Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken."

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING Remiss Stora utskottet sände den 13 september 2002 statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" (E 92/2002 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. Sakkunniga Utskottet har hört - jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen, lantbruksråd Matti Hannula och äldre regeringssekreterare Kari Valonen, jord- och skogsbruksministeriet - budgetråd Kati Suihkonen och budgetsekreterare Martti Salmi, finansministeriet - specialforskare, teknologie doktor Heikki Lehtonen, MTT Taloustutkimus - sekreterare Heikki Laurinen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter rf - ombudsman Tage Ginström, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund - verkställande direktör Kalevi Hemilä, Livsmedelsindustriförbundet rf. STATSRÅDETS UTREDNING Förslagets huvudsakliga innehåll I slutsatserna från Europeiska rådet i Berlin 1999 gavs kommissionen i uppdrag att under 2002 se på hur reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken som beslutades i samband med Agenda 2000 har genomförts och vilka verkningar den haft och att vid behov komma med förslag till rådet till en översyn av den gemensamma marknadsordningen. Kommissionen lämnade den 10 juli 2002 ett meddelande till Europaparlamentet och rådet om halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken. Meddelandet innehöll kommissionens bedömning av verkningarna av Agenda 2000-reformen, marknadssituationen för jordbruksprodukter, behovet av en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken och kommissionens förslag till principiella riktlinjer för en halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken. I sitt meddelande drar kommissionen upp riktlinjer som går längre än de anpassningar av marknadsorganisationen som lades fram av Europeiska rådet i Berlin. Som exempel kan nämnas att direktstödet inom den gemensamma jordbrukspolitiken ersätts med ett inkomststöd för jordbruksföretagen som inte är bundet vid produktionen. Dessutom sänks direktstödet genom obligatorisk modulering och de EU-medel som E 92/2002 rd Version 2.0

2 moduleras förs över till finansiering av åtgärder för landsbygdsutveckling. Kommissionens riktlinjer är dels mycket detaljerade men dels också mycket allmänna vilket gör det svårt att bedöma effekterna. De grundläggande ändringar som föreslås i den gemensamma jordbrukspolitiken kan leda till att jordbrukarnas motivation och möjligheterna att på lång sikt se över produktionen i Finland försvagas. Jord- och skogsbruksministeriet konstaterar i sin promemoria att kommissionens meddelande om en halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken endast innehåller principiella riktlinjer, inte ännu konkreta lagstiftningsförslag. Regeringens ståndpunkt Finland anser att kommissionens meddelande om en halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken utgör basen för kommande diskussioner om reformens innehåll. Kommissionens riktlinjer innehåller en del positiva inslag ur Finlands synvinkel, som att landsbygdsutvecklingen ska förstärkas, men också en del mycket problematiska förslag om bl.a. jordbruksstöd. Finlands utgångspunkt i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är att de principer som antagits av Europeiska rådet i Luxemburg 1997 och fastställts av Europeiska rådet respekteras, dvs. att jordbruksproduktionen måste få fortsätta i alla områden av gemenskapen, däribland områden med särskilda problem. Finland finner kommissionens förslag om inkomststöd för jordbruksföretag problematiskt. Finland har ansett att kopplingen mellan stöd för och produktion av jordbruksgrödor bör lindras på gemenskapsnivå för att stödet per hektar ska vara det samma överallt i gemenskapen. Den modell kommissionen föreslår skulle emellertid befästa den nu gällande orättvisa fördelningen av stöd mellan medlemsländerna som betyder att de bästa produktionsområdena får det högsta stödet. Dessutom skulle denna modell befästa fördelningen av stöd mellan jordbruksföretagen. Jordbruksföretag som är lika stora och har likadan produktion kan i framtiden få olika stora stöd beroende på vilken produktionsstruktur de tidigare haft. Det är också problematiskt att lösa frågan hur man ska bemöta jordbruksföretag som just har ökat sin produktion eller ändrat produktionsriktning och jordbruksföretag vars produktion har varierat avsevärt från år till år. Förslaget innebär också att jordbrukarnas motivation försvagas om kopplingen mellan det stöd som betalas och produktionen faller bort. Systemet är förknippat med betydande problem inte minst på sikt, och problemen bör beaktas i den fortsatta beredningen. Dessa problem är störst inom ogynnsamma områden som Finland där marknadspriserna till stor del inte täcker de rörliga kostnaderna för produktionen. Det kan innebära risker för tillgången till högkvalitativa råvaror för livsmedelsindustrin. Det samma gäller tillgången och kvaliteten på inhemska livsmedel som är viktiga för konsumenterna. Det är särskilt viktigt att kopplingen mellan stöden och produktionen bevaras i djurhållningen och vissa specialgrödor som till exempel stärkelsepotatis. Dessutom bör kopplingen mellan stödet och produktionen säkerställas i de nationella stöden. Kommissionens modell med en sänkning av direktstöden genom obligatorisk modulering är också problematisk för Finland eftersom direktstöden i Finland är viktigare för jordbruket än i andra länder därför att produktionskostnaderna är höga och avkastningen dålig. Om modulering ändå införs bör förlusten kompenseras t.ex. med höjt maximimedeltal för LFA-stöd. Stödsumman för jordbruksföretag som befriats från modulering bör vara större än euro för att minskningen av stöden ska gälla jordbruksföretag som på grund av sin omfattning har bättre förutsättningar att klara av minskningen än de mindre jordbruksföretagen. Finland kan godkänna kommissionens förslag om ett stödtak på euro för stora jordbruksföretag. I en modulering som genomförs genom gemenskapens budget är antagligen minst problematisk ur Finlands synvinkel. Det gäller att se till att kriterierna för att styra de medel som samlats in genom moduleringen tillbaka till medlemsstaterna tar hänsyn till åtgärderna i förord- 2

3 ningen om landsbygdsutvecklingen och de krav som tillämpningen av dem ställer. Kriterierna bör kompletteras med bl.a. nackdelarna med våra svåra naturförhållanden och de krav som verkställigheten av miljöprogrammen ställer. Finlands möjligheter att utnyttja eventuell tillläggsfinansiering beror på hur medlem fördelas och de ändringar som görs i åtgärderna för landsbygdsutveckling. Finland förstår kommissionens motivering för en sänkning av interventionspriset på spannmål med fem procent. Jordbrukarna måste emellertid få full kompensation för prissänkningen på grund av de höga produktionskostnaderna och åkrarnas låga avkastning. Om interventionen för råg avskaffas kan det skapa störningar på marknaden. För att säkerställa tillgången på inhemsk råg föreslår Finland att ett likadant arvode som för durumvete betalas ut för råg som är avsedd för livsmedelsbruk. Finland ställer sig reserverat till förslaget om ett permanent tioårigt arealuttag av miljöskäl. Det skulle bromsa odlingsrotationen på gårdarna och göra den svåradministrerad. Finland stöder i det stora hela kommissionens riktlinjer om förstärkta åtgärder för landsbygdsutveckling. Kommissionens förslag att höja gemenskapens medfinansiering av miljöstödet med 10 % (till 85 % inom mål 1-områden och 60 % inom övriga områden) medför dock problem med tanke på hur Finlands resurser för gemenskapsfinansiering ska räcka till. Finland anser att den procentuella medfinansieringen av miljöstödet bör bli lika flexibel som i fråga om andra åtgärder för landsbygdsutveckling. Finland ställer sig tveksamt till det föreslagna systemet för jordbruksrevision. Faran är att byråkratin och kontrollerna ökar. Jordbruksrevisioner som stärker produktionsverksamheten bör genomföras utifrån beredskapen och läget i varje enskilt medlemsland. Jordbruksrevisionerna bör i princip vara frivilliga för jordbrukarna. Vad gäller tvärvillkoren för de direkta stöden (cross complience) tillstyrker Finland minimivillkor på gemenskapsnivå. Dessutom kan medlemsländerna besluta om kompletterande krav som tillämpas nationellt. Finland anser att systemet med mjölkkvoter bör bevaras. Finland menar att tillämpningstiden eller de detaljer för reformen som slagits fast i Agenda 2000 inte bör ändras i samband med halvtidsöversynen. Sådana detaljer är till exempel en differentiering av en nedsättning av interventionspriset på mjölk mellan smör och skummjölkspulver. UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN Motivering I överensstämmelse med regeringens ståndpunkt förutsätter utskottet att de principer som antagit av Europeiska rådet i Luxemburg 1997, dvs. att jordbruksproduktionen måste få fortsätta i alla områden av gemenskapen, däribland områden med särskilda problem, respekteras i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna slutsats fick, på samma sätt som en likadan slutsats från Europeiska rådet i Berlin (1999), en fortsättning vid Europeiska rådet i Bryssel i oktober, när det i slutsatserna konstaterades: "Behoven hos de producenter som är bosatta i de missgynnade regionerna i den nuvarande Europeiska unionen bör tryggas. Det multifunktionella jordbruket kommer att bevaras i alla delar av Europa i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet i Luxemburg 1997 och Europeiska rådet i Berlin 1999". Utskottet anser dessutom att en ändring i kopplingen mellan stöd för och produktion av jordbruksgrödor på gemenskapsnivå bör göras som garanterar att stödet för jordbruksgrödor per hektar är det samma överallt i gemenskapen. Den nu gällande fördelningen som också föreslås i meddelandet enligt vilken de bästa produktionsområdena får det högsta stödet är oberättigad och orättvis. En viktig ändring i kommissionens förslag är att ett stöd för enskilda gårdar, som fastställs utifrån hektar- och djurstödet från tidigare år, ska 3

4 införas. Regeringen har i sin utredning påpekat att reformen kan leda till att jordbruksföretag som är lika stora och har likadan produktion i framtiden kan få olika stora stöd beroende på vilken produktionsstruktur de tidigare har haft. Förslaget innebär att jordbrukarnas motivation försvagas om kopplingen mellan det stöd som betalas och produktionen faller bort. Det minskar märkbart motivationen att investera och effektivera produktionen. Utskottet fäster särskild uppmärksamhet vid att problemen är störst inom ogynnsamma områden som Finland där marknadspriserna till stor del inte täcker de rörliga kostnaderna för produktionen. Utskottet anser att förslaget äventyrar livsmedelsindustrins tillgång till högkvalitativa råvaror och tillgången och kvaliteten på inhemska livsmedel. Utskottet finner det synnerligen viktigt att kopplingen mellan stöden och produktionen bibehålls. Detta är speciellt viktigt i fråga om de nationella stöden. I överensstämmelse med regeringens ståndpunkt konstaterar utskottet att en sänkning av direktstöden genom s.k. obligatorisk modulering också är problematisk för Finland eftersom direktstöden i Finland är viktigare för jordbruket än i andra länder därför att produktionskostnaderna är höga och avkastningen dålig. Utskottet framhåller att en sänkning av stöden som inom ogynnsamma områden (områden som omfattas av LFA-stödet) redan nu är låga måste förhindras. Om modulering ändå införs bör förlusten kompenseras t.ex. med höjt maximimedeltal för LFA-stöd. Dessutom bör det stöd per jordbrukslägenhet som inte minskas vara högre än euro för att minskningen ska gälla de jordbrukslägenheter som på grund av skalfördelar bättre kan klara av nedskärningen av stödet än de mindre. Specialstödet (torkningsstöd) bör lämnas helt och hållet utanför modulering eftersom det är en kompensation för högre kostnader. Kommissionens förslag om att det högsta belopp som betalas till stora jordbruksföretag ska ligga på euro finner utskottet motiverat. Enligt meddelandet ska det belopp som samlas in genom modulering fördelas av kommissionen till medlemsstaterna för finansiering av åtgärder enligt landsbygdsförordningen. Utskottet påpekar att om beloppen fördelas på grundval av jordbruksareal, sysselsättning inom jordbruket och ett allmänt välståndskriterium, som föreslås i meddelandet, är konsekvensen att mindre pengar än de förluster som nedskärningarna per jordbruksföretag förorsakar styrs tillbaka till vårt land. Utskottet förutsätter att kriterierna för att styra moduleringsmedlen tillbaka till medlemsländerna tar hänsyn till Finlands specialförhållanden. I enlighet med regeringens ståndpunkt bör kriterierna kompletteras med bl.a. nackdelarna med svåra naturförhållanden och de krav som tillämpningen av miljöprogrammen ställer. Trots att kommissionen föreslår att nya åtgärder enligt landsbygdsförordningen införs vill utskottet fästa uppmärksamheten vid att inkomststödets andel, enligt en utredning till utskottet, antagligen blir mycket liten. Utskottet förutsätter att Finland förhåller sig negativt till det föreslagna nya systemet för jordbruksrevision. Ett nytt system leder bara till att byråkratin och kontrollerna ökar. I enlighet med regeringens ståndpunkt anser utskottet att jordbruksrevisioner som stärker produktionsverksamheten bör genomföras utifrån beredskapen och läget i varje enskilt medlemsland och deltagandet bör vara frivilligt för jordbrukarna. Utskottet framhåller att kommissionens förslag att sänka interventionspriset på spannmål med fem procent kommer att försvaga jordbrukarnas motivation att producera spannmål. Om prisnedsättningen trots allt genomförs måste den kompenseras fullt ut till våra jordbrukare på grund av de höga produktionskostnaderna och åkrarnas låga avkastning. Om interventionen för råg slopas förutsätter utskottet också att det bör betalas ett likadant extra bidrag för råg för livsmedelsbruk som för durumvete för att tillgången till inhemsk råg ska vara tryggad. Vidare menar utskottet att förslaget om ett fast arealuttag på 10 år inte får bromsa upp odlingsrotationen på gårdarna och inte heller ge upphov till administrativa problem. Utskottet anser att systemet med mjölkkvoter bör bevaras. Tillämpningstiden eller de detaljer för reformen som slagits fast i Agenda 2000 bör 4

5 inte ändras i samband med halvtidsöversynen, menar utskottet. Kvotsystemet måste förtsätta också efter Utskottet framhåller också i detta sammanhang att om CAP-djurstöd och kompensationen för nedsatta mjölkpriser läggs om och betalas enligt jordbruksföretag men i praktiken enligt arealen minskar det den särskilda motivationen för att producera nötkött och mjölk. Därför påpekar utskottet att om produktionen minskar i betydande grad minskar motvikten till import och livsmedelspriserna sjuter i höjden. Utskottet konstaterar att syftet med kommissionens förslag är att förbättra livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet. Utskottet anser dock att kommissionen i sitt meddelande inte har lagt fram övertygande åtgärder för att uppnå dessa mål. De åtgärder som föreslås i meddelandet strider i själva verket mot syftet att förbättra livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet. Utlåtande Jord- och skogsbruksutskottet meddelar som sitt utlåtande att utskottet omfattar regeringens hållning i saken och förutsätter att den finländska livsmedelsindustrins nuvarande intressen ska tryggas och att hänsyn tas till principen från Europeiska rådet i Bryssel att jordbruksproduktionen måste kunna fortsätta på alla områden av gemenskapen, däribland områden med särskilda problem. Helsingfors den 12 december 2002 I den avgörande behandlingen i utskottet deltog ordf. Timo Kalli /cent vordf. Kari Rajamäki /sd medl. Hannu Aho /cent Nils-Anders Granvik /sv Pertti Hemmilä /saml Matti Kangas /vänst Tapio Karjalainen /sd Marja-Leena Kemppainen /kd Katri Komi /cent Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtela /sd Eero Lämsä /cent Pertti Mäki-Hakola /saml Erkki Pulliainen /gröna. Sekreterare var utskottsråd Carl Selenius. 5

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2001 rd

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2001 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av Finlands EU-mål under Belgiens ordförandeskap Till stora utskottet INLEDNING Remiss Stora utskottet sände den

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 november

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2002 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2003 INLEDNING.

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2002 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2003 INLEDNING. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2002 rd Regeringens proposition om statsbudgeten för 2003 Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagens biträdande generalsekreterare meddelade utskottet

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2001 rd Statsrådets skrivelse med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (genetiskt modifierade livsmedel och foder samt spårbarhet och märkning

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

STATSRÅDETS UTREDNING

STATSRÅDETS UTREDNING MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 98/70/EG Till stora

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande.

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 3 april 2001 en proposition med förslag

Läs mer

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Till miljöutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2001 rd. Statsrådets redogörelse om en nationell klimatstrategi INLEDNING.

Till miljöutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2001 rd. Statsrådets redogörelse om en nationell klimatstrategi INLEDNING. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2001 rd Statsrådets redogörelse om en nationell klimatstrategi Till miljöutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 mars 2001 statsrådets redogörelse

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 5/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om överbokning) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 26/2001 rd

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 26/2001 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 26/2001 rd Statsrådets skrivelse med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (genetiskt modifierade livsmedel och foder samt spårbarhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om nationella

Läs mer

OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 18 september

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2006 rd Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ramdirektiv om markskydd) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens talman

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd Regeringens proposition om en revision av vissa bestämmelser om äktenskap och ärvande inom den internationella privaträtten INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

statsutskottets betänkande 30/1995 rd

statsutskottets betänkande 30/1995 rd StaUB 30/1995 rd- RP 68/1995 rd statsutskottets betänkande 30/1995 rd Regeringens proposition med förslag tilllag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva Riksdagen remitterade den 19 september 1995

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE

OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 31/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om försäkrades och arbetsgivares socialskyddsavgifter och folkpensionsanstaltens finansiering

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av straffbestämmelserna om skydd av foster, embryo och genom

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av straffbestämmelserna om skydd av foster, embryo och genom LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2009 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av straffbestämmelserna om skydd av foster, embryo och genom INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21 oktober 2008

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. av program som hänför sig till utveckling

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. av program som hänför sig till utveckling JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 6 november

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Synpunkter på förslag till genomförande av EUs jordbruksreform

Synpunkter på förslag till genomförande av EUs jordbruksreform MARIA DIRKE Tel & fax 0155 21 74 79 E-post maria.dirke@ekolantbruk.se 8 mars 2004 Till Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till genomförande av EUs jordbruksreform Ekologiska

Läs mer

Till social- och hälsovårdsutskottet

Till social- och hälsovårdsutskottet ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 24/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa Till social- och hälsovårdsutskottet

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen Regeringens proposition om komplettering av regeringens proposition om ändring

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1476 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

Läs mer

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och 2 i lagen om skogsvårdsföreningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag 6.3.2013 B7-0079/177 Ändringsförslag 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen Mandat för interinstitutionella

Läs mer

till finansutskottet.

till finansutskottet. ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2005 rd Regeringens proposition om statsbudgeten för 2006 Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 22 september 2005 regeringens

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd motion med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för riksdagsmän, 1 i lagen om familjepension efter riksdagsmän och 4 i lagen om statens

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. och av folkpensionslagen INLEDNING.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. och av folkpensionslagen INLEDNING. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning,

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning, KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning, 7 gymnasielagen och 12 och 17 lagen om yrkesutbildning INLEDNING

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET.

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. 1. STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADOR ORSAKADE AV NATURKATASTROFER ELLER EXCEPTIONELLA HÄNDELSER

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.10.2007 SEK(2007) 1238 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring

Läs mer

SOCIAL- OCHHÄLSOV ÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/1999 rd

SOCIAL- OCHHÄLSOV ÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/1999 rd ShUB 2111999 rd - RP 151/1999 rd SOCIAL- OCHHÄLSOV ÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/1999 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2001 KOM(2001) 347 slutlig 2001/0142 (CNS) Förslag RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att förlänga tillämpningsperioden för en nedsatt punktskattesats

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRSVARSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 1/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om militär krishantering och vissa lagar som har samband med den Till utrikesutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

Yttrande över remiss av halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken: En långsiktig politik för ett hållbart jordbruk

Yttrande över remiss av halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken: En långsiktig politik för ett hållbart jordbruk 1(67) YTTRANDE 2003-03-05 Dnr 44-836/2003 Bilaga Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss av halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken: En långsiktig

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

JORD-OCHSKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/1999 rd

JORD-OCHSKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/1999 rd J sub 1111999 rd- RP 58/1999 rd JORD-OCHSKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/1999 rd Regeringens proposition med rörslag till lagar om ombildande av Växtförädlingsanstalten till ett aktiebolag och om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2001 rd Regeringens proposition om statsbudgeten för 2002 Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 12 september 2001 regeringens proposition om

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 1/2005 rd Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

Östersjön. Gemensamt ansvar. Finlands jord- och skogsbruksproducenter. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Östersjön. Gemensamt ansvar. Finlands jord- och skogsbruksproducenter. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Gemensamt ansvar Östersjön Finlands jord- och skogsbruksproducenter Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK r.f. Östersjön......

Läs mer

Till lagutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2010 rd

Till lagutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2010 rd GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2010 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om parkeringsövervakning Till lagutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2001 rd

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2001 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av gemenskapens framtida gemensamma fiskeripolitik Till stora utskottet INLEDNING Remiss Stora utskottet sände den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2005 KOM(2005) 518 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om en gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

Statsminister Matti Vanhanen

Statsminister Matti Vanhanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av en ändring av rådets förordning (EU:s språkförordning) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Irlands och Spaniens framställningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 sysselsättningslagen, 9 lönegarantilagen, 8 lagen om lönegaranti för sjömän och lagen om kollektivavtal PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN TRAFIKUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om enskilda vägar INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 1 oktober 2002 en proposition med förslag

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer