Fact Sheet. Olivoljesektorn i Europeiska unionen. 1. Europeiska unionen. EU är världsledande när det gäller produktion av olivolja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fact Sheet. Olivoljesektorn i Europeiska unionen. 1. Europeiska unionen. EU är världsledande när det gäller produktion av olivolja"

Transkript

1 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Olivoljesektorn i Europeiska unionen Fact Sheet Olivolja är en produkt med många användningsområden. I områdena kring Medelhavet har olivolja under många årtusenden ansetts hälsobringande och varit en basprodukt i kosthållet. Numera används olivolja i hela Europa och runt om i världen och har ett välgrundat rykte på grund av dess näringsvärde, dess hälsofrämjande egenskaper och dess smak och doft. Europeiska unionen är världens största producent av olivolja dels producerar unionen 80 % av den olivolja som produceras i världen och dels konsumerar unionen 70 % av världsproduktionen. Olivoljeproduktionen är av stor ekonomisk betydelse för många regioner inom unionen och det är därför bra att efterfrågan ständigt ökar både inom EU och länder utanför unionen, delvis tack vare de informations- och marknadsföringskampanjer som EU och andra parter understödjer. Europeiska unionens politik på olivoljeområdet syftar till att befästa och stärka unionens position på världsmarknaden genom att främja produktion av olivolja av hög kvalitet, vilket gagnar både odlarna, bearbetningsföretagen, handeln och konsumenterna. 1. Europeiska unionen är världsledande när det gäller produktion av olivolja Olivoljeproduktionen är av stor betydelse för landsbygdens ekonomi Oliver odlas i hela Medelhavsområdet och är av stor betydelse för landsbygdens ekonomi, landsbygdens kulturarv och miljön. År 2000 omfattade olivodlingarna i EU en areal på nära miljoner hektar ( 1 ) (cirka 4 % av jordbruksarealen), varav 48 % i Spanien och 22,5 % i Italien. Antalet producenter är cirka 2,5 miljoner, dvs. cirka en tredjedel av alla jordbrukare i EU, och av dessa finns i Italien, i Spanien och i Portugal. Frankrike, som är unionens femte producent, har ett mycket mindre antal odlare. Olivproduktionen är i många producentregioner den främsta sysselsättningen och den ( 1 ) Faktablad från generaldirektoratet för jordbruk På väg mot en reform av olivoljesektorn, från oktober 1998: främsta inkomstkällan och själva odlingen har sedan sekler tillbaka gett landskapet i regionerna dess karaktäristiska utseende. I tabell 1 visas hur den produktionsstödsberättigande odlingen utvecklats inom EU. Olivoljesektorn i Europeiska unionen Sektorn består av odlare, kooperativ, utvinningsföretag, bearbetningsföretag och företag som hanterar de olika aspekterna av saluföringen. Tre olika produktionsformer kan urskiljas: först traditionella olivlundar, ofta med mycket gamla träd, därefter mer traditionellt förvaltade odlingar med större input och till sist nyare intensivt brukade odlingar där odlingen i högre grad är mekaniserad och präglas av teknik, som bevattningssystem och liknande. Förklaringen till de många olika formerna av ägandeskap, skiftande gårdsstorlek, bearbetningsstrukturer och egenskaper förklaras av denna blandning av gammal och ny teknik. Det förekommer dessutom stora skillnader mellan vilka produktionssystem som kan förekomma inom en och samma region. I Italien är genomsnittsgården på 1 hektar medan genomsnittsgården i exempelvis Spanien är större (cirka 6 hektar). Olivoljan Inom EU finns flera olika typer av olivolja och var och en av dessa har en egen kvalitet och ett eget marknadsvärde. Europeiska unionen har alltid strävat efter att klart definiera vilka olika oljekategorier som förekommer så att konsumenterna kan vara säkra på vad de köper och producenterna kan ta ut ett lämpligt pris om deras produkter håller en hög kvalitet. EU:s senaste klassificering av olivolja kommer att börja gälla den 1 november Europeiska unionen och världsmarknaden EU är världsledande när det gäller produktion av olivolja (mer än 2 miljoner ton), men länder som Tunisien, Turkiet (som ansöker om medlemskap i EU), Syrien och Marocko har också en avsevärd produktion som under regleringsåret 2000/2001 låg på sammanlagt ton (cirka 25 % av produktionen inom EU och cirka 20 % av världsproduktionen). I övriga delar av världen är produktionen försumbar. Men även om EU är självförsörjande förekommer handel med olivolja Olivoljesektorn i Europeiska unionen > 1

2 mellan EU och tredje länder. Under 2000/2001 importerades ton (mest i bulk), samtidigt som exporten uppgick till ton och främst gick till Förenta staterna, Japan, Kanada och Australien. Den olja som exporteras från EU är huvudsakligen buteljerad. 2. Europeiska unionens politik på olivoljeområdet Politiken på olivoljeområdet har utvecklats under många år och är numera huvudsakligen inriktad på att skapa produkter av hög kvalitet och göra odlarna medvetna om konsumenternas önskemål. Budgeten för den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja ligger på mer än 2,3 miljarder euro per år. Historik Politiken för att främja olivoljeproduktionen inom EU har förändrats avsevärt sedan den första gemensamma organisationen av marknaden utarbetades 1966 ( 2 ). Då var Italien i praktiken den enda producenten i den dåvarande gemenskapen, som bestod av sex länder. De tidiga åtgärderna avsåg bibehållande av marknadspriserna för olivolja, särskilt stöd till odlarna och särskilt till mindre odlare och främjande av konsumtionen av olivolja. EU fastställde vilka produktionsområden som var stödberättigade (maximala garantikvantiteter), fastställde minimipriser och antog bestämmelser om gränsskydd, privat och offentlig lagring för att minska överskottet och beviljade exportbidrag för att främja saluföringen av olivolja utanför EU. När Grekland (1981), Portugal och Spanien (1986) gick med i unionen förvandlades den från olivoljeimportör till olivoljeexportör och till en nyckelaktör på världsmarknaden för olivolja. Det visade sig då att de regler som fastställts i grundförordningen inte längre var lämpliga och ändringar infördes därför först 1984 och därefter under 1998 och års reform I februari 1997 rapporterade kommissionen om att det krävdes en reform av olivoljepolitiken och lade förslag ( 2 ) Rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter (EGT L 172, ). till en ny ordning. Kommissionen visade att följande frågor behövde lösas: De statistiska uppgifterna om olivoljesektorn var inte tillräckligt pålitliga. Trots viss framgång med insamling av statistiska uppgifter som om antal träd, vilken areal som utnyttjades för olivodling och vilken metod som användes för beräkning av basavkastningen, krävdes mer exakta uppgifter. Det hade under många år förekommit problem när det gällde kontrollen av att stöd verkligen gick till odlarna oavkortat och utan fusk. Kontrollen av den särskilda ordningen för stöd till producenter med en produktion på mindre än 500 kg olivolja visade sig mer och mer komplicerad. Det var svårt att kontrollera produktionsnivåerna i de enskilda olivlundarna eftersom producenterna behöll stora delar av produktionen för egen användning. Detta gjorde att det var svårt att beräkna stödet till de enskilda producenterna. Den första etappen av reformen påbörjades således 1998 ( 3 ). Den var avsedd som en övergångsåtgärd men innehöll redan flera viktiga ändringar (se faktaruta 1) års reform Övergångsperioden som var tänkt att löpa från 1998 till slutet av regleringsåret 2000/2001 förlängdes 2001 till att gälla till och med regleringsåret 2003/2004 ( 4 ). Europeiska kommissionen genomför under övergångsperioden ytterligare en grundlig genomgång av sektorns och marknadens behov och tar i bedömningen hänsyn till de erfarenheter som gjorts under övergångsordningens första år och det faktum att det inte finns tillförlitliga uppgifter om olivodling att tillgå. Man har valt att prioritera en grundlig genomgång av frågor som rör kvalitet. Genomgången av kvalitetsfrågor resulterade i att kommissionen 2000 lade fram ett meddelande med titeln En kvalitetsstrategi för olivolja och i vilken följande slutsatser drogs: ( 3 ) Rådets förordning (EG) nr 1638/98 av den 20 juli 1998 om ändring av förordning nr 136/66/EEG (EGT L 210, ). ( 4 ) Rådets förordning (EG) nr 1513/2001 av den 23 juli 2001 om ändring av förordning nr 136/66/EEG och förordning (EG) nr 1638/98 vad gäller en förlängning av giltighetstiden för stödsystemet och kvalitetsstrategin för olivolja (EGT L 201, ). Olivoljesektorn i Europeiska unionen > 2

3 Det produceras numera mer extra jungfruolja och mindre bomolja, vilket delvis beror på att utvinnningsmetoderna förbättrats. Definitionerna för olivolja bör skärpas så att konsumenterna kan garanteras hög kvalitet. Om det inte tydligt klargörs vilka olika typer av olivolja som förekommer finns det en risk för att konsumenterna tappar förtroendet för produkten. Detta påverkar i sin tur de priser som odlare och bearbetare kan ta ut. I meddelandet fastställdes ett antal åtgärder vilka syftade till förbättrade kvalitets- och saluföringsstandarder. Medlemsstaterna bör finansiera program för att höja kvalitetsnivån och detta genom att en viss andel av produktionsstödet hålls inne. Ordningen skall ses över under 2004 mot bakgrund av vidare genomgångar och de erfarenheter som gjorts under loppet av övergångsordningen. 3. Den framtida ordningen för olivolja I likhet med andra reformer inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken är dessa åtgärder avsedda att göra sektorn mer konkurrenskraftig genom en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Ett annat mål är att förbättra oljekvaliteten, förenkla regelverket och att skapa bättre system för övervakning. Om inte den nuvarande ordningen ändras finns det en risk för att det skapas ett överskott på marknaden. Oron för överskott beror på att man planterat fler träd, att produktionen ökat och att konsumtionen ökar relativt långsamt. I 2001 års reform fastställdes att de träd och de odlingsområden som per den 1 november 2003 inte fanns registrerade enligt GIS (geografiskt informationssystem som bygger på flygfotografi) inte skulle vara stödberättigande. GIS använder uppgifter från odlingsregister och andra källor som samkörs med digitala flygfoton. Systemet kan användas för kontroll av att skördedeklarationer är korrekta, något som möjliggör striktare kontroll av produktionsstödet. Man hoppas att GIS i framtiden skall fungera som det huvudsakliga övervaknings- och kontrollsystemet. 4. Högre kvalitet Det främsta målet för den framtida ordningen för olivolja måste, med tanke på olivoljans starkt positiva image och goda rykte och dess betydelse för många medlemsstater och det faktum att EU är världsledande på marknaden, bli att stärka kvaliteten ytterligare. När övergångsordningen inrättades 1998 ändrades definitionerna för olivolja så att man kunde skärpa kvalitetskraven på grundval av moderna och effektiva analysmetoder. Definitionerna skärptes ytterligare under 2001 som ett led i den pågående kampanjen för att förmå producenterna att koncentrera sig på kvalitetsaspekterna. De standarder som nu gäller innehåller en ny definition av olivolja av pressrester och möjliggör en tydligare distinktion mellan sådan olja och bomolja. Reglerna har även anpassats för att möjliggöra förbättrade analysmetoder, fastställa kvalitetsnormer och för att förbereda producenterna inför de testpaneler som skulle inrättas ( 5 ). Handelsnormer I den nya förordningen om normer för märkning av olivolja fastställs normer för förpackning, märkning, presentation och marknadsföring vid saluföring inom EU ( 6 ), vilket ger konsumenterna ett välbehövligt skydd och producenterna möjlighet att maximera avkastningen. Förpackningsreglerna innebär att förpackningar avsedda för detaljhandeln (även direktförsäljning) högst får ha en kapacitet på fem liter, vilket främjar kvalitet eftersom mindre förpackningar minskar risken för oxidering och eftersom det är svårare att fuska med mindre förpackningar. En viktig ny regel är att förpackningar avsedda för detaljhandeln måste märkas med uppgift om vilken kvalitetsgrad oljan hålller (se faktaruta 2). Genom förordningen är det vidare möjligt för producenterna att saluföra jungfruolja och extra jungfruolja ( 5 ) Kommissionens förordning (EG) nr 796/2002 av den 6 maj 2002 (EGT L 128, ) om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder och de kompletterande anmärkningarna i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. ( 6 ) Kommissionens förordning (EG) nr 1019/2002 av den 13 juni 2002 om saluföringsnormer för olivolja (EGT L 155, ). Olivoljesektorn i Europeiska unionen > 3

4 med uppgift om det geografiska ursprunget. Dessutom standardiseras uppgifter som första kallpressningen så att konsumenterna kan vara säkra på en produkt faktiskt är vad den utger sig för att vara. Några ord om kvalitet Kvalitetsaspekten är av avgörande betydelse när det gäller att stärka konsumenternas förtroende och öka konsumtionen både inom EU och utanför unionen. Olivoljan är en välkänd kvalitetsprodukt och det är av stor betydelse att det skapas en kvalitetsstrategi. Kvalitet är emellertid inte något som enbart åstadkoms genom lagstiftning. För hög kvalitet krävs att samtliga inblandade i produktionen strävar efter att åstadkomma denna, dvs. producenterna, utvinningsföretagen, bearbetningsföretagen och de personer som saluför produkten års reform ger medlemsstaterna möjlighet att hålla inne en viss del av marknadsstödet och använda denna för att stödja branschorganisationer som vidtar åtgärder som marknadsundersökningar, åtgärder för att minska miljökonsekvenserna av olivoljeproduktionen och åtgärder för att förbättra kvaliteten och spårbarheten ( 7 ). lagring och avfallshantering. Branschorganisationerna förväntas också delta i arbetet med att minska miljöpåverkan. Säljfrämjande åtgärder för unionens olivolja EU finansierar informations- och marknadsföringskampanjer för att främja konsumtionen av livsmedel både inom unionen och i andra länder. I nyare lagstiftning, som även avser olivolja, fastställs regler för hur medlemsstaterna och de berörda sektorerna kan bidra till finansieringen ( 8 ). Stöd av detta slag kan beviljas när det gäller olivolja och bordsoliver. Vidare görs marknadsundersökningar för att vidga marknaden och producenterna deltar aktivt i arbetet. Ett flertal samarbetspartner deltar i forskningen och arbetet med att ta fram nya produkter och metoder, däribland olivoljesektorn inom EU och Internationella olivoljerådet. Internationella olivoljerådet genomför för EU:s räkning marknadsföringskampanjer i länder utanför unionen. Bordsoliver Det är inte alla oliver som pressas till olja, vissa oliver äts ju som bekant också (sk. bordsoliver). Inom ordningen för olivolja ges även stöd till producenter som marknadsför sin produktion som bordsoliver, genom att medlemsstaterna har rätt att avsätta en del av stödet för sådana producenter. EU kan även finansiera marknadsföringskampanjer för bordsoliver. Olivoljan och miljön Vissa former av olivoljeproduktion ger miljöproblem som erosion, utarmning av vattenresurserna och föroreningar på grund av överanvändning av kemiska ämnen, men i stora delar av unionen bidrar olivodlingen till bevarandet av både landskapet och naturresurserna. Man börjar nu använda sig av programmen för landsbygdens utveckling och miljöåtgärder inom jordbruket för att komma till rätta med miljöfrågor, exempelvis genom att man främjar förbättringar av växtförhållandena och metoderna för bekämpning av skadegörare, samt bättre metoder för skörd, bearbetning, ( 7 ) Kommissionens förordning (EG) nr 1334/2002 av den 23 juli 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1638/98 vad gäller verksamhetsprogrammen för organisationer för aktörer inom olivsektorn för regleringsåren 2002/2003 och 2003/2004. ( 8 ) Rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden (EGT L 328, ), och kommissionens förordning (EG) nr 94/2002 av den 18 januari 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 17, ). Olivoljesektorn i Europeiska unionen > 4

5 Faktaruta 1 Övergångsordningen för olivolja De ändringar som gjordes 1998 av förordningen från 1966 var huvudsakligen följande: Antalet åtgärder minskades och produktionsstödet blev kvar som främsta stödinstrument. Produktionsstödet kom att beviljas alla producenter utifrån deras faktiska produktion istället för antal träd och schablonavkastning (som föreskrevs i ordningen för mindre producenter och som upphörde att gälla 1998). De kvantiteter som berättigar till produktionsstöd inom ramen för de maximala garantikvantiteterna ökade med 31,6 % från 1,35 miljoner ton till 1,78 miljoner ton och fördelades bland de oljeproducerande medlemsstaterna i form av nationella garantikvantiteter. Produktionsstödet sänktes samtidigt från 142,2 euro/ton till 132,5 euro/ton. Den offentliga lagringen (intervention) ersattes av ett system med privata lagringsavtal som metod för att hantera allvarliga störningar på marknaden. Ett GIS-system för olivodling inrättades. Nya olivträd som planterats efter den 1 maj 1998 kommer inte att berättiga till marknadsstöd. De oljeproducerande medlemsstaterna gavs möjlighet att bevilja producenter av bordsoliver stöd inom ramen för de nationella garantikvantiteterna. Konsumtionsstödet utgick. Produktionsstöd Produktionsstöd beviljas 2,2 miljoner av de 2,8 miljoner registrerade olivoljeproducenter som finns i Europeiska unionen. Finansiellt är detta den viktigaste åtgärden inom ordningen för olivolja. Stöd beviljas uteslutande på grundval av den faktiska producerade kvantiteten. En viss procentandel av stödet hålls inne för åtgärder för att förbättra kvaliteten på olivoljeproduktionen och för att säkra att producentorganisationerna är fungerande. Vissa åtgärder tillämpas på nationell nivå. Om någon skulle bryta mot bestämmelserna för produktionsstödet, till exempel om den stödberättigande kvantiteten skulle vara mindre än vad producenterna deklarerat måste den berörda medlemsstaten utmäta påföljder för producenten eller producentorganisationen ifråga. Maximal garantikvalitet Produktionsstödet till var och en av medlemsstaterna måste ligga inom ramen för de nationella garantikvantiteterna. För de medlemsstater som överskrider de nationella garantikvantiteterna reduceras stödet till producenterna i proportion till överskridandet. Av de totala maximala garantikvantiteterna avsätts 42,8 % till Spanien, 30,6 % till Italien och 23,6 % till Grekland. Om produktionen i en medlemsstat underskrider de nationella garantikvantiteterna kan 20 % av underskridandet användas för att kompensera för ett överskott i en annan medlemsstat och resterande 80 % kan överföras till de nationella garantikvantiteterna för följande regleringsår. Detta görs med hänsyn till eventuella stora produktionsfluktuationer. Nationella garantikvantiteter (ton) inbegripet olivolja av pressrester Spanien Italien Grekland Portugal Frankrike Totalt Olivoljesektorn i Europeiska unionen > 5

6 Faktaruta 2 Beskrivningar och definitioner för olivoljor och olivoljor av pressrester Extra jungfruolja Olivolja av hög kvalitet som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer. Jungfruolja Olivolja som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer. Olivolja sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja Olja enbart innehållande raffinerad olivolja och olja direkt utvunnen ur oliver. Olivolja av pressrester Olja enbart innehållande oljor framställda genom behandling av den produkt som erhålls efter extrahering av olivolja, samt oljor direkt utvunna ur oliver eller olja som uteslutande innehåller oljor framställda genom behandling av pressrester av oliver samt oljor direkt utvunna ur oliver. Det finns även ett separat klassificeringssystem för olivolja som används för lagstiftningsändamål och som anger exakta produktionsmetoder och viktiga faktorer som syrahalter och liknande. Systemet återfinns i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1513/2001 av den 23 juli 2001 (EGT L 201, ). Tabell 1 Olivoljeproduktion för vilken stöd utgår (*) Regleringsår Italien Spanien Grekland Portugal Frankrike Totalt 1989/ / / / / / / / / / / / (*) Inbegripet olivolja av pressrester. Inbegriper bordsoliver uttryckta som olivoljeekvivalenter från och med regleringsåret 1998/1999. (ton) Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Ansvarig utgivare: Eugène Leguen de Lacroix, EK, Generaldirektoratet för jordbruk. I samarbete med övriga enheter på GD Jordbruk. Kommissionen ansvarar inte för texterna i denna skrift. För övriga upplysningar: Rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel Belgien Kontor: L/130-4/148A. Telefon: direktanknytning (32-2) , växel (32-2) , fax (32-2) Télex: COMEU B Internet: < Tryckt på återvunnet papper. KF SV-D Texten skrevs i juni 2002.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag 6.3.2013 B7-0079/177 Ändringsförslag 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen Mandat för interinstitutionella

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2007 KOM(2007) 360 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter SV SV RAPPORT

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 14 mars 2001 DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0358(CNS) Par2 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET.

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. 1. STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADOR ORSAKADE AV NATURKATASTROFER ELLER EXCEPTIONELLA HÄNDELSER

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * DOM AV DEN 8.7.1999 MÅL C-178/98 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * I mål C-178/98, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Götz zur Hausen och Olivier

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA V UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014 1(5) Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014 Sammanfattning: Fyra medlemsstater presenterade sin syn på den praktiska hanteringen av regelverket för offentlig intervention.

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 Sammanfattning Förslag till förenklingar av vissa rapporteringskrav diskuterades. Röstning om ändringar av förordning 555/2008,

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.10.2011 KOM(2011) 626 slutlig 2011/0281 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Bryssel den 16 december 2002

Bryssel den 16 december 2002 ,3 Bryssel den 16 december 2002 :72 RFK MRUGEUXNHW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ I UHVOnU HQ SSQDUH PDUNQDG VW G VRP L PLQGUH JUDG VQHGYULGHU KDQGHOQ RFK UDGLNDOW ElWWUH YLOONRU I UXWYHFNOLQJVOlQGHUQD.RPPLVVLRQHQODGHLGDJIUDPHWWDPELWL

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2016 COM(2016) 402 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande SV SV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innehållsförteckning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM(2002) 761 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om resultaten av tillämpningen av artikel 12 i rådets direktiv 98/56/EG av den 20

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Tillämpningsområde 1 [1821] I denna förordning

Läs mer

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen SLUTLIG Kommenterad dagordning 2005-01-17 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: UD/EU-enheten Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 52/32 Europeiska unionens officiella tidning 3.3.2010 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 178/2010 av den 2 mars 2010 om ändring av förordning (EG) nr 401/2006 vad gäller jordnötter, andra oljeväxter, trädnötter,

Läs mer

Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer

Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer MEMO/10/325 Bryssel den 13 juli 2010 Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer Varför antar kommissionen det här lagstiftningspaketet idag och vad ingår? I mars 2010

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 1(5) Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av regelverket för tullkvoter (licenser) där man bland

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Regeringskansliet Faktapromemoria Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Näringsdepartementet 2015-05-21 Dokumentbeteckning KOM (2015)177

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 04.05.2001 KOM(2001) 244 slutlig 2001/0099 (CNS) Förslag RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1

Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2001 KOM(2001) 347 slutlig 2001/0142 (CNS) Förslag RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att förlänga tillämpningsperioden för en nedsatt punktskattesats

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.1.2001 KOM(2001) 54 slutlig 2001/0030 (ACC) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 när det gäller förteckningen över

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 530 slutlig 2011/0231 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala Kommittédirektiv Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi Dir. 2016:3 Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Kvalitet Tillväxt Balans. Danska grisars miljöpåverkan

Kvalitet Tillväxt Balans. Danska grisars miljöpåverkan Kvalitet Tillväxt Balans Danska grisars miljöpåverkan 2011 2011 Danska grisars miljöpåverkan All jordbruksproduktion har miljöeffekter. I debatten om grisproduktionens miljöpåverkan lyfts ofta det svenskproducerade

Läs mer