EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA UTGIFTER euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL Finansiella transaktioner och instrument PUNKT Reserv för lån och lånegarantier till förmån för och i tredje land anslag MEDLEN ÖVERFÖRS TILL KAPITEL Finansiella transaktioner och instrument ARTIKEL Europeiska gemenskapens lånegarantier PUNKT Inbetalningar till Garantifonden i samband med nya transaktioner anslag SV SV

2 INLEDNING 1. Garantireserven I artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000 om budgetdisciplin anges att "varje år skall en reserv tas upp till täckning av behovet av tillförsel av medel till garantifonden för yttre åtgärder". Det belopp som finns uppfört i 2005 års budget för reserven uppgår till 223 miljoner euro. I artikel 2 i rådets förordning av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land anges att fonden skall tillföras medel genom betalningar från Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Den föreslagna överföringen avser att ge kommissionen befogenhet att - från budgetpost "reserv för lån och lånegarantier till förmån för och i tredje land" föra över ett belopp på 140,11 miljoner euro, och - att föra över samma belopp till budgetpost "inbetalningar till Garantifonden i samband med nya transaktioner". Så snart denna överföring har antagits belastar kommissionen budgeten med det berörda beloppet för att överföra det till garantifonden. 2. Inbetalningssats I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1149/ av den 25 maj 1999 ändrades förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land. Av den ändrade texten framgår att garantifonden finansieras genom betalningar från Europeiska gemenskapernas allmänna budget till garantifonden motsvarande 9 % av varje transaktionsbelopp. 3. Förfarande för betalningar till garantifonden I punkt 3 i bilagan till förordning en som avser förfarande för betalningar till garantifonden anges att - för de in- eller utlåningstransaktioner som företas av gemenskapen eller garantier till finansieringsorgan som företas inom ett flerårigt ramprogram med en mikroekonomisk och strukturell inriktning - inbetalningar skall ske till fonden som årliga trancher vars storlek beräknas på grundval av de belopp som angivits i den ekonomiska redogörelse som bifogas kommissionens förslag och som vid behov anpassas mot bakgrund av rådets beslut. När det gäller andra in- eller utlåningstransaktioner som företas av gemenskapen, som lån till tredje lands betalningsbalans, oavsett om de företas i en eller flera trancher, skall det belopp som betalas in till fonden beräknas på grundval av det totala belopp för transaktionen som rådet beslutat om (punkt 2 i bilagan till förordning en). 4. Justering av de belopp som skall betalas till fonden 1 EGT L 139, , s.1. SV 2 SV

3 I punkt 3 tredje stycket i bilagan till förordning anges att från och med det andra året (för de transaktioner som avses i punkt 3 första stycket), skall de belopp som betalas in till fonden justeras med den skillnad som föreligger den 31 december föregående år mellan de uppskattningar som låg till grundval för den föregående betalningen och det faktiska utfallet för de lån som godkändes under året. Skillnader som avser det föregående året medför en betalning det påföljande året. I nämnda bilaga anges i punkt 4 att från och med det andra året skall de belopp som betalas in till fonden justeras med den skillnad som föreligger föregående år mellan de uppskattningar som låg till grundval för den föregående betalningen och det faktiska utfallet för de lån som godkändes under året. Skillnader som avser det föregående året medför en betalning det påföljande året. I de två fallen är målsättningen att vid varje tidpunkt täcka riskerna i samband med utlåning eller lånegarantier för pågående transaktioner eller för transaktioner som sannolikt kommer att företas under innevarande år. 5. Beräkningsgrund för de utlåningstransaktioner som berörs av överföringen Beräkningarna för vart och ett av de beslut som anslagsöverföringen avser har utförts på följande sätt: (1) EIB Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika: Rådets beslut av den 22 december 1999 (2000/24/CE) om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika) som begränsats till ett totalt lånebelopp på miljoner euro som beviljats för en period på sju år som inleds den 1 februari 2000 för Central- Och Östeuropa, medelhavsområdet samt Latinamerika och Asien och den 1 juli 2000 för Republiken Sydafrika och avslutas för samtliga regioner den 31 januari I enlighet med rådets beslut omfattas lånen från EIB av en garanti som är begränsad till 65 % av det sammanlagda kreditbeloppet. Gemenskapens garanti för de lån som beviljats är begränsad till 65 % av taket för det totala lånebeloppet på miljoner euro, detta tak har höjts till följd av att rådet antagit flera på varandra följande beslut som har ändrat det ursprungliga beslutet. För 2004 uppgick det beräknade lånebeloppet till miljoner euro, och det lånebelopp som undertecknades den 31 december 2004 till miljoner euro. Skillnaden mellan den beräkning som användes som grund för betalningarna till fonden och de lån som undertecknades den 31 december 2004 är 5 miljoner euro. EIB anses för 2005 kunna underteckna ett lånebelopp på 2 805,50 miljoner euro. Med hänsyn tagen till garantisatsen och gjorda korrigeringar, uppgår betalningsunderlaget för 2005 till 1 826,83 miljoner euro, dvs. ett belopp på 164,41 miljoner euro. (2) EIB Ryska delen av Östersjöns avrinningsområde : Rådets beslut av den 6 november 2001 om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen. Stödbeloppet, i form av lån från EIB, uppgår till 100 miljoner euro EGT L 9, , s.24. EGT L 292, , s. 41. SV 3 SV

4 I enlighet med artikel 2 i rådets beslut av den 6 november 2001 uppgår gemenskapens garanti för de beviljade lånen undantagsvis till 100 % av taket för det totala lånebeloppet på 100 miljoner euro som rådet har fattat beslut om. För 2004 uppgick lånebeloppet till 75 miljoner euro. Inga lån undertecknades under 2004 och den skillnad som kunnat konstateras mellan den beräkning som tjänat som underlag för betalning till fonden och de lån som undertecknats under budgetåret 2004 uppgår till 75 miljoner euro. EIB anser för övrigt att den under 2005 kan underteckna ett lånebelopp på 75 miljoner euro. Följaktligen behövs inget betalningsunderlag för (3) EIB - Ryssland / Västra nya oberoende staterna : Rådets beslut av den 22 december 2004 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till vissa typer av projekt i Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Stödbeloppet, i form av lån från EIB, uppgår till 500 miljoner euro. 4 I enlighet med artikel 3 i rådets beslut av den 22 december 2004 uppgår gemenskapens garanti för de beviljade lånen undantagsvis till 100 % av taket för det totala lånebeloppet på 500 miljoner euro som rådet har fattat beslut om. EIB anser att det under 2005 kan underteckna ett lånebelopp på 150 miljoner euro. Följaktligen uppgår betalningsunderlaget för 2005 till 13,50 miljoner euro. (4) Euratomlån till tredje land: Kommissionens beslut C(2004) 2817/3 om ändring av kommissionens beslut av den 13 december 2000 om beviljande av ett Euratom-lån för K2R4- projektet (Ukraina) Efter det första beslutet från 2000 tillfördes garantifonden ett belopp motsvarande 9 % av 503 miljoner euro. Det nya beslutet från 2004 minskar det beviljade lånebeloppet till ett belopp som i euro motsvarar 83 miljoner dollar. Följaktligen och genom tillämpning, av bekvämlighetsskäl, av en växelkurs på ett till ett, bör ett belopp på 37,8 miljoner euro tas från tillförseln av medel för ******************** Betalningen för dessa olika transaktioner uppgår därmed till 140,11 miljoner euro som skall överföras från reserven till garantifonden. 4 EUT L 21, , s.11. SV 4 SV

5 I. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK TILL VILKEN MEDEL SKALL ÖVERFÖRAS a) Rubrik Inbetalningar till Garantifonden i samband med nya transaktioner b) Belopp per den anslag 1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) p.m. 1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0 2. Överföringar 0 3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 0 4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 0 5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 0 6. Behov fram till budgetårets slut Begärd ökning Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten (7/1A) Ej tillämpligt c) Motivering av överföringen till denna rubrik Se inledningen. SV 5 SV

6 II. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK FRÅN VILKEN MEDEL SKALL ÖVERFÖRAS a) Rubrik Finansiella transaktioner och instrument - Punkt Reserv för lån och lånegarantier till förmån för och i tredje land b) Belopp per den anslag 1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) B. Anslag för budgetåret (Efta) 0 2. Överföringar 0 3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) Genomförande av budgetårets slutliga anslag 0 5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) Behov fram till budgetårets slut 0 7. Begärd överföring Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten (7/1A) (*) Ej tillämplig för avsättningar eller poster i reserven 62,83 % c) Motivering av överföringen från denna rubrik Se inledningen. SV 6 SV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 373 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012

KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.4.2013 COM(2013) 211 final KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012 {SWD(2013)

Läs mer

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK (2001) 1789 SLUTLIG Bryssel den 7.11.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL A ANSLAGSÖVERFÖRING A.II.1/2001 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.I.2008 K(2008)436 Ärende: Statligt stöd N 356/2007 Finland FoU-stödordning Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 26 juni 2007 som registrerades

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret

Läs mer

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) 15.12.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 160c.4 i

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer