KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15"

Transkript

1 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare... 5 Anställda i sysselsättningsverksamhet...22 Övriga...35 Samtliga...4 Avslutning...5 Bilaga 1 Kursplan...51 Bilaga 2 Enkät

3 Inledning Under periden januari 26 december 27 genmfördes SamKm-prjketet sm en del av den natinella satsningen på psykiatri ch scialtjänsten för persner med psykisk sjukdm ch/eller psykiskt funktinshinder. 1 Prjektet syftade till ökad samsyn ch ökat samarbete kring individer med psykisk sjukdm ch/eller psykiska funktinshinder samt till kmpetenshöjning för persnal sm möter dessa persner. De erfarenheter ch slutsatser sm drgs av SamKm-prjektet när det gäller behv av frtsatta utbildningsinsatser för främst baspersnal ligger till grund för KmBas-prjektet, sm kan sägas vara en frtsättning på SamKm i utbildningsdelen. Kursen Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7.5 högsklepäng är en del av den pågående utbildningssatsningen. Den vänder sig till persnal inm bendestöd ch sysselsättningsverksamhet för persner med psykisk funktinsnedsättning. Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar sina kunskaper ch färdigheter i att ge stöd till persner med psykisk funktinsnedsättning, i deras bende ch dagliga tillvar. Utgångspunkten är persner med psykisk funktinsnedsättning, deras prblem, behv utifrån psykisk hälsa, ch funktinsnedsättning. Fkus ligger på människans hälsa ch dagliga tillvar där det etiska perspektivet är centralt. I kursen presenteras terier m hur bendestödjare samt persner inm den kmmunala dagliga verksamheten kan vidareutveckla sina kunskaper ch färdigheter i att ge stöd ch serviceinsatser med inriktning mt bendestöd ch dagliga aktiviteter till människr med psykiska funktinsnedsättningar. Vidare ges en översikt m gällande lagar sm styr biståndet till människr med psykiska funktinsnedsättningar samt hur dessa inverkar på bendestödjaren i mötet med brukare. Begreppet återhämtning ch dess prcess kmmer även att belysas i kursen. Kursen är en uppdragsutbildning sm anrdnas av Högsklan i Brås. 2 Studietakten är på kvartsfart ch innehåller 1 kursträffar förlagda till Högsklan i Brås. Undervisningen sker sm föreläsningar, studieuppgifter ch seminarier. Tjugfem studenter har deltagit i den första kursmgången. 1 I prjektet deltg följande parter: Brås stad, Alingsås kmmun, Bllebygds kmmun, Herrljunga kmmun, Lerums kmmun, Marks kmmun, Svenljunga kmmun, Tranem kmmun, Ulricehamnskmmun, Vårgårda kmmun, Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsbrgs sjukhus ch Primärvården/Flktandvården Södra Älvsbrg. 2 Kursplan ch litteraturlista finns bilagda sm bilaga 1. 3

4 Metd ch material Kursen har (ut)värderats av kursdeltagarna med en enkät (se bilaga 2) sm består av såväl slutna sm öppna frågr. Enkäten undersöker kursdeltagarnas uppfattning m kursinnehållet, kursens arbetsfrmer, i vilken utsträckning lärandemålen så sm de uttrycks i kursplanen har uppnåtts ch kunskapernas användbarhet i det dagliga arbetet. Enkäten delades ut till ch besvarades av kursdeltagarna vid sista kurstillfället. Därefter har de slutna frågrna bearbetats på sedvanligt sätt ch redvisas i frm av tabeller. Kmmentarer ch svar till de öppna frågrna i enkäten återges sm rdagrant avskrivna citat ch i den grammatiska frm sm riginaltexten har. Dck har rena stavfel rättats till. De förkrtningar av rd ch begrepp sm finns i svaren ch kmmentarerna är respndenternas egna ch redvisas i ursprungligt skick. Svaren redvisas antingen i punktlistefrm, där varje punkt mtsvaras av en respndent, eller i figurfrm där svaret på huvudfrågan kpplas samman med svaret på följdfrågan. I det senare fallet mtsvarar varje rad i tabellen en respndent. Det finns enstaka interna svarsbrtfall i några av frågrna. Det gäller med någt undantag de öppna frågrna, sm inte alla respndenter har besvarat. Det är ckså tämligen sparsamt med lämnade kmmentarer. De svar ch kmmentarer sm redvisas är de sm lämnats. Någn analys av svaren ch kmmentarerna har inte gjrts. Jag menar att de talar för sig själva. Kursvärderingen grundar sig på 23 stycken inlämnade enkäter. Av dem är 15 lämnade av studenter sm arbetar sm bstödjare ch 6 av studenter sm är anställda inm sysselsättningsverksamhet. Ytterligare två enkäter har lämnats ifyllda där respndenternas rganisatriska tillhörighet inte kan utläsas. Den ena respndenten har kryssat båda svarsalternativen i fråga 1. Det är den fråga sm skall dela respndenterna efter rganisatrisk tillhörighet. Svarsalternativen är bendestödjare ch sysselsättningsverksamhet. Respndent 2 har inte angivit någn rganisatrisk tillhörighet alls i sin enkät. Dessa båda respndenter kmmer att behandlas sm en grupp för sig i svarsredvisningen nedan under rubriken övriga. Det kan vara så att dessa två studenter har delade tjänster mellan bstöd ch sysselsättningsverksamhet, men någt sådant svarsalternativ har inte funnits på enkäten. Jag kmmer att lägga till ett sådant alternativ nästa gång kursen ges ch skall utvärderas. Det medför att sammanställningen av enkätsvaren är delad i 4 kapitel. Föst kmmer ett kapitel där bstödjarnas svar redvisas följt av de anställda inm sysselsättningsverksamhet. Därefter kmmer svaren från de två respndenterna sm har placerats i gruppen övriga att redvisas. I den sistnämnda gruppen är svaren är för få för att det skall vara meningsfullt att redvisa dem i tabellfrm. De redvisas därför endast i skriftlig frm. Slutligen följer en sammanställning av enkätens slutna frågr, redvisade i tabellfrm, avseende samtliga. 4

5 Bstödjare I det följande redvisas svaren från bstödjarna gällande enkätens slutna ch öppna frågr. Antalet lämnade, ifyllda enkäter, i den här gruppen är 15 stycken ch svaren redvisas fråga för fråga. Enkätfråga 2: innehåller en huvudfråga med tillhörande följdfråga: Vilket mment i kursen tycker du har varit allra bäst? Varför tycker du att det är det bästa? Följande 14 svar har lämnats i bstödsgruppen. Mment Seminarierna Den förvaltningsjuridiska föreläsningen. Återhämtningsprcessen. Att lyssna på föreläsarna. Föreläsningarna ch när Stefan själv har föreläst. Föreläsningar tycker jag är bäst. Föreläsningen av Camilla Bgarve. Camilla Bgarves föreläsning. Återhämtning Alla reflektiner efter föredrag. Föreläsningar ch gruppdiskussiner. Examinatinsuppgiften. Examinatinsuppgiften. Mtivering För att man får möjlighet att utveckla ch höra andras tankar. Det är en viktig del, men inte tidigare lika pririterad. Det har fått mig att tänka till saker sm jag inte har tänkt innan. Det är en del saker sm kmmer upp då man får infrmatin m detta ch man vet att vart ska man vända till. Man fick mycket idéer ch mycket sm man inte har tänkt på. För det ger mycket när man lyssnar när någn t ex talar ut från egna erfarenheter. Hn var väldigt intressant tg upp mycket viktigt tänk runt brukarna. Att vara öppen sv. Fick lära mig att alla har återhämtning vilket jag inte trdde tidigare. Fick mycket kunskap m detta, väldigt betydelsefullt. Höra allas tankar m ch reflektera detta. Man får reflektera över vad man gör sm bendestödjare ch varför. Plus att man i vissa lägen får bekräftelse att man faktiskt gör rätt. Gav tid till diskussin ch reflektin ang Brukare, sm det tyvärr finns alldeles för lite tid till i jbbet. Den knöt ihp kursen på ett bra sätt. Men utan övriga mment hade den inte gett samma sak. Intressant med lika synsätt diskussiner. C Bgarves föreläsning. Tyckte även m diskussinsseminarierna. Figur 1: sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 2 med följfråga: Vilket mment i kursen tycker du har varit allra bäst? Varför tycker du att det är det bästa? i gruppen bstödjare. 5

6 Enkätfråga 3: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit dåligt? Varför tycker du att det är dåligt? De 15 lämnade svaren fördelar sig enligt följande: 4 bstödjare har svarat ja 11 bstödjare har svarat nej. 3. Dåligt mment? 11 4 Ja Nej Tabell1: Svarsfördelning på enkätfråga 3: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit dåligt? i gruppen Bstödjare. Följande 4 förtydliganden till ja-svaren på fråga 3 har lämnats. Mment Juristen Reinhldssn, Mmentet m lagar. Jnas Reinhldssn ch att kursen varit varannan vecka. Föreläsningen med juristen Reinhldssn. Mtivering Han var säkert kunnig men väldigt intresserad av vad vi undrade. Besserwisser! Tyckte föreläsaren var dryg ch inte lät kursdeltagarna kmma in i diskussinen. Jnas Reinhldssn var bra inf, men ingen bra föreläsare. Att föreläsarna måste kunna ha med gruppen i föreläsningen ch låta gruppen ställa frågr. Anledningen till att jag tycker att kursen skulle varit varje vecka är att man tappar lite på två veckrs tid. han var inte intresserad av att ta diskussin, samt ej pedagg!! Jag förstår vikten av föreläsningen, men föreläsaren var intetsägande. Figur 2: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 3: Ange vilket mment du tycker har varit dåligt ch varför du tycker att det har varit dåligt i gruppen bstödjare. Enkätfråga 4: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit nödigt? Varför tycker du att det är nödigt? I gruppen bstödjare finns inget sådant mment, samtliga bstödjare har svarat nej på frågan. 6

7 4. nödigt mment? 15 Ja Nej Tabell 2: Svarsfördelning på enkätfråga 4: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit nödigt? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? Varför vill du ha mer av det mmentet? Svaren fördelar sig enligt följande: 4 bstödjare har svarat ja 11 bstödjare har svarat nej. 5. Mer av någt? 11 4 Ja Nej Tabell 3: Svarsfördelning på enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? i gruppen Bstödjare. De fyra ja-svaren på fråga 4 förtydligas i nedanstående figur. Mment Allt. Mediciner vre intressant att få mer kunskap m. Träna på att ställa frågr på rätt sätt. Gruppdiskussiner, Frågeställningar. Mtivering All kunskap är av gd. Mtivering saknas. Mtivering saknas. För att få tänka till, ch föra upp ex dilemman till ytan, få tillgång till lika synsätt. Figur 3: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? i gruppen Bstödjare. 7

8 Följande kmmentar till ett Nej-svar på fråga 5 har lämnats: Det har varit varierande mment; föreläsning i strgrupp, för kursdeltagare, diskussiner, seminarier ch examinatinsuppgift. Enkätfråga 6: Hur värderar du kursens arbetsfrmer sett ur ett helhetsperspektiv? Svaren fördelar sig enligt följande: 3 bstödjare har svarat bra 9 bstödjare har svarat mycket bra 3 bstödjare har svarat utmärkta. 6. Värdera arbetsfrmerna Mkt dåliga Dåliga Bra Mkt bra Utmärkta Vet ej Tabell 4: Svarsfördelning på enkätfråga 6: Hur värderar du kursens arbetsfrmer sett ur ett helhetsperspektiv? i gruppen Bstödjare. Följande kmmentarer har lämnats till fråga 6: Enkätsvar Kmmentar Bra Hade önskat mer diskussin i mindre grupper. Mycket bra Bra med diskussiner/reflektinsgrupper. Mycket bra Bra variatin. Figur 4: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 6: Hur värderar du kursens arbetsfrmer sett ur ett helhetsperspektiv? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 7: Hur nöjd är du med föreläsningarna? Svaren fördelar sig enligt följande: 2 bstödjare har svarat nöjd 9 bstödjare har svarat mycket nöjd 4 bstödjare har svarat utmärkt nöjd. 8

9 7. Nöjd med föreläsningarna? Mkt missnöjd Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Utmärkt nöjd Vet ej Tabell 5: Svarsfördelning på enkätfråga 7: Hur nöjd är du med föreläsningarna? i gruppen Bstödjare. Följande kmmentarer har lämnats till fråga 7: Enkätsvar Kmmentar Mycket nöjd Förutm Jnas Reinhldssn, skulle endast haft en fm med hnm. Mycket nöjd Bra variatin, de flesta föreläsare mkt kunniga. Nöjd Jnas Reinhldssn drg ner betyget. Figur 5: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 7: Hur nöjd är du med föreläsningarna? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 8: Hur nöjd är du med seminarierna? Svaren fördelar sig enlig följande: 2 bstödjare har svarat nöjd 9 bstödjare har svarat mycket nöjd 4 bstödjare har svarat utmärkt nöjd. 8. Nöjd med seminarierna? Mkt missnöjd Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Utmärkt nöjd Vet ej Tabell 6: Svarsfördelning på enkätfråga 8: Hur nöjd är du med seminarierna? i gruppen Bstödjare. 9

10 Följande kmmentar har lämnats till fråga 8: Enkätsvar Kmmentar Mycket nöjd Bra att delges varandras förståelse kring föreläsningar ch litteratur. Figur 6: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 8: Hur nöjd är du med seminarierna? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 9: Hur nöjd är du med gruppdiskussinerna? Svaren fördelar sig enligt följande: 5 bstödjare har svarat nöjd 6 bstödjare har svarat mycket nöjd 4 bstödjare har svarat utmärkt nöjd 9. Nöjd med gruppdiskussinerna? Mkt missnöjd Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Utmärkt nöjd Vet ej Tabell 7: Svarsfördelning på enkätfråga 9: Hur nöjd är du med gruppdiskussinerna? i gruppen Bstödjare. Följande kmmentarer har lämnats enkätfråga 9: Enkätsvar Kmmentar Nöjd Ibland svårt när alla vill prata ch fta samtidigt. Nöjd Sm sagt, mindre grupper. Mycket nöjd Kan aldrig bli för mycket av att dela erfarenheter. Mycket nöjd Bra med mindre grupper. Figur A: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga 9: Hur nöjd är du med gruppdiskussinerna? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 1 är en öppen fråga ch lyder: Vilken kursbk tycker du har varit den bästa? Följande 15 svar med vidhängande mtiveringar har lämnats: Vald bk Alla tre har varit bra. Mtivering Mtivering saknas. 1

11 Tprs bk. Psykiska funktinshinder. Vad hjälper. Alla böckerna har varit bra. Alan Tpr. Alain Tpr. Psykiska funktinshinder stöd ch hjälp vid kgnitiva funktinsnedsättningar. Psykiska funktinshinder. Psykiska funktinshinder stöd ch hjälp. Tpr, Vad hjälper ch Psykiska funktinshinder. Psykiska funktinshinder, Lennart Lundin & ve S. lssn ch Vad hjälper, Alain Tpr, Mikael Rasks intervjustudie! Vad hjälper (Alain Tpr). A. Tpr: Vad hjälper ch Lundin & lssn, Psykiska funktinshinder. Mtivering saknas. Lättläst. Man lär sig hela tiden nya saker sm man ibland inte tänker på att det finns andra möjligheter i en annan sammanhang. Mtivering saknas. Den är realistisk, ger bra exempel. Mycket självklara tyckanden, men uttryckt på ett bra sätt mycket sm jag själv har sm måttstck i mitt arbete. Lätt att läsa ch förstå. Här speglar man prblematiken tid rum. Lätt att läsa. Lätt att läsa. Fallbeskrivningar. Den stärker mig i mitt arbete att vissa saker sm man gör verkligen betyder någt för den enskilde. Mtivering saknas. De kmpletterar varandra. Tpr bidrar till helhetstänkandet. Lundin & lssn till mer detaljerad insikt i vardagsprblem ch dess rsaker. Alain Tpr Han tycker sm jag Figur 7: Sammanställning av lämnade svar på enkätfråga 1: Vilken kursbk tycker du har varit den bästa? Enkätfråga 11: Finns det någn kursbk sm du skulle vilja ta brt från kursen? Svaren fördelar sig enligt följande: 1 bstödjare har svarat ja, svaret utvecklas i figur 8 nedan. 14 bstödjare har svarat nej. 11. Vill du ta brt bk? 14 1 Ja Nej Tabell 8: Svarsfördelning på enkätfråga 11: Finns det någn kursbk sm du skulle vilja ta brt från kursen? i gruppen Bstödjare. 11

12 Ja-svaret på fråga 11 förtydligas av respndenten på följande sätt: Vald bk Mtivering Psykiska funktinshinder. Den är för värderande i sin utfrmning. Figur 8: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga11: Finns det någn kursbk sm du skulle vilja ta brt från kursen? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 12: Har du saknat någn bk/litteratur m någnting på kursen? Samtliga respndenter i gruppen bstödjare har svarat nej på frågan. 12. Har du saknat litteratur? 15 Ja Nej Tabell 9: Svarsfördelning på enkätfråga 12: Har du saknat någn bk/litteratur m någnting på kursen? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 13: Hur värderar du kursens examinatinsfrmer? Svaren fördelar sig enligt följande: 1 bstödjare har svarat dåliga 1 bstödjare har svarat bra 8 bstödjare har svarat mycket bra 5 bstödjare har svarat utmärkta. 12

13 13. Värdera examinatinsfrmerna! Mkt dåliga Dåliga Bra Mkt bra Utmärkta Vet ej Tabell 1: Svarsfördelning på enkätfråga 13: Hur värderar du kursens examinatinsfrmer? i gruppen Bstödjare Följande kmmentarer har lämnats till fråga 13: Enkätsvar Dåliga Mycket bra Kmmentar Tycker att vi brde fått ut uppgiften från början. Det var väldigt stressigt. Seminarier är lättsamma sätt att bidra till reflektin. Den skriftliga uppgiften ger tillfälle att mer på djupet i sin förståelse av kursen. Figur 9: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 13: Hur värderar du kursens examinatinsfrmer? i gruppen Bstödjare Enkätfråga 14: Hur värderar du kursinnehållet ur ett helhetsperspektiv? Svaren fördelar sig enligt följande: 1 bstödjare har svarat bra 11 bstödjare har svarat mycket bra 3 bstödjare har svarat utmärkta. 13

14 14. Värdera kursinnehållet! Mkt dåligt Dåligt Bra Mkt bra Utmärkt Vet ej Tabell 11: Svarsfördelning på enkätfråga 14: Hur värderar du kursinnehållet ur ett helhetsperspektiv? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 15: Vad anser du m kursupplägget när det gäller tids-planeringen/studietakten? Svaren fördelar sig enligt följande: 5 bstödjare har svarat bra 9 bstödjare har svarat mycket bra 1 bstödjare har svarat utmärkt. 15. Tidsplanering/studietakt Mkt dåligt Dåligt Bra Mkt bra Utmärkt Vet ej Tabell 12: Svarsfördelning på enkätfråga 15: Vad anser du m kursupplägget när det gäller tids-planeringen/studietakten? i gruppen Bstödjare. 14

15 Följande kmmentarer har lämnats till fråga 15: Enkätsvar Bra Bra Bra Bra Bra Mycket bra Mycket bra Kmmentar Men se 13. Lämnad kmmentar på fråga 13 är: Tycker att vi brde fått ut uppgiften från början. Det var väldigt stressigt. För att få mer sammanhållning kunde kursen varit förlagd till varje vecka. Varje vecka, men krtare tid. Men varje vecka hade varit mycket bra! Brde vara mer intensivt. Varje vecka istället för varannan. Varannan vecka har passat bra, då vi har kunnat diskutera reflektera med varandra i mellan tiden. Bra med varannan vecka när man jbbar. Mindre bra att få examinatinsuppgiften två veckr innan av samma rsak. 3-4 veckr hade varit bättre. Figur 1: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga 15: Vad anser du m kursupplägget när det gäller tids-planeringen/studietakten? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 16: I vilken utsträckning har kursen främjat kunskapsutveckling ch reflektin inm kunskapsmrådet? Svaren fördelar sig enligt följande: 2 bstödjare har svarat i någn grad 11 bstödjare har svarat i hög grad 2 bstödjare har svarat helt ch hållet. 16. Kunskapsutveckling ch reflektin Inte alls I någn grad I hög grad Helt ch hållet Vet ej Tabell 13: Svarsfördelning på enkätfråga 16: I vilken utsträckning har kursen främjat kunskapsutveckling ch reflektin inm kunskapsmrådet? i gruppen Bstödjare. 15

16 Följande egna svar/kmmentarer har lämnats till fråga 16: Enkät svar Eget svar Helt ch hållet Ökad förståelse. I hög grad Mycket bra! Väldigt intressant att sitta i grupp ch reflektera. Figur 11: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga I vilken utsträckning har kursen främjat kunskapsutveckling ch reflektin inm kunskapsmrådet? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 17: Hur värderar du din egen arbetsinsats? Svaren fördelar sig enligt följande: 4 bstödjare har svarat bra 6 bstödjare har svarat mycket bra 5 bstödjare har svarat utmärkt. 17. Värdera din egen arbetsinsats! Mkt dålig Dålig Bra Mkt bra Utmärkt Vet ej Tabell 14: Svarsfördelning på enkätfråga 17: Hur värderar du din egen arbetsinsats? i gruppen Bstödjare. Följande kmmentar har lämnats till fråga 17: Enkätsvar Kmmentar Bra Kunde engagerat mig mer i litteraturen. Figur 12: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga17: Hur värderar du din egen arbetsinsats? i gruppen Bstödjare. 16

17 Enkätfråga 18 är ett påstående sm lyder: Jag tycker att kursen har gett större handlingsberedskap i att använda vårdande/stödjande handlingar i mitt arbete. Svaren fördelar sig enligt följande: 11 bstödjare instämmer helt ch hållet 4 bstödjare instämmer delvis Handlingsberedskap. 4 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Tabell 15: Svarsfördelning på enkätfråga/påstående 18: Jag tycker att kursen har gett större handlingsberedskap i att använda vårdande/stödjande handlingar i mitt arbete. i gruppen Bstödjare. Följande kmmentar har lämnats till påstående/fråga 18: Enkätsvar Kmmentar Instämmer delvis Behöver lite mer tid för att förena teri ch praktik. Figur 13: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga 18: Jag tycker att kursen har gett större handlingsberedskap i att använda vårdande/stödjande handlingar i mitt arbete. i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 19 är ett påstående sm lyder: Jag tycker att jag efter kursen har fått större insikt över mitt eget förhållningssätt i mötet med brukarna. Svaren fördelar sig enligt följande: 11 bstödjare instämmer helt 4 bstödjare instämmer delvis. 17

18 Förhållningssätt. 4 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avståd Tabell 16: Svarsfördelning på enkätfråga/påstående 19: Jag tycker att jag efter kursen har fått större insikt över mitt eget förhållningssätt i mötet med brukarna. i gruppen Bstödjare. Följande kmmentarer har lämnats till påstående/fråga 19: Enkätsvar Kmmentar Instämmer helt Tänker efter mer nu när jag arbetar med brukarna. (Helheten.) Instämmer delvis Svårt att veta vad sm påverkar. Figur 14: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga19: Jag tycker att jag efter kursen har fått större insikt över mitt eget förhållningssätt i mötet med brukarna. i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 2 är ett påstående sm lyder: Jag tycker att kursen har gett mig en ökad förmåga att tänka kring etiska dilemman ch prblem i mitt arbete. Svaren fördelar sig enligt följande: 1 bstödjare instämmer helt 5 bstödjare instämmer delvis. 18

19 2. Etiska dilemman ch prblem. 1 5 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Tabell 17: Svarsfördelning på enkätfråga/påstående 2: Jag tycker att kursen har gett mig en ökad förmåga att tänka kring etiska dilemman ch prblem i mitt arbete. i gruppen Bstödjare. Följande kmmentarer har lämnats till påstående/fråga 2: Enkätsvar Kmmentar Instämmer helt Diskuteras hela tiden på jbbet. Instämmer delvis Har gjrt det även tidigare. Figur 15: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätpåstående/fråga 2: Jag tycker att kursen har gett mig en ökad förmåga att tänka kring etiska dilemman ch prblem i mitt arbete. i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 21 är ett påstående sm lyder: Jag tycker att jag efter kursen har fått ökad förståelse för de lagar sm styr ch inverkar på mitt arbete. Svaren fördelar sig enligt följande: 5 bstödjare instämmer helt 9 bstödjare instämmer delvis 1 bstödjare tar delvis avstånd. 19

20 21. Förståelse för lagar Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Tabell 18: Svarsfördelning på enkätfråga/påstående 21: Jag tycker att jag efter kursen har fått ökad förståelse för de lagar sm styr ch inverkar på mitt arbete. i gruppen Bstödjare. Följande kmmentarer har lämnats till påstående/ fråga 21: Enkätsvar Kmmentar Instämmer delvis Skulle behöva repeteras ftare för att läsa sig. Instämmer delvis Svårt att ta in, bra med fallbeskrivningar. Instämmer delvis De kan ibland bidra till etiska dilemman. Figur 16: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätpåstående/fråga 21: Jag tycker att jag efter kursen har fått ökad förståelse för de lagar sm styr ch inverkar på mitt arbete. i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 22: I vilken utsträckning kan du använda dina nya kunskaper i din yrkesutövning? Svaren fördelar sig enligt följande: 1 bstödjare har svarat i hög grad 5 bstödjare har svarat helt ch hållet. 2

21 22. Kunskapernas användbarhet. 1 5 Inte alls I någn gad I hög grad Helt ch hållet Vet ej Tabell 19: Svarsfördelning på enkätfråga 22: I vilken utsträckning kan du använda dina nya kunskaper i din yrkesutövning? i gruppen Bstödjare. Följande kmmentarer/egna svar har lämnats till fråga 22: Enkätsvar Eget svar Helt ch hållet Även m man inte fått nya kunskaper i allt är det aldrig fel att bli uppdaterad. I hög grad Har delvis andra arbetsuppgifter än möten med brukare. Figur 17: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga 22: I vilken utsträckning kan du använda dina nya kunskaper i din yrkesutövning? i gruppen Bstödjare. Enkätfråga 23 år en öppen fråga sm lyder: Vad är det viktigaste du har med dig från kursen? Följande 11 svar har lämnats i gruppen bstödjare: Att det inte är för sent för ändringar. Jag har med mig allt för jag tycker hela kursen var jättebra. Att det ger bra kunskap att gå kursen någt sm alla skulle gå. Ökad förståelse, större engagemang. Nya kunskaper. Kunskapen, ökad förståelse för individen lika situatiner sammanhang t ex vid återhämtning. Att våga tr på det jag gör, för jag både kan ch vet. Reflektin! Varför man gör sm man gör! Bekräftelse att man faktiskt gör rätt ch att det är k att göra fel! Att det är viktigt att ta sig tid till reflektin i vardagen. Återhämtning. Den juridiska delen. 21

22 Enkätfråga 24 är enkätens avslutande fråga. Det är en vidöppen fråga sm lyder: Ev. övriga synpunkter ch kmmentarer på kursen. Följande 5 svar har lämnats i gruppen bstödjare: Mycket bra kurs! Kannbra kurs. Lärt mig mycket. Str elge till våran humristiske lärare Stefan. Han har gjrt kursen mycket intressant ch lärrik. Varje vecka skulle kursen ha varit. Stefan har varit en väldigt lättsam, rlig ch kunnig lärare. Intressanta föreläsare. Anställda i sysselsättningsverksamhet Nedan redvisas svaren från de kursdeltagare sm är anställda i sysselsättningsverksamhet för enkätens slutna ch öppna frågr. Antalet lämnade, ifyllda enkäter, i den här gruppen är 6 stycken ch svaren redvisas fråga för fråga. Enkätfråga 2: innehåller en huvudfråga med tillhörande följdfråga: Vilket mment i kursen tycker du har varit allra bäst? Varför tycker du att det är det bästa? Följande 6 svar har lämnats i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Mment Camilla Bgarve Reflektinerna på samtalen efter föreläsningarna. Lärt sig i terin det sm man gör dagligen. Att lärt känna andra persner i samma arbete. Mötet med andra. Diskussiner i gruppen. Diskussiner med andra kursdeltagare. Mtivering Hn pratade m återhämtning det innefattade mycket hur vi jbbar. (SE 3.) Man tar till sig andras tyckande tänkande bättre. För att vara en bra handledare ch människa. Lång samlad erfarenhet. Människr med erfarenhet inm psyk på lika mråden är värdefullt. Man får utbyte av kunskap ch erfarenheter med andra deltagare. Figur 18: sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 2 med följfråga: Vilket mment i kursen tycker du har varit allra bäst? Varför tycker du att det är det bästa? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 3: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit dåligt? Varför tycker du att det är dåligt? Svaren i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig enligt följande: 3 SE står i sammanhanget förmdligen för Supprted Emplyment, sm är en metd för att få ut individer på den öppna arbetsmarknaden, i stadigvarande sysselsättning, utifrån individens egna förmågr ch möjligheter. 22

23 1 anställd i sysselsättningsverksamhet har svarat ja 5 anställda i sysselsättningsverksamhet har svarat nej. 3. Dåligt mment? 5 1 Ja Nej Tabell 2: Svarsfördelning på enkätfråga 3: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit dåligt? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Ja-svaret van i fråga 3 förtydligas på följande sätt av respndenten: Mment Mtivering Dryga föreläsningar. Dåliga föreläsare. Figur 19: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 3: Ange vilket mment du tycker har varit dåligt ch varför du tycker att det har varit dåligt i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 4: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit nödigt? Varför tycker du att det är nödigt? Samtliga i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet har svarat nej på frågan. 4. nödigt mment? 6 Ja Nej 23

24 Tabell 21: Svarsfördelning på enkätfråga 4: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit nödigt? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? Varför vill du ha mer av det mmentet? Svaren fördelar sig enligt följande i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet: 4 anställda i sysselsättningsverksamhet har svarat ja 2 anställda i sysselsättningsverksamhet har svarat nej Mer av någt? 2 Ja Nej Tabell 22: Svarsfördelning på enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Följande mment önskar de i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet sm svarat ja på fråga 5 ha mer av i kursen: Mment Mtivering Camilla Bgarve. Vill veta mer m SE. Mer tid med Stefan. Mycket intressant ch kmpetent man. Exempel på lika brukare ch svårigheter + För att jag ska lära mig mer. Flk från lösningar. Ltsen var bra att lyssna på. Jag skulle vilja att kursen var uppdelad Man får kntinuitet. annrlunda d.v.s. varje vecka. Figur 2: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 6: Hur värderar du kursens arbetsfrmer sett ur ett helhetsperspektiv? I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 1 anställd i sysselsättningsverksamhet har svarat bra 3 anställda i sysselsättningsverksamhet har svarat mycket bra 2 anställda i sysselsättningsverksamhet har svarat utmärkta. 24

25 6. Värdera arbetsfrmerna Mkt dåliga Dåliga Bra Mkt bra Utmärkta Vet ej Tabell 23: Svarsfördelning på enkätfråga 6: Hur värderar du kursens arbetsfrmer sett ur ett helhetsperspektiv? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Följande kmmentarer har lämnats till fråga 6: Enkätsvar Kmmentar Mycket bra Från början var det lite flummigt, inte vanlig skla. I sklan var det svar på allt. På HB är det mer diskussin frågeställningar, men man km in i det. Utmärkta Variatiner av föreläsning ch seminarier är bra. Figur 21: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga 6: Hur värderar du kursens arbetsfrmer sett ur ett helhetsperspektiv? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 7: Hur nöjd är du med föreläsningarna? I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 1 respndent har svarat missnöjd 3 respndenter har svarat mycket nöjd 2 respndenter har svarat utmärkt nöjd. 25

26 7. Nöjd med föreläsningarna? Mkt missnöjd Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Utmärkt nöjd Vet ej Tabell 24: Svarsfördelning på enkätfråga 7: Hur nöjd är du med föreläsningarna? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Följande kmmentarer har lämnats till fråga 7: Enkätsvar Kmmentar Missnöjd Bgarve var dck bra. ch Ltsen. Mycket nöjd Nr1 M. Rask! Figur 22: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga 7: Hur nöjd är du med föreläsningarna? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 8: Hur nöjd är du med seminarierna? I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 2 respndenter har svarat mycket nöjd 4 respndenter har svarat utmärkt nöjd. 8. Nöjd med seminarierna? 4 2 Mkt missnöjd Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Utmärkt nöjd Vet ej Tabell 25: Svarsfördelning på enkätfråga 8: Hur nöjd är du med seminarierna? i 26

27 gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 9: Hur nöjd är du med gruppdiskussinerna? I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 3 respndenter har svarat mycket nöjd 3 respndenter har svarat utmärkt nöjd. 9. Nöjd med gruppdiskussinerna? 3 3 Mkt missnöjd Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Utmärkt nöjd Vet ej Tabell 26: Svarsfördelning på enkätfråga 9: Hur nöjd är du med gruppdiskussinerna? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 1 är en öppen fråga sm lyder: Vilken kursbk tycker du har varit den bästa? Följande 6 svar med vidhängande mtiveringar har lämnats i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet: Vald bk Mtivering Att leva med funktinsnedsättning. Förklarar på ett bra sätt. Alain Tpr. P.g.a. att den belyser på ett utmärkt sätt att alla kan återhämta sig. Alain Tpr. Det var den bken sm jag läst hela. A. Tpr. Ingen mtivering lämnad. Psykiska funktinshinder. Den passar bäst mt mina egna funderingar. Vad hjälper, A. Tpr. Man får mycket kunskap av den bken. Figur 23: Sammanställning av lämnade svar på enkätfråga 1 Vilken kursbk tycker du har varit den bästa? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. 27

28 Enkätfråga 11: Finns det någn kursbk sm du skulle vilja ta brt från kursen? På denna fråga har samtliga kursdeltagare i gruppen anställda inm sysselsättningsverksamhet svarat nej. 11. Vill du ta brt bk? 6 Ja Nej Tabell 27: Svarsfördelning på enkätfråga 11: Finns det någn kursbk sm du skulle vilja ta brt från kursen? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 12: Har du saknat någn bk/litteratur m någnting på kursen? Samtliga respndenter i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet har svarat nej på frågan. 12. Har du saknat litteratur? 6 Ja Nej Tabell 28: Svarsfördelning på enkätfråga 12: Har du saknat någn bk/litteratur m någnting på kursen? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 13: Hur värderar du kursens examinatinsfrmer? I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 1 respndent har svarat bra 28

29 4 respndenter har svarat mycket bra 1 respndent har svarat utmärkta. 13. Värdera examinatinsfrmerna! Mkt dåliga Dåliga Bra Mkt bra Utmärkta Vet ej Tabell 29: Svarsfördelning på enkätfråga 13: Hur värderar du kursens examinatinsfrmer? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Följande kmmentar har lämnats till fråga 13: Enkätsvar Kmmentar Bra Ville haft frågrna tidigare. Figur 24: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga 13: Hur värderar du kursens examinatinsfrmer? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 14: Hur värderar du kursinnehållet ur ett helhetsperspektiv? I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 1 respndent har svarat bra 4 respndenter har svarat mycket bra 1 respndent har svarat utmärkt. 29

30 14. Värdera kursinnehållet! Mkt dåligt Dåligt Bra Mkt bra Utmärkt Vet ej Tabell 3: Svarsfördelning på enkätfråga 14: Hur värderar du kursinnehållet ur ett helhetsperspektiv? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 15: Vad anser du m kursupplägget när det gäller tids-planeringen/studietakten? I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 3 respndenter har svarat bra 2 respndenter har svarat mycket bra 1 respndent har inte svarat på frågan. 15. Tidsplanering/studietakt. 3 2 Mkt dåligt Dåligt Bra Mkt bra Utmärkt Vet ej Tabell 31: Svarsfördelning på enkätfråga 15: Vad anser du m kursupplägget när det gäller tids-planeringen/studietakten? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Följande kmmentarer har lämnats till fråga 15: Enkätsvar Bra Kmmentar Jag skulle vilja gå varje vecka istället för varannan. 3

31 Bra Det hade varit bättre att kursen hållits varje vecka. Inget svar ikryssat. Vill ha varje vecka. Figur 25: Sammanställning av lämnade skriftliga kmmentarer på enkätfråga 15: Vad anser du m kursupplägget när det gäller tids-planeringen/studietakten? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 16: I vilken utsträckning har kursen främjat kunskapsutveckling ch reflektin inm kunskapsmrådet? Samtliga 6 respndenter i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet har svarat i hög grad på frågan. 16. Kunskapsutveckling ch reflektin. 6 Inte alls I någn grad I hög grad Helt ch hållet Vet ej Tabell 32: Svarsfördelning på enkätfråga 16: I vilken utsträckning har kursen främjat kunskapsutveckling ch reflektin inm kunskapsmrådet? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 17: Hur värderar du din egen arbetsinsats? I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 4 respndenter har svarat bra 1 respndent har svarat mycket bra 1 respndent har svarat utmärkt. 31

32 17. Värdera din egen arbetsinsats! Mkt dålig Dålig Bra Mkt bra Utmärkt Vet ej Tabell 33: Svarsfördelning på enkätfråga 17: Hur värderar du din egen arbetsinsats? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 18 är ett påstående: Jag tycker att kursen har gett större handlingsberedskap i att använda vårdande/stödjande handlingar i mitt arbete. I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 5 respndenter instämmer helt i påståendet 1 respndent instämmer delvis i påståendet Handlingsberedskap. 1 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Tabell 34: Svarsfördelning på enkätpåstående/fråga 18: Jag tycker att kursen har gett större handlingsberedskap i att använda vårdande/stödjande handlingar i mitt arbete. i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 19 är ett påstående: Jag tycker att jag efter kursen har fått större insikt över mitt eget förhållningssätt i mötet med brukarna. I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 32

33 5 respndenter instämmer helt i påståendet 1 respndent instämmer delvis i påståendet. 19. Förhållningssätt. 5 1 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avståd Tabell 35: Svarsfördelning på enkätpåstående/fråga 19: Jag tycker att jag efter kursen har fått större insikt över mitt eget förhållningssätt i mötet med brukarna. i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 2 är ett påstående: Jag tycker att kursen har gett mig en ökad förmåga att tänka kring etiska dilemman ch prblem i mitt arbete. I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 4 respndenter instämmer helt i påståendet 2 respndenter instämmer delvis i påståendet. 2. Etiska dilemman ch prblem. 4 2 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Tabell 36: Svarsfördelning på enkätpåstående/fråga 2: Jag tycker att kursen har gett mig en ökad förmåga att tänka kring etiska dilemman ch prblem i mitt arbete. i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. 33

34 Enkätfråga 21 är ett påstående: Jag tycker att jag efter kursen har fått ökad förståelse för de lagar sm styr ch inverkar på mitt arbete. I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 3 respndenter instämmer helt i påståendet 3 respndenter instämmer delvis i påståendet. 21. Förståelse för lagar. 3 3 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Tabell 37: Svarsfördelning på enkätpåstående/fråga 21: Jag tycker att jag efter kursen har fått ökad förståelse för de lagar sm styr ch inverkar på mitt arbete. i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 22: I vilken utsträckning kan du använda dina nya kunskaper i din yrkesutövning? I gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet fördelar sig svaren enligt följande: 3 respndenter har svarat i hög grad 3 respndenter har svarat helt ch hållet. 22. Kunskapernas användbarhet. 3 3 Inte alls I någn gad I hög grad Helt ch hållet Vet ej Tabell 38: Svarsfördelning på enkätfråga 22: I vilken utsträckning kan du använda 34

35 dina nya kunskaper i din yrkesutövning? i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Enkätfråga 23 är en öppen fråga sm lyder: Vad är det viktigaste du har med dig från kursen? Följande 5 svar har lämnats i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet: Att kunna sätta rd på det man gör har gjrt. Att man trligtvis jbbar åt rätt håll utan att veta m det. Mitt arbetssätt har förbättrats. Lärt sig i terin det sm man gör dagligen. Att lärt känna andra persner i samma arbete. För att vara en bra handledare ch människa. Erfarenhet från alla mråde. Att man se varje människa sm individ! Enkätfråga 24 är enkätens avslutande fråga. det är en vidöppen fråga sm lyder: Ev. övriga synpunkter ch kmmentarer på kursen: inga svar har lämnat på den frågan i gruppen anställda i sysselsättningsverksamhet. Övriga Gruppen övriga består av 2 respndenter. Den ena respndenten har kryssat båda svarsalternativen i fråga 1. Det är den fråga sm skall dela respndenterna efter rganisatrisk tillhörighet. Svarsalternativen är bendestödjare ch sysselsättningsverksamhet. Respndent 2 har inte angivit någn rganisatrisk tillhörighet alls i sin enkät. Svaren är för få för att det skall vara meningsfullt att redvisa dem i tabellfrm. De redvisas därför endast i skriftlig frm. Dck ingår de här båda respndenterna i sammanställningen över ttalppulatinen. Enkätfråga 2: innehåller en huvudfråga med tillhörande följdfråga: Vilket mment i kursen tycker du har varit allra bäst? Varför tycker du att det är det bästa? Svaren i gruppen övriga är sm följer: Mment Mtivering Återhämtning, Bgarve ch Mikael Rask Enkla metder sm kan vara till str hjälp, vardagliga saker. Reflektinerna Ger feedback Figur 26: sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 2 med följfråga: Vilket mment i kursen tycker du har varit allra bäst? Varför tycker du att det är det bästa? i gruppen övriga. Enkätfråga 3: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit dåligt? Varför tycker du att det är dåligt? Svaren i gruppen övriga är sm följer: 35

36 Mment Reinhldssn Mtivering Han gav inte plats för frågr, pratade helst själv. nej Figur 27: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 3: Ange vilket mment du tycker har varit dåligt ch varför du tycker att det har varit dåligt i gruppen övriga. Enkätfråga 4: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit nödigt? Varför tycker du att det är nödigt? Svaren i gruppen övriga är sm följer: Mment Mtivering Inget Inget Figur 28: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 4: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit nödigt? Varför tycker du att det är nödigt? i gruppen övriga. Enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? Varför vill du ha mer av det mmentet? Svaren i gruppen övriga är sm följer: Mment Mtivering Inget Inget Figur 29: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? Varför vill du ha mer av det mmentet? i gruppen övriga. Enkätfråga 6: Hur värderar du kursens arbetsfrmer sett ur ett helhetsperspektiv? Svaren i gruppen övriga är sm följer: mycket bra mycket bra. Enkätfråga 7: Hur nöjd är du med föreläsningarna? Svaren i gruppen övriga är sm följer: mycket nöjd mycket nöjd. Enkätfråga 8: Hur nöjd är du med seminarierna? Svaren i gruppen övriga är sm följer: mycket nöjd mycket nöjd. Enkätfråga 9: Hur nöjd är du med gruppdiskussinerna? Svaren i gruppen övriga är sm följer: 36

37 utmärkt nöjd utmärkt nöjd. Följande kmmentarer har lämnats på fråga 9: Jättebra att höra hur andra gör. Stefan har försökt få alla att vara delaktiga. Enkätfråga 1: Vilken kursbk tycker du har varit den bästa? Svaren i gruppen övriga är sm följer: Vald bk Mtivering Psykiska funktinshinder Lättläst ch ger tips ch råd. Psykiska funktinshinder Den har bra beskrivningar. Figur 3: Sammanställning av lämnade svar på enkätfråga 1: Vilken kursbk tycker du har varit den bästa? i gruppen övriga. Enkätfråga 11: Finns det någn kursbk sm du skulle vilja ta brt från kursen? Svaren i gruppen övriga är sm följer: Vald bk Mtivering Ingen bk angiven Ingen bk angiven Figur 31: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 11: Finns det någn kursbk sm du skulle vilja ta brt från kursen? i gruppen övriga. Enkätfråga 12: Har du saknat någn bk/litteratur m någnting på kursen? Svaren i gruppen övriga är sm följer: Vald bk nej ja Mtivering Föreläsningar från persner sm har psykiska funktinshinder. Figur 32: Sammanställning av lämnade skriftliga svar på enkätfråga 12: Har du saknat någn bk/litteratur m någnting på kursen? i gruppen övriga. Enkätfråga 13: Hur värderar du kursens examinatinsfrmer? Svaren i gruppen övriga är sm följer: bra bra. Följande kmmentar har lämnats på fråga 13: Kanske lite mer tid till examinatinen. 37

38 Enkätfråga 14: Hur värderar du kursinnehållet ur ett helhetsperspektiv? Svaren i gruppen övriga är sm följer: utmärkt mycket bra. Enkätfråga 15: Vad anser du m kursupplägget när det gäller tids-planeringen/studietakten? Svaren i gruppen övriga är sm följer: mycket bra bra. Följande kmmentarer har lämnats på fråga 15: Kändes helt k varannan vecka. Vi har haft gtt m tid. Enkätfråga 16: I vilken utsträckning har kursen främjat kunskapsutveckling ch reflektin inm kunskapsmrådet? Svaren i gruppen övriga är sm följer: helt ch hållet helt ch hållet. Enkätfråga 17: Hur värderar du din egen arbetsinsats? Svaren i gruppen övriga är sm följer: bra följt av följande kmmentar: Jag hade kunnat lägga mer energi på både examinatinsuppgift ch gruppdisk. utmärkt. Enkätfråga 18: Jag tycker att kursen har gett större handlingsberedskap i att använda vårdande/stödjande handlingar i mitt arbete. Svaren i gruppen övriga är sm följer: instämmer delvis instämmer helt. Enkätfråga 19: Jag tycker att jag efter kursen har fått större insikt över mitt eget förhållningssätt i mötet med brukarna. Svaren i gruppen övriga är sm följer: instämmer delvis instämmer delvis. 38

39 Enkätfråga 2: Jag tycker att kursen har gett mig en ökad förmåga att tänka kring etiska dilemman ch prblem i mitt arbete. Svaren i gruppen övriga är sm följer: instämmer delvis instämmer delvis. Enkätfråga 21: Jag tycker att jag efter kursen har fått ökad förståelse för de lagar sm styr ch inverkar på mitt arbete. Svaren i gruppen övriga är sm följer: instämmer helt instämmer delvis. Enkätfråga 22: I vilken utsträckning kan du använda dina nya kunskaper i din yrkesutövning? Svaren i gruppen övriga är sm följer: helt ch hållet helt ch hållet. Enkätfråga 23: Vad är det viktigaste du har med dig från kursen? Svaren i gruppen övriga är sm följer: Bekräftelse på att man faktiskt gör ett gtt arbete. Reflektinssamtalen ch att det måste finnas en scial genmförandeplan även m brukaren ej vill delta i utfrmandet. Enkätfråga 24: Ev. övriga synpunkter ch kmmentarer på kursen: Svaren i gruppen övriga är sm följer: Sm sagt, stryk Reinhldssn för eftersnack, låt hnm bara prata lagar på fm. 39

40 Samtliga I det här avsnittet redvisas resultatet för enkätens slutna/kvantitativa frågr avseende hela gruppen. Svaren på de öppna frågrna ch lämnade kmmentarer har redvisats för respektive grupper van. Dessa kmmer inte att upprepas under den här rubriken. Enkätfråga 3: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit dåligt? För hela gruppen fördelar sig svaren enligt följande: 6 kursdeltagare har svarat ja 17 kursdeltagare har svarat nej. 3. Dåligt mment? 17 6 Ja Nej Tabell 39: Svarsfördelning på enkätfråga 3: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit dåligt? för samtliga. Enkätfråga 4: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit nödigt? Inte någn av de studerande på kursen har ansett att det har funnits nödiga mment. Samtliga respndenter har svarat nej på frågan. 4. nödigt mment? 23 Ja Nej 4

41 Tabell 4: Svarsfördelning på enkätfråga 4: Finns det någt mment i kursen sm du tycker har varit nödigt? för samtliga. Enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? För hela gruppen fördelar sig svaren enligt följande: 8 kursdeltagare har svarat ja 15 kursdeltagare har svarat nej. 5. Mer av någt? 15 8 Ja Nej Tabell 41: Svarsfördelning på enkätfråga 5: Finns det någt mment i kursen sm du skulle vilja ha mer av? för samtliga. Enkätfråga 6: Hur värderar du kursens arbetsfrmer sett ur ett helhetsperspektiv? För hela gruppen fördelar sig svaren enligt följande: 4 kursdeltagare har svarat bra 14 kursdeltagare har svarat mycket bra 5 kursdeltagare har svarat utmärkta. 41

42 6. Värdera arbetsfrmerna Mkt dåliga Dåliga Bra Mkt bra Utmärkta Vet ej Tabell 42: Svarsfördelning på enkätfråga 6: Hur värderar du kursens arbetsfrmer sett ur ett helhetsperspektiv? för samtliga. Enkätfråga 7: Hur nöjd är du med föreläsningarna? För hela gruppen fördelar sig svaren enligt följande: 2 kursdeltagare har svarat nöjd 14 kursdeltagare har svarat mycket nöjd 6 kursdeltagare har svarat utmärkt nöjd. 7. Nöjd med föreläsningarna Mkt missnöjd Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Utmärkt nöjd Vet ej Tabell 43: Svarsfördelning på enkätfråga 7: Hur nöjd är du med föreläsningarna? för samtliga. Enkätfråga 8: Hur nöjd är du med seminarierna? För hela gruppen fördelar sig svaren enligt följande: 2 kursdeltagare har svarat nöjd 13 kursdeltagare har svarat mycket nöjd 42

43 8 kursdeltagare har svarat utmärkt nöjd. 8. Nöjd med seminarierna Mkt missnöjd Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Utmärkt nöjd Vet ej Tabell 44: Svarsfördelning på enkätfråga 8: Hur nöjd är du med seminarierna? för samtliga. Enkätfråga 9: Hur nöjd är du med gruppdiskussinerna? För hela gruppen fördelar sig svaren enligt följande: 5 kursdeltagare har svarat nöjd 9 kursdeltagare har svarat mycket nöjd 9 kursdeltagare har svarat utmärkt nöjd. 9. Nöjd med gruppdiskussinerna Mkt missnöjd Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Utmärkt nöjd Vet ej Tabell 45: Svarsfördelning på enkätfråga 9: Hur nöjd är du med gruppdiskussinerna? för samtliga. Enkätfråga 11: Finns det någn kursbk sm du skulle vilja ta brt från kursen? För hela gruppen fördelar sig svaren enligt följande: 43

44 1 kursdeltagare har svarat ja 22 kursdeltagare har svarat nej. 11. Vill du ta brt bk? 22 1 Ja Nej Tabell 46: Svarsfördelning på enkätfråga 11: Finns det någn kursbk sm du skulle vilja ta brt från kursen? för samtliga. Enkätfråga 12: Har du saknat någn bk/litteratur m någnting på kursen? För hela gruppen fördelar sig svaren enligt följande: 1 kursdeltagare har svarat ja 22 kursdeltagare har svarat nej. 12. Har du saknat litteratur? 22 1 Ja Nej Tabell 47: Svarsfördelning på enkätfråga 12: Har du saknat någn bk/litteratur m någnting på kursen? för samtliga. Enkätfråga 13: Hur värderar du kursens examinatinsfrmer? För hela gruppen fördelar sig svaren enligt följande: 44

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Rehabilitering, sysselsättning samt begreppet återhämtning.

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23 RAPPORT Resvaneundersökning Carg City 2009-11-23 Knsulter inm samhällsutveckling WSP är en knsultverksamhet inm samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag ch rganisatiner för att

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet reviderad 090915 Kris- ch katastrfplan för Ängab enhet Ängab enhets krisgrupp RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR Vid behv: ring SOS Alarm 112 Vi utflykter mm: huvudansvarig persnal tar med sig mbiltelefn

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Studenter om studier på distans

Studenter om studier på distans Studenter m studier på distans Resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2012 Lars Haglund & Lena E. Jhanssn Lärstöd Karlstad University Studies 2013:37 Studenter m studier på distans Resultat

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen.

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen. Malmö Högskla Lärarutbildningen SÄL III:2 Skillnad i synsätt hs flickr ch pjkar en studie m könsmönster i restaurangundervisningen. Differences in Outlk Between Girls and Bys- A Study f Gender Patterns

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Individanpassad marknadsföring via Facebook - En möjlighet eller ett intrång?

Individanpassad marknadsföring via Facebook - En möjlighet eller ett intrång? Individanpassad marknadsföring via Facebk - En möjlighet eller ett intrång? GRUPP 3 Sfia Lekander 870627-2005 Mathias Olssn 910111-5997 Axel vn Schultz 910819-0472 Måns Wihl 920117-2559 Jnna Nilssn 930518-4609

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Röra om och skapa nytt! förskoleprogram om kemi

Röra om och skapa nytt! förskoleprogram om kemi ! förskleprgram m kemi Innehållsförteckning Praktisk infrmatin................................ s. 3 Förslag på förarbete................................ s. 5 Upplägg av museibesök med prgram med museipedagg

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer