EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några invändningar mot denna åtgärd enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget. Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: I I enlighet med artikel 88.3 i fördraget anmäldes åtgärden genom en skrivelse av den 3 juli 2001, registrerad den 5 juli Ytterligare information lämnades i en skrivelse av den 10 oktober 2001, registrerad den 12 oktober I stödordningen ingår följande fyra åtgärder till förmån för trädgårdsnäringen: - Forskning och utveckling, - tekniskt stöd, - produktion och saluföring av produkter av hög kvalitet, - säljfrämjande åtgärder och reklam. II Statsrådet Anna LINDH Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustav Adolfs torg 1 SE STOCKHOLM Rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel - Belgien Telefon: växel (+32-2) Telex: COMEU B Telegramadress: COMEUR Brussels.

2 Ordningen finansieras med budgetmedel och beräknas kosta 5 miljoner svenska kronor ( euro) under det första året och 8 miljoner svenska kronor ( euro) under följande år. Ordningen avser endast produkter som omfattas av bilaga I till fördraget. Forskning och utveckling Forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar till utveckling av kostnadseffektiva och hållbara produktionsmetoder inom trädgårdsnäringen. Syftet är inte att öka produktionen inom trädgårdsnäringen. Sverige har lämnat garantier för att de projekt som får stöd uppfyller villkoren i punkt 5.14 i gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling 1 och för att inget stöd kommer att vara större än 100 % av kostnaderna. Stödmottagarna kommer att väljas ut på grundval av ett anbudsförfarande. Av den totala kostnaden för ordningen kommer 60 % att avsättas för forskning och utveckling. Tekniskt stöd Tekniskt stöd kan beviljas för följande: - Utbildning när det gäller energibesparing, effektiv användning av gödningsämnen, miljövänliga bekämpningsmetoder, bedömning av förökningsmaterial och liknande åtgärder. Kostnader för organisation av utbildningen får ingå bland de stödberättigande kostnaderna. - Konsultarvoden för rådgivning beträffande miljövänliga produktionsmetoder. - Organisation av tävlingar, utställningar och mässor, inbegripet ersättning av kostnaderna för dem som deltar i sådana evenemang. - Andra åtgärder för spridning av ny teknik, t.ex. rimliga småskaliga pilotprojekt eller demonstrationsprojekt. Stödet skall vara tillgängligt för samtliga producenter inom trädgårdsnäringen. Stöd kan beviljas på upp till 100 % av kostnaderna. Det totala stödbeloppet per stödmottagare får inte överskrida euro över en treårsperiod eller, om det är fråga om stöd som beviljas till företag som omfattas av kommissionens definition av små och medelstora företag 2, 50 % av de stödberättigande kostnaderna, beroende på vilket belopp som är högst. Vid beräkning av stödet anses mottagaren vara den person som tar emot tjänsterna. Produktion och saluföring av kvalitetsprodukter Ordningen för stöd till produktion och saluföring av kvalitetsprodukter inom trädgårdsnäringen avser åtgärder som marknadsundersökningar, produktutveckling och införande av kvalitetssäkrings och miljörevisionssystem. Inget stöd kommer att utgå för driften av dessa system. 1 EGT C 45, , s. 5, ändrad genom EGT C 48, , s I enlighet med definitionen i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 70/ om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 10, , s. 33). 2

3 Stöd kan beviljas på upp till 100 % av kostnaderna. Det totala stödbeloppet per stödmottagare får inte överskrida euro över en treårsperiod eller, om det är fråga om stöd som beviljas till företag som omfattas av kommissionens definition av små och medelstora företag, 50 % av de stödberättigande kostnaderna, beroende på vilket belopp som är högst. Vid beräkning av stödet anses mottagaren vara den person som tar emot tjänsterna. Stöd får beviljas projekt med en kollektiv dimension och projektresultaten skall ställas till hela sektorns förfogande. Stöd kommer inte att beviljas enskilda producenter. Av den totala kostnaden för ordningen kommer 20 % att avsättas för produktion och saluföring av kvalitetsprodukter. Säljfrämjande åtgärder och reklam Stöd till säljfrämjande åtgärder och reklam utgår endast till verksamhet som omfattas av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till reklam för produkter som omfattas av bilaga I till EG-fördraget och vissa produkter som inte omfattas av bilaga I till fördraget 3 (nedan kallade riktlinjerna för reklam). Verksamheten kan ta formen av kampanjer på hemmamarknaden av följande slag: - Kampanjer som rent allmänt syftar till att öka konsumtionen av en viss produkt utan att det särskilt betonas att produkten har inhemskt ursprung. - Kampanjer som rent allmänt syftar till information om en viss produkts egenskaper och användning utan att det särskilt betonas att produkten har inhemskt ursprung. - Kampanjer som rent allmänt syftar till information om ett varierat, balanserat och näringsmässigt riktigt kosthåll utan att det särskilt betonas att produkten har inhemskt ursprung. Inget stöd kommer att beviljas verksamhet som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden. Hänvisningar till det faktum att en produkt har inhemskt ursprung måste alltid vara underordnade det huvudsakliga reklambudskapet och bör inte vara den främsta argumentet för att konsumenten bör köpa en viss produkt. Vid bedömningen av huruvida en hänvisning till en produkts inhemska ursprung är underordnad det huvudsakliga reklambudskapet tas hänsyn till hela textens omfattning och eventuella symboler och bilder som hänvisar till produktens ursprung. Syftet med åtgärderna får inte vara att en produkt från en annan medlemsstat skall ersättas av en produkt av inhemskt ursprung. Stöd kommer inte att beviljas för åtgärder av följande slag: - Reklam som uppmanar konsumenterna att köpa en viss produkt bara därför att den är av inhemskt ursprung. 3 EGT C 252, , s. 5. 3

4 - Kampanjer som syftar till att förhindra konsumenterna att köpa produkter från andra medlemsstater eller till att misskreditera sådana produkter. - Påståenden om inhemska produkter får inte formuleras på ett sådant sätt att det insinueras att produkter från andra medlemsstater skulle vara av sämre kvalitet. Reklamåtgärderna skall följa bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel 4 och får inte strida mot gemenskapens övriga sekundärlagstiftning. De svenska myndigheterna har lämnat in prov på reklammaterial som kan komma att beviljas stöd. Stödmottagare är organisationer, stiftelser och institutioner, samt de företag som dessa engagerar för säljfrämjande åtgärder och reklamkampanjer. De säljfrämjande åtgärderna och reklamen måste gagna hela sektorn, inte enbart ett enskilt företag eller en enskild grupp av företag. Om privata företag engageras för säljfrämjande åtgärder och reklam måste de väljas ut på marknadsmässiga villkor och på grundval av ett anbudsförfarande och i enlighet med gemenskapslagstiftningen och sekundärlagstiftningen. Varje säljfrämjande åtgärd och reklamkampanj skall avse en eller flera av dessa aspekter: - Jordbruksprodukter som det finns ett överskott av eller underutnyttjade arter. - Nya produkter eller ersättningsprodukter som inte ännu produceras i överskott. - Produkter av hög kvalitet, inbegripet produkter som produceras med miljövänliga produktions- eller fångstmetoder, som produkter från ekologiskt jordbruk. Orsaken till att det är tillåtet att bevilja stöd till reklam för jordbruksprodukter som det finns ett överskott av och underutnyttjade arter är att det anses vara av värde för gemenskapen om konsumtionen av sådana produkter ökar. Stödet till reklam för nya produkter och ersättningsprodukter som ännu inte produceras i överskott motiveras med det faktum att produktionen kan öka och nya arbetstillfällen kan skapas, vilket är av allmänt intresse. Stöd till reklam för produkter av hög kvalitet, även produkter som produceras med miljövänliga metoder som ekologiskt jordbruk, motiveras med att kommissionen vill gynna miljövänliga produktionsmetoder, vilket är av allmänt intresse. Ekologiska produkter skall produceras i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91. Stödet till säljfrämjande åtgärder och reklam får högst täcka 50 % av kostnaderna. Återstående kostnader skall bäras av sektorn. De medel som avsatts utgör 10 % av de totala kostnaderna för ordningen. 4 EGT L 109, , s

5 III Artikel 87.1, som förbjuder statligt stöd, är tillämplig på stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Den aktuella åtgärden finansieras med statliga medel. Den gynnar vissa företag som är verksamma inom trädgårdsnäringen i Sverige. Dessa företag är verksamma på en högst konkurrensutsatt internationell marknad (se tabell nedan), vilket innebär att åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Handeln med produkter från trädgårdsnäringen mellan Sverige och EU:s övriga medlemsstater såg ut på följande sätt under 2000: Import: 60 miljoner euro. Export: 6,5 miljoner euro. Artikel 87.1 i fördraget är därför tillämplig. Förbudet mot stöd enligt artikel 87.1 i fördraget är emellertid inte ovillkorligt. Stödet kan vara förenligt med fördraget på grundval av artikel 87.3 c. Forskning och utveckling Enligt punkt 17 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn 5 (nedan kallade riktlinjerna) skall stöd till forskning och utveckling granskas enligt gällande gemenskapsramar för statligt stöd till forskning och utveckling. Den forsknings- och utvecklingsverksamhet som ingår i den svenska ordningen syftar till utveckling av kostnadseffektiva och hållbara produktionsmetoder inom trädgårdsnäringen. Syftet är inte att öka produktionen inom trädgårdsnäringen. Sverige har lämnat garantier för att de projekt som får stöd uppfyller villkoren i punkt 5.14 i gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling och för att inget stöd kommer att vara större än 100 % av kostnaderna. Stödmottagarna kommer att väljas ut på grundval av ett anbudsförfarande. Stödet kan därför anses vara förenligt med gemenskapen ramar för statligt stöd till forskning och utveckling. Tekniskt stöd Stöd till tekniskt stöd skall bedömas i enlighet med punkt 14 i riktlinjerna. Enligt punkt 14 får stöd beviljas på upp till 100 % av kostnaderna för åtgärder av följande slag: 5 EGT C 28, , s. 2. 5

6 - Utbildning: De stödberättigande kostnaderna kan inbegripa de faktiska kostnaderna för organisation av utbildningsprogram, utgifter för resor och uppehälle och kostnaderna för avbytartjänster under jordbrukarens eller anställdas frånvaro. - Tjänster som rör driften av jordbruksföretag och avbytartjänster. - Konsultarvoden. - Organisation av tävlingar, utställningar och mässor, inbegripet stöd till kostnaderna för dem som deltar i sådana evenemang. - Annan verksamhet för att sprida kunskap om ny teknik, t.ex. rimliga småskaliga pilotprojekt eller demonstrationsprojekt. För att undvika snedvridningar av konkurrensen bör denna typ av stöd i princip finnas tillgänglig för alla stödberättigade inom det berörda området på objektivt definierade villkor och det totala stödbelopp som får beviljas enligt detta avsnitt inte överskrida euro per mottagare under en treårsperiod eller, om stöd beviljas till företag som uppfyller gemenskapens definition av små- och medelstora företag, 50 % av de stödberättigande kostnaderna, beroende på vilket belopp som är störst. Vid beräkning av stödet anses mottagaren vara den person som tar emot tjänsterna. Enligt den svenska stödordningen kan tekniskt stöd kan beviljas för åtgärder av följande slag: - Utbildning när det gäller energibesparing, effektiv användning av gödningsämnen, miljövänliga bekämpningsmetoder, bedömning av förökningsmaterial och liknande åtgärder. Kostnader för organisation av utbildningen får ingå bland de stödberättigande kostnaderna. - Konsultarvoden för rådgivning beträffande miljövänliga produktionsmetoder. - Organisation av tävlingar, utställningar och mässor, inbegripet stöd till kostnaderna för dem som deltar i sådana evenemang. - Andra åtgärder för spridning av ny teknik, t.ex. rimliga småskaliga pilotprojekt eller demonstrationsprojekt. Stödet kommer att vara tillgängligt för samtliga producenter inom trädgårdsnäringen. Stöd kan beviljas på upp till 100 % av kostnaderna. Det totala stödbeloppet per stödmottagare får inte överskrida euro över en treårsperiod eller, om det är fråga om stöd som beviljas till företag som omfattas av kommissionens definition av små och medelstora företag, 50 % av de stödberättigande kostnaderna, beroende på vilket belopp som är högst. Vid beräkning av stödet anses mottagaren vara den person som tar emot tjänsterna. Stödet kan därför anses vara förenligt med punkt 14 i riktlinjerna. 6

7 Produktion och saluföring av jordbruksprodukter Stöd till produktion och saluföring av jordbruksprodukter skall bedömas i enlighet med punkt 13 i riktlinjerna. Enligt punkt 13 kan kommissionen tillåta att stöd som avser rådgivning och liknande tjänster, däribland tekniska undersökningar, genomförbarhets- och designstudier samt marknadsundersökningar, ges till verksamhet med anknytning till utveckling av kvalitetsprodukter från jordbruket, inbegripet följande: - Marknadsundersökningar, produktutformning och produktdesign, t.ex. stöd till sammanställning av ansökningar om godkännande av ursprungsbeteckningar eller särartsskydd i enlighet med relevanta gemenskapsförordningar. - Införande av kvalitetssäkringssystem, t.ex. ISO 9000-serien eller ISO serien, system baserade på riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) eller miljörevisionssystem. - Kostnader för att utbilda personal i tillämpningen av kvalitetssäkringssystem och system av HACCP-typ. För att förhindra att stora stödbelopp beviljas stora företag, bör det totala stödbelopp som får beviljas enligt detta avsnitt inte överskrida euro per mottagare under en treårsperiod eller, om stöd beviljas till företag som uppfyller gemenskapens definition av små- och medelstora företag 6, 50 % av de stödberättigande kostnaderna, beroende på vilket belopp som är störst. För beräkningen av stödbelopp anses stödmottagaren vara tjänstemottagaren. Enligt den svenska ordningen kan stöd beviljas för produktion och saluföring av kvalitetsprodukter inom trädgårdsnäringen om åtgärderna avser marknadsundersökningar, produktutveckling och införande av kvalitetssäkrings och miljörevisionssystem. Inget stöd kommer att utgå för driften av dessa system. Stöd kan beviljas på upp till 100 % av kostnaderna. Det totala stödbeloppet per stödmottagare får inte överskrida euro över en treårsperiod eller, om det är fråga om stöd som beviljas till företag som omfattas av kommissionens definition av små och medelstora företag 7, 50 % av de stödberättigande kostnaderna, beroende på vilket belopp som är högst. Vid beräkning av stödet anses mottagaren vara den person som tar emot tjänsterna. Stöd får beviljas projekt med en kollektiv dimension och projektresultaten skall ställas till hela sektorns förfogande. Stöd kommer inte att beviljas enskilda producenter. Stödet kan därför anses vara förenligt med punkt 13 i riktlinjerna. Säljfrämjande åtgärder och reklam 6 EGT L 107, , s EGT L 107, , s. 4. 7

8 Enligt punkt 18 i riktlinjerna skall stöd till säljfrämjande åtgärder och reklam avseende jordbruksprodukter bedömas enligt gällande gemenskapsramar för reklam avseende jordbruksprodukter och vissa produkter som inte är förtecknade i bilaga I till fördraget, med undantag för fiskeriprodukter (riktlinjerna har ersatts av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till reklam för produkter som omfattas av bilaga I till EG-fördraget och vissa produkter som inte omfattas av bilaga I till fördraget). Enligt punkt 7 i riktlinjerna för reklam avses med reklam varje åtgärd som är avsedd att få ekonomiska aktörer att köpa en viss produkt. Den svenska ordningens definition av säljfrämjande åtgärder och reklam överensstämmer med punkt 7. Åtgärderna skall först bedömas i enlighet med punkt 3.1. Negativa kriterier Om det i reklam läggs otillbörlig vikt läggs vid en produkts inhemska ursprung finns det enligt punkt 22 risk för att den strider mot artikel 28 i fördraget. I punkt 23 fastställs att Producentlandet får identifieras med ord eller symboler under förutsättning att det råder en rimlig balans mellan hänvisningarna dels till produktens egenskaper och sort, dels till produktens inhemska ursprung. Hänvisningar till inhemskt ursprung bör vara underordnade kampanjens huvudbudskap till konsumenterna och bör inte utgöra det främsta skälet till varför konsumenten bör köpa produkten. Åtgärderna inom ramen för den svenska ordningen kan ta formen av kampanjer på hemmamarknaden av följande slag: - Kampanjer som rent allmänt syftar till att öka konsumtionen av en viss produkt utan att det särskilt betonas att produkten har inhemskt ursprung. - Kampanjer som rent allmänt syftar till information om en viss produkts egenskaper och användning utan att det särskilt betonas att produkten har inhemskt ursprung. - Kampanjer som rent allmänt syftar till information om ett varierat, balanserat och näringsmässigt riktigt kosthåll utan att det särskilt betonas att produkten har inhemskt ursprung. Hänvisningar till det faktum att en produkt har inhemskt ursprung måste alltid vara underordnade det huvudsakliga reklambudskapet och bör inte vara det främsta argumentet för att konsumenten bör köpa en viss produkt. Vid bedömningen av huruvida en hänvisning till en produkts inhemska ursprung är underordnad det huvudsakliga reklambudskapet tas hänsyn till hela textens omfattning och eventuella symboler och bilder som hänvisar till produktens ursprung. Stödet kan därför anses vara förenligt med punkt 22 och 23 i riktlinjerna för reklam. Enligt punkt 24 i riktlinjerna för reklam kan viss reklam strida mot artikel 28 i fördraget om den återger en medlemsstats väl genomtänkta avsikt att låta inhemska produkter ersätta produkter som importerats från andra medlemsstater. Enligt den svenska ordningen får syftet med åtgärderna inte vara att en produkt från en annan medlemsstat ersätts av en produkt av inhemskt ursprung. Det är därför möjligt att konstatera att ordningen överensstämmer med 8

9 bestämmelserna i punkt 24 i riktlinjerna för reklam och att den inte strider mot artikel 28 i fördraget. Inom ramen för den svenska ordningen kommer inget stöd att beviljas för reklam som strider mot gemenskapens sekundärlagstiftning. Stödet kan därför anses vara förenligt med punkt 25 i riktlinjerna för reklam. De reklamåtgärder som ingår i den svenska ordningen skall följa bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel. Stödet kan därför anses vara förenligt med punkt 26 i riktlinjerna för reklam. Det pågår inga reklamkampanjer för trädgårdsprodukter på gemenskapsnivå. Stödet kan därför anses vara förenligt med punkt 28 i riktlinjerna för reklam. Stödmottagare inom ramen för den svenska ordningen är organisationer, stiftelser och institutioner, samt de företag som dessa engagerar för säljfrämjande åtgärder och reklamkampanjer. De säljfrämjande åtgärderna och reklamen måste gagna hela sektorn, inte enbart ett enskilt företag eller en enskild grupp av företag. Om privata företag engageras för säljfrämjande åtgärder och reklam måste de väljas ut på marknadsmässiga villkor och på grundval av ett anbudsförfarande och i enlighet med gemenskapslagstiftningen och sekundärlagstiftningen. Stödet kan därför anses vara förenligt med punkt 29 och 30 i riktlinjerna för reklam. Positiva kriterier De säljfrämjande åtgärder och den reklam till förmån för trädgårdsnäringen som ingår i den svenska ordningen måste avse en eller flera av följande aspekter: - Jordbruksprodukter som det finns ett överskott av eller underutnyttjade arter. - Nya produkter eller ersättningsprodukter som inte ännu produceras i överskott. - Produkter av hög kvalitet, inbegripet produkter som produceras med miljövänliga produktions- eller fångstmetoder, som produkter från ekologiskt jordbruk. Orsaken till att det är tillåtet att bevilja stöd till reklam för jordbruksprodukter som det finns ett överskott av och underutnyttjade arter är att det anses vara av värde för gemenskapen om konsumtionen av sådana produkter ökar. Stödet till reklam för nya produkter och ersättningsprodukter som ännu inte produceras i överskott motiveras med det faktum att produktionen kan öka och nya arbetstillfällen kan skapas, vilket är av allmänt intresse. Stöd till reklam för produkter av hög kvalitet, även produkter som produceras med miljövänliga metoder som ekologiskt jordbruk, motiveras med att kommissionen vill gynna miljövänliga produktionsmetoder, vilket är av allmänt intresse. Ekologiska produkter skall produceras i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91. Stödet kan därför anses vara förenligt med punkt 32 och 33 i riktlinjerna för reklam. 9

10 I den svenska stödordningen är den högsta tillåtna stödnivån 50 % av kostnaderna. Återstående kostnader skall bäras av sektorn. Stödet kan därför anses vara förenligt med punkt 60 i riktlinjerna för reklam. Kommissionen önskar påpeka för de svenska myndigheterna att de enligt punkt 62 i riktlinjerna för reklam skall lämna in en årlig rapport. SLUTSATS Då den aktuella åtgärden är förenlig med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn kan åtgärden anses vara förenlig med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget. Kommissionen har följaktligen beslutat att stödet är förenligt med EGfördraget. Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni har lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: Er begäran skall sändas med rekommenderat brev eller fax till Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Direktorat B2 L 130 5/120 B-1049 Bryssel Faxnr: Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Franz FISCHLER Ledamot av kommissionen 10

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11-05-2005 K(2005) 1466 Ärende: Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/2004 - Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk Fru Minister, Kommissionen önskar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23-07-2003 C(2003)2533fin Ärende : Statligt stöd N 164/2003 - Sverige Stöd för TSE- och BSE-test Fru Minister, Kommissionen önskar genom denna skrivelse informera Sverige

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.12.2001 C (2001)3976fin Ärende: Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn Fru minister, FÖRFARANDE 1. I en skrivelse daterad

Läs mer

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.09.2004 C(2004)3346fin Ärende: Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.2.2011 K(2011) 1324 slutlig Ärende: Statligt stöd - Sverige Stöd nr SA.32185 (2011/N) Stöd för marknadsfrämjande återgärder för ekologiska produkter Herr Minister,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 Ärende: Statligt stöd nr. N 588/2005 - Sverige Förlängning av tillverkningsindustrins skattelättnader nedsättning av koldioxidskatt och befrielse

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 167/ Investeringsstöd för plantering av fleråriga energigrödor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 167/ Investeringsstöd för plantering av fleråriga energigrödor EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 03-06-2005 C(2005) 1745 Ärende: Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 167/2005 - Investeringsstöd för plantering av fleråriga energigrödor Fru Minister, Kommissionen önskar

Läs mer

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19-II-2007 K(2007) 576 Ärende: Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.VI.2005 K(2005) 1943 Ärende: Statligt stöd nr N 220/2005 Sverige Ändring av den svenska stödordningen för regionalpolitiskt transportbidrag (f.d. N 146/1999) Fru

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2001 C (2001) 3289fin Ärende: Statligt stöd nr N 542/2001 Sverige Skatteåtgärder för sjöfarten Fru Minister, Förfarande 1. I en skrivelse av den 4 juli 2001 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C (2004)/ 2028 fin Ärende: Statligt stöd N 58/2004 och N 60/2004 - Finland Undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag i Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.03.2002 C(2002)930fin Ärende: Statligt stöd nr N 801/2001 Finland Stöd till passagerarfartyg FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 22 oktober 2001, som registrerades

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Fact Sheet. Olivoljesektorn i Europeiska unionen. 1. Europeiska unionen. EU är världsledande när det gäller produktion av olivolja

Fact Sheet. Olivoljesektorn i Europeiska unionen. 1. Europeiska unionen. EU är världsledande när det gäller produktion av olivolja Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Olivoljesektorn i Europeiska unionen Fact Sheet Olivolja är en produkt med många användningsområden. I områdena kring Medelhavet har olivolja under

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002 Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd Rapport 0002 Rev A Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd KOM 0027 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 13.1.2010 K(2009)10518 slutlig Ärende: Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa Herr Minister 1. FÖRFARANDE

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ärende : Bryssel den 10-06-2003 C(2003)1872 Statligt stöd/finland - Stöd nr N 679/2002 - Ändring av stödordningar för landsbygdens utveckling Kommissionen önskar genom denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2003 C(2003)30fin Ärende: Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen Fru Minister, 1. Förfarande 1. Genom en skrivelse

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) DENLEG 164 AGRI 881 CODEC 3090 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 20

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2012 C(2012) 3426 final Angående: Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet Till ambassadör

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2001 KOM(2001) 347 slutlig 2001/0142 (CNS) Förslag RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att förlänga tillämpningsperioden för en nedsatt punktskattesats

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt)

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 18 november 2003 PE 333.051/12-30 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-30 Förslag till betänkande (PE 333.051) Olle Schmidt Mervärdesskatt på tjänster som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Konsumtionsvaror Farmaceutiska produkter Bryssel den 9/1/2008 ENTR NR D(2007) Offentlig inbjudan till intresseanmälan till Europeiska läkemedelsmyndighetens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2002 C(2002) 4257 Ärende: Statligt stöd nr N 469/02 Finland Stöd för flisning av energivirke Herr Minister, 1. Förfarande: I en skrivelse av den 1 juli 2002, som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN 1. PRINCIPER Referensförordning Denna riktlinje påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, eller nationell lagstiftning eller tekniska standarder

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 530 slutlig 2011/0231 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.08.2000 SG(2000) D/ 106089 Ärende : Statligt stöd nr N 211/99 - Ändring av stödordningen Finansiering genom regionala utvecklingsbolag Fru minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer