EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C (2001)3976fin Ärende: Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn Fru minister, FÖRFARANDE 1. I en skrivelse daterad den 8 oktober 2001 anmälde Sveriges regering de åtgärder som vidtagits för ett fortsatt försäkringsskydd för flygbolag, flygplatser och handlingsagenter i Sverige vid krigshandlingar eller terrorism till följd av händelserna i USA den 11 september Skrivelsen mottogs av kommissionen via fax dagen därpå. 2. Enligt de uppgifter som inkommit hade åtgärderna inletts den 25 september 2001 utan att kommissionen godkänt dessa, vilket krävs enligt artikel 88.3 i EGfördraget. Fallet registrerades därför den 11 oktober 2001 under nr. NN 139/2001 som statligt stöd som inte anmälts till kommissionen. Den 19 oktober 2001 inkom de svenska myndigheterna med kompletterande information om statsstödet i fråga. Den 24 oktober bad kommissionen Sverige om ytterligare upplysningar om stödet. De svenska myndigheterna svarade i en skrivelse daterad den 5 november BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN Bakgrund 3. Terroristattackerna i Förenta staterna den 11 september 2001 ledde till att den kommersiellt inriktade försäkringsmarknaden reviderade det försäkringsskydd Statsrådet Anna LINDH Chef för Utrikesdepartementet Arvfurstens palats Gustaf Adolfs torg 1 SE STOCKHOLM Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien. Telefon: växel +32 (0) Telex: COMEU B Telegramadress: COMEUR Bryssel

2 som skall täcka kostnaderna gentemot tredje man vid krigshandlingar eller terrorism för flygbolag och andra tjänsteleverantörer inom luftfartssektorn. 4. Genom en skrivelse till flygbolagen den 17 september sade försäkringsgivarna upp ansvarsförsäkringarna för flygplan som skall täcka kostnaderna för skadeersättning till passagerare samt för andra kroppsskador och skador på egendom som drabbar tredje man. Denna uppsägning skulle gälla från och med midnatt måndagen den 24 september. Försäkringsgivarna föreslog emellertid ett nytt försäkringsskydd, som skulle gälla från midnatt (GMT) tisdagen den 25 september, under förutsättning att försäkringstagarna kunde godkänna bland annat följande villkor: En särskild tilläggsavgift på 1,25 USD per passagerare och avgång. Ersättning för kroppsskada och skada på egendom som drabbar tredje man skulle minskas till 50 miljoner USD eller den lägre gällande gräns som försäkringsgivaren och försäkringstagaren kommit överens om och som gäller för varje enskilt skadetillfälle och per år. 1 För fraktflyg skulle en särskild tilläggsavgift tas ut på 25 % av försäkringspremien. Det fullständiga försäkringsskyddet för passagerare skulle emellertid fortsätta att gälla. 5. Genom en skrivelse till flygoperatörerna i lufttransportsektorn 2 (nedan kallade tjänsteleverantörer) den 17 september sade försäkringsgivarna upp avtalen om ansvarsförsäkring för kroppsskador och skador på egendom som drabbar tredje man. Denna uppsägning skulle gälla från och med midnatt måndagen den 24 september. Försäkringsgivarna föreslog emellertid ett nytt försäkringsskydd, som skulle gälla från midnatt (GMT) tisdagen den 25 september 2001, med bland annat följande villkor: Försäkringsskyddet skulle endast gälla för tjänsteleverantörer genom en flygbolagsförsäkring, under förutsättning att tjänsteleverantören helt ägs av det kommersiella flygbolaget. Försäkringsskyddet med avseende på kroppsskador och skador på egendom som drabbar tredje man skulle begränsas till 10 miljoner USD för varje enskilt skadetillfälle och per år. 1 Försäkring tecknas för varje enskilt flygplan (dvs. inte för varje bolag). Enligt tidigare försäkringsavtal täckte denna försäkringstyp skador som ett flygplan orsakat tredje man, för varje enskilt skadetillfälle (dvs. incident eller olycka) upp till den gräns som försäkringsgivaren och försäkringstagaren kommit överens om (t.ex. 750 miljoner USD; miljoner USD är gränsen för de största flygbolagen). Enligt det nya avtalet skulle försäkringen omfatta upp till 50 miljoner USD per flygplan för varje enskilt skadetillfälle och per år (dvs. försäkringsskyddet skulle sluta gälla om flygbolagets årliga förlust överstiger 50 miljoner USD). 2 Begreppet flygoperatör omfattar flygplatsledning, airside operators, tillverkare, operatörer och leverantörer på området reparation och översyn, marktjänster, flygledning, bränslepåfyllning, catering, säkerhet, tjänster för underhåll och konstruktion till flygindustrin. 2

3 6. Den kommersiella försäkringsbranschen upphörde således den 25 september 2001 med att erbjuda flygbolagen försäkringsskydd för kroppsskador och skador på egendom som drabbar tredje man vid krigshandlingar eller terrorism då dessa skador överstiger 50 miljoner USD. Branschen försäkrar heller inte tjänsteleverantörer i luftfartssektorn mot ansvar gentemot tredje man såvida inte dessa ägs direkt av ett kommersiellt flygbolag. I det senare fallet är försäkringsskyddet gentemot tredje man emellertid begränsat till 10 miljoner USD. Eftersom de flesta flygplansuthyrare och statliga transportmyndigheter kräver ett försäkringsbevis av flygbolagen för belopp som överstiger 50 miljoner USD skulle flygplanen fått stanna på marken från och med midnatt måndagen den 24 september 2001, vilket skulle lett till störningar för marktjänsten. Stödets syfte 7. Mot bakgrund av att försäkringsbranschen drog in det nödvändiga försäkringsskyddet mot ansvar för skador som drabbar tredje man och att detta hotade att tvinga kvar flygplanen på marken och förhindra tillhandahållandet av kontinuerliga lufttransporttjänster bemyndigade Sveriges riksdag den 27 september 2001 regeringen att på svenska statens vägnar göra vissa ekonomiska åtaganden för att återinföra den tidigare skyddsnivån för ansvarsförsäkring gentemot tredje man. På så sätt skulle luftfartssektorn kunna fortsätta att fungera på ett smidigt sätt. Syftet med stödåtgärden är således att fylla tomrummet mellan försäkringsnivåerna före och efter incidenterna den 11 september 2001 och att upprätthålla samma försäkringssituation för de berörda flygbolagen och tjänsteleverantörerna som fram till den 25 september Rättslig grund och stödform 8. Genom ett beslut den 27 september 2001 (beslut I 20) gav den svenska regeringen Riksgäldskontoret tillstånd att utfärda försäkringsgarantier till försäkringsbolagen för att återupprätta försäkringsskyddet för flygbolag och tjänsteleverantörer registrerade i Sverige till den nivå som gällde på marknaden för finansiell försäkring fram till den 25 september 2001 för ansvar gentemot tredje man vid krigshandlingar eller terrorism. Garantierna får uppgå till högst miljoner USD för varje skadeståndskrav och gälla i högst 30 dagar, med början den 25 september Det beslutades också att garantin endast får användas om något försäkringsalternativ helt eller delvis saknas på marknaden. Om en försäkring emellertid skulle börja tillhandahållas på den kommersiella marknaden under garantiperioden skall garantin minskas i motsvarande mån. 9. Enligt stödsystemet skall ett försäkringsbolag (försäkringsgivare) åta sig att återställa försäkringsskyddet mot ansvar gentemot tredje man vid krigshandlingar eller terrorism och liknande händelser som gällde före midnatt den 25 september 2001, på samma villkor och så länge som det inte är tillgängligt på marknaden. Försäkringsavtalet skall utformas på frontande basis, det vill säga svenska staten återförsäkrar (garanterar) och gottgör försäkringsgivaren med 100 % för skadeståndskrav som läggs fram under den försäkringen. 3

4 Stödmottagare 10. Garantierna gäller endast för försäkringsavtal med följande: a) Innehavare av svenska operativa licenser i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2407/92 eller innehavare av svenska AOC (Air Operators Certificate) samt svenska OS (Operational Specifications) med avseende på alla flygplan som dessa innehavare av svenska operativa tillstånd (licenser eller AOC) bedriver trafik med. b) Tjänsteleverantörer till luftfartsindustrin, inklusive flygplatser, i Sverige med avseende på handlingar och försummelser inom Sverige i samband med utförandet av dessa tjänster där i) dessa tjänsteleverantörer tidigare hade ett försäkringsskydd som omfattade ansvarsskydd gentemot tredje man, ii) ansvaret skulle ha omfattats av den försäkringen, och iii) ansvaret inte är försäkrat på annat sätt. 11. Det nya försäkringsskyddet mot risker för krigshandlingar eller terrorism under försäkringsgarantin skall omfatta samma definitioner, bestämmelser, villkor och undantag som det förra försäkringsavtalet, och vara begränsat till samma belopp som gällde för mottagaren vid tidpunkten för annulleringen av det förra försäkringsskyddet. För flygbolag gäller försäkringsskyddet gentemot tredje man emellertid endast för skadeståndskrav som överstiger 50 miljoner USD för varje enskilt skadetillfälle och per år. 12. Vidare så erbjuds den kompletterande försäkringen mot en premie. För flygbolag uppgår denna till följande: 0,25 USD per passagerare och flygning för täckning mellan 50 miljoner USD och 700 miljoner USD. 0,50 USD per passagerare och flygning för täckning mellan 50 miljoner USD och miljoner USD. När det gäller tjänsteleverantörer ligger premien på 25 % av den tidigare totala ansvarspremien för skydd gentemot tredje man. De svenska myndigheterna har bekräftat att de nuvarande premierna är högre än de premier som den kommersiella försäkringsmarknaden tidigare tog ut för det särskilda skyddet vid krigshandlingar och terrorism. Dessutom skall försäkringstagaren betala ytterligare 7,5 % av den premie som betalas enligt ovanstående. Den delen betalas till försäkringsgivaren för att täcka de administrativa kostnaderna för det kompletterande försäkringsskyddet. Varaktighet 13. Garantierna gäller i 30 dagar med början den 24 september 2001 klockan och upphör automatiskt den 24 oktober 2001 klockan En förlängning av stödet kräver ett nytt beslut av den svenska regeringen och kommer att anmälas till Europeiska kommissionen. 4

5 Förvaltning av stödet 14. Den svenska försäkringsgarantin förvaltas av Trygg-Hansa, som är det försäkringsbolag som valdes till följd av den direktupphandling som gjordes på försäkringsmarknaden. Två försäkringsbolag tillfrågades och Trygg-Hansa lämnade det lägsta anbudet och antogs. Den svenska myndigheten har bekräftat att detta bolag inte tidigare erbjöd försäkring till några av de företag som omfattas av det kompletterande försäkringsstödet som Sverige beviljat. 15. Premierna för försäkringsgarantierna skall betalas till staten men kasseras in av försäkringsgivaren som, inom fem dagar, skall överföra beloppet till staten. Den administrativa avgiften skall emellertid betalas direkt till försäkringsgivaren som täckning för de administrativa kostnaderna för förvaltningen av garantin. BEDÖMNING AV STÖDÅTGÄRDEN Statligt stöd 16. I artikel 87.1 i EG-fördraget sägs att stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, är oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln med medlemsstaterna. 17. Den aktuella statliga garantin innebär en fördel för flygbolag, bekostad med statliga medel, eftersom dessa företag utan den statliga garantin inte skulle ha tillräcklig försäkringstäckning för att fortsätta verksamheten. Åtgärderna innebär även en fördel för tjänsteleverantörer som även de skulle varit oförmögna att fortsätta sin verksamhet utan garanti, och som betalar premier som ligger under marknadspriset för motsvarande försäkringsskydd 3. Genom åtgärderna stärks följaktligen marknadsställningen för flygbolag och tjänsteleverantörer med säte i Sverige, eftersom de kan fortsätta sin verksamhet, vilket inte hade varit fallet utan den statliga garantin. 18. Flygbolag och tjänsteleverantörer verkar på en Europamarknad som i stor utsträckning är avreglerad. Det gäller i synnerhet flygbolag som sedan det tredje paketet trädde i kraft den 1 januari , konkurrerar med andra gemenskapslufttrafikföretag på samma sträckor. Dessutom har marknaden för 3 Som exempel kan nämnas att försäkringsbolagen den 3 oktober försökte erbjuda tjänsteleverantörer ett försäkringsskydd gentemot tredje man för en premie som motsvarade 50 % av premien för huvudförsäkringsskyddet för flyget ( huvudförsäkring ). Det erbjudna skyddet var begränsat till 50 miljoner USD för varje enskilt skadetillfälle och år. Slutsatsen blir att den premie som tas ut för den statliga försäkringsgarantin för tjänsteleverantörer är billigare och mer omfattande än den som den kommersiella försäkringsmarknaden erbjöd från och med den 24 september. 4 Rådets förordningar 2407/92, 2408/92 EGT L 240,

6 marktjänster öppnats genom direktiv 96/67 5. Åtgärden kan följaktligen leda till snedvriden konkurrens och till att handeln mellan medlemsstaterna påverkas. 19. Följaktligen utgör åtgärden, i fråga om flygbolag och tjänsteleverantörer, stöd i enlighet med artikel 87.1 i fördraget och är därför oförenlig med den gemensamma marknaden, om den inte omfattas av något av de undantag som anges i fördraget. 20. Kommissionen noterar vidare att stödåtgärden innebär att flygbolag och tjänsteleverantörer måste betala en administrativ avgift till det försäkringsbolag (Trygg-Hansa) som administrerar de garanterade försäkringsavtalen. Bestämmelsen kan alltså i princip innebära finansiella förmåner för försäkringsbolaget. 21. Kommissionen anser dock att försäkringsbolaget bara gynnas av en kostnadsbaserad ersättning för sina tjänster och alltså bara får betalt för utförda tjänster. I detta sammanhang noterar kommissionen även att det administrativa arbetet lades ut på entreprenad av staten och att försäkringsbolaget valdes ut efter ett anbudsförfarande, vilket sammantaget gör att man kan anta att den administrativa avgiften motsvarar ett marknadspris. Kommissionen anser följaktligen att den kompensation som betalats till försäkringsbolaget för dess administrativa kostnader inte kan betraktas som statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i fördraget. Rättslig grund för bedömningen 22. I artikel 87.2 b i EG-fördraget sägs att stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser skall vara förenligt med den gemensamma marknaden. I likhet med vad som sägs i meddelandet av den 10 oktober , Konsekvenserna för trafikflyget av attentaten i USA, anser kommissionen att händelserna den 11 september i USA och därpå följande tillbakadragande av vissa försäkringsskydd för krig och andra faror skall anses vara exceptionella händelser i den mening som avses i artikel 87.2 b. 23. I ovanstående meddelande noterade kommissionen de diskussioner som finansministrarna förde vid sitt möte den 22 september om de nödåtgärder medlemsstaterna skulle kunna vidta för att hjälpa flygbolagen att klara de extra försäkringskostnaderna under de kommande månaderna under vissa villkor. Kommissionen noterade i synnerhet rådets följande slutsatser: - stödet skall begränsas till att överbrygga en avmattning på försäkringsmarknaden för att garantera täckning av de skador som tredje man lidit till följd av terrorist- eller krigshandlingar, - regeringarna skall begära ett rimligt pris som i möjligaste mån återspeglar de risker som de vidtagna åtgärderna täcker, även om detta villkor kan upphävas på kort sikt, 5 Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen - EGT L 272, KOM (2001) 574 Konsekvenserna för trafikflyget av attentaten i USA. 6

7 - åtgärderna skall sträcka sig över en månad, samtidigt som arbetet för att finna en varaktig lösning skall fortsätta och branschen uppmuntras att så snart som möjligt vända sig mot marknaden. 24. Kommissionen betonade vidare att i de beslut om statligt stöd som kommissionen kommer att behöva anta utifrån de åtgärder som den får underrättelse om kommer alla relevanta omständigheter att beaktas och framför allt att de aktuella offentliga åtgärderna - tillämpas lika utan någon form av inskränkning på alla flygbolag i en medlemsstat, - begränsas till en månad, - endast ersätter de extra försäkringskostnader som händelserna den 11 september gett upphov till och inte på något sätt försätter flygbolagen i en bättre situation än den som de befann sig i före den 11 september Dessa kriterier gäller även fullt ut för de åtgärder som föreslagits för tjänsteleverantörer inom luftfartssektorn. I likhet med i många andra medlemsstater där flygtjänsterna är privata, drogs försäkringsskyddet i Sverige in efter händelserna den 11 september Om de svenska myndigheterna inte hade ingripit, skulle dessa tjänster inte ha kunnat genomföras, vilket hade kunnat leda till att flygplatser hade tvingats stängta. Stödåtgärdernas överensstämmelse Flygbolag 26. Kommissionen noterar att stödet är begränsat till att återupprätta det försäkringsskydd försäkringsmarknaden inte kunde erbjuda efter den 24 september 2001, vare sig i fråga om tjänster eller omfattning. Kommissionen noterar vidare att den kostnad flygbolag skall betala för skador som drabbar tredje man inte kommer att vara lägre än det belopp som betalades före den 25 september Stödet är alltså utformat så att flygbolagen inte skall åtnjuta ett finansiellt läge som är bättre än det som fanns före det datumet. Kommissionen understryker att flygbolagen betalar högre premier till den kommersiella försäkringsmarknaden än de gjorde före den 25 september, men att de får ett sämre försäkringsskydd (50 miljoner USD). Dessutom kommer de att behöva betala en extrapremie för det statliga kompletterande skyddet. 27. Kommissionen framhåller även följande punkter: i) Stöd ges endast till flygbolag som var försäkrade den 25 september. ii) Skyddet är begränsat till de risker för vilka försäkringstagaren hade krigsoch terroristförsäkring för före den 25 september. iii) Det kompletterande skyddet är begränsat till försäkringsnivån i den försäkring som gällde den 25 september

8 iiii) För det nya försäkringsskyddet gäller de undantag och begränsningar som fanns före den 25 september. Dessutom omfattar skyddet samma definitioner, regler, villkor och undantag som ingår i den underliggande försäkringen. 28. Vidare utfärdas de statliga försäkringsgarantierna för en 30-dagarsperiod, och eventuella utvidgningar eller förändringar av systemet måste anmälas till kommissionen. 29. Slutligen noterar kommissionen att systemet är utformat för att undvika diskriminering av flygbolagen, eftersom de är innehavare av operativa licenser i enlighet med rådets förordning 2407/92. Tjänsteleverantörer 30. Kommissionen noterar att det anmälda stödet är begränsat till att återupprätta det försäkringsskydd försäkringsmarknaden erbjöd före den 25 september 2001, eftersom stödet inte innebär någon garanti för skadeståndsskyldighet för tredje mans skador som skulle kunna marknadsförsäkras vid den tidpunkt då försäkringen började gälla. Kommissionen noterar vidare att den kostnad tjänsteleverantörer skall betala för försäkring mot tredje mans skador inte kommer att vara lägre än det belopp som betalades före den 25 september Stödsystemet är alltså utformat så att tjänsteleverantörer inte skall åtnjuta ett finansiellt läge som är bättre än det som fanns före det datumet. De svenska myndigheterna har bekräftat att den premie som betalades före den 25 september 2001 för krigs- och terroristskydd var marginell och aldrig översteg 10 % av den totala ansvarspremien för skada på tredje man, medan den premie som nu skall betalas uppgår till 25 % av den tidigare totala ansvarspremien. 31. Kommissionen framhåller vidare följande punkter: i) Garantin gäller endast de tjänsteleverantörer som före den 25 september 2001 hade ett försäkringsskydd för skada på tredje man. ii) Den statliga garantin är begränsad till de risker som tidigare omfattades av krigs- och terroristförsäkring. iii) Skyddet är begränsat till försäkringsnivån i den försäkring som gällde den 25 september iiii) För det nya försäkringsskyddet gäller de undantag och begränsningar som fanns före den 25 september. Dessutom omfattar skyddet samma definitioner, regler, villkor och undantag som ingår i den underliggande försäkringen. 32. De svenska myndigheterna har bekräftat att det garanterade försäkringsskyddet kan ges till de tjänsteleverantörer som bedriver verksamhet i Sverige, oavsett deras nationalitet, dock under förutsättning att leverantören tidigare hade ett motsvarande skydd. Skyddet är alltså icke-diskriminerande. 33. Slutligen noterar kommissionen att för tjänsteleverantörer utfärdas försäkringsgarantierna för en 30-dagarsperiod, och att eventuella utvidgningar eller förändringar av systemet måste anmälas till kommissionen. 8

9 34. Mot bakgrund av ovanstående drar kommissionen slutsatsen att det svenska stödsystemet är direkt kopplat till den kommersiella försäkringsmarknadens oförmåga att erbjuda ett tillräckligt skydd. Det är vidare utformat så att de företag som omfattas av det inte får ett bättre finansiellt läge än det de hade före den 25 september 2001; det är begränsat till 30 dagar och innehåller kriterier som omöjliggör överkompensation. Den anmälda stödåtgärden skall följaktligen anses överensstämma med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel 87.2 b i EG-fördraget. BESLUT 35. Kommissionen har följaktligen beslutat att - det anmälda stödet överensstämmer med EG-fördraget och att inga invändningar behöver göras. Om detta brev innehåller konfidentiell information, som inte får avslöjas för tredje part, var god informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar efter mottagandet. Om kommissionen vid den tidpunkten inte erhållit någon motiverad begäran, anses Ni godta att tredje part kan få ta del av innehållet och att brevet i sin helhet och på ursprungsspråket offentliggörs på följande webbplats: Er begäran skall skickas som rekommenderat brev eller per fax till nedanstående adress: European Commission Directorate-General for Energy & Transport Directorate A Rue de la Loi/Wetstraat, 200 BE-1049 Brussels Fax: Med vänliga hälsningar PÅ kommissionens vägnar Loyola de Palacio Kommissionens vice-ordförande 9

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.06.2000 SG(2000) D/ 104296 Ärende: Statligt stöd N 4/00 Sverige Stöd till småskalig elproduktion Fru minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 21 december

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte

2.3. Varaktighet. Två år från ikraftträdandet. 2.4. Stödmottagare. Uppfödare i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. 2.5. Syfte EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, C(2002)1790fin Ärende : Statligt stöd nr N 4/2002 Sverige Stöd för kadavertransporter Fru minister, Kommissionen vill informera Sverige om att den efter att ha granskat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser; SFS 2004:501 Utkom från trycket den 11 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24-06-2003 C(2003)1762fin Ärende: Statligt stöd N 40/2003 Sverige Åtgärder för att främja visst bostadsbyggande Fru Minister, 1. Förfarande I en skrivelse av den 21

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69 Kommittédirektiv Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015. Sammanfattning EU väntas inom kort besluta

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-06 Datum: 2010-12-06 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Ängelholm Helsingborg

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att komplettera rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller ordningen

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 13.1.2010 K(2009)10518 slutlig Ärende: Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa Herr Minister 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJDURPlQGULQJDYWUDILNI UVlNULQJVODJHQVDPWYLVVDOD JDUVRPKDUVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen,

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-001 Övertorneå Datum: 2012-03-06 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende olaglig försäljning av

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.10.2010 K(2010)7181 Ärende: Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats Herr minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2002/0234(COD) 4 februari 2004 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0013/2004 2003/0044(COD) SV 14/01/2004 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om förhandling om och genomförande

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002 Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd Rapport 0002 Rev A Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd KOM 0027 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Småviltjakt i Norrbotten

Småviltjakt i Norrbotten ON YTTRANDE SOLVIT Dnr 313-995-2006 För kännedom GD, Statens Jordbruksverk G Grén, UD-EIM B Örnstedt, Jo E Gustavsson, Länsstyrelsen i Norrbottens län Jan Olov Westerberg, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

Ert datum. Göteborgs Hamn har i anledning av detta avgivit ett yttrande till Näringsdepartementet

Ert datum. Göteborgs Hamn har i anledning av detta avgivit ett yttrande till Näringsdepartementet $ Vårt datum Vår referens 2002-03-27 EN/ET Ert datum Er referens Näringsdepartementet Magnus Oldenburg 103 33 STOCKHOLM Göteborgs Hamn AB - Yttrande över Parlamentets lagstiftningsresolution och Kommissionens

Läs mer

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005.

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 02-X-2006 K(2006) 4405 Ärende: Statligt stöd/ Sverige - Stöd nr N 185/2006 - Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8 9 januari 2005 (lagringsstöd och stöd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IX/2005 K(2005) 3395 slutlig KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 12/IX/2005 med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Konsumtionsvaror Farmaceutiska produkter Bryssel den 9/1/2008 ENTR NR D(2007) Offentlig inbjudan till intresseanmälan till Europeiska läkemedelsmyndighetens

Läs mer

RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE. 2006-03-24 Dnr 11113-2006. Serienummer 2006:5

RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE. 2006-03-24 Dnr 11113-2006. Serienummer 2006:5 Beräkning av antagen pensionsbehållning när den avlidne har arbetat i ett annat medlemsland inom EU/EES eller i Schweiz och försäkringsperioder fullgjorda i dessa länder beaktas Försäkringskassans ställningstagande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19-II-2007 K(2007) 576 Ärende: Statligt stöd N 761/2006 Sverige Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Herr Minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2007:491 Utkom från trycket den 18 juni 2007 Omtryck utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer