EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 1

2 VOLYM 1 SAMLADE INKOMSTER 11707/07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 2

3 A. INLEDNING OCH FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN A-2 - FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN Anslag som skall täckas under budgetåret 2007 enligt artikel 1 i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel UTGIFTER Beskrivning Budget Budget Förändring (%) 1. Hållbar tillväxt ,01 2. Bevarande och förvaltning av naturresurserna ,25 3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa ,42 4. EU som global partner ,15 5. Administration ,12 6. Kompensationer ,58 Utgifter, totalt ,56 INKOMSTER Beskrivning Budget Budget Förändring (%) Diverse inkomster (avdelningarna 4 9) ,52 Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, ,34 artikel 3 0 0) Överskott av egna medel till följd av en överföring från kapitlen för garantisektionen vid EUGFJ (kapitel 3 0, artikel 3 0 1) Överskott av egna medel på grund av återbetalning av överskott ,40 från Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) Överskott av egna medel från mervärdesskatt och BNI-grundade egna medel från tidigare budgetår (kapitlen 3 1 och 3 2) Inkomster, avdelningarna 3 9, totalt ,90 Tullavgifter, jordbruksavgifter och avgifter inom sockersektorn, +11,04 nettobelopp (kapitlen 1 0, 1 1 och 1 2) Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och +7,66 2, kapitel 1 3) Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, +11,91 tabellerna 3 och 4, kapitel 1 4) Anslagen skall täckas av sådana egna medel som avses i artikel 2 +11,06 i beslut (EG, Euratom) 2000/ Inkomster, totalt , Inklusive ändringsbudgetar nr 1-3/2007, förslag till ändringsbudget nr 4/2007 och preliminärt förslag till ändringsbudget. Beloppen i denna kolumn är de i 2006 års budget (EUT L 78, , s. 1) plus ändringsbudgetarna 1 6/2006. Artikel 268 tredje stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har följande lydelse: "Budgetens inkomster och utgifter skall balansera varandra." De egna medlen för 2007 års budget fastställs utifrån de budgetprognoser som antogs vid det 139:e mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 16 maj /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 3

4 Medlemsstat TABELL 1 Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 c i beslut 2000/597/EG, Euratom 1 % av icke utjämnat beräkningsunde rlag för moms 1 % av BNI Utjämningssats (%) 1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatse n 1 % av utjämnat beräkningsunde rlag för moms 1 Medlemsstater med utjämnat momsunderlag (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgien Bulgarien Bulgarien Tjeckien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Estland Grekland Grekland Spanien Spanien Frankrike Irland Irland Italien Cypern Cypern Lettland Lettland Litauen Luxemburg Luxemburg Ungern Malta Malta Nederländerna Österrike Polen Polen Portugal Portugal Rumänien Slovenien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Totalt Beräkningsunderlaget överskrider inte 50 % av BNI /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 4

5 Enhetlig sats för momsmedel (artikel 2.4 i beslut 2000/597/EG, Euratom) Enhetlig sats (%) = maximal uttagssats låst sats A. Den maximala uttagssatsen är fastställd till 0,50 % för år B. Bestämning av den låsta sats som införts på grund av den korrigering för budgetmässiga obalanser som beviljats Förenade kungariket (artikel 2.4 b i beslut 2000/597/EG, Euratom): 1. Beräkning av den teoretiska andelen för länderna med begränsat finansiellt bidrag: Enligt artikel 5.1 i beslut 2000/597/EG, Euratom är Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges finansiella bidrag begränsat till en fjärdedel av deras normala bidrag. Formel för land med begränsat finansiellt bidrag (här Tyskland): Tysklands teoretiska andel av momsmedlen = (Tysklands utjämnade beräkningsunderlag för moms / [EU:s utjämnade beräkningsunderlag för moms Förenade kungarikets utjämnade beräkningsunderlag för moms]) x 1/4 x korrigeringen till förmån för Förenade kungariket Exempel: Tyskland Tysklands teoretiska andel av momsunderlaget = / ( ) 1/ = Beräkning av den låsta satsen Den låsta satsen = (korrigeringen till förmån för Förenade kungariket teoretisk andel av momsmedlen [D + NL + A + S]) / (EU:s utjämnade beräkningsunderlag för moms [Förenade kungariket + D + NL + A + S]) Låst sats = ( ))/( ( )) Låst sats = 0, % Enhetlig sats: 0,5 % 0, % = 0, % 11707/07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 5

6 TABELL 2 Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 c i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 1 3) Medlemsstat 1 % av det utjämnade momsunderlaget Maximal procentsats för moms (%) Enhetlig sats för egna momsmedel (%) Egna medel från moms till enhetlig sats (1) (2) (3) (4) = (1) (3) Belgien ,50 0, Bulgarien ,50 0, Tjeckien ,50 0, Danmark ,50 0, Tyskland ,50 0, Estland ,50 0, Grekland ,50 0, Spanien ,50 0, Frankrike ,50 0, Irland ,50 0, Italien ,50 0, Cypern ,50 0, Lettland ,50 0, Litauen ,50 0, Luxemburg ,50 0, Ungern ,50 0, Malta ,50 0, Nederländerna ,50 0, Österrike ,50 0, Polen ,50 0, Portugal ,50 0, Rumänien ,50 0, Slovenien ,50 0, Slovakien ,50 0, Finland ,50 0, Sverige ,50 0, Förenade kungariket ,50 0, Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 6

7 TABELL 3 Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som skall betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 1 4) Medlemsstat 1 % av BNI Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern Lettland , Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Totalt Beräkning av satsen: ( ) / ( ) = 0, % /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 7

8 TABELL 4.1 Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2006 enligt artikel 4 i beslut 2000/597/EG, Euratom (kapitel 1 5) Beskrivning Korrigeringskoefficient (%) 1 Belopp 1. Förenade kungarikets andel av de totala beräkningsunderlagen för moms (%) 2. Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför anslutningen (%) 17,6888 8, (1) (2) 9, Totala fördelade utgifter Föranslutningsutgifter Totala fördelade utgifter efter justering för utgifter inför anslutningen = (4) (5) Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) (6) x 0, Förenade kungarikets förmån Förenade kungarikets baskompensation = (7) (8) Förenade kungarikets icke-avsedda vinster Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) (10) Procentsatserna är avrundade. Beloppet för utgifter inför anslutningen avser utbetalningar till de tio nya medlemsstaterna (som anslöt sig till EU den 1 maj 2004) med hjälp av 2003 års anslag, vilka justerats enligt EU:s BNP-deflator för 2004 och Detta belopp har dragits av från de totala fördelade utgifterna för att utgifter som inte kompenseras före utvidgningen skall kompenseras i efterhand. Förenade kungarikets förmån motsvarar effekterna av övergången till utjämnade beräkningsunderlag för moms och införandet av BNI/BNP-baserade egna medel. De icke-avsedda vinsterna motsvarar den fördel som Förenade kungariket har genom höjningen från 10 % till 25 % från och med den 1 januari 2001 av den procentandel av de egna medlen som medlemsstaterna behåller för att täcka sina egna uppbördsavgifter /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 8

9 TABELL 4.2 Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för 2003 enligt artikel 4 i beslut (EG, Euratom) 2000/597 (Kapitel 3.5) Beskrivning 1 Förenade kungarikets andel av de totala teoretiska beräkningsunderlagen för moms (%) 2. Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför anslutningen (%) Korrigeringskoefficient i procent 1 i 18,4058 7, (1) (2) 10,8117 Belopp 4. Totala fördelade utgifter Utgifter inför anslutningen Totala fördelade utgifter efter justering för utgifter inför anslutningen = (4) (5) Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) (6) x 0, Förenade kungarikets förmån Förenade kungarikets baskompensation = (7) (8) Förenade kungarikets icke-avsedda vinster Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) (10) Anmärkning: Skillnaden på EUR mellan det slutliga beloppet för den brittiska korrigeringen för 2003 ( EUR, såsom beräknats ovan) och det tidigare budgeterade beloppet för denna korrigering ( EUR, som förts in i ändringsbudget nr 8/2004) finansieras i kapitel 35 i det preliminära förslaget till ändringsbudget. Detta är den så kallade "direkta effekten" av den brittiska korrigeringen. En kompletterande justering som tar hänsyn till den så kallade "indirekta effekten" av den brittiska korrigeringen på den enhetliga satsen för momsbaserade egna medel, finansieras också i kapitel 35 det preliminära förslaget till ändringsbudget. Den indirekta effekten motsvarar ett belopp på EUR till förmån för Förenade kungariket, varför totalbeloppet i kapitel 35 i det preliminära förslaget till ändringsbudget 5/2007 uppgår till från Förenade kungariket (= EUR EUR) Procentsatserna är avrundade. Beloppet för utgifter inför anslutningen är lika med noll för Förenade kungarikets korrigering för Förenade kungarikets förmån motsvarar effekterna av övergången till utjämnade beräkningsunderlag för moms och införandet av BNI/BNP-baserade egna medel. De icke-avsedda vinsterna motsvarar den fördel som Förenade kungariket har genom höjningen från 10 % till 25 % från och med den 1 januari 2001 av den procentandel av de egna medlen som medlemsstaterna behåller för att täcka sina egna uppbördsavgifter /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 9

10 TABELL 5.1 Beräkning av finansieringen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket, fastställd till EUR (kapitel 1 5) Medlemsstat Andelar utom Förenade kungariket Andelar utom Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket 3/4 av Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges andel i "Andelar utom Förenade kungariket" (2) Kolumn (4) fördelat enligt nyckeln i kolumn (3) Andelar av BNI-beräkningsgrunden Finansieringsnyckel Finansieringsnyckel tillämpad på korrigeringen (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (7) (2) + (4) + (5) Belgien 2,73 3,29 5,09 1,35 4, Bulgarien 0,23 0,28 0,43 0,11 0, Tjeckien 0,96 1,16 1,80 0,48 1, Danmark 1,90 2,30 3,56 0,94 3, Tyskland 19,83 23,91 0,00-17,94 0,00 5, Estland 0,12 0,14 0,22 0,06 0, Grekland 1,68 2,03 3,14 0,83 2, Spanien 8,44 10,17 15,75 4,18 14, Frankrike 15,35 18,52 28,66 7,61 26, Irland 1,33 1,61 2,49 0,66 2, Italien 12,56 15,15 23,45 6,22 21, Cypern 0,12 0,15 0,23 0,06 0, Lettland 0,16 0,19 0,29 0,08 0, Litauen 0,22 0,26 0,40 0,11 0, Luxemburg 0,25 0,30 0,46 0,12 0, Ungern 0,77 0,93 1,44 0,38 1, Malta 0,04 0,05 0,08 0,02 0, Nederländerna 4,57 5,51 0,00-4,13 0,00 1, Österrike 2,19 2,64 0,00-1,98 0,00 0, Polen 2,35 2,84 4,40 1,17 4, Portugal 1,27 1,53 2,37 0,63 2, Rumänien 0,94 1,14 1,76 0,47 1, Slovenien 0,26 0,31 0,48 0,13 0, Slovakien 0,42 0,51 0,79 0,21 0, Finland 1,46 1,76 2,72 0,72 2, Sverige 2,76 3,33 0,00-2,50 0,00 0, Förenade kungariket 17,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Totalt 100,00 100,00 100,00-26,54 26,54 100, Beräkningarna görs med 15 decimaler /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 10

11 TABELL 5.2 Finansiering av den slutliga korrigeringen till förmån för Förenade kungariket 2003 (kapitel 35) Medlemsstat Belopp (1) Belgien Bulgarien - Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien - Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 11

12 Medlemsstat Jordbruksavgifter, netto (75 %) TABELL 6 Sammanställning av finansieringen 1 av den allmänna budgeten efter slag av medel och efter medlemsstat Socker- och isoglukosavgifter, netto (75 %) Traditionella egna medel (TEM) Tullavgifter, netto (75 %) Traditionella egna medel totalt, netto (75 %) (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (25 % av TEM brutto) Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet finansieringen av den brittiska korrigeringen Egna medel från mervärdesskatt BNI-baserade egna medel Korrigering för Förenade kungariket (år ) Uppbördskostnader Medlemsstaternas finansiering totalt (5) (6) (7) (8) (9) = (6) + (7) + (8) MS andel av finansieringe n totalt (i procent) Egna medel, totalt 2 (10) (11) = (4) + (9) Belgien , Bulgarien , Tjeckien , Danmark , Tyskland , Estland , Grekland , Spanien , Frankrike , Irland , Italien , Cypern , Teoretiskt anslag, (egna medel + övriga inkomster = inkomster totalt = utgifter totalt); ( = = ) Totala egna medel som procentandel av BNI: ( ) / ( ) = 0,93 %; taket för egna medel som procentandel av BNI: 1,24 % /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 12

13 Medlemsstat Jordbruksavgifter, netto (75 %) Socker- och isoglukosavgifter, netto (75 %) Traditionella egna medel (TEM) Tullavgifter, netto (75 %) Traditionella egna medel totalt, netto (75 %) (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (25 % av TEM brutto) Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet finansieringen av den brittiska korrigeringen Egna medel från mervärdesskatt BNI-baserade egna medel Korrigering för Förenade kungariket (år ) Uppbördskostnader Medlemsstaternas finansiering totalt (5) (6) (7) (8) (9) = (6) + (7) + (8) MS andel av finansieringe n totalt (i procent) Egna medel, totalt 2 (10) (11) = (4) + (9) Lettland , Litauen , Luxemburg , Ungern , Malta , Nederländerna , Österrike , Polen , Portugal , Rumänien , Slovenien , Slovakien , Finland , Sverige , Förenade kungariket , Totalt , Totala egna medel som procentandel av BNI: ( ) / ( ) = 0,93 %; taket för egna medel som procentandel av BNI: 1,24 % /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 13

14 B. SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK Inkomster Avdelning 1 - EGNA MEDEL Avdelning Kapitel 1 0 JORDBRUKSTULLAR FASTSTÄLLDA AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS INSTITUTIONER FÖR HANDEL MED TREDJELAND INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN (ARTIKEL 2.1 a I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM) Rubrik Budget 2007 Ändringsbudget nr AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM) TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 c I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 d OCH ARTIKEL 6 I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN 0 0 Avdelning 1 - Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 14

15 Kapitel JORDBRUKSTULLAR FASTSTÄLLDA AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS INSTITUTIONER FÖR HANDEL MED TREDJELAND INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM) Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik Budget 2007 Förslag till ändringsbudget 1 0 JORDBRUKSTULLAR FASTSTÄLLDA AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS INSTITUTIONER FÖR HANDEL MED TREDJELAND INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN (ARTIKEL 2.1 a I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM) Jordbrukstullar fastställda av Europeiska gemenskapernas institutioner för handel med tredjeland inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (artikel 2.1 a i beslut 2000/597/EG, Euratom) Jordbrukstullar fastställda av Europeiska gemenskapernas institutioner för handel med tredjeland inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (artikel 2.1 a i beslut 2000/597/EG, Euratom) Artikel Delsumma Kapitel Totalt Artikel Jordbrukstullar fastställda av Europeiska gemenskapernas institutioner för handel med tredjeland inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (artikel 2.1 a i beslut 2000/597/EG, Euratom) Punkt Jordbrukstullar fastställda av Europeiska gemenskapernas institutioner för handel med tredjeland inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (artikel 2.1 a i beslut 2000/597/EG, Euratom) Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Med jordbrukstullar avses de avgifter på import från tredjeland av jordbruksprodukter som omfattas av lagstiftning i syfte att utjämna skillnaderna mellan priserna på världsmarknaden och de prisnivåer som man enats om inom gemenskapen. I prognoserna används nettobelopp (utan kostnader för uppbörd) /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 15

16 Rättslig grund Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42), särskilt artikel 2.1 a. Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Punkt Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 16

17 Kapitel AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM) Avdelning Kapitel Artikel Punkt 1 1 AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM) Rubrik Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Produktionsavgifter på socker Artikel Delsumma Produktionsavgifter för lagring av socker Artikel Delsumma Produktionsavgifter på isoglukos Produktionsavgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras Artikel Delsumma Artikel Delsumma Avgifter på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten Artikel Delsumma Produktionsavgift på inulinsirap Tilläggsavgifter i enlighet med förordning (EEG) nr 1107/88 Artikel Delsumma Artikel Delsumma Produktionsavgift Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos Artikel Delsumma Artikel Delsumma Överskottsavgift Artikel Delsumma Kapitel Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 17

18 Artikel Produktionsavgifter på socker Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker skall sockerproducenterna betala grundproduktionsavgifter och B för att täcka utgifterna för marknadsstödet. Tillämpningen av ett tak för avgifterna i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1260/2001 kan dock leda till att de inte helt täcker den beräknade totalförlust som beror på att det finns överskott som kan exporteras och som beräknas i enlighet med punkterna 1 och 2 i den artikeln. I detta fall skall tilläggsavgiften som avses i artikel i detta kapitel erläggas av sockerproducenterna i enlighet med bestämmelserna i artikel 16 i förordning (EG) nr 1260/2001. I prognoserna används nettobelopp (utan kostnader för uppbörd). Rättslig grund Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, , s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, , s. 1). Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 18

19 Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Finland Sverige Förenade kungariket Artikel Totalt Artikel Produktionsavgifter för lagring av socker Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Denna artikel är avsedd för inkomster från avgifter som tas ut av de nya medlemsstaterna i de fall sockerlager som anses utgöra överskott inte tagits bort i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 av den 14 januari 2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (EUT L 9, , s. 8). Denna artikel är även avsedd för inkomster från resterande avgifter för lagring av socker, eftersom denna avgift för lagring av socker har avskaffats genom rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, , s. 1). Samtidigt omfattar denna artikel de belopp som skall erläggas i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 65/82 av den 13 januari 1982 om tillämpningsföreskrifter för överföring av socker till påföljande regleringsår (EGT L 9, , s. 14) om skyldigheten att lagra överfört socker inte efterlevs, samt de belopp som skall erläggas enligt rådets förordning (EEG) nr 1789/81 om allmänna bestämmelser för systemet med minimilager inom sockersektorn (EGT L 177, , s. 39) vid underlåtenhet att följa de allmänna bestämmelserna för systemet med minimilager inom sockersektorn. I prognoserna används nettobelopp (utan kostnader för uppbörd). Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien - Bulgarien - Tjeckien - Danmark - Tyskland - Estland Grekland - Spanien - Frankrike - Irland - Italien - Cypern Lettland Litauen - Luxemburg Ungern /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 19

20 Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Malta Nederländerna - Österrike - Polen - Portugal - Rumänien - Slovenien - Slovakien Finland - Sverige - Förenade kungariket - Artikel Totalt Artikel Produktionsavgifter på isoglukos Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker skall isoglukosföretagen betala grundproduktionsavgifter och B för att täcka utgifterna för marknadsstödet. Tillämpningen av ett tak för avgifterna i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1260/2001 kan dock leda till att de inte helt täcker den beräknade totalförlust som beror på att det finns överskott som kan exporteras och som beräknas i enlighet med punkterna 1 och 2 i den artikeln. I detta fall skall tilläggsavgiften som avses i artikel i detta kapitel erläggas av sockerproducenterna i enlighet med bestämmelserna i artikel 16 i förordning (EG) nr 1260/2001. I prognoserna används nettobelopp (utan kostnader för uppbörd). Rättslig grund Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, , s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, , s. 1). Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 20

21 Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Artikel Totalt Artikel Produktionsavgift på inulinsirap Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Förlängningen av det befintliga systemet med produktionskvoter för socker kräver att motsvarande åtgärder vidtas i fråga om produktionen av inulinsirap, vilken kan utgöra en direkt ersättning för isoglukos och flytande socker. Syftet är att förhindra att denna produkt stör en marknad som på grund av överskott annars skulle kunna ytterligare öka de exportkostnader som socker- och isoglukosproducenterna ensamma bär. På detta sätt tillses i den gemensamma organisationen av marknaden att inulinsirapföretagen bidrar till kostnaderna för grundproduktionen och B, liksom tilläggsavgifter när dessa är nödvändiga, som syftar till att täcka marknadens stödutgifter. I prognoserna används nettobelopp (utan kostnader för uppbörd) /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 21

22 Rättslig grund Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, , s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, , s. 1). Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Artikel Totalt Artikel Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Ett engångsbelopp uttas på den tilläggskvot för socker eller tilläggskvot för isoglukos som har tilldelats företag i enlighet med artikel 8 och artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EG) nr 318/2006. I prognoserna används nettobelopp (utan kostnader för uppbörd) /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 22

23 Rättslig grund Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, , s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2011/2006 (EUT L 384, , s. 1). Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Artikel Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 23

24 Kapitel TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM Avdelning Kapitel Artikel Punkt 1 2 TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM Rubrik Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2000/597/EG, Euratom Artikel Delsumma Kapitel Totalt Artikel Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2000/597/EG, Euratom Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Användningen av tullar som egna medel för att finansiera gemensamma utgifter är den logiska konsekvensen av varornas fria rörlighet inom gemenskapen. I prognoserna används nettobelopp (utan kostnader för uppbörd). Rättslig grund Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42), särskilt artikel 2.1 b. Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 24

25 Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Artikel Totalt Kapitel EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 c I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM Avdelning Kapitel Artikel Punkt 1 3 EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 c I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM Rubrik Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2000/597/EG, Euratom Artikel Delsumma Kapitel Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 25

26 Artikel Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2000/597/EG, Euratom Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Den för alla medlemsstater enhetliga procentsatsen på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, vilka skall fastställas enligt gemenskapsreglerna, uppgår till 0,3355 %. Hänsyn har då tagits till utjämningen av beräkningsunderlaget för mervärdesskatt och till kompensationen till Förenade kungariket. Rättslig grund Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42), särskilt artikel 2.1 c. Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Artikel 1 Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 26

27 Kapitel EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 d OCH ARTIKEL 6 I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM Avdelning Kapitel Artikel Punkt 1 4 EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 d OCH ARTIKEL 6 I BESLUT 2000/597/EG, EURATOM Rubrik Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d i beslut 2000/597/EG, Euratom Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom, motsvarande reserven för lån och lånegarantier Egna medel beräknade på grundval av - - bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom, motsvarande reserven för katastrofhjälp Artikel Delsumma Kapitel Totalt Artikel Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d och artikel 6 i beslut 2000/597/EG, Euratom Punkt Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 d i beslut 2000/597/EG, Euratom Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Den sats som skall tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst uppgår för budgetåret till 0,6406 % /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 27

28 Rättslig grund Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42), särskilt artikel 2.1 d. Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Punkt Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 28

29 Kapitel KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN Avdelning Kapitel Artikel Punkt 1 5 KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN Rubrik Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Korrigering av obalanser i budgeten som beviljats 0 0 Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2000/597/EG, Euratom Artikel Delsumma 0 0 Kapitel Totalt 0 0 Artikel Korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2000/597/EG, Euratom Budget 2007 Förslag till ändringsbudget 0 0 Rättslig grund Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42), särskilt artiklarna 4 och 5. Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Grekland Spanien Frankrike Irland Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 29

30 Medlemsstater Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Artikel 1 - Totalt Avdelning 3 - ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR Avdelning Kapitel 3 0 DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET Rubrik Budget 2007 Förslag till ändringsbudget SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKLARNA OCH 10.9 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/ SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL I FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/ ÅTERBETALNINGAR TILL MEDLEMSSTATER 3 4 JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA 3 5 DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET DEN MELLANLIGGANDE BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET Avdelning 3 - Totalt /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 30

31 Kapitel DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET Avdelning Kapitel Artikel Punkt 3 0 DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET Rubrik Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Disponibelt överskott från det föregående budgetåret Artikel Delsumma Överskott på egna medel till följd av en överföring från kapitlen för garantisektionen vid EUGFJ Artikel Delsumma Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland Artikel Delsumma Kapitel Totalt Artikel Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland Budget 2007 Förslag till ändringsbudget Denna artikel är avsedd för garantifondens alla eventuella överskott utöver målbeloppet, enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 2040/2000 och artikel 3 i förordning (EG, Euratom) nr 2728/94. Rättslig grund Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (EGT L 293, , s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 89/2007 (EUT L 22, , s. 1). Rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000 om budgetdisciplin (EGT L 244, , s. 27). Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42), särskilt artikel 7. Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, , s. 1), ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, , s. 1), särskilt artikel /07 ADD 1 BUDGET 18 msg/ul/lt 31

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016.

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016. Europeiska unionens officiella tidning L 18 Svensk utgåva Lagstiftning femtionionde årgången 26 januari 2016 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/70 av Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA V UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 248/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I proposition

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:921 Utkom från trycket den 18 december 2015

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 Sammanfattning Förslag till förenklingar av vissa rapporteringskrav diskuterades. Röstning om ändringar av förordning 555/2008,

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:41

Regeringens proposition 2007/08:41 Regeringens proposition 2007/08:41 Godkännande av rådets beslut om systemet för EUbudgetens finansiering Prop. 2007/08:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Rådets beslut av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (2011/167/EU).

Rådets beslut av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (2011/167/EU). EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 juni 2011 (24.6) (OR. en) Interinstitutionella ärenden: 2011/0093 (COD) 2011/0094 (CNS) 11328/11 PI 67 CODEC 995 NOT från: Ordförandeskapet till: Rådet Föreg. dok.

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR /8. 7b Finlands medlemsavgifter

FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR /8. 7b Finlands medlemsavgifter FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2009 1/8 7b 2010 Finlands medlemsavgifter till EU år 2009 2/8 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2009 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2009 3/8 Finlands kalkylmässiga

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Finlands medlemsavgifter. till EU sjönk år b 2011

Finlands medlemsavgifter. till EU sjönk år b 2011 Finlands medlemsavgifter till EU sjönk år 2010 07b 2011 2/8 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU 2010 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU 2010 3/8 Finland är nettobetalare i Europeiska unionens budget: från statsbudgeten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Finlands. EU:s budget ökade år b 2012

Finlands. EU:s budget ökade år b 2012 Finlands nettoavgift till EU:s budget ökade år 2011 04b 2012 2/8 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU 2011 Finland är nettobetalare i Europeiska unionens budget: vi betalar mer till unionens kassa än vad vi

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2013 24/2013 (Finlands författningssamlings nr 1030/2012) Statsrådets förordning om sättandet i kraft av fördraget om stabilitet,

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2013 COM(2013) 683 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2010 KOM(2010) 655 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om övervakning av koldioxidutsläpp

Läs mer

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten 1 Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen 2 Den ekonomiska och

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 21 januari

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation?

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? Europeiska Unionen Historia 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? EKSG Dämpa möjligheter till konflikter Kotroll av råvaror som kriget kräver Kol

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet

Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer