstid därför kommer jag i tid och har med mig arbetsmaterial och det som krävs för lektionen. Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer instruktioner från lärare och annan personal. Jag får lunch i skolan varje dag och jag ser till att min plats är ren och städad efter mig i matsalen. Min mobil är avstängd om inte undervisande lärare tillåter annat. Jag ser till att vara rädd om skolans miljö och skräpar inte ner. Skolan är ingen allmän plats, det innebär att jag inte får ta kort på eller filma någon person utan att ha fått personens tillåtelse. Det är viktigt att acceptera ett nej! Skolan är en plats för personal och elever. Besökare ska söka tillstånd hos rektor. Jag har rätt till en drogfrimiljö och därför används inte tobak eller andra droger inom skolans område. Våra ordningsregler gäller även vid besök på annan skola, studiebesök, friluftsdagar och andra aktivitetsdagar. Vid ogiltig frånvaro kontaktas min vårdnadshavare Vid diskriminering, trakasserier och kränkningar och används de rutiner som finns i skolans likabehandlingsplan. Vid ordningsstörande uppträdande har skolan rätt enligt skollagens 5 kap (2010:800) att besluta om: utvisning ur undervisningslokalen 5 kap 7 skollagen (2010:800), lärare beslutar kvarsittning 5 kap 8 skollagen (2010:800), lärare eller rektor beslutar tillfällig omplacering 5 kap 12 skollagen (2010:800), rektor beslutar tillfällig omplacering till annan skolenhet 5 kap 13 (2010:800), rektor beslutar avstängning i vissa obligatoriska skolformer 5 kap 14 (2010:800), rektor beslutar omhändertagande av föremål 5 kap 22 skollagen (2010:800), rektor eller en lärare

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015 INNEHÅLL Inledning 3 Definitioner 3-4 Diskrimineringsgrunder 4-5 Ledningsdeklaration 5 Vision 6 Utvärdering av målen för 2013/2014 6-11 Samverkan med elever/vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer