Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen"

Transkript

1 Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER FALUN Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, Falun Telefn Telefax Swec Envirnment AB Org.nr säte Stckhlm Ingår i Swec-kncernen Pär Jhanssn Telefn direkt Mbil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG 3 2 NUVARANDE ORGANISATION 3 3 JURIDIK KOMMUNALLAGEN LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER MILJÖBALKEN LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING BILDANDE AV KOMMUNALA VA-BOLAG BILDANDE AV KOMMUNALA RENHÅLLNINGSBOLAG 6 4 BESKRIVNING AV BOLAGSALTERNATIV EGET BOLAG SAMGÅENDE LJUSDALS ENERGI 7 5 FÖR- OCH NACKDELAR VERKSAMHET KUNDER/ABONNENTER ORGANISATION OCH PERSONAL ÄGARSTYRNING EKONOMI 11 6 KONSEKVENSER I FÖRVALTNING 12 7 REKOMMENDATION 13 2 (17)

3 1 UPPDRAG Vid möte med kmmunchef den 11 september 2009 gavs Swec uppdraget att belysa för- ch nackdelar med blagisering av VA- ch renhållningsverksamheten i eget blag alternativt samgående med Ljusdals Energi. Även knsekvenser i förvaltning skulle belysas. Uppdraget delredvisades vid möte 7 december 2009 där ställningstaganden m frtsättning tgs. Vid möte med kmmunchef 22 januari 2010 bestämdes att utredningen skulle frtsätta ch inkludera intervjuer med Ljusdals Energi samt ställningstagande m förslag blagisering. 2 NUVARANDE ORGANISATION Samhällsbyggnadsförvaltningen msätter ca 200 mkr ch har sammanlagt ca 177 heltidstjänster uppdelat på 192 anställda. I samhällsbyggnadsförvaltningen ingår idag åtta enheter: - Fastighet - Fritid - Gata/Park - Kst - Ljusdal Vatten - Renhållning - Samhällsplanering - Städ Ljusdal Vatten har huvudmannaskapet inm VA ch mbesörjer driften av VA-verk ch pumpstatiner. Inm enheten gata/park ligger driften på ledningsnät. Ljusdal Vatten består av 13,4 heltidsanställda uppdelade enligt följande; - 6,4 inm administratin, stab ch ledning 3 (17)

4 - 7 maskinister Splbilsförare, rörläggare ch till viss del anläggningsarbetarna jbbar med VA finns på enheten Gata/park. År 2008 köpte Ljusdal vatten ttalt tim från Gata/Park vilket mtsvarar ca 6,6 heltidstjänster. Rörläggarna jbbar även med snöröjning, barmarksunderhåll, investeringsjbb ch en del parkjbb. Innebär att ca 20 heltidstjänster arbetar med VA-verksamhet. I nyligen utförd genmlysning av VA-verksamheten ch tidigare utförd genmlysning av renhållningsverksamheten framgår en utförlig nulägesanalys av respektive verksamhet. I genmlysning VA föreslås ansvar ch drift för ledningsnät flyttas till Ljusdal Vatten. Inm renhållningen finns ca 11,5 heltidsanställda varav 2,5 är administrativ persnal. 3 JURIDIK 3.1 KOMMUNALLAGEN För att bilda ett kmmunalt blag finns i kmmunallagen kap 3 16 grundläggande förutsättningar såsm; Verksamheten måste ligga inm den kmmunala kmpetensen Det får inte avse verksamhet där särskild rdning för uppgiftens handhavande föreskrivits, ex sklan. Myndighetsutövning, ex dispensgivning i renhållningsärenden, får inte delegeras blaget m det inte finns särskilt lagstöd för detta I kap 3 17 anges de legala villkr sm måste vara uppfyllda; Fullmäktige (KF) ska fastställa det kmmunala ändamålet med verksamheten KF ska utse samtliga styrelseledamöter ch minst en lekmannarevisr KF ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten sm är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Dessutm finns stöd för att driva näringsverksamhet i kap 2 7 m verksamhet drivs utan vinstsyfte ch m den går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kmmunen. 4 (17)

5 Det är ckså viktigt att kmmunen i blagsrdning ch ägardirektiv anger att kmmunalrättsliga regler (ex självkstnadsprincipen, likställighetsprincipen, ej vinstsyfte) ska gälla i blaget då detta inte gäller med autmatik i ett kmmunalt blag. 3.2 LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER Ny lag m allmänna vattentjänster gäller från Några viktiga delar sammanfattas enligt följande; Allmän va-anläggning måste ägas av kmmun eller en juridisk persn vilken kmmuner utövar rättsligt bestämmande inflytande (ex kmmunalägt blag) Kmmunen (KF) ska besluta m taxeföreskrifter, verksamhetsmråde ch allmänna bestämmelser. VA-verksamheten ska särredvisas ch ha egen resultat- ch balansräkning Huvudmannaskap för allmän va-anläggning är knutet till ägandet av va-anläggningen 3.3 MILJÖBALKEN Enligt miljöbalken kap 15 8 ska kmmunen svara för att hushållsavfallet transprteras till behandlingsanläggning ch att hushållsavfallet återvinns eller brtskaffas. 3 avses hantering av avfall en verksamhet eller åtgärd sm utgörs av insamling, transprt, återvinning ch brtskaffande av avfall. 11 ska varje kmmun ha en renhållningsrdning sm ska innehålla föreskrifter m hantering av avfall sm gäller för kmmunen ch en avfallsplan. 12 ska renhållningsrdningen beslutas av kmmunfullmäktige 3.4 LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING BILDANDE AV KOMMUNALA VA-BOLAG Från ch med den 1 januari 2008 finns två nya lagar; en för upphandling inm den så kallade klassiska sektrn, lagen (2007:1091) m ffentlig upphandling (klassiska lagen) ch en för upphandling inm den så kallade försörjningssektrn, lagen (2007:1092) m upphandling inm mrådena vatten, energi, transprter ch psttjänster (försörjningslagen). 5 (17)

6 Den senare lagen medger undantag för VA i kmmunalt blag vilket ckså stöds i prpsitinen till lagen m allmänna vattentjänster sm anger huvudmannaskapet ej ska bli föremål för ffentlig upphandling BILDANDE AV KOMMUNALA RENHÅLLNINGSBOLAG Med renhållning (ch en mängd andra sektrer) innebar regeringsrättens s.k. SYSAV dmar ( , mål nr ch ) att det så kallade in huse undantaget (Teckal kriteriet) ej gällde i Sverige. Detta innebar att kmmuner inte kan köpa tjänster av kmmunala blag utan upphandling. Regeringen har utrett detta vidare ch sm en följd av detta föreslår finansdepartementet i prmemria Ds 2009:36 att en ny bestämmelse i lagen m ffentlig upphandling (LOU) införs sm innebär att en upphandlande myndighet inte behöver tillämpa LOU när den anskaffar varr eller tjänster från en juridisk persn (exempelvis ett aktieblag, ett kmmunalförbund eller en gemensam nämnd) sm myndigheten helt eller delvis innehar eller är medlem i. Detta gäller dck endast under förutsättning att två villkr är uppfyllda. Dessa villkr mtsvarar de så kallade kntrll- ch verksamhetskriterierna (Teckalkriterierna) sm har slagits fast i EG-dmstlens rättspraxis. Kriterierna innebär dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kntrll över den juridiska persnen sm mtsvarar den sm den utövar över sin egen förvaltning, dels att den juridiska persnen måste utföra huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter sm innehar eller är medlem i den juridiska persnen. Om villkren i bestämmelsen är uppfyllda kmmer avtalet mellan den upphandlande myndigheten ch den juridiska persnen inte att utgöra ett kntrakt i LOU:s mening. Anskaffningen anses då ske inm en ch samma upphandlande myndighet. Någn upphandling enligt LOU behöver därmed inte ske. Regeringen vill utreda frågan djupare (främst knkurrensskäl) ch därför införs lagändringen sm en temprär lösning sm ska upplösas från ch med 1 januari Lagen träder ikraft 1 juni För att uppfylla de så kallade Teckalkriterierna krävs i princip följande; Kntrllkriteriet - Kmmunen ska ha bestämmande inflytande i fråga m den fristående enhetens strategiska mål ch viktiga beslut. Styrs upp via blagsrdning ch ägardirektiv - På blagsstämma kan ägarna (kmmunen) i princip fatta beslut m blagets samtliga angelägenheter sm uppbinder styrelse ch VD - Kmmunen ska besluta m ändamålet med verksamheten, utse styrelse ch besluta m renhållningstaxa - Kmmunen ska äga hela aktiekapitalet (inga privata ägare) 6 (17)

7 - Kmmunens fullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning innan beslut tas sm är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Verksamhetskriteriet uppfylls genm att blaget utövar huvuddelen av sin verksamhet med kmmunens lagstadgade uppgifter VA ch renhållning. 4 BESKRIVNING AV BOLAGSALTERNATIV 4.1 EGET BOLAG Ett eget blag skulle kunna få följande utfrmning; EGET BOLAG LJUSDAL KOMMENTAR Antal anställda Ca 30 - adm + stab Ca 5 VD, chefer, eknmi, kundtjänst, utredning/ prj - drift VA Ca 15 Inkl ledningsnät - drift renhållning Ca 10 Inkl slam Omsättning, Mkr Ca 45 VA 30, Avfall 15 Jämförbara blag i reginen är Helsinge Vatten AB (Bllnäs, Ovanåker) ch Mravatten AB, se tabell nedan. JÄMFÖRELSER 2008 LJUSDAL HELSINGE VATTEN AB MORAVATTEN AB Antal anställda Ca adm + stab Ca drift VA Ca drift renhållning Ca Omsättning, Mkr Ca SAMGÅENDE LJUSDALS ENERGI Ljusdals Energiföretag AB är ett av Ljusdals kmmun helägt kncernblag sm äger samtliga aktier i Ljusdals Energi (prduktin av el ch prduktin ch distributin av fjärrvärme), Ljusnet AB (nät för bredband ch TV), Ljusdals Elnät AB (elnät ch 7 (17)

8 gatubelysning). Ljusdals Energiföretag äger dessutm 50 % av aktierna i Ljusdal Energiförsäljning AB. Delägande dessutm i Samkraft Vind (10,5%) ch Nrrsken (1,5 %) Det är samma styrelseledamöter i alla blag i kncernen. I Ljusdals Energiföretag ligger VD ch all övergripande administratin. Om VA/renhållning skulle inkrpreras skulle det sannlikt läggas in antingen i samma blag sm Ljusdals Energi eller sm egna/eget dtterblag till Ljusdals Energiföretag AB. Oavsett ingår VA/renhållning i kncernen sm till mfattningen beskrivs nedan; SAMGÅENDE LJUSDALS ENERGI, ÅR 2010 LJUSDAL KOMMENTAR Antal anställda Ca 63 Ljusdals Energiföretag 33 VA/renhållning 30 Omsättning, Mkr Ca 148 Ljusdals Energiföretag 103 VA/renhållning 45 År 2009 blev resultatet i kncernen ca 7 mkr. Ägarkravet ligger på ca 2,1 mkr/år + årlig avgift på brgen. Ljusdals Energi investerade ca 100 mkr ch den höga investeringstakten väntas frtsätta. Ljusdals Energiföretag har 4 anställda inm kundtjänst där rtatin tillämpas (2 fakturering, 2 kundkntakter). Fjärrvärme finns i rterna Ljusdal, Järvsö ch Färila. Jämförbara blag i reginen är Söderhamn Nära AB, se tabell nedan. JÄMFÖRELSER 2008 Verksamhetsgrenar LJUSDAL VA, fjärrvärme, elnät SÖDERHAMN NÄRA AB El, vatten, värme, renhållning, bredband, TV ch IT-drift Antal anställda blag Omsättning, Mkr varav VA varav renhållning (17)

9 5 FÖR- OCH NACKDELAR För- ch nackdelar anges nedan indelat i perspektiven verksamhet, kunder/abnnenter, rganisatin ch persnal, ägarstyrning samt eknmi. I klumner anges ckså graden av för- eller nackdel med eget blag (EB) ch samgående Ljusdals Energi (LE) enligt följande; ++ Str fördel + Fördel 0 Ingen markant skillnad - Nackdel - Str nackdel 5.1 VERKSAMHET FÖRDELAR KOMMENTAR EB LE Åtskillnad taxe- ch skattefinansierad verksamhet Beslutsvägar Drift verk Drift ledningsnät Investeringar i ledningsnät Vattenmätare Beredskap Verksamheterna kan bedrivas mer utifrån VAch renhållningskllektivets bästa I ett blag är beslutsgången effektivare med färre instanser. Kmpetens inm el, energi, driftövervakning kan samutnyttjas Hantera läckr, stpp, splning, filmning, planering, etc Planering ch prjektledning av investeringar i ledningsnät Avläsning ch byte mätare vatten, el ch värme Idag samrdning gata/va. Vatten, el ch värme kräver året runt beredskap NACKDELAR KOMMENTAR EB LE Dialg kmmunal fysisk planering I blag kan den naturliga dialgen med plan- ch miljökntr försvåras då blaget lätt ses sm en extern part (17)

10 5.2 KUNDER/ABONNENTER Kunderna påverkas lite av i vilken rganisatinsfrm verksamheten bedrivs men det finns några mråden sm kan skilja ch det är infrmatin, hemsida, tillgänglighet ch bemötande kundtjänst. I ett blag kan egen hemsida skapas sm i många fall kan utfrmas ch presenteras mer lättillgängligt gällande VA- ch renhållning än vad sm går att åstadkmma i en kmmuns hemsida. Inm ramen för Ljusdals Energi skulle ett helhetstänk kpplat till fastigheter utvecklas, exempelvis gällande service ch energiptimering. 5.3 ORGANISATION OCH PERSONAL FÖRDELAR KOMMENTAR EB LE Nyrekrytering Flexibilitet Samrdning kmpetenser ch resurser Gda erfarenheter Befintlig va-persnal bedöms till övervägande del vara psitiva till blagsbildning I blag är det erfarenhetsmässigt lättare att nyrekrytera persnal Dessutm ökar möjligheterna till rekrytering utifrån VA- ch renhållningsverksamhetens bästa Organisatinen kan utfrmas helt enligt VAch renhållningens bästa Overhead, kartr, mätning, prjektering, beredskap ch anläggningsarbete Erfarenheten från befintliga blag är gda gällande övergången från förvaltning till blag. Viktigt för att skapa engagemang ch vilja till utveckling NACKDELAR KOMMENTAR EB LE Splittring administratin Splittring VA ch anläggning gata Samrdning av gemensamma administrativa resurser ch system försvåras. Idag samrdnas anläggningsarbete på gata ch VA. Finns risk för sämre samrdning med blag. Frågan belyses i pågående genmlysning VA ch (17)

11 gata/park. 5.4 ÄGARSTYRNING FÖRDELAR KOMMENTAR EB LE Ökade krav ch möjligheter med blagsstyrelse Ägarstyrningen ska styras upp via ägardirektiv. Blagsstyrelsen är skyldiga att arbeta för blagets bästa. Möjlighet till extern representatin i styrelse finns (expert). + + NACKDELAR KOMMENTAR EB LE Islering Det finns risk att blaget isleras från kmmunen i övrigt ch att blaget ptimerar sin verksamhet utan hänsyn till kncernnyttan EKONOMI FÖRDELAR KOMMENTAR EB LE Synergieffekter Upplåning Eknmisk effektivitet Eknmisk rdning ch reda Administrativa resurser ch system Kundhantering Ledningsnätsarbete, mätarhantering, verkstad/förråd I blag kan upplåning av investeringar ske med bra villkr såväl via kmmunen sm på den öppna marknaden Generellt är blag anpassade för att kunna driva en effektivare verksamhet Aktieblagslagen ställer ökade krav på eknmisk redvisning (17)

12 NACKDELAR KOMMENTAR EB LE Uppstartskstnader Framtagande av erfrderliga handlingar ch överföring av anläggningar kräver en del insatser liksm själva flytten ch irdningsställande av lkaler. - - Overhead Kstnader för irdningsställande av lkaler Mervärdesskatteknsekvenser behöver klarläggas. Blag kräver VD samt resurser för eknmi- ch persnalhantering. Kan mildras berende på upplägg (ex samarbete/samgående med Ljusdals Energi) KONSEKVENSER I FÖRVALTNING Ett blag skulle mfatta ca 30 tjänster ch msätta ca 45 Mkr. Detta utgör persnalmässigt ca 17 % (177 tjänster) ch kstnadsmässigt ca 22 % (200 Mkr) av samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanlagt berörs ca 21 tjänster sm arbetar både med gata ch VA (10 med minst 50 % VA) enligt följande; 1 assistent (30% gata, 70% VA). 1 driftansvarig gata (40% gata, 60% VA). Pensin före rörläggare (huvudsak VA) varav 2 går i pensin före anläggare/maskinförare (huvudsak gata) varav 3 går i pensin före inm yttermråden (Ls, Ramsjö) med ungefär lika fördelning VA ch gata 3 inm verkstad (<15 % VA) 1 inm förråd (50-60% VA). Pensin Knsekvenserna berör många persner men förutsättningarna för att hantera en blagisering bedöms vara gda med beaktande av följande; Assistent arbetar redan idag nästan enbart med VA (mätning, karta, etc) 4 av de 5 (inkl driftansvarig) inm Gata/park sm arbetar mer än 50% med VA drift går i pensin före (17)

13 I yttermrådena (Ls, Ramsjö) bör det gå att även frtsättningsvis dela på tjänsterna mellan VA ch gata genm avtal m behv finns (gegrafiskt incitament). I genmlysning av VA behandlas frågan m ledningsnätsansvaret på VA (idag gata). Om ansvaret för VA-ledningsnät överförs till huvudmannen (Ljusdal Vatten) bedöms knsekvenserna vid blagisering kunna hanteras på ett bra sätt. I genmlysning Gata/park föreslås verkstad läggas ned i Gata/parks regi. Oavsett utgången av detta förslag bedöms knsekvenserna bli små med anledning samgående med Ljusdals Energi då verkstaden arbetar främst med andra verksamheter. I förvaltningen i övrigt bedöms knsekvenserna vara små m VA/renhållning skulle bilda blag. De lkaler sm berörs är främst kmmunkntret, kntret Vägmästaren ch lkaler i Ls ch Ramsjö. På kmmunkntret berörs ca 6 arbetsplatser. På Vägmästaren äger Ljusdal vatten 2 kntrsutrymmen, fikarum/matsal för 12 pers, hygienutrymmen, mklädningsutrymmen, garage/tvätthall, verkstad/förråd samt ytterligare garage för mätbilen. Ljusdal Vatten betalar kapitalkstnader för dessa lkaler (byggnad). VA-persnal (rörläggare) använder mklädningsrum, 1 garage samt del av matsal i sina lkaler. Driftledare använder 1 kntrsrum. Innebär att Ljusdal Vatten betalat kapitalkstnader ch underhåll för lkaler sm dem till str del ej använder. Vid blagisering överförs sannlikt persnal ch verksamhet till Ljusdals Energis lkaler vilket föranleder att lkalerna vid Vägmästaren delvis blir utan verksamhet. Kmmunens hela förvaltningsrganisatinen håller på ch utredas av kmmunchefen. 7 REKOMMENDATION Bildande av ett kmmunalt blag är främst en ägarfråga där ägaren (kmmunen) avgör hur den kmmunala verksamheten ska struktureras ch styras. Det är vanligt att taxefinansierad verksamhet läggs i blag, antingen i eget blag, i kmmunala energiblag eller i samverkan med närliggande kmmuner. Hur verksamheten utvecklas styrs primärt inte av valet av rganisatinsfrm. Det går fta att skapa samma utveckling i både förvaltnings- ch blagsfrm men förutsättningarna kan vara lika för att lyckas. Dessutm är VA ch renhållning taxefinansierade verksamheter sm inte får gå med undersktt. Således finns inga egentliga eknmiska risker. Bildande av kmmunalt blag inm VA är inga prblem enligt lagen m ffentlig upphandling. Med det förslag på revidering av lagen m ffentlig upphandling (se kap 13 (17)

14 3.4) bedöms det heller inte föreligga hinder mt bildande av kmmunalt blag inm renhållning med viss restriktin på affärsverksamhet. Av de två blagsalternativen bedöms sammanslagning med Ljusdals Energi vara det mest fördelaktiga, se kapitel 5. Det sm talar för samgående med Ljusdals Energi är främst följande; Den taxefinansierade verksamheten är mer stabil gällande verksamhet ch eknmi än den skattemässiga ch med str sannlikhet kmmer den skattemässiga att i framtiden vara utsatt för strt förändringstryck. Detta talar för att den taxefinansierade utvecklas bättre fristående från den skattemässiga. Behv nyrekrytering/kmpetensutveckling. Inm några år sker pensinsavgångar på 2 av 3 driftansvariga ch dessutm finns behv av att stärka kmpetensen inm främst prjektledning, utredning, eknmi samt energi, el/data ch driftövervakning. Med samgående med Ljusdals Energi finns samrdningsfördelar gällande kmpetens inm dessa mråden. Erfarenhetsmässigt är det ckså lättare att rekrytera till ett blag än en förvaltning särskilt avseende kvalificerade tjänster, vilket flera rekryteringar avser. Kraftigt ökande investeringsbehv. I genmlysningen föreslås ökade investeringar främst i ledningsnät vilket ställer ökade krav på bra möjligheter till finansiering men ckså beslut m investeringar. I blag finns bättre möjligheter till finansiering ch beslut hanteras mer utifrån verksamheternas behv friliggande från kmmunens ttala investeringsutrymme. Inm Ljusdals Energi finns en utvecklingskraft sm kan kmma VA/renhållning ch till nytta, exempelvis inm Affärstänkande ch eknmisk effektivitet Kundfkus ch prfilering Helhetstänkande kring en fastighet (mediaförsörjning) Det finns synergieffekter med samgående med Ljusdals Energi (LE) mtsvarande kkr per år främst genm; Administratin (LE bedöms i strt sett ha möjlighet att ta med VA/renhållning inm nuvarande rganisatin gällande fakturahantering, lönehantering ch IT). Inm eknmi finns behv av förstärkning. 14 (17)

15 Kundhantering (LE bedöms i strt sett ha möjlighet att ta med VA/renhållning inm nuvarande rganisatin). Administrativa system (främst eknmi ch debitering där samma system kan användas) Ledningsnät (kartr, planering, utredning, prjektering, etc) Byte ch avläsning av mätare (vattenmätare, fjärrvärme) Verkstad ch förråd inkl renvering av pumpar Beredskap (VA, värme, el) VD ch styrelse i Ljusdals Energi är psitiva till samgående m det genererar synergieffekter för energikncernen. Det sm talar emt samgående med Ljusdals Energi är främst följande; Det kan uppstå svårigheter med att samrdna planering ch genmförande av förstärkningsarbeten i gata ch renvering av ledningar. Skatteknsekvenser. Mervärdesskatteknsekvenser behöver utredas ytterligare gällande överföring av anläggningar. Nuvarande lkaler hs Ljusdals Energi räcker ej till. Tillbyggnad måste ske. Lkaler vid Vägmästaren blir delvis utan verksamhet. Rekmmendatinen är att VA respektive renhållning flyttas till Ljusdals Energiföretag sm eget eller egna dtterblag med start Sammantaget bedöms detta skapa bästa förutsättningar för persnal ch verksamhet att utveckla en väl fungerande verksamhet i framtiden, såväl för VA ch renhållning sm Ljusdals Energiföretag. Rekmmendatinen bygger på följande; Samrdning sker enligt vanstående principer Anläggningar överförs till dtterblag Avkastning till kmmunen ska ej mfatta VA- ch renhållningsverksamheten 15 (17)

16 Avtal upprättas mellan kmmun/blag gällande följande samrdning arbete på gata/väg Mervärdesskatteknsekvenser föreslås utredas separat. Dck bedöms inte detta kunna föranleda betydande svårighet. Samråd bör mgående ske med kmmunens persnalenhet för att klargöra den persnella ch fackliga prcessen Beslutsunderlaget till kmmunfullmäktige föreslås mfatta tjänsteskrivelse såsm; Att överföra vatten- ch avlppsverksamheten samt renhållningsverksamheten till Ljusdals Energiföretag såsm separata dtterblag i enlighet med Ljusdal, blagisering VA ch renhållning. Gdkänna förslag blagsrdning Gdkänna förslag ägardirektiv Gdkänna förslag avtal överlåtelse av verksamhet Gdkänna förslag PM sm reglerar övergången ch dess gränsdragningsfrågr Att kmmunstyrelsen får i uppdrag att genmföra beslutet samt att fatta erfrderliga beslut i anslutning härtill Efter beslut i kmmunfullmäktige krävs preliminärt följande aktiviteter; Erfrderliga MBL förhandlingar inkl inrangering Bildande av dtterblag ch hantering av aktiekapital Inventering, värdering ch överföring av anläggningar Säkerställa eknmisk hantering (redvisning, budget, mm) Säkerställa administrativa resurser ch system (IT, hemsida, kundtjänst, diarium, etc) Försäkringar (överföring) Ta fram nytt prfilmaterial ch ev nya lgtypes Utbyggnad/irdningsställande av lkaler 16 (17)

17 Hantering av lkaler vid Vägmästaren (sannlikt överlåtelse till fastighetskntr) 17 (17)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 2 Kmmunstyrelsens verksamhetsplan 2007 Innehållsförteckning Sida Bakgrund ch syfte 3 Kmmunstyrelsens verksamhet övergripande beskrivning 3 Kmmunstyrelsens mål 3 Kmmunstyrelsens rganisatin 5 Kmmunstyrelsen,

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB

Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB KOMMUNLEDNINGSKONTORET Beslut 2015-03-23 Dkumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB INLEDNING OMFATTNING OCH SYFTE En dkumenthanteringsplan ger blaget nödvändig kntrll ch överblick över sina allmänna

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

för räkenskapsåret 2013

för räkenskapsåret 2013 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Styrelsen ch VD för Uddevalla Utvecklings AB, rg.nr, avger härmed följande årsredvisning: Innehåll: Styrelse ch revisrer Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt Verksamhetsutveckling 2015 ch framåt 2015 ch framåt Denna verksamhetsplan beskriver SK Löddes verksamhetsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad vi planerar att göra, vilka mål vi har ch hur vi

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet EI R2009:11 Särredvisning av fjärrvärmeverksamhet Är nuvarande reglering tillräcklig för att hantera riskerna för krssubventinering ch prisdiskriminering? Energimarknadsinspektinen Bx 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

CV ANNETTE RYDBERG. Formell utbildning. Kandidatexamen i Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling, Malmö högskola, våren 2014

CV ANNETTE RYDBERG. Formell utbildning. Kandidatexamen i Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling, Malmö högskola, våren 2014 E-mail annette.rydberg@htmail.se annette.rydberg@maklarcmpagniet.se Telefn 0702-16 24 39 (mbil) Frmell utbildning Högskleutbildning Ttalt 230 hp (153,3 p) vid nedan högsklr/universitet: 1996-2014 Kandidatexamen

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer