Verksamhetsplan Personalenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan Persnalenheten Yvnne Anderssn Persnalenheten

2 Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering Persnalenheten Uppdrag ch verksamhetsidé Hur vill vi uppfattas av verksamheten Värderingar ch visin Persnalenhetens värderingar Visin Strategier Övergripande mål Universitetets mål / Visin Utmaningar Persnalenhetens övergripande mål Persnalenhetens delmål till ch med Bilagr Bilaga 1. Plan för pririterade utvecklingsaktiviteter Bilaga 2. Uppdrag ch tjänster för Persnalenheten 2

3 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering I arbetet med verksamhetsplaneringen har enheten tagit sin utgångspunkt från Umeå universitets visinsdkument 2020 ch enhetens verksamhetsplan för Persnalenhetens stödjande funktin är av str vikt i genmförandet av universitetets övergripande mål ch delmål. I verksamhetsplanen med bilaga synlig- ch tydliggörs framförallt de strategiska utvecklingsaktiviteter ch de löpande uppdrag/tjänster sm enheten arbetar med. De löpande uppdrag/tjänster sm genmförs inm enheten varierar i mfattning, vilket innebär att planerade utvecklingsaktiviteter kan behöva mpririteras när det löpande är av hög mfattning. 2 Persnalenheten Persnalenheten består av tre avdelningar löneadministratin (LA), persnal-ch rganisatinsutveckling (POU) ch HR, stöd ch service. I krthet kan avdelningarnas innehåll beskrivas enligt följande: LA: Löneadministrativt stöd Administratin av löner, pensin ch försäkringar POU: Strategiskt stöd till ledning Expertstöd till HR-stödet ch chefer HR, stöd ch service: Stöd ch samrdnande funktin inm HR till universitetsförvaltningen, UB, övriga gemensamma enheter samt till användare av BPS. Resurscenter för mttagande av internatinella medarbetare. Vi var i december 2013 ttalt tjugsju persner anställda vid enheten (26,6 tjänster). Av dessa var 2 medarbetare (2,0 årsarbetare) anställda vid HR, stöd ch service, 10 medarbetare (9,6 årsarbetare) inm löneadministratin ch 12 medarbetare (12 årsarbetare) inm persnal-ch rganisatinsutveckling samt en chef för persnalenheten, en mrådeschef för löneadministratin/hr,stöd ch service ch en administratör för enheten. Därutöver har vi haft tre persner inhyrda (1,05 årsarbetare) för lika prjekt. Av medarbetarna är 22,2 prcent män ch 77,8 prcent kvinnr, 3 persner finns i åldersgruppen år. Andelen kvinnr har ökat med 5,8 prcentenheter under 2013 ch medelåldern har minskat med 2,3 år. Under 2013 intrducerades fem nya medarbetare på enheten - en ny löneadministratör, en persnalspecialist, en prjektledare ch två utvecklingsknsulter. Under 2014 beräknas fyra persner intrduceras vid Persnalenheten: 1 utvecklingsknsult för mrådet lika villkr, 1 systemansvarig för supprt för BPS, 2 handläggare service för mttagande av internatinella 3

4 medarbetare ch 1 persnalspecialist. I februari 2014 avslutar en utvecklingsknsult sin anställning för nytt arbete. 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé Persnalenheten har ansvar för att samrdna ch utveckla Umeå universitets arbetsgivarplitiska arbete samt säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar. Persnalenhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet ch för att Umeå universitet är en attraktiv arbetsgivare. Utgångspunkt i arbetet är universitetets visin, mål, styrdkument, vår kunskap m verksamheten ch vår kmpetens inm HR. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en samrdnad arbetsgivarfunktin ch utveckla arbetsgivarplitiska styrdkument. Uppdraget utförs genm perativt ch strategiskt stöd till ledning, chefer, medarbetare ch HR-stödet ute i verksamheten, så att universitetet kan attrahera, rekrytera, behålla ch utveckla samt avveckla/ställa m kmpetens. Persnalenheten har ett ansvar för kvalitet, effektivitet, stöd samt utveckling inm följande mråden: arbetsmiljö, försäkringar, kmpetensförsörjning, ledar-ch medarbetarutveckling, lika villkr, löneadministratin, lönebildning, rekrytering, rehabilitering/hälsa, mställning, rganisatinsutveckling, pensinsadministratin. I detta ingår även ansvar för IT-system för HR ch HR-prcesser. Vi ansvarar för kntinuerlig uppdatering av HR-relaterad infrmatin på vårt intranät ch på den externa webben. Vi ansvarar ckså för att infrmera ch utbilda chefer, medarbetare, persnalfunktiner ch arbetsmiljömbud. Utöver det arbetsgivarplitiska ansvaret har enheten ckså ansvar för utbildning ch samverkan med studenter i frågr kring lika villkr ch psykscial arbetsmiljö. I bilaga 2 redvisas mer specificerat de uppdrag ch tjänster sm Persnalenheten har. 2.2 Hur vill vi uppfattas av verksamheten Vi är prfessinella ch förtrendeingivande medspelare sm aktivt bidrar med vår HR-kmpetens till Umeå universitets framgång 3 Värderingar ch visin 3.1 Persnalenhetens värderingar Persnalenenhetens värderingar tar sin utgångspunkt i Visin 2020 ch enhetens uppdrag. Persnalenheten ska präglas av öppenhet, närhet ch md. Öppenhet Det finns en öppenhet i att värdesätta varandras kmpetenser, likheter ch lika rller vilket gör att vi aktivt söker samverkan inm Persnalenheten ch med andra 4

5 utanför enheten. Vi är öppna för nya influenser ch eftersträvar en mångfald av persner, åldrar ch kmpetenser. Närhet Även m vi sitter centralt uppfattas vi alltid sm nära eftersm vi har ett starkt intresse för verksamheten ch vill ge ett prfessinellt stöd. En annan dimensin av närhet är vårt nära samarbete över rganisatriska gränser. Md Vi har md att våga pröva nytt ch utmana gränser så att vi utvecklas ch utvecklar verksamheten. Vi har ckså md att våga ta risken att misslyckas, att tr på den egna förmågan ch kmpetensen ch att mpröva beslut ch verksamhet. 3.2 Visin Vi bidrar aktivt till att Umeå universitet är en attraktiv arbetsgivare ch har en framgångsrik verksamhet. Genm en tydlig arbetsgivarplitik stärker vi Umeå universitets psitin sm arbetsgivare. Vi bidrar till universitetets natinella ch internatinella framgång genm att vara ett aktivt utvecklingsstöd till våra chefer ch medarbetare. Vi har hög kvalitet ch effektivitet i vårt arbete att attrahera, rekrytera, behålla utveckla samt avveckla medarbetare. I praktiken innebär denna visin att prefekter, chefer ch medarbetare känner sig trygga i persnalfrågr de får bra kmpetensutveckling ch infrmatin samt vet vart de skall vända sig för att få stöd. HR-rganisatinen är utvecklad ch uppdrag, rller, ansvar, befgenheter ch prcesser är tydliga, kända ch fungerar på bred frnt i praktiken. Det är lätt för alla sm berörs av HR-frågr att hitta den infrmatin de söker på intranätet ch webb. Den mderna teknikens möjlighet till kmmunikatin ch utbildning via digitala medier är ett naturligt inslag i Persnalenhetens arbete. Vi är en självklar partner till universitets- ch fakultetsledningarna. Vi följer upp stödet till verksamheten genm uppdragsdialger med universitets- ch fakultetsledningarna för att säkerställa kvalitet ch att enhetens pririteringar ligger i linje med verksamhetens behv. Ledningen förväntar sig ch är nöjd med persnalenhetens kvalitetssäkring av arbetsgivarplitiken, prcesserna ch hanteringen av persnalfrågrna. Persnalenheten har en självklar rll att bidra i utvecklingen av universitetets kärnverksamhet, ledarskap ch HRstöd. Det partssammansatta arbetet fungerar väl, sm ett resultat av vidareutvecklad samverkan. Vi samarbetar ch nätverkar lkalt, natinellt ch internatinellt med andra lärrsäten men även med större arbetsgivare inm andra sektrer. Arbetsmiljö-, häls-ch likavillkrsarbetet är en självklar fråga på agendan för ledningar på alla rganisatriska nivåer för dess betydelse för ett framgångsrikt universitet. I gränssnittet mellan Persnalenheten ch den inre universitetsrganisatinen utvecklas vi genm samarbete med institutiner/enheter ch förvaltningsenheter. Detta sker i syfte att skapa så str verksamhetsnytta sm möjligt. 5

6 4 Strategier Så här tar Persnalenheten sig an sitt arbete: Vi driver utvecklingen av HR-stödets rganisering ch arbetssätt inm universitetet Vi lägger str vikt vid vad våra uppdragsgivare/kunder förväntar sig av ss ch hur de uppfattar vårt arbete, så att vi kan göra ständiga förbättringar. Därför återkpplar vi synpunkter från uppdragsgivare/kunder till varandra inm enheten. Vi har en enhetlig mdell sm beskriver våra prcesser ch arbetar för kntinuerlig förbättring av prcessernas kvalitet, effektivitet, transparens, rättsäkerhet Perspektiven jämställdhet ch likabehandling genmsyrar vårt arbete. I vårt utvecklingsarbete samarbetar vi inm den egna enheten, med andra enheter, HR-stöd ch verksamhetsföreträdare. Vi eftersträvar att vara en naturlig samarbetspartner vid utvecklingsarbeten initierade av andra verksamheter. Vi strävar efter att utveckla frmerna för infrmatin, kmmunikatin ch utbildning ch vi har en enhetlig prfilering. Vi arbetar aktivt med utvecklingen av universitetets HR-relaterade IT-system så att de utgör ett bra stöd för verksamheten. Vi strävar efter att möta den ökade internatinaliseringen när vi utvecklar vår verksamhet Vi håller ss ajur med vad sm händer i mvärlden ch med aktuell kunskap inm mrådet. 5 Övergripande mål 5.1 Universitetets mål / Visin 2020 År 2020 skall Umeå universitet ha vidareutvecklats sm ett internatinellt framstående frsknings- ch utbildningsuniversitet. Av delmålen kan flertalet kpplas till arbetsgivaransvaret ch därmed till Persnalenhetens uppdrag. 5.2 Utmaningar Följande utmaningar har identifierats utifrån mvärldsfaktrer i relatin till universitetets visin. Det strategiska ledarskapet behöver stärkas. Verksamhetsplaneringen med delmål ch strategier bedrivs i en ny arbetsprcess där chefer får ett större ansvar för att frmulera verksamhetsmål ch strategier. Detta, i kmbinatin med ökad knkurrens natinellt ch internatinellt, medför att cheferna blir en nyckelgrupp i den strategiska planeringen av verksamheten ch dess kmpetensbehv. Chefers ansvar för ch arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet blir ckså av str vikt för att nå en framgångsrik verksamhet. De rganisatriska förutsättningarna för det strategiska ledarskapet behöver stärkas bland annat när det gäller verksamhetsstöd ch ledarutveckling. Utveckling av verksamhetsstödet behövs för att öka förutsättningarna för chefer att utöva ett strategiskt ledarskap. Det innebär ett behv av samrdning av uppgifter, tydlighet mellan de rganisatriska nivåerna samt genm att tydliggöra rller, ansvar, befgenheter, arbetsfördelning ch genm att säkerställa rätt kmpetens. Det frtsatta arbetet med utveckling ch uppföljning av universitetets persnalprcesser kmmer att vara en bidragande faktr i arbetet med att prfessinalisera ch kvalitetssäkra HR-stödet. 6

7 Att säkerställa ch utveckla hygienfaktrerna arbetsmiljö ch lika villkr är en förutsättning för att klara utveckling av verksamhet ch nå framgång. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är basen i ansvaret sm varje chef har. Planering ch uppföljning av såväl arbetsmiljö- sm lika villkrsfrågr behöver integreras i verksamhetsplanering ch verksamhetsuppföljning. Det behöver ske en frtsatt utveckling av universitetets hälsfrämjande arbete, ch ta utgångspunkt i erfarenheter från det tidigare prjektet Satsa friskt ch vad sm främjar hälsa i en kunskapsrganisatin. Utveckling av strategiska kmpetensförsörjningen behövs för att möta ökad knkurrens, natinell ch internatinell, m arbetskraft. Det kräver fkus på att stärka ch utveckla vårt varumärke sm arbetsgivare men även strategiskt arbete med rekrytering på natinell ch internatinell basis. Vi behöver dessutm frtsätta utveckla förutsättningar för lika befattningar, utveckla karriärvägar samt stötta individuell utveckling. Andra viktiga utvecklingsmråden är ändamålsenliga löne-ch anställningsvillkr samt stöd till prefekter/chefer i deras arbete med strategisk kmpetensförsörjning Verksamhets- ch teknikutveckling ställer krav på medarbetares kmpetens. Teknikutvecklingen, det nya intranätet ch satsningen på kreativa miljöer ger möjlighet till ökad effektivitet, service, utveckling av pedaggik ch flexibla arbetsfrmer. Detta är ckså en utmaning då det bland chefer ch medarbetare finns variatin i vilja/förmåga att nyttja all ny teknik ch kan innebära arbetsmiljöknsekvenser. För teknisk/administrativ persnal finns behv av samrdnad ch utökad möjlighet till kmpetensutveckling, sm ett led i att förbättra verksamhetsstödet. 5.3 Persnalenhetens övergripande mål Samtliga mål ch delmål utgår ifrån att stärka att Umeå universitet sm ett Universitet när det gäller arbetsgivarplitik, lagar ch avtal, myndighetsperspektivet, värdegrund ch kultur. För att på bästa sätt kunna bidra till att universitetets mål ch visin uppnås har Persnalenheten fastställt tre huvudmål för enhetens räkning: Vi säkerställer, samrdnar ch utvecklar arbetsgivarplitiken Vi har ett prfessinellt HR-stöd vid Umeå universitet Vi har stärkt förutsättningarna för att Umeå universitet ska lyckas med den strategiska kmpetensförsörjningen av ledare ch medarbetare 6 Persnalenhetens delmål till ch med 2015 Delmålen ska bidra tlll att huvudmålen uppnås. HR-stödets rganisatin ch arbetssätt Kartläggning av nuläge ch önskat läge vad gäller HR-stödets rganisatin, rller, kmpetenskrav ch uppdrag på universitetets alla rganisatriska nivåer samt en knsekvensanalys är genmförd. Förslag på ny HR-rganisatin är framtaget ch presenterat för ledningen 7

8 Infrmatin ch kmmunikatin via intranätet med HR-stödet har stärkts. Rekrytering Umeå universitet har en rekryteringssprcess sm är effektiv, kvalitets-ch rättssäker samt transparent Kvaliteten i rekryteringsprcessen är stärkt genm ökad kmpetens hs chefer, anställningskmmittérna ch HR-stödet ch genm ett utvecklat systemstöd Kvaliteten på mttagandet av internatinella medarbetare har stärkts Ledarförsörjning Medarbetar utveckling Lönpensin ch övriga anställnings villkr Förutsättningarna för ett utvecklat strategiskt ledarskap har stärkts genm vidareutveckling av ledarubildningar Prefekter/chefer upplever ett utvecklat stöd i arbetet med strategisk kmpförsörjning ch bemanning Förutsättningarna för strategisk ledarförsörjning har utvecklats (attr - rekr - behålla utveckla avveckla/ställa m) På uppdrag av universitets- ch fakultetsledningar har vi resurser för, ch gett stöd i, utvecklingen av lärares karriärvägar ch genmfört karriärstödjande aktiviteter Organisatinen för kmpetensutveckling inm de administrativa mrådena för universitetets medarbetare har stärkts Umeå universitet har en lönerevisinssprcess ch lönebildning sm är effektiv, kvalitets- ch rättssäker samt transparent Attraktiva anställningsvillkr har stärkt universitetets förmåga att rekrytera ch behålla persnal Arbetsmiljö/ hälsa Stödet till verksamheten för ett systematiskt ch integrerat arbetsmiljöarbete har stärkts Vi har genm vårt stöd i genmförandet av medarbetarenkät 2014 ökat förutsättningarna för att åtgärdsplaner är framtagna på alla rganisatriska nivåer En mdell för universitetets frtsatta arbete med hälsfrämjande arbetsplatser är framtagen Umeå universitet har en rehabiliteringssprcess sm är effektiv, kvalitets- ch rättssäker samt transparent Lika villkr Kmpetensen hs chefer ch verksamhetsstödet är stärkt ch rutiner ch stöd i att arbeta för lika villkr är framtagna Omställning /avveckling Inre ch yttre kvalitet Umeå universitet har en mställningssprcess sm är effektiv, kvalitets-ch rättssäker samt transparent Persnalenhetens svarsfrekvens för medarbetarenkäten 2014 är 100%. Åtgärdsplaner utifrån medarbetarenkäten är framtagna ch överenskmna aktiviteter genmförda Mdell för uppföljning av vad uppdragsgivare/kunder anser m vår verksamhet är framtagen 8

9 Bilaga 1 Avdelningen POU Mål Pririterade utvecklingsaktiviteteter 2014 Tidsplan Ansv Infrmatinen ch kmmunikatinen via intranätet med HR-stödet har stärkts. Kartläggning av nuläge ch önskat läge. samt knsekvensanalys är genmförd. Kvaliteten i rekryteringsprcessen är stärkt genm - ett utvecklat systemstöd - ökad kmpetens Förutsättningarna för ett utvecklat strategiskt ledarskap har stärkts genm vidareutveckling av ledarubildningar Utveckla struktur ch kvalitetssäkra innehåll på intranätet Utveckla kmmunikatinsmöjligheterna via intranätet. Genmföra utveckling av universitetets HRrganisatin ch arbetssätt: - beskrivning rller, uppdrag, kmpetens - knsekvensanalys - införande av intrduktinsutbildning - utveckla infrmatin-ch kmmunikatinsmöjligheter via intranätet Införa av e-rekryteringsystem Pilttest ch införande för samtliga anställningar Utbildning av chefer, HR-stöd, anstkmmittéer Besluta m förvaltningsplan ch överlämna systemet till förvaltning Utveckla de universitetsgemensamma ledarutbildningarna: Intrduktin av nya chefer Grundläggande ch fördjupningsutbildningar LL/ÅL LL/ÅL YA/HÖ ? ? Jan-dec 2014 Ellen J, ÅB AM, MB Prefekter/chefer upplever ett utvecklat stöd i arbetet med strategisk kmpförsörjning ch bemanning Ta fram en ny strategisk kmpetensförsörjningsplanen för Umeå universitet Implementera planen. Revidera Umeå universitets kmpetensutvecklingsplicy Ht 2014 EM Prefekter/chefer upplever ett utvecklat stöd i arbetet med strategisk kmpförsörjning ch bemanning Kmpetensen hs chefer ch verksamhetsstödet är stärkt ch rutiner ch stöd i att arbeta för lika villkr är framtagna Utveckla metdik/prcess ch stöd till chefers arbete med Strategisk verksamhetsch kmpetensförsörjning. Utveckla rganisatin ch rller samt nätverk för arbetet med lika villkr Utveckla ett systematiskt arbete samt synliggöra lika villkrsarbetet internt ch externt. Ta fram Plan för lika villkr för Umeå universitet EM, AM MB JL JL

10 Mål Pririterade utvecklingsaktiviteteter 2014 Tidsplan Ansv Stödet till verksamheten för ett systematiskt ch integrerat arbetsmiljöarbete har stärkts Ta fram ny arbetsmiljöplicy i samverkan med ledning, verksamhetsföreträdare ch fackliga företrädare. Utgångspunkten är Visin 2020 ch delmålen MO Vi har i vårt stöd med medarbetarenkät 2014 ökat förutsättningarna för att åtgärdsplaner är framtagna på alla rganisatriska nivåer. Genmföra Medarbetarenkät 2014: Prjektplanera, genmföra, rapprtera resultat. Ge stöd till institutiner/enheter, fakulteter ch universitetsledning i framtagande av åtgärdsplaner SO SO/flera vid POU Stödet till verksamheten för ett systematiskt ch integrerat arbetsmiljöarbete har stärkts Frtsätta arbetet med anledning av reviderat samverkansavtal: -Implementera handläggningsrdning för SAM, delegatiner m.m -insatser för utveckling av samverkan i CSG, FSG ch LSG MO MO/ÅB /YA Umeå universitet har en rehabiliteringsprcess sm är effektiv, kvalitativ, rättssäker ch transparent En mdell för universitetets frtsatta arbete med hälsfrämjande arbetsplatser är framtagen Tydliggöra ch kvalitetssäkra rehabiliteringsprcessen Infrmera samt utbilda chefer ch HR-stöd m prcessen Genmföra ett förebyggande hälsprjekt för medarbetare med fysiskt belastande arbetsuppgifter CÅ/JL CÅ 10

11 Avdelningen HR, stöd ch service Mål Aktivitetet 2014 Tidsplan Ansv Infrmatinen ch kmmunikatinen via intranätet med HR-stödet har stärkts. Förslag på ny HRrganisatin är framtaget Utveckla ch kvalitetssäkra innehåll på intranätet för internatinella medarbetare Utveckla kmmunikatinsmöjligheterna via intranätet. Implementera HR-stöd till universitetsförvaltning, UB, övriga gemensamma funktiner KL CK, ny, ACE Kvaliteten vid mttagandet av internatinella medarbetare har stärkts Starta resurscenter för internatinella medarbetare KL, CR Organisatinen för kmpetensutveckling inm de adm mrådena har stärkts Bygga upp mdell för att samrdna universitetsförvaltningens utbildning/kmpetensutveckling KL Avdelningen LA Mål Pririterade utvecklningsaktiviteteter 2014 Tidsplan Ansv Infrmatinen ch kmmunikatinen via intranätet med HR-stödet har stärkts. Samma sm van Kvalitetssäkra infrmatin under fördjupningssidrna på intranät Utveckla kmmunikatinsmöjligheterna via intranätet. Utveckla utbildningar sm stöder övergång från Primula-klient till Primula-webb (PASS) ACE AW, GN, TC Samma sm van Anställningsvillkr Införa systemstöd för förlängning av tidsbegränsade anställningar inm hum, sam ch förvaltningen Införa extra utbetalningstillfälle för resr/utlägg mm AW, GN, TC, BB BB, TC 11

12 Bilaga 2 Uppdrag ch tjänster för Persnalenheten I denna bilaga beskrivs vilka uppdrag vi har ch vilka tjänster vi erbjuder vid Persnalenheten. Samtliga avdelningar har uppdraget att säkerställa att lagar, förrdningar ch centrala kllektivavtal följs samt att upprätthålla ch utveckla arbetsgivar- ch löneplitiken inm Umeå universitet. Uppdrag ch tjänster för POU Gemensamt för hela POU är följande uppgifter: Ta fram avtal, styrdkument, metder ch systemstöd för respektive mråde Initiera ch genmföra insatser ch uppföljning Planera ch genmföra nätverk ch infrmatinsinsatser Utbilda HR-stödet, chefer ch övriga stödfunktiner samt medarbetare ch studenters arbetsmiljömbud Ansvara för aktuell infrmatin på intranät ch webb Svara på remisser externa ch universitetets egna Årsberättelsen ansvar för innehåll under avsnitt sm gäller persnal Rapprtera statistik till AgV, AF mfl statliga myndigheter Rekrytering - Ansvara för rekryteringsprcessen säkra kvalitet, effektivitet, transparens ch rättssäkerhet - Ansvara för ch handlägga rekryteringsprövning för TA-befattningar - Ge stöd ch råd till chefer ch HR-stöd i anställningsfrågr (regleringar, rekryteringsprcess m.m) - Genmföra chefsrekrytering till högre chefsbefattningar (avrpningsbar tjänst) Ledarförsörjning - Ansvara för, planera ch genmföra: intrduktinsutbildning för prefekter/chefer, dekaner UCL-utbildning (universitetets chef ch ledarutbildning) chefs-ch ledarutvecklingsinsatser för anställda med ledaruppdrag utbildning i löne- ch utvecklingssamtal chefs-ch ledarutvecklingsprgram för dekaner - Ge individuellt chefsstöd - Ge verksamhetsstöd genm riktade insatser till institutiner ch enheter (analyser, utredningar m.m) - Ge stöd till chefer i verksamhets- ch kmpetensanalys Medarbetarutveckling - Ansvara för, planera ch genmföra intrduktinsutbildning för medarbetare på svenska ch engelska

13 - Ansvara för Lkala utvecklingsfnden: rdförande- ch sekreterarskap samt samrdning av arbetet - Ansvara för ch genmföra karriärcachning till medarbetare ch chefer - Genmföra rådgivning, utredning ch insatser inm grupp-ch rganisatinsutveckling (avrpningsbar tjänst) - Ge stöd i piltprjektet pedaggisk meritering (tidsbegränsat uppdrag) Lön- pensin ch övriga anställningsvillkr - Ansvara för lönerevisinsprcessen säkra kvalitet, effektivitet, transparens ch rättssäkerhet - Ansvara för vice rdförandeskap ch sekreterarskap i Centrala samverkansgruppen ch Centrala samverkansgruppen/arbetsmiljökmmittén (CSG/AMK) - Ansvara för uppföljning ch framtagande av lkala avtal ch statistik - Ansvara för ch genmföra MBL-, tviste- ch löneförhandlingar - Ansvara för ch planera, genmföra ch följa upp årliga lönerevisiner - Ansvara för att genmföra lönekartläggning vart tredje år - Ansvar för att samrdna ch utveckla universitetets befattningsstruktur. - Intitiera ch ge stöd i att upprätthålla ch utveckla lkal samverkan inm Umeå universitet. Rådgivning ch stöd till chefer ch HR-stöd i: - löne- ch arbetsrättsliga frågr - frågr m samverkan - lkal förhandling - frågr m anställningsvillkr- ch lönesättning vid nyanställning ch förändrade arbetsuppgifter - lönesättning ch analys inför löneförhandlingar samt vid löneförhandling - översyn av befattningar eller lkala avtal Lika villkr Uppdraget mfattar perspektiven arbetsgivare ch utbildningsanrdnare. - Ansvara för sekreterarskap ch samrdning av Rådet för lika villkr - Ansvara för nätverk ch utbildningar för företrädare ch handläggare för lika villkr för såväl studenter sm anställda - Rådgivning ch stöd till chefer ch likavillkrshandläggare/företrädare - Genmföra ch samrdna UmU:s planearbete inm lika villkr - Utreda kränkningsärenden utifrån Diskrimineringslagen, i samråd med jurist 13

14 Arbetsmiljö ch hälsa För mrådet arbetsmiljö mfattar uppdraget perspektiven arbetsgivare ch utbildningsanrdnare. - Ansvara för nätverk ch utbildningar för arbetsmiljömbud ch huvudarbetsmiljömbud för såväl studenter sm anställda - Ansvara för rehabiliteringsprcessen säkra kvalitet, effektivitet, transparens ch rättssäkerhet - Ansvara för att upphandla företagshälsvårds- ch knsulttjänster samt mtinskrts-/frisk-vårdstjänster - Ansvara för samrdning ch uppföljning av insatser ch utförda tjänster av företagshälsvården, kntrakterade underknsulter, andra vårdgivare, Försäkringskassan ch leverantörer av mtins-/friskvårdstjänster. - Rådgivning ch stöd till chefer ch arbetsmiljömbud i det systematiska arbetsmiljöarbetet ch frågr sm rör den psyksciala arbetsmiljön - Rådgivning ch stöd till chefer ch universitetets HR-funktiner vid medarbetares hälsa ch behv av rehabilitering - Rådgivning ch stöd vid granskning av resultatet i Studiebarmetern 2012 ch bistå vid framtagande av handlingsplan - Rådgivning ch stöd vid inspektinsmeddelanden från Arbetsmiljöverket - Genmföra utredningar, i samråd med universitetsjurist, vid kränkningsanmälningar - Genmföra uppföljning ch analys av sjukfrånvarn vid myndigheten - Medverka ich intiera dialg med företagshälsvården kring strategier för systematiskt arbetsmiljöarbete - Medverka i universitetets krisledning Omställning/avveckling - Ansvara för mställningsprcessen säkra kvalitet, effektivitet, transparens ch rättssäkerhet. - Ansvara för råd, stöd ch genmförande av mställningsprcesser - Ansvara för råd, stöd ch genmförande av individmställning (vid arbetsbrist, rehabilitering, förändring) - Ge råd ch stöd till chefer, HR-stöd ch medarebtare i mställningsfrågr - Ge råd ch stöd i samband med verksamhetsförändringar Uppdrag ch tjänster inm LA Löneadministratin - Ansvara för ansökan m särskild inkmstskatt, SINK, för utländska medbrgare - Ansvara för att kvalitetssäkra att löneunderlag är krrekta i enlighet med lag/avtal 14

15 - Ansvara för aktuell infrmatin på intranät ch webb gällande löne- ch arbetsrättsliga frågr - Ge stöd vid tlkning av avtal ch lagar sm rör anställningsvillkr - Rådgivning ch utbildning till chefer, medarbetare samt HR-stöd - Administratin av löner, skatter ch arbetsgivaravgifter - Rekvirera ch redvisa lönebidrag - Uttag av statistik ur Primula Pensin - Administratin ch rådgivning i pensinsfrågr - Handlägga delpensinsärenden Försäkring - Ansvara för att teckna universitetsövergripande persnförsäkringar - Ge stöd ch råd i försäkringsfrågr till chefer, medarbetare/anknutna samt HR-stöd - Upprätta försäkringscertifikat (för till exempel Visumansökan) - Tlka försäkringsvillkr ch bevaka uppdateringar URA-kntrakt - Ge stöd vid tecknande ch beslutande m URA-kntrakt - Kntrllera att URA-kntrakten följer URA avtalets regelverk - Kntrllera att skatteverkets regler för ersättningar följs Utbildningar NOR - Ansvara för, planera ch genmföra utbildningar till HR-stödet för användning av Primula/PASS - Ansvara för, planera ch genmföra pensinsutbildning - Delta i intrduktinsutbildning för nyanställda sv/eng - Delta i arbetsmiljöutbildningar - Ansvara för underlag för utdelning av NOR Systemadministratinn - Driva utveckling av systemstöd samt systemadministratin av Primula/PASS ch BPS - Ta fram förvaltningsplaner ch katastrfplaner för Primula ch BPS 15

16 URA-kntrakt - Ge stöd vid beslutande m URA-kntrakt - Ge stöd vid tecknande av URA-kntrakt - Kntrllera att URA-kntrakten följer URA avtalets regelverk - Kntrllera att skatteverkets regler för ersättningar följs - Krtadministratin - Administratin av betalkrt, myndighetskrt ch persnliga krt - Administratin, avstämning av mtinskrt till anställda Uppdrag ch tjänster inm HR, stöd ch service Persnalspecialistfunktin för förvaltning, UB, övriga gemensamma enheter Funktinen innebär ett generaliststöd till förvaltningschef, enhetschefer inm förvaltningen, överbiblitekarier, chefer vid universitetsbibliteket samt chefer för övriga gemensamma enheter. Stöd ges inm följande mråden: - Rekrytering, anställning ch intrduktin - Avtals- ch arbetsrättsliga frågr - Facklig samverkan - Lönebildning inkl lönerevisin - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Lika villkr - Tidig rehabilitering - Omställning ch rganisatinsförändringar Resurscenter för internatinella medarbetare - Stöd till chefer ch administratörer vid mttagande av internatinella medarbetare Ta fram mdell för samrdning av universitetsförvaltningens kmpetensutveckling/utbildningar - Prjekt fram till juli 2014: samrdning av universitetsförvaltningens utbildningar ch ta fram förslag till systemstöd för kursadministratin Utbildning, utveckling ch supprt i bemanningsplanering, BPS - Utbildning ch stöd till institutiner/enheter vid införande av bemanningsplaneringssystemet, BPS - Skapa nätverk med andra lärsäten sm använder BPS 16

17 17

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Personalenhetens Verksamhetsplan 2012-2014

Personalenhetens Verksamhetsplan 2012-2014 Personalenhetens Verksamhetsplan 2012-2014 Kortversion Yvonne Andersson Personalchef Personalenheten Allmänt om UmU som arbetsgivare De närmaste åren kommer att ställa stora krav på att vi stärker vårt

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2011-11-07 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål ch aktiviteter för att nå det övergripande mål sm är frmulerat i Gästbk Gävle, Gävles

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2007:13 Säkert infrmatinsutbyte ch säker hantering av elektrniska handlingar 1 Uppdrag ch bakgrund 5 2 e-legitimatiner 6 2.1 Behv ch ansvar 6 2.2 Användning av e-legitimatiner 7 2.3 Erfarenheter 7 2.4

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer