Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsmöte Svensk Djursjukvård"

Transkript

1 Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander. 3. Till justeringspersn valdes Birgitta Sjölin. 4. Dagrdningen fastställdes, inga övriga frågr anmäldes. 5. Genmgång av prtkll från extra årsstämma Bilaga 1 ch 5 6. Genmgång av styrelsens reviderade förslag för föreningens ch blagets struktur efter fusin med SLA. Bilaga 2 7. Det var medlemsmötets enhälliga uppfattning att styrelsens förslag enligt bilaga 2 är den lösning sm ska framläggas för beslut vid föreningens rdinarie årsstämma den 14 april Rapprt från arbetet med nya diagnsregistret / Pyramidin. Bilaga 3 9. Övriga frågr, inga övriga frågr 10. Mötet avslutades av rdförande. Karin Rnander rdförande Birgitta Sjölin justerare Maria Lundvall sekreterare

2 Bilaga 2 Utbildningsverksamheten kvar i branschen. Ett nytt förslag på lösning för VeTA- blaget ch föreningen efter fusin med SLA Sammanfattning Föreningen kvarstår sm en rendlad utbildningsförening ch byter namn till VeTA- föreningen. Föreningen frtsätter driva utbildningsverksamhet inm blaget sm byter namn till VeTA- blaget AB. Föreningen frtsätter vara delägare diagnsregistret/ Pyramidin. Föreningen frtsätter äga ch förvalta Lars Erickssn minnesfnd. Medlemskapet i VeTA- föreningen är kpplat till juridisk persn. I fråga m kncerner ligger medlemskapet på mderblaget. Samma medlemsavgift, samma medlemsförmånar, samma medlemsinflytande för alla medlemmar avsett strlek. Branscharbetet med branschsigill ch generalsekreterare fusineras med djursjukvårdsgruppen i SLA ch bildar den nya sektinen Svensk Djursjukvård. Medlemskapet i SLA/ Svensk Djursjukvård regleras i SLAs stadgar. Serviceavgift till nya Svensk Djursjukvård baseras på lönesumman. Företag utan anställd persnal erlägger grundavgift. Serviceavgifterna ska finansiera sektinens arbete med arbetsgivafrågr ch branschfrågr. Samarbetet mellan VeTA- föreningen ch nya Svensk Djursjukvård säkras genm att generalsekreteraren i Svensk Djursjukvård adjungeras till VeTA- föreningens styrelsemöte Bakgrund Branschverksamheten Urspunget till hela diskussinen kring fusin med SLA handlar i grunden m branschfrågrna. Det är naturligt ch fördelaktigt att inlemma djursjukvårdens branschfrågr i samma rganisatin sm dess arbetsgivarfrågr. Detta är en utveckling sm skett ch sker i ett strt antal branscher ch det finns många exempel på fusiner av det här slaget inm ramen för Svenskt Näringsliv. Genm att inlemma nuvarande Svensk Djursjukvård i SLA får branschen tillgång till Svenskt Näringslivs erfarenhet ch resurser kring pininsbildande verksamhet ch kan därmed uppnå en större effektivitet ch framgång i påverkansarbetet gentemt myndigheter, media ch plitiker. (Sm exempel kan nämnas att Svensk Djursjukvård genm SLA inbjudits att vara en del av Svenskt Näringsliv stra kampanjsatsning Industrin tar matchen redan vid Almedalsveckan 2015.) Idag finansieras arbetet med arbetsgivarfrågr ch branschfrågr genm att medlemsföretagen betalar serviceavgifter till respektive förenings serviceblag. Genm att fusinera föreningarna uppnås synergier kring styrelsekstnader ch verhead vilket leder till minskade kstnader för medlemsföretagen. Styrelser ch medlemsföretag i Svensk Djursjukvård ch SLA är psitiva till att fusinera

3 djursjukvårdens bransch- ch arbetsgivarfrågr genm att under 2015 bilda den nya sektinen Svensk Djursjukvård inm ramen för SLA. Frmellt fattar de båda föreningarnas rdinarie årsstämmr i april 2015 de slutliga besluten m fusin. VeTA- blaget Svensk Djursjukvård emanerar ur den utbildningsverksamhet sm bedrivits under namnet VeTA- blaget i snart 40 år. VeTA- blaget har vuxit succesivt ch utgör idag den enskilt största utbildningsaktören inm djursjukvården i Sverige. Vid sidan av de årligen återkmmande VeTA- dagarna arrangeras varje år ett fyrtital kurser för djursjukvårdens anställda. Verksamheten msatte drygt 9 miljner krnr Under förberedelser ch diskussiner m fusinen med SLA har lika scenarier för VeTA- blagets framtid diskuterats. Initialt var tanken att utbildningsverksamheten skulle medfölja in i SLA ch där utgöra ett blag underställt sektinen Svensk Djursjukvård. Detta förslag har utgått då SLAs styrelse fattat beslut m att SLA inte ska äga blag. (Fastställdes definitivt vid SLAs centralstyrelses möte den 4/ ) Därefter utreddes möjlighet att överlåta utbildningsverksamheten på de anställda i VeTA- blaget. Före ch under Svensk Djursjukvårds extra årsstämma den 20 nvember 2014 uttryckte flera medlemsföretag en mycket stark övertygelse m att VeTA- blaget bör kvarstå sm en gemensam angelägenhet för hela branschen. Värdet av de årligen återkmmande VeTA- dagarna ch VeTA- blagets ägarneutralitet skattas mycket högt. Den tillgång sm VeTA- blaget idag utgör för djursjukvårdens anställda bör värnas ch ej överlåtas på någn enskild aktör, ej heller på nuvarande persnalen då ju även det i praktiken innebär att djursjukvårdsföretagen förlrar kntrllen över verksamheten. Uppdrag från extra årsstämma den 20 nvember 2014 Årsstämman uppdrg åt styrelsen att vidare utreda lösningar för VeTA- blaget sm innebär att verksamhetens ägarneutralitet kvarstår ch att utbildningarna säkras för djursjukvårdsföretagens behv även efter fusinen med SLA. Frågan ska diskuteras vid medlemsmöte i januari 2015 så att en för medlemsföretagen nöjaktig lösning föreligger innan beslut m fusinen kan fattas vid rdinarie årsstämma den 14 april Nytt förslag föreningen med VeTA- blaget kvarstår Branschfrågrna lyfts ur föreningen Branschfrågrna med generalsekreteraren lyfts ur nuvarande Svensk Djursjukvård ch integreras i SLAs djursjukvårdsgrupp enligt plan den 1 juli I ch med detta bildas en fjärde, ny sektin inm SLA, sm övertar namnet Svensk Djursjukvård ch sm inbegriper både arbetsgivar- ch branschfrågr. Svensk Djursjukvårds generalsekreterares anställning övergår till SLAs serviceblag ARBIO AB ch serviceavgiften till SVDV Service AB övergår därmed till ARBIO AB, sm framledes fakturerar medlemsföretagen en grundavgift samt en sammanslagen serviceavgift för arbetsgivar- ch branscharbetet baserat på medlemsföretagens lönesumma. (Medlemsföretag utan lönesumma faktureras enbart grundavgift.)

4 Föreningen blir en rendlad utbildningsförening Den nuvarande föreningen Svensk Djursjukvård kvarstår sm en rendlad utbildningsförening för djursjukvårdsföretagen i Sverige även efter 1 juli Föreningens namn ch ändamål ändras: Föreslaget nytt namn: VeTA- föreningen Djursjukvårdens Utbildningsförening Nuvarande stadgas lydelse rörande Svensk Djursjukvårds ändamål ch uppgift: Föreningens ändamål är att främja medlemsföretagens långsiktiga utveckling inm verksamhetsmrådet sprt- ch sällskapsdjur genm: att främja veterinärmedicinsk utveckling ch djursjukvård att främja hållbart företagande att utarbeta ch fastställa regelverk för medlemskap i föreningen att främja de utbildningar medlemmarna behöver att sprida kunskap m medlemsföretagens kvalitetsarbete till allmänheten att gentemt myndigheter, institutiner, rganisatiner ch enskilda bevaka medlemsföretagens intressen att verka för gtt samarbete medlemsföretagen emellan samt mellan dessa ch andra verksamheter inm djurens häls- ch sjukvård. Förslag på ny stadgelydelse m ändamål ch uppgift för VeTA- föreningen Föreningens ändamål ch uppgift är att genm föreningens helägda dtterblag VeTA- blaget AB leverera högkvalitativ ch långsiktig utbildning för djursjukvårdens anställda till knkurrenskraftiga priser samt därtill hörande aktiviteter. Vidare ska föreningen fastställa regelverk för medlemskap i föreningen samt verka för ett gtt samarbete medlemsföretagen emellan ch mellan föreningen ch det nya Svensk Djursjukvård inm SLA. Organisatin I princip behöver man inte ändra på någnting, förutm att man lyfter ut allt sm är kpplat till branschfrågrna ur stadgarna ch blaget. Man behåller samma rganisatinsstruktur sm idag.

5 Medlemmarna håller årsstämma, väljer styrelse ch beslutar m stadgar, verksamhet ch budget för föreningen samt fastställer instruk\ner för det helägda blaget SVDV Service AB/VeTA- blaget. Styrelsen är den samma i föreningen ch i blaget. Styrelsen verkställer årsstämmans beslut ch förvaltar blaget. Föreslås a] styrelsen har 5 ledamöter, varav 1 rdförande. Blagsstämman medger ansvarsfrihet för blagets styrelse, samt väljer blagsstyrelse ch fastställer arvden enligt årsstämmans beslut. Medlemskap i föreningen Föreslås att nuvarande stadga kring medlemskap kvarstår men att begreppet medlemsföretag ersätts med begreppet juridisk persn för att tydliggöra att medlemskapet är kpplat till ett rganisatinsnummer. Stadgan för medlemskap föreslås därmed lyda: Medlem i föreningen är juridisk persn sm bedriver häls- ch djursjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar. I de fall medlemmen utgörs av en kncern med flera ingående enheter ska medlemskapet ligga i mderblaget. Rösträtt Föreslås att nuvarande stadga m rösträtt vid årsstämma kvarstår med justering för begreppet medlemsföretag enligt van. Stadgan för rösträtt vid årsstämma föreslås därmed lyda: Varje medlem har en röst. Rösträtten tillfaller den sm är mbud för medlemmen vid årsstämma. Varje mbud kan representera högst två medlemmar. Budget ch avgifter Föreningens budget ch avgifter beslutas vid rdinarie årsstämma. Föreslås att nuvarande medlemsavgift till föreningen kvarstår med 500 krnr/ medlem. Föreslås att föreningens utgifter begränsas till arrangerande av årsstämma samt till föreningens revisin. Blagets eknmi förvaltas av VD ch blagsstyrelse. Årsstämmans ägarinstruktin till ägarrepresentanter vid blagsstämma föreslås kvarstå liksm idag: Blagsstämman ska välja blagsstyrelse ch fastställa arvde för förtrendeuppdrag enligt direktiv från årsstämman. Blagsstämman ska likaså pröva frågan m blagsstyrelsen ansvarsfrihet. Föreslås att blaget, bär alla sina kstnader, inklusive arvden för förtrendevalda ch revisin samt i möjligaste mån därutöver genererar översktt sm ska användas för utveckling av verksamheten ch för att bygga upp blagets tillgångar. Medlem kmmer därmed inte att behöva avlägga msättningsbaserad serviceavgift till SVDV Service

6 AB, så sm idag sker för att beksta branschverksamheten. Medlemsavgiften blir därmed strleksneutral. Medlemsinflytande Då medlemsavgiften är neutral kmmer varje medlems insats i blaget att vara exakt lika str. Ett medlemskap föreslås därmed ge en röst vid föreningens årsstämma. Rättighet att ta del av medlemsförmånar föreslås vara den samma för alla medlemmar. Fördelning av nuvarande tillgångar vid en fusin Föreslås att föreningens ch blagets nuvarande tillgångar fördelas på lämpligaste sätt med beaktande av senaste halvårsbkslut ch blagets eknmiska åtaganden tiden. Auktriserad revisr vid KPMG ska knsulteras i denna fråga innan årsstämman i april fattar slutligt beslut. Lars Erickssn minnesfnd Föreslås att ägande ch förvaltning av Lars Erickssn minnesfnd kvarstår i VeTA- föreningen. Diagnsregistret Pyramidin Föreslås att ägandet av det nya diagnsregistret Pyramidin kvarstår i VeTA- föreningen. Pyramidin kmmer att ägas tillsammans med Nrges Veterinärförbund varför föreslås att Pyramidin läggs i ett separat blag direkt under VeTA- föreningen ch ej sm ett kncernblag under VeTA- blaget AB. Säkra utbildningsverksamheten långsiktigt För att säkra föreningens kntrll över utbildningsverksamheten ch VeTA- blaget långsiktigt föreslås att en ny stadga införs i föreningens stadgar. Föreslagen lydelse: VeTA- blaget AB Föreningen ska äga 100% av aktierna i VeTA- blaget AB. Överlåtelse, försäljning eller frivillig likvidatin av blaget får bara ske i händelse av föreningens upphörande. Upplösning av föreningen Upplösning av föreningen kräver två på varandra följande rdinarie årsstämmr. För besluts giltighet krävs minst tre fjärdedels majritet av röstberättigade närvarande mbud. Vid upplösning äger medlem inte rätt att kräva någn del av föreningens tillgångar. Upplösande årsmöte beslutar m överlåtelse av föreningens tillgångar. Handlingsplan för den demkratiska prcessen 1. Samtliga medlemmar infrmeras m det nya förslaget, via mail ch vid medlemsmöte den 29 januari Målsättningen är att medlemsmötet resulterar i att styrelsen får i uppdrag att genmföra det nya förslaget. 2. Medlemmarna kallas till rdinarie årsstämma i Svensk Djursjukvård den 14 april Vid årsstämman ska utöver rdinarie årsstämmpunkter följande beslut fattas; Beslut m att överföra branschverksamheten ch generalsekreterarens anställning till SLA/ ARBIO AB den 1 juli Stadgeändringar från ch med 1 juli 2015 avseende föreningens namn, ändamål samt övriga smärre justeringar enligt det nya förslaget. Uppdelningen av föreningens tillgångar samt ägarinstruktin m uppdelning av blagets tillgångar vid överföringen av branschverksamheten till SLA den 1 juli 2015.

7 Beslut nr 2 m upplösning av föreningen Svensk Djursjukvård utgår. Persnval till interimstyrelse för nya Svensk Djursjukvård i SLA. (Föreslås att hela nuvarande styrelsen ingår i interimstyrelse fram till SLA årsstämma 2016.) Persnval av 5 ledamöter samt revisrer till VeTA- föreningens styrelse. Persnval till Etikrådet, vilka kmmer att medfölja in i den nya sektinen Svensk Djursjukvård i SLA. 3. SLA håller rdinarie årsstämma den 15 april Beslut fattas då m att fusinera djursjukvårdens branschverksamhet med djursjukvårdsgruppen, varvid den nya sektinen Svensk Djursjukvård bildas. 4. Branschverksamheten flyttar till SLA den 1 juli Bilaga 3 PYRAMIDION - lägesrapprt

8 Infrmatin från utvecklingsarbetet med det nya diagnsregistret. Den nya diagnsregisterplattfrmen Pyramidin är nu i princip färdig för drift! Sm ni alla märkt har utvecklingsarbetet dragit ut på tiden vilket har flera rsaker. Bland annat beslutade vi ss relativt sent för att inkludera tpgrafiska parametrar i vissa av diagnserna samt att den språkliga granskningen visat sig vara mer tidskrävande än vi först trdde. I nuvarande register föreligger, sm ni vet en salig blandning av svenska, engelska, latin ch grekiska. Ambitinen är att så långt det är möjligt använda svenska ch nrska i registret. Utvecklingen av Pyramidin har så här långt finansierats av AGRIA/ SKKs frskningsfnd, Jrdbruksverket ch Nrges Veterinärförbund. För att skapa en rganisatin sm möjliggör en effektiv förvaltning ch finansiering av Pyramidin även efter driftkörning ch sm medger att fler länder kan ansluta sig till plattfrmen (Danmark ch Finland knackar på dörren), ser vi just nu över möjligheten att skapa ett svensknrskt driftsblag, sm ägs till hälften av vardera Svensk Djursjukvård ch Nrges Veterinärförbund. Leverantörer av jurnalhanteringssystem ch andra användare av diagnsregisterplattfrmen kmmer att betala en årlig licensavgift till blaget för att få tillgång till Pyramidin. Tanken är att avgiften ska täcka förvaltnings- ch utvecklingskstnader men inte generera någn vinst till ägarna. Efter driftssättning kmmer det att utses en nrdisk referensgrupp med uppdrag att föreslå revideringar ch förbättringar av Pyramidins struktur, vilket alltid kmmer att ske centralt i systemet. På natinell nivå kmmer det att finnas referensgrupper med ansvar för språk ch översättningar, vilket kan ske utan att Pyramidins struktur ändras. Planen är att jurnalhanteringsprgramleverantörerna ch försäkringsblagen ska integrera Pyramidin i sina system under 2015 ch att plattfrmen bör kunna vara helt integrerad i systemen i början av Slutanvändarna dvs klinikpersnal ch frskare kmmer att infrmeras m Pyramidins struktur ch uppbyggnad parallellt med integreringsarbetet.

Bilaga: Medlemsinformation inför Svensk Djursjukvårds extrastämma 20 november

Bilaga: Medlemsinformation inför Svensk Djursjukvårds extrastämma 20 november Bilaga: Medlemsinformation inför s extrastämma 20 november Fusion mellan föreningen och SLAs Djursjukvårdsgrupp lägesrapport och resultat av utredning november 2014 Bakgrund och uppdraget Tanken att fusionera

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer