Embargo VISTA illimité(*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Embargo VISTA illimité(*)"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha granskat upplysningarna från Finland om denna stödordning har Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) beslutat att genom denna skrivelse underrätta Finland om att den inte invänder mot stödordningen, då den är förenlig med den inre marknaden enligt artikel c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget). Kommissionen har fattat detta beslut med beaktande av följande: 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 15 december 2014, som kommissionen registrerade den 16 december 2014, anmälde Finland ovannämnda stödordning i enlighet med artikel i EUF-fördraget. Kommissionen skickade den 20 januari 2015 en begäran om ytterligare upplysningar till de finländska myndigheterna, vilka dessa lämnade genom en skrivelse av den 13 februari 2015 som registrerades av kommissionen den 16 februari Ytterligare upplysningar lämnades den 2 mars 2015 av de finländska myndigheterna och registrerades av kommissionen samma dag. 2. BESKRIVNING 2.1. Titel (2) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur. Utrikesminister Erkki TUOMIOJA Sjöekipaget PB 176 FIN Helsingfors (*) Ce timbre porte sur l'ensemble des documents qui composent le dossier. Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique, Europese Commissie, B-1049 Brussel België. Tfn 32 (0)

2 2.2. Mål (3) Syftet med den anmälda stödordningen är att kompensera för skador som varg, björn, lodjur och järv orsakar på primär jordbruksproduktion Budget (4) Den preliminära årliga budgeten är euro Stödform (5) Direkt stöd Varaktighet (6) Stödordningen kommer att gälla för skador som uppstår från och med den 1 januari 2014 och stödet får beviljas till och med den 31 december (7) De finländska myndigheterna har åtagit sig att inte bevilja något stöd innan kommissionen har godkänt ordningen Rättslig grund (8) Den rättsliga grunden är (a) viltskadelagen (105/2009), (b) statsrådets förordning om viltskador (309/2013), (c) jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur (503/2012) Stödmottagare (9) Företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion. (10) Ordningen är begränsad till det finländska fastlandet Beskrivning av stödordningen (11) Genom den anmälda stödordningen vill de finländska myndigheterna införa ett system genom vilket ersättning kan betalas ut för skador som varg, björn, lodjur och järv orsakar på primär jordbruksproduktion. (12) Alla de aktuella rovdjuren förtecknas i bilagorna till rådets direktiv 92/43/EEG 1. Järv (Gulo gulo) förtecknas i bilaga II och har angetts som prioriterad art som kräver att särskilda bevarandeområden utses. De finska populationerna av varg (Canis lupus) utanför renskötselområden 2, brunbjörn (Ursus arctos) och lodjur (Lynx lynx) förtecknas i bilaga IV som arter som kräver strikt skydd. De finska populationerna av vargar inom renskötselområden förtecknas i bilaga V som arter som kan bli föremål för förvaltningsåtgärder. 1 2 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, , s. 7). Enligt definitionen i 2 renskötsellagen nr 848/90 av den 14 september

3 (13) För att vara berättigad till ersättning måste den som lidit skada utan dröjsmål anmäla skadan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, som sedan ska ordna de terrängundersökningar som behövs för att konstatera och värdera skadan. Myndigheten kan vid behov anlita en ojävig sakkunnig. En skriftlig ansökan om ersättning ska lämnas in inom en månad från det att värderingen av skadan färdigställdes. (14) En förutsättning för att få ersättning är att stödmottagaren har vidtagit rimliga förebyggande åtgärder (t.ex. elektriska stängsel för att skydda husdjur eller bisamhällen, eller att djuren tas in för natten). (15) De finländska myndigheterna har försäkrat att stödet är begränsat till skada som uppstått som en direkt följd av den händelse som orsakade skadan. (16) Ersättning får betalas ut för skada som uppstår på husdjur inklusive vakthundar och bisamhällen, för skada på växter och för materiell skada på jordbruksutrustning, byggnader och lager. Även veterinärkostnader för behandling av skadade djur berättigar till ersättning. (17) Stöd får beviljas för upp till 80 % av veterinärkostnader och upp till 100 % av andra stödberättigande kostnader. (18) Ersättningen för dödade djur eller förstörda bisamhällen beräknas på grundval av jord- och skogsbruksministeriets förordning. Ersättningen för veterinärkostnader får inte överstiga det gängse värdet av djuret enligt förordningen. De finländska myndigheterna har försäkrat att det gängse värdet av husdjur ständigt övervakas och att ingen ersättning får beviljas till ett högre belopp än den faktiska förlusten för stödmottagaren. (19) Ersättning för förstörda växter beräknas på grundval av standardkostnader som fastställs i lagen om ersättande av skördeskador eller av landsbygdsverket. (20) De finländska myndigheterna har bekräftat att ersättningen för materiell skada på jordbruksutrustning, byggnader och lager är begränsad till reparationskostnaderna eller den minskning av det skäliga marknadsvärdet som skadefallet orsakat. (21) Följande belopp kommer att dras av från stödet. (a) (b) (c) Ersättning för samma stödberättigande kostnader som fås på basis av försäkring. Inbesparade kostnader för stödmottagaren till följd av skadefallet. Eventuella inkomster från det skadade eller döda djuret. (22) Stödet kommer att beviljas och betalas ut direkt till stödmottagaren under kalenderåret efter det kalenderår då skadefallet inträffade, efter det att alla ansökningar inkommit och tillgången till medel ur statsbudgeten kontrollerats. (23) De finländska myndigheterna har bekräftat att stödet kommer att betalas ut inom fyra år från skadefallet. (24) Inom ramen för denna stödordning får stöd inte beviljas för att kompensera för skador på renskötsel orsakade av rovdjur. 3

4 2.9. Kumulering (25) De finländska myndigheterna har bekräftat att stödet inte kan kumuleras med stöd från andra lokala, regionala eller nationella stödordningar eller unionsstödordningar för att täcka samma stödberättigande kostnader Andra åtaganden (26) De finländska myndigheterna har bekräftat att stödordningen inte ska omfatta företag i svårigheter i den mening som avses i punkt i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden (nedan kallade riktlinjerna) 3. (27) De finländska myndigheterna har åtagit sig att avbryta utbetalningen av stödet om stödmottagaren fortfarande har tillgång till ett tidigare olagligt stöd som förklarats oförenligt genom ett kommissionsbeslut (rörande ett individuellt stöd eller en stödordning), till dess att hela det olagliga och oförenliga stödet, jämte ränta för återkrav, har återbetalats eller betalats in på ett spärrat konto av stödmottagaren i fråga. (28) De finländska myndigheterna har åtagit sig att offentliggöra den information som krävs enligt punkt 128 i riktlinjerna inom den tidsfrist som anges i punkt 131 i riktlinjerna. 3. BEDÖMNING 3.1. Förekomst av statligt stöd i den mening som avses i artikel i EUFfördraget (29) För att artikel i EUF-fördraget ska vara tillämplig krävs det att stödåtgärden ger ett företag en ekonomisk fördel som det inte skulle ha haft vid normal affärsverksamhet, att stödet är selektivt, att fördelen ges av staten eller med hjälp av statliga medel, att stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och att det kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. (30) Den aktuella åtgärden finansieras med medel ur statsbudgeten. Som nämns i skäl 9 gynnar den bara vissa företag (företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion). (31) Stödordningen kan komma att snedvrida konkurrensen eftersom den innebär en ekonomisk fördel för mottagarna. Enligt domstolens rättspraxis visar enbart det faktum att ett företag får ökad konkurrenskraft i förhållande till konkurrerande företag genom en ekonomisk fördel som det inte skulle ha fått inom ramen för sin vanliga verksamhet att det finns en risk för snedvridning av konkurrensen 4. (32) Stöd till ett företag påverkar sannolikt handeln mellan medlemsstater om företaget är verksamt på en marknad som är öppen för handel inom unionen 5. Den berörda EUT C 204, , s. 1. Domstolens dom av den 17 september 1980 i mål 730/79, Philip Morris Holland BV mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1980, s Se bl.a. domstolens dom av den 13 juli 1988 i mål 102/87, Frankrike mot kommissionen, REG 1988, s

5 sektorn är öppen för konkurrens på EU-nivå och därför känslig för varje åtgärd som gynnar produktionen i en eller flera medlemsstater. Eftersom handeln inom EU med jordbruksprodukter är betydande 6 kommer den anmälda stödordningen sannolikt att påverka handeln mellan medlemsstaterna. (33) Mot bakgrund av det ovanstående är villkoren i artikel i EUF-fördraget uppfyllda. Därför kan slutsatsen dras att den föreslagna åtgärden utgör statligt stöd i den mening som avses i den artikeln. Stödet kan anses vara förenligt med den inre marknaden endast om det kan omfattas av ett av undantagen i EUFfördraget Stödets förenlighet (34) I det aktuella fallet utgör artikel c i EUF-fördraget en lämplig grund för förenlighet. Enligt denna bestämmelse kan stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset, anses som förenligt med den inre marknaden. (35) Inom jordbrukssektorn är undantaget tillämpligt på stöd som är förenligt med riktlinjerna. (36) Av punkt 390 i riktlinjerna följer att kommissionen kommer att anse stöd för att kompensera för skador orsakade av skyddade djur som förenligt med den inre marknaden enligt artikel c i EUF-fördraget om det uppfyller de gemensamma bedömningsprinciperna i riktlinjerna och de villkor som anges i del II avsnitt i riktlinjerna Villkor som anges i del II avsnitt i riktlinjerna (37) Av skäl 12 framgår att de rovdjur vars orsakade skador den anmälda stödordningen syftar till att kompensera verkligen är skyddade djur. (38) Enligt punkt 391 i riktlinjerna kommer kommissionen att godkänna stöd för att kompensera för skador orsakade av skyddade djur endast till företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion. Det följer av skäl 9 att detta krav är uppfyllt. (39) I punkt 392 i riktlinjerna krävs att stödmottagaren vidtar rimliga förebyggande åtgärder som står i proportion till risken för skada. Av skäl 14 framgår att detta krav är uppfyllt. (40) Ett direkt orsakssamband mellan de skador som har uppstått och det skyddade djurets beteende måste fastställas av medlemsstaten (punkt 393 i riktlinjerna). Den anmälda stödordningen kompenserar endast för skador orsakade av skyddade rovdjur (se skäl 12), och för att skadan ska berättiga till stöd måste den bedömas av den behöriga myndigheten (se skäl 13). Villkoret i punkt 393 i riktlinjerna är därmed uppfyllt. 6 År 2013 exporterade Finland jordbruksprodukter till EU-länder till ett belopp av 1 096,4 miljoner euro och importerade för 4 354,3 miljoner euro. Källa: European Commission, Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheet juni 2014, Finland. Se 5

6 (41) I punkt 394 i riktlinjerna föreskrivs att stödet ska betalas direkt till det berörda företaget. Av skäl 22 framgår att detta krav är uppfyllt. (42) I enlighet med punkt 395 i riktlinjerna måste stödordningen inrättas inom tre år räknat från den dag då den händelse som orsakat skadan inträffade, och stödet måste betalas ut inom fyra år från den dagen. Inom ramen för den föreliggande stödordningen avser de finländska myndigheterna att kompensera för skador som uppstått från och med den 1 januari 2014 (se skäl 6). Finland har dessutom bekräftat att stödet kommer att betalas ut inom fyra år från skadefallet (se skäl 23). Kraven i punkt 395 i riktlinjerna är därmed uppfyllda. (43) I punkt 396 i riktlinjerna begränsas de stödberättigande kostnaderna till kostnaderna för den skada som uppstått som en direkt följd av den händelse som orsakade skadan och föreskrivs att skadan ska ha bedömts av en offentlig myndighet. På grundval av uppgifterna i skälen 13 och 15 är dessa villkor uppfyllda. (44) I punkt 397 i riktlinjerna fastställs vilka kostnader som berättigar till stöd inom ramen för en sådan åtgärd. Dessa kostnader inbegriper marknadsvärdet för det djur som dödats eller de växter som förstörts, veterinärkostnader för behandling av skadade djur samt materiella skador på jordbruksutrustning, byggnader och lager. De sistnämnda får inte överstiga den reparationskostnad eller den minskning av det skäliga marknadsvärdet som den händelse som orsakade skadan gett upphov till. Det framgår av skälen 16, 18, 19 och 20 att de stödberättigande kostnaderna inom ramen för den anmälda stödordningen ligger i linje med punkt 397 i riktlinjerna. (45) Enligt punkt 398 i riktlinjerna måste stödbeloppet minskas med eventuella kostnader som till följd av den händelse som orsakade skadan inte uppstått. Av skäl 21 b framgår att detta krav är uppfyllt. (46) Enligt punkt 399 i riktlinjerna måste skadan beräknas för den enskilda stödmottagaren. Såsom förklaras i skäl 13 bedöms skadan av landsbygdsnäringsmyndigheten vid platsen för skadan. Därför kan slutsatsen dras att stödet beräknas för den enskilda stödmottagaren. (47) I punkt 401 i riktlinjerna begränsas stödet till 100 % av de stödberättigande kostnaderna. Detta krav är uppfyllt (se skäl 17). (48) I enlighet med punkt 402 i riktlinjerna måste kompensation för veterinärkostnader vara proportionerlig i förhållande till kompensation för direkta kostnader (dvs. djur som dödats eller växter som förstörts samt materiella skador). I denna punkt begränsas även stödet till 80 % av sådana stödberättigande kostnader. Finland har bekräftat att ersättningen för veterinärkostnader är begränsad till 80 % av de stödberättigande kostnaderna (se skäl 17) och att stödet inte får överstiga värdet av djuret enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (se skäl 18). Kraven i punkt 402 i riktlinjerna kan därmed anses vara uppfyllda. (49) Enligt punkt 403 i riktlinjerna måste den ersättning som betalas inom ramen för den anmälda stödordningen, inbegripet betalningar från försäkringar, begränsas till 100 % av de direkta stödberättigande kostnaderna och 80 % av de indirekta stödberättigande kostnaderna (dvs. veterinärkostnaderna). Det framgår av skäl 21 a att betalningar från försäkringar för samma stödberättigande kostnader kommer 6

7 att dras av från stödet. Kraven i punkt 403 i riktlinjerna kan därmed anses vara uppfyllda. (50) På grundval av det ovanstående drar kommissionen slutsatsen att villkoren i del II avsnitt i riktlinjerna är uppfyllda Allmänna bedömningsprinciper (51) Enligt punkterna 38, 42 och 390 i riktlinjerna ska de gemensamma bedömningsprinciperna tillämpas på stöd som beviljas i enlighet med artikel c i EUF-fördraget. (52) Som framgår av skäl 3 är syftet med den anmälda stödordningen att kompensera för skador som varg, björn, lodjur och järv orsakar på primär jordbruksproduktion. Den anmälda stödordningen bidrar till ett gemensamt mål i linje med punkterna 43 och 44 i riktlinjerna. Den anmälda stödordningen omfattas av avsnitt 1.2 i riktlinjerna. I enlighet med punkt 48 i riktlinjerna anser kommissionen därför att stödet bidrar till målen för landsbygdsutveckling. (53) Med beaktande av målet för den anmälda stödordningen har ingen negativ påverkan på miljön i den mening som avses i punkt 52 i riktlinjerna kunnat fastställas. (54) Eftersom den anmälda stödordningen uppfyller de särskilda villkoren i del II avsnitt i riktlinjerna (se skäl 50) anser kommissionen, i linje med punkterna 55 och 57 i riktlinjerna, att stödet är nödvändigt för att nå målet av gemensamt intresse och att det beviljas genom ett lämpligt instrument. (55) Genom punkt 69 i riktlinjerna begränsas stöd som beviljas enligt del II avsnitt 1.2 i riktlinjerna till företag som har gjort rimliga ansträngningar för att minimera riskerna. Av skäl 14 framgår att stödet är begränsat till företag som har vidtagit rimliga förebyggande åtgärder, varför kravet i punkt 69 i riktlinjerna kan anses vara uppfyllt. (56) Enligt punkt 75 h i riktlinjerna behöver stöd för att kompensera för skador som orsakats av skyddade djur i enlighet med del II avsnitt i riktlinjerna inte ha en stimulanseffekt. (57) Såsom beskrivs ovan (se skälen 43, 44, 47 och 48) uppfyller de stödberättigande kostnaderna och stödnivåerna de krav som anges i del II avsnitt i riktlinjerna och är därför i linje med punkt 84 i riktlinjerna. På grundval av detta anses proportionalitetskriteriet vara uppfyllt. (58) Eftersom den aktuella stödordningen uppfyller de villkor som anges i del II avsnitt i riktlinjerna (se skäl 50) och inte överskrider de relevanta högsta tillåtna stödnivåerna (se skälen 47 och 48) anser kommissionen, i linje med punkt 113 i riktlinjerna, att de negativa effekterna på konkurrensen och handeln är begränsade till ett minimum. (59) Finland har förbundit sig att uppfylla öppenhetskraven enligt riktlinjerna (se skäl 28). 7

8 Andra åtaganden (60) Kommissionen noterar att företag i svårigheter är uteslutna från stöd i enlighet med punkt 26 i riktlinjerna (se skäl 26) och att Finland kommer att avbryta utbetalningen av det anmälda stödet om stödmottagaren fortfarande har tillgång till ett tidigare olagligt stöd som förklarats oförenligt genom ett kommissionsbeslut i enlighet med punkt 27 i riktlinjerna (se skäl 27) Stödordningens varaktighet (61) Enligt punkt 719 i riktlinjerna tillåter kommissionen endast stödordningar med begränsad varaktighet. Andra stödordningar än de som kan vara föremål för medfinansiering enligt förordning (EU) nr 1305/ och dess genomförandeförordning bör inte ha en giltighetstid på längre än sju år. Det följer av skäl 6 att detta krav är uppfyllt. 4. SLUTSATS (62) I enlighet med det ovanstående anser kommissionen att de relevanta bestämmelserna i riktlinjerna är uppfyllda. (63) Kommissionen har följaktligen beslutat att inte göra några invändningar mot stödet eftersom det är förenligt med den inre marknaden enligt artikel c i EUF-fördraget. (64) Om någon del av denna skrivelse omfattas av tystnadsplikt enligt kommissionens meddelande om tystnadsplikt vid beslut om statligt stöd och inte bör offentliggöras, bör ni meddela kommissionen detta inom femton arbetsdagar räknat från mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad begäran inom den tidsfristen, kommer den att anse att Finland lämnat sitt samtycke till att denna skrivelse offentliggörs i sin helhet. Om Finland vill att vissa uppgifter ska omfattas av tystnadsplikt, bör dessa delar markeras och en motivering lämnas för varje del av varför uppgifterna inte får röjas. 7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, , s. 487). 8

9 Er begäran bör skickas elektroniskt via det säkrade e-postsystemet Infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI), i enlighet med artikel 3.4 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 8, till följande adress: På kommissionens vägnar Phil HOGAN Ledamot av kommissionen 8 Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, , s. 1). 9

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet

Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2012 C(2012) 3426 final Angående: Statligt stöd / Sverige Stöd nr SA.34100 (2011/N) Stöd till skogsbruksåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet Till ambassadör

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2004 C(2004)5fin Ärende: Statligt stöd N 635/2002 - Sverige Efterbehandling av förorenade områden Fru Minister, Genom en skrivelse daterad den 18 september 2002,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr SA.38421 (2014/NN) Sverige Sveriges energibeskattning vad gäller biodrivmedel till blandning förlängning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.6.2014 C(2014) 4350 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.10.2010 K(2010)7181 Ärende: Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats Herr minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Statligt stöd C 12/2009 (f.d. N 19/2009) Potentiellt stöd till Järvi-Suomen Portti Osuuskunta

Statligt stöd C 12/2009 (f.d. N 19/2009) Potentiellt stöd till Järvi-Suomen Portti Osuuskunta EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2009 K (2009) 9945 slutlig I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

VÄRDERINGSINSTRUMENT FÖR SKADOR SOM STORA ROVDJUR ORSAKAT ODLING, DJUR OCH LÖSÖRE

VÄRDERINGSINSTRUMENT FÖR SKADOR SOM STORA ROVDJUR ORSAKAT ODLING, DJUR OCH LÖSÖRE VÄRDERINGSINSTRUMENT FÖR SKADOR SOM STORA ROVDJUR ORSAKAT ODLING, DJUR OCH LÖSÖRE Den person från landsbygdsnäringsmyndigheten som utför terrängundersökningen svarar för ifyllandet av värderingsinstrumentet.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2001 KOM(2001) 347 slutlig 2001/0142 (CNS) Förslag RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att förlänga tillämpningsperioden för en nedsatt punktskattesats

Läs mer

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Kapitel I... 15 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 15 Artikel 1... 16 Tillämpningsområde...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa

Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 13.1.2010 K(2009)10518 slutlig Ärende: Statligt stöd N 397/2009 Finland investeringar i anläggning av fraktinfrastruktur vid flygplatsen i Vasa Herr Minister 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.12.2001 C (2001)3976fin Ärende: Statligt stöd nr. NN 139/2001 Sverige Försäkringsgarantier avseende luftfartssektorn Fru minister, FÖRFARANDE 1. I en skrivelse daterad

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIATET Bryssel den SG-Greffe(2010)D/ SVERIGES STÄNDIGA REPRESENTATION VID EUROPEISKA UNIONEN Square de Meeûs/De Meeûssquare 30 1000 BRUXELLES/BRUSSEL Ärende: Motiverat

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Konsumtionsvaror Farmaceutiska produkter Bryssel den 9/1/2008 ENTR NR D(2007) Offentlig inbjudan till intresseanmälan till Europeiska läkemedelsmyndighetens

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET.

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. 1. STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADOR ORSAKADE AV NATURKATASTROFER ELLER EXCEPTIONELLA HÄNDELSER

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att komplettera rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller ordningen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om nationella

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

ti,w/,..,jj/f /2.,~,i...{, "'/I/ Af, r,i,l" lrv

ti,w/,..,jj/f /2.,~,i...{, '/I/ Af, r,i,l lrv EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIAT 7016-04- n " ti,w/,..,jj/f /2.,~,i...{, "'/I/ Af, r,i,l" lrv I Bryssel, den 4.4.2016 SG-Greffe(2016) Dl 4322 SVERIGES STÄNDIGA REPRESENTATION VID EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN C 251/21 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av gällande antidumpningsåtgärder på import

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

{SEK(2008) 404 {SEK(2008) 405 {SEK(2008) 406}

{SEK(2008) 404 {SEK(2008) 405 {SEK(2008) 406} SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.4.2008 KOM(2008) 165 slutlig VITBOK om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler {SEK(2008) 404 {SEK(2008) 405 {SEK(2008) 406} SV SV

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 16.12.2014 L 359/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002 Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd Rapport 0002 Rev A Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd KOM 0027 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter:

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter: LANDBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 29.4.2011 Dnr 646/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11 Bemyndigande: Lag om verkställighet av Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag 6.3.2013 B7-0079/177 Ändringsförslag 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen Mandat för interinstitutionella

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/62/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/62/EU L 174/74 Europeiska unionens officiella tidning 1.7.2011 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/37/EG

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/37/EG 24.4.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 104/23 DIREKTIV KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/37/EG av den 23 april 2009 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa klormekvat, kopparföreningar,

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 12 juni 2002 Nr 465 471 INNEHÅLL Nr Sidan 465 Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden... 3055 466

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1476 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer