officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida"

Transkript

1 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN C årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten 2001/C 366/01 Årsrapport avseende EKSG för budgetåret 2000 samt kommissionens svar 1 SV [ ]

2 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 366/1 I (Meddelanden) REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT AVSEENDE EKSG för budgetåret 2000 samt kommissionens svar (Artikel 45c, 4 i EKSG-fördraget och artikel 88 i budgetförordningen av den 21 december 1977, senast ändrad genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 av den 9 april 2001) (2001/C 366/01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Punkt Sida EKSG:S SOLIDITET SAMT UTVECKLINGEN AV DESS HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET Inledning EKSG:s soliditet Kapitaltäckningsgrad Reserv för stora exponeringar Utveckling av EKSG:s balansräkning Utveckling av resursanvändningen och av EKSG:s resurser EKSG:S AVVECKLING UPPFÖLJNING AV TIDIGARE IAKTTAGELSER Resultatet för de likvida medlen Tillbakadragna vilande åtaganden Lån till tjänstemän Återbetalning av skatt SLUTSATSER REVISIONSFÖRKLARING AVSEENDE EKSG Tabell Kommissionens svar

3 C 366/2 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning EKSG:S SOLIDITET SAMT UTVECKLINGEN AV DESS HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET 4. Enligt artikel 47.1 i direktiv 2000/12/EG bör kreditinstituten ha en kapitaltäckningsgrad på minst 8 %. I fallet EKSG, som inte skall fortsätta sin verksamhet har kapitaltäckningsgraden gått från 37,8 % per den 31 december 1999 till 41,4 % per den 31 december Liksom under tidigare år beror denna utveckling på att garantifonden har ökat och framför allt på att utestående belopp för lån till bankinstitut har minskat. Inledning 1. Detta kapitel behandlar EKSG:s soliditet per den 31 december 2000 och utvecklingen av dess viktigaste budgetmässiga och finansiella verksamhet under budgetåret. 5. Det bör noteras att kapitaltäckningsgraden kommer att öka tills EKSG avvecklas. Eftersom upplåning och utlåning befinner sig under avveckling, eftersom ingen utlåning eller upplåning tillkommer och eftersom faktorerna i täljaren kommer att vara mer eller mindre stabila (på grund av garantifondens förutsägbara utveckling), kommer kapitaltäckningsgraden att öka hela tiden. 2. EKSG:s soliditet har till alldeles nyligen varit av särskild betydelse, bland annat av följande skäl: Vid sidan av en marginell verksamhet bestående i utlåning av eget kapital, finansierades EKSG:s långivning genom banklån eller obligationslån. För att få högsta kreditvärdighet på de finansiella marknaderna måste EKSG uppvisa en mycket god soliditet. EKSG:s utlåning bygger till största delen på upplåning med liknande villkor i fråga om räntesatser, valutor och förfallodagar. Därför består den främsta risken i att lånen inte återbetalas. Eftersom Parisfördraget om inrättandet av EKSG utlöper i juli 2002, bör man vara uppmärksam på utvecklingen av det egna kapital som krävs för att säkerställa EKSG:s soliditet under den återstående fördragstiden, och även därefter, för att säkerställa amorteringar och räntor på den resterande upplåningen. EKSG:s soliditet 6. Kommissionen har beslutat att ändra inriktningen på lånepolitiken på grund av att EKSG-fördraget löper ut år 2002 ( 2 ). Vid denna tidpunkt beräknar den uppnå en nivå där reserverna till 100 % motsvarar de lån utan statlig garanti som fortfarande är utestående. Den 31 december 2000 hade täckningen för dessa lån som borde uppgå till 572 miljoner den 23 juli 2002 nått upp till 98,8 %. Reserv för stora exponeringar 7. I enlighet med rådets direktiv 92/121/EEG om övervakning och kontroll av kreditinstituts stora exponeringar ( 3 ) inrättade kommissionen 1995 en reserv för stora exponeringar, vars belopp är beräknat på grundvalav överskridandet av de två gränser som fastställs i bilaga VI till rådets direktiv 93/6/EEG ( 4 ). Denna reserv är till för lån som inte har bästa garanti och som överskrider 25 % av EKSG:s egna kapital. Den skall alltså täcka de risker som är förbundna med denna koncentration och träda in vid eventuella betalningssvårigheter. Trots att direktivet rättsligen inte tillämpas på EKSG, innebär efterlevandet av dessa principer en rimlig försiktighet beträffande de överskridanden som härrör från tidigare transaktioner. Kapitaltäckningsgrad 3. Kapitaltäckningsgraden, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG ( 1 ), är det främsta instrumentet för att analysera EKSG:s soliditet. Kapitaltäckningskvotens nämnare omfattar tillgångar och posterna utanför balansräkningen viktade enligt risknivån. I kvotens täljare använder kommissionen garantifonden och resultatet före avsättning (se tabell 1). Den definition av eget kapitalsom används vid beräkningen av kapitaltäckningsgraden motsvarar en tolkning av direktivet som innebär att rimlig försiktighet iakttagits vid värderingen. ( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT L 126, , s. 1). 8. Beloppet för denna reserv minskar hela tiden: Den var 23 miljoner euro den 31 december 1998, 18 miljoner euro den 31 december 1999 och 17 miljoner euro den 31 december Denna utveckling beror på en minskning av berörda tillgångar på grund av de återbetalningar som skett de senaste åren. Utveckling av EKSG:s balansräkning 9. EKSG:s räkenskaper revideras av en privat revisionsbyrå. Mellan budgetåren 1999 och 2000 ersattes den byrå som hade hand om revisionen efter ett anbudsförfarande. Efter en ändring i ( 2 ) Omläggning av lånepolitiken med avseende på avtalets utlöpande (23 juli 2002) (EGT C 175, , s. 5). ( 3 ) Rådets direktiv 92/121/EEG av den 21 december 1992 om övervakning och kontroll av kreditinstituts stora exponeringar (EGT L 29, , s. 1). ( 4 ) Rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (EGT L 141, , s. 1).

4 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 366/3 uppställningen av årsredovisningen 2000, och efter offentliggörandet av direktiv 2000/12/EG, har vissa siffror i tabellerna i bilagorna för budgetåret 1999 omarbetats. De huvudsakliga ändringarna rör anslagen för EKSG:s driftbudget (som från och med 2000 finns under en enda rubrik EKSG:s driftbudget i stället för de två som användes tidigare Åtaganden för EKSG:s driftbudget och Avsättning för finansiering av EKSG:s driftbudget ) liksom bokföringen av mottagna åtaganden och åtaganden mot tredje man för valutaoperationer (swaps). 14. Vad gäller resurserna är minskningen också större 2000 än 1999 ( 31,1 respektive 28,3 miljoner euro). De viktigaste orsakerna är att övriga resurser minskat ( 16,5 miljoner euro) och att det skett en minskning av tillbakadragna åtaganden ( 13,8 miljoner euro). Minskningen av de övriga resurserna beror på att EKSG 1999 inkasserade ett belopp på 16,6 miljoner euro i form av böter som beslutats av kommissionen i enlighet med artiklarna 58 och 65 i EKSG-fördraget och i form av tilläggsavgifter. Dessa poster var inte föremålför några rörelser under Till och med 1999 redovisades dessa åtaganden inte bara utanför balansräkningen utan också i själva balansräkningen. Saldot för mottagna åtaganden och åtaganden mot tredje man lades i själva verket till balansräkningen vilket fick till följd att denna förstorades (för budgetåret 1999 med 12 miljoner euro). Från och med 2000 redovisas dessa åtaganden endast utanför balansräkningen. I EKSG:s bokslut för budgetåret 2000 påpekar kommissionen att uppställningen av bokslutet ändrats men ger inte någon förklaring till förändringen. Denna avsaknad av förklaring gör att det inte blir så lätt att förstå hur uppgifterna för 1999 har ändrats från bokslutet för detta budgetår till bokslutet för budgetåret Den budgetmässiga verksamheten visade ett överskott för femte året i rad, vilket gjorde det möjligt att öka garantifonden till 565 miljoner euro (+ 12 miljoner euro) och avsättningen för finansiering av driftbudgeten till 401 miljoner euro (+ 8 miljoner euro, se tabell 5 för ytterligare detaljer). Denna avsättning kommer delvis att användas för att finansiera EKSG:s två sista budgetår (2001 och 2002). Tilldelningarna för budgetåren 2003 och 2004 och för upprättandet av en avsättning för oförutsedda utgifter ( 2 ) inom ramen för Kol- och stålforskningsfonden, som skall upprättas efter EKSG:s avveckling, skall komma från saldot från denna avsättning den 23 juli EKSG:s totala balansomslutning har minskat med 503,6 miljoner euro (11,25 %) mellan den 31 december 1999 och den 31 december 2000, från 4 475,6 till miljoner euro ( 1 ) (se tabell 2 för fler detaljer). På tillgångssidan beror denna nedgång till 88 % på en nedgång av kundfordringarna, 363 miljoner euro för kreditinstitut och 81 miljoner euro för företag. På skuldsidan beror nedgången till 85 % på en minskning av skulderna till kreditinstituten ( 427,2 miljoner euro). 12. De likvida medlen upptar 44,3 % av EKSG:s tillgångar och utgör därmed den näst största posten efter lånen. Dessa konton har minskat med 87 miljoner euro ( 4,7 %). De berörda kontona och motkontona på skuldsidan presenteras i tabell 3. EKSG:S AVVECKLING 16. Konsekvenserna av EKSG:s avveckling började analyseras i olika gemenskapsförsamlingar i början av 90 talet. Som en följd av Niceprotokollet kommer tillgångarna i EKSG under avveckling, som har sin huvudsakliga källa i de avgifter som i enlighet med artikel49 i EKSG-fördraget tas ut på produktionen av kol och stålatt återgå tilldessa två ekonomiska sektorer för att finansiera forskningsverksamheten för dessa sektorer, enligt en fördelningsnyckelsom ger 27,2 % tillkoloch 72,8 % tillstål( 3 ). Nettoinkomsterna (kommissionen beräknar att dessa uppgår till 45 miljoner euro per år ( 4 ) som kommer från förvaltningen av tillgångarna för fonden EKSG under avveckling kommer att bli inkomster som tas upp i den allmänna budgeten ( 5 ). Utveckling av resursanvändningen och av EKSG:s resurser 13. Eftersom EKSG-fördraget löper ut har anslagen för EKSG:s driftbudget under 2000 fortsatt att minska ( 15,7 miljoner euro, se tabell 4), med nästan dubbelt så mycket som För tredje året i rad blev budgetutgifterna kännbart lägre än beräknat (27,4 % 1998, 23 % 1999 och 24,2 % 2000). Som för de föregående budgetåren kan förklaringen sökas i att de faktiska behoven av omställningsstöd inklusive sociala åtgärder inom kolsektorn blev mindre än beräknat (30 % 1998, 50 % 1999 och 46 % 2000). Dessa beräkningar har gjorts av kommissionen på grundvalav upplysningar från medlemsstaterna. ( 1 ) Till följd av förändringarna i uppställningen av bokslutet för 2000 har siffrorna för 1999 omarbetats för att siffrorna skall kunna jämföras. ( 2 ) Kommissionens arbetsdokument avseende de förfaranden som skall tillämpas i samband med fastställandet av beloppet för nettoinkomster som skall användas till finansiering av forskningsprojekt som gynnar kol- och stålsektorerna såsom föreslås i bilaga till förslaget till beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater, församlade i rådet (KOM(2000) 519 slutlig av den 6 september 2000) (dokument SEC(2000) 2207 av den 7 december 2000, s. 2). ( 3 ) SEC(1998) 1948, s. 11: I värdet per den 31 december 1997, uppgår bidragen från kol- och stålsektorerna till 27,2 % respektive 72,8 %. ( 4 ) För denna uträkning, se KOM(2000) 518 slutlig. Detta belopp på 45 miljoner euro baseras på en avkastningssats på 4 % för placeringar på kort sikt och 5,5 % på medellång sikt och på lång sikt (för 2000, var avkastningssatsen på investeringar 4,72 % se EKSG:s bokslut per den 31 december 2000, s. 17). ( 5 ) Fördelningen av dessa inkomster utgör ett undantag till universalitetsprincipen i den allmänna budgeten vilket är tillåtet enligt artikel 4.2 i budgetförordningen: De totala inkomsterna skall täcka de totala betalningsbemyndigandena. Med avvikelse från första stycket och såvitt det finns mekanismer i budgeten avsedda för detta och utan inverkan på de särskilda bestämmelserna i avdelning XI, skall vissa inkomster endast användas för bestämda ändamål, bl.a. följande...

5 C 366/4 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning I enlighet med rådets beslut kommer en Kol- och stålforskningsfond att skapas. Medel kommer att tillföras denna fond genom räntorna på förvaltade tillgångar vilka först kommer att tillhöra fonden EKSG under avveckling och sedan denna avslutats Kol- och stålforskningsfonden. 18. För att införa de förfaranden som har att göra med EKSG:s avveckling och fondens upprättande har kommissionen förelagt rådet tre förslag till beslut: Det första rör införandet av bestämmelser som är nödvändiga för genomförandet av Niceprotokollet ( 1 ). Det andra rör införandet av fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltning av tillgångarna i EKSG under avveckling ( 2 ). Det tredje slutligen rör fleråriga tekniska riktlinjer för forskningsprogrammet ( 3 ). Eftersom datum för EKSG-fördragets utlöpande närmar sig drar revisionsrätten uppmärksamheten till att det enda beslut som hittills föreligger har fattats genom Niceprotokollet. flera år. Revisionsrätten uppskattar att ytterligare 12 miljoner euro hade kunnat dras tillbaka När kommissionen får veta att det antaltjänster som skapats eller som återstår är mindre än det antal tjänster som föreskrivs i kontrakten sänker den motsvarande räntebidrag och begär i vissa fall återbetalning av för högt betalda belopp. Kommissionen kunde också dra tillbaka den del av åtagandet som motsvarar det antal tjänster som inte har tillskapats, vilket den inte gör. Detta tillbakadragande sker några år senare när man avslutar denna del av motsvarande lån. Lån till tjänstemän 22. Enligt artikel 11 i genomförandebestämmelserna för lån till tjänstemän skall kommissionen upprätta en årlig verksamhetsrapport. Sedan ett antal år tillbaka upprättas en sådan rapport vartannat år. För närvarande behandlar den sista tillgängliga rapporten perioden Kommissionen har inrättat en arbetsgrupp som skall studera utlåningspolitiken och föreslå förändringar, med tanke på att lån endast kommer att beviljas fram till EKSG:s avveckling. Ännu föreligger inte några förslag. UPPFÖLJNING AV TIDIGARE IAKTTAGELSER Resultatet för de likvida medlen 19. I sin årsrapport avseende EKSG för budgetåret 1999 ( 4 ), rekommenderade revisionsrätten kommissionen att nödvändiga uppgifter som gör det möjligt att uppskatta det ekonomiska resultatet av dessa likvida medel i förhållande till marknadsvillkoren skall tas upp i EKSG:s årsrapport. I sitt svar förband sig kommissionen att från och med budgetåret 2000 ange den genomsnittliga avkastningen av förvaltade likvida medel. För budgetåret 2000 var procentsatsen 4,72 %. Återbetalning av skatt 23. I balansräkningen för EKSG per den 31 december 2000 (övriga tillgångar) förekommer en fordran på 2,4 miljoner euro avseende tre ansökningar om tillbakabetalning som hänför sig till skatter från mars 1989 till juni Dessa tre ansökningar inlämnades med en genomsnittlig försening på sex år och en månad. På grund av denna försening drabbades EKSG av ett inkomstbortfall på grund av utebliven uppbörd av lagliga räntor. Det har inte skett någon positiv utveckling vad gäller detta ärende under budgetåret Tillbakadragna vilande åtaganden 20. Efter korrigerande åtgärder under 2000 har kommissionen dragit tillbaka totalt 35,2 miljoner euro. Det tillbakadragna beloppet hade kunnat vara högre om kommissionen systematiskt hade rensat bort de utestående åtaganden där inga rörelser skett sedan ( 1 ) Förslag till rådets beslut om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet till Nicefördraget om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Koloch stålforskningsfonden (KOM(2000) 519 slutlig av den 6 september 2000, ändrad genom KOM(2001) 121 slutlig av den 7 mars 2001). ( 2 ) Förslag till rådets beslut om fastställande av de fleråriga ekonomiska riktlinjerna för förvaltning av tillgångarna i EKSG under avveckling (KOM (2000) 520 slutlig av den 6 september 2000, ändrad genom KOM(2001) 121 slutlig av den 7 mars 2001). ( 3 ) Förslag till rådets beslut om fastställande av de fleråriga tekniska riktlinjerna för forskningsprogrammet inom Kol- och stålforskningsfonden (KOM(2000) 521 slutlig av den 6 september 2000, ändrad genom KOM(2001) 121 slutlig av den 7 mars 2001). ( 4 ) Årsrapport avseende EKSG för budgetåret 1999 (EGT C 347, ). SLUTSATSER 24. Den budgetmässiga och ekonomiska verksamheten för budgetåret 2000 har liksom tidigare påverkats av EKSG:s avveckling. Budgetverksamheten 2000 uppvisade ett överskott för femte året i rad på grund av tillbakadragna åtaganden och på grund av att budgetutgifterna blev lägre än beräknat, särskilt omställningsstödet. Överskottet har tillåtit EKSG att öka kapitaltäckningsgraden och nivån på reserver och nödvändiga värdekorrigeringar. 25. Vad gäller den nära förestående avvecklingen av EKSG noterar revisionsrätten att trots de förslag som kommissionen gett rådet har endast ett beslut fattats, nämligen genom Niceprotokollet. Detta protokoll reglerar bara principerna för den rättsliga grunden, överföringen av EKSG:s tillgångar, tilldelning av medel endast till forskning.

6 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 366/5 REVISIONSFÖRKLARING AVSEENDE EKSG 26. I enlighet med artikel 45c i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) har revisionsrätten granskat EKSG:s räkenskaper i avsikt att till Europaparlamentet och rådet avge en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. 27. De aktuella räkenskaperna är bokslutet för kol- och stålgemenskapen per den 31 december 2000, vilket har upprättats under kommissionens ansvar och offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning ( 1 ). revisionsförklaringen vad gäller räkenskapernas tillförlitlighet och som publiceras tillsammans med bokslutet, finner revisionsrätten att den ger en rättvisande bild av Europeiska kol- och stålgemenskapens tillgångar och finansiella ställning per den 31 december 2000 samt av verksamhetens resultat för det budgetår som slutade samma datum. 29. För att förvissa sig om lagligheten och korrektheten vad gäller de underliggande transaktionerna i EKSG:s räkenskaper för budgetåret 2000 har revisionsrätten utfört sina granskningar i enlighet med internationellt erkänd god revisionssed. Revisionsrätten har därvid särskilt stött sig på systemanalys samt på resultaten av de gjorda kontrollerna. 28. I revisionsberättelsen för Europeiska kol- och stålgemenskapens årsbokslut per den 31 december 2000 ( 2 ), som motsvarar 30. Revisionsrätten anser att transaktionernas laglighet och korrekthet i sin helhet är tillräckligt säkerställda. Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 10 oktober För revisionsrätten Jan O. KARLSSON Ordförande ( 1 ) Europeiska kol- och stålgemenskapens bokslut per den 31 december 2000 (EGT C 185, ). ( 2 ) Revisionsberättelse för Europeiska kol- och stålgemenskapens bokslut per den 31 december 2000 (EGT C 185, och rättelsen i EGT C 363, ).

7 C 366/6 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Tabell 1 Utveckling av EKSG:s eget kapital 2000 (miljoner euro) Poster (efter resultatdispositioner) Avsättningar Återföringar Garantifond ( 1 ) 553,0 12,0 0,0 565,0 Specialreserv 176,1 0,0 0,0 176,1 F.d. pensionsfond 74,6 0,0 0,0 74,6 Balanserat resultat 0,2 1,8 0,0 2,0 Deltotal (reserv och resultat) 803,9 13,8 0,0 817,7 Avsättning för stora exponeringar 18,0 0,0 1,0 17,0 Disponibelavsättning för finansiering av driftbudgeten 393,0 14,0 6,0 401,0 Totalt 1 214,9 27,8 7, ,7 ( 1 ) Eget kapital som tas upp av kommissionen i täljaren för EKSG:s kapitaltäckningskvot. Anm.: Sedan uppställningen ändrats i årsredovisningen för 2000 har uppgifterna för 1999 omarbetats för att uppgifterna skall kunna jämföras. Därför skiljer sig några sifferuppgifter i den här tabellen från uppgifterna i motsvarande tabell för Se punkt 10.

8 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 366/7 Tabell 2 Utveckling av EKSG:s balansräkning i sammandrag före resultatdispositioner mellan31 december 1999 och 31 december miljoner euro % miljoner euro % Tillgångar Lån (till banker och företag) , ,1 Likvida medel (banktillgodohavanden och obligationer) , ,3 Driftbudget (utestående avgifter, böter och räntebidrag) 42 0,9 42 1,1 Materiella och immateriella tillgångar 1 0,0 Övriga tillgångar 9 0,2 5 0,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107 2,4 96 2,4 Totalt tillgångar , ,0 Skulder och eget kapital Lån (även obligationsemissioner) , ,5 Övriga skulder 24 0,5 7 0,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 89 2,0 92 2,3 Avsättningar för risker och kostnader 155 3, ,0 Avsättningar för stora exponeringar 18 0,4 17 0,4 Driftbudget (åtaganden och avsättningar) , ,0 åtaganden , ,0 avsättningar 393 8, ,1 Reserver och resultat , ,6 Totalt skulder och eget kapital , ,0 Anm.: Sedan uppställningen ändrats i årsredovisningen för 2000 har uppgifterna för 1999 omarbetats för att uppgifterna skall kunna jämföras. Därför skiljer sig några sifferuppgifter i den här tabellen från uppgifterna i motsvarande tabell för Se punkt 10. Källa: EKSG:s bokslut per den 31 december 2000.

9 C 366/8 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Tabell 3 Utveckling av EKSG:s likvida medel och motkontona mellan den 31 december 1999 och den 31 december 2000 (miljoner euro) Poster i balansräkningen Partiellt Totalt Partiellt Totalt Likvida medel Fordringar hos kreditinstitut 76,3 33,7 avista 5,0 8,3 kapitalräkning 71,3 25,4 Obligationsportfölj ( 1 ) 1 855, ,7 offentliga utställare 1 223,3 995,0 obligationer EKSG 23,4 övriga utställare ( 2 ) 608,9 808,7 Motkonton Totalt likvida medel 1 931, ,4 Reserver 614,6 631,7 garantifond 553,0 565,0 specialreserv 27,8 42,1 reserv 176,1 176,1 användning ( 3 ) 148,3 134,0 f.d. pensionsfond 33,8 24,6 reserv 73,0 74,6 användning ( 4 ) 39,2 50,0 Åtaganden för driftbudgeten 556,2 434,5 Avsättningar för finansiering av driftbudgeten 393,0 401,0 för risker i samband med budgeten 59,0 73,0 för finansiering av kommande driftbudgetar 334,0 328,0 Åtaganden för risker och kostnader 113,5 116,4 Avsättningar för stora exponeringar 18,0 17,0 Värdekorrigeringar 231,1 223,0 för lån från upplånade medel 143,8 143,1 för obligationer 87,3 79,9 Övrigt 5,6 13,8 Totalt motkonton 1 931, ,4 ( 1 ) Före värdekorrigering. ( 2 ) Denna post innehåller finansiella instrument till ett värde av 98,1 miljoner euro utställda av en gäldenär i betalningssvårigheter. ( 3 ) Lån till byggande av socialbostäder. ( 4 ) Lån till Europeiska gemenskapernas tjänstemän för byggande av bostäder. Källa: EKSG:s bokslut per den 31 december 2000.

10 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 366/9 Tabell 4 Utveckling av resursanvändning och resurser mellan 1993 och 2000 (miljoner euro) Poster (a) 2000 (b) Förändring (b) (a) A. Resursanvändning Administrativa kostnader 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Åtaganden 531,2 386,4 277,9 201,2 180,9 154,0 145,6 129,9 15,7 Extraordinär resursanvändning 7,1 32,5 Totalresursanvändning (A) 543,3 423,9 282,9 206,2 185,9 159,0 150,6 134,9 15,7 B. Resurser härrörande från budgetåret Resultat av icke budgeterade transaktioner 201,3 112,5 90,8 95,6 143,3 69,6 82,9 82,1 0,8 Avgift 121,3 107,7 102,3 95,9 101,6 Övriga budgeterade resurser (böter, räntebidrag) 4,8 11,6 4,4 4,3 12,3 19,5 3,0 16,5 Tillbakadragna åtaganden 94,0 63,3 70,7 90,0 195,2 134,2 85,4 71,6 13,8 Extraordinära resurser 91,9 Totalt resurser härrörande från budgetåret (B) 416,6 380,2 275,4 285,9 444,4 216,1 187,8 156,7 31,1 B A 126,7 43,7 7,5 79,7 258,5 57,1 37,2 21,8 15,4 Återföring från (+)/avsättning till ( ) den disponibla reserven för finansiering av driftbudgeten 105,9 43,3 0,3 58,6 224, Återföring från (+)/avsättning till ( ) reserver 22,0 2,0 9,0 19,0 31,3 30,0 23,0 12,0 11,0 Källa: EKSG:s bokslut för de aktuella budgetåren. Budgetårets resultat 1,2 1,6 1,8 2,1 2,3 1,1 1,2 1,8 0,6

11 C 366/10 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Tabell 5 Förändringar i avsättningarna för finansiering av EKSG:s driftbudget 2000 Poster Saldo per Användning Avsättning Nettoförändring (miljoner euro) Saldo per Disponibelavsättning för finansiering av driftbudgeten 393,0 6,0 14,0 8,0 401,0 2. Avsättning för böter och tilläggsavgifter som skall betalas senare och för räntebidrag som skall återbetalas ( 1 ) 41,7 1,2 1,8 0,6 42,3 Totalt 434,7 7,2 15,8 8,6 443,3 ( 1 ) Böter, tilläggsavgifter och räntebidrag anses inte som intäkter av EKSG förrän de inkasseras. Till dess görs en avsättning av ett belopp som motsvarar dessa fordringar. 42,3 miljoner euro är således ännu ej disponibla för finansiering av driftbudgeten Källa: EKSG:s bokslut per den 31 december 2000, not 13 och not 14.3.

12 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 366/11 KOMMISSIONENS SVAR EKSG:S SOLIDITET SAMT UTVECKLINGEN AV DESS HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET 4 6. Kapitaltäckningsgradens utveckling är ett gott exempel på kommissionens strategi för en försiktig finansiell förvaltning av EKSG till dess att fördraget löper ut. 10. Kommissionen noterar revisionsrättens anmärkning vad gäller bokslutsredovisningen och kommer i framtiden att ge mer detaljerade förklaringar till eventuella ändringar i uppställningen. EKSG:S AVVECKLING 18. Kommissionen vill påpeka att stora framsteg åstadkommits under rådets (industri) möte den 14 maj Uppföljningen av utlåningen gör att kommissionen kan upptäcka fall där räntebidraget kan behöva räknas om eller återbetalas. Eftersom annulleringar inte kan återkallas är det ändå av försiktighetsskäl nödvändigt att pengarna får förbli disponibla, om en indirekt låntagare skulle visa upp ytterligare dokument och med viss försening begära att räntebidraget skall utbetalas. Kommissionen vill slutligen understryka att annulleringen av åtagandena inte har någon finansiell effekt, eftersom resultatet av penningflödet (nettosaldot) inte påverkas. 22. Den behöriga avdelningen på kommissionen har trots brist på personal försökt åtgärda förseningen. En tillfredsställande granskning av tillgängliga data innebär att varje enskilt ärende måste verifieras bakåt i tiden. De tydligare förvaltningsförfaranden som införs mellan de olika avdelningar som berörs av utlåningsförvaltningen bör ge kommissionen möjlighet att lägga fram de felande rapporterna innan slutet av Det definitiva beslutet kommer att fattas när Nicefördraget ratificerats och Europaparlamentet yttrat sig. Arbetsgruppen har avslutat sina undersökningar. Dess slutsats är att det inte finns några andra lösningar att föreslå. UPPFÖLJNING AV TIDIGARE IAKTTAGELSER 20. Bokföringsmässigt sett genomförs de rättsliga åtagandena i delbetalningar, i enlighet med redovisningsprinciperna för EKSGlån, enligt vilka annullering av åtaganden skall göras för slutliga räkenskaper (knutna till en finansiell delbetalning) som är vilande, dvs. där inga rörelser skett sedan minst två år tillbaka. Förfarandena har följts korrekt. Revisionsrätten gjorde för övrigt under sina tidigare besök inga särskilda anmärkningar beträffande bokföringen av räntebidrag på delbetalningsnivå i budgeten. 23. Kommissionens försök att återkräva utbetalade avgifter förblev resultatlösa under Följaktligen har kommissionen inlett ett överträdelseförfarande gentemot medlemsstaten och sände en formell underrättelse därom under SLUTSATSER 25. På grundvalav detta antog kommissionen den 7 mars 2001 ändrade förslag. Stora framsteg åstadkoms också under rådets (industri) möte den 14 maj 2001.

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE Årsredovisning för Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE 829501-5161 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 (7) Resultaträkning 2 (7) Balansräkning 3 (7) Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen för Brf Johanneberg 1937 i Göteborg

Styrelsen för Brf Johanneberg 1937 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8899 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 769610-5829 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,2 Mkr (f.å. 5,8 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,7 Mkr (1,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.11.2001 KOM(2001) 637 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i AVS EG-ministerrådet beträffande ett beslut om

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING Nr 11 Från kapitel 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

10 Revision av EU-medel

10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10.1 Bakgrund Regeringen skall varje år informera riksdagen om hur regeringen agerar med anledning av Europeiska revisionsrättens rapporter (prop. 1994/95:40,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Energiunderstöd Ansökan, beviljande, betalning och tillsyn över användningen av statsbidrag Det första syftet med revisionen var att utreda

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Årsredovisning 2006. HSBs bostadsrättsförening. Viksäng Strand

Årsredovisning 2006. HSBs bostadsrättsförening. Viksäng Strand Årsredovisning 2006 HSBs bostadsrättsförening Viksäng Strand HSB en kooperativ organisation i samverkan HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel, 22.5.2001 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001 av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder

Läs mer

HYLTE SOPHANTERING AB

HYLTE SOPHANTERING AB UC BASVÄRDERING HYLTE SOPHANTERING AB 557199-0001 per 2015-10-06 senaste bokslut 2014-12-31 En produktion av UC Affärsfakta AB Beräknat aktievärde (baserat på bokslut 2014-12-31) per 2015-10-06 Totalt

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer