Vattenfall Eldistribution AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenfall Eldistribution AB"

Transkript

1 Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster i bilden. Statinen ligger i anslutning till Trafikverkets mfrmarstatin ch järnväg Vattenfall Eldistributin AB

2 Samrådsförfarandet Bakgrund Vattenfall Eldistributin AB (Vattenfall) planerar för en förstärkning av Vattenfalls transfrmatrstatin ÄT42 Ösm med anslutningsledningar. Statinen är belägen söder m Ösm samhälle i Nynäshamn kmmun. Inför ansökan m tillstånd (nätkncessin för linje) för en ny anslutningsledning har samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken skett. Ombyggnaden av transfrmatrstatin med den befintliga anslutningsledning samt en kmplettering av en ytterligare anslutningsledning är nödvändig för att få en driftsäkrare elförsörjning till järnvägen vilket idag utgör ett prblem. En av de två anslutningsledningarna till transfrmatrstatin kmmer att försörjas från Klbtten i Salems kmmun ch den andra från Nynäshamn. Vid underhåll eller m det uppstår avbrtt på en av ledningarna kmmer det att finnas försörjning från den andra ledningen. Ombyggnaden kmmer ckså att medföra en säkrare drift av lkalnätet inm mrådet ch en säkrare elförsörjning till Muskö med mnejd. Den befintliga 70kV ledningen sm idag ansluter till transfrmatrstatinen kmmer att byggas m i en ny standard. Den nya anslutningsledningen kmmer även den att byggas i den nya standard. Den befintliga standarden är inte längre är en internatinell standard ch har utgått ur leverantörernas srtiment. Avgränsning av samrådskrets Då Vattenfall anser att det är viktigt att redan tidigt i prcessen inhämta synpunkter från alla sm kan beröras av prjektet har samråd skett med en utökad krets, trts att det frmellt bara krävs m prjektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att även övriga statliga myndigheter ch rganisatiner har inkluderats i samrådet. Vid avgränsning av samrådskretsen har utgångspunkten varit att ta med alla fastighetsägare ch särskilt berörda sm kan kmma att beröras av mbyggnatinen. Samtliga fastighetsägare, bende ch verksamhetsutövare inm Gryts by har erhållit enskilda samrådsutskick. Samråd har även skett med innehavare av särskild rätt sm kan kmma att bli direkt berörda av ledningen samt Nynäshamns kmmun, Länsstyrelsen i Stckhlms län, Kraftringen Nät AB, Försvarsmakten, LRF Mälardalen, Skanva, Skgsstyrelsen, Trafikverket ch Gryt-Nibble trrläggningsföretag. Kungörelseannnsering har skett i Nynäshamnspsten för att nå ut med infrmatinen till en bred allmänhet. Tidningen är en lkal dagstidning sm ingår i Presstödsnämndens dagstidningsförteckning ch har en spridning på 53% till hushållen i Nynäshamns kmmun. Genmfört samråd Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken har genmförts inför ansökan m tillstånd (nätkncessin för linje) avseende planerad nybyggnatin av en anslutningsledning till Vattenfalls transfrmatrstatin i Ösm. Samrådsprcessen påbörjades hösten 2014 då alternativa sträckningar för planerad mbyggnad tgs fram. Samrådsmöten har ckså avhållits med markägaren Strängnäs stift, jrdbruksarrendatr ch samfällighetsföreningen för gemensamhetsanläggningen Gryt ga:1. 1

3 Den 19 nvember 2014 skickades samrådsunderlag ut till direkt berörda markägare, Nynäshamns kmmun, Länsstyrelsen Stckhlms län ch andra myndigheter ch andra berörda r (se sändlista i samrådsunderlag). Samtliga mbads att inkmma med eventuella synpunkter på prjektet. Prjektet annnserades ckså genm en kungörelseannns i Nynäshamnspsten den 25 nvember Efter att Länsstyrelsen i sitt yttrande uppmärksammat att ett markavvattningsföretag berörs av planerad åtgärd utökades samrådskretsen att gälla även Gryt-Nibble trrläggningsföretag med brev daterat Bild 2 Utredningsmråde Länsstyrelsen i Stckhlm har enlighet med 6 kap. 5 miljöbalken beslutat att kn cessin för ny- ch mbyggnad av anslutningsledningar till transfrmatrstatinen i Ösm i Nynäshamns kmmun inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Val av alternativ Baserat på förutsättningarna på platsen samt på den infrmatin sm framkmmit i samrådet har alternativ A valts sm huvudalternativ (se samlad bedömning i slutet av dkumentet). Bild 3 Ny ch befintlig anslutningsledning, lila linje befintlig huvudledning i luft, blå linje luftledning sm byggs m vid alternativ A ch alternativ D (justerad sträckning närmast statinen), röd linje ny tillkmmande luftledning vid alternativ A 2

4 Bild 5 Möjliga sträckningar för kabelförband, gröna linjer är två kabelförband i nuvarande ledningssträckningar alternativ B ch D, röd linje är kabelförband parallellt med järnvägen mt nrr alternativ C, blå linje kabelförband mt söder alternativ C Synpunkter framkmna i samrådsförfarandet Yttrande från Länsstyrelsen i Stckhlms län Dnr ( Planhandläggare) via mail daterat : Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att miljöknsekvensbeskrivningen får den mfattning sm behövs för tillståndsprövningen. Efter att samrådet har slutförts ch en samrådsredgörelse har upprättats av Vattenfall, ska Länsstyrelsen fatta beslut m verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I Vattenfalls skrivelse redvisas ett huvudalternativ A, där befintlig luftledning byggs m ch en ny anslutningsledning föreslås byggas parallellt nrr m befintlig ledning. Den nya föreslagna ledningen liksm den befintliga sträcker sig över åkermark. Alternativa sträckningar i kabelförband längs nuvarande ledning eller längs järnvägen ch i luftledning har redvisats. En nybyggnad enligt alternativ C kan kmma att beröra frnlämningar ch vattenskyddsmråde då kabelförband förläggs ned till befintlig skgsgata. Länsstyrelsens synpunkter Kulturmiljö: I mrådet runt mkring de föreslagna ledningssträckningarna finns flera kända frnlämningarna. Alternativ A, B ch D berör inte några kända frnlämningar. Sträckning C kan beröra flera kända frnlämningar. Länsstyrelsen anser att intrång i frnlämningar bör undvikas. Länsstyelsens synpunkter Värdefull jrdbruksmark: Sträckningarna berör värdefull jrdbruksmark, åkermark klass 4 (vilket ger 10% högre nrmalskörd än medlet), sm enligt Nynäshamns kmmuns översiktsplan ska bevaras. Nya kraftledningsstlpar utgör ett brukningshinder inm åkermark. Länsstyrelsen anser att Vattenfall bör beakta ev. påverkan på jrdbruket i val ch 3

5 mtivering av alternativ, placering av stlpar, ch i miljöknsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsens synpunkter Markavvattningsföretag: Stra delar av föreslagen ny dragning ch befintlig dragning av kraftledningarna ligger inm Gryt- Nibble markavvattningsföretag. Om markavvattningsföretagets funktin påverkas av kraftledningsdragningen, behöver en prövning göras för markavattningsföretaget. Länsstyrelsens synpunkter Närhet till bebyggelse: Inget av föreslagna alternativ berör mråde sm mfattas av detaljplan eller mrådesbestämmelser. Alternativ A, B ch C ligger sm närmast 180 meter från bstadsbebyggelse, alternativ D ligger sm närmast ca 65 m från bstadsbebyggelse. Länsstyrelsen anser att det är psitivt att Vattenfall tillämpar försiktighetsprincipen ch avser att ta fram magnetfältsberäkningar till kmmande miljöknsekvensbeskrivning. Vattenfalls bemötande: I stycket Samlad bedömning i slutet av detta dkument kmmer Länsstyrelsen synpunkter att beaktas vid val av alternativ. Samråd har genmförts med markavvattningsföretaget enligt länsstyrelsens begäran. Yttrande från Miljö- ch samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kmmun Dnr: Miljö- ch samhällsbyggnadsnämndens beslut : Att gdkänna förvaltningens förslag till synpunkter för Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken gällande nych mbyggnad av anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm sm svar från miljö ch samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kmmun. Förvaltningen har framfört följande synpunkter: Alternativ B föredras då kabelförbanden grävs ned vilket ger mindre synlighet i landskapet ch minskar strålning. Alternativ A huvudförslaget bedöms vara sämre än alternativ B. Alternativ C bedöms vara sämre än övriga alternativ. Då det berör både vattenskyddsmråde ch frnlämningsmråde. Alternativ D anses sämre än alternativ A ch B. Då ett nedgrävt kabelförband krsar väg 225. Väg 225 beskrivs sm Riksväg 73 ch länsväg 225 utgör kmmunens viktigaste vägförbindelser. (s.81) i Översiktsplan för Nynäshamns kmmun 2012, Miljöknsekvensbeskrivning, Bilaga 1, Antagen av kmmunfullmäktige 17 ktber 2012 (Kf 207) samt mnämns i Översiktsplan för Nynäshamns kmmun, Antagen av kmmunfullmäktige 17 ktber 2012 (Kf 207). Det aktuella mtrådet är beläget mellan järnväg ch mtrväg ch brde därför ha mindre nytta sm annat än industrimark. Det finns ett trrläggningsföretag i mrådet. Detta behövs ta hänsyn till. För mrådet finns inte detaljplaner sm Vattenfall behöver ta hänsyn till. Vidare önskar förvaltningen påtala att det i samband med mbyggnaden är rimligt ch relevant, att utreda en ny sträckning för kraftledningarna sm går 4

6 genm Ösm tätrt ch till vilken anslutningsledningarna är kpplade. Detta överensstämmer väl med Vattenfalls plicy sm anger att framtida ny- ch mbyggnader av 70 kv ledningar ska byggas i 145 kv knstruktinsstandard (se , s. 1). Det har förts diskussiner mellan kmmunen ch Vattenfall m förändring av dessa ledningar samt att den fördjupade översiktsplanen för Ösm anger att Kraftledningen genm tätrten utgör ett påtagligt inslag i tätrtsmiljön. Den har ckså påverkat bebyggelsestrukturen i de kringliggande mrådena på ett splittrande sätt. Närheten till kraftledningen från Vanstasklan ch intilliggande bebyggelse upplevs sm störande. Mätningar av magnetfält har utförts i Idén (fd Flkets hus), nivåerna ligger i närheten av 0,4 μt (mikrtesla). Översiktsplan för Nynäshamns kmmun sm antgs av kmmunfullmäktige den 17 ktber 2012, 207 anger att Kraftledningen genm (Ösm) centrum bör flyttas för att underlätta förtätning i strategiska mråden (s.124) samt att Reservaten för framtida 220 kv-ledningar, dels en från Södertälje dels en från Västerhaninge, följer i huvudsak befintliga 70 kv-sträckningar, dck med föreslagen ändrad passage av Ösm. (s.98-99). Vattenfalls bemötande: I stycket Samlad bedömning i slutet av detta dkument kmmer kmmunens synpunkter att beaktas vid val av ledningsalternativ. En eventuell framtida mbyggnad av Kraftledningen genm (Ösm) centrum hanteras inte i denna ansökan. När det blir aktuellt kmmer planering för detta att ske i samråd med Nynäshamns kmmun ch övriga samrådsintressenter. Yttrande från Försvarsmakten Dnr FM :2 ) via mail daterat 23 januari 2015: Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. genm Yttrande från Skanva ( Elskyddsärenden) via mail daterat : Jag vill härmed meddela, att Skanva har inget att erinra mt att Vattenfall bygger m anslutningsledningarna till Trafikverkets matarstatin för Nynäsbanan i Ösm. Yttrande från Trafikverket Dnr TRV 2014/92864 ) via mail daterat : 5 genm Transfrmatrstatinen ligger i närheten av väg 225, väg 73 ch järnvägen. Alternativ C går parallellt med järnvägen ch krsar även väg 225. På Trafikverkets hemsida finns mer infrmatin kring ledningsärenden ch ansökan där material finns för att skriva avtal ch checklistr. En förläggning ska inte försvåra en utveckling av järnvägsanläggningen. Trafikverket vill se en mer detaljerad beskrivning av alternativ C för att avgöra hur järnvägen påverkas men vill ändå upplysa m att en förläggning utmed järnvägen ska ske enligt Telestörningens meddelande 21.

7 I den kmmande MKB:n bör knsekvenserna för de bende ch miljön i övrigt beskrivas. Påverkan på ch risker för påverkan på Trafikverkets anläggningar måste mhändertas. Trafikverket vill ckså upplysa m att väg 225 är kulturväg. Området ligger i vissa delar inm vattenskyddsmråde. Trafikverket har i mråde 3, bild 8, sedimentatinsdammar för väg 73. Kabelförbandens dragning i de lika alternativen är på ett sådant avstånd att Trafikverkets sedimentatinsdammar inte trde påverkas. Kabelförbandens dragning kan förväntas påverka markens vattenförande egenskaper ch vattennivå. Vi tar för givet att arbetet utförs på ett sådant sätt att markstabiliteten inte påverkas vare sig av dämning eller avvattning längs väg ch järnväg. Underlag för bedömning m hur Trafikverkets anläggningar kan påverkas ska redvisas. Trafikverket förutsätter att kulturväg 225, järnväg ch väg 73 ch dess kringanläggningar inte påverkas negativt av ny/utbyggnaden. Vattenfalls bemötande: Trafikverkets krav avseende förläggning av markkabel parallellt med järnväg samt krsning med väg 225 enligt alt. C kmmer att tas i beaktande m detta alternativ blir aktuellt. Erhållna svar från berörda/närliggande fastigheter Yttrande från via mail : Här kmmer en kmmentar från två fastigheter, ch, i detta ärende. Vi har tagit del av er dkumentatin. Våra fastigheter ligger sist respektive näst sist vid den södra ändan av vägen i Gryt ch de lika alternativen för ledningsdragningen påverkar knappast ss alls, annat än att luftledningar rent allmänt är ett strt ch önskat ingrepp i landskapsbilden. Med en viss förvåning knstaterar vi dck att den i övrigt digra dkumentatinen inte alls tar upp det sm vi bedömer sm transfrmatrstatinens största påverkan på miljö, nämligen fläktbuller. Vi br ju grannar med järnvägen men tågen kmmer två gånger i halvtimmen alt två gånger i timmen ch nattetid är det helt tyst. Förutm det så dminerar trafikbullret starkt berende av vindriktning ch vind/temperaturgradient, antingen från Rv 73 eller från Lv 225, medan det då under vissa dagar är i det närmaste tyst. Vi har dck nterat att under vissa dagar alt vissa förhållanden finns ett i sammanhanget dminerande fläktljud från transfrmatrstatinen. Sannlikt påverkas nivån av de akustiska förhållandena men vi upplever skillnaderna såsm varande stra ch avståndet för krt för att kunna förklaras av detta, utan vi föreställer ss att det även berr av driftfallet liksm att situatinen kan ha förändrats i ch med ändringen i installatinen sm följde på transprten av den nya transfrmatrn. Vi vill förstå mer m hur ch under vilka förhållanden detta buller uppstår samt vi anser att det brde kunna reduceras. 6

8 ch ) samt ch ( ). Vattenfalls bemötande: Statinsmrådet består av två statiner dels Trafikverkets mfrmarstatin ch dels Vattenfalls transfrmatrstatin. Från Trafikverkets mfrmarstatin hörs ett kntinuerligt ch störande ljud från dess fläktare. Från Vattenfalls transfrmatrstatin förekmmer ckså fläktbuller men dessa upplevs inte sm störande när man befinner sig på platsen. Synpunkterna avseende buller från dessa anläggningar kmmer att föras vidare till Vattenfalls statinstekniker ch Trafikverket. Detta då dessa frågr avseende Trafikverkets mfrmarstatin respektive Vattenfalls transfrmatrstatin inte behandlas i detta samrådsärende då detta samråd endast avser anslutningsledningar till statinen.. Yttrande från genm via mail : Enligt utskickat underlag framgår planerna för anslutningsledningar m.m. Mt den fysiska utbyggnaden enligt plan har vi inget att invända. Men vi vill i samband med utbyggnadsplanerna framställa önskemål m bullerdämpande åtgärder vid transfrmatrstatinen i fråga. Vi upplever att fläktbuller från anläggningen stör. Utan att i sak kppla det till bytet av en transfrmatrdel under smmaren 2014 så upplevs det störande under perider då fläktsystemet uppenbarligen går med högre effekt. För bende i :, ch. Vattenfalls bemötande: Se vanstående bemötande. Yttrande från via mail : Jag vill göra er uppmärksam på att efter ni gjrt en genmgång på tänkbara alternativ för dragning av anslutningsledningar har en tmt styckats av ch börjat bebyggas nrr m. Om alternativ D väljs kmmer ledningarna att gå väldigt nära den nya bebyggelsen vilket vi starkt mtsätter ss. Vattenfalls bemötande: Vattenfall tar till sig dessa synpunkter vid val av alternativ enligt stycket Slutlig bedömning enligt nedan. Yttranden med hänvisning till kungörelsen i Nynäshamnspsten Yttrande från via mail : Avseende kungörelse m ny anslutningsledning till transfrmatrstatinen i Ösm. Jag läser m van tillsammans med en färgbild i dagens utgåva av Nynäshamnspsten hur ni tänkt dra nya kraftledningar. Bilden använder färgerna lila, röd, grön ch blå för att visa dragningarna av luftledningarna. Jag är färgblind ch kan inte se vilka ledningar sm har resp. beskrivna färger. 7

9 Jag föreslår att ni knsulterar en persn sm är färgblind innan ni publicerar dylika färgbilder m ni vill ha synpunkter från ss färgblinda. För att visa dessa luftledningar kan man tex. använda streckade ch punktade linjer i lika kmbinatiner eller färgkmbinatiner sm är anpassade för färgblinda. Vattenfalls kmmentar: En justerad utgåva på karta har skickats till med följande svar från via mail : Tack, Detta funkar bra för mig (ch alla andra ckså). Någt yttrande har inte erhållits på kungörelsen. Yttrande från :, Oppsitinsråd Nynäshamns Kmmun via mail Såg samrådsannnsen i dagens Nynäshamnspsten, men kan inte rientera mig på den kartbild sm återges inandningen. Ser gärna att jag kan få del av mer ch tydligare infrmatin ch ev. samrådshandlingarna i den mån dessa finns i någrlunda greppbar versin. Vattenfalls kmmentar: En utgåva på samrådsunderlaget skickades till via mail Någt yttrande har inte erhållits från hnm. Skriftlig överenskmmelse med Strängnäs stift Samrådsmöten har avhållits med Strängnäs stift sm har genm skriftlig överenskmmelse gdkänt att Vattenfall erhåller mark från stiftet för att utöka mrådet för transfrmatrstatin samtidigt sm de har medgivit Vattenfall att göra en ledningsmbyggnad ch nybyggnad av ledningar på kyrkans mark. Enligt överenskmmelsen ska Vattenfall ersätta arrendatrn på kyrkans mark för eventuella brukningshinder, skördeskadr m.m. för ledningsmbyggnaden. Möte med kyrkans gårdsarrendatr Möte har avhållits med gårdsarrendatr på Strängnäs stift mark. Har muntligen framfört att han har inget att invända mt ledningsbyggnatinen enligt alternativ A förutsatt att han erhåller ersättning för intrånget i arrenderad mark. avse- Möte med samfällighetsförening för gemensamhetsanläggning ende väg Samfällighetsföreningen är väl införstådda med ledningsbyggnatinen enligt alternativ A. Samlad bedömning Inledningsvis har fyra alternativa sträckningar studerats för luftledning respektive markförläggning av aktuell ledning. Samråd med berörda parter har genmförts avseende alternativ A, alternativ B, alternativ C ch alternativ D. Av Länsstyrelsens yttrande kan man utläsa att de förrdar alternativ A eller alternativ B. De vill bl. a. inte att den föreslagna ledningsbyggnatinen ska påverka kända frnlämningar vilket alternativ C kan göra. De vill inte heller att någt alternativ sm ligger för nära bstadsbebyggelse vilket alternativ D gör. De vill samtidigt ha ett alternativ sm gör minsta påverkan på den värdefulla jrdbruksmarken. 8

10 Av alternativ A ch B gör alternativ A minsta påverkan på jrdbruksmarken enligt Vattenfalls bedömning. Stlparna närmast statinen kmmer att stå på statinsmrådet på mark sm kmmer att fastighetsregleras från kyrkan fastighet till Vattenfalls transfrmatrstatin. Stlparna för anslutning till Vattenfalls befintliga luftledning kmmer placeras intill ett dike varför det blir ett minimalt intrång i jrdbruksmarken. Om istället alternativ B genmförs blir intrånget i jrdbruksmark enligt Vattenfalls bedömning större. Visserligen behövs inga stlpar på transfrmatrfastigheten, men istället måste det grävas på jrdbruksmarken vilket rsakar skördeskadr, eventuella skadr på täckdikesrör m.m. Dessutm blir kabelstlpen sm ansluter till befintlig luftledning större än anslutningsstlpen för luftledningen i alternativ A. Vattenfalls bedömning är ckså att Gryt-Nibble trrläggningsföretag påverkas mer m alternativ B genmförs än m utförande sker enligt alternativ A. Av kmmunens yttrande kan man utläsa att de förrdar alternativ B med alternativ A sm det sm är näst bästa alternativ. De menar att alternativ B ger mindre synlighet i landskapet ch minskad strålning. Den minskade synligheten blir enligt Vattenfalls bedömning marginell i alternativ B då i stället anslutande kabelstlpar till befintlig luftledning blir kraftigare ch betydligt synligare. Beträffande strålningen eller kraftfältet från jrdkablarna blir det väldigt kraftigt magnetfält vanför kablarna men det avtar snabbt med avståndet. Beträffande luftledning så är det inte lika kraftigt under ledningen sm vanpå kablarna. Däremt är avståndet längre innan det har avtagit helt. Vattenfall ser ingen förbättring i att bygga enligt alternativ B jämfört med alternativ A. Strängnäs stift ägare till jrdbruksmarken ch dess gårdsarrendatr har tagit till sig alternativ A ch inte haft några synpunkter på detta alternativ. En fastighetsägare har avfärdat alternativ D sm inte önskvärd sträckning. Eftersm den nuvarande anslutningsledningen är utförd sm luftledning ch det enbart blir aktuellt med grävning för några stlphål gör Vattenfall bedömningen att Gryt- Nibble trrläggningsföretag påverkas minimalt i alternativ A. Av övriga parter sm yttrat sig i samrådet har ingen angivit någn direkt gradering av alternativen. Baserat på den infrmatin ch de synpunkter sm framkmmit i samrådet samt eknmisk värdering av de lika alternativen har Vattenfall valt att gå vidare med alternativ A sm huvudalternativ. Planerade arbeten kmmer att anpassas ch åtgärder kmmer att vidtas för att minimera negativ påverkan på det mråde sm berörs av byggnatinen. 9

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum 1 (3) Vattenfall Eldistributin AB Registratur.eldistributin@vattenfall.cm Beslut m betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 miljöbalken inför ansökan m ny samt förlängd nätkncessin för 150 kv kraftledningar

Läs mer

Samrådsredogörelse avseende ombyggnad av Vattenfalls 24 kv ledning TL228 på Instön & Koön i Kungälv kommun

Samrådsredogörelse avseende ombyggnad av Vattenfalls 24 kv ledning TL228 på Instön & Koön i Kungälv kommun Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende mbyggnad av Vattenfalls 24 kv ledning TL228 på Instön & Kön i Kungälv kmmun Vattenfall Eldistributin AB 2015-06-10 Bakgrund Vattenfall Eldistributin AB (Vattenfall)

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

1.2. Syfte Gällande lagstiftning

1.2. Syfte Gällande lagstiftning 1.2. Syfte Syftet med MKB:n är i huvudsak att identifiera ch beskriva de direkta ch indirekta effekter sm den planerade ledningen ch dess uppförande kan å å; Människr, djur, växter, mark, vatten, luft,

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Lösningsförslag/lösningskommentarer (Ej fullständiga svar) VFTA01- ordinarie tenta våren 2014

Lösningsförslag/lösningskommentarer (Ej fullständiga svar) VFTA01- ordinarie tenta våren 2014 Lösningsförslag/lösningskmmentarer (Ej fullständiga svar) VFTA01- rdinarie tenta våren 2014 Fråga 1 15p a Av uppgiften framgår att strandskydd föreligger i mrådet. Av MB 7:15 1p framgår bland annat att

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

ÖVERSIKTSPLANENS HUVUDDRAG

ÖVERSIKTSPLANENS HUVUDDRAG Översiktsplan för Strängnäs kmmun Översiktsplanens huvuddrag ÖVERSIKTSPLANENS HUVUDDRAG STRATEGI FÖR NYA BOSTÄDER Kmmunens viljeinriktning är att ta till vara ch utveckla det sm är bra ch unikt i varje

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN STOCKHOLMS HAMN AB FÖRSLAGSHANDLING HUVUDRAPPORT 2007-10-16 ATKINS SVERIGE AB 1 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Plicy för vägvisningsskyltar ch tillfälliga skyltar inm Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Antagen i tekniska nämnden 2014-01-22 POSTADRESS Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö BESÖKSADRESS Stckhlmsvägen

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Ebbasalen, Sala kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Per Erikssn (C) Per Mattssn (V)

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

ANTAGANDE, enkelt planförfarande Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning

ANTAGANDE, enkelt planförfarande Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Diarienr 2011/0074 Ändring genm tillägg för detaljplan S8 Björkenäs 1:1 mfl, Söderåkra, Trsås kmmun, Kalmar län ANTAGANDE, enkelt planförfarande Tillägg till plan- ch genmförandebeskrivning Trsås 2013-08-20,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Till Regeringen. via Vägverket VTL Borlänge. Överklagande av fastställelse av arbetsplan med MKB för Norra Länken (Er ref PP 30A 00:26400)

Till Regeringen. via Vägverket VTL Borlänge. Överklagande av fastställelse av arbetsplan med MKB för Norra Länken (Er ref PP 30A 00:26400) Stckhlm 2001-01-19 Förbundet för Ekparken Stra Skuggans väg 30 115 42 STHLM ekpark@algnet.se Till Regeringen via Vägverket VTL 781 87 Brlänge Överklagande av fastställelse av arbetsplan med MKB för Nrra

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Avtal med Vårdinge Hembygdsförening i södertälje

Avtal med Vårdinge Hembygdsförening i södertälje södertälje kmmun Avtal med Vårdinge Hembygdsförening i södertälje l Parter Avtal har träffats mellan Södertälje kmmun, Vårdinge-Mölnb kmmundelsnämnd, nedan kallad KDN ch Vårdinge Hembygdsförening i Södertälje

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Dnr: ST 2013/181-1.1 Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2013-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 10 maj 2016 Plats ch tid Barn ch urbildnings knferensrum, Heby kmmun kl. 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische (M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Bengt Gårdenbrg (C) Olf

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten.

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten. Metdbeskrivning underlag till rapprten Lång väg till patientnytta en uppföljning av natinella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system Denna metdbeskrivning kmpletterar den metdbeskrivning

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV. Unna tjerusj Vattenfall. Sweco. Sweco. Unna tjerusj

UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV. Unna tjerusj Vattenfall. Sweco. Sweco. Unna tjerusj BILGA 6 MINNESANTECKNING UPPDRAG VF_Kncessin_Prjus UPPDRAGSLEDARE 18 UPPDRAGSNUMMER 1662061000 UPPRÄTTAD AV PLATS Unna tjerusj kntr, Östra kyrkallén 2, Gällivare 06 T D 11.30-12.30 NÄRVARANDE Unna tjerusj

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer