Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor"

Transkript

1 Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor Utfärdad: Omtryck: SFS 1995:1039 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:234 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 2 Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ska inte tillämpas i fråga om sådana delar i ett fordons bränslesystem för vilka föreskrifter har meddelats med stöd av fordonsförordningen (2009:211). I fråga om brandfarliga vätskor som utgör spritdryck enligt alkohollagen (1994:1738) gäller lagen om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen endast i fråga om yrkesmässig tillverkning av vätskorna. Förordning (2009:234). Ändrad gm SFS 2002:934, ikraft Ändrad gm SFS 2009:234, ikraft Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om ytterligare undantag från tillämpningen av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen i fråga om vissa brandfarliga eller explosiva varor eller i fråga om viss hantering eller import. Förordning (2008:1006). 4 Försvarsmakten får för sin egen verksamhet, efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreskriva om undantag från tilllämpningen av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Undantagen får gälla endast vid fältmässig övning, under höjd beredskap och när det finns skäl av synnerlig betydelse för landets säkerhet. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 1993:287, ikraft Brandfarliga varor 5 Till brandfarliga varor hänförs 1. brandfarliga gaser, 2. brandfarliga vätskor, 3. de brandreaktiva varor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger eller som är hänförliga till de klasser som myndigheten föreskriver. Om en brandfarlig vara innehåller ett explosivämne ska såvitt gäller tillstånd och tillsyn de bestämmelser i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tilllämpas som gäller för explosiva varor. Om en brandreaktiv vara har explosiva egenskaper men inte innehåller ett explosivämne får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriva att bestämmelserna om explosiva varor i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska tillämpas. Detta gäller dock inte de bestämmelser som rör tillstånd och tillsyn. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 2002:680, ikraft Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 20 C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Med brandfarliga vätskor avses 1. de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 C, 2. de blandningar innehållande brandfarliga vätskor enligt 1 som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger.

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om hur flampunkten ska bestämmas. Brandfarliga vätskor klassificeras enligt de närmare föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 2005:353, ikraft Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätta och ge ut en förteckning över brandfarliga varor. Förteckningen ska innehålla de uppgifter om varorna som behövs från brand- och explosionssynpunkt. I fråga om brandfarliga gaser och brandfarliga vätskor behöver förteckningen endast innehålla de vanligen förekommande varorna. Förordning (2008:1006). Explosiva varor 8 Till explosiva varor hänförs varor som består av eller innehåller explosivämnen. Med explosivämnen avses fasta eller flytande ämnen eller blandningar av sådana ämnen som kan bringas till snabb kemisk reaktion, varvid energi frigörs i form av tryckvolymarbete eller värme. Med fyrverkeripjäser avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål. Explosiva varor klassificeras enligt de närmare föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar. Bestämmelser om vilka explosiva varor som utgör krigsmateriel finns i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar beslut om ett ämne är att anse som explosivämne. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 1992:1308, ikraft Ändrad gm SFS 2000:839, ikraft Explosiva varor får hanteras eller importeras endast av den som fyllt 18 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om undantag från åldersgränsen för 1. sådana fyrverkeripjäser som är anpassade för inomhusbruk, och 2. andra explosiva varor än fyrverkeripjäser om det finns anledning med hänsyn till användningsområdet. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 2001:148, ikraft Ändrad gm SFS 2001: För att en explosiv vara ska få hanteras eller importeras, krävs att den är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller har gått igenom någon annan form av bedömning av överensstämmelse som ska godtas enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EESavtalet). För att en fyrverkeripjäs ska få godkännas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap krävs att den 1. har annat huvudsakligt syfte än att avge knall, eller 2. är anpassad för inomhusbruk. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om undantag från kraven. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätta en förteckning över godkända explosiva varor och över varor som införts till landet efter sådan bedömning av överensstämmelse som avses i första stycket. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 1994:687, ikraft Ändrad gm SFS 2000:839, ikraft a Bestämmelsen i 10 a första stycket lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som 1. i små mängder behövs enbart för a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen, b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling och provning av utrustning för detektering av sprängämnen, eller

3 c) kriminaltekniska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmetoder eller rättsvetenskapliga ändamål, 2. hanteras av tillsynsmyndigheterna i samband med deras tillsyn över dessa, eller 3. utgör beståndsdel i godkända militära anordningar som innehas av Försvarsmakten eller polisen den 1 januari 2007 eller som tillverkas inom tre år därefter. För att få utnyttja undantagen i första stycket 1 krävs tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1006). Införd gm SFS 2007:65, ikraft b Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad som ska avses med plastiska sprängämnen enligt 10 a lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt om hur märkningen av sådana sprängämnen ska ske. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela närmare föreskrifter om vad som ska avses med godkända militära anordningar i 10 a 3. Vid tillämpningen av denna paragraf ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beakta vad som följer av internationella överenskommelser om märkning av plastiska sprängämnen som Sverige har åtagit sig att följa. Förordning (2008:1006). Införd gm SFS 2007:65, ikraft Beslut om godkännande skall innehålla 1. uppgifter om hur varan skall klassificeras, 2. uppgifter om de villkor som skall gälla för varan, och 3. de upplysningar som i övrigt behövs. Förordning (1995:1039). 12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska återkalla ett godkännande av en explosiv vara om ändrade förhållanden föranleder att varan inte längre bör vara godkänd. Förordning (2008:1006). Skyldigheter vid hantering av brandfarliga och explosiva varor 13 Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras på sådant sätt att de kan antändas är det förbjudet att röka eller vidta andra åtgärder som kan ge upphov till öppen eld eller till farliga gnistor eller annat som kan antända varorna. Gäller förbudet där sådana varor hanteras yrkesmässigt, skall anslag finnas om förbudet om inte tillsynsmyndigheten medger annat. 14 Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras yrkesmässigt ska, om inte tillsynsmyndigheten medger annat, anslag finnas, som upplyser om brand- och explosionsriskerna (varningsanslag). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om att sådana anslag ska finnas även på platser, där hanteringen inte är yrkesmässig. Förordning (2008:1006). 15 Brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras i större mängd än att förvaringen är betryggande från brand- och explosionssynpunkt. Olika slag av sådana varor får inte förvaras tillsammans eller med andra varor, om riskerna för skada genom brand eller explosion därigenom ökar. 16 Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte förpackas tillsammans eller med andra varor, om riskerna för skada genom brand eller explosion därigenom ökar. 17 Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor skall vidta åtgärder till skydd mot att obehöriga kommer åt varorna. Förlust av explosiva varor skall omedelbart anmälas till polismyndigheten. Den som innehar explosiva varor utan att ha tillstånd till det skall omedelbart underrätta polismyndigheten. 18 I en yrkesmässig verksamhet skall tillståndshavaren kunna redovisa innehavet av explosiva varor. 19 Inträffar en brand- eller explosionsolycka vid tills- tåndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor eller vid hantering av sådana varor inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket, skall den som ansvarar för verksamheten snarast underrätta tillsyns- myndigheten om olyckan. Detsamma gäller om det inträffar ett tillbud som har inneburit allvarlig risk för en sådan olycka. Förordning (1998:60).

4 Tillstånd Undantag från tillståndsplikten 20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten behöver inte ha tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och polismyndigheten behöver inte ha tillstånd till hantering av explosiva varor. Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast för 1. tillverkning av explosiva varor, 2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med tillverkning, 3. förvaring av explosiva varor på fasta platser, 4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning. Tillstånd behövs inte för hantering av brandfarliga varor som avser transport i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen (2000:599). Förordning (2008:1006). Rubrik gm SFS 1995:1039, ikraft Ändrad gm SFS 1995:600, ikraft , överg.best. Ändrad gm SFS 2004:711, ikraft Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får medge att kravet på tillstånd till hantering ersätts med en anmälan till tillsynsmyndigheten eller med annat särskilt krav. Förordning (2008:1006). Tillståndsmyndigheter 22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Frågor om tillstånd till yrkesmässig hantering och hantering i större mängd av brandfarliga varor i övriga fall prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i den kommun där hanteringen ska bedrivas. Förordning (2008:1006). Rubrik gm SFS 1995:1039, ikraft Ändrad gm SFS 1995:600, ikraft , överg.best. 23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar frågor om tillstånd till 1. tillverkning, bearbetning, behandling, förstöring, underhåll och återvinning av explosiva varor, 2. annan hantering eller import av explosiva varor, som sker i anslutning till sådan hantering som nämns i 1, 3. överföring, och 4. sådan hantering av explosiva varor som nämns i 20 andra stycket inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk. Frågor om tillstånd till hantering eller import av explosiva varor i övriga fall prövas av polismyndigheten i det distrikt där verksamheten ska bedrivas. Gäller frågan förvaring i flyttbart förråd och ska förvaringen ske i fler än ett distrikt, ska frågan prövas av polismyndigheten i det distrikt där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva att enklare ärenden enligt första stycket 1-3, ska prövas av polismyndigheten enligt andra stycket. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 1996:831, ikraft Generellt undantag från förbudet enligt 13 meddelas av tillståndsmyndigheten. Undantag för enstaka tillfällen och vid hantering som inte är tillståndspliktig meddelas av tillsynsmyndigheten.

5 Undantag enligt första och andra stycket skall meddelas att gälla för viss tid och får förenas med villkor. Handläggning av tillståndsärenden 25 Tillståndsmyndigheten skall efter ansökan ge förhandsbesked om en tillståndspliktig hantering kan tillåtas på en viss plats. 26 Innan en sådan nämnd som avses i 22 meddelar ett tillstånd eller ger ett förhandsbesked, ska nämnden, om inte omständigheterna i ärendet gör det onödigt, samråda med 1. den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten, 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 3. de andra kommunala eller statliga myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs av ärendet. Förordning (2008:1006). 27 Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller polismyndigheten meddelar tillstånd till hantering eller ger förhandsbesked ska de, om inte omständigheterna i ärendet gör det onödigt, samråda med varandra och med 1. en sådan nämnd som avses i 22, 2. den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten, 3. de andra kommunala och statliga myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs av ärendet. Förordning (2008:1006). 28 Tillstånd till tillverkning av sådana explosiva varor som utgör krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel får endast meddelas den som har fått tillstånd enligt den lagen eller den som i den lagen har undantagits från tillståndsplikt. Förordning (1998:60). 29 Villkor som tillståndsmyndigheter anger får avvika från de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har meddelat, om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medger det. Förordning (2008:1006). 30 Den som har fått tillstånd får inte påbörja hanteringen förrän tillståndsmyndigheten har beslutat att medge detta efter avsyning av de anordningar och anläggningar som skall användas för hanteringen. Tillsynsmyndigheten får medge att en anordning eller en anläggning tas i bruk för provning eller liknande förberedelse (försöksdrift) innan ett sådant beslut lämnats. Förordning (1995:1039). 31 Tillståndshavaren eller hans ombud skall kallas att närvara vid avsyning enligt 30. Företrädare för de myndigheter med vilka samråd ägt rum i tillståndsärendet skall också ges tillfälle att närvara. Vid avsyning som rör hantering av brandfarliga varor skall en företrädare för en sådan nämnd som avses i 20 närvara. Förordning (1991:1623). Särskilda villkor 32 För att förenklade förfaranden som avses i 4 kap. 2 tullagen (2000:1281) ska få användas beträffande explosiva varor av någon annan än den som har tillstånd att importera varorna, krävs medgivande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Försäljning av explosiva varor enligt 4 lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. får ske endast till den som har tillstånd att inneha varorna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer vad som ska göras med explosiva varor som inte kan säljas. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 1991:1317, ikraft Ändrad gm SFS 2000:1310, ikraft

6 33 Den som har tillstånd att överlåta explosiva varor skall förvissa sig om att förvärvaren har rätt att inneha explosiva varor av det slag och i den mängd som överlåtelsen avser. Förordning (1996:72). Ändrad gm SFS 1996:72, ikraft Om ett tillstånd att inneha explosiva varor har upphört att gälla, skall den som innehar varorna hantera dem på sätt som tillståndsmyndigheten anger. 35 En ny innehavare av en verksamhet i vilken ingår hantering som fordrar tillstånd skall ansöka om nytt tillstånd inom tre månader från dagen för innehavarskiftet. Innan en sådan ansökan har prövats slutligt, skall den nye innehavaren anses inneha tidigare meddelade tillstånd under förutsättning att han utsett en föreståndare för hanteringen. Ett dödsbo eller ett konkursbo jämställs med ny innehavare. Föreståndare 36 Följande tillstånds- eller koncessionshavare skall utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten och därefter underrätta tillsynsmyndigheten om utsedda föreståndare. Detta gäller den som har 1. tillstånd till hantering av brandfarliga varor, 2. tillstånd till överföring eller annan hantering eller import av explosiva varor, eller 3. koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen (2000:599) för att begagna en rörledning för transport av en brandfarlig vara. Föreståndare för överföring och annan tillståndspliktig hantering eller import av explosiva varor skall godkännas av tillståndsmyndigheten. Förordning (2004:711). Ändrad gm SFS 1996:831, ikraft Ändrad gm SFS 2004:711, ikraft En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet som importen eller hanteringen ingår i. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om särskilda krav på kompetens hos föreståndare. Föreståndaren ansvarar för att importen eller hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. En tillståndshavare ska se till att föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska kunna fullgöra detta ansvar. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 1996:831, ikraft Tillsyn 37 a Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den lokala tillsynen över myndighetens hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den lokala tillsynen över hanteringen och importen av brandfarliga och explosiva varor vid Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Försvarsmakten får i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i stället för myndigheten utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks och Fortifikationsverkets hantering och import av sådana varor. Förordning (2008:1006). Införd gm SFS 2001:743, ikraft Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om hur tillsynen ska organiseras. Förordning (2008:1006). 39 En tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov ska i den utsträckning och i den ordning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver ersättas av den vars verksamhet provtagningen och undersökningen avser. Förordning (2008:1006). Avgifter 40 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om avgifter för sin verksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Avgifterna får tas ut av dem som här i landet tillverkar eller hit importerar brandfarliga eller explosiva varor eller som projekterar eller uppför anläggningar för sådana varor. Avgifterna får tas ut preliminärt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får sätta ned sådana avgifter om det finns särskilda skäl. Förordning (2008:1006). 40 a Avgifter tas ut för prövning enligt denna förordning av ansökan om sådana tillstånd eller godkännanden som anges i andra stycket och som meddelas av en polismyndighet.

7 För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas: Ärendeslag Avgiftsklass Tillstånd till förvaring i mindre förbrukningsförråd av explosiva varor (23 2 stycket) 1 Tillstånd till förvaring i större förbrukningsförråd av explosiva varor (23 2 stycket) 2 Tillstånd till förvaring i upplagsmagasin (23 2 stycket) 3 Tillstånd till saluförande av explosiva varor (23 2 stycket) 4 Tillstånd till import av explosiva varor (23 2 stycket) 2 Godkännande av föreståndare (36 3 stycket) 1 Tillstånd till annan hantering av explosiva varor (23 2 stycket) 2 Om ett ärende om godkännande av föreståndare prövas tillsammans med ett annat ärende som anges i andra stycket skall avgift för det förstnämnda ärendet inte tas ut. Förordning (1994:1380). Införd gm SFS 1992:224, ikraft Vissa bemyndiganden m.m. 41 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter som avses i 6-11 lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt besluta om förbud enligt 12 samma lag. Förordning (2008:1006). Ändrad gm SFS 1994:1239, ikraft Ändrad gm SFS 1996:831, ikraft Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hantering av brandfarliga och explosiva varor inom sitt eget, Försvarets materielverks och Fortifikationsverkets område. Sådana föreskrifter ska utfärdas i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1006). 43 Försvarsmakten och Försvarets materielverk ska, var och en inom sitt område, i varje särskilt fall samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan beslut fattas om transport som sker under ledning av militärt befäl eller annan person som förordnats av Försvarsmakten respektive Försvarets materielverk om transporten avser sådana explosiva varor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger. Förordning (2008:1006). 44 Innan en myndighet med stöd av 41 eller 42 utfärdar föreskrifter som berör en annan myndighets verksamhetsområde skall samråd ske med den myndigheten. Om myndigheterna inte kan enas vid samråd enligt 42 eller 43, skall frågan avgöras av regeringen. 45 Har en innehavare av tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor dömts för brott mot bestämmelserna i lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska åklagaren snarast underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om någon annan myndighet har meddelat tillståndet, ska även denna myndighet underrättas. Förordning (2008:1006).

8 Bestämmelser om vissa äldre tillstånd 46 En innehavare som efter den 30 juni 1994 vill fortsätta att utnyttja ett tillstånd, som har meddelats enligt äldre bestämmelser om brandfarliga och explosiva varor att gälla tills vidare, skall före den 1 juli 1994 hos den berörda tillståndsmyndigheten enligt 22 och 23 anmäla att tillståndet fortfarande utnyttjas. Förordning (1995:1039). Övergångsregler Övergångsbestämmelser 1988: Denna förordning1 träder i kraft den 1 juli Genom förordningen upphävs -- förordningen (1949:341) om explosiva varor, -- förordningen (1957:232) om explosiva varor för försvarets behov m.m., -- förordningen (1961:568) om brandfarliga varor, -- förordningen (1962:500) om brandfarliga varor som omhänderhas av försvarsmakten, m. m., -- kungörelsen (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier, -- kungörelsen (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm. 3. Om det i en annan förordning hänvisas till bestämmelser som ersätts genom bestämmelser i den nya förordningen, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas. 1995:600 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 22, den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 juli Sådan hantering av brandfarliga varor inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk som bedrivs vid utgången av juni 1996 och för vilken tillstånd därefter behövs till följd av denna förordning får, under förutsättning att ansökan om tillstånd görs före den 1 juli 1997, fortsätta att bedrivas utan tillstånd till dess ansökningen slutligen har prövats.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Lagens tillämpningsområde och syfte 1 [7501] Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och

Läs mer

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. lars.synnerholm@msb.se 010-240 43 48 1 2 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och regeringsrådet Carina Stävberg. Ny lag om brandfarliga och

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:5) om import och om överföring av explosiva varor med ändringar i SÄIFS 1999:3 Sprängämnesinspektionens författningssamling

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Lag (1992:1300) om krigsmateriel SFS 1992:1300 Källa: Rixlex Utfärdad: 1992-12-10 Omtryck: SFS 1997:689 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:1248 Lag (1992:1300) om krigsmateriel Inledande bestämmelser 1 Denna lag har avseende på vapen, ammunition

Läs mer

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry SFS nr: 1974:191 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet PO Rubrik: Lag (1974:191) om bevakningsföretag Utfärdad: 1974-04-26 Ändring införd:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [6171] Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av strålning. 2 [6172] Lagen

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den 1 september 2010. Ersätter den tidigare lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Lagen om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda)

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) SFS 1988:220 Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Syftet med denna lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

HANTERING AV VAROR INNEHÅLLANDE LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA

HANTERING AV VAROR INNEHÅLLANDE LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA HANTERING AV VAROR INNEHÅLLANDE LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:5) om hantering av varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa Sprängämnesinspektionens författningssamling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet; SFS 2008:456 Utkom från trycket den 16 juni 2008 Omtryck utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR

FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR FÖRBUDSANSLAG OCH VARNINGSANSLAG SAMT MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR VID HANTERING AV BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om förbudsanslag och varningsanslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om redovisningscentraler för taxitrafik; SFS 2014:1020 Utkom från trycket den 22 juli 2014 utfärdad den 10 juli 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 1999:1001 Utkom från trycket den 10 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor shulin.nie@msb.se Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor

Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor Betänkande av Utredningen om brandfarliga och explosiva varor BEX-utredningen Stockholm 2006 SOU 2006:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Vapenlag (1996:67) [Fakta & Historik]

Vapenlag (1996:67) [Fakta & Historik] Vapenlag (1996:67) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

PM BRANDFARLIGA VAROR.

PM BRANDFARLIGA VAROR. 1 PM BRANDFARLIGA VAROR. En information från miljönämnden och räddningstjänsten i Strömstads kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är

Läs mer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Import och exportföreskrifter/kemiska produkter och biotekniska organismer 1 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Inledande bestämmelser 1 [4231] Denna förordning är meddelad

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 2001:414 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om alkohollagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Lag (2006:263) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Inledande bestämmelser 1 [3171] Syftet med denna

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70); SFS 2006:509 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen

Läs mer

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor SFS nr: 1988:1145 Departement/myndighet: Försvarsdepartementet Utfärdad: 1988-11-03 Omtryck: SFS 1995:1039 Upphävd: 2010-09-01 Författningen har

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel; SFS 2011:849 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om blodsäkerhet; SFS 2006:496 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Sökande och fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) Sökandens namn Organisations-/Personnummer Sökandens adress Mobil

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Vapenlag (1973:1176) Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser

Vapenlag (1973:1176) Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser Vapenlag (1973:1176) Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 Med skjutvapen förstås i denna lag ett vapen med vilket kulor, hagel, harpuner eller andra

Läs mer

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ]

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ] MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor Statens industriverks författningssamling Sprängämnesinspektionens kungörelse om märkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Anvisning om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd

Anvisning om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd ANVISNING Gäller från och med 2013-10-21 Anvisning om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd Gäller fr o m 2013-10-21 Syftet med anvisningen är: att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa och

Läs mer

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. Vapenlag (1996:67) 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät; SFS 2016:534 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. SFS 1996:67 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-02-08 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:386 Vapenlag (1996:67) 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Ert datum Er referens Avd. för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msbmyndigheten.se Denna PM

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Tillståndsansökan brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan 15 231 44 Trelleborg Datum: Diarienr (fylls i av mottagande kommun) Ansökan om Nytt tillstånd Förändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 [4301] Denna lag tillämpas vid

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Law (1996-67) on weapons

Law (1996-67) on weapons SFST Law (1996-67) on weapons Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 2 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Dnr UFV 2010/1666 Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Uppsala universitet Fastställd av miljökemist Annika Edlund 2010-10-05 Innehållsförteckning Hantering av brandfarliga varor 3 Ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

[ UPPHÄVD ] FÖRHANDSANMÄLAN

[ UPPHÄVD ] FÖRHANDSANMÄLAN FÖRHANDSANMÄLAN Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1994:9) om förhandsanmälan av brandfarliga och explosiva varor som innehåller nya ämnen Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2016-11-25 Innehåll: Innehåll:... 2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan... 3

Läs mer