Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen"

Transkript

1 Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER FALUN Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, Falun Telefn Telefax Swec Envirnment AB Org.nr säte Stckhlm Ingår i Swec-kncernen Pär Jhanssn Telefn direkt Mbil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG 3 2 NUVARANDE ORGANISATION 3 3 JURIDIK KOMMUNALLAGEN LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER MILJÖBALKEN LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING BILDANDE AV KOMMUNALA VA-BOLAG BILDANDE AV KOMMUNALA RENHÅLLNINGSBOLAG 6 4 BESKRIVNING AV BOLAGSALTERNATIV EGET BOLAG SAMGÅENDE LJUSDALS ENERGI 7 5 FÖR- OCH NACKDELAR VERKSAMHET KUNDER/ABONNENTER ORGANISATION OCH PERSONAL ÄGARSTYRNING EKONOMI 11 6 KONSEKVENSER I FÖRVALTNING 12 7 REKOMMENDATION 13 2 (17)

3 1 UPPDRAG Vid möte med kmmunchef den 11 september 2009 gavs Swec uppdraget att belysa för- ch nackdelar med blagisering av VA- ch renhållningsverksamheten i eget blag alternativt samgående med Ljusdals Energi. Även knsekvenser i förvaltning skulle belysas. Uppdraget delredvisades vid möte 7 december 2009 där ställningstaganden m frtsättning tgs. Vid möte med kmmunchef 22 januari 2010 bestämdes att utredningen skulle frtsätta ch inkludera intervjuer med Ljusdals Energi samt ställningstagande m förslag blagisering. 2 NUVARANDE ORGANISATION Samhällsbyggnadsförvaltningen msätter ca 200 mkr ch har sammanlagt ca 177 heltidstjänster uppdelat på 192 anställda. I samhällsbyggnadsförvaltningen ingår idag åtta enheter: - Fastighet - Fritid - Gata/Park - Kst - Ljusdal Vatten - Renhållning - Samhällsplanering - Städ Ljusdal Vatten har huvudmannaskapet inm VA ch mbesörjer driften av VA-verk ch pumpstatiner. Inm enheten gata/park ligger driften på ledningsnät. Ljusdal Vatten består av 13,4 heltidsanställda uppdelade enligt följande; - 6,4 inm administratin, stab ch ledning 3 (17)

4 - 7 maskinister Splbilsförare, rörläggare ch till viss del anläggningsarbetarna jbbar med VA finns på enheten Gata/park. År 2008 köpte Ljusdal vatten ttalt tim från Gata/Park vilket mtsvarar ca 6,6 heltidstjänster. Rörläggarna jbbar även med snöröjning, barmarksunderhåll, investeringsjbb ch en del parkjbb. Innebär att ca 20 heltidstjänster arbetar med VA-verksamhet. I nyligen utförd genmlysning av VA-verksamheten ch tidigare utförd genmlysning av renhållningsverksamheten framgår en utförlig nulägesanalys av respektive verksamhet. I genmlysning VA föreslås ansvar ch drift för ledningsnät flyttas till Ljusdal Vatten. Inm renhållningen finns ca 11,5 heltidsanställda varav 2,5 är administrativ persnal. 3 JURIDIK 3.1 KOMMUNALLAGEN För att bilda ett kmmunalt blag finns i kmmunallagen kap 3 16 grundläggande förutsättningar såsm; Verksamheten måste ligga inm den kmmunala kmpetensen Det får inte avse verksamhet där särskild rdning för uppgiftens handhavande föreskrivits, ex sklan. Myndighetsutövning, ex dispensgivning i renhållningsärenden, får inte delegeras blaget m det inte finns särskilt lagstöd för detta I kap 3 17 anges de legala villkr sm måste vara uppfyllda; Fullmäktige (KF) ska fastställa det kmmunala ändamålet med verksamheten KF ska utse samtliga styrelseledamöter ch minst en lekmannarevisr KF ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten sm är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Dessutm finns stöd för att driva näringsverksamhet i kap 2 7 m verksamhet drivs utan vinstsyfte ch m den går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kmmunen. 4 (17)

5 Det är ckså viktigt att kmmunen i blagsrdning ch ägardirektiv anger att kmmunalrättsliga regler (ex självkstnadsprincipen, likställighetsprincipen, ej vinstsyfte) ska gälla i blaget då detta inte gäller med autmatik i ett kmmunalt blag. 3.2 LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER Ny lag m allmänna vattentjänster gäller från Några viktiga delar sammanfattas enligt följande; Allmän va-anläggning måste ägas av kmmun eller en juridisk persn vilken kmmuner utövar rättsligt bestämmande inflytande (ex kmmunalägt blag) Kmmunen (KF) ska besluta m taxeföreskrifter, verksamhetsmråde ch allmänna bestämmelser. VA-verksamheten ska särredvisas ch ha egen resultat- ch balansräkning Huvudmannaskap för allmän va-anläggning är knutet till ägandet av va-anläggningen 3.3 MILJÖBALKEN Enligt miljöbalken kap 15 8 ska kmmunen svara för att hushållsavfallet transprteras till behandlingsanläggning ch att hushållsavfallet återvinns eller brtskaffas. 3 avses hantering av avfall en verksamhet eller åtgärd sm utgörs av insamling, transprt, återvinning ch brtskaffande av avfall. 11 ska varje kmmun ha en renhållningsrdning sm ska innehålla föreskrifter m hantering av avfall sm gäller för kmmunen ch en avfallsplan. 12 ska renhållningsrdningen beslutas av kmmunfullmäktige 3.4 LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING BILDANDE AV KOMMUNALA VA-BOLAG Från ch med den 1 januari 2008 finns två nya lagar; en för upphandling inm den så kallade klassiska sektrn, lagen (2007:1091) m ffentlig upphandling (klassiska lagen) ch en för upphandling inm den så kallade försörjningssektrn, lagen (2007:1092) m upphandling inm mrådena vatten, energi, transprter ch psttjänster (försörjningslagen). 5 (17)

6 Den senare lagen medger undantag för VA i kmmunalt blag vilket ckså stöds i prpsitinen till lagen m allmänna vattentjänster sm anger huvudmannaskapet ej ska bli föremål för ffentlig upphandling BILDANDE AV KOMMUNALA RENHÅLLNINGSBOLAG Med renhållning (ch en mängd andra sektrer) innebar regeringsrättens s.k. SYSAV dmar ( , mål nr ch ) att det så kallade in huse undantaget (Teckal kriteriet) ej gällde i Sverige. Detta innebar att kmmuner inte kan köpa tjänster av kmmunala blag utan upphandling. Regeringen har utrett detta vidare ch sm en följd av detta föreslår finansdepartementet i prmemria Ds 2009:36 att en ny bestämmelse i lagen m ffentlig upphandling (LOU) införs sm innebär att en upphandlande myndighet inte behöver tillämpa LOU när den anskaffar varr eller tjänster från en juridisk persn (exempelvis ett aktieblag, ett kmmunalförbund eller en gemensam nämnd) sm myndigheten helt eller delvis innehar eller är medlem i. Detta gäller dck endast under förutsättning att två villkr är uppfyllda. Dessa villkr mtsvarar de så kallade kntrll- ch verksamhetskriterierna (Teckalkriterierna) sm har slagits fast i EG-dmstlens rättspraxis. Kriterierna innebär dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kntrll över den juridiska persnen sm mtsvarar den sm den utövar över sin egen förvaltning, dels att den juridiska persnen måste utföra huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter sm innehar eller är medlem i den juridiska persnen. Om villkren i bestämmelsen är uppfyllda kmmer avtalet mellan den upphandlande myndigheten ch den juridiska persnen inte att utgöra ett kntrakt i LOU:s mening. Anskaffningen anses då ske inm en ch samma upphandlande myndighet. Någn upphandling enligt LOU behöver därmed inte ske. Regeringen vill utreda frågan djupare (främst knkurrensskäl) ch därför införs lagändringen sm en temprär lösning sm ska upplösas från ch med 1 januari Lagen träder ikraft 1 juni För att uppfylla de så kallade Teckalkriterierna krävs i princip följande; Kntrllkriteriet - Kmmunen ska ha bestämmande inflytande i fråga m den fristående enhetens strategiska mål ch viktiga beslut. Styrs upp via blagsrdning ch ägardirektiv - På blagsstämma kan ägarna (kmmunen) i princip fatta beslut m blagets samtliga angelägenheter sm uppbinder styrelse ch VD - Kmmunen ska besluta m ändamålet med verksamheten, utse styrelse ch besluta m renhållningstaxa - Kmmunen ska äga hela aktiekapitalet (inga privata ägare) 6 (17)

7 - Kmmunens fullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning innan beslut tas sm är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Verksamhetskriteriet uppfylls genm att blaget utövar huvuddelen av sin verksamhet med kmmunens lagstadgade uppgifter VA ch renhållning. 4 BESKRIVNING AV BOLAGSALTERNATIV 4.1 EGET BOLAG Ett eget blag skulle kunna få följande utfrmning; EGET BOLAG LJUSDAL KOMMENTAR Antal anställda Ca 30 - adm + stab Ca 5 VD, chefer, eknmi, kundtjänst, utredning/ prj - drift VA Ca 15 Inkl ledningsnät - drift renhållning Ca 10 Inkl slam Omsättning, Mkr Ca 45 VA 30, Avfall 15 Jämförbara blag i reginen är Helsinge Vatten AB (Bllnäs, Ovanåker) ch Mravatten AB, se tabell nedan. JÄMFÖRELSER 2008 LJUSDAL HELSINGE VATTEN AB MORAVATTEN AB Antal anställda Ca adm + stab Ca drift VA Ca drift renhållning Ca Omsättning, Mkr Ca SAMGÅENDE LJUSDALS ENERGI Ljusdals Energiföretag AB är ett av Ljusdals kmmun helägt kncernblag sm äger samtliga aktier i Ljusdals Energi (prduktin av el ch prduktin ch distributin av fjärrvärme), Ljusnet AB (nät för bredband ch TV), Ljusdals Elnät AB (elnät ch 7 (17)

8 gatubelysning). Ljusdals Energiföretag äger dessutm 50 % av aktierna i Ljusdal Energiförsäljning AB. Delägande dessutm i Samkraft Vind (10,5%) ch Nrrsken (1,5 %) Det är samma styrelseledamöter i alla blag i kncernen. I Ljusdals Energiföretag ligger VD ch all övergripande administratin. Om VA/renhållning skulle inkrpreras skulle det sannlikt läggas in antingen i samma blag sm Ljusdals Energi eller sm egna/eget dtterblag till Ljusdals Energiföretag AB. Oavsett ingår VA/renhållning i kncernen sm till mfattningen beskrivs nedan; SAMGÅENDE LJUSDALS ENERGI, ÅR 2010 LJUSDAL KOMMENTAR Antal anställda Ca 63 Ljusdals Energiföretag 33 VA/renhållning 30 Omsättning, Mkr Ca 148 Ljusdals Energiföretag 103 VA/renhållning 45 År 2009 blev resultatet i kncernen ca 7 mkr. Ägarkravet ligger på ca 2,1 mkr/år + årlig avgift på brgen. Ljusdals Energi investerade ca 100 mkr ch den höga investeringstakten väntas frtsätta. Ljusdals Energiföretag har 4 anställda inm kundtjänst där rtatin tillämpas (2 fakturering, 2 kundkntakter). Fjärrvärme finns i rterna Ljusdal, Järvsö ch Färila. Jämförbara blag i reginen är Söderhamn Nära AB, se tabell nedan. JÄMFÖRELSER 2008 Verksamhetsgrenar LJUSDAL VA, fjärrvärme, elnät SÖDERHAMN NÄRA AB El, vatten, värme, renhållning, bredband, TV ch IT-drift Antal anställda blag Omsättning, Mkr varav VA varav renhållning (17)

9 5 FÖR- OCH NACKDELAR För- ch nackdelar anges nedan indelat i perspektiven verksamhet, kunder/abnnenter, rganisatin ch persnal, ägarstyrning samt eknmi. I klumner anges ckså graden av för- eller nackdel med eget blag (EB) ch samgående Ljusdals Energi (LE) enligt följande; ++ Str fördel + Fördel 0 Ingen markant skillnad - Nackdel - Str nackdel 5.1 VERKSAMHET FÖRDELAR KOMMENTAR EB LE Åtskillnad taxe- ch skattefinansierad verksamhet Beslutsvägar Drift verk Drift ledningsnät Investeringar i ledningsnät Vattenmätare Beredskap Verksamheterna kan bedrivas mer utifrån VAch renhållningskllektivets bästa I ett blag är beslutsgången effektivare med färre instanser. Kmpetens inm el, energi, driftövervakning kan samutnyttjas Hantera läckr, stpp, splning, filmning, planering, etc Planering ch prjektledning av investeringar i ledningsnät Avläsning ch byte mätare vatten, el ch värme Idag samrdning gata/va. Vatten, el ch värme kräver året runt beredskap NACKDELAR KOMMENTAR EB LE Dialg kmmunal fysisk planering I blag kan den naturliga dialgen med plan- ch miljökntr försvåras då blaget lätt ses sm en extern part (17)

10 5.2 KUNDER/ABONNENTER Kunderna påverkas lite av i vilken rganisatinsfrm verksamheten bedrivs men det finns några mråden sm kan skilja ch det är infrmatin, hemsida, tillgänglighet ch bemötande kundtjänst. I ett blag kan egen hemsida skapas sm i många fall kan utfrmas ch presenteras mer lättillgängligt gällande VA- ch renhållning än vad sm går att åstadkmma i en kmmuns hemsida. Inm ramen för Ljusdals Energi skulle ett helhetstänk kpplat till fastigheter utvecklas, exempelvis gällande service ch energiptimering. 5.3 ORGANISATION OCH PERSONAL FÖRDELAR KOMMENTAR EB LE Nyrekrytering Flexibilitet Samrdning kmpetenser ch resurser Gda erfarenheter Befintlig va-persnal bedöms till övervägande del vara psitiva till blagsbildning I blag är det erfarenhetsmässigt lättare att nyrekrytera persnal Dessutm ökar möjligheterna till rekrytering utifrån VA- ch renhållningsverksamhetens bästa Organisatinen kan utfrmas helt enligt VAch renhållningens bästa Overhead, kartr, mätning, prjektering, beredskap ch anläggningsarbete Erfarenheten från befintliga blag är gda gällande övergången från förvaltning till blag. Viktigt för att skapa engagemang ch vilja till utveckling NACKDELAR KOMMENTAR EB LE Splittring administratin Splittring VA ch anläggning gata Samrdning av gemensamma administrativa resurser ch system försvåras. Idag samrdnas anläggningsarbete på gata ch VA. Finns risk för sämre samrdning med blag. Frågan belyses i pågående genmlysning VA ch (17)

11 gata/park. 5.4 ÄGARSTYRNING FÖRDELAR KOMMENTAR EB LE Ökade krav ch möjligheter med blagsstyrelse Ägarstyrningen ska styras upp via ägardirektiv. Blagsstyrelsen är skyldiga att arbeta för blagets bästa. Möjlighet till extern representatin i styrelse finns (expert). + + NACKDELAR KOMMENTAR EB LE Islering Det finns risk att blaget isleras från kmmunen i övrigt ch att blaget ptimerar sin verksamhet utan hänsyn till kncernnyttan EKONOMI FÖRDELAR KOMMENTAR EB LE Synergieffekter Upplåning Eknmisk effektivitet Eknmisk rdning ch reda Administrativa resurser ch system Kundhantering Ledningsnätsarbete, mätarhantering, verkstad/förråd I blag kan upplåning av investeringar ske med bra villkr såväl via kmmunen sm på den öppna marknaden Generellt är blag anpassade för att kunna driva en effektivare verksamhet Aktieblagslagen ställer ökade krav på eknmisk redvisning (17)

12 NACKDELAR KOMMENTAR EB LE Uppstartskstnader Framtagande av erfrderliga handlingar ch överföring av anläggningar kräver en del insatser liksm själva flytten ch irdningsställande av lkaler. - - Overhead Kstnader för irdningsställande av lkaler Mervärdesskatteknsekvenser behöver klarläggas. Blag kräver VD samt resurser för eknmi- ch persnalhantering. Kan mildras berende på upplägg (ex samarbete/samgående med Ljusdals Energi) KONSEKVENSER I FÖRVALTNING Ett blag skulle mfatta ca 30 tjänster ch msätta ca 45 Mkr. Detta utgör persnalmässigt ca 17 % (177 tjänster) ch kstnadsmässigt ca 22 % (200 Mkr) av samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanlagt berörs ca 21 tjänster sm arbetar både med gata ch VA (10 med minst 50 % VA) enligt följande; 1 assistent (30% gata, 70% VA). 1 driftansvarig gata (40% gata, 60% VA). Pensin före rörläggare (huvudsak VA) varav 2 går i pensin före anläggare/maskinförare (huvudsak gata) varav 3 går i pensin före inm yttermråden (Ls, Ramsjö) med ungefär lika fördelning VA ch gata 3 inm verkstad (<15 % VA) 1 inm förråd (50-60% VA). Pensin Knsekvenserna berör många persner men förutsättningarna för att hantera en blagisering bedöms vara gda med beaktande av följande; Assistent arbetar redan idag nästan enbart med VA (mätning, karta, etc) 4 av de 5 (inkl driftansvarig) inm Gata/park sm arbetar mer än 50% med VA drift går i pensin före (17)

13 I yttermrådena (Ls, Ramsjö) bör det gå att även frtsättningsvis dela på tjänsterna mellan VA ch gata genm avtal m behv finns (gegrafiskt incitament). I genmlysning av VA behandlas frågan m ledningsnätsansvaret på VA (idag gata). Om ansvaret för VA-ledningsnät överförs till huvudmannen (Ljusdal Vatten) bedöms knsekvenserna vid blagisering kunna hanteras på ett bra sätt. I genmlysning Gata/park föreslås verkstad läggas ned i Gata/parks regi. Oavsett utgången av detta förslag bedöms knsekvenserna bli små med anledning samgående med Ljusdals Energi då verkstaden arbetar främst med andra verksamheter. I förvaltningen i övrigt bedöms knsekvenserna vara små m VA/renhållning skulle bilda blag. De lkaler sm berörs är främst kmmunkntret, kntret Vägmästaren ch lkaler i Ls ch Ramsjö. På kmmunkntret berörs ca 6 arbetsplatser. På Vägmästaren äger Ljusdal vatten 2 kntrsutrymmen, fikarum/matsal för 12 pers, hygienutrymmen, mklädningsutrymmen, garage/tvätthall, verkstad/förråd samt ytterligare garage för mätbilen. Ljusdal Vatten betalar kapitalkstnader för dessa lkaler (byggnad). VA-persnal (rörläggare) använder mklädningsrum, 1 garage samt del av matsal i sina lkaler. Driftledare använder 1 kntrsrum. Innebär att Ljusdal Vatten betalat kapitalkstnader ch underhåll för lkaler sm dem till str del ej använder. Vid blagisering överförs sannlikt persnal ch verksamhet till Ljusdals Energis lkaler vilket föranleder att lkalerna vid Vägmästaren delvis blir utan verksamhet. Kmmunens hela förvaltningsrganisatinen håller på ch utredas av kmmunchefen. 7 REKOMMENDATION Bildande av ett kmmunalt blag är främst en ägarfråga där ägaren (kmmunen) avgör hur den kmmunala verksamheten ska struktureras ch styras. Det är vanligt att taxefinansierad verksamhet läggs i blag, antingen i eget blag, i kmmunala energiblag eller i samverkan med närliggande kmmuner. Hur verksamheten utvecklas styrs primärt inte av valet av rganisatinsfrm. Det går fta att skapa samma utveckling i både förvaltnings- ch blagsfrm men förutsättningarna kan vara lika för att lyckas. Dessutm är VA ch renhållning taxefinansierade verksamheter sm inte får gå med undersktt. Således finns inga egentliga eknmiska risker. Bildande av kmmunalt blag inm VA är inga prblem enligt lagen m ffentlig upphandling. Med det förslag på revidering av lagen m ffentlig upphandling (se kap 13 (17)

14 3.4) bedöms det heller inte föreligga hinder mt bildande av kmmunalt blag inm renhållning med viss restriktin på affärsverksamhet. Av de två blagsalternativen bedöms sammanslagning med Ljusdals Energi vara det mest fördelaktiga, se kapitel 5. Det sm talar för samgående med Ljusdals Energi är främst följande; Den taxefinansierade verksamheten är mer stabil gällande verksamhet ch eknmi än den skattemässiga ch med str sannlikhet kmmer den skattemässiga att i framtiden vara utsatt för strt förändringstryck. Detta talar för att den taxefinansierade utvecklas bättre fristående från den skattemässiga. Behv nyrekrytering/kmpetensutveckling. Inm några år sker pensinsavgångar på 2 av 3 driftansvariga ch dessutm finns behv av att stärka kmpetensen inm främst prjektledning, utredning, eknmi samt energi, el/data ch driftövervakning. Med samgående med Ljusdals Energi finns samrdningsfördelar gällande kmpetens inm dessa mråden. Erfarenhetsmässigt är det ckså lättare att rekrytera till ett blag än en förvaltning särskilt avseende kvalificerade tjänster, vilket flera rekryteringar avser. Kraftigt ökande investeringsbehv. I genmlysningen föreslås ökade investeringar främst i ledningsnät vilket ställer ökade krav på bra möjligheter till finansiering men ckså beslut m investeringar. I blag finns bättre möjligheter till finansiering ch beslut hanteras mer utifrån verksamheternas behv friliggande från kmmunens ttala investeringsutrymme. Inm Ljusdals Energi finns en utvecklingskraft sm kan kmma VA/renhållning ch till nytta, exempelvis inm Affärstänkande ch eknmisk effektivitet Kundfkus ch prfilering Helhetstänkande kring en fastighet (mediaförsörjning) Det finns synergieffekter med samgående med Ljusdals Energi (LE) mtsvarande kkr per år främst genm; Administratin (LE bedöms i strt sett ha möjlighet att ta med VA/renhållning inm nuvarande rganisatin gällande fakturahantering, lönehantering ch IT). Inm eknmi finns behv av förstärkning. 14 (17)

15 Kundhantering (LE bedöms i strt sett ha möjlighet att ta med VA/renhållning inm nuvarande rganisatin). Administrativa system (främst eknmi ch debitering där samma system kan användas) Ledningsnät (kartr, planering, utredning, prjektering, etc) Byte ch avläsning av mätare (vattenmätare, fjärrvärme) Verkstad ch förråd inkl renvering av pumpar Beredskap (VA, värme, el) VD ch styrelse i Ljusdals Energi är psitiva till samgående m det genererar synergieffekter för energikncernen. Det sm talar emt samgående med Ljusdals Energi är främst följande; Det kan uppstå svårigheter med att samrdna planering ch genmförande av förstärkningsarbeten i gata ch renvering av ledningar. Skatteknsekvenser. Mervärdesskatteknsekvenser behöver utredas ytterligare gällande överföring av anläggningar. Nuvarande lkaler hs Ljusdals Energi räcker ej till. Tillbyggnad måste ske. Lkaler vid Vägmästaren blir delvis utan verksamhet. Rekmmendatinen är att VA respektive renhållning flyttas till Ljusdals Energiföretag sm eget eller egna dtterblag med start Sammantaget bedöms detta skapa bästa förutsättningar för persnal ch verksamhet att utveckla en väl fungerande verksamhet i framtiden, såväl för VA ch renhållning sm Ljusdals Energiföretag. Rekmmendatinen bygger på följande; Samrdning sker enligt vanstående principer Anläggningar överförs till dtterblag Avkastning till kmmunen ska ej mfatta VA- ch renhållningsverksamheten 15 (17)

16 Avtal upprättas mellan kmmun/blag gällande följande samrdning arbete på gata/väg Mervärdesskatteknsekvenser föreslås utredas separat. Dck bedöms inte detta kunna föranleda betydande svårighet. Samråd bör mgående ske med kmmunens persnalenhet för att klargöra den persnella ch fackliga prcessen Beslutsunderlaget till kmmunfullmäktige föreslås mfatta tjänsteskrivelse såsm; Att överföra vatten- ch avlppsverksamheten samt renhållningsverksamheten till Ljusdals Energiföretag såsm separata dtterblag i enlighet med Ljusdal, blagisering VA ch renhållning. Gdkänna förslag blagsrdning Gdkänna förslag ägardirektiv Gdkänna förslag avtal överlåtelse av verksamhet Gdkänna förslag PM sm reglerar övergången ch dess gränsdragningsfrågr Att kmmunstyrelsen får i uppdrag att genmföra beslutet samt att fatta erfrderliga beslut i anslutning härtill Efter beslut i kmmunfullmäktige krävs preliminärt följande aktiviteter; Erfrderliga MBL förhandlingar inkl inrangering Bildande av dtterblag ch hantering av aktiekapital Inventering, värdering ch överföring av anläggningar Säkerställa eknmisk hantering (redvisning, budget, mm) Säkerställa administrativa resurser ch system (IT, hemsida, kundtjänst, diarium, etc) Försäkringar (överföring) Ta fram nytt prfilmaterial ch ev nya lgtypes Utbyggnad/irdningsställande av lkaler 16 (17)

17 Hantering av lkaler vid Vägmästaren (sannlikt överlåtelse till fastighetskntr) 17 (17)

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala %i)h 12-0,2 K Uppsala "KOMMUN Handläggare Göran Hedefalk KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Datum Diarienummer 2012-01-27 BUN-2011-0298 Barn- ch ungdmsnämnden Ansökan m bidrag till öppen förskla

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Jämställdhet och mångfald 2009-2011

Jämställdhet och mångfald 2009-2011 Bilaga 2 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF HR Jämställdhet ch mångfald 2009-2011 1. Förvaltningen övergripande...3 2. Syfte...4 3. Arbetsförhållanden...4 3.1. Mål...4 3.1.1. Nuläge...4 3.2. Sjukfrånvar...5

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB

Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB KOMMUNLEDNINGSKONTORET Beslut 2015-03-23 Dkumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB INLEDNING OMFATTNING OCH SYFTE En dkumenthanteringsplan ger blaget nödvändig kntrll ch överblick över sina allmänna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 10 maj 2016 Plats ch tid Barn ch urbildnings knferensrum, Heby kmmun kl. 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische (M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Bengt Gårdenbrg (C) Olf

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer