U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund"

Transkript

1 U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer samt en promemoria om förslaget. Helsingfors den 27 januari 2011 Inrikesminister Anne Holmlund Överinspektör Hannele Taavila

2 2 U 55/2010 rd INRIKESMINISTERIET PROMEMORIA EU/2010/ FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM SA- LUFÖRING OCH ANVÄNDNING AV SPRÄNGÄMNESPREKURSORER 1 Bakgrund till förslaget och målen med detta Den 21 september 2010 gav Europeiska gemenskapernas kommission ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (KOM(2010) 473 slutlig). Målet med förslaget är att ingripa i missbruket av vissa kemikalier som är tillgängliga på marknaden för allmänheten och används som prekursorer för hemmagjorda sprängämnen. Enligt kommissionen är hemmagjorda sprängämnen favoritverktyget för terrorister och andra brottslingar när de genomför attacker. Förslaget har som mål att minska denna risk genom att hindra konsumenterna från att få tag på vissa kemikalier. Man ska uppnå detta genom att förbjuda försäljning till allmänheten av kemikalier som överskrider vissa gränsvärden för högsta tillåtna koncentration. Kemikalier med högre koncentrationer skulle endast få säljas till konsumenter som har fått tillstånd att köpa dessa kemikalier. Begränsningarna i fråga om koncentration och försäljning gäller inte yrkesmässig användning och företagsverksamhet. Företag som marknadsför och använder kemikalierna ska dock ha skyldighet att föra statistik över sin försäljning till dem som har tillstånd att köpa kemikalierna, ange på förpackningen att köp av kemikalierna är begränsade och anmäla misstänkta köp samt stölder av ämnena i fråga. För närvarande är det relativt lätt för konsumenterna att skaffa kemikalier i sådana koncentrationer som är tillräckliga för tillverkning av en kraftig bomb. Enligt kommissionen förvärras problemet av att EUmarknaden för kemikalier är stor och diversifierad, med många slutanvändare. Inom försörjningskedjan för prekursorer är man i allmänhet inte tillräckligt medveten om vilken risk det innebär att personer som är involverade i grov kriminell verksamhet och terrorism försöker komma över sprängämnesprekursorer. Både på EU-nivå och nationell nivå har flera lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder vidtagits, men de omfattar inte nödvändigtvis hela EU eller utesluter vissa kemikalier. Detta innebär att tillgången på kemikalierna varierar mellan olika stater. Detta är inte enbart ett säkerhetsproblem, utan även ett problem med tanke på en friktionsfri inre marknad. 2 Förslagets huvudsakliga innehåll Förslagets huvudsakliga syfte är enligt artikel 1 att begränsa konsumenternas (på engelska general public, i förordningsöversättningen allmänheten ) möjligheter att skaffa sådana ämnen eller blandningar som kan missbrukas för olaglig tillverkning av sprängämnen. I förslaget ges enhetliga regler för saluföringen av de nämnda ämnena. Med allmänheten avses fysiska personer som handlar i ett syfte som inte hänför sig till deras närings-, affärs- eller yrkesverksamhet. Artikel 2 innehåller en bestämmelse om tillämpningsområdet. Förordningen tillämpas på de ämnen som räknas upp i förordningens bilagor samt på blandningar som innehåller dessa ämnen. Förordningen har två bilagor. I den första bilagan räknas de ämnen upp som överlåts till konsumenterna som sådana eller i blandningar endast om ämnets koncentration är lika stor som eller mindre än det gränsvärde som föreskrivs i bilagan. Den andra bilagan innehåller en förteckning över de ämnen (som sådana eller i blandningar) som omfattas av skyldigheten för ekonomiska aktörer att rapportera misstänkta transaktioner till den kontaktinstans som inrättas nationellt. I den andra bilagan finns ett tryckfel i den finska förordningsöversättningen. Den tredje kemikalien i förteckningen ska vara aceton (asetoni), och inte nitrometan (nitrometaani), som hör till den första bilagan. Förordningen ska inte tillämpas på de ämnen

3 U 55/2010 rd 3 som nämns i bilagan eller på blandningar som innehåller dessa ämnen om de används av väpnade styrkor eller brottsbekämpande myndigheter. Dessutom innehåller artikeln bestämmelser om vissa andra undantag. Artikel 3 innehåller definitioner av vissa begrepp som används i förordningen. Artiklarna 4-6 innehåller bestämmelser om förordningens egentliga mål. Enligt artikel 4 får ämnen som förtecknas i bilaga I, eller blandningar som innehåller dessa ämnen, överlåtas till enskilda personer endast om ämnenas koncentration är mindre än eller lika stor som det gränsvärde som föreskrivs i bilagan. Dessa ämnen eller blandningar som innehåller dem får dock överlåtas till en person som uppvisar ett tillstånd som är utfärdat av en behörig myndighet i en medlemsstat. Den som överlåter ämnet eller blandningen ska kontrollera tillståndet och spara en verifikation över affärstransaktionen. Ammoniumnitrat nämns separat som ett ämne som får överlåtas till jordbrukare för användning som gödselmedel i jordbruksverksamhet i koncentrationer som överstiger de gränsvärden som föreskrivs i bilaga 1. Artikel 5 innehåller bestämmelser om tillstånd som behövs för enskilda personer som skaffar, innehar eller använder de ämnen som nämns i bilaga 1 eller blandningar som innehåller dessa ämnen. När den behöriga myndigheten i medlemsstaten överväger om den ska bevilja tillstånd ska den framför allt ta hänsyn till huruvida ämnet ska användas för ett legitimt ändamål. Tillståndet ska avslås om det finns rimliga skäl att betvivla att den tilltänkta användningen är legitim. Den behöriga myndigheten får antingen begränsa tillståndets giltighet till högst tre år eller ålägga tillståndshavaren att med minst tre års mellanrum visa att villkoren för beviljande av tillståndet fortfarande är uppfyllda. Den behöriga myndigheten får ta ut en avgift för ansökan om tillstånd. Avgiften får emellertid inte överstiga kostnaderna för att behandla ansökan. Tillståndet får dras in eller återkallas om det finns rimliga skäl att anta att villkoren för beviljande av tillståndet inte längre är uppfyllda. Tillstånden gäller i samtliga medlemsstater. Artikel 6 innehåller bestämmelser om rapportering av misstänkta transaktioner och stölder. Varje medlemsstat ska inrätta en nationell kontaktpunkt för rapportering av misstänkta transaktioner. Ekonomiska aktörer som har anledning att tro att en planerad transaktion som omfattar ämnen som förtecknas i bilagorna till förordningen, eller blandningar som innehåller dessa ämnen, är en misstänkt transaktion, ska rapportera detta till den nationella kontaktpunkten i den medlemsstat där transaktionen planerades. Om det är möjligt ska också kundens identitet uppges. Även övriga misstänkta transaktioner med icke förtecknade ämnen och med blandningar som innehåller sådana ämnen ska rapporteras. Likaså ska aktörerna rapportera omfattande stölder av ämnen som förtecknas i bilagorna och blandningar som innehåller sådana ämnen. Kommissionen ska utarbeta riktlinjer till stöd för den kemiska försörjningskedjan och hålla dessa riktlinjer uppdaterade. Artikel 7 innehåller bestämmelser om uppgiftsskydd. Varje medlemsstat ska se till att sådan behandling av personuppgifter som sker genom tillämpning av denna förordning är förenlig med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Med stöd av artikel 8 ska varje medlemsstat föreskriva påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Artiklarna 9-13 innehåller bestämmelser om ändring av förordningens bilagor. Kommissionen kan besluta om ändringar i bilagorna genom delegerade akter. Europaparlamentet eller rådet kan emellertid när som helst återkalla delegeringen av befogenheter till kommissionen. Europaparlamentet och rådet får också göra invändning mot en delegerad akt inom två månader från den dag akten överlämnats till dem. En delegerad akt som antagits enligt det skyndsamma förfarandet ska träda i kraft utan dröjsmål och tilllämpas så länge Europaparlamentet eller rådet inte har gjort någon invändning. Genom artikel 14 ändras bilaga XVII i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), nedan REACH-förordningen. Den

4 4 U 55/2010 rd begränsning som gäller ammoniumnitrat stryks i bilagan och tas i stället in i den föreslagna förordningen. Begränsningen är den enda begränsningen i REACH-förordningen som har införts uttryckligen med stöd av en motivering som hänför sig till bekämpning av terrorism. I artikel 15 föreskrivs om en övergångstid på 36 månader, under vilken konsumenterna får inneha och använda de ämnen som förtecknas i bilaga I eller blandningar av dessa ämnen. Enligt artikel 16 ska förordningen ses över 5 år efter antagandet. Artikel 17 innehåller en bestämmelse om ikraftträdandet. Förordningen träder i kraft 18 månader efter antagandet. I förordningens första bilaga räknas de ämnen upp som överlåts till konsumenterna som sådana eller i blandningar endast om ämnets koncentration är lika stor som eller mindre än det gränsvärde som föreskrivs i bilagan. Den andra bilagan innehåller en förteckning över de ämnen (eller blandningar innehållande dessa ämnen) som omfattas av skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner. 3 Förslagets konsekvenser 3.1 Konsekvenser för lagstiftningen Det är fråga om en EU-förordning som gäller som sådan överallt i EU. Bestämmelser om tillverkning, import, utsläppande på marknaden och distribution samt annan hantering av kemikalier finns i kemikalielagen (744/1989). Med stöd av kemikalielagen har utfärdats en förordning om minutförsäljning av farliga kemikalier (676/1993). I förordningen föreskrivs det om apotekens skyldighet att ta upp mottagarens uppgifter vid överlåtelse av giftiga kemikalier på ett apotek. Kemikalielagen behöver förmodligen inte ändras med anledning av den EU-förordning som nu bereds. Bestämmelser om hantering av farliga kemikalier finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). I förslaget krävs det att ett tillståndssystem utarbetas då sådana ämnen som nämns i förordningens bilaga I eller blandningar av dem överlåts till konsumenter. Tillstånd kan beviljas av en behörig myndighet. I förslaget krävs det också att medlemsstaterna ska inrätta en nationell kontaktpunkt för rapportering av misstänkta affärstransaktioner. Bestämmelser om de behöriga myndigheterna och den nationella kontaktpunkten ska utfärdas genom lag. Genom lag ska man också föreskriva påföljder för överträdelser av bestämmelserna i förordningen. Detta gäller åtminstone skyldigheter enligt artikel 4 som gäller import, tillhandahållande, innehav och användning av sprängämnesprekursorer samt skyldigheter enligt artikel 6 som gäller rapportering av misstänkta transaktioner och stölder. 3.2 Ekonomiska konsekvenser Förslaget till förordning har i synnerhet med tanke på minutförsäljningen och medlemsstaternas myndigheter vissa negativa ekonomiska konsekvenser i form av kostnader för verkställandet. Dessa ekonomiska konsekvenser och negativa konsekvenser med tanke på konsumenterna är emellertid relativt små, eftersom andelen ickeyrkesmässig konsumtion av prekursorer enligt kommissionens utredning endast är ca 1,5 % av den totala konsumtionen i EU av kemikalierna i fråga, och för dessa 1,5 % finns det i de flesta fall ersättande ämnen. Förslaget föranleder mest kostnader för den industri som säljer sina produkter till konsumenterna och för enheter inom detaljhandeln samt myndigheter som har hand om tillståndssystemet. För myndigheterna kan också inrättandet av en nationell kontaktpunkt för rapportering av misstänkta transaktioner föranleda till och med stora kostnader beroende på antalet rapporteringar. Enligt förslaget ska ekonomiska aktörer rapportera misstänkta transaktioner och stölder som gäller de ämnen som nämns i förslagets bilagor och blandningar som innehåller dessa ämnen. För de ekonomiska aktörerna ska det anordnas utbildning i hur man identi-

5 U 55/2010 rd 5 fierar och rapporterar misstänkta transaktioner. På grund av sitt innehåll ankommer anordnandet av sådan utbildning på myndigheterna. Utbildningen föranleder kostnader i viss mån. För närvarande är inte de kemikalier som nämns i förslagets bilagor tillståndspliktiga i Finland (med undantag för klorater som används för ogräsbekämpning). Partiaffärer för kemikalier säljer sannolikt inte sådana kemikalier till konsumenterna i praktiken. Apoteken har belagt många av de kemikalier som nämns i bilagorna med försäljningsförbud eller frågar åtminstone vad kemikalierna ska användas för. Alla kemikalier som nämns i bilagorna finns emellertid på marknaden, eftersom de har flera nödvändiga användningsändamål inom den kemiska industrin och annan verksamhet. Kemikalierna i fråga används också i viss mån inom olika typer av fritidssysselsättning, t.ex. nitrometan inom dragracing. Som en följd av förslaget till förordning är det möjligt att vissa produkter som innehåller de kemikalier som nämns i bilaga 1 i koncentrationer som överskrider gränsvärdena (t.ex. kylpåsar) tas bort från marknaden. Inom gödselhandel är det i lantbruks- och trädgårdsaffärer omöjligt att skilja yrkesmässiga verksamhetsutövare från vanliga konsumenter, eftersom man inom handeln inte har tillgång till register över verksamhetsutövare inom jordbruket och det inte finns något offentligt register över grönområdesanläggare. Det är dyrt och tidskrävande att inrätta eventuella nya myndighetsregister. Då kemikalier som nämns i bilaga 1 förs in på Europeiska unionens tullområde ska tullen stoppa och förhindra överlåtelse i fri trafik av försändelser som är riktade till privatpersoner. Tullen ska beroende av situationen utföra en dokumentkontroll eller en fysisk varukontroll för att kontrollera gränsvärdena enligt förordningens bilaga I i märkningarna på förpackningen eller genom provtagning som utförs av Tullaboratoriet. Som ett resultat av dessa kontrollåtgärder ska det bedömas huruvida det krävs tillstånd för import. Detta föranleder tullen tilläggsuppgifter och kostnader, som dock totalt sett kan bedömas bli skäliga på grund av den ringa importen. 3.3 Konsekvenser för miljön Förslaget kan ha negativa följder också i det avseendet att vissa trädgårds- och lantbruksaffärer eventuellt inte tar in gödsel som innehåller över 16 procent kväve i sitt utbud efter det att förordningen trätt i kraft, eftersom de vill undvika problem som föranleds av tillståndssystemet. Då får de jordbrukare och grönområdesanläggare som har för avsikt att köpa gödselkomplettering från en trädgårds- eller lantbruksaffär i fortsättningen ineffektivare gödsel och måste använda större mängder. Detta har negativa konsekvenser för miljön. Dessutom orsakar gödselköpen också tilläggskostnader för verksamhetsutövarna. 4 Ålands behörighet Enligt den behörighetsfördelning mellan riket och landskapet Åland som föreskrivs i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör den föreslagna förordningen till både rikets och landskapets lagstiftningsbehörighet. Enligt och 35 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om skjutvapen och skjutförnödenheter samt explosiva ämnen till den del rikets säkerhet berörs. Enligt 18 6, 18 och 22 punkten har landskapet lagstiftningsbehörighet bl.a. i fråga om ärenden som gäller allmän ordning och säkerhet, jordbruk och viss näringsverksamhet. Inom den lagstiftningskontroll av landskapslagarna som avses i 19 i självstyrelselagen har landskapet ansetts ha lagstiftningsbehörighet i fråga om produktsäkerhet och kemikalier. Ett ställningstagande till förordningsförslaget har begärts hos landskapet Åland. Landskapsregeringen ansåg att den föreslagna förordningen åtminstone delvis omfattas av landskapets behörighet. Enligt landskapsregeringen kan förslagets syfte bäst uppnås genom en EU-förordning. Om den EU-förordning som senare ska godkännas innehåller ärenden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, svarar landskapets myndigheter i enlighet med 59 b i självstyrelselagen i det hänseendet för genomförandet av förordningen i landskapet.

6 6 U 55/2010 rd 5 Den rättsliga grunden och beslutsförfarandet i enlighet med EU-rätten Förslagets rättsliga grund är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det lagstiftningsförfarande som används är medbeslutandeförfarandet. 6 Subsidiaritetsprincipen Subsidiaritetsprincipen är tillämplig, eftersom förslaget avser ett område där Europeiska unionen inte har exklusiv behörighet. Målen med förslaget kan inte uppnås i tillräcklig grad endast genom medlemsstaternas åtgärder. Både på internationell nivå, EU-nivå och nationell nivå har flera lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder vidtagits, men de gäller inte uttryckligen de säkerhetsrisker som är förknippade med vissa kemikalier och de omfattar inte heller hela EU. Detta innebär att kemikalier som är föremål för begränsning eller övervakning i ett land enkelt kan fås någon annanstans. Förutom att skillnaderna i de system som tillämpas på kemiska sprängämnesprekursorer inverkar negativt på säkerheten, snedvrider de också verksamheten på den inre marknaden. Genom åtgärder på EU-nivå kan man eliminera dessa negativa konsekvenser. Förslagets tillämpningsområde är begränsat till endast vissa kemiska ämnen och blandningar av dem samt försäljningen av dem till konsumenterna. Förordningen gäller sålunda inte i någon betydande grad yrkesmässig användning eller verksamhet företag emellan. Dessutom begränsas försäljningen av vissa ämnen till konsumenterna endast i vissa koncentrationer, och de kan fortfarande fås mot uppvisande av ett tillstånd som beviljats av en myndighet. Nuläget visar att en medlemsstatsbaserad reglering snarare splittrar än samordnar regleringen inom detta område, vilket försvagar säkerheten. På grund av att regleringen är så varierande är det möjligt att köpa problemkemikalier i en medlemsstat och sedan enkelt att transportera dem till en annan medlemsstat för tillverkning av hemmagjorda sprängämnen. 7 Behandling av förslaget i Finland och i Europeiska unionen Sektionen för rättsliga och inrikesfrågor i kommittén för EU-ärenden samt sektionen för inre marknaden behandlade frågan i skriftligt förfarande vecka 50. Dessutom har förslaget sänts för kännedom och kommentarer till kemikaliedelegationens medlemmar samt till medlemmarna i delegationen för säkerhetsteknik. Förslaget presenterades för rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8-9 november Behandlingen av förslaget i rådets arbetsgrupp har ännu inte inletts. Kommissionen har informerat de myndigheter som ansvarar för kemikalielagstiftningen om det kommande behovet av samarbete med de myndigheter som deltar i bekämpningen av terrorism. 8 Statsrådets ståndpunkt Statsrådet förhåller sig positivt till förslaget syfte. Det är viktigt att ingripa i missbruket av vissa kemikalier som är tillgängliga på marknaden för allmänheten och används som prekursorer för hemmagjorda sprängämnen. Genom förordningen kan man försvåra anskaffningen av prekursorer och förbättra informationsförmedlingen om brott som eventuellt förbereds. Att förbättra informationen om anskaffningen av eventuella prekursorer är enligt statsrådets bedömning ytterst viktigt med tanke på bekämpningen av terrorism och annan brottsbekämpning. I den rådande situationen skulle en övervakning enligt förordningen inom trädgårdsoch jordbrukshandeln emellertid vara problematisk, eftersom man inom handeln inte har tillgång till registren över verksamhetsutövare inom jordbruket och på så sätt kan kontrollera vilka som är yrkesmässiga verksamhetsutövare och skilja dem från vanliga konsumenter. Dessutom kan förslaget leda till inrättande av ett myndighetsregister över grönområdesanläggare. I den fortsatta beredningen borde man utreda om genomförandet av förordningen kräver att nya register inrättas eller om man kan nå målet genom att utvidga användningsrättigheterna till de register som redan finns.

7 U 55/2010 rd 7 Enligt förslaget ska ekonomiska aktörer bl.a. rapportera om misstänkta transaktioner som gäller andra ämnen än de som räknas upp i bilagan samt blandningar som innehåller sådana ämnen. Statsrådet anser att denna skyldighet verkar alltför omfattande och diffus för att man ska kunna föreskriva de påföljder som krävs i förordningen för underlåtelse att iaktta skyldigheten. I praktiken kan detta också leda till en störtflod av rapporteringar och onödiga rapporteringar. Därför borde bestämmelsen i fråga antingen strykas i förordningen eller preciseras i själva förordningstexten.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 12 i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 43/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum 49 25.9.2015 Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Avdelningsjurist

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung,

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, RP 67/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om likabehandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att bestämmelsen om förfarande

Läs mer

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att avfallslagen ändras. Enligt

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM(2002) 761 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om resultaten av tillämpningen av artikel 12 i rådets direktiv 98/56/EG av den 20

Läs mer

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

Sammanfattning av domen

Sammanfattning av domen Mål C-137/04 Amy Rockler mot Försäkringskassan, tidigare motpart Riksförsäkringsverket (begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten) Fri rörlighet för arbetstagare Tjänstemän och övriga anställda

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Skäl 4 (4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Utredning avseende EG-kommissionens förslag till förordning om förbättrat skydd i

Utredning avseende EG-kommissionens förslag till förordning om förbättrat skydd i FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-11-06 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-012 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar 2013-02-20 Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar Genom åren har EU:s domstol i sina avgöranden förtydligat hur anmälningsdirektivet (98/34/EG)

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att mervärdesskattelagen ändras i enlighet

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.10.2007 SEK(2007) 1238 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2004 KOM(2004) 773 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på

Läs mer

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten.

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten. RP 292/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial

1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial LAGFÖRSLAG 1. Lag om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Räckvidd Beslut om frysning

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet Kommittédirektiv Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar Dir. 2016:22 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2015:933 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets beslut om att på gemenskapens vägnar ingå protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

RP 97/2015 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 97/2015 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer