Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se"

Transkript

1 Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor

2 Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav Överlåtelsekrav... Men MSB får föreskriva undantag!

3 Några generella krav i LBE Tillståndskrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav

4 Tillståndskravet till hantering LBE-krav: omfattar all hantering Hantering : tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden Praxis: tillverkning, förvaring, användning, överlåtelse

5 Tillståndskravet till användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition Generellt krav i LBE Undantag i 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5 och 6 i MSBFS 2015:7

6 Undantag från tillstånd till användning Inget tillstånd till användning av: 17 fyrverkerier för allmänheten 11 övriga pyrotekniska artiklar knallhattar som leksaker och räddningsutrustningar ammunition för den som har vapenlicens

7 Undantag från tillstånd till överlåtelse Inget tillstånd till överlåtelse av: Högst 5 kg inomhusfyrverkerier Knallhattar som leksaker räddningsutrustningar

8 Undantag från tillstånd till överlåtelse Inget tillstånd till överlåtelse av: ammunition för direkt förbrukning vid jakt eller målskytte ammunition i samband med överlåtelse eller utlåning av vapen

9 Kompetenskravet till användning av vissa pyrotekniska artiklar 3 kap. i MSBFS 2015:7

10 Kompetenskravet i 3 kap. MSBFS 2015:7 (1 av 2) Den som använder tillståndspliktiga pyrotekniska artiklar ska ha genomgått utbildning Det föreskrivna utbildningssystemet utbildning drivs av utbildningsanordnare, ej MSB utbildningsanordnare utfärdar intyg MSB prövar och godkänner utbildningsanordnare MSB föreskriver utbildningsinnehåll

11 Kompetenskravet i 3 kap. MSBFS 2015:7 (2 av 2) Övergångsbestämmelse Den som har förvärvat motsvarande kunskap före den 1 juli 2015 får fram till den 1 juli 2017 ansöka hos MSB att få använda pyrotekniska artiklar utan att ha genomgått utbildningen

12 Spårbarhet på explosiva varor för civilt bruk Fr o m den 5 april 2015 gäller följande (MSBFS 2012:2): Den som hanterar explosiva varor ska föra register över varje identitetsmärkt vara som hanteras. Den som fått tillstånd från kommun ska ge kommunen kontaktuppgifter på en eller flera personer som kan nås utanför ordinarie arbetstid. Typiska explosiva varor för civilt bruk: patronerade sprängämnen, sprängkapslar, pentylstubiner, boosterladdningar, svartkrut, röksvagt krut.

13 Sprängämnesprekursorer (L. van Dam, MSB) 16 april 2015 Reglering av sprängämnesprekursorer Presentation på Förebyggandekonferensen Karlstad, 16 April 2015 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för farliga ämnen Tel: E-post: Sprängämnesprekursorer Sprängämnesprekursorer är ämnen man kan använda som utgångsämnen vid tillverkning av sprängämnen. Ämnena i sig är inte explosiva och de kan finnas i vanliga konsumentprodukter. Förebyggandekonferensen

14 Sprängämnesprekursorer (L. van Dam, MSB) 16 april 2015 EU-förordning 98/2013 om sprängämnesprekursorer Förbjuder privatpersoners tillgång till sju namngivna ämnen över viss halt, men ger medlemsstaterna möjlighet till undantag genom tillstånds- eller registreringssystem. Kräver att företag rapporterar misstänkta transaktioner och betydande stölder/försvinnanden för dessa sju och ytterligare åtta ämnen Gäller sedan den 2 september 2014 Kompletterande svensk lagstiftning Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer Vissa sprängämnesprekursorer får hanteras av privatpersoner om de har tillstånd Kommuner ska tillsyna att tillstånd visas upp vid köp samt att produkterna är märkta Förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer MSB är tillståndsmyndighet för privatepersoner Polismyndigheten är kontaktpunkt för rapportering av misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden MSB ska begära yttrande från Polismyndigheten innan beslut om tillstånd fattas. Säkerhetspolisen ska ges möjlighet att yttra sig. Förebyggandekonferensen

15 Sprängämnesprekursorer (L. van Dam, MSB) 16 april 2015 Vilka ämnen gäller det? Väteperoxid >12% Nitrometan > 30% Salpetersyra >3% Kalium- och natriumklorat >40% Kalium- och natriumperklorat >40% Hexamin Svavelsyra Aceton Ammoniumnitrat >46% Kalium-, natrium- kalcium- och kalciumammoniumnitrat Tillståndspliktiga för privatpersoner Förbjudna för privatpersoner. Undantaget färdigmonterade pyrotekniska artiklar Sedan 2010 förbjudet att sätta på marknaden i en form tillgänglig för privatpersoner genom REACH Vad används ämnena till? Ämne Väteperoxid Nitrometan Salpetersyra Kalium- och natrium(per)klorat Användning Medel för blekning av allt möjligt, t.ex. jakttroféer och textilier. Desinfektion inom livsmedelsindustrin. Industriellt för blekning av pappersmassa. Komponent i bränslen för modellfarkoster. Används ren i dragracing. Industriellt lösningsmedel. Etsning av metaller för konstnärer. Grundläggande industrikemikalie, används för tillverkning av bl.a. mineralgödsel och sprängämnen. Oxidationsmedel i pyrotekniska satser och svartkrut. Förebyggandekonferensen

16 Sprängämnesprekursorer (L. van Dam, MSB) 16 april 2015 Hantering av ansökningar om tillstånd ANSÖKAN Polismyndigheten och Säkerhetspolisen MSB:s värdering av behovet MSB:s beslut Ansökningsblanketten Förebyggandekonferensen

17 Sprängämnesprekursorer (L. van Dam, MSB) 16 april 2015 Användningsområden som privatpersoner sökt för Väteperoxid Blekning av jakttroféer (skallar, horn etc.) och annat (plaster, textilier m.m.) Nitrometan Bränsle till modellfarkoster (färdigblandat och rent) Salpetersyra Etsning av metaller, utvinning av ädelmetaller Tillsynen Kommunen ansvarar för tillsyn över EU-förordningens artiklar 4.7 och 5. Art. 4.7: Att ekonomiska aktörer ska begära uppvisande av tillstånd för tillståndpliktiga produkter Art. 5: Att begränsade produkter är märkta för detta. Förebyggandekonferensen

18 Sprängämnesprekursorer (L. van Dam, MSB) 16 april 2015 Ur proposition 2013/14:144 gällande kommunens tillsyn Gällande märkningen Artikel 5 EU-förordning 98/2013 Förebyggandekonferensen

19 Sprängämnesprekursorer (L. van Dam, MSB) 16 april 2015 Rekommenderad märkning Superoxy 30 Väteperoxid 30% Innehåller 500 ml. VP produkter AB Peroxygatan Blekestad Sverige Tel: Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Behållaren lämnas till återvinningscentral. Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner. Tillsynsmyndighetens befogenheter enligt förordningen 2014:880 Rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. (7 ) Rätt att få tillträde till lokaler där den ekonomiska aktören bedriver sin verksamhet dock ej till någons bostad. (7 ) Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras. (7 ) Förelägganden får meddelas och förenas med vite. (8 ) Kommuner får träffa avtal om samarbete. (9 ) Förebyggandekonferensen

20 Sprängämnesprekursorer (L. van Dam, MSB) 16 april 2015 MSB informationskampanj till handeln Förebyggandekonferensen

21 Sprängämnesprekursorer (L. van Dam, MSB) 16 april 2015 Rapportering till polisen Läs mer om saken På finns: Information om regleringen och länkar till regelverken Ansökningsblanketten och information om hur man ansöker om tillstånd Informationsmaterial till handeln och lantbrukare Kontaktuppgifter för rapportering av misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden Förebyggandekonferensen

22 MSBFS 2014:7 Undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige Agneta Jansson

23 3 Den som i mer än en kommun använder explosiva varor behöver ha tillstånd för detta enbart i den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Detta gäller under förutsättning att tillämpliga villkor i tillståndet är uppfyllda.

24 Vad menar vi med användning Användning enligt LBE Lämpligheten hos den person/företag som ska använda den explosiva varan (ex; föreståndare) Användning enligt ordningslagen Hur ser förutsättningarna ut enligt ordningslagen att använda de explosiva varorna på just det stället

25 4 Den som i mer än en kommun överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning behöver ha tillstånd för detta enbart i den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Detta gäller under förutsättning att tillämpliga villkor i tillståndet är uppfyllda.

26 Tillsyn Den kommun där de explosiva varorna finns har tillsynsplikten Hur ska jag veta om jag har ett objekt att tillsyna

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Försäljning av fyrverkerier

Försäljning av fyrverkerier Försäljning av fyrverkerier Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB519 - april 2013 ISBN 978-91-7383-315-8 Innehåll

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Ert datum Er referens Avd. för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msbmyndigheten.se Denna PM

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Varför tillstånd? Enligt lagstiftningen behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor. En grundförutsättning är att den explosiva varan är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara.

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. 1 (6) Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiv vara Här får du information om hur man fyller i blanketten för tillståndsansökan. Beskrivningen nedan följer ansökningsblanketten punkt för punkt.

Läs mer

Ansökan om hantering av explosiv vara. Ansökan om

Ansökan om hantering av explosiv vara. Ansökan om Ansökan om hantering av explosiv vara Plats för inkommandestämpel Ansökan om (kryssa) Ifylld blankett skickas till: Mogårdsvägen 2 143 43 Vårby Datum: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare LULEÅ KOMMUN NSÖKN OM TILLSTÅND 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva

Läs mer

Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Postadress Postnummer Postort

Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Postadress Postnummer Postort NSÖKN OM TILLSTÅND 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Älvsbyns kommun Räddningstjänsten Fluxenvägen 49 942 33 Älvsbyn nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av

Läs mer

Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011. Ansökan om

Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011. Ansökan om Plats för inkommandestämpel Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011 Ifylld blankett skickas till: Strängnäs kommun Räddningstjänsten 645 80 Strängnäs Datum: Ansökan om tillstånd till förvärv och innehav

Läs mer

PAJALA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (13) Räddningstjänsten

PAJALA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (13) Räddningstjänsten PJL KOMMUN NSÖKN OM TILLSTÅND 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Pajala kommun Sommarvägen 4 984 32 Pajala nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Plats för inkommande stämpel

Plats för inkommande stämpel Plats för inkommande stämpel I fylld blankett skickas till: Ansökan om handel med Räddningstjänsten Kiruna fyrverkeriartiklar Värmeverksvägen 1 981 85 Kiruna Tillstånd till förvärv av och innehav av explosiva

Läs mer

Ansökan om tillstånd 1 (13) Explosiv vara

Ansökan om tillstånd 1 (13) Explosiv vara nsökan om tillstånd 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Piteå kommun Räddningstjänsten Kolugnsvägen 1 941 38 Piteå nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva

Läs mer

Ansökan om 1. Sökande 2. Faktureringsuppgifter 3. Föreståndare Föreståndare Föreståndare

Ansökan om 1. Sökande 2. Faktureringsuppgifter 3. Föreståndare Föreståndare Föreståndare Ansökan om ifylld blankett skickas till: Jokkmokks kommun Samhällsbyggarnämnden 962 85 Jokkmokk tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 2010- Datum Diarienummer 10-01 Blanketten skickas till: Svalövs kommun 268 80 Svalöv Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Blanketten skickas till: 631 86 Eskilstuna Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

Läs mer

1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: Arvika kommun 156 Räddningstjänsten 671 81 Arvika Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor

Läs mer

Person-/Organisationsnr. (10 siffror) Postadress Postnr. Ort Telefon. Fakturaadress Postnr. Ort Ref. nr.

Person-/Organisationsnr. (10 siffror) Postadress Postnr. Ort Telefon. Fakturaadress Postnr. Ort Ref. nr. 1(9) Blanketten skickas till Räddningstjänsten Östra Skaraborg Majorsgatan 1 541 41 SKÖVDE om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Blanketten skickas till Datum Diarienr (fylls i av mottagande kommun)

Blanketten skickas till Datum Diarienr (fylls i av mottagande kommun) 1 Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Blanketten skickas till Datum Diarienr

Läs mer

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. Vapenlag (1996:67) 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med

Läs mer

Ansökan om tillstånd explosiv vara

Ansökan om tillstånd explosiv vara Ansökan om tillstånd explosiv vara Skickas till Lilla Edets kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 463 80 Lilla Edet Sökande Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postort

Läs mer

Räddningstjänsten Svedala Svedala kommun

Räddningstjänsten Svedala Svedala kommun 1 Blanketten skickas till Räddningstjänsten Svedala Sjödikenvägen 2 233 35 Svedala Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten

Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

Läs mer

Diarienr: Ansökan om. 2. Faktureringsuppgifter. 3. Föreståndare

Diarienr: Ansökan om. 2. Faktureringsuppgifter. 3. Föreståndare Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Haparanda Företagsvägen 12 953 33 Haparanda Ansökan om Diarienr: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva

Läs mer

3. Verksamheten Kort beskrivning av verksamheten

3. Verksamheten Kort beskrivning av verksamheten Tekniska nämnden Ansökan om hantering av explosiv vara sida1 (10) Blanketten skickas till Skellefteå kommun räddningstjänsten Nöppelbergsvägen 2 931 76 Skellefteå Diarienummer (fylls i av Skellefteå kommun)

Läs mer

Sidan 2 av 11. Största mängd (vid förvaring)

Sidan 2 av 11. Största mängd (vid förvaring) Dnr: 2013-11-20 Sidan 1 av 11 Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Enligt SFS 2010:1011 Fastighet Fastighetsbeteckning Gatuadress 1. Sökande (tillståndshavare) Namn Postadress Postnummer

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer