LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID"

Transkript

1 LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: Kneippgatan Norrköping

2 Till hjälp för att följa lagar, förordningar och föreskrifter finns andra mycket bra dokument/exempelsamlingar som talar om hur man kan göra. ANVÄND DESSA! UTGÖRS AV Allmänna råd Normer Standarder Anvisningar TAS FRAM AV Myndighet Branschorganisation tas fram av ex. SIS tas fram av ex branchorg, expertgrupper

3 ALLMÄNNA RÅD finns ofta i anslutning till föreskrift. Här tolkar myndigheten lagen och förordningen. I vissa fall går myndigheten ut med ett INFORMATIONSBLAD om en specifik föreskrift för att göra det lättare att tolka föreskriften

4 Föreskrivande myndighet Skriver regler Tillståndsmyndighet Ger tillstånd avseende ex: Hantering av brandfarliga varor Transport i rörledningar Tillsynsmyndighet Kontrollerar att kraven efterlevs avseende ex.: Hantering av brandfarliga varor Transport i rörledningar MSB* Kommunen Energimarknadsinspektionen Kommunen MSB* *Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

5 SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordningen SFS 1978:160 Lag om vissa rörledningar SFS 1978:164 Förordning om vissa rörledningar SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:789 Förordning om skydd mot olyckor SFS 2005:403 Naturgaslag SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1075 Förordning om brandfarliga och explosiva varor EU direktiv 94/9/ EG (Atex Produktdirektiv) 1999/92/EG (ATEX Användardirektiv)

6 MSBFS Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter Sprängämnesinspektionens föreskrifter: SÄIFS 1995:3 Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor MSBFS 2013:3 Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor KAP 7 SID 4 SÄIFS 1996:3 Förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga varor SÄIFS 1997:3 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor SÄIFS 1998:7 brandfarlig gas i lös behållare SÄIFS 2000:4 Cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas Statens räddningsverks föreskrifter: SRVFS 2004:7 Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS AFS 1995:5 Utrustningar för explosionsfarlig miljö AFS 1997:7 Gaser AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2008:13 Skyltar och signaler Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 Starkströmsföreskifterna utförande ELSÄK-FS 2008:2 Starkströmsföreskifterna Varselmärkning ELSÄK-FS 1995:6 om elektrisk utrustning i explosionsfarlig miljö

8 EGN 2011 Energigasnormer för biogas, fordonsgas, naturgas och vätgas Gassäkerhetsanvisningar (GASA) Arbeten på och invid transmissions- och distributionssystem för energigaser exklusive kund-anläggningar TSA 2010 Energigas Sveriges Tankstationsanvisningar BGA 2012 Biogasanvisningar från Energigas Sverige Om en anläggning drivs enligt dessa 4 skrifter så uppfylls kraven enligt lagstiftning. SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden

9 BRANDFARLIGA VAROR DELAS IN I TRE KLASSER Brandfarliga gaser, hit hör biogas Brandreaktiva varor Brandfarliga vätskor BRANDFARLIGA GASER: Gaser som vid en temperatur av 20 o C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Även gaser i vätskefas, som t.ex. gasol räknas som brandfarliga gaser.

10 Syftet med denna lag är i huvudsak att: FÖRHINDRA och BEGRÄNSA OLYCKOR och SKADOR på LIV, HÄLSA, MILJÖ och EGENDOM som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. FÖREBYGGA OBEHÖRIGT FÖRFARANDE med brandfarliga eller explosiva varor

11 1 säger att: Denna lag gäller för HANTERING, ÖVERFÖRING och IMPORT av brandfarliga och explosiva varor. 5 säger att: I denna lag avses med HANTERING: Tillverkning Destruktion Användning Förpackning Omhändertagande Saluförande Återvinning Bearbetning Behandling Förvaring Överföring- Varje fysisk förflyttning inom Sverige och ESS. Förflyttning inom en o samma anläggning utgör inte överföring

12 6 säger att: Den som HANTERAR brandfarliga och explosiva varor ska vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att hindra förebygga och begränsa olyckor. 7 säger att: Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredställande UTREDNINGAR om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

13 8 säger att: Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska ha den KOMPETENS eller tillgång till kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper. 9 säger att: Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse en eller flera FÖRESTÅNDARE för verksamheten (se föreläs Säkerhetsteknik, Föreståndare ) 10 säger att: Byggnader och anläggningar ska vara INRÄTTADE och PLACERADE på ett betryggande sätt.

14 14 säger att: Man genom märkning eller på annat sätt ska lämna INFORMATION om varorna som är av betydelse för att bedöma brand- eller explosionsrisk samt för att förebygga obehörigt förfarande med dessa.

15 KRAV vid HANTERING, ÖVERFÖRING och IMPORT av brandfarliga och explosiva varor 8 säger att: Inom områden där brandfarliga eller explosiva varor hanteras är det förbjudet att använda eld eller annan tändkälla (mobiltelefon) om detta medför mer än en ringa risk. 9 säger att: Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska samråda med tillsynsmyndighet om hur risker för olyckor kan minimeras tex vid förändring i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten

16 12 säger att: Om en olycka inträffar till följd av brand eller explosion vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor, skall tillståndshavaren snarast underrätta TILLSYNSMYNDIGHETEN om olyckan. Detsamma gäller vid händelse som inneburit hög risk för att en olycka av detta slag skulle ha kunnat inträffa. 16 säger att: När ett tillstånd meddelas får tillsynsmyndigheten besluta att hantering inte får påbörjas innan de anordningar och anläggningar som ska användas för hantering har avsynats.

17 Här tas bl.a. upp Konstruktions- och kontroll krav, Övriga tekniska krav (fyllning, skydd mot påkörning, lossningsplatser, klassning), Minsta tillåtna avstånd Föreskrift om gas i lösbehållare SÄIFS 1998:7 Här tas bl.a. upp Konstruktion av behållare, Hantering av behållare, Minsta tillåtna avstånd. Definitioner av: A- byggnad: Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken det vanligtvis vistas människor som saknar anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor (ex sjukhus, skolor) B-byggnad: Byggnad i vilken det vanligtvis endast vistas människor som kan förutsättas känna till förekommande hantering av brandfarlig gaser eller vätskor (ex industri) C-byggnad: Byggnad där människor vanligen inte vistas (ex lager)

18 Plankarta Skiss över anläggningsområdet Ritningar över byggnader Processbeskrivning Drift- och skötselinstruktioner De brandfarliga varornas nämn, klass, mängd Klassningsplaner Riskutredning Föreståndare Underskrift av firmatecknare

19 Bebyggelse som tillkommit Förändringar av byggnader eller anläggningar De mängder brandfarlig vara som i fortsättningen avses hanteras Senast upprättade klassningsplan Senast gjord riskutredning Drift- och skötsel instruktioner Ytterligare uppgifter av intresse Föreståndare för hanteringen Underskrift av firmatecknaren hos företaget som bedriver verksamheten

20 Hur ansvaret mellan staten, kommunerna och den enskilde fördelas beskrivs i: Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Förordningen om Skydd mot olyckor (2003:789) Lagen har till syfte att: I hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

21 Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Skyldigheter vid farlig verksamhet 4 Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket.

22 Frågor angående markutnyttjande och byggande regleras i Plan och bygglagen (PBL) Viktig vid planering och byggande av en gasanläggning. ALLMÄNNA RÅD, NORMER OCH BRANSCHSTANDARDER: Dessa är mycket bra då de ger exempel på lösningar för att uppfylla kraven i bindande bestämmelser. Ex, Energigasnormen EGN 11, Energigas Sverige Cisternanvisningar III, SIS Rörledningsnormer, SIS Tryckkärlsnormer, SIS Handbok 426 om klassning av explosionsfarliga områden Se sammanställning av viktiga lagar, förordningar, föreskrifter på fallbeskrivningen

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

Föreståndare för brandfarlig gas

Föreståndare för brandfarlig gas Föreståndare för brandfarlig gas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Innehållsförteckning Förord... 2 1. Giltighet... 3 2. Tillstånds-

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng Kurs: Säkerhetsteknik 1- Föreståndare för brandfarlig gas.

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng Kurs: Säkerhetsteknik 1- Föreståndare för brandfarlig gas. Bakgrund Produktionen och användningen av biogas har på senare tid ökat kraftigt i Sverige. Detta är mycket positivt då biogas är ett förträffligt bränsle som bidrar till att upprätthålla kretsloppet i

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Vägledning till blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Vägledning till blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Vägledning till blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor För att handläggningstiden ska vara så kort som möjligt är det viktigt att du som ansöker om tillstånd till hantering

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Dokumentnamn och uppdateringsinfo

Dokumentnamn och uppdateringsinfo Arbetsmiljö allmänt SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag (1977:1160) t.o.m. SFS 2010:1225 SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) t.o.m. SFS 2009:1164 AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor.

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. malin.jonsson@msb.se 010-240 53 34 lars.synnerholm@msb.se 010-240 43 48 Riksdag Lag Riks- Regering Förordningdag Lag Myndigheter Regering Riksdag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Så fyller du i ansökan för brandfarliga varor

Så fyller du i ansökan för brandfarliga varor Så fyller du i ansökan för brandfarliga varor STY-0790 Här får du information om hur du fyller i blanketten för tillståndsansökan brandfarlig vara. Beskrivningen nedan följer ansökningsblanketten punkt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för Räddningstjänstens Tillsynsverksamhet Emmaboda-Torsås 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE...

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara För information om hur du fyller i ansökan, se sidan 4. Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås Box 42, 361 21 Emmaboda

Läs mer

[ UPPHÄVD ] KLASSNING AV RISKOMRÅDEN VID HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH VÄTSKOR

[ UPPHÄVD ] KLASSNING AV RISKOMRÅDEN VID HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH VÄTSKOR KLASSNING AV RISKOMRÅDEN VID HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH VÄTSKOR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:6) om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Lagens tillämpningsområde och syfte 1 [7501] Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Anvisning för ifyllnad av blankett

Anvisning för ifyllnad av blankett Räddningstjänsten Östra Blekinge Anvisning för ifyllnad av blankett Ansökan avser Här markeras vad ansökan avser. 1. Sökande Det är alltid den som hanterar den brandfarliga varan som ska söka tillstånd

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Brandfarliga Köldmedium Mats Blomkvist, Incert

Brandfarliga Köldmedium Mats Blomkvist, Incert Brandfarliga Köldmedium 2019 Mats Blomkvist, Incert Brandfarliga köldmedium Vad skiljer ett brandfarligt köldmedium mot att använda ett HFC köldmedium, klass A1? Planering Konstruktion Installation Drift,

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. lars.synnerholm@msb.se 010-240 43 48 1 2 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den

Läs mer

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor Utfärdad: 1988-11-03 Omtryck: SFS 1995:1039 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:234 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning gäller brandfarliga och

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Tillståndsansökan brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan 15 231 44 Trelleborg Datum: Diarienr (fylls i av mottagande kommun) Ansökan om Nytt tillstånd Förändring

Läs mer

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor Information - Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och 1 (3) Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Observera att samtliga uppgifter i ansökningsblanketten, under punkterna 1-6 samt föreståndaranmälan, måste bifogas/fyllas i för att handläggning av ärendet ska påbörjas! 1. Sökande (t ex företagsnamn)

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND gällande Hantering av brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

ANSÖKAN OM TILLSTÅND gällande Hantering av brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 1(6) ANSÖKAN OM TILLSTÅND gällande Hantering av brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Ansökan insändes till: Räddningstjänsten Svedala Kommunhuset 233 80 Svedala

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer

- ANSÖKAN om - Tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011. Datum. 1.

- ANSÖKAN om - Tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011. Datum. 1. 1 (6) - ANSÖKAN om - Tillstånd till hantering av brandfarliga varor Ansökan skickas till: Höglandets Räddningstjänstförbund Funktion Myndighet 571 80 Nässjö Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS

Läs mer

Tillståndsansökan Brandfarlig vara

Tillståndsansökan Brandfarlig vara Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt lagen (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Vad

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Vägledning till tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor

Vägledning till tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor Upprättad 2018-10-29 Nyköping, Oxelösund, Trosa & Gnesta 1(6) Vägledning till tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor 1. Sökande Sökande kan vara en juridisk eller fysisk person. För hantering

Läs mer

Att söka tillstånd för flaskgasolinstallation

Att söka tillstånd för flaskgasolinstallation Att söka tillstånd för flaskgasolinstallation Gasol är för många ett självklart energislag på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. På restauranger och i hushåll används gasol bland annat till

Läs mer

Räddningstjänsten Kiruna

Räddningstjänsten Kiruna Tillståndsansökan brandfarliga varor handlingar att bifoga För att handläggningstiden ska vara så kort som möjlig är det viktigt att du som ansöker om tillstånd till hantering av brandfarlig vara sänder

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1

Läs mer

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Branschdagarna Stockholm 2012

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Branschdagarna Stockholm 2012 Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Branschdagarna Stockholm 2012 MSB:s uppdrag Arbeta för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. Vi arbetar i hela hot- och riskskalan

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för hantering brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan för hantering brandfarlig vara PM 1(6) Vägledning tillståndsansökan för hantering brandfarlig vara Denna vägledning är till för att underlätta för sökande att skicka in kompletta ansökningshandlingar vid ansökan om tillstånd för hantering

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB Agneta Jansson 010-240 5227 Avdelningen för utveckling av samhällsskydd Internrevision Myndighetsledning Generaldirektör Överdirektör Myndighetsledningens

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Syd Box 4434, 203 15 Malmö Ansökan avser Nytt tillstånd Övertagande av tillstånd Förändring av tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Dnr UFV 2010/1666 Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Uppsala universitet Fastställd av miljökemist Annika Edlund 2010-10-05 Innehållsförteckning Hantering av brandfarliga varor 3 Ansvar 3 Definitioner

Läs mer

FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR

FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om förbudsanslag och varningsanslag

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd inom Myndigheten

Läs mer

Flera olika lagstiftningar kräver RISKANALYS för gasanläggningar:

Flera olika lagstiftningar kräver RISKANALYS för gasanläggningar: RISKANALYS Flera olika lagstiftningar kräver RISKANALYS för gasanläggningar: Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 7 (MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Den som bedriver

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon

TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsten 1(10) Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor (LBE) enligt 16 i lagen (2010:1011). Om du behöver tillstånd eller inte beror

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor 1 senheten Johan Mood 010-240 52 52 johan.mood@msb.se

Läs mer

Adress Besöksadress Telefon Telefax e-post Räddningstjänsten Järnvägsgatan Höga Kusten - Ådalen KRAMFORS

Adress Besöksadress Telefon Telefax e-post Räddningstjänsten Järnvägsgatan Höga Kusten - Ådalen KRAMFORS Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett informations- och kunskapsmaterial till föreståndarna.

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Överkalix kommun Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

SKOG 2013. Några ord om ATEX. Susanne Roos, Inspecta Technology 2013-03-19

SKOG 2013. Några ord om ATEX. Susanne Roos, Inspecta Technology 2013-03-19 SKOG 2013 Några ord om ATEX Susanne Roos, Inspecta Technology 1 ATEX: Lagar och föreskrifter Två delar Direktiv 94/9/EG Beslutade 23 mars 1994 Produktdirektivet - Tillverkare Direktiv 1999/92/EG Beslutade

Läs mer

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten Sida 1 av 5 FÖRESTÅNDARE brandfarlig vara (även för stf föreståndare) egenskaper, uppgifter, befogenheter och ansvar Föreståndare för hantering av brandfarlig vara har enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga

Läs mer

Vad händer med alla regler under LBE? Magnus Nygren Patrik Perbeck

Vad händer med alla regler under LBE? Magnus Nygren Patrik Perbeck Vad händer med alla regler under LBE? Magnus Nygren Patrik Perbeck Brandfarliga varor Strukturomvandling av föreskrifterna om brandfarlig gas och vätska Hur såg det ut förr? Övergripande regler Samtliga

Läs mer

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Digitala verktyg, Brand & Risk Digitala verktyg, webbanpassade lösningar och gedigen kunskap om lagstiftningen.

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor 2017-09-15 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 25 förordningen

Läs mer

HANTERING AV VAROR INNEHÅLLANDE LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA

HANTERING AV VAROR INNEHÅLLANDE LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA HANTERING AV VAROR INNEHÅLLANDE LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:5) om hantering av varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa Sprängämnesinspektionens författningssamling

Läs mer

Brillinge 4:4. Översiktlig bedömning av risker på bensinstation enligt 7. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Brillinge 4:4. Översiktlig bedömning av risker på bensinstation enligt 7. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Översiktlig bedömning av risker på bensinstation enligt 7 Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Brillinge 4:4 171020 Österleden, 754 60 Uppsala St1 Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden.

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Sökande och fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) Sökandens namn Organisations-/Personnummer Sökandens adress Mobil

Läs mer

Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara * Obligatoriska fält 1 Sökande 1.1 * g godkänner genom användandet av denna tjänst att Svalövs Kommun hanterar mina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer

Metodhandbok för kontroll av cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor Utgåva 2, 2016

Metodhandbok för kontroll av cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor Utgåva 2, 2016 Denna Metodhandbok har tagits fram av branschorganisationerna Skandinavien Petroleum Technic Association, Jan-Erik Lindström (SPT) och Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, Marie

Läs mer

Tillståndsansökan för brandfarlig vara i skolan

Tillståndsansökan för brandfarlig vara i skolan Sida 1(5) Tillståndsansökan för brandfarlig vara i skolan Till dig som ska ansöka om tillstånd för brandfarlig vara är det viktigt att du tar del av detta dokument i sin helhet. Dokumentet är särskilt

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

PM BRANDFARLIGA VAROR.

PM BRANDFARLIGA VAROR. 1 PM BRANDFARLIGA VAROR. En information från miljönämnden och räddningstjänsten i Strömstads kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är

Läs mer

Gasol på restauranger

Gasol på restauranger Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara INFORMATION 2010-10-26 Tekniska nämnden Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara En kort vägledning för handläggning av tillståndsärenden rörande brandfarlig vara. Ansökan om: Här kan sökanden kryssa

Läs mer

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor AFS 2013:2 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 5:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Ni inbjuds att senast den 28 mars lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och tillhörande konsekvensutredning.

Ni inbjuds att senast den 28 mars lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och tillhörande konsekvensutredning. Från: Agås Joakim Skickat: den 13 mars 2018 10:23 Till: arbetsmiljoverket@av.se; registraturen@boverket.se; registrator@elsakerhetsverket.se; info@energigas.se; kemi@kemi.se; kommerskollegium@kommers.se;

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR HANTERING AV BRANDFARLIG VARA

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR HANTERING AV BRANDFARLIG VARA Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Räddningstjänsten ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR HANTERING AV BRANDFARLIG VARA Sänds till: Räddningstjänsten 631 86 ESKILSTUNA Stämplas av mottagaren Anmälan avser: Nytt

Läs mer

Sammanställd av branschorganen

Sammanställd av branschorganen METOD- HANDBOK För kontroll av cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverkets gällande föreskrifter.

Läs mer

Ny tillståndshavare till befintligt tillstånd med dnr.

Ny tillståndshavare till befintligt tillstånd med dnr. Uppr: 2016-02-25 Rev: -- ANSÖKAN OM TILLSTÅND Räddningstjänsten Öland Ifylld ansökan skickas till: Box 111 386 22 Färjestaden 1. Sökande Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

ALLMÄNT OM BRANDFARLIG VARA

ALLMÄNT OM BRANDFARLIG VARA Brandfarlig vara ALLMÄNT OM BRANDFARLIG VARA Brand- och explosionsrisker finns alltid i vår närhet: hemma, i varuhuset, på restaurangen, på bensinmacken och inom industrin. Riskerna ligger i att det finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Översiktlig riskbedömning - Detaljplan för Fullerö Hage - Uppsala

Översiktlig riskbedömning - Detaljplan för Fullerö Hage - Uppsala PM Översiktlig riskbedömning - Detaljplan för Fullerö Hage - Uppsala Denna översiktliga riskbedömning upprättas av Structor Riskbyrån AB på uppdrag av Structor Uppsala AB, med anledning av arbetet med

Läs mer

FÖRVARING AV BRÄNSLEN

FÖRVARING AV BRÄNSLEN FÖRVARING AV BRÄNSLEN eldningsolja, diesel, gas med mera LBK:s rekommendation 11 PULVER PULVER GASOL PULVER Lantbrukets brandskyddskommitté Tfn 08-588 474 00 Brandskyddsföreningen Sverige Fax 08-662 35

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger

BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger BRANDFARLIGA VAROR Gasol i restauranger Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag

Läs mer