Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011"

Transkript

1 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd Tranem Anvisningar till hur du fyller i blanketten finns på sidan Ansökan avser Kryssa för ett eller flera alternativ Nytt tillstånd Förlängning av bef. tillstånd med diarienummer Övertagande av bef. tillstånd med diarienummer Kmplettering av bef. tillstånd med diarienummer 2. Allmänna uppgifter Sökande Företagets eller persnens namn (för fysisk persn anges fullständigt namn) Persn-/Organisatinsnr (10 siffrr) Pstadress Kntaktpersn/er Namn E-pstadress Telefn dagtid (inkl. riktnummer) Mbiltelefn Plats för hantering Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare (m annan än sökande) Verksamhet där hantering av brandfarlig vara ska ske Publik yrkesmässig verksamhet Övrig yrkesmässig verksamhet Privat hushåll Krt verksamhetsbeskrivning (kan ckså lämnas på bilaga): 1

2 Södra Älvsbrgs 3. Hantering Fyll i infrmatin för de brandfarliga varr sm ansökan gäller. Hanteringen avser (flera alternativ får anges) förvaring försäljning tillverkning bearbetning uppvärmning elprduktin matlagning bearbetning annan hantering, ange vad Hantering av brandfarlig vätska i (flera alternativ kan anges) cistern van mark cistern i mark lös behållare knsumentförpackning annat, ange vad Hantering av brandfarlig gas i (flera alternativ kan anges) cistern van mark cistern i mark lös behållare knsumentförpackning annat, ange vad Hantering av brandreaktiva varr i ange vad Hanteringsplats utmhus i A-byggnad i B-byggnad i C-byggnad Krt beskrivning av den planerade hanteringen av brandfarlig vara. 4. Typ ch mängd Ange den största mängd sm kan hanteras. Brandfarlig gas (BFG) ch/eller Brandfarlig vätska Prdukt Vlym [liter] Klass [Klass 1, 2a, 2b, 3 eller BFG] 2

3 Södra Älvsbrgs Brandreaktiv vara Prdukt Vlym [liter] Klass Brandreaktiv Brandreaktiv 5. Bilagr Bilagr krävs för att erhålla ett tillräckligt underlag för handläggningen av ansökan. Se 5 Anvisning Bilagr för mer infrmatin m bilagrna. Ange vilka bilagr sm bifgas Beskrivning av verksamheten Karta över mrådet Planskiss av anläggningsmråde Anmälan föreståndare Ftgrafier Utökad karta av mråde Klassningsplan Intyg/besiktningsprtkll Drift- ch underhållsinstruktin Utbildningsbevis föreståndare Riskutredning/riskanalys Prcessbeskrivning Prcessritning Varuförteckning annat, ange vad annat, ange vad Namnförtydligande Ort Datum Signatur 3

4 Södra Älvsbrgs Anvisning för ifyllnad av blankett 1. Anvisning för Ansökan avser Nytt tillstånd Väljs m verksamheten inte har någt tillstånd för brandfarlig vara sedan tidigare Förlängning av bef. tillstånd med diarienummer Väljs m verksamheten har ett befintligt tillstånd sm ska förlängas. Ange diarienummer för detta tillstånd. Övertagande av bef. tillstånd med diarienummer Väljs m befintligt tillstånd ska byta innehavare. Ange diarienummer för detta tillstånd. Kmplettering av bef. tillstånd med diarienummer Väljs m verksamheten har ett befintligt tillstånd sm behöver utökas med mer brandfarlig vara. Ange diarienummer för detta tillstånd. De tre alternativen förlängning, övertagande ch kmplettering av befintligt tillstånd kan kmbineras. 2. Anvisning för Allmänna uppgifter Sökande Under sökande ska enbart uppgifter sm gäller den juridiska eller fysiska persn (sm kan förvärva rättigheter ch ikläda sig skyldigheter enligt eventuellt tillstånd) anges. Uppgifter för kntaktpersn ch plats för hantering anges senare i blanketten. Kntaktpersn/er Uppgifter till den persn/ de persner sm ska vara kntaktpersn mt myndighet sm handlägger tillståndsansökan. Ska vara fysisk persn/er. Plats för hantering Ange uppgifter kring den plats där hanteringen av brandfarlig vara ska ske. Om ingen fastighet är anknuten till hanteringen, kntakta den myndighet sm ska handlägga tillståndsansökan för mer infrmatin. Nrmalt knyts ett tillstånd till en fastighet. Kntakta den myndighet sm ska handlägga tillståndsansökan för mer infrmatin m flera fastigheter är anknutna. Publik yrkesmässig verksamhet är bland andra yrkesmässiga verksamheter där flertalet persner vistas sm inte känner till hanteringen eller riskerna med den, exempelvis restauranger, sklr, sprtarrangemang, festivaler, teatrar, utställningar, varuhus ch vårdinrättningar. En krt verksamhetsbeskrivning avser att beskriva den verksamhet sm i huvudsak bedrivs på hanteringsstället. Dessutm på vilket sätt den brandfarliga varan knyts till denna verksamhet. 4

5 Södra Älvsbrgs 3. Anvisning för Hantering A-byggnad Byggnad där människr br samt byggnad i vilken det vanligen vistas människr sm saknar anledning att känna till förekmmande hantering av brandfarliga gaser eller vätskr. Hit hör bstadshus, htell, sjukhus, kntrshus, varuhus, restaurang, biblitek, museum, utställningsbyggnad, skla, kyrka ch annan byggnad med samlingslkal ch liknande. B-byggnad Byggnad i vilken vanligen endast vistas människr sm kan förutsättas känna till förekmmande hantering av brandfarliga gaser eller vätskr. Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, parti- eller pstrderlager, pumphus, bensinstatin, garagebyggnad, labratriebyggnad ch liknande. C-byggnad Byggnad där människr vanligen inte vistas. Hit hör friliggande magasin, cntainer, förråd.d., ävensm del av byggnad, sm med brandvägg utan dörr ch fönster är skild från B-byggnad. Väderskydd är i detta sammanhang inte att anse sm byggnad. 4. Anvisning för Typ ch mängd Under prdukt ska benämningen på den vara sm ska hanteras, t ex diesel, bensin 95, gasl eller väteperxid, anges. Vlym avser den vlym sm varan har i den behållare sm den lagras i. För tryckkndenserad gas (till exempel gasl) avses alltså den vlym sm gasen har inne i cisternen eller gasflaskan. Inte den vlym varan har vid nrmalt tryck (1 atm.) ch nrmal temperatur (20 C). Observera att det är vlymen ch inte massan sm ska anges. Klass delas in i följande klasser: Brandfarlig gas: Gaser sm vid en temperatur av 21 C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Anges sm BFG. Brandfarlig vätska: Klass 1 vätska med flampunktsmråde t fp < 21 C Klass 2a vätska med flampunktsmråde 21 t fp 30 C Klass 2b vätska med flampunktsmråde 30 < t fp 55 C Klass 3 vätska med flampunktsmråde 55 < t fp 100 C Brandreaktiva varr: 5

6 Södra Älvsbrgs Är de brandreaktiva varr sm Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap anger.för varje brandreaktiv vara finns en separat föreskrift är följande ämnen angivna sm brandreaktiva varr: Väteperxid, rganiska perxider, ammniumnitrat, lågnitrerad nitrcellulsa ch brandfarlig bigraffilm. 5. Anvisning för Bilagr Berende på mfattningen av den hantering av brandfarlig vara sm söks varierar behvet av bilagr sm underlag i tillståndsansökan. Här ges en övergripande bild av vilka bilagr sm behöver bifgas ansökan. Faktrer sm styr behvet av bilagr är bland annat Hanteringens mfattning Hanteringens kmplexitet Riskerna med hanteringen Typ av tillstånd (nytt tillstånd, förlängning av tillstånd etc.) Genm att bifga ett bra underlag till ansökan kan handläggningstiden reduceras. Kstnaden för tillståndet utgår från självkstnadsprincipen varför en tydlig ansökan kan påverka kstnaden. Då certifikat ch intyg efterfrågas avses kpia av riginalhandling. Tillståndsansökan mindre hantering Bilagrna nedan behövs vid exempelvis liten gaslanläggning, enstaka cistern, lösa behållare. Beskrivning av verksamheten Krt beskrivning av den verksamhet där hantering av brandfarlig vara ska ske. Även en krt beskrivning m den planerade hanteringen av brandfarlig vara. (Har uppgifterna lämnats på blanketten behövs ej denna bilaga.) Karta över mrådet Karta över närmrådet där följande markeras: Hanteringsplatser för brandfarlig vara (till exempel förvaringsskåp för lös behållare, gasspis, cistern, etc.) Eventuella närbelägna skyddsbjekt. Skyddsbjekt är platser där det vistas många persner sm inte förväntas ha kännedm m hanteringen av brandfarlig vara, t.ex. sklr, vårdanläggningar, samlingslkaler etc.) Skydds- ch säkerhetsavstånd ska kunna utläsas Planskiss av anläggningsmråde En måttsatt planskiss i skala mellan 1:50 1:200 vilken visar anläggningsmrådet där den brandfarliga varan avses hanteras. Följande ska vara utmärkt: Byggnader på anläggningen. Cisterner, behållare ch utrymmen där brandfarlig vara avses hanteras. Alla förvaringsbehållare eller grupper av förvaringsbehållare (cisterner, gasflaskr, knsumentförpackningar etc.) ska märkas ut på skissen. Det ska framgå vilken typ av behållare, prdukt ch mängd brandfarlig vara sm det är vid respektive hanteringsplats. Rörledningar van jrd för brandfarlig vara Interna körvägar ch parkeringsplatser. Utrymmen där eventuell explsiv vara eller andra kemikalier hanteras. 6

7 Södra Älvsbrgs Brandcellsindelning ch utrymningsvägar. Ventilatinsförhållanden i utrymmen där brandfarlig vara hanteras. Anmälan föreståndare Den sm bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. I nrmalfallet krävs minst två föreståndare. Föreståndare ska ha tillräcklig kmpetens ch tillräckliga befgenheter för att hanteringen ska kunna ske på ett säkert sätt. Anmälan m föreståndare finns på en särskild blankett. Anmälan ska vara räddningstjänsten tillhanda senast på dagen för tillståndets utfärdande. Ftgrafier För att ge en klar bild av hur hanteringen är tänkt kan ett antal ftgrafier, vilka beskriver byggnader, förvaringsplatser etc. bifgas. Ftgrafier är inte alltid en nödvändighet men kan förenkla handläggningen av ärendet avsevärt. Tillståndsansökan större hantering Förutm bilagrna van behövs bilagrna nedan vid exempelvis flera cisterner, kraftvärmeverk, mindre lager, förvaring ch/eller försäljning ur cistern. Utökad karta över mrådet (ersätter rdinarie karta över mrådet ) Karta över mrådet med skala i ungefär 1:1000 där följande är utmärkt: Hanteringsplatser för brandfarlig vara (till exempel försäljningsplats, cisterner ch förråd) Omgivande bebyggelse ch vägar samt närbelägna industrier. Märk ut eventuella A- byggnader (se 3 Anvisning Hantering för betydelse av A-byggnad). Skydds- ch säkerhetsavstånd ska kunna utläsas. Klassningsplan En utredning ch bedömning av riskerna för uppkmsten av explsiv atmsfär ska upprättas i de flesta fall. Klassning utförs vanligen enligt EN I Svenska Elektriska Kmmissinen (SEK) Handbk 426, Klassning av explsinsfarliga mråden, riskmråden med explsivgasblandning finns en svensk översättning av standarden EN Klassningsplan behövs inte för bstäder rum, utrymme eller mråde med enbart aerslbehållare engångsbehållare för gas, eller täta förpackningar med vätska rum, utrymme eller mråde med enstaka lös gasbehållare sm till exempel flaska på svetskärra icke anslutna lösa gasbehållare med tätprppar sm står i ventilerat utrymme färre än tre anslutna gaslbehållare (gäller P45 eller mindre) 7

8 Södra Älvsbrgs Vid hantering av vätskr behövs vanligen inte klassningsplan för vätskr klass 2b ch klass 3 förutm vid dimbildning såsm vid exempelvis sprutlackering ch sprutrengöring. Vid uppvärmning av klass 2b ch klass 3 vätskr skall dck klassningsplan upprättas då vätskan värms upp till mer än 5 grader under ämnets flampunkt. Intyg/besiktningsprtkll Vid uppförande av en ny anläggning för brandfarliga vätskr ska entrepenören intyga att anläggningen är tekniskt utförd ch mnterad så att den uppfyller tillämpliga föreskrifter. Intyg från besiktning av cistern ch rörledning (installatinskntrllrapprt) ska bifgas. Vid en äldre anläggning ska senaste kntrllrapprt/kntrllbesiktningsintyg bifgas. Se vidare SÄIFS 1997:9. Installatinsbesiktning av ackrediterat kntrllrgan ska utföras på tryckkärl (till exempel gaslcistern) ch grövre trycksatta rörledningar (vilka definieras i AFS 1999:4) för brandfarlig gas. Se vidare AFS 2005:3. Övriga behållare ch rörledningar för brandfarlig gas skall täthetskntrlleras. En sådan kntrll skall vara prtkllförd. En elbesiktning utförd av besiktningsman med tillräcklig kmpetens skall visa att elektrisk utrustning inm klassat mråde är i rätt utförande ch rätt installerad. Elbesiktningsmannen ska ha kunskap m ATEX-direktiven ch installatin av Ex-klassad utrustning. Intyg från kntrllen bifgas. Intyg ch besiktningsprtkll kan även finnas i andra utföranden vid hantering sm inte tas upp sm exempel i detta stycke. Om sådana intyg eller besiktningsprtkll behövs bifgas dessa till ansökan. Drift ch underhållsinstruktiner En driftinstruktin beskriver hur det system sm innehåller brandfarlig vara hanteras vid nrmaldrift. En skötselinstruktin beskriver hur detta system underhålls ch kntrlleras för att säkerställa tillfredsställande funktin. Utbildningsbevis föreståndare Föreståndare för brandfarlig vara behöver tillräcklig kmpetens för att kunna underhålla hanteringen. Olika typer av hantering ställer lika krav kmpetensen. I de flesta fall krävs en föreståndareutbildning av någt slag för att uppnå denna tillräckliga kmpetens. Övriga bilagr Riskutredning/riskanalys Enligt 7 Lagen 2011:1011 m brandfarliga ch explsiva varr ska den sm bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns tillfredsställande utredning m riskerna för lyckr ch skadr på liv, hälsa, miljö eller egendm sm kan uppkmma genm brand eller explsin rsakad av brandfarliga eller explsiva varr samt m knsekvenserna av sådana händelser. Ett specifikt dkument sm utreder riskerna behövs vid viss strskalig ch/eller mer kmplex hantering. 8

9 Södra Älvsbrgs Prcessbeskrivning För att skapa förståelse för hur den brandfarliga varan avses att hanteras kan en prcessbeskrivning ibland vara nödvändig. Prcessbeskrivningen beskriver den huvudsakliga prcess sm den brandfarliga varan ingår i ch beskriver hur den brandfarliga varan används i denna prcess. Prcessritning Ritning över ingående delar i den eller de prcesser sm ingår i prcessbeskrivningen. Varuförteckning Om ett strt antal brandfarliga varr ska hanteras, till exempel i ett lager, kan de lika varrna redvisas i en varuförteckning. De brandfarliga varrnas benämning, mängd (i liter) ch klass ska redvisas. 9

ANSÖKAN OM TILLSTÅND gällande Hantering av brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

ANSÖKAN OM TILLSTÅND gällande Hantering av brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 1(6) ANSÖKAN OM TILLSTÅND gällande Hantering av brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Ansökan insändes till: Räddningstjänsten Svedala Kommunhuset 233 80 Svedala

Läs mer

Ansökan tillstånd Explosiv vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd Explosiv vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 lanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem 1. nsökan avser nsökan tillstånd Explsiv vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Typ av ansökan,

Läs mer

- ANSÖKAN om - Tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011. Datum. 1.

- ANSÖKAN om - Tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011. Datum. 1. 1 (6) - ANSÖKAN om - Tillstånd till hantering av brandfarliga varor Ansökan skickas till: Höglandets Räddningstjänstförbund Funktion Myndighet 571 80 Nässjö Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS

Läs mer

Ansökan/anmälan om hantering av brandfarlig vara 1 (7) Tekniska nämnden. Blanketten skickas till Skellefteå kommun räddningstjänsten

Ansökan/anmälan om hantering av brandfarlig vara 1 (7) Tekniska nämnden. Blanketten skickas till Skellefteå kommun räddningstjänsten Tekniska nämnden Blanketten skickas till Skellefteå kommun räddningstjänsten Nöppelbergsvägen 2 931 76 Skellefteå Diarienummer (fylls i av Skellefteå kommun) Ansökan/anmälan om hantering av brandfarlig

Läs mer

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor Information - Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och 1 (3) Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Vägledning till tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor

Vägledning till tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor Upprättad 2018-10-29 Nyköping, Oxelösund, Trosa & Gnesta 1(6) Vägledning till tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor 1. Sökande Sökande kan vara en juridisk eller fysisk person. För hantering

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för hantering brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan för hantering brandfarlig vara PM 1(6) Vägledning tillståndsansökan för hantering brandfarlig vara Denna vägledning är till för att underlätta för sökande att skicka in kompletta ansökningshandlingar vid ansökan om tillstånd för hantering

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR HANTERING AV BRANDFARLIG VARA

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR HANTERING AV BRANDFARLIG VARA Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Räddningstjänsten ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR HANTERING AV BRANDFARLIG VARA Sänds till: Räddningstjänsten 631 86 ESKILSTUNA Stämplas av mottagaren Anmälan avser: Nytt

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN BRANDFARLIGA VAROR. Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan Trelleborg

TILLSTÅNDSANSÖKAN BRANDFARLIGA VAROR. Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan Trelleborg Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan 15 231 44 Trelleborg Datum: Diarienr (fylls i av mottagande kommun) Ansökan om (markera en eller flera) Nytt tillstånd Förändring av tillstånd

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Tillståndsansökan brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan 15 231 44 Trelleborg Datum: Diarienr (fylls i av mottagande kommun) Ansökan om Nytt tillstånd Förändring

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara För information om hur du fyller i ansökan, se sidan 4. Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås Box 42, 361 21 Emmaboda

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Syd Box 4434, 203 15 Malmö Ansökan avser Nytt tillstånd Övertagande av tillstånd Förändring av tillstånd

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Vägledning till blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Vägledning till blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Vägledning till blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor För att handläggningstiden ska vara så kort som möjligt är det viktigt att du som ansöker om tillstånd till hantering

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara * Obligatoriska fält 1 Sökande 1.1 * g godkänner genom användandet av denna tjänst att Svalövs Kommun hanterar mina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Observera att samtliga uppgifter i ansökningsblanketten, under punkterna 1-6 samt föreståndaranmälan, måste bifogas/fyllas i för att handläggning av ärendet ska påbörjas! 1. Sökande (t ex företagsnamn)

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium BRANDFARLIGA VAROR Hantering på labratrium Denna infrmatin visar hur brandfarliga gaser ch vätskr kan hanteras på labratrier på ett sätt sm uppfyller lagstiftningens krav. Utgångspunkten för denna infrmatin

Läs mer

Anvisning för ifyllnad av blankett

Anvisning för ifyllnad av blankett Räddningstjänsten Östra Blekinge Anvisning för ifyllnad av blankett Ansökan avser Här markeras vad ansökan avser. 1. Sökande Det är alltid den som hanterar den brandfarliga varan som ska söka tillstånd

Läs mer

Vägledning - Ifyllnad av blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara

Vägledning - Ifyllnad av blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara Vägledning - Ifyllnad av blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara Denna vägledning är till för att underlätta för dig

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Sökande och fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) Sökandens namn Organisations-/Personnummer Sökandens adress Mobil

Läs mer

Så fyller du i ansökan för brandfarliga varor

Så fyller du i ansökan för brandfarliga varor Så fyller du i ansökan för brandfarliga varor STY-0790 Här får du information om hur du fyller i blanketten för tillståndsansökan brandfarlig vara. Beskrivningen nedan följer ansökningsblanketten punkt

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsten 1(10) Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor (LBE) enligt 16 i lagen (2010:1011). Om du behöver tillstånd eller inte beror

Läs mer

Ny tillståndshavare till befintligt tillstånd med dnr.

Ny tillståndshavare till befintligt tillstånd med dnr. Uppr: 2016-02-25 Rev: -- ANSÖKAN OM TILLSTÅND Räddningstjänsten Öland Ifylld ansökan skickas till: Box 111 386 22 Färjestaden 1. Sökande Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

Tillståndsansökan Brandfarlig vara

Tillståndsansökan Brandfarlig vara Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt lagen (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Vad

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Avdelningen för brandskydd och olycksförebyggande arbete: Råd och anvisningar gällande brandskydd vid tillfällig förläggning/övernattning

Avdelningen för brandskydd och olycksförebyggande arbete: Råd och anvisningar gällande brandskydd vid tillfällig förläggning/övernattning 1(8) Dkument dnr: 2018:258 Avdelningen för brandskydd ch lycksförebyggande arbete: Råd ch anvisningar gällande brandskydd vid tillfällig förläggning/övernattning Räddningstjänsten Svedala kmmun, Kmmunhuset,

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Överkalix kommun Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara 1 (6) Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Ifylld blankett skickas till: 891 38 Örnsköldsvik Ansökan avser förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Räddningstjänsten Kiruna

Räddningstjänsten Kiruna Tillståndsansökan brandfarliga varor handlingar att bifoga För att handläggningstiden ska vara så kort som möjlig är det viktigt att du som ansöker om tillstånd till hantering av brandfarlig vara sänder

Läs mer

Ansökan om tillstånd för explosiv vara

Ansökan om tillstånd för explosiv vara Ansökan om tillstånd för explosiv vara * Obligatoriska fält 1 Sökande 1.1 * Jag godkänner genom användandet av denna tjänst att Svalövs Kommun hanterar mina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara INFORMATION 2010-10-26 Tekniska nämnden Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara En kort vägledning för handläggning av tillståndsärenden rörande brandfarlig vara. Ansökan om: Här kan sökanden kryssa

Läs mer

PM BRANDFARLIGA VAROR.

PM BRANDFARLIGA VAROR. 1 PM BRANDFARLIGA VAROR. En information från miljönämnden och räddningstjänsten i Strömstads kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Tillståndsansökan explosiv vara

Tillståndsansökan explosiv vara Tillståndsansökan explosiv vara För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan Ifylld blankett skickas till:, Box 4434, 203 15 Malmö Datum: Ansökan om tillstånd till

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Sökande och fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) Sökandens namn Organisations-/Personnummer Sökandens adress Postnummer

Läs mer

Tillståndsansökan för brandfarlig vara i skolan

Tillståndsansökan för brandfarlig vara i skolan Sida 1(5) Tillståndsansökan för brandfarlig vara i skolan Till dig som ska ansöka om tillstånd för brandfarlig vara är det viktigt att du tar del av detta dokument i sin helhet. Dokumentet är särskilt

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Bastiongatan 14 451 50 Datum 1. Ansökan om: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd till

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan Ifylld blankett skickas till: Datum: Gällande tillstånd, dnr: Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 1. Ansökan om: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva

Läs mer

Ansökan om tillstånd för explosiva varor;

Ansökan om tillstånd för explosiva varor; 1(5) Ansökan om tillstånd för explosiva varor; enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Se vägledning för mer information Nytt tillstånd Ny tillståndsinnehavare till bef tillstånd

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Person- eller organisationsnummer (tio siffror):

Person- eller organisationsnummer (tio siffror): Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara Denna blankett är för dig som ska söka tillstånd till hantering för hantering av explosiv vara.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara 1(5) TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara (Fylls i av Räddningstjänsten) Inkom: Diarienr: Ansökan avser Nytt tillstånd Ny föreståndare Namn- eller adressändring till befintligt tillstånd Ansökan för förvärv

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

KLARA: RELEASE NOTES MAJ 2015

KLARA: RELEASE NOTES MAJ 2015 KLR: RELESE NOTES MJ 2015 Nya funktiner KLR 2015-05-07 Nrdic Prt B Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (7) Nrdic Prt B 2015-05-07 Innehållsförteckning 1 Dkumentinfrmatin... 3 1.1 Funktinalitet ch

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

Tillståndsansökan. Explosiv vara. Sökande. Föreståndare. Om flera föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som bilaga.

Tillståndsansökan. Explosiv vara. Sökande. Föreståndare. Om flera föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som bilaga. Sid 1(5) Tillståndsansökan Explosiv vara Ansökan avser nytt tillstånd ny föreståndare för tillstånd med diarienr.. ändring av befintligt tillstånd med diarienr. Ansökan för Sökande Företagets eller personens

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

- ANSÖKAN om - Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 1. Ansökan avser. 2. Sökande 1 (6)

- ANSÖKAN om - Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 1. Ansökan avser. 2. Sökande 1 (6) 1 (6) - ANSÖKAN om - Ansökan skickas till: Höglandets Räddningstjänstförbund Funktion Myndighet 571 80 Nässjö förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring

Läs mer

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser 1(5) Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser Syftet med bidraget framgår av bifgat infrmatinsbrev. Läs gärna igenm det innan ansökningsblanketten fylls i. Sista ansökningsdag är den 31 ktber

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

Ansökan om tillstånd för explosiv vara

Ansökan om tillstånd för explosiv vara Ansökan om tillstånd för explosiv vara Sida 1(5) Ansökan avser Nytt tillstånd Ny föreståndare till befintligt tillstånd Namn-/adressändring till befintligt tillstånd Diarienummer för befintligt tillstånd:

Läs mer

Att söka tillstånd för flaskgasolinstallation

Att söka tillstånd för flaskgasolinstallation Att söka tillstånd för flaskgasolinstallation Gasol är för många ett självklart energislag på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. På restauranger och i hushåll används gasol bland annat till

Läs mer

Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen

Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen Anmälan m förändring inm ägar- ch ledningskretsen Enligt 2 kap. 5 b skllagen (2010:800) ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i den krets av persner sm avses i 5 a till den sm gdkänt den enskilde sm

Läs mer

Ansökan om. 1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Ansökan om. 1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Ansökan om tillstånd till användning av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd till handel med explosiva varor godkännande

Läs mer

Tillståndsansökan. Explosiv vara. Sökande. Föreståndare. Om flera föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som bilaga.

Tillståndsansökan. Explosiv vara. Sökande. Föreståndare. Om flera föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som bilaga. Sid 1(5) Tillståndsansökan Explosiv vara Ansökan avser nytt tillstånd ny föreståndare för tillstånd med diarienr.. ändring av befintligt tillstånd med diarienr. Ansökan för Sökande Företagets eller personens

Läs mer

Riktlinjer för mobil matförsäljning i Avesta Kommun

Riktlinjer för mobil matförsäljning i Avesta Kommun Riktlinjer för mbil matförsäljning i Avesta Kmmun Beslutande av kmmunstyrelsen Framtagna av Teknisk service i samråd med Västmanland-Dalarna miljö- ch byggförvaltning 2016-03-07 Inledning Med mbil försäljning

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktieblag 1 (7) Skicka till: Blagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kntaktpersn i detta ärende Km ihåg att fylla i e-pstadress ch telefnnummer

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Adress Besöksadress Telefon Telefax e-post Räddningstjänsten Järnvägsgatan Höga Kusten - Ådalen KRAMFORS

Adress Besöksadress Telefon Telefax e-post Räddningstjänsten Järnvägsgatan Höga Kusten - Ådalen KRAMFORS Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett informations- och kunskapsmaterial till föreståndarna.

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara 1(5) TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara Ansökan avser Nytt tillstånd Godkännande av föreståndare Namn- eller adressändring till befintligt tillstånd Ansökan för användning av explosiva varor förvaring av

Läs mer

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ----

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ---- Infrmatin ch exempelritningar för nybyggnad av en bstadshus ~ ] VARDAGSRUM 19.5 M2 MATPL ATS 18.9 M2 F ---- --- FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) KöK 10.4 M2 SEKTIDN A - A Utgiven i samarbete mellan kmmuner ch

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Förvaring i fat: st. liter

Förvaring i fat: st. liter 1(2) Installation av cistern och information om förvaring av brandfarlig vätska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2003:24

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Dnr UFV 2010/1666 Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Uppsala universitet Fastställd av miljökemist Annika Edlund 2010-10-05 Innehållsförteckning Hantering av brandfarliga varor 3 Ansvar 3 Definitioner

Läs mer

1 Inledning. PM Kompletterande riskanalys smidesverkstaden avseende transport av farligt gods på Ulvsundaleden, Rissne, Sundbyberg.

1 Inledning. PM Kompletterande riskanalys smidesverkstaden avseende transport av farligt gods på Ulvsundaleden, Rissne, Sundbyberg. PM TITEL PM Kmpletterande riskanalys smidesverkstaden avseende transprt av farligt gds på Ulvsundaleden, Rissne, Sundbyberg DATUM 26 april 2015 TILL Småa AB FRÅN COWI AB PROJEKTNR. A069865 ADRESS COWI

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Plicy för vägvisningsskyltar ch tillfälliga skyltar inm Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Antagen i tekniska nämnden 2014-01-22 POSTADRESS Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö BESÖKSADRESS Stckhlmsvägen

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 6 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming senast ändrade den 4/12-2015 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Nya föreskrifter om tillstånd MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Program Allmänt om tillstånd Genomgång av MSBFS 2013:3 Förändringar mot tidigare

Läs mer

Räddningstjänstens insatstid och förmåga

Räddningstjänstens insatstid och förmåga Upprättad av Martin Lindsten Beslutad Andreas Jhanssn Giltig t..m. 2016 03 31 Revideringsdatum 2015 03 31 Råd ch anvisning nr: 110 Räddningstjänstens insatstid ch förmåga Räddningstjänsten Strgötebrgs

Läs mer