12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik"

Transkript

1 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket är höga i Finland, huvudsakligen till följd av att naturbetingelserna är mindre gynnsamma. Produktionsstrukturen, som i jämförelse med de flesta övriga EU-länder är mindre gynnsam, höjer också produktionskostnaderna, men strukturen har trots allt förbättrats i och med investeringarna och i och med att den genomsnittliga storleken på gårdarna ökat. Marknadsinkomsterna kan när det gäller de flesta produkter inte täcka produktionskostnaderna i sin helhet. I syfte att på lång sikt trygga jordbrukets verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet stöds jordbruket och trädgårdsodlingen genom budgetmedel. Grunden för systemet med inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen består av stödformer som EU finansierar helt eller delvis och som kompletteras med nationella stöd. Förändringar i jordbrukets ekonomiska omvärld Sommaren 2003 avtalades om linjerna för den långsiktiga reformen av EU:s jordbrukspolitik. Omställningarna är mer genomgripande än väntat. Med iakttagande av besluten i samband med Agenda 2000 har kommissionen föreslagit att jordbrukspolitiken skall bli mer marknadsinriktad och konkurrenskraftig, åtgärderna för utvecklandet av landsbygden stärkas, livsmedelssäkerheten och kvalitetsaspekterna betonas, miljöaspekterna beaktas bättre, djurens välbefinnande främjas och jordbrukarnas inkomster stabiliseras. Till de centrala reformförändringarna hör att kopplingen mellan stöd och produktion lösgörs delvis eller helt samt att de direkta stöden skärs ned. Enligt förslaget överförs de medel som blir disponibla i och med nedskärningarna till utvecklandet av landsbygden och till finansieringen av kommande reformer. När det gäller handelspolitiken kommer jordbrukspolitikens internationella verksamhetsmiljö de närmaste åren att genomgå väsentliga förändringar i samband med WTO:s pågående Doha-runda. Jordbruksförhandlingar förs gällande de olika formerna av exportstöd, importskyddet, det interna stödet samt gällande de icke-kommersiella frågorna inom jordbruket. I december 2002 nådde EU:s nuvarande medlemsländer och de tio kandidatländer som i maj 2004 blir medlemmar av unionen enighet om EU:s utvidgning. För jordbruket och livsmedelshushållningen innebär detta att den inre marknaden utvidgas och att konkurrensen blir allt tuffare. Perioden för det stöd vid allvarliga svårigheter som baserar sig på artikel 141 i anslutningsavtalet till EU går ut i början av år Finlands målsättning är att, i god tid innan den nuvarande stödperioden avslutas, åstadkomma ett förhandlingsresultat om fortsatt stöd. I förhandlingarna eftersträvar Finland en långvarig lösning gällande stödet; en lösning som tryggar jordbrukets verksamhetsbetingelser och lönsamheten i produktionen i södra Finland samt som möjliggör en balanserad utveckling i olika regioner. Kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik Till de kompletterande åtgärderna inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik hör kompensationsbidraget, miljöstödet till jordbruket, stödet för beskogning av åker och avträdelsestödet. De två första ingår i Finlands horisontella program för utveckling av landsbygden år När det gäller beskogningen av åker och avträdelsestödet omfattar programmet de förbindelser som ingåtts under finansieringsperioden tills förbindelseperioden går ut. Programmet fullföljs på hela det finska fastlandet. Med kompensationsbidragssystemet strävar man efter att trygga ett med tanke på miljön hållbart jordbruk i de nordliga naturförhållandena, vilka med tanke på idkandet av jordbruk är mindre gynnsamma. Kompensationsbidragen stöder miljömålsättningarna inom jordbruket, men de utgör också en betydande del av gårdsbruksenheternas grundläggande utkomst. Målet med miljöstödet är att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsodlingsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion bevaras goda också på lång sikt. Med hjälp av miljöstödet minskar man belastningen på miljön, i synnerhet ytvattnet, grundvattnet och luften, och de Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 risker som bruket av bekämpningsmedel föranleder och man sörjer för naturens mångfald på jordbruksområden och sköter om jordbrukslandskapen. Ett villkor för erhållandet av såväl kompensationsbidrag som miljöstöd för jordbruket är iakttagandet av en normal god jordbrukarsed, dvs. iakttagande av en normal god odlingstradition, allmän miljölagstiftning och miljöföreskrifter. I reformen av EU:s jordbrukspolitik inkluderas nya kompletterande åtgärder i anslutning till livsmedelskvaliteten, följandet av standarder och djurens välbefinnande. Utvecklingen i fråga om lantbruksinkomster och jordbrukets lönsamhet Enligt en totalkalkyl för jordbruket och trädgårdsodlingen steg lantbruksinkomsten år 2002 med ca 3 % till 1,14 miljarder euro. Trots ökningen var lantbruksinkomsten reellt sett på lägre nivå än under åren Lantbruksinkomsten motsvarar den ersättning som jordbrukarna får för det egna arbetet och för bruket av eget kapital. År 2002 var de totala intäkterna inom jordbruket och trädgårdsodlingen 3,9 miljarder euro, dvs. en knapp procent högre än under föregående år. De totala intäkterna inbegriper intäkterna från produktförsäljning och stöden till jordbruket. Försäljningsintäkterna från kött gick ner, eftersom priserna på svin- och nötkött sjönk med 7 10 %. Intäkterna från fjäderfäkött steg 12 % till följd av ökningen i producentpris och produktionsmängd. Även intäkterna från mjölk och ägg ökade på grund av de höjda producentpriserna. De totala kostnaderna hölls på en nivå som motsvarar nivån år 2001, dvs. sammanlagt 2,8 miljarder euro. Totalkalkyl för jordbruket och trädgårdsodlingen , milj. euro (nominella priser) Totalintäkt sammanlagt, varav 3 609, , , , , ,7 försäljningsink. till marknadspris 2 055, , , , , ,8 stöd 1 487, , , , , ,7 övriga intäkter (bl.a. hyror) 65,3 55,3 109,9 91,7 66,5 69,2 Kostnader sammanlagt, varav 2 542, , , , , ,0 avskrivningar, räntor och hyror 892,5 903,3 893,4 940,6 961,9 975,2 övriga kostnader 1 650, , , , , ,8 Lantbruksinkomst 1 066,6 890,4 940, , , ,8 Förändring från föregående år milj. euro -26,6-176,2 50,5 90,4 68,6 35,9 % -2,4-16,5 5,7 9,6 6,7 3,3 Beräknat enligt antalet gårdar var lantbruksinkomsten på mjölkgårdarna åren rätt stabil, enligt MTT Ekonomisk forskning. På svingårdarna, och i synnerhet på gårdar med spannmålsodling, sjönk lantbruksinkomsten under samma period och de årliga växlingarna var kraftiga. Det har visat sig att utvecklingen i fråga om lantbruksinkomster i medeltal också har motsvarat lönsamhetsutvecklingen rätt väl, men nivån på lönsamheten kan inte beräknas utgående från lantbruksinkomstutvecklingen. Den vinst företagarna kvarstod med efter att deras anspråk på lön för det egna arbetet och ränta på det egna kapitalet dragits av från lantbruksinkomsten var på mjölkgårdarna varje år negativ under ifrågavarande period och vinsten var, med undantag av ett par år, negativ även på spannmåls- och svingårdarna. När företagarens vinst är negativ orsakar produktionen förluster för företagaren. Faktorer som inverkar på utvecklingen i fråga om lantbruksinkomster och jordbrukets lönsamhet 1. Producentprisernas utveckling: Priset som den industri och handel som köper jordbruksprodukter betalar för sina finska råvaror kan inte avvika avsevärt från prisnivån i de viktigaste konkurrentländerna. Situationen på såväl den inre som den yttre marknaden inverkar på det pris som betalas på den gemensamma marknaden. De priser som betalas i Finland har i förhållande till priserna i övriga EU-länder växlat beroende på produkt, men i fråga om de flesta produkterna följer prisutvecklingen i Finland huvudsakligen priserna i de andra EU-länderna. I Finland betalade man år 2002 t.ex. för brödvete ett högre pris än i de närmaste EU-länderna, medan priset på foderkorn t.o.m. var billigare. Producentpri- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 serna på mjölk och svinkött var i medeltal högre i Finland, men priset på fårkött var klart lägre än genomsnittspriset i EU. Enligt producentprisindexet för lantbruket sjönk producentpriserna på jordbruksprodukter med 0,3 % år Priserna på växtodlingsprodukter steg i sin helhet med 1 % på grund av det höjda priset på grönsaker, rotfrukter, frukter och bär, trots att priset på grödorna i medeltal sjönk med 3 %. Priserna på husdjursprodukter sjönk i medeltal med 1 %. Priset på nöt- och svinkött sjönk med 9 %, medan priset på fjäderfäkött steg med 3 %. Också mjölkpriset steg med 3 %, och äggpriset steg med uppemot 15 %. 2. Stöd till jordbruket: Systemet med stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen i Finland består av stödformer som följer av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och kompletteras genom det nationella stödsystemet. Stödbeloppet ökar till följd av reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik år 2004 då EU:s inkomststöd ökar. De största förändringarna består i att tillägget till stödet för jordbruksgrödor (torkningsstöd) höjs med 5 /ton och att det betalas ut ett mjölkkobidrag som ersättning för det första skedet av interventionsprissänkningen på mjölk (kvotbidrag för mjölk). Enligt en totalkalkyl för jordbruket och trädgårdsodlingen utgjorde stöden 44 % av jordbrukets och trädgårdsodlingens totala intäkter år Antalet stöd var större än den lantbruksinkomst som återstår som arbetslön till odlarna och som ges som ränta på det egna kapital som investerats i produktionen, vilket innebär att stöden är av central betydelse i inkomstbildningen. Intäkterna från marknaden täckte de rörliga produktionskostnaderna i sin helhet men de fasta kostnaderna bara delvis. En del av stödet användes således också till att täcka produktionskostnader. År 2002 uppgick antalet gårdsbruksenheter som fått stöd för jordbruk och trädgårdsodling till , vilket var gårdar, dvs. 2 %, färre än år Sedan år 1995 har antalet gårdar som fått stöd minskat med , dvs. 23 %. Stöd för produktionen inom jordbruket och trädgårdsodlingen , milj. euro 2002 utbetalt 2003 uppskattning 2004 uppskattning Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (mom ) 594,7 608,6 608,6 EU-inkomststöd (mom ) 442,7 455,8 501,8 Miljöstöd sammanlagt (mom ) 283,2 305,9 312,3 statens andel i det delfinansierade stödet och hela den nationella andelen 123,6 138,5 141,3 EU:s andel 159,6 167,4 171,0 Kompensationsbidrag sammanlagt (mom ) 422,0 422,7 422,7 statens andel i det delfinansierade stödet och hela den nationella andelen 293,1 285,7 285,7 EU:s andel 128,9 137,0 137,0 Sammanlagt 1 742, , ,4 statens andel 1 011, , ,5 EU:s andel 731,1 760,1 809,8 EU:s andel (%) Kostnader: Mätt enligt inköpsprisindexet för produktionsmedel inom jordbruket steg priserna år 2002 med 0,3 % jämfört med föregående år. Priserna på investeringar i anläggningstillgångar steg i medeltal med 3 %, varav priserna på maskiner och anläggningar steg mest (+ 4 %). Priserna på byggnadsinvesteringar steg med 2 %. Kostnaderna för investeringar i anläggningstillgångar höjde dessutom priserna på skötsel, reparation och underhåll med uppemot 5 %. Priset på veterinärtjänster steg också med 2 %. Priserna på gödslingsmedel sjönk däremot i medeltal med 2 % och priserna på energi och smörjmedel med 3 %. Genomsnittspriserna på foder hölls på samma nivå som föregående år. Utvecklingen i fråga om jordbruksproduktionens volym och självförsörjningsgraden År 2002 minskade mjölkproduktionen en aning efter tre år av tillväxt. Sammanlagt gårdar upphörde med mjölkproduktionen och antalet mjölkkor sjönk med 8 200, dvs. med 3 %. Produktionen under kvotperioden 2002/2003 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 beräknas uppgå till miljoner kg (mjölk som sänts till mejeri), varvid överskridningen av landskvoten blir ca 31 miljoner kg, dvs. drygt hälften av överskridningen för kvotperioden 2001/2002. Målet är att mjölkproduktionen inte skall överstiga Finlands landskvot. Den totala köttproduktionen ökade med närmare 6 % från föregående år och var år 2002 rekordartade 359 miljoner kg. Ökningen berodde främst på fortsatt växande produktion av svin- och fjäderfäkött. Produktionen av nötkött växte med 1 % på grund av att de genomsnittliga slaktvikterna ökade. Det minskande antalet mjölkkor begränsar dock produktionstillväxten på lång sikt, eftersom produktionen i huvudsak grundar sig på mjölkgårdarnas kalvproduktion. Den ökning i nötköttsproduktionen som har skett genom dikoproduktionen har varit långsam. De investeringar som gjorts inom svinköttssektorn ökar produktionen av svinkött, och det väntas att investeringarna ökar produktionen också de kommande åren. Produktionen av fjäderfäkött har ökat i och med den ökade konsumtionen. Produktionen av fårkött är obetydlig i Finland och produktionen minskade ytterligare år Konsumenternas förtroende för den inhemska köttproduktionen har bevarats, och t.ex. nötköttskonsumtionen har stigit med en miljon kg från år År 2002 var arealen för odlingsväxter sammanlagt hektar och hektar utgjorde träda. Vallväxterna stod för 32 % av odlingsväxternas areal och brödsäden för 10 %. Den totala spannmålsskörden utgjorde miljoner kg och var 7 % större än föregående år. Ökningen i den totala skörden berodde till största delen på en ökad odlingsareal för vårvete, råg och havre samt på hektarskörden av korn och havre, vilken var större än föregående år. Den åkerareal som brukades för ekologisk produktion utgjorde ca hektar, vilket innebär en ökning om 6 % från föregående år. Sammanlagt 7,1 % av all den åkerareal som odlades användes till ekologisk produktion. Grundarealen för spannmål överskreds också år 2002 och till följd av detta måste CAP-stödet för jordbruksgrödor sänkas. Utvecklingen i fråga om produktionsvolymerna för jordbruksprodukter 2001/2002 och självförsörjningsgraden år 2002 Produktionsmängd Förändring Självförsörjningsgrad / milj. kg milj. kg milj. kg % % Mjölk ,5 0,1 vätska 112 Köttproduktion sammanlagt 340,2 358,5 18,3 5,1 105 Nötkött 89,8 90,7 0,9 1,0 98 Svinkött 173,7 184,2 10,5 5,7 111 Fårkött 0,67 0,66-0,0-1,5 40 Fjäderfäkött 75,7 82,6 6,9 9,1 103 Ägg 59,5 57,3-2,2-3,8 111 Vete 488,9 568,6 79,7 16,3.. Råg 64,1 73,1 9,0 14,0.. Fodersäd 3 117, ,5 177,2 5, Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001). Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som gäller år 2004 och tidigare år. De stödbeslut som fattas år 2004 eller har fattats tidigare får åsamka utgifter om högst euro som betalas med anslaget för år F ö r k l a r i n g : Målet för det nationella stöd för jordbruk och trädgårdsodling som finansieras under momentet är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsbidrag och miljöstöd) samt att för sin del trygga jordbrukets verksamhetsbetingelser och jordbruksproduktionens lönsamhet samt främja bevarandet av landsbygdens livskraft. Två tredjedelar av de nationella stöden betalas till husdjursskötseln och en tredjedel till växtproduktionen. Stöd kan betalas för stödformer enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 (1559/2001), dvs. nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, nationellt stöd för växtodling samt vissa andra nationella stöd. Nästan alla gårdar som idkar jordbruk och trädgårdsodling omfattas av stödet. Nationellt stöd till södra Finland betalas för husdjursskötsel och trädgårdsodling i stödområdena A och B (stöd för växthusproduktion och stöd för lagring av trädgårdsprodukter) utgående från det stödprogram kommissionen godkänt år I stödområdena C i mellersta och norra Finland existerar ett långsiktigt, nordligt stöd som gäller växtproduktion (inkl. trädgårdsodling) och husdjursskötsel. Syftet med det nationella stöd för växtodling som betalas främst i södra Finland är att trygga växtproduktionens verksamhetsbetingelser. Till det övriga nationella stödet hör de stödobjekt som omfattas av andra stödformer än de ovan nämnda. Till dessa hör bl.a. det nationella stödet för potatisproduktion, det nationella tillläggsbidraget för dikor, studiepenningen för jordbrukare samt den s.k. ersättningen för tillfällig lagring av socker. De stöd som betalas av anslaget skall finansieras nationellt, med undantag för kostnaderna för det nationella tilläggsbidraget för dikor som EU betalar en del av i mål 1-området och det område där stöd under övergångsperioden beviljas. Den inkomst som motsvarar EU-andelen, euro, har beaktats under moment Vid dimensioneringen av fullmakten har verkningarna av den årliga variationen i produktionsvolymerna beaktats. Den beräknade fördelningen av nationellt stöd för jordbruk och trädgårdsodling på olika objekt under samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag, milj. euro 2002 utfall 2003 uppskattning 2004 uppskattning Stöd för årets produktion sammanlagt 594,7 608,6 608,6 Nationellt stöd till södra Finland 133,6 133,2 133,2 Nordligt stöd 353,8 359,4 359,4 Nationellt stöd för växtodling 93,0 99,9 99,9 Övriga nationella stöd 14,3 16,1 16,1 Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år 52,6 58,9 55,6 Fullmakt i budgeten 84,1 84,1 84, budget budget bokslut EU-inkomststöd (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av sådant inkomststöd till jordbruk som Europeiska unionen finansierar helt och hållet och därmed jämförbara övriga utgifter som Europeiska unionen finansierar i sin helhet. Anslaget får även användas som EU:s andel till betalning av kompensationsstöd till följd av övergången till euron. F ö r k l a r i n g : Syftet med EU:s inkomststöd är att kompensera de inkomstbortfall som sänkningarna av producentpriserna i samband med reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken åsamkar. Anslagsökningen har sitt ursprung i de ändringar om vilka det avtalats i samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Tillägget till stödet för jordbruksgrödor år 2004 (torkningsersättning) höjs och det nya mjölkkobidraget som hänför sig till kompensationen för de sänkta interventionspriserna på mjölk betalas ut, såsom även tillägget till mjölkkobidraget samt stödet för protein- och energigrödor. Samtidigt sänks det stöd för proteingrödor som ingår i stödet för jordbruksgrödor. Stödet för jordbruksgrödor betalas på basis av rådets förordning (EG) nr 1251/1999. Tjurbidrag, stutbidrag, dikobidrag, slaktbidrag och extensifieringsersättningar samt tilläggsstöd för nötkreatur beviljas på basis av rådets förordning (EG) nr 1254/1999. Bidraget per tacka och tillläggsstöd för tackor betalas på basis av rådets förordning (EG) nr 2529/2001. Produktionsstöd för potatisstärkelse betalas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1868/94 och kompensationsbetalning för potatisstärkelse erläggs på grundval av rådets förordning (EEG) nr 1766/92. Stödet för förädling av spånadslin och fiberhampa baserar sig på rådets förordning (EG) nr 1673/2000, stödet för torkat foder på rådets förordning (EG) nr 603/95 och produktionsstödet för frö på förordningen (EEG) nr 2358/71. Kompensationsstöd beviljas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2799/98. Det nya mjölkkobidraget och till- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 ägget till det samt stödet för proteingrödor och energigrödor baserar sig på den förordning rådet utfärdar hösten Vid dimensioneringen av anslaget har de stöd som utbetalas år 2004 beaktats. Motsvarande inkomster från garantisektionen vid EUGFJ inflyter under moment År 2002 utgjorde EU:s inkomststöd ca 11 % av de totala intäkterna enligt totalkalkylen för jordbruket. Av alla stöd som betalades till jordbruket och trädgårdsodlingen utgjorde dessa stöd ca 25 %. Den beräknade fördelningen av EU:s inkomststödet år 2004 enligt användningsändamål Stöd för jordbruksgrödor Djurbidrag Övriga stöd EU:s inkomststöd sammanlagt År 2002 utbetalades stöd för jordbruksgrödor till ca gårdsbruksenheter, dvs. till 92 % av de gårdar som fått stöd. Taket för den areal som kan beviljas stöd är i Finland hektar. År 2002 överskreds arealen med ca 3 %. Det beräknas att arealen också överskrids år Det beräknas att det år 2004 ansöks om EU:s djurbidrag enligt följande: tjurbidrag för ca tjurar (Finlands landskvot tjurar), dikobidrag för ca dikor och dikvigor (landskvoten ), slaktbidrag för ca djur samt bidrag per tacka för ca tackor (landskvoten ) budget budget bokslut Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av skördeskador (1214/2000). F ö r k l a r i n g : En ny lag om ersättning av skördeskador trädde i kraft den 15 april budget budget bokslut Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren Av anslaget får även högst euro användas till projektbestämd planering av vattenhushållningsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar och som helt och hållet finansieras nationellt, högst euro till betalning av utbildning som hör samman med miljöstödet för jordbruket och högst euro till betalning av konsumtionsutgifter som verkställandet, uppföljningen och utvecklingen av miljöstödet föranleder staten samt högst euro till konsumtionsutgifter för utarbetande av planer som gäller naturens mångfald. De förbindelser och avtal som ingås år 2004 i enlighet med det system med miljöstöd för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren får föranleda utgifter om sammanlagt högst euro under åren Om en del av bevillningsfullmakten för 2003 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas F ö r k l a r i n g : Jordbrukarnas villighet att förbinda sig till villkoren för miljöstödet har varit större än vad som beräknats i det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren Omkring 98 % av åkerarealen och 94 % av odlarna har börjat omfattas av systemet. Det beräknas att euro åtgår till miljöstöd för jordbruket år 2004, varvid även de mål för vattenvården som ställts upp i Finlands Östersjöprogram kan uppnås. EU:s delfinansiering är 75 % i mål 1-området och 50 % i resten av landet, dvs. den genomsnittliga delfinansieringsandelen beräknas vara 55 %. Den beräknade fördelningen av anslaget för miljöstödssystemet för 2004 Miljöstödssystemet sammanlagt, varav EU:s andel statens andel den andel som finansieras nationellt i sin helhet (högst) Under moment beräknas inflyta euro i medel ur garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket att användas till miljöstödet för jordbruket på fastlandet. De förbindelser och avtal som ingåtts på grundval av miljöprogrammet för jordbruket under perioden beräknas föranleda utgifter om euro. De Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 förbindelser och avtal som ingåtts på basis av det miljöstödssystem för jordbruket som godkänts för åren beräknas föranleda utgifter om euro, varav euro kan användas till utgifter för beslut och åtgärder år Med anslaget kan de specialstödsavtal som upphör år 2004 och som uppfyller villkoren för erhållandet av stöd förnyas samt nya specialstödsavtal ingås. De nya specialstödsavtal som ingås stöder också målen i Finlands program för skydd av Östersjön, vilket godkändes år Vid dimensioneringen av anslaget har även beaktats de konsumtionsutgifter som finansieras nationellt i sin helhet och riktar sig till utbildning i samband med miljöstödet, utgifter för verkställighet, uppföljning och utveckling av miljöstödet, utgifter för projektbestämd planering av vattenvårdsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar samt konsumtionsutgifter för utarbetande av planer för naturens mångfald. Utgifter på grund av fullföljandet av systemen med miljöstöd för jordbruket, milj. euro Senare år sammanlagt Det system som gäller åren beslut som fattas och åtgärder som vidtas ,9 15,6 15,6 15,6 18,1 beslut som fattats och åtgärder som vidtagits ,5 32,3 24,1 12,2 6,1 Det program som gäller åren , beslut som fattats och åtgärder som vidtagits 1,9 1,9 1,9 1,9 16,4 Sammanlagt 312,3 49,8 41,6 29,7 40, budget budget bokslut Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av kompensationsbidrag enligt det åtgärdsprogram som Europeiska kommissionen har godkänt för åren och det horisontella program för utveckling av landsbygden som godkänts för åren De förbindelser som ingås år 2004 i enlighet med det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren får föranleda utgifter om sammanlagt högst euro under åren Om en del av bevillningsfullmakten för 2003 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas F ö r k l a r i n g : År 2004 väntas euro åtgå till kompensationsbidrag i enlighet med det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen godkänt för åren EU:s delfinansiering är 50 % i mål 1-området och 25 % i resten av landet, dvs. den genomsnittliga delfinansieringsandelen beräknas vara 32 %. Den beräknade fördelningen av finansieringen av kompensationsbidraget Kompensationsbidrag sammanlagt, varav EU:s andel statens andel Under moment beräknas inflyta euro i medel ur garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket att användas till kompensationsbidrag. Utgifter på grund av fullföljandet av systemet med kompensationsbidrag, milj. euro Beslut som fattas och åtgärder som vidtas ,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits tidigare år 422,52 3,69 1,84 0,59 Sammanlagt 422,67 3,84 1,99 0,74 0, budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om nationella

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Lantbrukets effekter på Åland 2014

Lantbrukets effekter på Åland 2014 8.9.2015/LB Lantbrukets effekter på Åland 2014 Primärnäringarna och livsmedelsindustrin Ca 880 sysselsatta (tills. med indirekt sysselsättning, ca 1 335) Total omsättning, 186,0 miljoner euro Livsmedelsindustrin

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter:

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter: LANDBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 29.4.2011 Dnr 646/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11 Bemyndigande: Lag om verkställighet av Europeiska

Läs mer

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET.

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. 1. STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADOR ORSAKADE AV NATURKATASTROFER ELLER EXCEPTIONELLA HÄNDELSER

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Ansvarsområdets omvärld Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde står inför stora globala utmaningar.

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Nytt inom växthusstödet Januari 2014 /sökandens material. Lea Anttalainen/Melo/Enheten för arealstöd

Nytt inom växthusstödet Januari 2014 /sökandens material. Lea Anttalainen/Melo/Enheten för arealstöd Nytt inom växthusstödet Januari 2014 /sökandens material Lea Anttalainen/Melo/Enheten för arealstöd Sökprocess Blankett 455 (uppdatering av uppgifterna om gården samt fullmakt): måste vara inlämnad för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2001 rd

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2001 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av Finlands EU-mål under Belgiens ordförandeskap Till stora utskottet INLEDNING Remiss Stora utskottet sände den

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag 6.3.2013 B7-0079/177 Ändringsförslag 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen Mandat för interinstitutionella

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet

Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Regeringskansliet Faktapromemoria Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Näringsdepartementet 2015-05-21 Dokumentbeteckning KOM (2015)177

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2011 986/2011 Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

17 Näringsbidrag m.m.

17 Näringsbidrag m.m. 17 Näringsbidrag m.m. Näringsbidrag m.m. 1103 prop. 1973:190, bet. 1973:SkU71, Ds B 1981:17, prop. 1982/83:94, bet. 1982/83:SkU44 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30, SOU 1989:34 prop. 1996/97:12 s.46

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd (januari 2016) 5.486.000 Förväntad BNP-utveckling + 1,2 % Inflation 2015 (prognos) - 0,2 % Arbetslöshet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall 92. EU och internationella organisationer Fullmakt Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå

Läs mer

LL (2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar

LL (2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar H Jord- och skogsbruk, fiske 319 H 1 Landskapslag (2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte I enlighet med bestämmelserna i denna lag kan landskapsregeringen

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ÅR 2012 (avtal som ingås år 2012)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ÅR 2012 (avtal som ingås år 2012) 8.3.2011 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ÅR 2012 (avtal som ingås år 2012) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1 Ingående av avtal Specialstöd för ekologisk produktion kan beviljas

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM4. Rådsbeslut om det europeiska företaget för ITER och fusionsenergi. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM4. Rådsbeslut om det europeiska företaget för ITER och fusionsenergi. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM4 Rådsbeslut om det europeiska företaget för ITER och fusionsenergi Utbildningsdepartementet 2013-09-30 Dokumentbeteckning KOM (2013) 607 Förslag till rådets

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2004 Nr 67 72 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 januari 2015 4/2015 Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2001 KOM(2001) 347 slutlig 2001/0142 (CNS) Förslag RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att förlänga tillämpningsperioden för en nedsatt punktskattesats

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDERNA I.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDERNA I. I.1 Systemet med samlat gårdsstöd avdelning III I.2 Systemet för enhetlig arealersättni ng avdelning V kapitel 2 I.3 Stöd för sockerbetor och sockerrör avdelning IV kapitel 1 avsnitt 7 I.4 Nöt- och kalvköttsbidr

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Fact Sheet. Olivoljesektorn i Europeiska unionen. 1. Europeiska unionen. EU är världsledande när det gäller produktion av olivolja

Fact Sheet. Olivoljesektorn i Europeiska unionen. 1. Europeiska unionen. EU är världsledande när det gäller produktion av olivolja Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Olivoljesektorn i Europeiska unionen Fact Sheet Olivolja är en produkt med många användningsområden. I områdena kring Medelhavet har olivolja under

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Det gällande statsrådsbeslutet om ställande av statsborgen för finansieringen av EFSF fattades den 20 juli 2012.

Det gällande statsrådsbeslutet om ställande av statsborgen för finansieringen av EFSF fattades den 20 juli 2012. Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet Bestämmelser om statsborgen

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten 1 Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen 2 Den ekonomiska och

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 04.05.2001 KOM(2001) 244 slutlig 2001/0099 (CNS) Förslag RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av

Läs mer

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f. SLC:s målsättningar inför regeringsprogrammet 2011-2015 Jordbruk Jordbruksstöd och näringens finansiering Den finländska jordbrukspolitikens roll och regeringens målsättning är att förbättra lönsamheten

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att i lagen om skatteredovisning

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd 15.9.2010 Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ELY-centralerna Betalning av miljöstöd för

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 - Vad är på gång och vilka rörelser finns på marknaden i Sverige, EU och USA? Olle Ryegård, Agroidé AB Inledning Totalproduktionen av svensk certifierad säljbar ekologisk

Läs mer