Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt SV SV

2 MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 1.1. Inledning Den 29 juni 2011 antog kommissionen ett förslag till rådets beslut [ / ] om systemet för egna medel för Europeiska unionen (nedan kallat beslutet om egna medel fr.o.m 2014) 1. I detta förslag ingår inrättandet av en ny kategori egna medel grundad på en andel av mervärdesskatten (moms) på leverans av varor och tjänster, förvärv och import som omfattas av en normalskattesats för mervärdesskatt i var och en av medlemsstaterna i hela Europeiska unionen (nedan kallade de nya egna medlen från mervärdesskatt). Kommissionen tillkännagav att den skulle lägga fram relevanta detaljerade bestämmelser under slutet av Syftet med detta förslag är att, i enlighet med artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget), fastställa den metod som medlemsstaterna bör använda för att beräkna dessa nya egna medel och förfarandena för att ställa dem till förfogande för EU:s budget. Dessa bestämmelser kompletterar bestämmelserna i beslutet om egna medel fr.o.m 2014 och de genomförandebestämmelser som ska antas i enlighet med artikel i EUF-fördraget om kontroll, övervakning och kompletterande rapporteringskrav 2. Detta förslag bygger på tidigare erfarenheter av förvaltningen av egna medel från mervärdesskatt. Det syftar till att förenkla beräkningen av de nationella bidragen och därigenom minska de administrativa kostnaderna samtidigt som man ökar insynen och underlättar den demokratiska kontrollen av resursen, vilket främjar ett verkligt samband mellan EU:s mervärdesskattepolitik, medlemsstaternas offentliga finanser och finansieringen av EU:s budget En ny beräkningsmetod Grundläggande principer Den nya beräkningsmetod som föreslås kan beskrivas i följande fyra huvudsteg. Metoden tar sin utgångspunkt i de mest tydliga och lätttillgängliga uppgifterna medlemsstaternas uppgifter om momsintäkterna. För att se till att bara momsintäkterna ingår måste omkring hälften av medlemsstaterna fortsätta att korrigera sina uppgifter för att dra av räntor och böter. Dessutom måste en minoritet av medlemsstaterna också fortsätta att göra justeringar för att ta hänsyn till de utomeuropeiska territorierna, den särskilda momsbehandling som beviljats vissa randområden och de subventioner som dessa medlemsstater ger via momssystemet. För att uppnå största möjliga enkelhet och öppenhet och samtidigt minimera de administrativa kostnaderna föreslås det att kommissionen fastställer en enhetlig EU- 1 2 EUT L [ ], [ ], s. [ ]. Ändrat förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser för systemet för Europeiska unionens egna medel, KOM (2011) 740, SV 2 SV

3 omfattande genomsnittlig andel av momsintäkterna från leveranser för slutkonsumtion till normalskattesats (för hushåll eller andra enheter som inte har rätt att dra av den moms som fakturerats dem) i var och en av medlemsstaterna. För att säkerställa förutsägbarhet används samma genomsnitt under den tid som budgetramen gäller. Medlemsstaterna tillämpar den enhetliga EU-omfattande genomsnittliga andelen av momsintäkterna på sina justerade intäkter. Det belopp utkrävbara mervärdesskatteintäkter som blir följden omvandlas till ett beskattningsunderlag, exklusive skatt, genom att man använder var och en av medlemsstaternas faktiska mervärdesskattesatser. Efter det att värdet på det utkrävbara underlaget har bestämts kommer den andel som fastställs i förordningen om genomförande av beslutet om egna medel att tillämpas för att beräkna det faktiska bidraget. Ingen articificiell utjämning av det utkrävbara underlaget är planerad. Sammanfattningsvis gör medlemsstaterna varje månad en enkel beräkning genom att använda sina (justerade) momsintäkter för den månaden, den enhetliga EU-omfattande genomsnittliga andelen av momsintäkterna som härrör från leverans för slutkonsumtion till normalskattesats (uppgifter från kommissionen), sina normalskattesatser och den andel som fastställts för de nya egna medlen från mervärdesskatt Viktigaste fördelar jämfört med den nuvarande metoden Denna förenklade metod ger, jämfört med den metod som för närvarande används för beräkningen av de egna medlen från mervärdesskatt, följande tre viktiga fördelar: Den minskar antalet korrigeringar medlemsstaterna måste tillämpa på sina momsintäkter. Det kommer inte längre att finnas något behov av att göra korrigeringar av schablonbeskattade jordbruksordningar. Även om den nuvarande korrigeringen är mycket komplicerad, är de justeringar som slutligen görs begränsade, eftersom de under 2009 utgjorde mindre än 1 % av intäkterna från samtliga medlemsstater, utom två. På liknande sätt kommer korrigeringen för graderade skattelättnader inte längre att vara nödvändig. Den undanröjer behovet av att beräkna kompensationer. Detta är motiverat då de olika justeringarna sammantaget inte verkar ha haft en betydande inverkan på medlemsstaternas bidrag (detta gäller särskilt när de BNI-baserade medlens roll beaktas), samtidigt som de inneburit en betydande administrativ börda för medlemsstaterna 3. I praktiken kommer de arton kompensationer som omfattar varor, som medlemsstaterna enligt direktiv 2006/112/EG själva har kunnat välja om de ska beskatta, inte längre att vara nödvändiga på grund av den fokusering som enbart görs på leveranser till normalskattesats. 3 Se bilagan till kommissionens arbetsdokument Finansiering av EU:s budget: Rapport om tillämpningen av systemet för egna medel, SEK(2011) 876, s SV 3 SV

4 Övriga kompensationer som är tillämpliga i vissa medlemsstater kommer också att försvinna. Detta gäller även variationer vid registreringen av tröskelvärden, vars resultat bara är betydande i två medlemsstater och vars vikt kommer att minska genom den föreslagna fokuseringen på leveranser som beskattas till normalskattesats. På liknande sätt kommer också de mycket komplicerade kompensationerna vad gäller beskattningen av ingående moms på yrkesmässiga fordon att avskaffas. De flesta av medlemsstaterna beräknar en sådan kompensation, men den faktiska minskningen av de egna medlen från mervärdesskatt från var och en av medlemsstaterna kan beräknas vara mindre än tre hundradelar av 1 %. Slutligen, om eventuella justeringar skulle visa sig vara nödvändiga till följd av överträdelser av EU-lagstiftningen görs dessa i framtiden i form av justeringar av intäkterna. Kravet på medlemsstaterna att beräkna en viktad genomsnittsskattesats (WAR) försvinner, eftersom man konsekvent fokuserar på leveranser för slutkonsumtion som beskattas till normalskattesats för mervärdesskatt, tillsammans med den föreslagna centraliserade beräkningen av en enhetlig EU-omfattande genomsnittlig andel för dessa transaktioner. Den föreslagna metoden utgör således en enorm förenkling av systemet samtidigt som den görs mer öppen och förutsägbar, samtidigt som förlusten av noggrannhet är begränsad Tillhandahållande av de nya egna medlen från mervärdesskatt för EU:s budget Grundläggande principer De bestämmelser som föreslås för tillhandahållande av de egna medlen och övriga frågor som rör redovisning och administration är en kombination av tillämpliga delar av tidigare bestämmelser om de momsbaserade egna medlen och bestämmelserna om de traditionella egna medlen. Två viktiga inslag i förslaget bör framhållas: EU:s anspråk på egna medel uppstår först när en medlemsstat faktiskt har uppburit intäkterna. Det skapar en nära och automatisk koppling mellan dels de nationella momsintäkterna och de ekonomiska förhållandena, och dels EU:s budget. EU:s och medlemsstaternas mervärdesskattepolitik kommer att direkt påverka de nya egna medlen från mervärdesskatt. För att göra det möjligt att snabbare och effektivare uppbära de egna medlen föreslås det att beloppen ska tillhandahållas genom ett system med månadsrapporter, där det klart anges inom vilka datum de egna medlen ska ha tillhandahållits. Beloppen ska överföras till samma konto som används för övriga egna medel. I detta sammanhang bör det också noteras att kommissionen med hjälp av grönboken om mervärdesskattens framtid 4 inledde ett initiativ till reform av systemet för mervärdesskatt i syfte att bland annat bredda beskattningsunderlaget och begränsa bedrägeri och skatteundandragande. Förslaget om de nya egna medlen från mervärdesskatt är tillräckligt flexibelt för att fortsätta att fungera tillsammans med de ändringar som reformen ger upphov till. 4 KOM(2010) 695, Kommissionens arbetsdokument, SEK(2010) 1455, SV 4 SV

5 Viktigaste fördelar jämfört med den nuvarande metoden Det förfarande som enligt förslaget ska följas för att ställa de nya egna medlen från mervärdesskatt till förfogande för EU:s budget är betydligt enklare och öppnare än det nuvarande förfarandet för de egna medlen från mervärdesskatt. Genom att använda de momsintäkter som faktiskt uppburits av medlemsstaterna är det inte längre nödvändigt att använda prognoser och senare justeringar plus beräkningar av mervärdesskattesaldot vid årets utgång. Detta kommer att avsevärt minska den administrativa förvaltningen och kostnaderna i samband med intäkten. Innehållet i lagförslaget sammanfattas nedan: 2. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER 2.1 Inledning Förslaget ingår i ett paket som också omfattar ett förslag till rådets förordning om metoderna och förfarandet för att tillhandahålla de nya egna medlen från skatten på finansiella transaktioner för EU:s budget 5 och ett ändrat förslag till omarbetning av rådets gällande förordning om metoderna och förfarandet för att tillhandahålla traditionella och BNI-baserade egna medel 6. Kommissionen kommer att undersöka möjligheterna att samla bestämmelserna om fastställande och tillhandahållande av alla Europeiska unionens egna medel i en enda förordning så snart det finns en övergripande överenskommelse om förslagspaketet om egna medel. 2.2 Kapitel I: Allmänna bestämmelser Artikel 1 i förslaget - Syfte: I denna artikel klargörs att de föreslagna bestämmelserna ska tillämpas på de nya egna medel från mervärdesskatt som anges i artikel 2.1 c i beslut [ / ]. Artikel 2 i förslaget - Definitioner: I första hand förklaras begreppet leverans så som det används i den här förordningen med hänvisning till avdelning IV i rådets direktiv 2006/112/EG 7. Dessutom fastställs i denna artikel specifikationerna för leveranser, förvärv och import som är utkrävbara för ändamålet med de nya egna medlen från mervärdesskatt. Varje beskattningsbar transaktion i den mening som avses i avdelning IV i rådets direktiv 2006/112/EG, och som omfattas av en normalskattesats för mervärdesskatt i var och en av medlemsstaterna i Europeiska unionen, ingår i beskattningsunderlaget. Det kommer inte att vara nödvändigt att en Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för att tillhandahålla de egna medlen från finansiell skatt på transaktioner, KOM(2011) 738, Förslag till rådets förordning om de metoder och förfaranden för att tillhandahålla traditionella och BNI-baserade egna medel och om åtgärder för att möta likviditetsbehov, KOM (2011) 742, om ändring av KOM (2011) 512, EUT L 347, , s. 1. SV 5 SV

6 leverans faktiskt ska ha varit föremål för uttag av en mervärdesskatt för att den vid tillämpningen av denna förordning ska betraktas som en utkrävbar leverans. Om skatt kan utkrävas på leveransen styrs snarare av transaktionens skattepliktighet än dess faktiska omständigheter. Därmed är en leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som omfattas av en nedsatt mervärdesskattesats i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG i alla unionens medlemsstater inte en utkrävbar leverans, oberoende av det faktum att en och samma transaktion faktiskt kan omfattas av normalskattesatsen för mervärdesskatt i en eller flera andra medlemsstater i unionen. På liknande sätt kan en leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, som i en eller flera medlemsstater är korrekt momsbefriade, eller undantagna från mervärdesskatt med rätt att dra av mervärdesskatt i ett föregående led enligt samma direktiv, inte en utkrävbar leverans. Artikel 3 i förslaget - Unionens genomsnitt av utkrävbara leveranser: I denna artikel fastställs begreppet en enhetlig EU-omfattande andel av utkrävbara leveranser som ska användas vid beräkningen av det månatliga värdet av andelen nya egna medel från mervärdesskatt, samt hur ofta det ska fastställas. För att beräkna den genomsnittliga andelen kan kommissionen, eller det organ den utsett, behöva kontakta medlemsstaternas myndigheter för att få information och synpunkter. Medlemsstaterna bör därför se till att de relevanta departementen eller organen ger de kontrollansvariga den hjälp de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. 2.3 Kapitel II: Beräkning av andelen Artikel 4 i förslaget - Beräkningsmetod: I denna artikel anges de steg som ska följas för att beräkna en medlemsstats bidrag till de nya egna medlen från mervärdesskatt. Den föreslagna metoden skiljer sig markant från den som tidigare användes. Den största skillnaden är kommissionens bestämmelser om en enhetlig genomsnittlig andel som kommer att motsvara andelen beskattningsbara leveranser för slutkonsumtion som omfattas av en normalskattesats för mervärdesskatt inom EU. Var och en av medlemsstaterna kommer vid beräkningen att tillämpa samma andel, vilken i regel kommer att gälla under hela budgetramens varaktighet. Denna andel kommer att tillämpas på den medlemsstatens nettointäkter från mervärdesskatt efter det att eventuella nödvändiga justeringar har gjorts för att medräkna eventuella sekundära intäkter och dra av eventuella belopp som, även om de är relaterade till mervärdesskatt, inte är direkta intäkter från mervärdesskatt. Vissa medlemsstater kommer också att behöva justera sina ursprungliga uppgifter för att ta hänsyn till återbetalningar till icke skattskyldiga personer eller till skattskyldiga personer för andra transaktioner än beskattningsbara leveranser, om dessa återbetalningar inte är förenliga med bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG. Det värde som blir resultatet kommer att omräknas till värdet av leveranserna, exklusive skatt, genom att använda den normalskattesats för mervärdesskatt som tillämpas i den berörda medlemsstaten. Medlemsstatens andel kommer sedan att räknas av mot detta beskattningsunderlag där skatt kan utkrävas enligt den procentandel som fastställts i förordning [ / ]. Artikel 5 i förslaget - Beräkningsperioder: I denna artikel föreslås att medlemsstaterna ska ges maximalt manöverutrymme för att få de perioder som används för beräkningarna av de egna medlen från mervärdesskatt att överensstämma med de redovisningsbestämmelser som de har infört och därigenom undvika justering av intäkterna enbart av tidsmässiga orsaker. SV 6 SV

7 2.4 Kapitel III: Tillhandahållade av egna medel från mervärdesskatt Artikel 6 i förslaget - Räkenskapsförfaranden: I denna artikel fastställs de bestämmelser som föreslagits för de nya egna medlen från mervärdesskatt som är likvärdiga med dem som redan är i bruk i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1150/2000 för de befintliga egna medlen. Den sammanfattande redovisningen kan införlivas med de liknande räkenskaperna över egna medel i enlighet med artikel 6.1 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/ Artikel 7 i förslaget - Bokföring, rapportering och tidpunkt för tillhandahållande av beloppen: I denna artikel fastställs de bestämmelser som föreslagits för de nya egna medlen från mervärdesskatt som är likvärdiga med dem som redan är i bruk i enlighet med förordning (EG) nr 1150/2000 för de befintliga egna medlen. Samma tidpunkt för när medlen ska tillhandahållas har valts, nämligen den första arbetsdagen i månaden. När det gäller ändringar av de tidigare bestämmelserna om mervärdesskatt kan nämnas att det ska utarbetas en månatlig rapport som ska lämnas senast tio dagar innan tidsfristen för tillhandahållandet av medlen, dvs. den första arbetsdagen i den andra månaden efter den månad då medlemsstaten tagit emot betalningen. Bokföring i den sammanfattande redovisningen bör normalt göras vid den tidpunkt då den månatliga redogörelsen skickas, men i alla händelser inom samma tidsfrist. Artikel 8 i förslaget - Korrigeringar i räkenskaperna: I denna artikel föreslås att den tidsfrist som för närvarande tillämpas för övriga egna medel i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1150/ också tillämpas på de nya egna medlen från mervärdesskatt. Artikel 9 i förslaget - Ränta på belopp som tillhandahålls för sent: Det föreslås att eventuella förseningar med att tillhandahålla de nya egna medlen från mervärdesskatt ska ge upphov till en dröjsmålsränta motsvarande den som för närvarande gäller i enlighet med artikel 11 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/ Kapitel IV: Administrativa bestämmelser Artiklarna 10 och 11 i förslaget - Bevarande av styrkande handlingar, och Samarbete mellan förvaltningar: I dessa artiklar föreslås det att de skyldigheter som för närvarande åläggs medlemsstaterna för övriga typer av egna medel enligt artiklarna 3 respektive 4 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/ ska tillämpas på ett liknande sätt även i fråga om de nya egna medlen från mervärdesskatt Denna förordning omfattas av ett ändrat förslag till omarbetning. Bestämmelsen finns nu i artikel 5 i det ändrade förslaget till omarbetning. Denna förordning omfattas av ett ändrat förslag till omarbetning. Bestämmelsen finns nu i artikel 6 i det ändrade förslaget till omarbetning. Denna förordning omfattas av ett ändrat förslag till omarbetning. Bestämmelsen finns nu i artikel 11 i det ändrade förslaget till omarbetning. Denna förordning omfattas av ett ändrat förslag till omarbetning. Bestämmelsen finns nu i artikel 3 och artikel 4 i det ändrade förslaget till omarbetning. SV 7 SV

8 2.6 Kapitel V: Slutbestämmelser Artikel 12 i förslaget - Kommittéförfarande: Enligt denna artikel ska de nya egna medlen från mervärdesskatt behandlas av den rådgivande kommitté för egna medel som avses i artikel 20 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 och i enlighet med förordning nr (EU) nr 182/2011. SV 8 SV

9 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 322.2, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 12, särskilt artikel 106a, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, med beaktande av Europaparlamentets yttrande 13, med beaktande av Europeiska revisionsrättens yttrande 14, och av följande skäl: (1) De egna medel från en andel av mervärdesskatten (moms) som det hänvisas till i artikel 2.1 c i rådets beslut [ / ] om systemet för Europeiska unionens egna medel (nedan kallade egna medel från mervärdesskatt) ska tillhandahållas Europeiska unionen enligt bästa möjliga villkor, och det bör följaktligen föreskrivas hur medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen dessa egna medel. (2) För enkelhetens och öppenhetens skull och för att minska de administrativa kostnaderna, bör man fastställa unionens genomsnittliga andel av värdet av de leveranser där skatt kan utkrävas i förhållande till värdet av de totala leveranserna. (3) Formerna för beräkningen av de egna medlen från mervärdesskatt bör fastställas på ett enhetligt sätt. (4) De egna medlen från mervärdesskatt bör tillhandahållas genom att de fastställda beloppen krediteras ett konto som öppnats för detta ändamål enligt rådets förordning [ / ] om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella och BNIbaserade egna medel och om åtgärder för att möta likviditetsbehov 15. För att begränsa transaktionerna med medlen till vad som är nödvändigt för genomförandet av budgeten bör unionen inskränka sig till att från detta konto endast ta ut de medel som behövs för att att täcka kommissionens likviditetsbehov EUT L [ ], [ ], s. [ ]. EUT L [ ], [ ], s. [ ]. EUT L [ ], [ ], s. [ ]. EUT L [ ], [ ], s. [ ]. SV 9 SV

10 (5) En dröjsmålsränta bör tillämpas i de fall medlemsstaterna för in de egna medlen från mervärdesskatten på kontona för sent. Enligt principen om sund ekonomisk förvaltning bör man se till att kostnaden för att uppbära dröjsmålsräntor inte överstiger själva räntebeloppen. (6) Medlemsstaterna bör ställa till kommissionens förfogande och vid behov till kommissionen sända de dokument och upplysningar som behövs för att kommissionen ska kunna utöva sina befogenheter avseende unionens egna medel. (7) De nationella myndigheter som ansvarar för uppbörden av egna medel bör se till att kommissionen vid alla tidpunkter har tillgång till underlaget för uppbörden. (8) Ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen är nödvändigt för att underlätta en korrekt tillämpning av de finansiella bestämmelserna om egna medel. (9) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter 16. (10) Det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter i syfte att fastställa detaljerade bestämmelser för den månatliga redovisningen av räkenskaperna för egna medel från mervärdesskatt, och för fastställande och uppdatering av unionens genomsnittliga andel, med tanke på den tekniska karaktären hos dessa åtgärder. (11) Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt 17 bör upphöra att gälla. (12) Denna förordning bör börja tillämpas samma dag som beslut [ / ] EUT L 55, , s. 13. EGT L 155, , s. 9. SV 10 SV

11 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel 1 Syfte Genom denna förordning fastställs bestämmelser för hur de egna medlen från en andel av mervärdesskatten (moms) som det hänvisas till i artikel 2.1 c i beslut [./.] (nedan kallade egna medel från mervärdesskatt) ska beräknas och tillhandahållas kommissionen. Artikel 2 I denna förordning gäller följande definitioner: Definitioner (1) leverans: leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, gemenskapsinternt förvärv av varor och import av varor enligt definitionen i avdelning IV i rådets direktiv 2006/112/EG 18. (2) utkrävbar leverans: en leverans som omfattas av den normalskattesats för mervärdesskatt som tillämpas i varje medlemsstat. Artikel 3 Unionens genomsnittliga andel av de utkrävbara leveranserna 1. Kommissionen ska, före det att en flerårig budgetram börjar tillämpas, fastställa en för unionen gemensam genomsnittlig andel av värdet på de utkrävbara leveranserna i förhållande till värdet på de totala leveranserna. Denna andel ska uttryckas som en procentandel. 2. Unionens genomsnittliga andel som det hänvisas till i punkt 1 ska användas under den fleråriga budgetramens hela varaktighet. Kommissionen får dock, på grundval av välmotiverade skäl, besluta att uppdatera unionens genomsnittliga andel. Den uppdaterade andelen ska tillämpas från och med början av kalenderåret efter uppdateringen. 18 EUT L 347, , s. 1. SV 11 SV

12 3. Medlemsstaterna ska förse kommissionen, eller det organ som har utnämnts av kommissionen, med det stöd och den information som behövs för att fastställa och uppdatera unionens genomsnittliga andel som det hänvisas till i punkt Kommissionen ska anta genomförandeakter för fastställande i enlighet med punkt 1 och uppdatering i enlighet med punkt 2 av unionens genomsnittliga andel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som det hänvisas till i artikel KAPITEL II BERÄKNING AV DE EGNA MEDLEN FRÅN MERVÄRDESSKATT Artikel 4 Beräkningsmetod 1. För en given månad ska de egna medlen från mervärdesskatt beräknas av varje medlemsstat som använder det totala nettobeloppet av den mervärdesskatt som uppburits av medlemsstaten under den föregående månaden. Detta belopp ska korrigeras med hänsyn till följande: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Eventuella betalningar som har tagits emot i form av böter som ålagts till följd av en skattskyldig persons underlåtenhet att fullgöra eventuella skyldigheter relaterade till mervärdesskatt, eller betalningar som har tagits emot i form av ränta för att sådana skyldigheter har fullgjorts för sent. Eventuella belopp som för ändamålet med egna medel bör behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för en medlemsstat, men som i enlighet med artikel 6 i direktiv 2006/112/EG har sitt ursprung i eller är avsedda för ett tredje territorium. Eventuella belopp som härrör från en av de platser som det hänvisas till i artikel 7 i direktiv 2006/112/EG, i den mån som medlemsstaterna kan visa att intäkterna har överförts till denna plats. Eventuella belopp som utgör intäkter för en annan medlemsstat, förutsatt att medlemsstaterna kan bevisa att intäkterna har överförts. Sådana anpassningar som krävs till följd av tillämpningen av en andra eller lägre skattesats på särskilda platser i enlighet med artiklarna 104, 105 eller 120 i direktiv 2006/112/EG. Bidrag eller återbetalningar som gjorts av sociala och liknande skäl till icke skattskyldiga personer eller för icke beskattningsbar verksamhet, utom för sådana poster som är tillåtna enligt direktiv 2006/112/EG. 2. Det belopp som erhålls enligt punkt 1 ska multipliceras med unionens genomsnittliga andel av utkrävbara leveranser för slutkonsumtion, som det hänvisas till i artikel 3. SV 12 SV

13 3. Resultatet från punkt 2 ska multipliceras med det ömsesidiga värdet av den normalskattesats för mervärdesskatt som är tillämplig i medlemsstaten i enlighet med direktiv 2006/112/EG. 4. Resultatet från punkt 3 ska multipliceras med den procentandel som anges i artikel 1.2 i förordning (EG) nr [ / ] för att få fram de egna medel från mervärdesskatt som ska ställas till förfogande för unionens budget. Artikel 5 Beräkningsperioder 1. De egna medlen från mervärdesskatt ska beräknas på grundval av kalendermånader. 2. Genom undantag från punkt 1 kan andra perioder än kalendermånader användas för att beräkna egna medel från mervärdesskatt, utan att det behöver ske någon annan justering än de som anges i artikel 4.1 i något av följande fall: a) Om medlemsstaterna gör sina redovisningar grundade på normala räkenskapsperioder som inte är identiska med kalendermånaderna. b) Om medlemsstaterna tillämpar särskilda bestämmelser under vissa tider av året för att avsluta de normala redovisningsperioderna. 3. Om en medlemsstat inför en ändring i sin normalskattesats för mervärdesskatt ska den reviderade skattesatsen användas vid tillämpningen av artikel 4.3 från och med den första dagen i den andra månaden efter den månad då den nya normalskattesatsen trädde i kraft. KAPITEL III TILLHANDAHÅLLANDE AV DE EGNA MEDLEN FRÅN MERVÄRDESSKATT Artikel 6 Räkenskapsförfaranden 1. Bokföringen av belopp i egna medel från mervärdesskatt ska ske genom att respektive medlemsstat krediterar det konto som för detta syfte öppnats i kommissionens namn i medlemsstatens finansförvaltning eller hos ett organ utsett av medlemsstaten i enlighet med artikel 9 i förordning (EG/Euratom) nr 1150/ Medlemsstaterna eller de organ som de har utsett ska till kommissionen översända följande i elektronisk form: 19 EGT L 130, , s.1. SV 13 SV

14 a) Ett kontoutdrag med uppgift om de belopp i egna medel från mervärdesskatt som har bokförts; detta ska ske senast den andra arbetsdagen efter det att beloppet i egna medel har krediterats kommissionens konto. b) Om ett kontoutdrag enligt a inte är tillgängligt den arbetsdag då beloppet i egna medel krediteras kommissionens konto får insättningen styrkas genom en verifikation som visar att beloppet i egna medel från mervärdesskatten har krediterats kontot. 3. De krediterade beloppen ska bokföras i euro i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/ Varje medlemsstats finansförvaltning eller det organ som medlemsstaten har utsett ska föra en sammanfattande redovisning av de egna medel som härrör från mervärdesskatten. Artikel 7 Bokföring, rapportering och tidpunkt för tillhandahållande 1. Belopp som beräknats i enlighet med artikel 4 ska tas upp på de konton som anges i artikel 6.1 på den första arbetsdagen i den andra kalendermånaden efter den månad då beräkningen gjordes. 2. Senast tio arbetsdagar före den dag som anges i punkt 1 ska varje medlemsstat förse kommissionen med en månatlig rapport om räkenskaperna över egna medel från mervärdesskatt. 3. En kontering i den sammanfattande redovisningen som anges i artikel 6.4 ska göras senast den första arbetsdagen i den andra kalendermånaden efter den månad då beräkningen gjordes. 4. Kommissionen ska anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om de månatliga rapporter som det hänvisas till i punkt 2 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som det hänvisas till i artikel Artikel 8 Korrigeringar i räkenskaperna Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla eventuella ändringar i de månatliga rapporter som översänds i enlighet med artikel 7.2. Efter den 31 december det tredje året efter ett visst budgetår får inga korrigeringar göras i de månatliga rapporterna för året i fråga, med undantag för ändringar som anmälts före det datumet av kommissionen eller den berörda medlemsstaten. 20 EUT L 248, , s. 1. SV 14 SV

15 Artikel 9 Ränta på belopp som tillhandahålls för sent 1. En försenad kreditering på det konto som avses i artikel 6.1 medför att den berörda medlemsstaten ska betala ränta. Räntebelopp som understiger 500 euro ska inte krävas in. 2. Räntan ska fastställas enligt de satser och på de villkor som anges i artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/ Artikel 6.2 och 6.3 ska i tillämpliga delar tillämpas på den betalning av ränta som avses i punkt 1. KAPITEL IV ADMINISTRATIVA ARRANGEMANG Artikel 10 Bevarande av styrkande dokument Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dokumenten avseende fastställandet och tillhandahållandet av egna medel från mervärdesskatt bevaras för en period på minst tre kalenderår, från utgången av det år som dessa dokument avser. Om en granskning av de dokument som avses i första stycket, genomförd i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr [ / ], visar att ett fastställande kan behöva korrigeras, ska dokumenten bevaras för en tillräckligt lång tid utöver fristen i första stycket för att möjliggöra att korrigeringen genomförs och övervakas. Om en tvist mellan en medlemsstat och kommissionen om huruvida medlemsstaten är skyldig att tillhandahålla ett visst belopp i egna medel från mervärdesskatt löses genom överenskommelse mellan parterna eller genom beslut av Europeiska unionens domstol ska medlemsstaterna tillsända kommissionen de styrkande dokument som behövs för den finansiella uppföljningen senast två månader efter det att tvisten lösts. Artikel 11 Samarbete mellan förvaltningar 1. Varje medlemsstat ska till kommissionen lämna uppgifter om följande: SV 15 SV

16 (a) Namnen på de myndigheter och organ som ansvarar för att uppbära, kontrollera och tillhandahålla de egna medlen från mervärdesskatt samt nödvändiga bestämmelser om dessa myndigheters och organs uppgifter och funktion. (b) De allmänna bestämmelser i lagar eller andra författningar och de redovisningsförfaranden som ska tillämpas på uppbörd av mervärdesskatt, beräkningen av bidragen från de egna medlen från mervärdesskatt och hur de ska tillhandahållas kommissionen. (c) Den exakta benämningen på de administrativa förteckningar och de sammanställningar i bokföringen där de egna medlen från mervärdesskatt förts upp, särskilt de som används för utarbetandet av den beräkning som anges i artikel 4 och de konton som anges i artikel 7. Varje ändring av dessa uppgifter ska omedelbart meddelas kommissionen. 2. På begäran av en medlemsstat ska kommissionen meddela samtliga medlemsstater de uppgifter som det hänvisas till i punkt 1. KAPITEL V SLUTBESTÄMMELSER Artikel 12 Kommittéförfarande 1. Kommissionen ska biträdas av den rådgivande kommitté för egna medel som inrättas genom förordning (EU) nr [ / ]. Kommittén ska vara en sådan kommitté som avses i förordning (EU) nr 182/ Om hänvisningar görs till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Artikel 13 Förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 ska upphöra att gälla. Bestämmelserna i den förordningen ska fortsätta att tillämpas för beräkning och tillhandahållande av egna medel som härrör från mervärdeskatt som uppburits av medlemsstaterna före den 1 januari Artikel 14 Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 januari SV 16 SV

17 Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande SV 17 SV

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2001 KOM(2001) 347 slutlig 2001/0142 (CNS) Förslag RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att förlänga tillämpningsperioden för en nedsatt punktskattesats

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG)

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG) HFD 2015 ref 69 Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 270/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 16.12.2014 L 359/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0428 SV 31.12.2014 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt)

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS)) ändringsakt) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 18 november 2003 PE 333.051/12-30 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-30 Förslag till betänkande (PE 333.051) Olle Schmidt Mervärdesskatt på tjänster som

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.4.2011 KOM(2011) 211 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R1275 SV 12.08.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 10 februari 2010 P7_TA-PROV(2010)02-10 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 439.055 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) SV L 94/2 Europeiska unionens officiella tidning 8.4.2011 FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att

Läs mer

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Promemoria Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om effekten av den reviderade internationella redovisningsstandarden IAS 19 på

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC avseende krav på

Läs mer

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 4 mars 2011 (7.3) (OR. en) 7324/11 CONSOM 23 MI 120

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 4 mars 2011 (7.3) (OR. en) 7324/11 CONSOM 23 MI 120 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 mars 2011 (7.3) (OR. en) 7324/11 CONSOM 23 MI 120 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 3 mars 2011 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer