Verksamhetsplan Personalenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan Persnalenheten Yvnne Anderssn Persnalenheten

2 Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering Persnalenheten Uppdrag ch verksamhetsidé Hur vill vi uppfattas av verksamheten Värderingar ch visin Persnalenhetens värderingar Visin Strategier Övergripande mål Universitetets mål / Visin Utmaningar Persnalenhetens övergripande mål Persnalenhetens delmål till ch med Bilagr Bilaga 1. Plan för pririterade utvecklingsaktiviteter Bilaga 2. Uppdrag ch tjänster för Persnalenheten 2

3 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering I arbetet med verksamhetsplaneringen har enheten tagit sin utgångspunkt från Umeå universitets visinsdkument 2020 ch enhetens verksamhetsplan för Persnalenhetens stödjande funktin är av str vikt i genmförandet av universitetets övergripande mål ch delmål. I verksamhetsplanen med bilaga synlig- ch tydliggörs framförallt de strategiska utvecklingsaktiviteter ch de löpande uppdrag/tjänster sm enheten arbetar med. De löpande uppdrag/tjänster sm genmförs inm enheten varierar i mfattning, vilket innebär att planerade utvecklingsaktiviteter kan behöva mpririteras när det löpande är av hög mfattning. 2 Persnalenheten Persnalenheten består av tre avdelningar löneadministratin (LA), persnal-ch rganisatinsutveckling (POU) ch HR, stöd ch service. I krthet kan avdelningarnas innehåll beskrivas enligt följande: LA: Löneadministrativt stöd Administratin av löner, pensin ch försäkringar POU: Strategiskt stöd till ledning Expertstöd till HR-stödet ch chefer HR, stöd ch service: Stöd ch samrdnande funktin inm HR till universitetsförvaltningen, UB, övriga gemensamma enheter samt till användare av BPS. Resurscenter för mttagande av internatinella medarbetare. Vi var i december 2013 ttalt tjugsju persner anställda vid enheten (26,6 tjänster). Av dessa var 2 medarbetare (2,0 årsarbetare) anställda vid HR, stöd ch service, 10 medarbetare (9,6 årsarbetare) inm löneadministratin ch 12 medarbetare (12 årsarbetare) inm persnal-ch rganisatinsutveckling samt en chef för persnalenheten, en mrådeschef för löneadministratin/hr,stöd ch service ch en administratör för enheten. Därutöver har vi haft tre persner inhyrda (1,05 årsarbetare) för lika prjekt. Av medarbetarna är 22,2 prcent män ch 77,8 prcent kvinnr, 3 persner finns i åldersgruppen år. Andelen kvinnr har ökat med 5,8 prcentenheter under 2013 ch medelåldern har minskat med 2,3 år. Under 2013 intrducerades fem nya medarbetare på enheten - en ny löneadministratör, en persnalspecialist, en prjektledare ch två utvecklingsknsulter. Under 2014 beräknas fyra persner intrduceras vid Persnalenheten: 1 utvecklingsknsult för mrådet lika villkr, 1 systemansvarig för supprt för BPS, 2 handläggare service för mttagande av internatinella 3

4 medarbetare ch 1 persnalspecialist. I februari 2014 avslutar en utvecklingsknsult sin anställning för nytt arbete. 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé Persnalenheten har ansvar för att samrdna ch utveckla Umeå universitets arbetsgivarplitiska arbete samt säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar. Persnalenhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet ch för att Umeå universitet är en attraktiv arbetsgivare. Utgångspunkt i arbetet är universitetets visin, mål, styrdkument, vår kunskap m verksamheten ch vår kmpetens inm HR. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en samrdnad arbetsgivarfunktin ch utveckla arbetsgivarplitiska styrdkument. Uppdraget utförs genm perativt ch strategiskt stöd till ledning, chefer, medarbetare ch HR-stödet ute i verksamheten, så att universitetet kan attrahera, rekrytera, behålla ch utveckla samt avveckla/ställa m kmpetens. Persnalenheten har ett ansvar för kvalitet, effektivitet, stöd samt utveckling inm följande mråden: arbetsmiljö, försäkringar, kmpetensförsörjning, ledar-ch medarbetarutveckling, lika villkr, löneadministratin, lönebildning, rekrytering, rehabilitering/hälsa, mställning, rganisatinsutveckling, pensinsadministratin. I detta ingår även ansvar för IT-system för HR ch HR-prcesser. Vi ansvarar för kntinuerlig uppdatering av HR-relaterad infrmatin på vårt intranät ch på den externa webben. Vi ansvarar ckså för att infrmera ch utbilda chefer, medarbetare, persnalfunktiner ch arbetsmiljömbud. Utöver det arbetsgivarplitiska ansvaret har enheten ckså ansvar för utbildning ch samverkan med studenter i frågr kring lika villkr ch psykscial arbetsmiljö. I bilaga 2 redvisas mer specificerat de uppdrag ch tjänster sm Persnalenheten har. 2.2 Hur vill vi uppfattas av verksamheten Vi är prfessinella ch förtrendeingivande medspelare sm aktivt bidrar med vår HR-kmpetens till Umeå universitets framgång 3 Värderingar ch visin 3.1 Persnalenhetens värderingar Persnalenenhetens värderingar tar sin utgångspunkt i Visin 2020 ch enhetens uppdrag. Persnalenheten ska präglas av öppenhet, närhet ch md. Öppenhet Det finns en öppenhet i att värdesätta varandras kmpetenser, likheter ch lika rller vilket gör att vi aktivt söker samverkan inm Persnalenheten ch med andra 4

5 utanför enheten. Vi är öppna för nya influenser ch eftersträvar en mångfald av persner, åldrar ch kmpetenser. Närhet Även m vi sitter centralt uppfattas vi alltid sm nära eftersm vi har ett starkt intresse för verksamheten ch vill ge ett prfessinellt stöd. En annan dimensin av närhet är vårt nära samarbete över rganisatriska gränser. Md Vi har md att våga pröva nytt ch utmana gränser så att vi utvecklas ch utvecklar verksamheten. Vi har ckså md att våga ta risken att misslyckas, att tr på den egna förmågan ch kmpetensen ch att mpröva beslut ch verksamhet. 3.2 Visin Vi bidrar aktivt till att Umeå universitet är en attraktiv arbetsgivare ch har en framgångsrik verksamhet. Genm en tydlig arbetsgivarplitik stärker vi Umeå universitets psitin sm arbetsgivare. Vi bidrar till universitetets natinella ch internatinella framgång genm att vara ett aktivt utvecklingsstöd till våra chefer ch medarbetare. Vi har hög kvalitet ch effektivitet i vårt arbete att attrahera, rekrytera, behålla utveckla samt avveckla medarbetare. I praktiken innebär denna visin att prefekter, chefer ch medarbetare känner sig trygga i persnalfrågr de får bra kmpetensutveckling ch infrmatin samt vet vart de skall vända sig för att få stöd. HR-rganisatinen är utvecklad ch uppdrag, rller, ansvar, befgenheter ch prcesser är tydliga, kända ch fungerar på bred frnt i praktiken. Det är lätt för alla sm berörs av HR-frågr att hitta den infrmatin de söker på intranätet ch webb. Den mderna teknikens möjlighet till kmmunikatin ch utbildning via digitala medier är ett naturligt inslag i Persnalenhetens arbete. Vi är en självklar partner till universitets- ch fakultetsledningarna. Vi följer upp stödet till verksamheten genm uppdragsdialger med universitets- ch fakultetsledningarna för att säkerställa kvalitet ch att enhetens pririteringar ligger i linje med verksamhetens behv. Ledningen förväntar sig ch är nöjd med persnalenhetens kvalitetssäkring av arbetsgivarplitiken, prcesserna ch hanteringen av persnalfrågrna. Persnalenheten har en självklar rll att bidra i utvecklingen av universitetets kärnverksamhet, ledarskap ch HRstöd. Det partssammansatta arbetet fungerar väl, sm ett resultat av vidareutvecklad samverkan. Vi samarbetar ch nätverkar lkalt, natinellt ch internatinellt med andra lärrsäten men även med större arbetsgivare inm andra sektrer. Arbetsmiljö-, häls-ch likavillkrsarbetet är en självklar fråga på agendan för ledningar på alla rganisatriska nivåer för dess betydelse för ett framgångsrikt universitet. I gränssnittet mellan Persnalenheten ch den inre universitetsrganisatinen utvecklas vi genm samarbete med institutiner/enheter ch förvaltningsenheter. Detta sker i syfte att skapa så str verksamhetsnytta sm möjligt. 5

6 4 Strategier Så här tar Persnalenheten sig an sitt arbete: Vi driver utvecklingen av HR-stödets rganisering ch arbetssätt inm universitetet Vi lägger str vikt vid vad våra uppdragsgivare/kunder förväntar sig av ss ch hur de uppfattar vårt arbete, så att vi kan göra ständiga förbättringar. Därför återkpplar vi synpunkter från uppdragsgivare/kunder till varandra inm enheten. Vi har en enhetlig mdell sm beskriver våra prcesser ch arbetar för kntinuerlig förbättring av prcessernas kvalitet, effektivitet, transparens, rättsäkerhet Perspektiven jämställdhet ch likabehandling genmsyrar vårt arbete. I vårt utvecklingsarbete samarbetar vi inm den egna enheten, med andra enheter, HR-stöd ch verksamhetsföreträdare. Vi eftersträvar att vara en naturlig samarbetspartner vid utvecklingsarbeten initierade av andra verksamheter. Vi strävar efter att utveckla frmerna för infrmatin, kmmunikatin ch utbildning ch vi har en enhetlig prfilering. Vi arbetar aktivt med utvecklingen av universitetets HR-relaterade IT-system så att de utgör ett bra stöd för verksamheten. Vi strävar efter att möta den ökade internatinaliseringen när vi utvecklar vår verksamhet Vi håller ss ajur med vad sm händer i mvärlden ch med aktuell kunskap inm mrådet. 5 Övergripande mål 5.1 Universitetets mål / Visin 2020 År 2020 skall Umeå universitet ha vidareutvecklats sm ett internatinellt framstående frsknings- ch utbildningsuniversitet. Av delmålen kan flertalet kpplas till arbetsgivaransvaret ch därmed till Persnalenhetens uppdrag. 5.2 Utmaningar Följande utmaningar har identifierats utifrån mvärldsfaktrer i relatin till universitetets visin. Det strategiska ledarskapet behöver stärkas. Verksamhetsplaneringen med delmål ch strategier bedrivs i en ny arbetsprcess där chefer får ett större ansvar för att frmulera verksamhetsmål ch strategier. Detta, i kmbinatin med ökad knkurrens natinellt ch internatinellt, medför att cheferna blir en nyckelgrupp i den strategiska planeringen av verksamheten ch dess kmpetensbehv. Chefers ansvar för ch arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet blir ckså av str vikt för att nå en framgångsrik verksamhet. De rganisatriska förutsättningarna för det strategiska ledarskapet behöver stärkas bland annat när det gäller verksamhetsstöd ch ledarutveckling. Utveckling av verksamhetsstödet behövs för att öka förutsättningarna för chefer att utöva ett strategiskt ledarskap. Det innebär ett behv av samrdning av uppgifter, tydlighet mellan de rganisatriska nivåerna samt genm att tydliggöra rller, ansvar, befgenheter, arbetsfördelning ch genm att säkerställa rätt kmpetens. Det frtsatta arbetet med utveckling ch uppföljning av universitetets persnalprcesser kmmer att vara en bidragande faktr i arbetet med att prfessinalisera ch kvalitetssäkra HR-stödet. 6

7 Att säkerställa ch utveckla hygienfaktrerna arbetsmiljö ch lika villkr är en förutsättning för att klara utveckling av verksamhet ch nå framgång. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är basen i ansvaret sm varje chef har. Planering ch uppföljning av såväl arbetsmiljö- sm lika villkrsfrågr behöver integreras i verksamhetsplanering ch verksamhetsuppföljning. Det behöver ske en frtsatt utveckling av universitetets hälsfrämjande arbete, ch ta utgångspunkt i erfarenheter från det tidigare prjektet Satsa friskt ch vad sm främjar hälsa i en kunskapsrganisatin. Utveckling av strategiska kmpetensförsörjningen behövs för att möta ökad knkurrens, natinell ch internatinell, m arbetskraft. Det kräver fkus på att stärka ch utveckla vårt varumärke sm arbetsgivare men även strategiskt arbete med rekrytering på natinell ch internatinell basis. Vi behöver dessutm frtsätta utveckla förutsättningar för lika befattningar, utveckla karriärvägar samt stötta individuell utveckling. Andra viktiga utvecklingsmråden är ändamålsenliga löne-ch anställningsvillkr samt stöd till prefekter/chefer i deras arbete med strategisk kmpetensförsörjning Verksamhets- ch teknikutveckling ställer krav på medarbetares kmpetens. Teknikutvecklingen, det nya intranätet ch satsningen på kreativa miljöer ger möjlighet till ökad effektivitet, service, utveckling av pedaggik ch flexibla arbetsfrmer. Detta är ckså en utmaning då det bland chefer ch medarbetare finns variatin i vilja/förmåga att nyttja all ny teknik ch kan innebära arbetsmiljöknsekvenser. För teknisk/administrativ persnal finns behv av samrdnad ch utökad möjlighet till kmpetensutveckling, sm ett led i att förbättra verksamhetsstödet. 5.3 Persnalenhetens övergripande mål Samtliga mål ch delmål utgår ifrån att stärka att Umeå universitet sm ett Universitet när det gäller arbetsgivarplitik, lagar ch avtal, myndighetsperspektivet, värdegrund ch kultur. För att på bästa sätt kunna bidra till att universitetets mål ch visin uppnås har Persnalenheten fastställt tre huvudmål för enhetens räkning: Vi säkerställer, samrdnar ch utvecklar arbetsgivarplitiken Vi har ett prfessinellt HR-stöd vid Umeå universitet Vi har stärkt förutsättningarna för att Umeå universitet ska lyckas med den strategiska kmpetensförsörjningen av ledare ch medarbetare 6 Persnalenhetens delmål till ch med 2015 Delmålen ska bidra tlll att huvudmålen uppnås. HR-stödets rganisatin ch arbetssätt Kartläggning av nuläge ch önskat läge vad gäller HR-stödets rganisatin, rller, kmpetenskrav ch uppdrag på universitetets alla rganisatriska nivåer samt en knsekvensanalys är genmförd. Förslag på ny HR-rganisatin är framtaget ch presenterat för ledningen 7

8 Infrmatin ch kmmunikatin via intranätet med HR-stödet har stärkts. Rekrytering Umeå universitet har en rekryteringssprcess sm är effektiv, kvalitets-ch rättssäker samt transparent Kvaliteten i rekryteringsprcessen är stärkt genm ökad kmpetens hs chefer, anställningskmmittérna ch HR-stödet ch genm ett utvecklat systemstöd Kvaliteten på mttagandet av internatinella medarbetare har stärkts Ledarförsörjning Medarbetar utveckling Lönpensin ch övriga anställnings villkr Förutsättningarna för ett utvecklat strategiskt ledarskap har stärkts genm vidareutveckling av ledarubildningar Prefekter/chefer upplever ett utvecklat stöd i arbetet med strategisk kmpförsörjning ch bemanning Förutsättningarna för strategisk ledarförsörjning har utvecklats (attr - rekr - behålla utveckla avveckla/ställa m) På uppdrag av universitets- ch fakultetsledningar har vi resurser för, ch gett stöd i, utvecklingen av lärares karriärvägar ch genmfört karriärstödjande aktiviteter Organisatinen för kmpetensutveckling inm de administrativa mrådena för universitetets medarbetare har stärkts Umeå universitet har en lönerevisinssprcess ch lönebildning sm är effektiv, kvalitets- ch rättssäker samt transparent Attraktiva anställningsvillkr har stärkt universitetets förmåga att rekrytera ch behålla persnal Arbetsmiljö/ hälsa Stödet till verksamheten för ett systematiskt ch integrerat arbetsmiljöarbete har stärkts Vi har genm vårt stöd i genmförandet av medarbetarenkät 2014 ökat förutsättningarna för att åtgärdsplaner är framtagna på alla rganisatriska nivåer En mdell för universitetets frtsatta arbete med hälsfrämjande arbetsplatser är framtagen Umeå universitet har en rehabiliteringssprcess sm är effektiv, kvalitets- ch rättssäker samt transparent Lika villkr Kmpetensen hs chefer ch verksamhetsstödet är stärkt ch rutiner ch stöd i att arbeta för lika villkr är framtagna Omställning /avveckling Inre ch yttre kvalitet Umeå universitet har en mställningssprcess sm är effektiv, kvalitets-ch rättssäker samt transparent Persnalenhetens svarsfrekvens för medarbetarenkäten 2014 är 100%. Åtgärdsplaner utifrån medarbetarenkäten är framtagna ch överenskmna aktiviteter genmförda Mdell för uppföljning av vad uppdragsgivare/kunder anser m vår verksamhet är framtagen 8

9 Bilaga 1 Avdelningen POU Mål Pririterade utvecklingsaktiviteteter 2014 Tidsplan Ansv Infrmatinen ch kmmunikatinen via intranätet med HR-stödet har stärkts. Kartläggning av nuläge ch önskat läge. samt knsekvensanalys är genmförd. Kvaliteten i rekryteringsprcessen är stärkt genm - ett utvecklat systemstöd - ökad kmpetens Förutsättningarna för ett utvecklat strategiskt ledarskap har stärkts genm vidareutveckling av ledarubildningar Utveckla struktur ch kvalitetssäkra innehåll på intranätet Utveckla kmmunikatinsmöjligheterna via intranätet. Genmföra utveckling av universitetets HRrganisatin ch arbetssätt: - beskrivning rller, uppdrag, kmpetens - knsekvensanalys - införande av intrduktinsutbildning - utveckla infrmatin-ch kmmunikatinsmöjligheter via intranätet Införa av e-rekryteringsystem Pilttest ch införande för samtliga anställningar Utbildning av chefer, HR-stöd, anstkmmittéer Besluta m förvaltningsplan ch överlämna systemet till förvaltning Utveckla de universitetsgemensamma ledarutbildningarna: Intrduktin av nya chefer Grundläggande ch fördjupningsutbildningar LL/ÅL LL/ÅL YA/HÖ ? ? Jan-dec 2014 Ellen J, ÅB AM, MB Prefekter/chefer upplever ett utvecklat stöd i arbetet med strategisk kmpförsörjning ch bemanning Ta fram en ny strategisk kmpetensförsörjningsplanen för Umeå universitet Implementera planen. Revidera Umeå universitets kmpetensutvecklingsplicy Ht 2014 EM Prefekter/chefer upplever ett utvecklat stöd i arbetet med strategisk kmpförsörjning ch bemanning Kmpetensen hs chefer ch verksamhetsstödet är stärkt ch rutiner ch stöd i att arbeta för lika villkr är framtagna Utveckla metdik/prcess ch stöd till chefers arbete med Strategisk verksamhetsch kmpetensförsörjning. Utveckla rganisatin ch rller samt nätverk för arbetet med lika villkr Utveckla ett systematiskt arbete samt synliggöra lika villkrsarbetet internt ch externt. Ta fram Plan för lika villkr för Umeå universitet EM, AM MB JL JL

10 Mål Pririterade utvecklingsaktiviteteter 2014 Tidsplan Ansv Stödet till verksamheten för ett systematiskt ch integrerat arbetsmiljöarbete har stärkts Ta fram ny arbetsmiljöplicy i samverkan med ledning, verksamhetsföreträdare ch fackliga företrädare. Utgångspunkten är Visin 2020 ch delmålen MO Vi har i vårt stöd med medarbetarenkät 2014 ökat förutsättningarna för att åtgärdsplaner är framtagna på alla rganisatriska nivåer. Genmföra Medarbetarenkät 2014: Prjektplanera, genmföra, rapprtera resultat. Ge stöd till institutiner/enheter, fakulteter ch universitetsledning i framtagande av åtgärdsplaner SO SO/flera vid POU Stödet till verksamheten för ett systematiskt ch integrerat arbetsmiljöarbete har stärkts Frtsätta arbetet med anledning av reviderat samverkansavtal: -Implementera handläggningsrdning för SAM, delegatiner m.m -insatser för utveckling av samverkan i CSG, FSG ch LSG MO MO/ÅB /YA Umeå universitet har en rehabiliteringsprcess sm är effektiv, kvalitativ, rättssäker ch transparent En mdell för universitetets frtsatta arbete med hälsfrämjande arbetsplatser är framtagen Tydliggöra ch kvalitetssäkra rehabiliteringsprcessen Infrmera samt utbilda chefer ch HR-stöd m prcessen Genmföra ett förebyggande hälsprjekt för medarbetare med fysiskt belastande arbetsuppgifter CÅ/JL CÅ 10

11 Avdelningen HR, stöd ch service Mål Aktivitetet 2014 Tidsplan Ansv Infrmatinen ch kmmunikatinen via intranätet med HR-stödet har stärkts. Förslag på ny HRrganisatin är framtaget Utveckla ch kvalitetssäkra innehåll på intranätet för internatinella medarbetare Utveckla kmmunikatinsmöjligheterna via intranätet. Implementera HR-stöd till universitetsförvaltning, UB, övriga gemensamma funktiner KL CK, ny, ACE Kvaliteten vid mttagandet av internatinella medarbetare har stärkts Starta resurscenter för internatinella medarbetare KL, CR Organisatinen för kmpetensutveckling inm de adm mrådena har stärkts Bygga upp mdell för att samrdna universitetsförvaltningens utbildning/kmpetensutveckling KL Avdelningen LA Mål Pririterade utvecklningsaktiviteteter 2014 Tidsplan Ansv Infrmatinen ch kmmunikatinen via intranätet med HR-stödet har stärkts. Samma sm van Kvalitetssäkra infrmatin under fördjupningssidrna på intranät Utveckla kmmunikatinsmöjligheterna via intranätet. Utveckla utbildningar sm stöder övergång från Primula-klient till Primula-webb (PASS) ACE AW, GN, TC Samma sm van Anställningsvillkr Införa systemstöd för förlängning av tidsbegränsade anställningar inm hum, sam ch förvaltningen Införa extra utbetalningstillfälle för resr/utlägg mm AW, GN, TC, BB BB, TC 11

12 Bilaga 2 Uppdrag ch tjänster för Persnalenheten I denna bilaga beskrivs vilka uppdrag vi har ch vilka tjänster vi erbjuder vid Persnalenheten. Samtliga avdelningar har uppdraget att säkerställa att lagar, förrdningar ch centrala kllektivavtal följs samt att upprätthålla ch utveckla arbetsgivar- ch löneplitiken inm Umeå universitet. Uppdrag ch tjänster för POU Gemensamt för hela POU är följande uppgifter: Ta fram avtal, styrdkument, metder ch systemstöd för respektive mråde Initiera ch genmföra insatser ch uppföljning Planera ch genmföra nätverk ch infrmatinsinsatser Utbilda HR-stödet, chefer ch övriga stödfunktiner samt medarbetare ch studenters arbetsmiljömbud Ansvara för aktuell infrmatin på intranät ch webb Svara på remisser externa ch universitetets egna Årsberättelsen ansvar för innehåll under avsnitt sm gäller persnal Rapprtera statistik till AgV, AF mfl statliga myndigheter Rekrytering - Ansvara för rekryteringsprcessen säkra kvalitet, effektivitet, transparens ch rättssäkerhet - Ansvara för ch handlägga rekryteringsprövning för TA-befattningar - Ge stöd ch råd till chefer ch HR-stöd i anställningsfrågr (regleringar, rekryteringsprcess m.m) - Genmföra chefsrekrytering till högre chefsbefattningar (avrpningsbar tjänst) Ledarförsörjning - Ansvara för, planera ch genmföra: intrduktinsutbildning för prefekter/chefer, dekaner UCL-utbildning (universitetets chef ch ledarutbildning) chefs-ch ledarutvecklingsinsatser för anställda med ledaruppdrag utbildning i löne- ch utvecklingssamtal chefs-ch ledarutvecklingsprgram för dekaner - Ge individuellt chefsstöd - Ge verksamhetsstöd genm riktade insatser till institutiner ch enheter (analyser, utredningar m.m) - Ge stöd till chefer i verksamhets- ch kmpetensanalys Medarbetarutveckling - Ansvara för, planera ch genmföra intrduktinsutbildning för medarbetare på svenska ch engelska

13 - Ansvara för Lkala utvecklingsfnden: rdförande- ch sekreterarskap samt samrdning av arbetet - Ansvara för ch genmföra karriärcachning till medarbetare ch chefer - Genmföra rådgivning, utredning ch insatser inm grupp-ch rganisatinsutveckling (avrpningsbar tjänst) - Ge stöd i piltprjektet pedaggisk meritering (tidsbegränsat uppdrag) Lön- pensin ch övriga anställningsvillkr - Ansvara för lönerevisinsprcessen säkra kvalitet, effektivitet, transparens ch rättssäkerhet - Ansvara för vice rdförandeskap ch sekreterarskap i Centrala samverkansgruppen ch Centrala samverkansgruppen/arbetsmiljökmmittén (CSG/AMK) - Ansvara för uppföljning ch framtagande av lkala avtal ch statistik - Ansvara för ch genmföra MBL-, tviste- ch löneförhandlingar - Ansvara för ch planera, genmföra ch följa upp årliga lönerevisiner - Ansvara för att genmföra lönekartläggning vart tredje år - Ansvar för att samrdna ch utveckla universitetets befattningsstruktur. - Intitiera ch ge stöd i att upprätthålla ch utveckla lkal samverkan inm Umeå universitet. Rådgivning ch stöd till chefer ch HR-stöd i: - löne- ch arbetsrättsliga frågr - frågr m samverkan - lkal förhandling - frågr m anställningsvillkr- ch lönesättning vid nyanställning ch förändrade arbetsuppgifter - lönesättning ch analys inför löneförhandlingar samt vid löneförhandling - översyn av befattningar eller lkala avtal Lika villkr Uppdraget mfattar perspektiven arbetsgivare ch utbildningsanrdnare. - Ansvara för sekreterarskap ch samrdning av Rådet för lika villkr - Ansvara för nätverk ch utbildningar för företrädare ch handläggare för lika villkr för såväl studenter sm anställda - Rådgivning ch stöd till chefer ch likavillkrshandläggare/företrädare - Genmföra ch samrdna UmU:s planearbete inm lika villkr - Utreda kränkningsärenden utifrån Diskrimineringslagen, i samråd med jurist 13

14 Arbetsmiljö ch hälsa För mrådet arbetsmiljö mfattar uppdraget perspektiven arbetsgivare ch utbildningsanrdnare. - Ansvara för nätverk ch utbildningar för arbetsmiljömbud ch huvudarbetsmiljömbud för såväl studenter sm anställda - Ansvara för rehabiliteringsprcessen säkra kvalitet, effektivitet, transparens ch rättssäkerhet - Ansvara för att upphandla företagshälsvårds- ch knsulttjänster samt mtinskrts-/frisk-vårdstjänster - Ansvara för samrdning ch uppföljning av insatser ch utförda tjänster av företagshälsvården, kntrakterade underknsulter, andra vårdgivare, Försäkringskassan ch leverantörer av mtins-/friskvårdstjänster. - Rådgivning ch stöd till chefer ch arbetsmiljömbud i det systematiska arbetsmiljöarbetet ch frågr sm rör den psyksciala arbetsmiljön - Rådgivning ch stöd till chefer ch universitetets HR-funktiner vid medarbetares hälsa ch behv av rehabilitering - Rådgivning ch stöd vid granskning av resultatet i Studiebarmetern 2012 ch bistå vid framtagande av handlingsplan - Rådgivning ch stöd vid inspektinsmeddelanden från Arbetsmiljöverket - Genmföra utredningar, i samråd med universitetsjurist, vid kränkningsanmälningar - Genmföra uppföljning ch analys av sjukfrånvarn vid myndigheten - Medverka ich intiera dialg med företagshälsvården kring strategier för systematiskt arbetsmiljöarbete - Medverka i universitetets krisledning Omställning/avveckling - Ansvara för mställningsprcessen säkra kvalitet, effektivitet, transparens ch rättssäkerhet. - Ansvara för råd, stöd ch genmförande av mställningsprcesser - Ansvara för råd, stöd ch genmförande av individmställning (vid arbetsbrist, rehabilitering, förändring) - Ge råd ch stöd till chefer, HR-stöd ch medarebtare i mställningsfrågr - Ge råd ch stöd i samband med verksamhetsförändringar Uppdrag ch tjänster inm LA Löneadministratin - Ansvara för ansökan m särskild inkmstskatt, SINK, för utländska medbrgare - Ansvara för att kvalitetssäkra att löneunderlag är krrekta i enlighet med lag/avtal 14

15 - Ansvara för aktuell infrmatin på intranät ch webb gällande löne- ch arbetsrättsliga frågr - Ge stöd vid tlkning av avtal ch lagar sm rör anställningsvillkr - Rådgivning ch utbildning till chefer, medarbetare samt HR-stöd - Administratin av löner, skatter ch arbetsgivaravgifter - Rekvirera ch redvisa lönebidrag - Uttag av statistik ur Primula Pensin - Administratin ch rådgivning i pensinsfrågr - Handlägga delpensinsärenden Försäkring - Ansvara för att teckna universitetsövergripande persnförsäkringar - Ge stöd ch råd i försäkringsfrågr till chefer, medarbetare/anknutna samt HR-stöd - Upprätta försäkringscertifikat (för till exempel Visumansökan) - Tlka försäkringsvillkr ch bevaka uppdateringar URA-kntrakt - Ge stöd vid tecknande ch beslutande m URA-kntrakt - Kntrllera att URA-kntrakten följer URA avtalets regelverk - Kntrllera att skatteverkets regler för ersättningar följs Utbildningar NOR - Ansvara för, planera ch genmföra utbildningar till HR-stödet för användning av Primula/PASS - Ansvara för, planera ch genmföra pensinsutbildning - Delta i intrduktinsutbildning för nyanställda sv/eng - Delta i arbetsmiljöutbildningar - Ansvara för underlag för utdelning av NOR Systemadministratinn - Driva utveckling av systemstöd samt systemadministratin av Primula/PASS ch BPS - Ta fram förvaltningsplaner ch katastrfplaner för Primula ch BPS 15

16 URA-kntrakt - Ge stöd vid beslutande m URA-kntrakt - Ge stöd vid tecknande av URA-kntrakt - Kntrllera att URA-kntrakten följer URA avtalets regelverk - Kntrllera att skatteverkets regler för ersättningar följs - Krtadministratin - Administratin av betalkrt, myndighetskrt ch persnliga krt - Administratin, avstämning av mtinskrt till anställda Uppdrag ch tjänster inm HR, stöd ch service Persnalspecialistfunktin för förvaltning, UB, övriga gemensamma enheter Funktinen innebär ett generaliststöd till förvaltningschef, enhetschefer inm förvaltningen, överbiblitekarier, chefer vid universitetsbibliteket samt chefer för övriga gemensamma enheter. Stöd ges inm följande mråden: - Rekrytering, anställning ch intrduktin - Avtals- ch arbetsrättsliga frågr - Facklig samverkan - Lönebildning inkl lönerevisin - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Lika villkr - Tidig rehabilitering - Omställning ch rganisatinsförändringar Resurscenter för internatinella medarbetare - Stöd till chefer ch administratörer vid mttagande av internatinella medarbetare Ta fram mdell för samrdning av universitetsförvaltningens kmpetensutveckling/utbildningar - Prjekt fram till juli 2014: samrdning av universitetsförvaltningens utbildningar ch ta fram förslag till systemstöd för kursadministratin Utbildning, utveckling ch supprt i bemanningsplanering, BPS - Utbildning ch stöd till institutiner/enheter vid införande av bemanningsplaneringssystemet, BPS - Skapa nätverk med andra lärsäten sm använder BPS 16

17 17

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Universitetsförvaltningen Förvaltningschef Siv Olofsson Verksamhetsplan 2010-12-15 Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Förvaltning i förvandling Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Agenda Paus för fika ca 18.45

Agenda Paus för fika ca 18.45 Agenda Info om personalavdelningen Kort personalfakta Arbetsgivarrollen och arbetsrätten Arbetsgivarpolitiska programmet Samverkan Paus för fika ca 18.45 Löneavtal/ lönebildning Kompetensförsörjning Anställningsformer

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer